open Про систему
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про свободу пересування та вільний вибір місця

проживання в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 15, ст.232 )

Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР )
регулює відносини, пов'язані зі свободою пересування та вільним
вибором місця проживання в Україні, що гарантуються Конституцією
України і закріплені Загальною декларацією прав людини
( 995_015 ), Міжнародним пактом про громадянські та політичні
права ( 995_043 ), Конвенцією про захист прав людини та основних
свобод і протоколами до неї ( 995_004 ), іншими міжнародними
актами, а також визначає порядок реалізації свободи пересування та
вільного вибору місця проживання і встановлює випадки їх
обмеження.
Стаття 1. Дія Закону
Дія цього Закону поширюється на громадян України, а також на
іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на
законних підставах, відповідно до їх прав та свобод, передбачених
Конституцією ( 254к/96-ВР ), законами чи міжнародними договорами
України.
Стаття 2. Свобода пересування та вільний вибір місця

проживання в Україні
Громадянам України, а також іноземцям та особам без
громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні,
гарантуються свобода пересування та вільний вибір місця проживання
на її території, за винятком обмежень, які встановлені законом.
Реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її
відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод,
передбачених Конституцією ( 254к/96-ВР ), законами чи міжнародними
договорами України, або підставою для їх обмеження.
Стаття 3. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
свобода пересування - право громадянина України, а також
іноземця та особи без громадянства, які на законних підставах
перебувають в Україні, вільно та безперешкодно за своїм бажанням
переміщатися по території України у будь-якому напрямку, у
будь-який спосіб, у будь-який час, за винятком обмежень, які
встановлюються законом;
вільний вибір місця проживання чи перебування - право
громадянина України, а також іноземця та особи без громадянства,
які на законних підставах перебувають на території України, на
вибір адміністративно-територіальної одиниці, на території якої
вони хочуть проживати чи перебувати;
місце перебування - адміністративно-територіальна одиниця, на
території якої особа проживає строком менше шести місяців на рік;
місце проживання - адміністративно-територіальна одиниця, на
території якої особа проживає строком понад шість місяців на рік;
особа - фізична особа;
реєстрація - внесення відомостей до паспортного документа про
місце проживання або місце перебування із зазначенням адреси житла
особи та внесення цих даних до реєстраційного обліку відповідного
органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади з питань реєстрації;
довідка про реєстрацію місця проживання або місця
перебування - документ, який видається органом реєстрації особі за
її вимогою та підтверджує реєстрацію місця проживання або місця
перебування особи.
Стаття 4. Законодавство про свободу пересування та вільний

вибір місця проживання
Законодавство про свободу пересування та вільний вибір місця
проживання складається з Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього
Закону, інших законів та міжнародних договорів України.
Якщо міжнародним договором України встановлено інші норми,
ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються норми
міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана
Верховною Радою України.
Стаття 5. Законні підстави перебування на території України
Законними підставами перебування на території України є:
для громадян України - належність до громадянства України;
для іноземців та осіб без громадянства - реєстрація на
території України паспортного документа або наявність посвідки на
постійне або тимчасове проживання в Україні, або документів, що
посвідчують отримання статусу біженця чи притулку в Україні.
Стаття 6. Реєстрація місця проживання особи
Громадянин України, а також іноземець чи особа без
громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах,
зобов'язані протягом десяти днів після прибуття до нового місця
проживання зареєструвати місце проживання.
Для реєстрації особа подає:
письмову заяву. Діти віком від 15 до 18 років подають заяву
особисто. У разі якщо особа з поважної причини не може самостійно
звернутися до уповноваженого органу, реєстрація може бути
здійснена за зверненням іншої особи на підставі доручення,
посвідченого в установленому порядку;
паспортний документ. Якщо дитина не досягла 16-річного віку,
подається свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до
громадянства України. Іноземець та особа без громадянства
додатково подають посвідку на постійне або тимчасове проживання;
квитанцію про сплату державного мита або документ про
звільнення від його сплати;
два примірники талона зняття з реєстрації.
Забороняється вимагати для реєстрації місця проживання
подання особою інших документів.
Заява особи про реєстрацію місця проживання є єдиною
підставою для реєстрації місця проживання особи.
Зразки заяви та інших документів, необхідних для реєстрації
місця проживання особи, затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
Особи, які перебувають більше одного місяця за межами
адміністративно-територіальної одиниці, в якій зареєстроване їх
місце проживання, і які мають невиконані майнові зобов'язання,
накладені в адміністративному порядку чи за рішенням суду, або
призиваються на дійсну військову службу і не мають відстрочки, або
беруть участь у судовому процесі в будь-якій якості, зобов'язані
зареєструвати місце перебування.
Реєстрація місця проживання громадян України, які проживають
за межами України, здійснюється в установленому порядку
консульськими установами України за кордоном або дипломатичними
представництвами.
Надання відомостей про місце проживання особи та її
персональні дані здійснюється виключно у випадках, передбачених
законами України, або за згодою самої особи.
При зміні місця проживання в межах
адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється
повноваження органу реєстрації, особа, яка зареєструвала місце
проживання, або її законний представник повинні письмово
повідомити про це відповідний орган реєстрації протягом семи днів.
Стаття 7. Зняття з реєстрації місця проживання
Зняття з реєстрації місця проживання здійснюється протягом
семи днів на підставі заяви особи, запиту органу реєстрації за
новим місцем проживання особи, остаточного рішення суду (про
позбавлення права власності на житлове приміщення або права
користування житловим приміщенням, визнання особи безвісно
відсутньою або померлою), свідоцтва про смерть.
Діти віком від 15 до 18 років подають заяву особисто.
У разі якщо особа з поважної причини не може самостійно
звернутися до органу реєстрації, зняття з реєстрації місця
проживання може бути здійснено за зверненням іншої особи та на
підставі доручення, посвідченого в установленому порядку.
Зняття з реєстрації місця проживання неповнолітніх, які не
мають батьків, та осіб, стосовно яких встановлено опіку чи
піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки і
піклування.
Стаття 8. Реєстрація місця перебування особи
Реєстрація місця перебування здійснюється за заявою особи,
яка зобов'язана подати її протягом семи днів після прибуття в
місце перебування.
При реєстрації місця перебування особи інформація про неї
повідомляється до органу реєстрації за місцем проживання особи.
Стаття 9. Зняття з реєстрації місця перебування особи
Зняття з реєстрації місця перебування особи здійснюється за
її повідомленням. Відповідальність за правдивість зробленого
повідомлення покладається на таку особу.
Орган реєстрації, отримавши повідомлення особи, знімає з
реєстрації її місце перебування та повідомляє про це орган
реєстрації, в якому зареєстроване її місце проживання.
Стаття 10. Перереєстрація місця проживання або місця

перебування особи
У разі внесення під час реєстрації помилкових відомостей про
особу орган реєстрації зобов'язаний на підставі поданих особою або
її законним представником достовірних відомостей внести необхідні
зміни до реєстраційного обліку протягом семи днів.
Стаття 11. Органи реєстрації місця проживання та місця

перебування особи
Реєстрація місця проживання та місця перебування особи
здійснюється відповідним органом спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань реєстрації (далі -
орган реєстрації) в Автономній Республіці Крим, областях, містах,
районах, районах у містах, а також у містах Києві та Севастополі.
Стаття 12. Обмеження свободи пересування
Свободу пересування відповідно до закону може бути обмежено:
у прикордонній смузі;
на територіях військових об'єктів;
у зонах, які згідно із законом належать до зон з обмеженим
доступом;
на приватних земельних ділянках;
на територіях, щодо яких введено воєнний або надзвичайний
стан;
на окремих територіях і в населених пунктах, де у разі
небезпеки поширення інфекційних захворювань і отруєнь людей
введені особливі умови і режим проживання населення та
господарської діяльності.
Свобода пересування обмежується щодо:
осіб, до яких відповідно до процесуального законодавства
застосовано запобіжні заходи, пов'язані з обмеженням або
позбавленням волі;
осіб, які за вироком суду відбувають покарання у вигляді
позбавлення або обмеження волі;
осіб, які згідно із законодавством перебувають під
адміністративним наглядом;
осіб, які згідно із законодавством про інфекційні
захворювання та психіатричну допомогу підлягають примусовій
госпіталізації та лікуванню;
шукачів притулку та осіб, які звернулися за наданням їм
статусу біженця до прийняття відповідного рішення компетентним
органом (про надання цим особам притулку чи статусу біженця);
іноземців та осіб без громадянства, які не мають законних
підстав для перебування на території України;
осіб, яких призвано на дійсну строкову службу до Збройних Сил
України та інших, утворених відповідно до законів України,
військових формувань;
іноземців, які перебувають у складі військових іноземних
підрозділів і які мають статус військового.
Свобода пересування може бути обмежена і в інших випадках,
передбачених законом.
Стаття 13. Обмеження вільного вибору місця проживання
Вільний вибір місця проживання обмежується в
адміністративно-територіальних одиницях, які знаходяться:
у прикордонній смузі;
на територіях військових об'єктів;
у зонах, які згідно із законом належать до зон з обмеженим
доступом;
на території, де у разі небезпеки поширення інфекційних
захворювань і отруєнь людей введені особливі умови і режим
проживання населення та господарської діяльності;
на територіях, щодо яких введено воєнний або надзвичайний
стан.
Вільний вибір місця проживання обмежується щодо:
осіб, які не досягли 16-річного віку;
осіб, до яких згідно із процесуальним законодавством
застосовано запобіжні заходи, пов'язані з обмеженням або
позбавленням волі;
осіб, які за вироком суду відбувають покарання у вигляді
позбавлення або обмеження волі;
осіб, які згідно із законодавством перебувають під
адміністративним наглядом;
осіб, які згідно із законодавством про інфекційні
захворювання та психіатричну допомогу підлягають примусовій
госпіталізації та лікуванню;
іноземців та осіб без громадянства, які не мають законних
підстав для перебування на території України.
Стаття 14. Оскарження рішень з питань свободи пересування,

вільного вибору місця проживання, реєстрації місця

проживання чи місця перебування особи, дій чи

бездіяльності органів державної влади, посадових

і службових осіб
Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади,
посадових та службових осіб з питань свободи пересування, вільного
вибору місця проживання, реєстрації місця проживання чи місця
перебування особи можуть бути оскаржені в установленому законом
порядку.
Стаття 15. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть
відповідальність згідно із законом.
Стаття 16. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Місце проживання особи, яке на день набрання чинності цим
Законом підтверджувалося пропискою або було відповідно
зареєстроване, вважається зареєстрованим.
Якщо особою була подана заява про зміну місця проживання до
набрання чинності цим Законом, реєстрація місця проживання
здійснюється за правилами, які діяли на момент прийняття цього
Закону.
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення у відповідність із цим Законом
нормативно-правових актів органів виконавчої влади.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 грудня 2003 року

N 1382-IV

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: