open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Н А К А З
20.11.2003 N 191
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 грудня 2003 р.

за N 1123/8444

Про затвердження Положення про базову

організацію з науково-технічної діяльності

у сферах будівництва, промисловості

будівельних матеріалів, архітектури

і містобудування

Відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ), Положення про Державний комітет України з
будівництва та архітектури, затвердженого Указом Президента
України від 20 серпня 2002 року N 725 ( 725/2002 ), та з метою
підвищення ефективності наукових досліджень та результатів їх
впровадження у сферах будівництва, промисловості будівельних
матеріалів, архітектури і містобудування Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про базову організацію з
науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості
будівельних матеріалів, архітектури і містобудування згідно з
додатком.
2. Начальнику Управління науково-технічної політики та
інформаційних технологій у будівництві Барзиловичу Д.В.
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в порядку, установленому чинним
законодавством.
3. Визначеній базовій організації привести свій Статут у
відповідність до цього Положення.
4. Скасувати ДБН А.1.1-4-93 Положення про Головну і Базову
організацію по стандартизації та нормуванню, затверджене наказом
Мінбудархітектури від 27.04.93 N 46.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Гречка В.О.
Голова Комітету В.І.Череп

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держбуду України

20.11.2003 N 191
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 грудня 2003 р.

за N 1123/8444

ПОЛОЖЕННЯ

про базову організацію з науково-технічної

діяльності у сферах будівництва, промисловості

будівельних матеріалів, архітектури і містобудування

1. Положення про базову організацію з науково-технічної
діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних
матеріалів, архітектури і містобудування (далі - Положення)
розроблено відповідно до ст. 29 Закону України "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), Положення про Державний
комітет України з будівництва та архітектури, затвердженого Указом
Президента України від 20 серпня 2002 року N 725 ( 725/2002 ) з
метою забезпечення реалізації покладених на Держбуд України як
центральний орган виконавчої влади завдань щодо здійснення
управління науково-технічною діяльністю у сферах будівництва,
промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
(далі - у будівництві).
2. Базова організація з науково-технічної діяльності у
будівництві (далі - Базова організація) - це науково-дослідна або
науково-технічна (проектна) організація (далі - Наукова
організація), яка виконує функції у визначеному напрямі
науково-технічної діяльності згідно п. 8 цього Положення.
3. Метою впровадження системи Базових організацій є: - створення дієвого механізму спрямування діяльності
науково-технічних організацій, що працюють у сферах будівництва,
промисловості будівельних матеріалів, архітектури і
містобудування, а також збереження пам'яток архітектури і
містобудування; - координація проведення наукових досліджень у зазначених
сферах; - концентрація зусиль та ресурсів організацій на
перспективних напрямах науково-технічного прогресу будівельного
комплексу, розвиток вітчизняних наукових шкіл; - накопичення і використання наукових знань з окремо
визначених напрямів науково-технічної діяльності у будівництві; - створення передумов для технічного і технологічного
оновлення підприємств і організацій будівельного комплексу.
4. Статус Базової організації надається Науковій організації,
що належить до сфери управління Держбуду або входить до складу
державних будівельних корпорацій, яка здійснює комплекс наукових
досліджень, проектно-конструкторських, проектно-вишукувальних,
організаційно-методичних, методологічних, метрологічних та
інформаційних функцій, робіт зі стандартизації та нормування у
будівництві. Дія Положення може поширюватись на інші Наукові організації
різної форми власності.
5. Для підтвердження прав на виконання функцій Базової
організація повинна: - мати потрібні можливості - науково-технічний, кадровий
потенціал і відповідну дослідну базу; - засвідчити свою практичну спроможність за раніше одержаними
результатами.
6. Основними завданнями Базової організації є забезпечення
науково-технічного, дослідного, нормативно-методичного та
інформаційного супроводження визначеного напряму науково-технічної
діяльності.
7. Покладання на Наукову організацію функцій Базової та
визначення сфери її діяльності здійснюється наказом Держбуду на
підставі офіційної заявки організації за встановленою формою та
відповідного рішення науково-технічної ради Держбуду. Організація може бути позбавлена статусу Базової наказом
Держбуду у випадках: - невиконання покладених на неї функцій; - втрати спроможності щодо виконання функцій Базової з
відповідного напряму.
8. Базова організація для реалізації покладених завдань
здійснює такі функції:
8.1. Інформаційне забезпечення: - збирання та аналітичне узагальнення доступних відомостей
про сучасний світовий (у т.ч. у межах СНД), національний,
регіональний науково-технічний рівні; - організація та ведення довідково-інформаційного фонду; - супровід нормативів відповідних напрямів науково-технічної
діяльності, надання роз'яснень, консультацій, інформаційної
підтримки; - інформування про результати діяльності у визначеній сфері у
фахових виданнях та через організацію науково-технічних публічних
заходів (конференцій, симпозіумів, семінарів тощо).
8.2. Науково-дослідна діяльність: - провадження науково-дослідних та науково-технічних робіт; - відпрацювання науково-технічних результатів робіт і
впровадження їх у виробництво; - наукове супроводження об'єктів будівництва.
8.3. Забезпечення організації робіт із стандартизації в межах
компетенції: - розроблення нормативних документів; - ведення відповідної групи нормативних документів; - узгодження проектів нормативних документів стосовно
продукції інших виробників, що використовується у будівельному
комплексі; - участь у розробці науково-методичного забезпечення,
ліцензування та підтвердження відповідності у будівельній
діяльності.
8.4. Консультативно-методичне забезпечення: - підготовка пропозицій щодо визначення та деталізації
пріоритетних напрямів науково-технічних робіт; - розроблення та супроводження виконання науково-технічних
програм та завдань; - координація діяльності залучених установ і організацій; - експертиза методик виконання та результатів
науково-технічних робіт.
9. У рамках закріплених напрямів науково-технічної діяльності
Базова організація: - щорічно складає і реалізує план заходів з виконання її
функцій; - уносить пропозиції щодо пріоритетних напрямів наукових
досліджень, робіт із стандартизації, проектних розробок масового
застосування, виконання яких доцільне за рахунок коштів державного
бюджету; - аналізує за дорученням Держбуду, звернення (за взаємною
згодою) органів влади і організацій або в ініціативному порядку
розробки, виконані іншими науковими організаціями, готує висновки
та вносить пропозиції щодо доцільності їх використання
(застосування); - вивчає практику застосування (використання) будівельних
матеріалів, виробів, конструкцій, технологій зарубіжного
походження, уносить пропозиції щодо умов та порядку їх подальшого
використання в Україні; - аналізує стан нормативної та методичної баз у відповідних
сферах науково-технічної діяльності, ініціює та організовує
розроблення (перегляд) нормативних документів, сприяє їх
впровадженню, організовує розроблення методичних документів, надає
роз'яснення і консультації щодо їх застосування; - забезпечує розроблення експериментальних проектів і бере
участь у їх реалізації та підготовці пропозицій щодо результатів
експериментальних досліджень; - веде комп'ютерний сайт за визначеними напрямами діяльності
Базової організації; - відстежує світові тенденції у розвитку відповідних напрямів
науково-технічної діяльності, готує пропозиції щодо доцільності,
умов та порядку їх впровадження (застосування) в Україні; - готує щорічний науково-аналітичний звіт щодо стану розвитку
відповідних напрямів науково-технічної діяльності.
10. Базові організації здійснюють покладені на них функції
під методичним керівництвом Держбуду, який сприяє їх діяльності і
створює для цього відповідні умови, шляхом: - використання напрацьованих Базовими організаціями
матеріалів і отриманих результатів у процесі формування та
реалізації науково-технічної політики у будівництві; - залучення Базових організацій до розгляду, підготовки
технічних рішень та експертних висновків, розроблення нормативних
документів та наукових рекомендацій з питань науково-технічної
проблематики відповідного напряму; - доручення Базовим організаціям представляти Держбуд у
науково-технічних заходах, у т.ч. міжнародних; - вжиття (протекціоністських) заходів щодо підтримки і
розвитку науково-дослідної і матеріально-технічної баз наукових
організацій, підготовки наукових кадрів; - зосередження в Базовій організації якомога більшого обсягу
науково-технічної інформації відповідного напряму, бази наукових
знань, інформаційних баз; - розвитку інформаційних технологій.
11. Базова організація при виконанні своїх функцій може: - залучати в установленому законодавством порядку інші
організації та окремих фахівців до виконання відповідних робіт за
визначеними напрямами; - вносити пропозиції Держбуду щодо вдосконалення системи
Базових організацій; - утворювати науково-технічні, координаційні, експертні ради
та робочі групи за відповідними напрямами.
Начальник Управління
науково-технічної політики
та інформаційних технологій
у будівництві Д.В.Барзилович

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: