open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 16 Закону України

"Про зовнішньоекономічну діяльність"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 14, ст.197 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р.,
N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 5,
ст. 33, N 12, ст. 109, N 17, ст. 184; 1994 р., N 20, ст. 120;
1999 р., N 7, ст. 49; 2000 р., N 24, ст. 186, N 38, ст. 318;
2002 р., N 17, ст. 121) викласти в такій редакції:
"Стаття 16. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій
Ліцензування зовнішньоекономічних операцій визначається як
комплекс дій органу виконавчої влади з надання дозволу на
здійснення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності експорту
(імпорту) товарів.
Ліцензування експорту (імпорту) товарів здійснюється у формі
автоматичного або неавтоматичного ліцензування.
Автоматичне ліцензування визначається як комплекс дій органу
виконавчої влади з надання суб'єкту зовнішньоекономічної
діяльності дозволу на здійснення протягом визначеного періоду
експорту (імпорту) товарів, щодо яких не встановлюються квоти
(кількісні або інші обмеження). Автоматичне ліцензування експорту
(імпорту) як адміністративна процедура з оформлення та видачі
ліцензії не справляє обмежувального впливу на товари, експорт
(імпорт) яких підлягає ліцензуванню.
Неавтоматичне ліцензування визначається як комплекс дій
органу виконавчої влади з надання суб'єкту зовнішньоекономічної
діяльності дозволу на здійснення протягом визначеного періоду
експорту (імпорту) товарів, щодо яких встановлюються певні квоти
(кількісні або інші обмеження). Неавтоматичне ліцензування
експорту (імпорту) як адміністративна процедура з оформлення та
видачі ліцензії використовується в разі встановлення квот
(кількісних або інших обмежень) на експорт (імпорт) товарів.
Ліцензування експорту товарів запроваджується в Україні в
разі:
значного порушення рівноваги щодо певних товарів на
внутрішньому ринку, особливо сільськогосподарської продукції,
продуктів рибальства, продукції харчової промисловості та
промислових товарів широкого вжитку першої необхідності або інших
товарів, що мають вагоме значення для життєдіяльності в Україні;
необхідності забезпечення захисту життя, здоров'я людини,
тварин або рослин, навколишнього природного середовища,
громадської моралі, національного багатства художнього,
історичного чи археологічного значення або захисту прав
інтелектуальної власності, а також відповідно до вимог державної
безпеки;
експорту дорогоцінних металів, крім банківських металів;
необхідності застосування заходів захисту вітчизняного
товаровиробника;
необхідності забезпечення захисту патентів, торгових марок та
авторських прав;
необхідності забезпечення виконання міжнародних договорів
України.
Ліцензування імпорту товарів запроваджується в Україні в
разі:
різкого погіршення стану платіжного балансу та зовнішніх
платежів (якщо інші заходи є неефективними);
різкого скорочення або мінімального розміру золотовалютних
резервів;
необхідності забезпечення захисту життя, здоров'я людини,
тварин або рослин, навколишнього природного середовища,
громадської моралі, національного багатства художнього,
історичного чи археологічного значення або захисту прав
інтелектуальної власності, а також відповідно до вимог державної
безпеки;
імпорту дорогоцінних металів, крім банківських металів;
необхідності застосування заходів захисту вітчизняного
товаровиробника;
необхідності забезпечення захисту патентів, торгових марок та
авторських прав;
необхідності забезпечення виконання міжнародних договорів
України.
Рішення про застосування режиму ліцензування експорту
(імпорту) товарів, у тому числі встановлення квот (кількісних або
інших обмежень), приймається Кабінетом Міністрів України за
поданням центрального органу виконавчої влади з питань економічної
політики з визначенням списку конкретних товарів, експорт (імпорт)
яких підпадає під режим ліцензування, періоду дії цього режиму та
кількісних або інших обмежень щодо кожного товару.
У разі застосування антидемпінгових, компенсаційних або
спеціальних заходів щодо захисту вітчизняного товаровиробника
рішення про запровадження режиму ліцензування приймається
Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі згідно із
законодавством.
Стосовно кожного виду товару може встановлюватися лише один
вид ліцензії.
Ліцензії видаються центральним органом виконавчої влади з
питань економічної політики, а також у межах наданих ним
повноважень - відповідним республіканським органом Автономної
Республіки Крим, структурним підрозділом обласної, Київської і
Севастопольської міських державних адміністрацій.
Ліцензії видаються на підставі заявок суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності, що подаються за формою,
встановленою центральним органом виконавчої влади з питань
економічної політики.
Для одержання ліцензії заявники звертаються, як правило, до
одного органу виконавчої влади. У разі необхідності в одержанні
погодження можливе звернення до кількох органів виконавчої влади,
але не більше ніж до трьох.
Розгляд заявок на одержання ліцензій може здійснюватися в
порядку їх надходження, який визначається за датами реєстрації
заявок, або одночасно після закінчення оголошеного строку їх
приймання.
У заявці на одержання ліцензії зазначаються такі дані: повне
найменування суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, прізвище та
ім'я його керівника, найменування та код товару (товарів) згідно з
Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності
(УКТ ЗЕД) ( 2371-14 ), найменування виробника, споживача товару
(товарів), код та назва країни (країн) походження і призначення -
у разі експорту, код та назва країни (країн) походження і
відправлення - у разі імпорту, строк дії ліцензії, кількість та
вартість товару (товарів), код і назва митниці, повне найменування
та адреса продавця і покупця, вид угоди, валюта платежу, основна
та додаткова одиниці виміру і ціна товару (товарів), погодження з
органами виконавчої влади (у разі необхідності), особливі умови
ліцензії.
При поданні заявки можуть вимагатися документи та інформація,
які вважаються необхідними для підтвердження даних, зазначених у
заявці та зовнішньоекономічному договорі (контракті).
Заявка не може бути відхилена в разі допущення незначних
помилок у документах, які подаються для одержання ліцензії, якщо
вони не змінюють основних даних, що містяться в заявці. Основними
вважаються дані, передбачені умовами зовнішньоекономічного
договору (контракту).
У разі запровадження режиму автоматичного ліцензування заявка
на одержання ліцензії та інші необхідні документи можуть
подаватися в будь-який робочий день до митного оформлення товарів.
Строк видачі ліцензії не повинен перевищувати 10 робочих днів від
дати одержання заявки та інших необхідних документів, що
відповідають установленим вимогам.
У разі запровадження режиму неавтоматичного ліцензування:
строк розгляду заявок не повинен перевищувати 30 днів від
дати одержання заявки, якщо вони розглядаються в порядку їх
надходження, та не більше 60 днів починаючи від дати закінчення
оголошеного строку приймання заявок, якщо всі вони розглядаються
одночасно;
ліцензія видається на підставі заявки в межах квоти із
зазначенням строку дії ліцензії;
якщо на момент подання заявки (у разі застосування процедури
розгляду в порядку надходження) встановлені квоти (кількісні або
інші обмеження) вичерпано, така заявка не розглядається. Про факт
вичерпання квот (кількісних або інших обмежень) суб'єкт
зовнішньоекономічної діяльності, який подав відповідну заявку,
повідомляється письмово протягом семи робочих днів від дати її
одержання;
рішення про видачу ліцензії приймається з урахуванням даних
щодо використання раніше одержаних ліцензій за умови додержання
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог законодавства про
захист економічної конкуренції.
Ліцензія видається, якщо заявку та інші подані документи
оформлено з додержанням вимог, установлених законодавством.
Рішення про відмову у видачі ліцензії повинне бути
вмотивованим, прийнятим у строки, встановлені для розгляду заявок,
і надсилається (видається) заявникові в письмовій формі.
У разі відмови у видачі ліцензії заявник має право на
оскарження рішення згідно із законодавством.
За видачу ліцензії справляється збір, розмір якого
встановлюється Кабінетом Міністрів України з урахуванням фактичних
витрат, пов'язаних із застосуванням процедури ліцензування.
Митне оформлення товарів здійснюється за умови подання
митному органу оригіналу ліцензії, яку одержав суб'єкт
зовнішньоекономічної діяльності.
Копія ліцензії додається до вантажної митної декларації під
час декларування товарів, експорт (імпорт) яких підпадає під режим
ліцензування, і є однією з підстав для пропуску таких товарів
через митний кордон України.
Центральний орган виконавчої влади з питань економічної
політики щомісяця інформує центральний орган виконавчої влади в
галузі митної справи про видані ліцензії на експорт (імпорт)
товарів, що підпадають під режим ліцензування.
Центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи
щомісяця подає центральному органу виконавчої влади з питань
економічної політики інформацію про обсяги експорту (імпорту)
товарів за виданими ліцензіями.
Ліцензування товарообмінних (бартерних) операцій здійснюється
в тому разі, якщо предметом цих операцій є товари, експорт
(імпорт) яких підпадає під режим ліцензування.
Ліцензування експорту (імпорту) дисків для лазерних систем
зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва
здійснюється з урахуванням вимог законодавства з питань
виробництва, експорту (імпорту) дисків для лазерних систем
зчитування відповідно до процедури видачі ліцензій, встановленої
цією статтею.
Режим ліцензування не поширюється на експорт та реалізацію
компенсаційної і прибуткової продукції, одержаної інвестором у
власність на умовах угоди про розподіл продукції, укладеної
відповідно до вимог Закону України "Про угоди про розподіл
продукції" ( 1039-14 ). Запровадження будь-яких обмежень щодо
експорту та реалізації такої продукції, у тому числі кількісних,
не допускається, якщо інше не передбачено угодою про розподіл
продукції.
Встановлені цією статтею процедури ліцензування не
поширюються на експорт (імпорт) товарів, зазначених у статті 20
цього Закону.
Перелік товарів, експорт (імпорт) яких підпадає під режим
ліцензування, інформація про строк дії ліцензій та внесення
будь-яких змін до них, порядок подання та розгляду заявок
опубліковуються в офіційних друкованих виданнях України з
повідомленням відповідного комітету Світової організації торгівлі
(СОТ) протягом 60 днів з дня опублікування та наданням копій цих
публікацій.
У разі якщо квота розподіляється серед країн-постачальників,
інформація про розподіл квоти підлягає опублікуванню з
повідомленням про це інших країн, заінтересованих у постачанні в
Україну певних товарів.
Офіційне опублікування здійснюється у строк не пізніше дати
запровадження режиму ліцензування.
На запит заінтересованої держави - члена СОТ повинна
надаватися відповідна інформація щодо:
порядку застосування обмежень;
кількості виданих за певний період ліцензій із зазначенням у
разі необхідності обсягу та/або вартості товарів;
розподілу ліцензій серед країн-постачальників;
статистичних даних про обсяги та/або вартість товарів.
Дія цієї статті не поширюється на операції Національного
банку України, які здійснюються ним відповідно до Закону України
"Про Національний банк України" ( 679-14 ).
2. Цей Закон набирає чинності через 60 днів з дня його
опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 листопада 2003 року

N 1315-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: