open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента

N 396/2011 ( 396/2011 ) від 06.04.2011 }
Про Державний комітет статистики України
{ Положення про Державний комітет статистики України

додатково див. в Постанові КМ

N 924 ( 924-2007-п ) від 11.07.2007 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента

N 1085/2010 ( 1085/2010 ) від 09.12.2010 }

1. Установити, що Державний комітет статистики України є
центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.
2. Затвердити Положення про Державний комітет статистики
України (додається).

{ Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1085/2010 ( 1085/2010 ) від 09.12.2010 }

4. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 6 листопада 1997 року N 1249
( 1249/97 ) "Про Положення про Державний комітет статистики
України";
Указ Президента України від 14 червня 2000 року N 794
( 794/2000 ) "Про внесення зміни до пункту 12 Положення про
Державний комітет статистики України".
5. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк
свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 січня 2004 року

N 60/2004

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 19 січня 2004 року

N 60/2004
ПОЛОЖЕННЯ

про Державний комітет статистики України

1. Державний комітет статистики України (Держкомстат України)
є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України.
Держкомстат України є спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної
політики у галузі статистики.
2. Держкомстат України у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням.
Держкомстат України у межах своїх повноважень організовує
виконання актів законодавства і здійснює контроль за їх
реалізацією.
Держкомстат України узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому
порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету
Міністрів України.
3. Основними завданнями Держкомстату України є:
участь у формуванні державної політики у галузі статистики та
забезпечення її реалізації;
збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист
та використання статистичної інформації щодо масових економічних,
соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які
відбуваються в Україні та її регіонах;
забезпечення повноти, надійності та об'єктивності
статистичної інформації;
розроблення, вдосконалення і впровадження статистичної
методології;
забезпечення доступності, гласності й відкритості
статистичної інформації, її джерел та методології складання;
ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України;
розроблення, вдосконалення і впровадження новітніх
інформаційних технологій у галузі статистики;
координація дій органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та інших юридичних осіб у питаннях організації
діяльності, пов'язаної із збиранням і використанням статистичної
інформації та адміністративних даних.
4. Держкомстат України відповідно до покладених на нього
завдань:
1) розробляє пропозиції щодо формування та забезпечує
реалізацію державної політики у галузі статистики;
2) забезпечує розроблення і реалізацію цільових перспективних
програм реформування та розвитку статистики;
3) розробляє і подає на затвердження Кабінету Міністрів
України план державних статистичних спостережень;
4) бере участь у формуванні державної соціально-економічної
політики, розробленні проектів законів, інших нормативно-правових
актів з питань, що належать до його компетенції;
5) забезпечує формування інформаційної бази для прогнозування
та аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного
розвитку;
6) забезпечує повноту, надійність, об'єктивність,
оперативність та цілісність статистичної інформації, її
адекватність соціально-економічним явищам і процесам;
7) організовує і проводить статистичні спостереження за
соціально-економічними і демографічними процесами, екологічною
ситуацією в Україні та її регіонах;
8) організовує і забезпечує збирання державної статистичної
звітності, проведення переписів, одноразових обліків, опитувань,
вибіркових обстежень, у тому числі населення (домогосподарств);
9) розробляє, затверджує, впроваджує, вдосконалює статистичну
методологію;
10) розробляє, впроваджує і вдосконалює методологію
національного рахівництва, складає національні рахунки;
11) забезпечує ведення Єдиного державного реєстру підприємств
та організацій України і використання його даних;
12) забезпечує створення, ведення та використання реєстрів
респондентів статистичних спостережень;
13) забезпечує розроблення, вдосконалення і впровадження
системи класифікаторів техніко-економічної та соціальної
інформації, які використовуються для проведення статистичних
спостережень;
14) затверджує звітно-статистичну документацію статистичних
спостережень, а також типові форми первинної облікової
документації, необхідної для їх проведення;
15) погоджує за поданням органів державної влади методологію
та звітну документацію, пов'язані із збиранням та використанням
адміністративних даних, даних банківської, митної, фінансової
статистики, статистики платіжного балансу тощо;
16) забезпечує методологічне керівництво погосподарським
обліком у сільських населених пунктах;
17) складає загальний табель (перелік) та альбом форм
статистичної звітності, анкет, переписних листів, інших
статистичних формулярів, а також типових форм первинної облікової
документації, необхідних для проведення державних статистичних
спостережень, погоджує табелі форм звітності інших органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних
осіб, що займаються діяльністю, пов'язаною із збиранням і
використанням статистичної інформації та адміністративних даних;
18) забезпечує респондентів звітно-статистичною
документацією, яка ним затверджується, відповідно до плану
державних статистичних спостережень;
19) надає органам державної влади та органам місцевого
самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами і у
строки, визначені планом державних статистичних спостережень або
окремими рішеннями Кабінету Міністрів України;
20) розробляє порядок доступу користувачів до статистичних
даних;
21) забезпечує гласність і відкритість статистичної
інформації та методології, надає засобам масової інформації
статистичні дані, відповідно до плану державних статистичних
спостережень видає статистичні збірники, бюлетені, огляди,
прес-випуски тощо, проводить прес-конференції;
22) забезпечує відповідно до законодавства збереження та
захист статистичної інформації, реалізацію державної політики
стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у органах
державної статистики;
23) організовує проведення наукових досліджень та прикладних
розробок у галузі статистики;
24) забезпечує розроблення і реалізацію єдиної технічної
політики збирання, опрацювання і передавання статистичної
інформації на базі єдиної методології та сучасних інформаційних
технологій;
25) забезпечує створення та функціонування загальнодержавної
інтегрованої комп'ютерної мережі органів державної статистики;
26) запроваджує в практику органів державної статистики
міжнародні статистичні стандарти та рекомендації;
27) налагоджує в установленому порядку міжнародне
співробітництво з питань, що належать до його компетенції, бере
участь у підготовці відповідних міжнародних договорів України,
укладає в порядку, передбаченому законодавством, міжнародні
договори міжвідомчого характеру, забезпечує в межах компетенції
виконання зобов'язань за міжнародними договорами України;
28) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо
співробітництва з Європейським Союзом, адаптацію законодавства
України до законодавства Європейського Союзу;
29) здійснює міжнародні та міжрегіональні статистичні
зіставлення;
30) забезпечує проведення статистичних спостережень на
замовлення, надання послуг та статистичної інформації користувачам
на платній основі;
31) встановлює відповідно до законодавства ціни і тарифи на
проведення статистичних спостережень на замовлення, надання послуг
та статистичної інформації на платній основі;
32) виконує відповідно до законодавства функції з управління
об'єктами державної власності, що перебувають у сфері його
управління;
33) вирішує в установленому порядку питання добору і
розстановки кадрів, забезпечує підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики,
інших розробників і користувачів статистичної інформації з питань
статистики, обліку, звітності та використання сучасних
інформаційних технологій;
34) виконує відповідно до законодавства інші функції,
необхідні для вирішення покладених на нього завдань.
5. Держкомстат України має право:
1) отримувати безоплатно в установленому ним порядку і строки
від усіх респондентів, на яких поширюється дія Закону України "Про
державну статистику" ( 2614-12 ), включаючи центральні і місцеві
органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, банки,
об'єднання громадян, громадян - суб'єктів підприємницької
діяльності та фізичних осіб, які підлягають статистичним
спостереженням, і використовувати первинні та статистичні дані,
дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення
статистичних спостережень інформацію, в тому числі інформацію з
обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них;
2) застосовувати під час проведення державних статистичних
спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають цим
спостереженням, методи опитування з використанням телефонного,
поштового зв'язку, а також безпосереднього відвідування
працівниками органів державної статистики та тимчасовими
працівниками, які залучаються до проведення статистичних
спостережень, їх житлових і господарських приміщень та будівель,
земельних ділянок тощо;
3) використовувати під час проведення статистичних
спостережень електронні документи та електронний документообіг;
4) здійснювати експертні оцінки та розрахунки (дорахунки)
окремих статистичних показників на основі затвердженої
статистичної методології;
5) вивчати стан первинного обліку і статистичної звітності,
перевіряти достовірність первинних та статистичних даних, поданих
респондентами, застосовувати при цьому в установленому ним порядку
метод безпосереднього відвідування виробничих, службових та інших
приміщень, ділянок тощо юридичних осіб, їх філій, відділень,
представництв та інших відособлених структурних підрозділів, а
також громадян - суб'єктів підприємницької діяльності;
6) вимагати від респондентів внесення виправлень до
статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі
виявлення перекручень первинних та статистичних даних, а у разі
невиконання цієї вимоги у визначені строки самостійно вносити
зазначені виправлення з наступним повідомленням про це
респондентів;
7) подавати правоохоронним органам пропозиції щодо
притягнення винних у порушенні вимог Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) посадових осіб та громадян - суб'єктів
підприємницької діяльності до відповідальності, передбаченої
законами;
8) розглядати справи про адміністративні правопорушення,
пов'язані з порушенням порядку подання або використання даних
державних статистичних спостережень, та накладати адміністративні
стягнення;
9) давати роз'яснення щодо неправильного використання або
тлумачення статистичної інформації та методології;
10) проводити конференції, семінари, наради з питань, що
належать до його компетенції;
11) залучати тимчасових працівників відповідно до
законодавства для проведення статистичних спостережень;
12) залучати фахівців органів державної влади, підприємств,
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для
розгляду питань, що належать до його компетенції, утворювати з
цією метою відповідні експертні та робочі групи;
13) відповідно До законодавства надавати статистичні дані
міжнародним статистичним організаціям, проводити спільні
дослідження, здійснювати обмін статистичною інформацією із
статистичними службами інших держав.
6. Держкомстат України під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з органами державної влади та органами місцевого
самоврядування, іншими юридичними особами, в тому числі із
статистичними службами інших держав та міжнародними статистичними
організаціями.
7. Держкомстат України у межах своїх повноважень на основі та
на виконання актів законодавства видає накази, організовує і
контролює їх виконання.
Держкомстат України у разі потреби видає разом з іншими
державними органами спільні акти.
Нормативно-правові акти Держкомстату України підлягають
реєстрації в установленому законодавством порядку.
Рішення Держкомстату України, прийняті в межах його
повноважень, є обов'язковими для виконання органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами, організаціями всіх форм власності та громадянами.
8. Держкомстат України здійснює свої повноваження як
безпосередньо, так і через територіальні та функціональні органи
державної статистики.
9. Держкомстат України очолює Голова, якого призначає за
поданням Прем'єр-міністра України та припиняє його повноваження на
цій посаді Президент України.
Голова Держкомстату України має заступників, які
призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до
законодавства.
Голова Держкомстату України:
здійснює керівництво Комітетом та несе персональну
відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів
України за виконання покладених на Держкомстат України завдань і
виконання ним своїх функцій;
розподіляє обов'язки між заступниками та визначає ступінь їх
відповідальності;
затверджує положення про структурні підрозділи центрального
апарату Держкомстату України;
призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального апарату Держкомстату України, в тому числі за
погодженням з Кабінетом Міністрів України - керівників структурних
підрозділів центрального апарату Держкомстату України;
приймає рішення щодо утворення, реорганізації, ліквідації
територіальних органів державної статистики;
затверджує положення, структуру, штатні розписи, кошториси
видатків територіальних органів державної статистики в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також
граничну чисельність їх працівників і ліміти легкових автомобілів
у межах, визначених Кабінетом Міністрів України в цілому для
територіальних органів державної статистики;
призначає на посади та звільняє з посад керівників
територіальних органів державної статистики:
за погодженням з Кабінетом Міністрів України - керівників
головних управлінь (управлінь) статистики в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, головних
міжрегіональних управлінь статистики;
за поданням керівників відповідних територіальних органів
державної статистики вищого рівня - керівників управлінь
(відділів) статистики в районах та містах (крім міст Києва та
Севастополя), а також міжрайонних (міжміських) управлінь
(відділів) статистики;
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
10. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Держкомстату України, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності у Держкомстаті України утворюється
колегія у складі Голови (голова колегії), заступників Голови за
посадою, а також інших керівних працівників органів державної
статистики.
До складу колегії Держкомстату України можуть входити
керівники інших центральних органів виконавчої влади, народні
депутати України, представники інших органів державної влади (за
згодою).
Члени колегії затверджуються та увільняються від виконання
обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Голови
Держкомстату України.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Держкомстату
України.
11. Для визначення пріоритетних напрямів розвитку державної
статистики, розгляду основних методологічних питань у галузі
статистики, вирішення інших питань у Держкомстаті України можуть
утворюватися науково-методичні ради, комісії, інші дорадчі та
консультативні органи.
Склад цих органів та положення про них затверджує Голова
Держкомстату України.
12. Гранична чисельність працівників Держкомстату України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату Держкомстату України
затверджує його Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів
України.
Штатний розпис, кошторис видатків Держкомстату України
затверджує Голова Держкомстату України за погодженням з
Міністерством фінансів України.
13. Держкомстат України є юридичною особою, має самостійний
баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм
найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУК

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: