open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 14 січня 2004 р. N 24

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 1392 ( 1392-2011-п ) від 23.11.2011 }
{ Постанова втратила чинність в частині положень щодо базової
загальної середньої освіти на підставі Постанови КМ N 1392
( 1392-2011-п ) від 23.11.2011 }
Про затвердження Державного стандарту

базової і повної загальної середньої освіти
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 776 ( 776-2010-п ) від 27.08.2010 }

Відповідно до статті 31 Закону України "Про загальну
середню освіту" ( 651-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державний стандарт базової і повної загальної
середньої освіти (додається).
2. Міністерству освіти і науки, Академії педагогічних наук
розробити до 1 червня 2004 р. навчальні плани та програми для
учнів основної і старшої школи.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 січня 2004 р. N 24
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

базової і повної середньої освіти

Загальна частина
Державний стандарт базової і повної середньої освіти (далі -
Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів і
випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її
досягненні.
Державний стандарт охоплює Базовий навчальний план, загальну
характеристику інваріантної і варіативної складових змісту базової
та повної середньої освіти, державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів. Виконання вимог Державного
стандарту є обов'язковим для всіх навчальних закладів, що надають
загальну середню освіту.
Зміст базової і повної середньої освіти створює передумови:
для всебічного розвитку особистості і визначається на засадах
загальнолюдських та національних цінностей, науковості і
систематичності знань, їх значущості для соціального становлення
людини, гуманізації і демократизації шкільної освіти, взаємоповаги
між націями і народами, світського характеру школи;
для надання навчанню українознавчої спрямованості, що
безпосередньо забезпечується вивченням української мови,
української літератури, історії України, географії України,
українського мистецтва тощо;
для індивідуалізації та диференціації навчання, його
профільності у старшій школі, запровадження особистісно
орієнтованих педагогічних технологій, формування соціальної,
комунікативної, комп'ютерної та інших видів компетентності учнів.
Особлива увага приділяється практичній і творчій складовим
навчальної діяльності. У державних вимогах до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів зростає роль уміння здобувати
інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати
її, застосовувати способи пізнавальної і творчої діяльності. Між
ступенями шкільної освіти забезпечується наступність і
перспективність змісту та вимог щодо його засвоєння учнями.
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у
Державному стандарті подано за галузевим принципом у семи освітніх
галузях: мови і літератури, суспільствознавство, естетична
культура, математика, природознавство, здоров'я і фізична
культура, технології, що є органічним продовженням змісту
відповідних освітніх галузей Державного стандарту початкової
освіти.
Зміст освітньої галузі структурується і реалізується в
системі відповідних навчальних предметів та курсів, програми яких
затверджує МОН.
Основна школа забезпечує базову загальну середню освіту, що
разом із початковою є фундаментом загальноосвітньої підготовки,
формує в учнів готовність до вибору і реалізації шляхів подальшого
здобуття освіти. Зміст освіти на цьому ступені є єдиним для всіх
учнів; особистісно орієнтований підхід здійснюється через
варіативність методик організації навчання залежно від
пізнавальних здібностей, а також через факультативні курси.
У старшій школі навчання, як правило, є профільним. У зв'язку
з цим зміст освіти і вимоги до його засвоєння диференціюються за
трьома рівнями: обов'язкові результати навчання, визначені
Державним стандартом, профільний, зміст якого визначають, програми
затверджені МОН, та академічний, за програмами якого вивчаються
дисципліни, що тісно пов'язані з профільними предметами
(наприклад, фізика у хіміко-біологічному профілі), а також
здійснюється загальноосвітня підготовка учнів, які не визначилися
щодо напряму спеціалізації.
Базовий навчальний план
Базовий навчальний план основної і старшої школи охоплює дві
складові: інваріантну та варіативну.
Інваріантна складова передбачає дотримання всіма навчальними
закладами, що надають загальну середню освіту, єдиних вимог до
загальноосвітньої підготовки учнів. Варіативна складова спрямована
на забезпечення індивідуальної орієнтованості змісту освіти.
Під час складання типових навчальних планів для учнів
спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв і колегіумів дозволяється
перерозподіляти між освітніми галузями до 15 відсотків навчального
часу, визначеного інваріантною частиною Базового навчального
плану.
Змістове наповнення освітніх галузей інваріантної складової
визначається Державним стандартом.
Змістове наповнення варіативної складової формується
навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону, типу
закладу, індивідуальних освітніх потреб учня.
В основній школі навчальні години варіативної складової
використовуються головним чином для загальноосвітньої підготовки
учнів, індивідуальних занять та консультацій, факультативного
навчання.
У старшій школі, у тому числі в сільських однокомплектних
школах, де створюються різнопрофільні навчальні групи учнів, за
рахунок варіативної складової здійснюється профільне навчання.
Години цієї складової можуть використовуватися також для вивчення
предметів за вибором учнів, факультативних занять тощо.
На основі Базового навчального плану МОН розробляє типові
навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів.
У типових навчальних планах визначається перелік навчальних
предметів і курсів, відповідно до змісту освітніх галузей,
кількість годин, відведених на їх вивчення у кожному класі. Типові
навчальні плани можуть відображати різні варіанти структурування,
інтеграції та розподілу навчального змісту за роками навчання в
межах годин, визначених Базовим навчальним планом. На основі
типових навчальних планів навчальні заклади складають робочі
навчальні плани, в яких конкретизується варіативна складова освіти
з урахуванням особливостей організації навчально-виховного
процесу.
Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних

закладів II-III ступеня (розподіл навчального

часу між освітніми галузями)
--------------------------------------------------------------------- Освітні | Загальна кількість годин | галузі |-----------------------------------------------------| | II ступінь | III ступінь | II+III ступінь | | (5-9 класи) | (10-11 класи) | (5-11 класи) | |------------------+----------------+-----------------| | тиж- | рік |від-|тиж-| рік |від-|тиж-| рік | від-| | день | |сот-|день| |сот-|день| | сот-| | | |ків | | |ків | | | ків | -------------------------------------------------------------------| Інваріантна складова | -------------------------------------------------------------------| Мови і | 42 | 1470 | 27| 14 | 490 |18,4| 56 | 1960 | 24,2| літератури | | | | | | | | | | -------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----| Суспільство- | 12 | 420 | 7,7| 7 | 245 | 9,2| 19 | 665 | 8,2| знавство | | | | | | | | | | -------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----| Естетична | 8 | 280 | 5,1| 1 | 35 | 1,3| 9 | 315 | 3,9| культура | | | | | | | | | | -------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----| Математика | 20 | 700 | 13| 6 | 210 | 7,9| 26 | 910 |11,25| -------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----| Природо- | 26 | 910 |16,7|11,5|402,5 |15,1|37,5|1312,5|16,25| знавство | | | | | | | | | | -------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----| Технології | 8 | 280 | 5,1| 4 | 140 | 5,2| 12 | 420 | 5,2| -------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----| Здоров'я і | 17,5 |612,5 |11,4| 6 | 210 | 7,9|23,5|822,5 | 10,2| фізична | | | | | | | | | | культура | | | | | | | | | | -------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----| Разом |133,5*|4672,5| 86|49,5|1732,5| 65 |183 | 6405 | 79,2| -------------------------------------------------------------------| Варіативна складова | -------------------------------------------------------------------| Додаткові | 21,5 |752,5 | 14|26,5|927,5 | 35 | 48 | 1680 | 20,8| години на | | | | | | | | | | освітні | | | | | | | | | | галузі, | | | | | | | | | | предмети за | | | | | | | | | | вибором, | | | | | | | | | | профільне | | | | | | | | | | навчання, | | | | | | | | | | факультативи,| | | | | | | | | | індивідуальні| | | | | | | | | | заняття та | | | | | | | | | | консультації | | | | | | | | | | -------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----| Гранично | 130 | 4550 | | 66/|2310/ | |196/|6860/ | | допустиме | | | | 72*|2520* | |202*| 7070 | | навчальне | | | | | | | | | | навантаження | | | | | | | | | | на учня | | | | | | | | | | -------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----| Разом | 155 | 5425 | 100| 76 | 2660 | 100| 231| 8085 | 100| (загальне | | | | | | | | | | навчальне | | | | | | | | | | навантаження)| | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------
_______________

* Години фізичної культури освітньої галузі "Здоров'я і
фізична культура" не враховуються в гранично допустимому
навчальному навантаженні на учня.
{ Розділ в редакції Постанови КМ N 776 ( 776-2010-п ) від
27.08.2010 }
Характеристика освітніх галузей
1. Освітня галузь "Мови і літератури"
Мета - формування комунікативної і літературної компетенції,
що базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу,
соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо.
Зміст освітньої галузі ґрунтується на принципі наступності
між початковою, основною і старшою школою, враховує мовну та
літературну підготовку учнів початкової школи.
Освітня галузь "Мови і літератури" складається з мовного і
літературного компонентів, кожен з яких має свої складові.
Зокрема, до мовного компонента входять: українська мова, мови
національних меншин, іноземні мови, а до літературного -
українська, зарубіжна, рідна (якщо вона не є українською)
література (літературна освіта).
Кожен з компонентів та їх складові містять кілька наскрізних
змістових ліній. Змістовими лініями мовного компонента є
мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна (стратегічна).
Мовленнєва лінія забезпечує вироблення і вдосконалення вмінь
та навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання,
читання, говоріння, письма); мовна - засвоєння системних знань про
мову як засіб вираження думок і почуттів людини та формування
мовних умінь і навичок; соціокультурна - засвоєння культурних і
духовних цінностей свого та інших народів, норм, які регулюють
стосунки між поколіннями, статями, націями, сприяють естетичному і
морально-етичному розвиткові; діяльнісна (стратегічна) -
формування загально-навчальних умінь і навичок, опанування
стратегій, що визначають мовленнєву діяльність, передусім
спрямованих на розв'язання навчальних завдань і життєвих проблем.
Зазначені змістові лінії формують комунікативну мовленнєву, мовну,
соціокультурну, діяльнісну (стратегічну) компетенцію особистості.
Змістовими лініями літературного компонента є аксіологічна,
літературознавча, культурологічна.
Аксіологічна лінія забезпечує опрацювання художнього твору у
єдності його етичних та естетичних вимірів, спрямованість роботи
над текстом на формування ціннісних орієнтацій і розвиток творчих
здібностей особистості; літературознавча - засвоєння основних
теоретико- та історико-літературних знань і розгляд твору у
контексті літературного процесу; культурологічна - усвідомлення
літератури як складової частини духовної культури українського та
інших народів. Ці змістові лінії формують літературну компетенцію
учнів.
Зміст мовного компонента. Українська мова, мови національних
меншин, іноземні мови формують в учнів стійку мотивацію до
вивчення мов, забезпечують усвідомлення функцій кожної з мов у
навчальному процесі і в суспільстві; виховують повагу до
української мови як державної та до інших мов; розширюють та
активізують словниковий запас учнів з урахуванням тих груп слів,
усталених висловів, що відображають реальне життя народу, мова
якого вивчається, особливості його життєвого досвіду, історії,
культури; сприяють формуванню толерантного ставлення до різних
народів, розумінню важливості оволодіння іноземною мовою і потреби
користуватися нею як засобом спілкування в різних сферах, розвитку
в учнів мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей;
формують гуманістичний світогляд, моральні та естетичні
переконання, національні та загальнолюдські цінності.
Зміст літературного компонента. Українська література,
зарубіжна література, літератури національних меншин передбачають
формування потреби і відповідних навичок у читанні художньої
літератури; створення на основі засвоєних літературних знань
оптимальних умов для всебічного розвитку і реалізації особистості;
формування національних і загальнолюдських цінностей; залучення
учнів до найкращих здобутків духовної культури.
Основна школа
Зміст мовного та літературного компонентів в основній школі
спрямований на досягнення належного рівня сформованості вміння
користуватися мовними засобами в усіх видах мовленнєвої
діяльності, читати та усвідомлювати прочитане; залучення до
художньої літератури, а через неї - до фундаментальних цінностей
культури; формування гуманістичного світогляду особистості,
розширення її культурно-пізнавальних інтересів, виховання в учнів
любові, поваги до традицій свого народу та толерантного ставлення
до культурних традицій інших народів.
Завданнями освітньої галузі в основній школі є:
формування стійкої мотивації до вивчення української,
іноземних мов, мов національних меншин, української, зарубіжної
літератур, виховання відчуття краси і виразності рідного слова,
поваги до української мови та інших мов;
ознайомлення з мовною системою та формування на цій основі
базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних,
правописних умінь і навичок;
вироблення умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої
діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо) і в різних
сферах спілкування (особистісна, публічна, освітня);
формування комунікативної компетенції;
ознайомлення з найвизначнішими досягненнями художньої
оригінальної та перекладної літератури;
розвиток умінь сприймати літературний твір як явище
мистецтва;
формування читацької та мовленнєвої культури, творчих
здібностей, культури полеміки, критичного мислення, самостійного
аналізу та оцінювання прочитаного;
формування гуманістичного світогляду, духовного світу людини,
її моральних та естетичних цінностей, особистісних рис громадянина
України, який сприймає і поділяє національні та загальнолюдські
цінності, відчуває свою приналежність до європейської спільноти.
Мовний компонент

Українська мова. Мови національних меншин

Мовленнєва лінія
------------------------------------------------------------------ | Державні вимоги до рівня Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки | учнів -----------------------------------------------------------------
Мовленнєва лінія
Загальні уявлення про мовлення Знання про усне та писемне
як засіб спілкування, пізнання мовлення; вміння орієнтуватися
і впливу; сфери спілкування; у мовленнєвій ситуації, сферах
усне та писемне мовлення. Види спілкування, осмислювати,
мовленнєвої діяльності планувати і реалізувати задум
(аудіювання, читання, висловлювання, удосконалювати
говоріння, письмо). Ситуація його
спілкування. Культура
мовлення. Правила спілкування.
Мовленнєвий етикет. Типи Вміння і навички в усіх видах
мовлення. Стилі мовлення. мовленнєвої діяльності:
Жанри мовлення володіння різними типами і

стилями мовлення з урахуванням

ситуації спілкування,

дотримання правил спілкування.
Аудіювання Уміння уважно слухати текст,

розуміти, запам'ятовувати з
Сприймання на слух, розуміння одного прослухування його
текстів, що належать до різних зміст, визначати тему та
типів, стилів і жанрів основну думку твору, оцінювати
мовлення, ступінь складності почуте, помічати особливості
яких відповідає віковим мовної форми
особливостям учнів та етапу
навчання
Говоріння Уміння переказувати (докладно,

стисло, вибірково) вивчені,
Переказування (докладне, прослухані або прочитані
стисле, вибіркове), твори; діалогічні та
діалогічні та монологічні монологічні висловлювання з
висловлювання різних типів, урахуванням ситуації
стилів і жанрів мовлення спілкування; висловлювати

власну думку, аналізувати

різні погляди на предмет

обговорення, дотримуючись

мовних, етичних та етикетних

норм; удосконалювати власне

мовлення
Читання Уміння читати вголос та мовчки

за визначеними програмою
Формування, розвиток техніки нормативами; запам'ятовувати;
читання вголос та мовчки, висловлювати власну думку про
розуміння самостійно прочитане; самостійно
прочитаних текстів, що працювати з текстом;
належать до різних родів користуватися різними видами
літератури, стилів, типів і читання
жанрів мовлення; види читання
Письмо Уміння письмово переказувати

(докладно, стисло, вибірково),
Побудова письмових текстів самостійно створювати письмові
(монолог, діалог) різних тексти, висловлювати в них
типів, стилів і жанрів власну думку про певну подію,

ситуацію, прочитаний твір,

дотримуватись вимог до

мовлення, вдосконалювати

написане
Мовна лінія
Фонетика. Орфоепія. Графіка
Звукова система мови Знання звуків мови та алфавіту
Складоподіл. Наголос. Сильна Уміння дотримуватися
та слабка позиції звуків у орфоепічних норм у власному
слові та позначення їх на мовленні; вільно користуватись
письмі. Алфавіт. Звукове алфавітом, орфоепічним
значення букв. Орфоепічні словником
норми. Орфоепічний словник
Лексикологія і фразеологія Знання істотних ознак

лексикологічних понять і
Лексичне значення слова. фразеологізмів; уміння
Однозначні і багатозначні, розрізнювати пряме і переносне
стилістично та емоційно значення слова, стилістично та
нейтральні і стилістично та емоційно нейтральні і
емоційно забарвлені слова. стилістично та емоційно
Пряме і переносне значення забарвлені слова, групи слів
слова. Групи слів за за значенням, походженням,
значенням. сферою використання.
Синоніми та антоніми (лексичні Уміння використовувати слова і
та контекстуальні), омоніми. фразеологізми відповідно до

лексичного значення, умов і
Групи слів за їх походженням, завдань спілкування; тлумачити
сферою вживання. лексичне значення
Фразеологізми, їх лексичне загальновживаних слів і
значення, стилістична фразеологізмів, добирати до
приналежність, роль у них синоніми та антоніми;
мовленні, різновиди з'ясовувати етимологію окремих

слів; користуватися словниками

різних видів
Етимологія слова
Словники (тлумачний, Уміння пояснювати значення
синонімів, антонімів, слова за допомогою аналізу
фразеологічний, етимологічний його будови; розрізнювати
та іншомовних слів) словозміну та словотвір;

правильно і стилістично
Будова слова. Словотвір. доцільно використовувати слова
Будова слова та значення з урахуванням значення їх
морфем. Способи творення слів. морфем; користуватися
Морфемний та словотвірний морфемним та словотвірним
словники словниками
Морфологія Знання істотних ознак різних

частин мови, ролі
Лексичне та граматичне морфологічних засобів у
значення слова. Частини мови. побудові висловів.
Граматичні характеристики
частин мови. Роль частин мови
у реченні. Довідники з
морфології
Уміння правильно і стилістично

використовувати форми слів, що

належать до різних частин

мови; користуватися довідковою

літературою
Синтаксис Уміння пояснити семантику,

будову словосполучень, речень
Синтаксичні одиниці, їх види, різних типів; уміння визначати
будова, способи вираження. і будувати синтаксичні
Синтаксичні засоби, їх роль у одиниці, висловлювати той
побудові висловів. Способи самий зміст з допомогою різних
передачі чужого мовлення: синтаксичних засобів.
пряма та непряма мова.
Складне синтаксичне ціле, Уміння визначати тему, основну
структура монологічного та думку тексту, структуру,
діалогічного тексту, засоби способи зв'язку речень у
зв'язку речень у тексті; ньому; складати загальне
"відоме" та "нове" у реченнях уявлення про можливий зміст
тексту. Довідники із тексту (через ознайомлення із
синтаксису та пунктуації заголовком, анотацією);

будувати тематично цілісний,

структурований, зв'язний

текст; користуватися

довідниками
Стилістика
Стилі. Стилістичні можливості Уміння комунікативно доцільно
мовних одиниць та їх використовувати стилістичні
функціонування у мовленні можливості вивчених мовних

одиниць в усному і писемному

мовленні
Орфографія
Фонетичне, морфологічне та Уміння правильно писати слова
інші види написання. Написання відповідно до вивчених
разом, окремо, через дефіс. орфографічних правил та
Правила переносу слів. словникові слова, перевіряти
Орфографічні правила; списки написане; користуватися
слів для запам'ятовування. орфографічним словником
Орфографічний словник
Пунктуація
Розділові знаки, їх функції. Уміння встановлювати смислові
Розділові знаки у простому і і синтаксичні відношення у
складному реченнях. Розділові реченні для обґрунтування
знаки при прямій мові, вибору розділових знаків;
діалозі. Довідники з пунктуаційно правильно
пунктуації оформлювати речення різних

видів, діалог
Соціокультурна лінія
Відомості про особливості Знання особливостей
національної культури, звичаї, національної культури.
традиції, свята; визначних Уміння використовувати ці
діячів; суспільно-політичні знання та знання, набуті під
події, державну символіку; час вивчення інших предметів,
побут населення міст, сіл, у власному мовленні.
культурно-архітектурні Уміння пояснювати значення
пам'ятки, музеї, театри тощо. слів, найуживаніших усталених
Найбільш відомі фольклорні виразів, помічати і пояснювати
твори рідного народу, лексеми, слова і вирази, читати
фразеологізми, афоризми як напам'ять найвизначніші
відображення народного народнопоетичні твори, які
досвіду, особливостей відбивають особливості
національного характеру, їх матеріальної і духовної
етнокультурний колорит культури народу, його

світобачення; використовувати

їх у своєму мовленні;

дотримуватися правил

мовленнєвої поведінки

відповідно до загальнолюдських

норм та національної специфіки

культури
Діяльнісна (стратегічна) лінія
Основні загальнонавчальні, Уміння застосовувати основні
творчі вміння як предмет загальнонавчальні, творчі
практичного засвоєння. вміння, використовувати їх у

різних життєвих і навчальних
Основні комунікативні ситуаціях спілкування.
стратегії, стратегії
співпраці. Уміння користуватися основними

комунікативними стратегіями
Іноземні мови
Мовленнєва лінія
Сфери спілкування Розуміння із слуху

(аудіювання) собистісна Уміння розуміти зміст

нескладних висловлювань, що
Тематичні блоки: стосуються особистісної,

суспільної, освітньої сфер, а
я, моя родина, друзі; також нескладні тексти

пізнавального та
відпочинок, дозвілля; країнознавчого характеру.

Уміння розуміти повний зміст
покупки, відвідання магазину; висловлювання вчителя, учнів

що стосуються особистісної,
природа і погода, охорона суспільної, професійної і

освітньої сфер; розуміти
довкілля нескладні тексти, виділяти

головну думку, використовуючи
Публічна лінгвістичну та контекстуальну

здогадку; розуміти прості
Тематичні блоки: пояснення, що стосуються

використання різних видів
охорона здоров'я; транспорту, пересування в

незнайомому місті. бібліотеці, улюблений Уміння розуміти основний зміст

коротких простих повідомлень,
письменник, книга; оголошень, репортажів;

здобувати інформацію з
кіно і театр; коротких радіо- та телепередач

на побутову тематику;
телебачення; узагальнювати інформацію,

робити на її основі власні
музика, відвідування концерту; висновки
молодіжна культура; Читання

Уміння розуміти зміст
наука, технічний прогрес; нескладних автентичних текстів

різних жанрів і стилів, що
життя суспільства; співвідносяться з

особистісною, суспільною,
подорож, екскурсії по місту; освітньою сферами спілкування;

користуватися словником та
пам'ятки культури різних країн; іншою довідковою літературою.
спорт, відомі спортсмени
Освітня
Тематичні блоки:
робота і професія, професія та
покликання, професійне
становлення, вибір професії
Уміння розуміти основний зміст

газетних, журнальних,

публікацій науково-популярного

і публіцистичного стилів,

виділяти головну думку. Уміння

переглянути значний за обсягом

текст (серію текстів) для

пошуку необхідної інформації;

здобувати інформацію з

оголошень, проспектів, меню,

розкладів, брошур, коротких

офіційних документів
Говоріння
Монологічне мовлення
Уміння робити зв'язне

повідомлення, використовуючи у

разі потреби лексичні або

зображувальні опори; робити

повідомлення за певною

ситуацією в межах визначених

сфер спілкування; передавати

основний зміст прочитаного,

побаченого або почутого,

висловлюючи своє ставлення до

осіб, подій, явищ тощо, про

які йдеться
Діалогічне мовлення
Уміння без попередньої

підготовки встановлювати і

підтримувати спілкування із

співрозмовником у межах

визначеної тематики і сфер

спілкування; ініціювати і

завершувати спілкування,

використовуючи для цього

відповідні зразки мовленнєвого

етикету, прийнятого в країні,

мова якої вивчається;

ініціювати і підтримувати

діалоги, доводити

співрозмовникові власну точку

зору
Письмо
Уміння робити нотатки;

складати план; заповнювати

анкету, опитувальний лист;

писати листа, повідомлення,

автобіографію; писати твори в

межах визначених сфер

спілкування
Мовна лінія
Активна і пасивна лексика, Знання достатньої кількості
фразеологічні ідіоми, стійкі лексичних одиниць для
вислови; граматична система висловлювання у межах
мови, яка вивчається, визначеної тематики і сфер
категорії, класи і структури спілкування.
нормативної граматики мови, Уміння свідомо та правильно
яка вивчається; складати речення, необхідні
багатозначність слів, їх для використання у найбільш
зв'язок з контекстом, типових ситуаціях.
граматична семантика; системи Знання основних правил
транскрипційних знаків орфографії та пунктуації.

Уміння продукувати писемне

повідомлення з дотриманням

мовних правил
Соціокультурна лінія
Відомості, що стосуються Уміння здійснювати мовленнєві
особливостей культури, функції, вживаючи загальні
звичаїв, традицій, свят; вирази та висловлювання.
діячів літератури, мистецтва і Знання основних правил етикету
науки; суспільно-політичних країни, мова якої вивчається.
реалій та державної символіки; Усвідомлення і толерантне
реалій побуту, культурно- ставлення до традицій,
архітектурних пам'яток, звичаїв, цінностей та ідеалів,
музеїв, театрів тощо країни, характерних для народу, мова
мова якої вивчається якого вивчається
Діяльнісна (стратегічна) лінія
Стратегії спілкування і Уміння сприймати новий досвід
навчання (нову мову, нових людей, нові

способи поведінки) і

застосовувати інші

компетенції, для того, щоб на

основі спостереження, аналізу,

узагальнення,

запам'ятовування, адекватно

діяти у навчальних та життєвих

ситуаціях
Літературний компонент
Українська література. Зарубіжна література.

Літератури національних меншин
------------------------------------------------------------------ | Державні вимоги до рівня Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки | учнів ----------------------------------------------------------------- Аксіологічна лінія
Художні тексти різних жанрів Знання назв, авторів та змісту
та тематики; твори, які художніх творів,
репрезентують різні культурно- рекомендованих для вивчення
історичні епохи, літературні напам'ять текстів, окремих
традиції народів України та фактів біографії письменників.
зарубіжних країн.
Популярні твори для дітей та Початкове уявлення про
юнацтва (літературні казки, відображення у художньому
детективні, пригодницькі та творі, етичні та естетичні
гумористичні твори, наукова цінності.
фантастика).
Виразне читання художнього Уміння виразно, осмисленно
тексту, його обговорення з читати художній текст,
елементами аналізу, розуміння виділяти в ньому головну
порушених у ньому етичних думку; зіставляти зображені у
проблем та окремих художніх творі етичні та психологічні
особливостей. Усне та письмове ситуації з власним життєвим
висловлювання власної оцінки досвідом, відповідно
щодо прочитаного, особистісно- корегувати свої життєві
творче його переосмислення орієнтації, писати творчі

роботи різних жанрів
Літературознавча лінія
Теоретико-літературознавчі Знання основних теоретико-
поняття: літературних понять і вміння
оригінал і переклад; оперувати ними в процесі
тема та головна думка твору, читання оригінальних і
сюжет і композиція, епізод; перекладних художніх текстів;
мандрівні сюжети, запозичення, уміння визначати в прочитаному
художній образ, художня творі тему, основні проблеми,
деталь, літературний герой, головних і другорядних героїв,
головний і другорядні герої; художні описи; розрізняти
рима, ритм, розмір вірша, сюжет і композицію, основні
строфа; жанри.
портрет, пейзаж, інтер'єр;
епітет, порівняння, метафора, Початкове уявлення про
гіпербола, алегорія, літературний процес
уособлення;
міф, героїчний епос, народна
казка, легенда, приказка,
прислів'я, загадка;
літературна казка, байка,
балада, вірш, рубаї, поема,
оповідання, повість, роман,
притча;
гумор, сатира
Культурологічна лінія
Література як складник Початкове уявлення про
культури народу, її вплив на історико-літературну добу,
формування національної національні, конкретно-
самосвідомості та її місце у історичні та загальнолюдські
світовій культурі. Зв'язок цінності, відображені у
літератури з іншими видами художньому творі.
мистецтв.
Відтворення в літературі Уміння визначати специфіку
історії країни, народних літературного твору у
традицій, звичаїв, обрядів, зіставленні з творами інших
духовного пошуку інтелігенції видів мистецтва
у різні часи.
Світова культура та її
загальний розвиток.
Взаємозв'язок національної та
світової культур.
Літературний твір як явище
національної культури та
певної культурної доби.
Література як скарбниця
духовності, священні книги
різних релігій як пам'ятки
літератури та духовної
культури; відображення
національних, конкретно-
історичних та загальнолюдських
цінностей у художніх творах
різних жанрів, їх вплив на
суспільне життя
Старша школа
Навчання мови та літератури у старшій школі полягає у
подальшому розвитку умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої
діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні, письмі), забезпечуючи
комунікативну компетенцію з іноземних мов на рівні В1+*;
заохоченні школярів до читання художньої літератури, ознайомлення
з фундаментальними цінностями культури; у формуванні
гуманістичного світогляду особистості, сприянні розширенню
культурно-пізнавальних інтересів, вихованню в учнів поваги до
свого та інших культурних традицій.
_______________

* Відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти.
Завданнями освітньої галузі в старшій школі є:
формування мотивації до вивчення мови та літератури; пізнання
через мову історії, культури народу, естетичних та моральних
цінностей; формування духовного світу учнів, світоглядних уявлень,
загальнолюдських ціннісних орієнтирів;
вироблення вмінь орієнтуватися в потоці різноманітної
інформації українською та іншими мовами, знаходити, сприймати,
аналізувати, оцінювати, застосовувати на практиці відомості,
одержані в словесній чи іншій формі;
розвиток умінь вільно спілкуватися у різних ситуаціях;
формулювати власну думку, висловлювати почуття щодо життєвих явищ,
морально-етичних, естетичних, суспільних та інших проблем;
розуміти інших людей, знаходити спільну мову з ними;
подальший розвиток базових лексичних, граматичних,
стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок на основі
узагальнення і поглиблення знань учнів про мову як суспільне
явище;
удосконалення навичок самостійної навчальної діяльності,
розвиток інтелектуальних, творчих здібностей учнів.
Мовний компонент
Українська мова. Мови національних меншин України
------------------------------------------------------------------ | Державні вимоги до рівня Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки | учнів -----------------------------------------------------------------
Мовленнєва лінія
Культура мовлення. Стилі мови. Знання ознак правильного
Жанри усного та писемного мовлення, його стилів, жанрів,
мовлення. їх відмінностей; вміння
Види мовленнєвої діяльності. визначати особливості
Риторика як наука і мистецтво правильного мовлення,
слова висловлюватись відповідно до

норм культури мовлення.

Уміння формулювати думку у

всіх стилях і жанрах мовлення.

Уміння підготувати виступ і

виголосити його з урахуванням

ситуації спілкування
Мовна лінія
Стилістичне розшарування Уміння розрізнювати
мовних засобів. Засоби стилістичні варіанти мовних
стилістики. Варіативність засобів, визначати доцільність
норми. Види мовних помилок та їх використання у текстах
їх подолання. Складні випадки різних стилів і жанрів
орфографії та пунктуації мовлення; розрізнювати

нормативне і ненормативне

використання мовних засобів.

Знання мовних помилок
Соціокультурна лінія
Найважливіші світоглядні, Знання найважливіших
етичні, естетичні та інші світоглядних, етичних та інших
поняття, ідеї, відомості, понять, відомостей, ідей,
пов'язані з національною та відображених у мові;
світовою культурою. загальнолюдських моральних
Відображення у мові цінностей, їх вияву у
особливостей бачення світу, національних традиціях.
способу життя та мислення, Уміння узгоджувати із
особливостей культури, засвоєними етичними,
характерних для певного народу естетичними та іншими

цінностями свою мовленнєву і

життєтворчу діяльність;

розуміння особливостей бачення

світу, культури певного

народу, відображених у мові,

враховувати їх у спілкуванні
Діяльнісна (стратегічна) лінія
Загальнонавчальні, творчі Уміння застосовувати
вміння як предмет практичного загальнонавчальні, творчі
засвоєння. вміння, використовувати їх у
Комунікативні стратегії, різних життєвих і навчальних
стратегії співпраці ситуаціях спілкування.
Вміння користуватися

комунікативними стратегіями,

стратегіями співпраці
Іноземні мови
Особистісна Розуміння із слуху

(аудіювання) ематичні блоки:

Уміння розуміти висловлювання
я, моя родина і друзі; із запропонованих тем, а також

автентичні тексти
дозвілля підлітків; пізнавального і країнознавчого

характеру. арчування; покупки;

Уміння розуміти висловлювання
природа і погода; вчителя, учнів; розуміти

нескладні автентичні
проблема забруднення довкілля пізнавальні тексти, просту

технічну інформацію. ублічна

Уміння розуміти основний зміст
Тематичні блоки: новин, що повідомляються,

пізнавальних радіо- і
охорона здоров'я; телепередач; розуміти

дискусію, що проводиться в
у бібліотеці; класі (або подається у

звукозапису). ітературні жанри, вітчизняні
та зарубіжні письменники;
кіно і театр; телебачення; Уміння розуміти оголошення
мистецтво, відомі художники, Читання
скульптори;

Уміння розуміти нескладні
опис картин, відвідування автентичні тексти різних
музею, виставки або галереї; жанрів і стилів, у тому числі

художні, науково-популярні,
музика; молодіжна культура, публіцистичні тексти,
молодіжний рух в Україні та використовуючи мовну здогадку
світі, участь молоді у з опорою на контекст або
розв'язанні громадських словотворчі елементи;
проблем; аналізувати окремі місця в

тексті; визначати найбільш
наука і технічний прогрес, значущу інформацію;
вплив науково-технічного систематизувати і коментувати
прогресу на життя людини і одержану інформацію;
стан довкілля;

Уміння користуватися
сучасні засоби комунікації і довідковою літературою.
технології;

Уміння розуміти та аналізувати
життя суспільства; матеріали преси.
подорож, спорт, роль спорту в Говоріння
житті людини і суспільства,
міжнародні спортивні змагання; Монологічне мовлення
країни, мова яких вивчається, Уміння без попередньої
їх географічне розташування, підготовки висловлюватися в
історія, політичний і певних сферах спілкування і
державний устрій, економіка, тематики; достатньо повно
культура, література, видатні передавати зміст прочитаного,
діячі побаченого або почутого,

висловлюючи та обґрунтовуючи
Професії своє ставлення до осіб, подій,

явищ, про які йдеться; брати
Освітня участь у дискусіях, логічно та

аргументовано висловлюватися
Тематичні блоки: з обговорюваних проблем,

доводити свою точку зору і
шкільне життя, типи своє ставлення до них.
навчальних закладів;

Уміння складати план, тези,
участь у міжнародних освітніх твір, лист, відповідно до
програмах змісту та теми
Діалогічне мовлення
Уміння без попередньої

підготовки спілкуватися з

носіями мови на основі

визначеної тематики;

використовувати лексичні

одиниці та найбільш уживані

формули, що надають

спілкуванню більшої

виразності, емоційності та

переконливості
Мовна лінія
Активна і пасивна лексика, Знання лексичного матеріалу на
фразеологія (ідіоми, стійкі найбільш загальні теми;
вислови); граматична система володіння чіткою вимовою та
мови, категорії, класи і інтонацією.
структури нормативної
граматики мови, що вивчається; Уміння представити чітке,
багатозначність слів, їх змістовне письмове
зв'язок з контекстом, повідомлення з планом та
граматична семантика; системи виділенням абзаців
транскрипційних знаків
Соціокультурна лінія
Система світоглядних, Уміння відображати засобами
культурознавчих, естетичних, мови бачення світу, способу
етичних, історичних життя та мислення, особливості
відомостей, відображених у культури певного народу.
мові, що вивчається Уміння висловлюватися на різні

теми (музика, фільми тощо);

усвідомлювати відображення у

мові особливостей культури

певного народу, уміння

спілкуватися з урахуванням цих

особливостей з представниками

різних культур
Діяльнісна (стратегічна) лінія
Стратегії спілкування і Уміння сприймати новий
навчання досвід, аналізувати,

узагальнювати,

запам'ятовувати, адекватно

діяти у навчальних та життєвих

ситуаціях
Літературний компонент
Українська література. Зарубіжна література.
Літератури національних меншин
------------------------------------------------------------------ | Державні вимоги до рівня Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки | учнів ----------------------------------------------------------------- Аксіологічна лінія
Художні тексти, розмаїття їх Знання змісту, проблематики та
жанрово-родової специфіки та найважливіших особливостей
морально-етичних проблем, що поетики художніх текстів,
надає можливість для рекомендованих для вивчення
психологічного аналізу напам'ять художніх творів,
людських взаємин і вчинків; літературно-критичних,
твори, що репрезентують різні публіцистичних та науково-
етапи літературного процесу, популярних статей;
культурно-літературні традиції біографічних відомостей про
народів України та зарубіжних письменника та його світогляд.
країн.
Художній твір у контексті Розуміння цілісної картини
історико-літературного художнього світу та
процесу, його смислова та представлену в ньому авторську
естетична цілісність, концепцію, етичних та
художня специфіка. Обговорення естетичних цінностей,
проблематики твору, відображених у художньому
аргументоване усне та письмове тексті; художній текст як
висловлювання своїх суджень твір мистецтва слова та
щодо прочитаного джерело духовного багатства

особистості.
Вміння аналізувати та

інтерпретувати зміст твору,

суть морального конфлікту та

власну етичну позицію щодо

нього, співвідносити порушені

у творі проблеми з власним

життєвим досвідом,

розв'язувати творчі завдання

різних типів
Літературознавча лінія
Основні роди та жанри Знання літературознавчих
літератури. Провідні художні понять, вміння оперувати
літературні напрями, течії та ними в процесі опрацювання
стилі. оригінального та перекладного

тексту. ематика та проблематика
твору, конфлікт; фабула, Уміння орієнтуватися в жанрово-
основні сюжетні та позасюжетні родовій специфіці вивчених
елементи. художніх творів; розрізняти

сюжет і фабулу; виділяти
Ліричний герой, образ автора, сюжетні та позасюжетні
система художніх образів елементи, аналізувати
твору, мотив, символ, "вічні" головний конфлікт,
образи. зображувально-виражальні

засоби художньої мови в
Підтекст. оригінальних та перекладних

творах, художній підтекст
Іронія, гротеск образів, деталей, мотивів
Культурологічна лінія
Художня література в Розуміння значення літератури
контексті національної та та культури для духовного
світової культури, її розвитку людства; про основні
взаємопов'язаність з релігією, етапи розвитку культури, про
філософією, естетикою, спільні закономірності
літературною критикою, різними розвитку різних видів мистецтв
видами мистецтв. та сучасні тенденції в
Відображення характеру народу національній та світовій
у національній літературі та у культурі
культурі.
Традиції і новаторство в
літературі та культурі.
Діалог культур, його вплив на
літературний процес.
Зв'язок літературних напрямів
та течій з естетичним пошуком
митців інших видів мистецтв
2. Освітня галузь "Суспільствознавство"
Завданнями освітньої галузі є:
підготовка учнів до взаємодії з соціальним середовищем, до
самореалізації їх як особистостей в умовах багатоманітного світу
через засвоєння комплексу знань, формування відповідних
компетенцій;
формування в учнів національних та загальнолюдських
цінностей, толерантного ставлення та поваги до інших народів,
правової свідомості, економічного мислення;
формування в учнів критичного мислення, навичок оцінювання
суспільних явищ і процесів, життєвих та прикладних
особистісно-життєтворчих, соціалізуючих, комунікативних,
інтелектуально-інформаційних навичок;
формування в учнів почуття власної гідності,
відповідальності, особистого ставлення до подій і явищ суспільного
життя, досвіду емоційно-оцінної діяльності, здатності визначати
власну активну життєву позицію, робити свідомий вибір,
встановлювати особисті цілі, спрямовані на розвиток суспільства,
держави, забезпечення власного добробуту та добробуту своєї
родини.
Загальні змістові наскрізні лінії освітньої галузі - людина -
людина, людина - суспільство, людина - природа.
Через зміст освітньої галузі розкривається сутність
соціальних явищ і процесів, що відбуваються в ході історичного
розвитку людства загалом і українського народу зокрема.
Змістове наповнення галузі базується на українознавчих
засадах. Воно спрямоване на виховання в особистості рис патріота
України, активного компетентного громадянина, людини з
гуманістичними і демократичними цінностями.
Структурні компоненти освітньої галузі - історія рідного
краю, історія України, всесвітня історія, право, мораль,
економіка, філософія, громадянська освіта.
Основна школа
Освітня галузь "Суспільствознавство" в основній школі є
логічним продовженням і поглибленням суспільствознавчого змісту
освітньої галузі "Людина і світ" Державного стандарту початкової
освіти.
В основній школі формуються такі найважливіші знання, уміння
і навички:
характеризувати явища і процеси суспільного життя,
встановлювати зв'язок між подіями і явищами;
знаходити інформацію, аналізувати, інтерпретувати та
оцінювати її;
формулювати, висловлювати та доводити власну думку, робити
вибір і пояснювати позицію, вести дискусію;
розмірковувати, спілкуватись, співпрацювати у навчанні,
розв'язувати будь-які проблеми;
свідомо дотримуватися правомірної громадянської поведінки,
реалізовувати і захищати свої права, виконувати громадянські
обов'язки.
------------------------------------------------------------------ | Державні вимоги до рівня Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки | учнів ----------------------------------------------------------------- юдина в історії Уявлення про історичність

людської цивілізації та
Історія як процес і як наука. періодизацію історичного
Час в історії. Історичний процесу; про циклічний і
простір. Навколишнє абсолютний час; про
середовище, клімат і людина. суб'єктивність у пізнанні
Історичні джерела. Історичний історії.
факт. Історична Знання відліку часу в історії,
закономірність. Історичне відмінностей у часі;
поняття. Наявність різних найважливіших періодів в
теорій на минуле. Історичне історії людства.
краєзнавство Уміння свідомо застосовувати

поняття "історичний календар",

"хронологія", "століття",

"ера", "епоха"; оцінювати

інформацію історичних джерел

та історичні тлумачення,

встановлювати зв'язок між

подіями і явищами, толерантно

ставитись до поглядів інших

людей
Людина в доісторичний період Уявлення про місце і роль

господарювання у житті людини.
Уповільнений розвиток людини Знання способів господарювання
розумної. Неодночасність давньої людини.
переходу до осілого способу Уміння робити порівняння
життя. Умови життя давньої способів господарювання на
людини. Місце і роль людини у основі інформації про умови
природі. Культурний розвиток життя первісної людини та
людини. Перші графічні задоволення її потреб;
символи. Рідний край у пояснювати закономірності
доісторичний період розвитку на прикладах

визначальних подій та процесів

світової історії, історії

України, історії рідного краю
Форми організації давнього Уявлення про форми організації
людського суспільства. давнього людського

суспільства, релігію та
Історичні свідчення про життя мистецтво людей.
та суспільну організацію Знання найпоширеніших теорій
давніх людей, зокрема на походження людини,
території сучасної України. археологічних пам'яток.
Походження релігії та культури Уміння знаходити в минулому

корисний досвід для власної

практичної діяльності
Давні цивілізації Азії, Уявлення про духовний світ і
Європи спосіб життя людей -

представників різних
Зрошувальне сільське цивілізацій, різні підходи до
господарство. Перехід від висвітлення історичних
перших міст до королівств культур, здобутки давніх
(царств). Поняття цивілізації. цивілізацій.
Спільні риси та відмінності в Знання спільних та відмінних
цивілізаційному розвитку рис життя людини і розвитку
народів Сходу і Заходу. суспільства різних
Головні здобутки давніх цивілізацій; причин появи та
цивілізацій ролі грошей і товарно-грошових

відносин.

Уміння порівнювати

особливості та здобутки різних

цивілізацій; називати і

показувати на карті центри

найдавніших цивілізацій,

оцінювати внесок давніх

цивілізацій в сучасну культуру
Класична античність Уявлення про аграрні

суспільства Євразії; головні
Політичні і культурні пам'ятки античної культури;
досягнення аграрних суспільств найдавніші міста-колонії в
у Євразії. Утворення і Північному Причорномор'ї;
розвиток міст-держав на археологічні культури слов'ян
Середземномор'ї (VIII-IX ст. в давній період.
до н. е.). Політичний і Знання характерних рис
культурний розвиток у містах античних держав; впливу
Середземномор'я. Утворення античної спадщини на світову
середземноморських держав та культуру; витоків українського
організація життя в них народу.
(VI-V ст. до н. е.). Антична Уміння оцінювати роль і місце
культура та її спадщина. античної культури в
Демократія античного часу. загальноісторичному процесі,
Античні міста-держави на характеризувати афінську
території України та їх демократію
сусіди. Слов'яни під час
Великого переселення народів.
Витоки українського народу.
Повсякденне життя людини
античного світу. Рідний край
за часів давніх цивілізацій
Середні віки Уявлення про повсякденне життя

людини епохи середньовіччя,
Людина і природа в середні культурну спадщину
віки. Міський уклад життя та середньовіччя.
культурні обміни в Римській Знання основних тенденцій та
імперії. характеристик розвитку людства

цієї доби; визначних пам'яток
"Варварські" держави Західної української та світової
Європи. Візантійська імперія. культури періоду
Ісламські цивілізації. середньовіччя; основних рис
Київська і Галицько-Волинська феодалізму, наслідків
держави та європейський світ. міграцій.
Священна Римська імперія. Уміння зіставляти найважливіші
Соціальна структура події, визначати місце
середньовічного суспільства та Київської і Галицько-
соціальні рухи. Волинської держав, української

культури в європейській та
Монотеїстичні світові релігії світовій культурній спадщині;
та їх стосунки із світською визначати передумови, причини,
владою. Міграції та культурний наслідки і шляхи подолання
взаємообмін між народами. соціальних, світоглядних і
Міграції в межах євразійського міждержавних конфліктів
простору; старі та нові середньовіччя, описувати життя
держави; феодалізм. Розвиток людини в середні віки; давати
міст. оцінку способам подолання

соціальних, світоглядних та
Рідний край в середні віки. міждержавних конфліктів,
Повсякденне життя людини епохи визначаючи позитивні і
середньовіччя. негативні наслідки
Культурна спадщина
середньовіччя
Людина в період нової історії Уявлення про головні риси

епохи Відродження та нового
Культурні досягнення доко- часу, процеси формування
лоніальних африканської, централізованих національних
азійської, центрально- та держав, повсякденне життя
південоамериканської людини, головні пам'ятки
цивілізацій. Експансія з культури Відродження.
Європи та форми контактів з
населенням Африки, Америки, Знання найсуттєвіших рис, що
Азії в 1450-1750 роках. характеризують нації, колонії,
Формування колоніальних колоніальні імперії; причин та
імперій. Відродження і наслідків революцій нового
гуманізм. Реформація і часу; етапів та особливостей
контрреформація. Витоки формування української нації;
національних рухів витоків, суті та наслідків
європейських народів. реформації і контрреформації;
Формування централізованих поняття "гуманізм".
національних держав. Козацька
доба в історії України. Уміння визначати роль і місце
Революції нового часу. Рідний епохи Відродження та нової
край в епоху Відродження. доби в загальноісторичному
Повсякденне життя людини цього контексті; характеризувати
періоду. Культура процес формування української

нації та аналізувати відносини

українців з іншими народами,

характеризувати ознаки

козацтва; характеризувати

культурні процеси і явища;

аналізувати національно-

визвольну боротьбу

українського народу та процес

державотворення з метою

з'ясування ролі козацтва та

інших верств в цих процесах
Індустріалізація і формування Уявлення про господарську і
націй виробничу діяльність людини;

про культуру цього періоду,
Потреби людини і суспільства, зміни у повсякденному житті;
економічні ресурси та їх політичні і соціальні рухи.
обмеженість.

Знання основних рис
Людина і техніка. Перша індустріального суспільства,
індустріальна революція. рушійних сил життя в
Господарська і виробнича індустріальному суспільстві;
діяльність людини. основних рис індустріальної
Підприємництво. революції та політичних і

соціальних рухів; основних
Політичні і соціальні рухи. надбань українського народу в
Просвітництво. Культура. економіці та культурі.
Становлення націй і українське Уміння давати порівняльну
національне відродження. характеристику національно-
Рідний край в епоху визвольних рухів у Європі та
індустріальної цивілізації. Україні в цей період,
Домінування європейського визначати причини та наслідки
світу та суперництво в Європі. соціальних, політичних та
Завершення територіального культурних зрушень в житті
поділу світу. Особливості українського та інших народів,
розвитку людства у XIX ст. людства в цілому;

класифікувати політичні і

соціальні рухи за різними

ознаками; аналізувати розвиток

людства в XIX ст. з метою

виділення характерних рис
Цінності в житті людини Уявлення про єдність

біологічного і соціального в
Індивідуальність. Вільний людині, основні види
розвиток людини. Свобода і діяльності, соціальні норми,
відповідальність. співвідношення та роль етичних
Толерантність. Мораль. норм у суспільстві,
Цінності в житті людини і міжособистісні стосунки та
суспільства. Етика і етикет шляхи їх гармонізації;

самоцінність кожної людини.

Знання цінностей та соціальних

норм в житті людини,

історичність світогляду

людини, роль науки та релігії

в житті, поняття творчості,

свободи і відповідальності,

духовності людини, основи

спілкування, шляхи

конструктивного розв'язання

міжособистісних конфліктів,

основні моральні норми та

цінності українського

суспільства та людства,

правила етикету.

Уміння визначати життєві

цінності та орієнтири, давати

загальну характеристику

релігійного та наукового

світогляду, аналізувати

власний досвід ефективного

спілкування, ефективно

спілкуватися та співпрацювати,

керуватися в поведінці

моральними нормами та

цінностями, відрізняти

моральність та аморальність,

дотримуватися правил етикету
Людина і культура Уявлення про співвідношення
Багатоманітність культури. матеріальної і духовної,
Культурна спільність людей національної та

загальнолюдської культури,

причини і природність

різноманітності культури,

культурної спільності людей;

полікультурний характер

сучасного суспільства і

необхідність злагоди між

представниками різних культур.

Знання сфери духовної

культури, культури суспільства

і людини.

Уміння доводити необхідність

позитивної оцінки і

толерантного ставлення до

культурних відмінностей,

характеризувати наслідки

взаємодії різних культур і

міжкультурні відносини в

Україні, у своєму регіоні

(населеному пункті)
Старша школа
Основна навчальна і виховна мета освітньої галузі
"Суспільствознавство" на цьому етапі полягає у створенні умов для
свідомої орієнтації учнів у сучасному світі, суспільстві,
формування у них відповідної активної соціальної та громадянської
позиції, підвищенні рівня духовної культури школярів, культури
спілкування і діяльності, для сприяння їх соціалізації, активному
включенню в соціально-політичне та економічне життя суспільства,
свідомому вибору та підготовці до майбутньої професійної
діяльності.
------------------------------------------------------------------ | Державні вимоги до рівня Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки | учнів ----------------------------------------------------------------- овітня історія. Причини та Уявлення про світові війни,
наслідки світових війн XX ст. життя людей в умовах
Світ у роки Першої та Другої тоталітаризму, в умовах
світових війн демократії; розвиток людства

на межі XX і XXI століть;

напрями розвитку культури
Протистояння демократії і Знання причин, основних подій
тоталітаризму та наслідків світових війн для
Українська революція початку держав та їх громадян,
XX століття. Здобуття Україною основних подій боротьби
державної незалежності. України за державну
Україна за тоталітарного незалежність у XX столітті;
режиму. Україна у Другій основних тенденцій та проблем
світовій війні. Велика розвитку людства в
Вітчизняна війна. Втрати та індустріальну та
героїзм Українського народу в постіндустріальну епоху.
Другій світовій війні. Уміння аналізувати причини
Післявоєнна відбудова і поразки визвольних змагань
розвиток України. Соціальний, початку XX століття; давати
політичний та економічний оцінку вкладу українського
розвиток країн світу в другій народу у перемогу над
половині XX та на початку XXI фашизмом; характеризувати
століть. Утворення історичний процес відновлення
Європейського Союзу та Ради в 1991 році державної
Європи. Розвиток культури. незалежності України;
Ліквідація колоніалізму, державотворчі процеси в
створення і розвиток Україні; основні досягнення в
незалежних держав. Відновлені розвитку науки, мистецтва.
та нові незалежні держави
Сучасність. Україна в умовах Уявлення про глобальні
незалежності. Науково- проблеми сучасності,
технічний прогрес. розв'язання яких є необхідною
Постіндустріальне суспільство. умовою виживання і розвитку
Зростання ролі освіти і знань. людства, можливі альтернативи
Культура. його розвитку і майбутнього.
Єдність і зростання Знання облаштування та
взаємозалежності сучасного протиріч сучасного світу.
людства. Глобалізаційні Уміння пояснювати основні
процеси. загрози для людства XXI
Інформаційне суспільство століття: проблеми війни і

миру, гуманітарні та

екологічні проблеми, давати

оцінку міжнародному тероризму
Громадянське суспільство Уявлення про сутність

громадянського суспільства,
Механізми функціонування громадянський мир і
політичної системи та влади в співробітництво, наступність
Україні. Участь громадян у та відповідальність поколінь;
соціально-політичному житті. приналежність до українського
Цінності та якості, притаманні суспільства та європейської
громадянинові демократичного спільноти.
суспільства. Україна та
інтеграційні процеси в Європі; Знання основних ознак
місце і перспективи України в інститутів громадянського
глобалізованому світі. суспільства, його
Стереотипи. Дискримінація функціонування та умов

існування, сфер суспільного

життя; принципів і цінностей

демократичного громадянського

суспільства, абсолютної

цінності прав та свобод

людини, особистісних рис

громадянина України.
Уміння взаємодіяти із

суспільством та його окремими

інститутами в повсякденному

житті; орієнтуватись у

суспільних явищах і процесах

сучасного світу та давати їм

власну оцінку; конструктивно-

критично мислити і критично

ставитися до проявів

стереотипного мислення,

боротися з дискримінацією
Людина і політика. Політичне Уявлення про політичну сферу
життя суспільства та її роль у житті

суспільства, необхідність
Політика. Політичне життя збереження громадянської
громадянського суспільства. злагоди та миру в суспільстві,
Людина - політика - влада. необхідність плюралізму та
Політична система. Політика та роль засобів масової
ідеологія. Політика і мораль. інформації, вплив ідеології на
Етика політичної діяльності політичну культуру.

Знання структури, ролі органів

та інститутів державної влади

і їх співвідношення з

діяльністю політичних рухів,

партій та громадських

(неурядових) об'єднань і

організацій, основні

процедури, за якими можуть

взаємодіяти громадянин і

держава, структурних елементів

та механізмів функціонування

політичної системи України,

процедури участі у виборах.

Уміння працювати з

матеріалами засобів масової

інформації, характеризувати

особливості політичного життя

у громадянському суспільстві,

особливості виборчої системи

України, пояснювати значення

виборчої системи як показника

рівня демократії в суспільстві
Соціальна сфера суспільства. Уявлення про суспільство як
Етнічна структура суспільства. складну самоорганізовану

систему, місце людини в
Соціальні групи. Соціальні суспільстві, соціальне
ролі. Соціальні конфлікти. партнерство, соціальну
Міжнаціональні захищеність, соціальну
відносини. відповідальність, суть

прогресу в суспільному житті.
Сім'я в соціальній структурі успільства. Етика сімейних Знання соціальної структури
відносин. українського суспільства,

способів взаємодії і
Прогрес у суспільному житті соціального партнерства різних

соціальних груп, національного

складу населення України,

сутності і наслідків геноциду

і ксенофобії, шкідливості

міжнаціональних упереджень,

ролі сім'ї в соціальній

структурі суспільства.
Уміння застосовувати знання

для орієнтації в соціальних

відносинах, обирати

конструктивні форми взаємодії

та власної поведінки,

характеризувати міжнаціональні

відносини в Україні,

толерантно поводитися,

позитивно і відповідально

ставитися до створення сім'ї і

життя в ній
Основи теорії держави і права Уявлення про суспільні

відносини, засоби та механізми
Суспільні відносини і засоби їх врегулювання; державу і
їх організації. право; органи державної влади,

джерела та форми права,
Держава як засіб впорядкування правомірну і неправомірну
суспільних відносин. Органи поведінку, правопорушення і
держави. Особливості юридичну відповідальність.
організації державної влади. Знання про суспільні відносини
Історичні типи держав. та засоби їх впорядкування;
Соціальні норми. Поняття права державні органи, особливості
та правової системи. організації державної влади,
Правовідносини. Правомірна і місце правових норм в їх
неправомірна поведінка. системі; джерела права,
Правопорушення і юридична структуру та елементи правової
відповідальність системи.

Вміння розпізнавати різні

засоби впорядкування

суспільних відносин;

порівнювати особливості

здійснення державної влади та

правового регулювання

суспільних відносин у різні

історичні періоди, окремі

види правопорушень та

юридичної відповідальності;

розв'язувати життєві ситуації

з використанням законодавства
Людина, суспільство і держава Уявлення про основні етапи

розвитку української
Поняття публічних прав і державності; особливості
відносин та основних організації здійснення
інститутів публічного права. державної влади та місцевого
Загальна характеристика самоврядування, правовий
конституційного права та його статус громадян України.
джерел. Державний лад України. Знання предмета та основних
Громадянство України. Основні інститутів галузей права
права, свободи і обов'язки публічно-правового циклу,
громадян. Загальна основних прав, свобод,
характеристика фінансового, обов'язків громадян та засобів
адміністративного, їх захисту.
екологічного, кримінального Вміння розпізнавати окремі
права види правопорушень та

юридичної відповідальності;

характеризувати органи

державної влади, правовий

статус громадян, особливості

здійснення державної влади в

Україні; порівнювати правовий

статус громадян з

міжнародними стандартами у

сфері прав людини;

розв'язувати практичні життєві

ситуації з використанням

законодавства
Основи приватного права Уявлення про приватно-правові
України відносини та галузі права, що

їх врегульовують. оняття приватних Знання основних понять,
правовідносин та основні особливостей предмета
інститути приватного права. цивільного, господарського,
Характеристика цивільного сімейного, житлового,
права, його джерел та інших трудового, земельного права;
галузей права змісту та видів права

власності, способів захисту

цивільних прав, видів

договорів, особливостей

цивільно-правової

відповідальності.

Вміння розпізнавати окремі

види приватно-правових

відносин та джерела, що їх

врегульовують;

характеризувати підстави їх

виникнення, зміни і

припинення; складати та

аналізувати найпростіші

документи (заяви, договори)
Філософія Уявлення про загальний процес

розвитку філософії та роль
Філософські течії філософії в житті людства.

Знання найвідоміших

представників світової

філософської думки та

найпоширеніших філософських

течій, філософських поглядів

на сутність людини, її буття і

духовність, суспільство,

природу і світ.

Уміння застосовувати

філософські знання для

пояснення подій і явищ у

суспільстві
Людина як суб'єкт економічних Уявлення про господарську
відносин діяльність людини, суб'єкт

господарювання. кономічні потреби та Знання потреб споживача та
інтереси. Сутність економічних закономірностей його
рішень. Основні питання економічної поведінки; видів
економіки. Домашнє ринку, попиту, пропозиції,
господарство як економічний ціни; домашнього господарства
суб'єкт та його роль і місце в

економічній системі.

Вміння характеризувати потреби

і споживчі блага; пояснювати

механізми задоволення потреб;

пояснювати необхідність

господарської діяльності і

фактори, що її визначають
Господарювання і виробництво Уявлення про структуру

виробництва в національній
Підприємництво. Підприємницька економіці, відмінності
діяльність та її основні види. виробництва у різні епохи

існування людства; функції
Власність. Види ринків. підприємств.
Ринкова інфраструктура Знання видів підприємств,

об'єднань, господарських

товариств згідно із

законодавством; сутності

підприємницької діяльності.

Вміння оцінювати власні

можливості; розкривати

економічні процеси і

закономірності, безпосередньо

пов'язані з повсякденним

життям окремої сім'ї чи

людини; визначати зміст, форми

і фактори виробництва,

структуру витрат виробництва і

визначати його прибутковість
Моделі економічних систем Уявлення про місце людини і

домашнього господарства в
Національне виробництво. економічних процесах, які

відбуваються у державі. кономічний цикл. Знання грошово-кредитної

політики та податкової
Зайнятість і безробіття. системи.

Уміння користуватися
Грошово-кредитна політика, інформацією про ринок праці
податкова система. для визначення майбутньої

сфери працевлаштування,
Економічний потенціал України послугами ринкових установ,
та її місце у світовій давати оцінку економічного
економіці потенціалу
Світове господарство Уявлення про основні

тенденції і проблеми розвитку
Міжнародна торгівля - сучасної світової економіки та
міжнародні валютні відносини. економіки України. Знання
Глобалізація світової законів міжнародних
економіки. Міжнародна економічних відносин, основних
економічна інтеграція. відмінностей сучасних моделей
Зовнішньоекономічні зв'язки ринкової економіки; процесів
України глобалізації та інтеграції

світової економіки.

Уміння користуватися

інформацією про спеціалізацію

країн у світовому

господарстві, пояснювати роль

міжнародної торгівлі для

розвитку світового

господарства, господарства

України
3. Освітня галузь "Естетична культура"
Основна мета освітньої галузі "Естетична культура" полягає в
тому, щоб у процесі сприймання, інтерпретації та оцінювання творів
мистецтва і практичної діяльності сформувати в учнів систему
естетичних цінностей як інтегральну основу світогляду, розвивати
мистецькі уміння та компетентність, здатність до художньо-творчої
самореалізації, виховувати потребу в духовному самовдосконаленні.
Освітня галузь ґрунтується на взаємозв'язку художньої
культури суспільства (художньо-пізнавальна площина) і внутрішнього
духовного світу особистості (художньо-творча площина), що реалізує
ідею "людина в культурі - культура в людині"; на принципах
цілісності, неперервності та наступності, інтегральності та
варіативності змісту мистецької освіти.
Концептуальною ідеєю розроблення змісту освітньої галузі є
цілісний художньо-естетичний розвиток особистості на основі
взаємодії різних видів мистецтва і координації знань, умінь та
уявлень, набуття яких необхідне для формування у свідомості учнів
поліхудожнього та полікультурного образу світу.
Освітня галузь "Естетична культура" містить універсальні
складові, що визначають основні результати навчання і виховання
учнів, зокрема:
аксіологічна (сприймання, інтерпретація, оцінювання
мистецьких явищ), ціннісна художня орієнтація учнів,
емоційно-естетичний досвід;
праксеологічна (практична художня діяльність). Результат:
мистецькі вміння, навички;
гностична (пізнання мистецтва, його особливостей як складової
культури), художні знання та уявлення учнів;
креативна (творче самовираження у сфері мистецтва), досвід
художньо-творчої діяльності;
комунікативна (спілкування з приводу мистецтва, діалог
культур), комунікативні вміння, культура художнього спілкування.
Змістовими лініями освітньої галузі "Естетична культура" є:
музична, візуальна (образотворча), мистецько-синтетична
(хореографія, театр, екранні мистецтва), культурологічна.
Основна школа
Зміст освітньої галузі "Естетична культура" спрямований на
розширення і збагачення мистецьких уявлень, знань, умінь,
цінностей і компетентності, набутої у початковій школі.
Завдання освітньої галузі в основній школі:
виховання в учнів ціннісного ставлення до дійсності та творів
мистецтва, збагачення емоційно-почуттєвої сфери;
збагачення досвіду практичної мистецької діяльності,
формування спеціальних художніх умінь, навичок спілкування з
питань мистецтва;
набуття системи знань та уявлень про мистецтво, його значення
в житті людини і суспільства;
розвиток художньо-творчого потенціалу особистості;
виховання здатності до художньої самореалізації, потреби в
мистецькій самоосвіті.
------------------------------------------------------------------ | Державні вимоги до рівня Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки | учнів ----------------------------------------------------------------- Музична змістова лінія
Особистісне художньо-естетичне Уявлення про музичне
сприймання музики українських мистецтво, його специфіку,
і зарубіжних композиторів у основні види, жанри і форми,
широкому діапазоні її видів, зв'язок музики з іншими видами
жанрів і форм (хорової, мистецтв. Усвідомлення
симфонічної, вокальної, значення музики в житті людини
інструментальної, вокально- та суспільства.
інструментальної тощо). Знання про творчість відомих
Інтерпретація інтонаційно- композиторів минулого і
образного змісту та оцінювання сучасності
прослуханих творів
Особливості музичної мови, Уміння простежувати та
специфіки вираження художньої усвідомлювати розвиток
інформації в музиці та її музичного образу, висловлювати
зв'язків з іншими видами та аргументувати особистісно-
мистецтва. Практичне засвоєння ціннісне ставлення до
основних музичних понять та музичного твору,
необхідної термінології інтерпретувати його зміст,

користуючись відповідною

термінологією
Розвиток дитячого голосу, Володіння основними вокально-
виконання народних і хоровими навичками, вміння
композиторських (класичних та виразно виконувати українські
сучасних) пісень. Вивчення народні пісні, композиторські
українського фольклору твори
(автентичного та
стилізованого)
Елементи гри на музичних Уявлення про особливості гри
інструментах: народних, на різних музичних
класичних, сучасних інструментах
(електронних)
Імпровізація (вокальна, Уміння імпровізувати прості
інструментальна тощо), мелодичні звороти, ритмічний
ритмічне фантазування в супровід до пісень
народному та сучасному стилі.
Музичний твір - засіб
комунікації та творчого
самовираження особистості
Візуальна (образотворча) змістова лінія
Особистісне художньо-естетичне Уявлення про види та
сприймання творів особливості візуального
українського та зарубіжного мистецтва
візуального мистецтва різних
епох у його видовій, жанровій
та стильовій різноманітності
Особливості мови візуального Знання основних засобів
мистецтва (графіки, живопису, графіки, живопису, скульптури,
скульптури, декоративно- декоративно-ужиткового
ужиткового мистецтва, мистецтва, архітектури,
архітектури, художньої дизайну; їх стильових та
фотографії). Синтез мистецтв. жанрових особливостей,
Дизайн принципів синтезу мистецтв
Аналіз та інтерпретація творів Уміння висловлювати
візуального мистецтва, особистісно-ціннісне ставлення
визначення взаємозв'язків з до проявів естетичного в житті
іншими видами мистецтв. та мистецтві, аналізувати та
Практичне засвоєння основних інтерпретувати мистецькі твори
понять і термінів (лінія, різних видів, жанрів і стилів,
форма, колір, об'єм, простір, використовуючи відповідну
композиція та інші) термінологію
Особливості створення Уявлення про композицію,
художнього образу; цілісність єдність змісту і форми
змісту і форми мистецького художнього образу.
твору. Практична діяльність з Уміння створювати художні
пам'яті, за уявою, з натури, образи на площині та в об'ємі
на площині та в об'ємі. із застосуванням різних видів
Виконання композицій за художньої техніки та
допомогою різноманітних видів матеріалів, виражаючи власні
мистецької техніки із почуття, емоції та думки мовою
застосуванням відповідних візуального мистецтва
художніх матеріалів.
Твір візуального мистецтва -
засіб комунікації та творчого
самовираження особистості
Мистецько-синтетична змістова лінія
Хореографічне мистецтво
Хореографія як вид мистецтва Уявлення про хореографію як
та її роль у житті людини. вид мистецтва та його значення
Види танцю. Зв'язок музики, в житті людини.
танцювальної пластики, Знання основних видів танцю.
сценографії. Національні Уміння виконувати окремі
особливості українського танці
народного танцю
Театральне мистецтво
Театр як синтетичний вид Уявлення про особливості та
мистецтва, його значення для види театрального мистецтва,
розвитку культури людини і акторську та режисерську
суспільства. Драматичний, майстерність.
ляльковий, музичний театр.
Особливості українського Знання основних жанрів
національного театру. Основні драматургії.
жанри драматургії (трагедія,
комедія, мелодрама, водевіль, Уміння виражати особисте
мюзикл, фарс). Особливості ставлення до театральної
акторської майстерності, вистави та володіти основними
акторського ансамблю елементами акторської гри
Екранне мистецтво
Кіно як вид мистецтва та його Уявлення про кіно як вид
роль у житті людини і мистецтва.
суспільства. Основні жанри,
художні засоби кінематографу. Знання основних жанрів
Синтез мистецтв у кіно. кінематографу, телебачення.
Телебачення як засіб масової
комунікації Уміння висловлювати власні

судження про художні образи
Культурологічна змістова лінія
Сутність художньої культури. Уявлення про сутність
Мистецтво - провідна складова художньої культури, її роль у
художньої культури. Видова та суспільстві та духовному житті
жанрова специфіка мистецтв людини
Багатогранність української Знання основних видів і жанрів
художньої культури, мистецтва, особливостей
національні та регіональні української та зарубіжної
особливості мистецтва, культури, засобів інформації
визначні культурно-історичні
пам'ятки
Зарубіжна художня культура та Уміння емоційно виражати
її роль у розвитку людства. ціннісне ставлення до творів
Мистецтво як посередник між мистецтва, застосовувати
культурами світу. набутий досвід у художньо-
Медіакультура. Значення творчій діяльності
естетичного в житті людини та
суспільства
Старша школа
Зміст освітньої галузі "Естетична культура" спрямований на
поглиблення та узагальнення мистецьких уявлень, знань, умінь,
цінностей і компетентностей, набутих в основній школі, на
формування художнього мислення, світогляду, естетичної культури.
Завдання освітньої галузі в старшій школі:
виховання в учнів ціннісного ставлення до явищ культури та
мистецтва, художньо-світоглядної позиції;
набуття системи знань про українську та зарубіжну художню
культуру, розширення уявлень щодо естетичної сфери життєдіяльності
людини;
виховання потреби та здатності до самореалізації в галузі
мистецтва, морально-естетичного самовдосконалення;
формування вмінь аналізувати та інтерпретувати твори
мистецтва різних епох, жанрів і стилів, аргументовано висловлювати
власні судження, застосовувати набуті знання у своїй діяльності.
------------------------------------------------------------------ | Державні вимоги до рівня Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки | учнів ----------------------------------------------------------------- ультура і суспільство, Уявлення про сутність
культура та релігія, людина і культури, її роль у
культура, діалог культур. суспільстві та духовному житті

людини, діалог культур;
Цілісність та основні етапи особливості мистецтва регіонів
розвитку художньої культури світу.
України, її місце в
європейському та світовому Знання спадщини відомих
культурному просторі. представників української та
Особливості розвитку художніх зарубіжної художньої культури,
напрямів, видів і жанрів основні етапи розвитку
українського та зарубіжного художньої культури людства.
мистецтва.

Уміння висловлювати та
Центри народних художніх аргументувати особисте
промислів і ремесел. Спадщина ставлення до творів мистецтва
видатних митців. Шедеври у процесі їх аналізу та
мистецтва. інтерпретації, використовуючи

відповідну термінологію. сторичні умови та національні
особливості розвитку мистецтва Знання основних естетичних
культурних регіонів світу. категорій.
Основні категорії естетики Уміння естетично збагачувати
(прекрасне, трагічне, комічне, навколишнє середовище,
піднесене, потворне; почуття і використовуючи культурно-
переживання, смак, ідеал) мистецькі традиції
4. Освітня галузь "Математика"
Основною метою освітньої галузі є:
опанування учнями системи математичних знань, навичок і
умінь, необхідних у повсякденному житті та майбутній трудовій
діяльності, достатніх для успішного оволодіння іншими освітніми
галузями знань і забезпечення неперервної освіти;
формування в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї і
методи математики, її роль у пізнанні дійсності;
інтелектуальний розвиток учнів (логічного мислення і
просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної
культури, пам'яті, уваги, інтуїції);
економічне, екологічне, естетичне, громадянське виховання,
формування позитивних рис особистості.
Освітня галузь структурована за такими змістовими лініями:
числа; вирази; рівняння і нерівності; функції; елементи
комбінаторики; початок теорії ймовірностей та елементи статистики;
геометричні фігури; геометричні величини.
Освітня галузь "Математика" забезпечує успішне вивчення інших
дисциплін, насамперед природничо-наукового циклу. Це пояснюється
розширенням сфери застосування математики в науках, де вона є не
лише галуззю знань, а й потужним методом наукового пізнання.
Зміст освітньої галузі формується за принципом наступності
між початковою, основною і старшою школою, враховуючи математичну
підготовку учнів початкової школи за змістовими лініями освітньої
галузі "Математика".
Основна школа
Основними завданнями реалізації змісту освітньої галузі в
основній школі є:
продовження розвитку уявлень про число, формування
обчислювальних навичок та застосування їх до розв'язування задач;
розширення математичного апарату, засвоєного в початковій
школі;
формування навичок і умінь тотожного перетворення виразів,
розв'язування рівнянь і нерівностей, їх систем та застосування їх
до розв'язування задач; формування уявлення про функцію як
математичну модель;
вивчення геометричних фігур на площині, розвиток просторових
уявлень і уяви;
формування уявлень про геометричні величини та навичок і
умінь їх вимірювання і обчислення;
навчання математичної мови;
формування уявлень про математичні поняття і методи як
важливі засоби моделювання реальних процесів і явищ.
------------------------------------------------------------------ | Державні вимоги до рівня Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки | учнів ----------------------------------------------------------------- исла

Уявлення про числові множини
Натуральні, цілі, раціональні, та співвідношення між ними.
дійсні числа.

Знання правил виконання
Звичайні дроби. Десяткові процентних розрахунків.
дроби. Дії над числами.
Проценти. Процентні Уміння виконувати дії над
розрахунки. Пропорції числами та простішими

числовими виразами;

розв'язувати текстові задачі
Вирази
Степінь з натуральним і цілим Уявлення про стандартний
показником. вигляд числа.
Многочлен. Дії над Знання основних відомостей про
многочленами. Дріб. Дії над степінь з натуральним і цілим
дробами. Тотожні перетворення показником, одночлен,
виразів многочлен, дріб, арифметичний

квадратний корінь.
Уміння виконувати тотожні

перетворення виразів
Рівняння і нерівності
Рівняння і нерівності з одним Уявлення про рівняння і
невідомим: лінійні, квадратні. нерівність як математичну

модель реальних відношень між
Рівняння з двома невідомими. величинами.
Лінійні рівняння з двома
невідомими. Системи двох Знання основних відомостей про
лінійних рівнянь з двома рівняння і нерівність з одним
невідомими. та з двома невідомими, систему

рівнянь з двома невідомими. астосування рівнянь і їх
систем до розв'язування задач Уміння розв'язувати лінійні та

квадратні рівняння; системи

лінійних рівнянь з двома

невідомими; лінійні та

квадратні нерівності; прості

текстові задачі за допомогою

рівнянь та їх систем
Функції
Функція. Лінійна, обернена Уявлення про координатну пряму
пропорційність, квадратична і координатну площину, про
функції. функціональні залежності між

змінними. ислові послідовності

Знання основних відомостей про

способи задання функцій та

числових послідовностей, про

зазначені у змісті види

функції, про арифметичну і

геометричну прогресії.

Уміння будувати графіки і за

їх допомогою характеризувати

властивості функцій
Елементи комбінаторики Уявлення про множину.
Множини. Уміння розв'язувати

найпростіші комбінаторні
Комбінаторні задачі задачі
Початки теорії ймовірностей та
елементи статистики

Уявлення про теорію
Випадкова подія. Ймовірність ймовірностей і статистику як
випадкової події. науку; про випадкову подію,

ймовірність випадкової події,
Способи подання даних. частоту, середнє значення.
Частота. Середнє значення

Знання способів збирання і

подання даних з різних сфер

діяльності.
Уміння розв'язувати

найпростіші задачі на

обчислення ймовірностей;

подавати дані заданими

способами
Геометричні фігури
Найпростіші геометричні фігури Уявлення про логічну будову
на площині. геометрії.
Трикутники, многокутники, коло Знання означень геометричних
і круг. Рівність і подібність фігур на площині, рівності і
геометричних фігур. подібності фігур; видів

геометричних перетворень;
Побудови циркулем і лінійкою. методів, що застосовуються в
Геометричні перетворення. геометрії.
Координати і вектори.
Геометричні фігури в просторі Уміння виконувати основні

побудови циркулем і лінійкою;

застосовувати набуті знання до

розв'язування задач, зокрема

прикладних
Геометричні величини
Довжина відрізка, кола. Міра Уявлення про довжину, площу та
кута. Площа і об'єм. об'єм геометричних фігур.
Вимірювання і обчислення Знання формул довжини, площі
лінійних і кутових величин, та об'єму геометричних фігур.
площі і об'єму

Уміння знаходити довжину

відрізка, міру кутів, площу і

об'єм геометричних фігур;

розв'язувати трикутник з

використанням тригонометричних

формул
Старша школа
Основними завданнями змісту освітньої галузі в старшій школі
є:
розширення математичного апарату, засвоєного в основній
школі;
розширення і систематизація загальних відомостей про функції,
вивчення початку аналізу, розв'язування прикладних задач;
розширення відомостей про ймовірність та елементи статистики;
вивчення просторових фігур, продовження розвитку просторових
уявлень і уяви;
розширення і поглиблення відомостей про геометричні величини;
розширення і поглиблення уявлень про математику як елемент
загальнолюдської культури, про застосування її в практичній
діяльності, різних галузях науки.
------------------------------------------------------------------ | Державні вимоги до рівня Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки | учнів ----------------------------------------------------------------- ирази
Узагальнення поняття степеня. Уявлення про степінь з

раціональним показником і
Логарифм. логарифм числа.
Перетворення степеневих, Знання основних відомостей про
тригонометричних, степінь і логарифм.
ірраціональних, показникових,
логарифмічних виразів Уміння перетворювати

степеневі, тригонометричні,

ірраціональні, показникові,

логарифмічні вирази
Рівняння і нерівності
Тригонометричні, Уявлення про трансцендентні
ірраціональні, показникові, рівняння і нерівності.
логарифмічні рівняння.

Знання основних відомостей про
Показникові і логарифмічні тригонометричне,
нерівності ірраціональне, показникове,

логарифмічне рівняння та

системи таких рівнянь.
Уміння розв'язувати прості

рівняння і нерівності

зазначених видів та їх

нескладні системи ункції
Числова функція
Тригонометричні, степеневі, Уявлення про функцію як
показникові, логарифмічні математичну модель залежності
функції. між змінними будь-якої

природи; про неперервність
Неперервність функції. функції.
Похідна та інтеграл.

Знання про зазначені в змісті
Застосування похідної і види функцій; основних
визначеного інтеграла відомостей про похідну та

інтеграл; формул похідних

основних функцій.
Уміння будувати графіки

функцій, характеризувати за

графіками їх властивості;

знаходити похідні, інтеграли;

застосовувати похідну та

визначений інтеграл до

розв'язування задач

прикладного змісту
Елементи комбінаторики
Сполуки без повторень: Уявлення про перестановки,
перестановки, розміщення, розміщення, комбінації.
комбінації

Знання формул для обчислення

кількості кожного виду сполук

без повторень.
Уміння обчислювати кількість

перестановок, розміщень,

комбінацій і застосовувати

набуті знання під час

розв'язування задач
Початок теорії ймовірностей та
елементи статистики
Випадкові події. Ймовірність Уявлення про випадкові події
випадкової події. Умовні та їх ймовірності; способи
ймовірності. Незалежні представлення даних.
випадкові події. Уявлення про
закон великих чисел. Знання основних понять,
Означення ймовірності. зазначених у змісті.
Статистичні таблиці. Ряди Уміння застосовувати набуті
розподілу та наочне їх знання під час розв'язування
зображення. Мода і медіана. задач прикладного змісту
Середні значення
Геометричні фігури
Аксіоми стереометрії. Взаємне Уявлення про взаємне
розміщення прямих і площин у розміщення прямих і площин.
просторі. Многогранники і тіла
обертання, їх види та Знання означень геометричних
властивості. Побудови в фігур в просторі та їх
просторі. Геометричні властивостей; видів
перетворення. Координати і геометричних перетворень;
вектори методів, що застосовуються в

стереометрії.
Уміння зображати геометричні

фігури, розв'язувати прості

задачі, зокрема прикладного

змісту
Геометричні величини Уявлення про площу поверхні і

об'єм тіла. ідстані. Міри кутів між
прямими і площинами.
Площа поверхні і об'єми Знання означень відстані від

точки до площини, міри кутів

між прямими і площинами;

формул площ поверхонь і об'єми

многогранників та тіл

обертання.
Уміння знаходити відстані,

міри кутів, розв'язувати

простіші задачі на вимірювання

і обчислення площ поверхонь і

об'ємів тіл
5. Освітня галузь "Природознавство"
Основною метою освітньої галузі є розвиток учнів за допомогою
засобів навчальних предметів, що складають природознавство як
наукову галузь, формування наукового світогляду і критичного
мислення учнів завдяки засвоєнню ними основних понять і законів
природничих наук та методів наукового пізнання, вироблення умінь
застосовувати набуті знання і приймати виважені рішення в
природокористуванні.
Відповідно до цієї мети в учнів формується система знань з
основ природничих наук, необхідна для адекватного світосприймання
та уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, вони
опановують науковий стиль мислення, усвідомлюють способи
діяльності і ціннісні орієнтації, які дають змогу зрозуміти
наукові основи сучасного виробництва, техніки і технологій,
безпечно жити у сучасному високотехнологічному суспільстві і
цивілізовано взаємодіяти з природним середовищем.
Зміст освітньої галузі ґрунтується на принципі наступності
між початковою та основною, основною і старшою школою, між
загальною середньою і вищою освітою. Зокрема, він враховує
природознавчу підготовку учнів початкової школи за змістовими
лініями освітньої галузі "Людина і світ". Зміст освітньої галузі в
старшій школі ґрунтується на базовій загальноосвітній підготовці
учнів основної школи з основ природничих наук. Цим забезпечується
наступність навчання в початковій, основній і старшій школах.
Загальними змістовими лініями освітньої галузі є:
рівні і форми організації живої і неживої природи, які
структурно представлені в кожній компоненті освітньої галузі
специфічними для неї об'єктами і моделями;
закони і закономірності природи;
методи наукового пізнання, специфічні для кожної з
природничих наук;
значення природничо-наукових знань у житті людини та їхня
роль у суспільному розвитку.
Зміст освітньої галузі може реалізовуватися як окремими
навчальними предметами (астрономія, біологія, географія, фізіка,
хімія та інші галузі природознавства), що відображають основи
відповідних фундаментальних наук, так і завдяки інтегрованим
курсам.
Зміст загальноприродничої компоненти забезпечує формування в
свідомості учнів основи для цілісного уявлення про природу.
Зміст астрономічної компоненти зорієнтований на забезпечення
засвоєння учнями наукових фактів, понять і законів астрономії,
методів астрономічних досліджень, усвідомлення ними будови
Всесвіту, уявлень про його утворення і розвиток, формування в них
наукового світогляду, використання астрономічних знань у практиці,
розкриття значення астрономії у цілісному світорозумінні на
мегарівні. Зміст біологічної компоненти зорієнтований на забезпечення
засвоєння учнями знань про закономірності функціонування живих
систем, їх розвиток і взаємодію, взаємозв'язок із неживою
природою, формування уявлень про природничо-наукову картину живого
світу, синтез ідей про живі системи, оволодіння елементами
наукового пізнання живої природи, формування складових наукового
мислення (класифікація, екологічність, еволюційність і історизм,
системність і цілісність), усвідомлення біосферної етики,
розуміння необхідності раціонального використання та відновлення
природних ресурсів, вироблення навичок застосування знань з
біології у повсякденному житті.
Зміст географічної компоненти забезпечує засвоєння знань про
компоненти природи, природні ресурси, удосконалення господарської
діяльності людини, формування в учнів комплексного, просторового,
соціально-орієнтованого уявлення про Землю на основі краєзнавчого,
регіонального та планетарного підходів, сучасної географічної
картини світу через закономірності розвитку географічної оболонки
Землі, усвідомлення цілісного образу своєї країни на основі
розгляду та аналізу трьох її основних компонентів - природи,
населення і господарства.
Зміст фізичної компоненти створює передумови для забезпечення
усвідомлення учнями наукових фактів, ознайомлення з історією
розвитку фізичної науки, формування в учнів знання основних
фізичних понять і законів, що дають змогу пояснити природні явища
і процеси, розвиток експериментальних умінь і дослідницьких
навичок, умінь застосовувати набуті знання для розв'язування
фізичних задач і пояснення фізичних явищ і процесів, формування
наукового світогляду і стилю мислення учнів, уявлення про фізичну
картину світу, розкриття ролі знання з фізики в житті людини та
суспільному розвитку.
Змістове наповнення хімічної компоненти забезпечує засвоєння
учнями знань про речовини та їх перетворення, найважливіші хімічні
закони, методи дослідження в хімії, роль хімії в суспільному
виробництві та житті людини, розвиток експериментальних умінь та
формування на цій основі наукового світогляду, вироблення навичок
безпечного поводження з речовинами у буденному житті.
Основна школа
Завданнями реалізації змісту освітньої галузі в основній
школі є:
ознайомлення учнів з науковими фактами природознавства та
усвідомлення ними фундаментальних ідей природничих наук;
оволодіння учнями понятійно-термінологічним апаратом
природничих наук, засвоєння предметних знань та усвідомлення суті
основних законів і закономірностей, що дають змогу описати і
зрозуміти перебіг природних явищ і процесів;
набуття учнями досвіду практичної та експериментальної
діяльності, застосування знань у пізнанні світу;
формування в учнів ціннісних орієнтацій на збереження
природи, гармонійну взаємодію людини і природи, уміння екологічно
виважено взаємодіяти з довкіллям.
------------------------------------------------------------------ | Державні вимоги до рівня Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки | учнів ----------------------------------------------------------------- Загальноприроднича компонента освітньої галузі
Довкілля як частина Уявлення про загальні
природного та антропогенного закономірності природи та
середовища життя людини. природничо-наукову картину
Явища природи. Об'єкти світу, загальну будову
природи і штучні системи. Всесвіту, цілісність природи.
Всесвіт. Методи пізнання
природи. Загальні Знання про довкілля людини,
закономірності природи. його компоненти та
Природничо-наукова картина взаємозв'язок між ними.
світу Природні та штучні системи.
Уміння спостерігати та

описувати природні явища,

пояснювати на основі загальних

закономірностей природи причини

їх виникнення
Біологічна компонента освітньої галузі
Молекулярно-клітинний рівень Уявлення про прояв закону
Особливості хімічного складу збереження енергії в живій
живих систем. Загальний план природі, про діагностику
будови клітин еукаріотів захворювань людини на основі

вивчення клітин та тканин, про

складові живлення організмів.

Знання про значення

неорганічних та органічних

речовин в існуванні живої

природи, клітину як

елементарну структурно-

функціональну одиницю живої

природи.

Уміння виготовляти прості

мікропрепарати
Організмений рівень
Особливості будови, Уявлення про організм як
функціонування та розвитку відкриту саморегульовану
організмів різних царств, їх систему, про біологічні основи
пристосування до умов розмноження, вирощування
середовища. Будова та функції рослин і тварин та догляд за
організму людини. Біосоціальна ними; антропогенез.
природа людини

Знання про будову,

функціонування, розвиток та

поведінку організмів; принципи

роботи регуляторних систем,

зв'язок організмів різних

царств та екологічних груп із

середовищем існування,

значення їх в природі,

господарстві та житті людини,

місце і роль людини в світі.
Уміння пояснювати процеси

життєдіяльності та основні

властивості живих систем,

виявляти взаємозалежність

організмів та їх

пристосованість до умов

існування, надавати першу

допомогу при нещасних

випадках, використовувати

знання для ведення здорового

способу життя
Надорганізмені рівні
Надорганізмені системи: Уявлення про стан довкілля в
популяція, вид, екосистема, Україні та її регіонах, про
біосфера. Взаємозв'язок природні та штучні екосистеми.
організму і середовища. Людина
і довкілля Знання основних типів зв'язків

між організмами та середовищем

існування, екологічних

факторів, значення умов

довкілля для життя людини.
Уміння виявляти біотичні та

абіотичні зв'язки в природі,

застосовувати знання про

екосистеми у господарській

діяльності і охороні природи
Система та еволюція організмів Уявлення про основи

класифікації, сучасну систему
Різноманітність організмів. органічного світу.
Еволюція Знання характерних ознак

організмів основних таксонів

різних царств живої природи,

їх ускладнення в процесі

еволюції, систематичного

положення людини в органічному

світі.
Уміння порівнювати організми

різних таксонів,

обґрунтовувати значення

різноманітності живих

організмів у природі та

господарській діяльності

людини
Методи наукового пізнання
Спостереження, описовий, Уявлення про джерела отримання
порівняльний та біологічних знань, методи
експериментальний методи вивчення організмів у природі.
дослідження

Знання про призначення

збільшувальних та інших

приладів (тонометр, термометр,

електрокардіограф тощо) у

біологічних дослідженнях,

правил безпеки під час

проведення дослідів
Уміння користуватися

збільшувальними приладами і

досліджувати мікро- та

макропрепарати, проводити

спостереження в природі і

лабораторії, порівнювати

організми різних таксономічних

груп, проводити

антропометричні вимірювання,

аналізувати фізичний розвиток

і фізіологічний стан людини за

різними показниками

(температура тіла,

артеріальний тиск тощо),

проводити прості досліди щодо

вивчення процесів

життєдіяльності організмів
Географічна компонента освітньої галузі
Географічний простір
Загальні закономірності Уявлення про місце Землі у
географічної оболонки, Всесвіті, вплив Сонця на
особливості їх прояву і природу, загальні
наслідки в різних оболонках: закономірності просторової
літосфері, атмосфері, організації географічної
гідросфері, біосфері. Вплив оболонки.
природних факторів та
закономірностей на життя і Знання особливостей форми та
діяльність людей рухів Землі, структури та

особливостей розвитку

літосфери, атмосфери,

гідросфери, біосфери як

складових географічної

оболонки.
Уміння аналізувати

взаємозв'язки між складовими

географічної оболонки,

наводити приклади взаємного

впливу природних умов і

діяльності людей
Регіональні географічні
системи
Материки і океани як складові Уявлення про загальні
географічної оболонки, її географічні закономірності на
найбільші азональні комплекси. материках і в океанах.
Основні особливості та
взаємозв'язки компонентів Знання основних особливостей
природи в межах окремих та взаємозв'язків компонентів
материків і океанів. Загальні природи в межах материків і
природні закономірності на океанів, географічних
материках і океанах. закономірностей та природно-

ресурсного потенціалу України
Просторова організація і своєї місцевості.
географічної оболонки в межах
території України і своєї Уміння складати географічні
місцевості та її природно- характеристики материків і
ресурсний потенціал океанів, території України і

своєї місцевості, розв'язувати

пізнавальні та практичні

географічні задачі,

застосовувати географічні

знання в побуті та

повсякденному житті
Просторова організація життя і Уявлення про географічні
діяльність людства аспекти населення і

господарства на материках та в
Материки як заселені частини Україні, про проблеми сталого
земної кулі. розвитку.
Населення України та своєї Знання історії заселення
місцевості. Господарська материків у зв'язку з
діяльність людини та її природними умовами та напрями
наслідки господарської діяльності

людини на них, особливостей

формування державної території

та населення України, її

сучасні соціально-економічні

проблеми.
Уміння складати географічні

характеристики населення

материків і України,

визначати, порівнювати й

аналізувати основні

демографічні та соціально-

економічні показники
Методи географії і джерела Уявлення про сучасну
географічної інформації географічну картину світу.
Об'єкт, предмет та завдання Знання про джерела
географії. Історія пізнання географічної інформації та її
Землі. Джерела географічних роль в житті людини.
знань та методи географічних
досліджень. Геоінформаційні Уміння користуватися планами,
системи. План і карта. картами та іншими джерелами
Картографічні проекції. географічної інформації,
Значення географічних знань використовувати набуті

географічні знання у

повсякденному житті,

користуватися комплектом

приладів та інструментів для

пізнання географічних процесів

і явищ
Географічні аспекти взаємодії Уявлення про географічні
людини і природи аспекти взаємодії природи і

суспільства у минулому та на
Взаємодія людини і природи, її сучасному етапі.
наслідки. Основні планетарні
проблеми, їх глобальність і Знання про основні проблеми
прояв на окремих материках та взаємодії суспільства та
на території України. природи, їх прояв в межах
Екологічні проблеми, їх окремих материків і на
регіональний прояв, шляхи території України.
розв'язання. Міжнародна
співпраця у вирішенні Уміння наводити приклади
глобальних проблем взаємовпливу людини і природи,

пояснювати шляхи розв'язання

геоекологічних регіональних

проблем; виконувати правила

поведінки в природі
Фізична компонента освітньої галузі
Речовина і поле Уявлення про атомно-молекулярну

будову речовини, дискретність
Будова речовини. Будова електричного заряду,
атома. Радіоактивність. електромагнітну індукцію,

світловий промінь, особливості
Агрегатні стани речовини. поширення світла в різних

середовищах, активність
Всесвітнє тяжіння. радіонуклідів.
Електричне і магнітне поля. Знання властивостей речовин в
Електромагнітна індукція. твердому, рідкому і

газоподібному станах, способів
Світлове випромінювання. зміни внутрішньої енергії тіла,
Прямолінійне поширення будови атома, видів
світла. Відбивання і радіоактивності, притягання тіл
заломлення світла до Землі, прояви електричного і

магнітного полів, спектр

світла.
Уміння розв'язувати задачі на

розрахунок характеристик

теплових процесів, кількості

теплоти згорання палива,

побудову зображень, що дають

плоске дзеркало та лінзи
Рух і взаємодії Уявлення про різні види

механічного руху, гравітаційну
Механічний рух. Рівномірний та електромагнітну взаємодію,
прямолінійний рух. Рух по поширення механічних коливань у
колу. Коливальний рух. пружному середовищі, взаємодію

заряджених тіл і магнітів,
Взаємодія тіл. Сили в природу електричного струму та
природі. Деформація. Тертя. його механічну, теплову,

хімічну і магнітну дії. лементи гідроаеростатики.
Механічна робота та Знання основних характеристик
потужність. Кінетична і механічного руху і взаємодії,
потенціальна енергія. видів теплопередачі і

параметрів, що їх
Тепловий рух. Теплообмін. характеризують, характеристик
Види теплопередачі. електричного струму і ділянок

кола. заємодія заряджених тіл.
Взаємодія магнітів. Уміння розв'язувати задачі на

розрахунок характеристик
Постійний електричний струм механічного руху, умову

рівноваги важеля, рівняння

теплового балансу, коефіцієнт

корисної дії механізму чи

пристрою, електричних кіл,

роботи та потужності

електричного струму
Закони і закономірності Уявлення про загальні
фізики закономірності плину фізичних

явищ різної природи, хід
Основні фізичні закони, що теплових процесів.
визначають перебіг
механічних, теплових, Знання суті законів: збереження
світлових, електричних і енергії, Архімеда, Паскаля,
магнітних явищ Гука, Ома для ділянки кола,

Джоуля-Ленца, відбивання та

заломлення світла; умов

рівноваги важеля; рівняння

теплового балансу.
Уміння застосовувати вивчені

закони для пояснення фізичних

явищ і процесів та

розв'язування задач
Фізичні методи наукового Уявлення про етапи пізнавальної
пізнання діяльності в природничо-

наукових дослідженнях, елементи
Експериментальні і теоретичні метрології.
методи наукового пізнання. Знання алгоритмів
Елементи метрології. спостереження, проведення

досліду, вимірювання. етоди розв'язування фізичних
задач Уміння планувати дослід,

складати дослідні установки,

вимірювати фізичні величини -

довжину, масу, об'єм тіл,

густину речовини, температуру

тіл, час, період, силу, тиск,

силу струму, напругу,

електричний опір провідника,

оптичну силу лінзи,

радіоактивний фон,

користуватися вимірювальними

приладами, будувати таблиці і

графіки, аналізувати та

оформляти результати

дослідження, розв'язувати

фізичні задачі різними методами
Роль фізичних знань в житті Уявлення про історичний
людини та суспільному характер становлення фізичних
розвитку знань, сфери застосування

фізичних знань; про природничо-
Фізичні характеристики стану наукову картину світу.
природного середовища.
Фізичні основи екології. Знання параметрів нормальних
Фізика і техніка. Фізичні умов життєдіяльності людини та
основи сучасних технологій і її безпеки, допустимих норм
виробництва. Фізика і науково- забруднення природного
технічний прогрес середовища та методів його

очищення.
Уміння застосовувати набуті

знання для пояснення

практичного використання

законів фізики в технічних

пристроях, на виробництві, у

різних сферах життєдіяльності

людини
Хімічна компонента освітньої галузі
Хімічний елемент Уявлення про стан електронів у

атомах, стабільні та
Атом. Будова атома. Хімічний радіоактивні нукліди,
елемент. Символи і назви радіаційну безпеку.
хімічних елементів. Ступінь
окиснення. Валентність. Знання будови атома, назв і
Відносна атомна маса. символів хімічних елементів,

періодичного закону, структури
Елементи-органогени. періодичної системи,

відмінностей елементного
Періодичний закон і періодична складу органічних і
система хімічних елементів неорганічних речовин.
Уміння визначати ступінь

окиснення елементів у

сполуках, складати формули за

ступенем окиснення, пояснювати

фізичну суть періодичного

закону, характеризувати

елемент за будовою атома та

положенням у періодичній

системі
Речовина Уявлення про природу хімічних

зв'язків, суть процесу
Речовина. Молекула. Йон. розчинення, види розчинів,
Хімічна формула. Відносна біологічну роль неорганічних і
молекулярна маса. Кількість органічних сполук.
речовини. Молярна маса. Знання йонного, ковалентного
Молярний об'єм. Прості та та металічного хімічних
складні речовини. зв'язків; назв, складу і
Будова речовини. Хімічний властивостей основних класів
зв'язок. неорганічних сполук;

дисоціації речовин у водних
Основні класи неорганічних розчинах; назв, складу,
речовин. хімічної будови, основних

властивостей найважливіших
Органічні речовини. органічних сполук.
Розчини. Електролітична Уміння розрізняти фізичні
дисоціація тіла, речовини, матеріали,

фізичні та хімічні властивості

речовин, прості та складні,

органічні та неорганічні

речовини; пояснювати

властивості речовин на основі

їх складу і будови, складати

відповідні рівняння хімічних

реакцій; робити розрахунки за

хімічними формулами,

обчислювати масову частку

розчиненої речовини
Хімічна реакція Уявлення про ознаки та умови

перебігу хімічних реакцій. знаки хімічних реакцій, умови Знання основних типів хімічних
їх перебігу. Типи хімічних реакцій.
реакцій. Рівняння хімічних
реакцій Уміння розрізняти фізичні та

хімічні явища, користуватися

законом збереження маси

речовин для складання рівнянь

хімічних реакцій, робити

розрахунки за рівняннями

реакцій
Методи наукового пізнання в Уявлення про роль експерименту
хімії в хімії.
Методи дослідження речовин. Знання правил безпечного

поводження з речовинами. ехніка безпеки під час роботи Уміння виконувати прості
з речовинами хімічні досліди, виготовляти

розчини, спостерігати та

описувати спостереження,

робити висновки; розв'язувати

експериментальні задачі імія в житті суспільства Уявлення про вплив хімічних

сполук на здоров'я людини та
Застосування речовин. Хімічні довкілля.
сполуки і довкілля

Знання основних галузей

застосування речовин.
Уміння безпечного поводження з

речовинами в побуті
Старша школа
У старшій школі зміст освітньої галузі спрямований на
системне вивчення основ природничих наук, розвиток здобутих знань
і вмінь відповідно до обраного ними рівня програми, поглиблення
їхньої компетентності в окремих предметних галузях знань, які
визначають їх подальший життєвий шлях (продовження навчання, вибір
професії тощо). Опанування змістом освітньої галузі здійснюється
на засадах профільного навчання.
Основними завданнями реалізації змісту освітньої галузі в
старшій школі є:
засвоєння учнями змісту навчального матеріалу на рівні
теоретичних узагальнень (гіпотез, моделей, концепцій, законів,
теорій тощо), що дають змогу зрозуміти і пояснити перебіг різних
явищ природи, наукові основи сучасного виробництва, техніки і
технологій;
оволодіння учнями науковим стилем мислення і методами
пізнання природи, формування в них наукового світогляду, уявлень
про сучасну природничо-наукову картину світу;
формування екологічної культури учнів, уміння гармонійно
взаємодіяти з природою і безпечно жити у високотехнологічному
суспільстві, усвідомлення ціннісних орієнтацій щодо ролі і
значення наукового знання в суспільному розвитку.
------------------------------------------------------------------ | Державні вимоги до рівня Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки | учнів ----------------------------------------------------------------- Загальноприроднича компонента освітньої галузі
Історія розвитку Уявлення про значення
природознавства. Природничо- природничо-наукових теорій у
наукові теорії як форми формуванні наукової картини
наукового знання. Природничо- світу.
наукова картина світу, її
зв'язок з розвитком технічного Знання основ природничо-
прогресу та культури людства. наукової картини світу,
Роль природничо-наукового моделей та систем, природних
світорозуміння в духовному та об'єктів і явищ.
культурному розвитку людини

Уміння застосовувати основні

природничо-наукові знання для

пояснення явищ природи,

розпізнавати об'єкти природи

та штучні системи;

використовувати методи

дослідження природи
Астрономічна компонента освітньої галузі
Рух небесних світил
Небесна сфера. Обертання Уявлення про координати світил
небесної сфери. Календар. Рух на небесній сфері, зоряні карти
планет Сонячної системи. Рух і каталоги, типи календарів.
Сонячної системи в Галактиці.
Галактики і Всесвіт Знання понять - сузір'я,

планета, зоря, галактика.
Уміння орієнтуватися на

місцевості за Сонцем і Полярною

зорею
Будова і розвиток Всесвіту
Сонячна система. Земля, Сонце, Уявлення про фізичні
зорі, галактика "Молочний шлях", характеристики планет Сонячної
Всесвіт. Теорії виникнення системи, існування інших
Всесвіту та імовірні сценарії планетних систем, еволюцію зір,
його розвитку. Життя у Всесвіті. теорії походження Всесвіту.
Антропний принцип

Знання про вплив Сонця на життя

на Землі, можливих сценаріїв

розвитку Всесвіту, суті

антропного принципу
Методи астрономічних досліджень
Телескопи. Дослідження Землі і Уявлення про сучасні методи
Всесвіту за допомогою космічних астрономічних спостережень,
апаратів. Спектральний аналіз в дослідження Всесвіту з
астрономії використанням спектрального

аналізу.
Знання основ дії телескопів.
Уміння вести прості

астрономічні спостереження,

користуватися картою зоряного

неба
Астрономія в житті людини
Астрономічні знання і розвиток Уявлення про розвиток
цивілізацій. Астрономія - астрономічного знання в різних
передовий рубіж природознавства цивілізаціях; вплив астрономії

на культуру та техніку, внесок

астрономії в становлення і

побудову природничо-наукової

картини світу.
Значення внеску найвідоміших

астрономів у розвиток науки.
Уміння розрізняти астрономію і

астрологію
Біологічна компонента освітньої галузі
Молекулярно-клітинний рівень
Хімічні елементи. Неорганічні та Уявлення про біохімічні
органічні речовини. Основні реакції; взаємозв'язок клітин
біохімічні процеси. як основи цілісного організму,

мінливість вірусів, формування
Клітина як організм і структурно стійкості до антибіотиків у
функціональна одиниця живої бактерій; про причини
природи. Про- і еукаріоти. виникнення хвороб людини.
Неклітинні форми життя

Знання про рівні організації

біологічних систем, роль

органічних і неорганічних

речовин в обміні речовин,

найважливіші біохімічні процеси

клітин автотрофних і

гетеротрофних, аеробних і

анаеробних організмів, основні

положення сучасної клітинної

теорії.
Уміння розкривати значення

різних форм життя в природі

(про- і еукаріотів, вірусів),

запобігати вірусним та

бактеріальним хворобам,

розв'язувати елементарні задачі

з молекулярної біології
Організмений рівень
Структурна складність і Уявлення про механізми
упорядкованість організмів. підтримання гомеостазу
Організм - відкрита організму; сучасні
саморегульована система. біотехнології, позитивні та
Властивості організмів. Основні можливі негативні наслідки їх
закономірності спадковості та застосування.
мінливості. Розмноження та
онтогенез. Біотехнології Знання основних властивостей

організмів, обміну речовин,

енергії, інформації,

закономірностей спадковості,

мінливості; роль генотипу і

середовища існування у

формуванні фенотипу; форми

розмноження; закономірності

онтогенезу, регенерації;

життєві цикли організмів,

досягнення сучасної генетики,

селекції, біотехнології,

генетичної та клітинної

інженерії.
Уміння характеризувати організм

як цілісну структурну і

функціональну систему,

розв'язувати елементарні задачі

з генетики, оцінювати

небезпечність впливу факторів

середовища і власної поведінки

на особисте здоров'я та

здоров'я наступних поколінь
Надорганізмені рівні
Організація та функціонування Уявлення про раціональне
надорганізмених систем. Вплив природокористування; підвищення
діяльності людини на біосферу, продуктивності штучних
його наслідки. Заходи, екосистем.
спрямовані на збереження стану
біосфери Знання характеристики

популяційного, екосистемного і

біосферного рівнів організації

біосистем; взаємодії

екологічних факторів, ролі

організмів у кругообігу речовин

і енергії у біосфері, процесів

саморегуляції в екосистемах, їх

розвитку, основ законодавства

з охорони довкілля та його

реалізацію в практичній

діяльності людини.
Уміння застосовувати біологічні

знання для пояснення процесів і

явищ, оцінювати наслідки впливу

людини на природні екосистеми,

використовувати екологічні

знання у власній діяльності
Система та еволюція організмів
Сучасна система органічного Уявлення про розвиток природи у
світу як відображення його зв'язку з геологічною історією
історичного розвитку. Еволюційні Землі; про походження людини.
гіпотези та теорії. Походження
людини Знання принципів біологічної

класифікації організмів;

характеристики виду; сучасної

системи органічного світу;

гіпотез походження життя на

Землі; основних етапів

історичного розвитку

органічного світу; сучасних

еволюційних поглядів.
Уміння пояснювати причини

біологічного розмаїття та вплив

на нього діяльності людини,

наслідки його скорочення
Методи наукового пізнання
Статистичні методи дослідження, Уявлення про моніторинг,
моніторинг, моделювання прогнозування стану екосистем

різних рівнів.
Знання принципів використання

експериментального і

статистичного методів та

моделювання у вивченні об'єктів

живої природи; моральних і

соціальних аспектів наукових

досліджень.
Уміння проводити біологічні

спостереження і прості

експерименти, оформляти

дослідження, аналізувати

отримані дані, висловлювати

припущення, робити висновки про

ступінь їх відповідності

результатам дослідження, робити

розрахунки показників об'єкта

вивчення (варіаційного ряду),

будувати графіки (варіаційні

криві), користуватися шкільними

визначниками біологічних

об'єктів
Географічна компонента освітньої галузі
Географічний простір
Сучасний етап розвитку Уявлення про просторову
географічної оболонки, прояв її неоднорідність процесів у
закономірностей. Виникнення географічній оболонці для
географічного середовища та його обґрунтування, прийняття рішень
просторово-часова диференціація. про виробничу діяльність.
Географія світових природних Знання просторово-часової
ресурсів, забезпеченість, структури і особливостей
проблеми і перспективи розвитку географічного
використання середовища, географії світових

природних ресурсів, суті

геополітичних, геоекономічних і

геосоціальних процесів і явищ,

що відбуваються в геопросторі

світу.

Уміння складати характеристики

географічних об'єктів
Регіональні географічні системи
Закономірності природних умов і Уявлення про регіональний поділ
ресурсів регіонів та країн світу.
світу. Природокористування в
епоху науково-технічної Знання особливостей природних
революції, виникнення і розвиток умов і ресурсів та їх вплив на
світової системи господарства, формування господарських
його регіоналізація. комплексів окремих регіонів та
Закономірності територіальної країн світу, типів
організації господарства в природокористування.
окремих регіонах і країнах світу

Уміння пояснювати причини та

виявляти наслідки впливу

природних умов на господарський

розвиток країн і регіонів,

моделювати географічні ситуації

регіонального розвитку в умовах

глобалізації та інтеграції

економічних і соціальних

процесів розвитку суспільства
Просторова організація життя і Уявлення про демографічні
діяльності людей проблеми світу як складові

глобальних проблем. аселення світу, його
господарська діяльність, Знання про демографічні,
особливості та проблеми національні, релігійні
територіальної організації особливості регіонів світу та

їх вплив на формування

господарських комплексів і

процесів глобалізації.
Уміння виявляти взаємозв'язок

між розміщенням населення,

господарства, природними

умовами та екологічною

ситуацією на конкретних

територіях, застосовувати

географічні знання для аналізу

сучасних демографічних проблем
Методи географії і джерела
географічної інформації
Географічна картина світу. Уявлення про сучасну природничо-
Антропосфера як об'єкт вивчення наукову картину світу та
географії. Традиційні і нові антропосферу як об'єкт вивчення
методи географічних досліджень. географії.
Види географічної та
картографічної інформації, їх Знання методів географічних
роль в житті людини досліджень.
Уміння застосовувати методи

географічних досліджень для

характеристики сучасної

географічної картини світу
Географічні аспекти взаємодії Уявлення про виникнення і
людини і природи розвиток антропосфери як

результат взаємодії суспільства
Антропосфера. Сучасний стан і природи, глобальні
географічної оболонки. геоекологічні проблеми.
Геоекологічні проблеми та шляхи
їх розв'язання Знання причин загострення

стосунків у системі "людина -

суспільство - природа";

сучасного стану антропосфери та

шляхів розв'язання

геоекологічних проблем.
Уміння здійснювати прогноз

прояву геоекологічних проблем

на різних рівнях (локальному,

регіональному, глобальному);

проводити нескладні

моніторингові спостереження за

станом географічного середовища
Фізична компонента освітньої галузі

Речовина і поле Уявлення про всесвітнє

тяжіння, модель ідеального
Гравітаційне поле. газу, молекулярну будову

рідин, кристалічну будову
Основи молекулярної фізики. твердих тіл, механічні,

електричні, магнітні, оптичні
Кінетична теорія ідеального властивості речовини,
газу. електричне і магнітне поля як

складові єдиного
Властивості речовини в різних електромагнітного поля,
агрегатних станах. природу електричного струму в

різних середовищах,
Електричні та магнітні електромагнітну природу та
властивості речовини. хвильові властивості світла,

світлові кванти, корпускулярно-
Провідники, напівпровідники та хвильовий дуалізм, моделі
діелектрики. атома і ядра, види

радіоактивного випромінювання.
Електромагнітне поле.

Знання основних фізичних
Характеристики електричного і величин - кількість речовини,
магнітного полів. відносна вологість повітря,

коефіцієнт поверхневого
Електромагнітна природа світла. натягу, електричний заряд,

напруженість і напруга
Хвильові властивості світла. електричного поля,

електроємність, індуктивність,
Світлові кванти. магнітна індукція, показник

заломлення світла, частота і
Ядерна модель атома. Спектри довжина хвилі, енергія зв'язку
випромінювання і поглинання. нуклонів, доза випромінювання,

період напіврозпаду. одель атомного ядра.

Уміння досліджувати фізичні
Радіоактивність. Ядерні параметри довкілля, визначати
реакції. характеристики приладів і

установок лементарні частинки та їх
властивості
Рух і взаємодії Уявлення про види
Сучасні уявлення про простір і фундаментальних взаємодій,
час. Рівномірний і відносність руху, вільне
рівноприскорений рухи. падіння тіл, інертність,
Взаємодія тіл. Гравітаційна способи зміни внутрішньої
взаємодія. Рівновага тіл. енергії тіла, необоротність
Перетворення енергії в теплових процесів, умови
механічних процесах. поширення механічних і
Механічні коливання і хвилі. електромагнітних коливань,
Електромагнітні коливання і електромагнітну індукцію,
хвилі. Вільні та вимушені радіоактивність, механізм
коливання. випромінювання і поглинання
Тепловий рух. Температура. світла, класифікацію
Ізопроцеси. Теплові машини. елементарних частинок.
Електромагнітна взаємодія. Рух
заряджених частинок в Знання основних фізичних
електричному і магнітному величин - прискорення, кутова
полях. швидкість, період і частота
Електричний струм у різних коливань, сила, вага, тиск,
середовищах. імпульс, кінетична і
Взаємодія провідників з потенціальна енергії,
струмом. коефіцієнт корисної дії,
Квантові постулати Бора. температура, внутрішня
Сильна і слабка взаємодії. енергія, кількість теплоти,
Взаємні перетворення сила струму, напруга,
елементарних частинок електричний опір,

електрорушійна сила, робота та

потужність електричного

струму, магнітний потік, квант

енергії.
Уміння вимірювати прискорення

вільного падіння, період

коливань математичного

маятника, силу, тиск,

температуру, силу струму,

напругу, електричний опір

провідника, електрорушійну

силу джерела струму, довжину

світлової хвилі, досліджувати

фізичні параметри довкілля,

характеристики приладів і

установок
Закони і закономірності фізики Уявлення про загальні

закономірності перебігу
Основні фізичні закони, що фізичних явищ і процесів
визначають перебіг механічних, різної природи, екологічні
теплових, світлових, наслідки природокористування.
електромагнітних явищ, плин
теплових і ядерних процесів Знання законів динаміки,

всесвітнього тяжіння,

збереження імпульсу,

збереження енергії; газових

законів, першого і другого

законів термодинаміки;

збереження електричного

заряду, Кулона, Ома для

повного кола, електролізу,

Ампера, електромагнітної

індукції, заломлення світла,

радіоактивного розпаду;

рівнянь рівномірного

прямолінійного та

рівноприскореного рухів,

гармонійних коливань, стану

ідеального газу, фотоефекту,

взаємозв'язку маси і енергії;

принципу сталості швидкості

світла у вакуумі.
Уміння застосовувати зазначені

закони і закономірності для

пояснення фізичних явищ і

процесів, розв'язування задач,

проведення досліджень
Фізичні методи наукового Уявлення про структуру
пізнання наукового пізнання, основні
Загальна структура наукового фізичні моделі, науковий стиль
пізнання. Експеримент. мислення, наближений характер
Гіпотеза. Моделювання. вимірювання, екологічні
Дослідження. Прямі і непрямі наслідки впливу людини на
вимірювання. Оброблення та довкілля.
інтерпретація результатів
дослідження. Знання фундаментальних
Методи розв'язування фізичних дослідів, основоположних
задач гіпотез і принципів фізики,

способів обчислення похибок.
Уміння досліджувати фізичні

явища і процеси адекватними

засобами, використовувати в

пізнавальній діяльності

алгоритми спостереження,

вимірювання; вимірювати

відносну вологість повітря,

показник заломлення світла;

розв'язувати фізичні задачі

різними методами
Фізичне знання в житті людини Уявлення про природничо-
та суспільному розвитку наукову картину світу на
Історія розвитку фізичних різних етапах розвитку науки,
теорій. Становлення сучасної місце фізичного знання в
фізичної картини світу. Фізичні суспільному прогресі,
основи екології. Фізичні методи фундаментальний і прикладний
і засоби вимірювання характер фізичного знання.
характеристик довкілля. Фізичні
основи техніки, виробництва, Знання історії становлення
сучасних технологій. Фізика і основних фізичних ідей та їх
науково-технічний прогрес. прикладів
Внесок творців, українських застосування фізичного знання
вчених у розвиток фізики в різних галузях людської

діяльності, безпечних умов

життєдіяльності людини.
Уміння гармонійно взаємодіяти

з навколишнім природним

середовищем, приймати

екологічно виважені рішення в

природокористуванні
Хімічна компонента освітньої галузі
Хімічний елемент
Хімічні елементи у природі. Уявлення про поширення, колообіг
Будова атомів елементів металів елементів у природі, їхню
і неметалів. біологічну роль.
Знання будови атомів елементів

металів та неметалів,

особливостей будови атомів

карбону.
Уміння складати загальну

характеристику елемента
Речовина Уявлення про багатоманітність,

взаємні перетворення неорганічних
Неорганічні сполуки елементів і органічних речовин, причини
металів і неметалів. цієї багатоманітності; ієрархію

рівнів організації речовини. рганічні сполуки.

Знання назв, складу, будови,
Рівні організації речовини основних властивостей

найважливіших сполук елементів

металів і неметалів, основних

класів органічних сполук,

найпоширеніших полімерів.
Уміння характеризувати

властивості неорганічних та

органічних речовин, установлювати

причинно-наслідкові зв'язки між

складом, будовою і властивостями

речовин, складати відповідні

рівняння хімічних реакцій
Хімічна реакція Уявлення про класифікацію
Класифікація хімічних реакцій хімічних реакцій за різними

ознаками та особливості перебігу

хімічних реакцій.
Знання основних типів реакцій

органічних речовин.
Уміння робити розрахунки за

рівняннями хімічних реакцій
Методи наукового пізнання в Уявлення про форми наукового
хімії пізнання (факт, модель, гіпотеза,

закон, теорія тощо), внесок
Теоретичні та експериментальні вітчизняних і зарубіжних учених у
дослідження в хімії. розвиток науки, проблеми сучасної

хімії. сторія розвитку хімічних знань

Знання значення експерименту і

теорії у вивченні речовин.
Уміння самостійно виконувати

хімічні досліди, розв'язувати

експериментальні задачі
Хімія в житті суспільства Уявлення про значення хімії в

житті людини та розвитку
Роль хімії у промисловості та суспільного виробництва, у
сільському господарстві, розв'язанні сировинної,
розв'язанні глобальних проблем енергетичної, екологічної
людства, у побуті проблем.
Знання застосування речовин і

матеріалів на їхній основі у

різних галузях.
Уміння запобігати шкідливому

впливу хімічних сполук у

повсякденному житті
6. Освітня галузь "Технологія"
Основна мета освітньої галузі "Технологія" полягає у
формуванні технічно, технологічно освіченої особистості,
підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах
сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, життєво
необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства
і сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури
учнів, забезпеченні умов для їх професійного самовизначення,
виробленні в них навичок творчої діяльності, вихованні культури
праці, здійсненні допрофесійної та професійної підготовки за їх
бажанням і з урахуванням індивідуальних можливостей.
Через зміст освітньої галузі "Технологія" забезпечується:
формування технічного світогляду і відповідний рівень освіти,
закріплення на практиці знань про технологічну діяльність,
спираючись на закони та закономірності розвитку природи,
суспільства, виробництва і людини;
ознайомлення учнів з місцем і роллю
інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному виробництві,
науці, повсякденному житті та їх підготовка до раціонального
використання комп'ютерних засобів при розв'язуванні задач,
пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією,
зберіганням, поданням, передаванням;
ознайомлення та залучення учнів до різних видів діяльності,
формування необхідних для цього знань і вмінь, навчання учнів
способів поводження з різноманітними засобами праці;
створення умов для професійного самовизначення,
обґрунтованого вибору професії з урахуванням власних здібностей,
уподобань і інтересів;
формування в учнів культури праці, навичок раціонального
ведення домашнього господарства, культури побуту, відповідальності
за результати власної діяльності, комплексу особистісних якостей,
потрібних людині як суб'єкту сучасного виробництва і культурного
розвитку суспільства;
виховання активної життєвої позиції, професійної
адаптивності, готовності до безперервної професійної освіти,
конкурентної боротьби на ринку праці, потреби ініціативно
включатися в систему нових економічних відносин, в підприємницьку
діяльність;
створення умов для реалізації особистісно-орієнтованого
підходу до навчання, виховання та розвитку особистості.
Вирішення загальноосвітніх завдань освітньої галузі зумовлює
необхідність формування в учнів певної сукупності знань, умінь і
навичок. Основою для їх формування повинно стати відповідне
змістове наповнення галузі.
Структурування змістового наповнення галузі відбувається на
основі таких змістових ліній:
людина в технічному середовищі;
технологічна діяльність людини;
соціально-професійне орієнтування людини на ринку праці;
графічна культура людини;
людина та інформаційна діяльність (елементи інформології,
основи інформаційних технологій, основи алгоритмізації і
програмування);
проектна діяльність людини у сфері матеріальної культури.
Усі змістові лінії є наскрізними для реалізації змісту галузі
в основній і старшій школі та основані на наступності між
початковою, основною, старшою та вищою освітою.
Основою реалізації змістових ліній є проектно-технологічна та
інформаційна діяльність, яка інтегрує всі види сучасної діяльності
людини: від появи творчого задуму до реалізації готового продукту.
Проектно-технологічний підхід дасть можливість реалізувати
варіативність у змісті трудової підготовки учнів.
Змістове наповнення предметів освітньої галузі має чітко
виражену прикладну спрямованість і реалізовується головним чином
на основі практичних форм і методів організації занять.
Основна школа
У процесі вивчення в основній школі змісту освітньої галузі
"Технологія" передбачається ознайомити учнів з
проектно-технологічною та інформаційною діяльністю, із світом
сучасних професій, спираючись на знання з основ наук на рівні
предметно-практичної діяльності; залучення учнів до
проектно-технологічної, інформаційної, художньо-трудової та
дослідницької діяльності; розвиток в учнів здатності реально
оцінювати свої можливості для вибору посильних творчих завдань.
------------------------------------------------------------------ | Державні вимоги до рівня Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки | учнів ----------------------------------------------------------------- . Людина в технічному
середовищі
Техніка як результат Уявлення про техніку як засіб
інтегрованої пізнавально- пізнання і впливу на життєве
перетворюючої взаємодії людини середовище людини.
і природи. Знання прояву загальнонаукових
Прояв загальнонаукових закономірностей у технічних
закономірностей у технічних об'єктах і процесах.
об'єктах і процесах. Уміння користуватися
Функції техніки в системі технічними об'єктами на основі
суспільного виробництва. їх відповідності заданим
Техніка в життєвому середовищі умовам.
людини
2. Технологічна діяльність
людини
Види перетворюючої діяльності, Уявлення про економічні
її результати і наслідки фактори в технологічній
впливу на особистість, діяльності людини.
культуру, природу і Знання технологічних основ
суспільство. сучасного виробництва,
Етапи і закономірності спираючись на знання учнів з
еволюції технологічного основ наук на рівні предметно-
середовища. практичної діяльності;
Технологія як процес взаємодії предметів та знарядь праці.
природних, суспільних і Уміння застосовувати при
технічних закономірностей. вивченні технологічних основ
Предмети праці: речовини, виробництва загальноосвітні
матеріали, сировина, знання з основ наук;
напівфабрикати, заготовки. охарактеризовувати спосіб
Знаряддя праці: ручні, впливу на предмет праці та
механізовані, автоматизовані. обирати засоби з метою зміни
Способи і засоби впливу на його стану, властивостей чи
предмети праці з метою зміни якостей;
їхнього стану, властивостей, обирати предмети та знаряддя
якостей. праці для заданих умов
Зовнішні та внутрішні фактори технологічної діяльності;
впливу на процес і результати здійснювати технологічну
праці. діяльність в заданих умовах;
Діяльність у побуті та давати оцінку процесу і
декоративно-ужитковому досягнутим результатам
мистецтві. технологічної діяльності
Економічні фактори в
технологічній діяльності
людини. Економічні показники
оцінювання результатів
технологічної діяльності.
Методи і засоби оцінювання
процесу та результатів
технологічної діяльності
3. Соціально-професійне
орієнтування людини на ринку
праці
Трудовий процес як Уявлення про фактори впливу
цілеспрямована перетворююча на вибір професії.
діяльність людини. Елементи Знання елементів трудового
трудового процесу: праця процесу найбільш поширених
людини, предмети і знаряддя сфер діяльності;
праці. впливу раціональних і
Раціональні та безпечні умови безпечних умов на
праці на виробництві та у результативність трудової
побуті. діяльності;
Людина як суб'єкт трудового типових професій найбільш
процесу. Здатність виконувати поширених сфер діяльності;
трудові функції з урахуванням показників професійної
власних можливостей. придатності;
Професійна придатність. умов успішної підприємницької
Професійний план, його діяльності;
структура і етапи формування. етичних норм поведінки у
Професія як результат виробничому середовищі.
суспільного розподілу праці. Уміння планувати практичну
Класифікація професій. Рівень діяльність з урахуванням
професійної підготовки та його реальних умов здійснення
ознаки (класи, розряди, технологічного процесу;
категорії, звання, ранги виконувати з урахуванням вимог
тощо). Професійна майстерність безпеки праці необхідні
як показник оволодіння прийоми робіт, застосовуючи
професійною діяльністю. необхідні інструменти і
Характеристика підприємницької устаткування;
діяльності та умови її оцінювати власні індивідуальні
успішного впровадження. властивості і складати
Умови і засоби раціонального професійний план;
господарювання у побуті. орієнтуватися у світі

професій;

застосовувати навички

раціонального ведення

домашнього господарства і

сімейної економіки.
4. Графічна культура людини
Універсальність графічних Знання ролі графічних засобів
зображень як засобу передачі передачі інформації;
технічної інформації. правил виконання зображень на
Типологія графічних документів графічних документах.
та їх характерні ознаки. Уміння раціонально відображати
Способи утворення графічних геометричні характеристики
зображень. Зворотність та предмета об'ємної форми на
раціональність графічних площині
зображень.
Інструментальні побудови на
графічних зображеннях.
Графічне зображення
геометричних характеристик
предмета об'ємної форми на
площині
5. Людина та інформаційна
діяльність
Інформація та інформаційні Знання поняття інформації,
процеси. способів і засобів одержання
Моделювання та інформаційні та опрацювання сучасної
моделі. інформації;
Інформаційно-комунікаційні типів моделювання та основних
технології. Пошук, етапів технології розв'язання
опрацювання, зберігання і різних задач з використанням
передавання інформації за засобів інформаційно-
допомогою інформаційно- комунікаційних технологій;
комунікаційних технологій. функціональних можливостей
Апаратне та інформаційне комп'ютера та програмних
забезпечення комп'ютера. засобів різного призначення;
Операційні системи. Системи основних властивостей
опрацювання текстових, алгоритмів і способів та їх
числових і графічних даних. базових структур.
Програмні засоби навчального Уміння будувати найпростіші
призначення. інформаційні моделі і
Інформаційно-пошукові і досліджувати їх за допомогою
телекомунікаційні системи. засобів інформаційно-
Основи алгоритмізації і комунікаційних технологій;
програмування. Алгоритми та їх описувати алгоритми
властивості. Базові структури розв'язання навчальних задач;
алгоритмів. Засоби описування раціонально використовувати
алгоритмів комп'ютерні засоби при

розв'язанні задач, пов'язаних

з опрацюванням інформації, її

пошуком, систематизацією,

зберіганням, поданням і

передаванням
6. Проектна діяльність людини
у сфері матеріальної та
інтелектуальної культури
Творчий процес від задуму до Усвідомлення ролі проектної
реалізації дослідного зразка. діяльності для розвитку
Методи розв'язання творчих сучасного техногенного
проблем. середовища.
Проектна діяльність як основа Знання про проектний пошук як
творчого процесу. Етапи і основу творчого процесу;
способи проектної діяльності. ознак та характеристик
Конструювання та моделювання досконалості результату
як складові проектної проектної діяльності;
діяльності. прояву природних процесів у
Функціональні та естетичні результатах проектної
вимоги до об'єктів проектної діяльності людини;
діяльності. Художнє оформлення видів та змісту проектних
виробів. документів і уміння Дизайн у сучасному користуватися ними; ехногенному середовищі. законів і принципів
Функції та види дизайну. конструювання та моделювання.
Декоративно-ужиткове Уміння:
мистецтво як основа для Здійснювати проектну
розвитку національного діяльність за заданими
дизайну. умовами;
Аналог і його місце у творчому графічно відображати творчий
процесі. задум;
Ознаки і характеристики доско- давати творчу оцінку
налості результату творчої досконалості результатів
діяльності. проектної діяльності;
Види, призначення та зміст застосовувати принципи
проектних документів конструювання та моделювання у

творчій діяльності;

здійснювати конструювання та

моделювання за графічним

зображенням, за технічними

умовами чи власним задумом
Старша школа
Зміст освітньої галузі "Технологія" передбачає поглиблення в
учнів знань про закономірності проектної, техніко-технологічної та
побутової діяльності, спираючись на знання з основ наук на рівні
загальновиробничих закономірностей; всебічне ознайомлення з
професією, що відповідає індивідуальним можливостям учня;
формування в учнів здатності мобілізувати свої потенційні творчі
можливості в різних видах діяльності.
------------------------------------------------------------------ | Державні вимоги до рівня Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки | учнів ----------------------------------------------------------------- . Людина в технічному
середовищі Знання особливостей, переваг і
Технічний прогрес: його недоліків технічних об'єктів
закономірності, ознаки прояву та процесів.
та вплив на суспільний Уміння охарактеризовувати,
розвиток. пояснювати будову та принцип
Типологія, класифікаційні дії технічного об'єкта;
ознаки та характеристика здійснювати пошук та усувати
технічних об'єктів і процесів несправності в технічних

об'єктах
2. Технологічна діяльність
людини
Культура виробничого Уявлення про екологічні
середовища. наслідки технологічної
Раціональні умови діяльності людини.
функціонування системи "людина Знання елементів науково-
- техніка" у виробничому технічних основ виробничих
середовищі. процесів з опорою на знання
Організаційно-економічні учнів з основ наук на рівні
основи виробничої діяльності: загальновиробничих
суспільний розподіл праці та закономірностей.
утворення галузей виробництва, Уміння встановлювати
типи виробництв, відповідність характеристик
стандартизація у виробничій технічного зразка чи процесу
діяльності. функціональним можливостям
Закономірності і перспективи людини.
розвитку технологічних основ Забезпечувати раціональні
виробничої та побутової умови здійснення технологічної
діяльності. діяльності
Екологічні наслідки
технологічної діяльності.
Вплив технологічної діяльності
на соціокультурні процеси в
суспільстві
3. Соціально-професійне
орієнтування людини на ринку
праці Знання об'єктивного оцінювання
Умови ефективної трудової майбутньої професійної
діяльності людини. діяльності, коригування
Професійна культура та її професійного плану,
складові елементи: культура генерування, постановка і
праці, професійна творчість, оцінювання підприємницької
професійна етика. ідеї.
Наукова організація праці. Уміння:
Економічні показники раціонально організовувати
організації та результатів трудовий процес;
виробничої та побутової створювати продукти праці
діяльності. (матеріальні об'єкти чи
Державна і регіональна послуги), що мають естетичні
виробнича та освітня якості і споживчу вартість;
інфраструктура. оцінювати ефективність
Шляхи і форми професійної трудового процесу;
освіти та працевлаштування здійснювати аналіз результатів

економічної діяльності

(виробничої чи побутової)
4. Графічна культура людини
Графічне зображення Знання правил графічного
функціональних залежностей відображення функціональних
властивостей технічних залежностей.
об'єктів і процесів. Уміння користуватися
Виконання графічних документів графічними редакторами при
за допомогою комп'ютерних виконанні документів за
засобів допомогою комп'ютерних засобів
5. Людина та інформаційна
діяльність
Інформаційні процеси в Усвідомлення можливостей
суспільстві. використання комп'ютерних
Програмне забезпечення мереж і систем;
навчального призначення. можливостей комп'ютерного
Робота з прикладними моделювання технічних засобів
програмами для розв'язування і процесів.
задач з математики, фізики, Знання соціальних, правових та
географії, іноземних мов тощо. етичних аспектів
Розв'язування навчально- інформатизації суспільства;
дослідницьких задач. можливостей використання
Опрацювання експериментальних програмного забезпечення
даних. комп'ютера в навчальному
Телекомунікаційні системи. процесі;
Інформаційно-пошукові системи. особливостей різних технологій
Мультимедійні технології. програмування, сутності
Системи штучного інтелекту процедурного і декларативного
Експертні системи. програмування.
Технології програмування. Уміння користуватися
Виробничі інформаційні комп'ютерними мережами і
технології. працювати з комп'ютерними
Інформаційні технології у системами різного призначення;
проектній діяльності. застосовувати комп'ютерні
Інформаційне забезпечення засоби у проектній діяльності;
проектної діяльності адекватно добирати програмний

засіб як інструмент

пізнавальної діяльності
6. Проектна діяльність людини
у сфері матеріальної та
інтелектуальної культури
Теоретичні основи проектної Знання теоретичних основ
діяльності: принципи, форми і проектної діяльності:
методи. Проектний аналог. принципів, форм і методів;
Природні прототипи у проектній правових основ
діяльності. раціоналізаторської і
Аналіз та оптимізація функцій винахідницької діяльності.
і властивостей об'єктів Уміння користуватися засобами
проектної діяльності. проектної діяльності;
Проектування предметів праці виявляти відповідність
на основі заданих конструкції чи процесу
функціональних властивостей і технічним умовам;
вимог дизайну. знаходити протиріччя між
Раціоналізаторство і існуючими характеристиками
винахідництво як складові технічного об'єкта чи процесу
проектної діяльності. Прототип та вимогами до його
і його місце у творчому вдосконалення;
процесі. Фізичні, хімічні, обґрунтовано обирати в
біологічні та геометричні проектній діяльності аналоги і
явища у винахідництві. прототипи;
Авторські права визначити умови реалізації
раціоналізаторів і проектного задуму;
винахідників: їх здійснювати конструювання за
підтвердження, забезпечення і технічними умовами;
правові основи захисту здійснювати макетування

об'єкта проектної діяльності
7. Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура"
Метою реалізації змісту освітньої галузі "Здоров'я і фізична
культура" є формування основи для забезпечення і всебічного
розвитку здоров'я учнів; підвищення рівня фізичної
підготовленості; формування і поліпшення основних життєво важливих
рухових навичок, умінь та пов'язаних з ними знань; підготовка до
активної участі в забезпеченні повноцінного тривалого життя в
природних, техногенних та соціальних умовах, які постійно
змінюються; до безпечної трудової діяльності та надання першої
допомоги; до захисту Вітчизни та вибору професії.
В основній і старшій школі зміст освітньої галузі "Здоров'я і
фізична культура" характеризується такими змістовими лініями:
фізичне здоров'я людини; духовне здоров'я людини; соціальне
здоров'я людини.
Зміст лінії "Фізичне здоров'я людини" дає можливість учням
вивчити особливості власного організму та його фізичного розвитку;
основи здорового способу життя, особливості і засоби фізичної
культури як основного способу фізичного самовдосконалення;
набувають практичних навичок щодо систематичних занять фізичною
культурою, відновлення і корекції власного здоров'я, уміння
організації активного і безпечного дозвілля та відпочинку, навичок
надання першої допомоги.
Наповнення змістових ліній "Соціальне здоров'я людини" та
"Духовне здоров'я людини" спрямоване на ознайомлення учнів із
засадами соціальної адаптації, підготовку їх до дорослого життя та
професійного самовизначення; способи формування і виявлення у них
духовного здоров'я; збереження життя і здоров'я учнів, формування
стійких мотиваційних установок і застосування набутих знань
стосовно здорового способу життя, підготовку до захисту Вітчизни
та вибору професії.
Зміст складових освітньої галузі "Здоров'я і фізична
культура" базується на принципі наступності між початковою,
основною, старшою школою.
Основна школа
В основній школі змістом освітньої галузі "Здоров'я і фізична
культура" передбачено надання учням загальних знань і формування
вмінь збереження власного здоров'я як важливого компонента
загальнолюдської культури; зміцнення навичок здорового способу
життя; оволодіння способами розвитку фізичних якостей та
удосконалення морфологічних і функціональних можливостей,
формування основних життєво важливих рухових вмінь і навичок;
сприяння збереженню життя учнів, володіння раціональними прийомами
запобігання порушень стану здоров'я; дій у надзвичайних ситуаціях
і надання першої допомоги.
------------------------------------------------------------------ | Державні вимоги до рівня Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки | учнів ----------------------------------------------------------------- доров'я, його складові, Уявлення про умови та чинники
чинники, умови збереження. збереження здоров'я;
Здоровий спосіб життя. здоровий спосіб життя;

фізичну активність, сутність
Фізичне здоров'я та чинники та механізми вікових змін
його збереження. Розвиток організму;
підлітків. Вплив занять вплив занять фізичними
фізичними вправами на розвиток вправами на розвиток основних
основних систем і функцій систем і функцій організму;
організму. Роль опорно- адекватне харчування;
рухового апарату та нервової оздоровчі системи;
системи під час занять моніторинг здоров'я.
фізичними вправами. Фізичні Знання:
якості як складова про складові здоров'я та
гармонійного розвитку здоровий спосіб життя, основні
особистості та її фізичних показники фізичного розвитку
здібностей (силових, учнів, принципи і методи
швидкісних, координаційних, формування і зміцнення
здатності до виявлення здоров'я;
витривалості).
Фізичні вправи та формування і про опорно-руховий апарат і
корекція постави, ходи та його роль під час занять
плоскостопості. Самоконтроль фізичними вправами;
під час занять фізичними
вправами. ролі нервової системи в

процесі оволодіння руховими
Правила безпеки під час занять діями;
фізичними вправами.

гігієнічних вимог під час
Організація життєвого ритму. занять фізичними вправами;
Догляд за тілом. Гігієнічні
вимоги під час занять природних чинників
фізичними вправами загартування та його значення

для здоров'я декватне харчування
Калорійність харчування та Уміння самостійно діяти
енерговитрати залежно від відповідно до вимог здорового
фізичних навантажень. Природні способу життя;
чинники загартування, його виконувати комплекси вправ і
значення. процедур, спрямованих на

збереження і зміцнення
Фізичні здібності та їх вияви здоров'я;
у повсякденному житті. організовувати навчання та

відпочинок, дотримуватися
Оздоровчі системи правил харчування;
загальнолюдських надбань для доглядати за тілом відповідно
особистого фізичного розвитку. до статі;
Готовність надання першої застосовувати найпростіші
допомоги. прийоми самоконтролю під час

занять фізичними вправами; оніторинг здоров'я використовувати засоби

загартування;
складати, виконувати та

проводити комплекси вправ для

формування і корекції постави,

ходи та плоскостопості

(загальнорозвиваючі вправи з

предметами та без предметів,

елементи хореографії;

вправи амплітудного характеру

для розвитку гнучкості);
дотримуватись правил безпеки

під час занять фізичними

вправами;
застосовувати засоби та методи

розвитку фізичних якостей і

здібностей з урахуванням

індивідуальних особливостей

організму та фізичної

підготовленості:
силові: вправи з подоланням

особистої ваги та ваги

партнера, з обтяженням; вправи

на гімнастичній стінці, у

висах і упорах; лазіння по

канату;
швидкісні: подолання коротких

дистанцій з максимальною

швидкістю, зміною напрямку, із

різних вихідних положень, з

виконанням завдань за зоровими

чи звуковими умовними

сигналами; народні та рухливі

ігри; вправи з м'ячем;
витривалість: змішане

пересування; біг на довгі

дистанції помірної

інтенсивності; пересування на

лижах основними лижними ходами

або кросова чи ковзанярська

підготовка;
координаційні: біг із зміною

напрямків, швидкості, з

різних вихідних положень

(різні варіанти); біг з

подоланням перешкод; плавання;

елементи гімнастичних та

акробатичних вправ;

загальнорозвиваючі вправи;

естафети; рухливі, народні

ігри та елементи спортивних

ігор; вправи з рівноваги;
швидкісно-силові: стрибки з

місця і з розбігу в довжину та

висоту, метання різних за

масою та формою снарядів з

місця та з розбігу на

дальність і в ціль; подолання

дистанцій з максимальною

швидкістю;
визначати стан потерпілого,

основні ознаки захворювання,

ушкодження, травмування та

надавати першу допомогу;
застосовувати в особистому

житті елементи різних видів

оздоровчих систем;
визначати індивідуальний

рівень фізичної складової

здоров'я
Соціальне здоров'я людини
Соціальні чинники збереження і Уявлення про соціальні умови
зміцнення здоров'я. Культура і та чинники здоров'я;
здоров'я. Засоби фізичної соціальну складову здоров'я;
культури у підтриманні виникнення та розвиток
соціального здоров'я. Роль фізичної культури.
фізичної культури у формуванні Знання прав і обов'язків
здорового способу життя особи, суспільства, держави
особистості. Права і обов'язки щодо збереження і зміцнення
особи щодо збереження і здоров'я;
зміцнення здоров'я. Основні основних функцій сім'ї щодо
функції сім'ї і громади щодо збереження і зміцнення
збереження здоров'я. Активний здоров'я;
відпочинок як засіб виховання форми активного відпочинку як
здорової нації. Вплив на засобу виховання здорової
здоров'я шкідливих звичок нації;
(тютюнопаління, вживання про згубний вплив шкідливих
алкоголю, наркотичних і звичок;
токсичних речовин). Роль способів запобігання ВІЛ/СНІДу
рухової активності у та іншим хворобам, що
профілактиці шкідливих звичок. передаються статевим шляхом;
Профілактика захворювань, ролі рухової активності у
ВІЛ/СНІДу та інших хвороб, що профілактиці шкідливих звичок;
передаються статевим шляхом

Уміння формувати корисні

звички;

піклуватися про здоров'я своє

та членів сім'ї;

дотримуватися безпечної

поведінки щодо ВІЛ/СНІД та

інших хвороб, що передаються

статевим шляхом;

користуватися правовими

положеннями державного і

міжнародного законодавства

щодо охорони здоров'я;

володіти навичками

орієнтування на місцевості та

безпечної поведінки під час

активного відпочинку
Духовне здоров'я людини
Здоров'я в ієрархії життєвих Уявлення про місце здоров'я в
цінностей. Здоров'я як вияв ієрархії життєвих потреб;
збалансованості почуттів, здоров'я як узгодженість
волі, інтелекту. Характер почуттів, волі, інтелекту;
людини. Розвиток вплив на здоров'я позитивних і
інтелектуальних задатків. негативних емоцій; психічну і
Емоції і стрес. Правила духовну складову здоров'я;
спілкування. Способи засоби фізичної культури для
психофізичної саморегуляції зміцнення духовного здоров'я;
під час занять фізичними вплив занять фізичною
вправами та в процесі культурою на формування
життєдіяльності. Вплив морально-вольових якостей та
фізичної культури на емоційний емоційний стан підлітків.
стан підлітка та формування Знання про вікові особливості
його морально-вольових психічного і духовного
якостей. розвитку організму підлітків;

правил спілкування; способів
Духовне здоров'я і чинники керування емоціями; способів
його збереження. Вікові застереження шкідливого впливу
особливості психічного і стресу на здоров'я підлітків;
духовного розвитку підлітків. правил загальнолюдської

моралі; про роль народних та
Роль занять фізичною культурою рухливих ігор у керуванні
у зміцненні духовного емоціями.
здоров'я. Естетичні засади Уміння виконувати психологічне
здоров'я. Моральні засади самотестування;
здоров'я. Відповідальність за застосовувати засоби
власне здоров'я психологічної саморегуляції;

керуватися засадами

загальнолюдської моралі;

використовувати елементи

тактичної підготовки в

спортивних іграх з метою

розвитку інтелектуальних

здібностей; виконувати фізичні

вправи під музичний супровід,

виявляти естетичну виразність

при виконанні вправ

загальнорозвиваючого

характеру, ритмічної,

художньої гімнастики, аеробіки

тощо
Старша школа
У старшій школі зміст освітньої галузі "Здоров'я і фізична
культура" передбачає:
формування стійких мотиваційних установок і застосування
набутих знань щодо здорового способу життя та системи підтримки,
реабілітації і корекції власного здоров'я;
сприяння підвищенню адаптаційних можливостей організму;
усвідомлення необхідності подальшого підвищення стану
фізичної підготовленості через розвиток фізичних якостей і
здібностей;
формування умінь і навичок щодо систематичних занять
фізичними вправами, підвищення функціональної та фізичної
підготовленості;
підготовку до служби у Збройних Силах України та інших
військових формуваннях, визначених законодавством; вибору
професії; надання першої допомоги.
------------------------------------------------------------------ | Державні вимоги до рівня Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки | учнів ----------------------------------------------------------------- ізичне здоров'я людини
Здоров'я як стан фізичного Уявлення про роботу м'язового
благополуччя людини. Вікові апарату під час занять
особливості фізичного фізичними вправами;
розвитку юнаків та дівчат.

роль центральної нервової

системи в координації рухів;
Роль центральної нервової системи дихання, кровообігу та
системи в координації рухами. енергообміну в забезпеченні
Вплив занять фізичною м'язової діяльності.
культурою в удосконаленні
систем дихання, кровообігу та Знання параметрів
енергообміну в забезпеченні індивідуального вікового
м'язової діяльності. розвитку;
Фізичний розвиток і фізична про фізичний розвиток і фізичну
підготовленість як результат підготовленість як результат
розвитку і виховання. розвитку і виховання;
Основи організації занять гігієнічних основ організації
фізичними вправами, занять фізичними вправами,
загартування, ритму життя і загартування, харчування;
харчування.
Постава і статура, засоби їх особливостей формування постави
удосконалення та корекції. і статури; засобів їх
Організація та планування вдосконалення та корекції.
самостійних занять фізичною
культурою різної Уміння індивідуалізувати
спрямованості. харчування та коригувати

його залежно від навантаження;
Роль рухових дій у формуванні дотримуватись правил гігієни, у
особистості.
Методика розвитку основних тому числі й під час занять
фізичних якостей. Професійно- фізичними вправами; складати
прикладна фізична підготовка програми розвитку рухових
як засіб підвищення навчально- якостей, самостійно виконувати
трудової активності та проводити комплекси для
особистості, підготовки до формування та корекції постави
захисту Вітчизни. Забезпечення і статури засобами фізичної
виконання правил безпеки під культури;
час виконання фізичних вправ. здійснювати контроль за
Надання першої допомоги. реакцією організму на фізичні

навантаження; використовувати
Оздоровчі системи вітчизняної рухові дії для розвитку
та зарубіжної культур. фізичних здібностей;
Моніторинг фізичної складової силові: вправи з подоланням
здоров'я особистої ваги; вправи з

обтяженням; вправи у висах та

упорах; тренажери; атлетична

гімнастика; лазіння по канату;
швидкісні: вправи з

необхідністю реакції на різні

сигнали; подолання коротких

дистанцій з максимальною

швидкістю, естафети, народні

ігри;
витривалість: біг на довгі

дистанції; пересування на лижах

основними лижними ходами або

кросова чи ковзанярська

підготовка, багатократні

стрибки із скакалкою;
координаційні здібності:

плавання; трансформовані вправи

з різних видів спорту,

спортивні ігри, гімнастичні,

акробатичні та легкоатлетичні

вправи, естафети, подолання

перешкод; елементи ритмічної,

художньої гімнастики;
швидкісно-силові: подолання

коротких дистанцій з

максимальною швидкістю; біг із

зміною напрямку та швидкості;

стрибки у висоту та довжину з

місця та з розбігу; метання

різних за масою та формою

снарядів з місця та з розбігу;
дотримуватися правил техніки

безпеки під час виконання

фізичних вправ;
надавати першу допомогу;
користуватися методами

оздоровчих систем;
визначати індивідуальний рівень

фізичної складової здоров'я.
Соціальне здоров'я людини
Нормативно-правова база щодо Уявлення про нормативно-правову
охорони здоров'я людини, основ базу щодо охорони здоров'я,
захисту Вітчизни і цивільного основ захисту Вітчизни і
захисту. цивільного захисту;
Фізична культура і спорт як фізичну культуру і спорт як
дієві засоби різнобічного дієвий засіб різнобічного
розвитку особистості, розвитку особистості,
підготовки її до захисту підготовки її до захисту
Вітчизни, трудової діяльності. Вітчизни, трудової діяльності;
Фізична культура в сім'ї. роль фізичної культури у
Вплив занять фізичною гармонійному розвитку майбутніх
культурою на гармонійний батьків;
розвиток майбутніх батьків.
Способи та засоби концепцію розвитку Збройних Сил
індивідуального і колективного України.
захисту населення від Знання ролі і функцій фізичної
наслідків надзвичайних культури в сім'ї щодо
ситуацій техногенного, збереження та зміцнення
природного та соціально- здоров'я;
політичного походження, під
час проведення рятувальних і
невідкладних робіт при
хімічному, біологічному та
радіаційному забрудненні.
Військові, історичні, правові прав і обов'язків громадян у
та політичні основи захисту сфері цивільного захисту;
Вітчизни. ролі Збройних Сил України та
Соціально-психологічна інших військових формувань,
структура військового визначених законодавством, у
колективу. забезпеченні безпеки людини,
Система цивільного захисту. суспільства і держави;
Вибухонебезпечні матеріали та основних положень законодавства
пристрої. про військовий обов'язок;
Сучасні засоби ураження. небезпечних факторів сучасних

засобів ураження та їх впливу

на стан людини;
Безпека при проведенні алгоритму власних дій у разі
біологічного, радіаційного та виникнення надзвичайних
хімічного контролю під час ситуацій; способів і засобів
спеціальної санітарної обробки індивідуального та колективного
людей, тварин та рослин з захисту населення від наслідків
уражаючими факторами надзвичайних ситуацій;
вимог безпеки при проведенні

біологічного, радіаційного та

хімічного контролю;
основних вимог поведінки з

вибухонебезпечними засобами.
Уміння використовувати засоби

фізичної культури для зміцнення

та підтримки здоров'я;
аналізувати власні психофізичні

можливості щодо вибору професії

військового;
адекватно діяти під час

надзвичайних ситуацій та

конфліктів;
застосовувати індивідуальні та

колективні засоби захисту;
вживати заходів особистої

безпеки при проведенні

рятувальних, дезактиваційних,

дегазаційних, дезінфекційних

робіт.
Духовне здоров'я людини Уявлення про психологічну

готовність до захисту Вітчизни.
Здоров'я як потенціал
духовного розвитку людини. Знання про особливості

професійно-прикладної фізичної
Основи психологічної підготовки як засобу підвищення
готовності до захисту навчально-трудової активності
Вітчизни. особистості, підготовки до

захисту Вітчизни. рганізація змістовного
дозвілля Уміння організувати змістовне

дозвілля

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: