open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про особливості приватизації підприємств

Державної акціонерної компанії "Укррудпром"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 29, ст.376 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267 )

Приватизація підприємств Державної акціонерної компанії
"Укррудпром" здійснюється згідно із законодавством України про
приватизацію з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
Підприємства Укррудпрому - відкриті акціонерні товариства,
пакети акцій яких передані до статутного фонду Державної
акціонерної компанії "Укррудпром" (далі - Укррудпром);
інвестор - юридична особа (резидент чи нерезидент) або
об'єднання юридичних осіб, що володіє пакетом акцій підприємства
Укррудпрому, яке приватизується, в розмірі не менше 25 відсотків
статутного фонду підприємства. Інвестором не може бути юридична
особа, зареєстрована в офшорній зоні;
промисловий інвестор - юридична особа або об'єднання
юридичних осіб (резидент чи нерезидент), що понад один рік
здійснюють економічну діяльність з видобутку гірничорудних
копалин, виробництва залізорудної сировини чи оптової торгівлі
цією продукцією чи споживання цієї продукції в основному
виробництві або здійснюють безпосередній контроль на
підприємствах, які проводять таку економічну діяльність.
Промисловим інвестором не може бути юридична особа або об'єднання
юридичних осіб, зареєстровані в офшорній зоні;
пакет акцій - пакет акцій, який належить державі у статутному
фонді підприємства Укррудпрому, який приватизується відповідно до
цього Закону;
викуп пакета акцій - продаж пакета акцій інвестору без
проведення відповідних конкурсних процедур у випадках,
передбачених цим Законом;
конкурс з обмеженою участю - конкурс з продажу пакета акцій
підприємства Укррудпрому, участь у якому беруть тільки інвестори
підприємства Укррудпрому, пакет акцій якого приватизується.
Переможцем у конкурсі з обмеженою участю визнається особа, яка за
дотримання рівних фіксованих умов конкурсу запропонувала найвищу
ціну;
спеціальний конкурс з обмеженою участю - конкурс з продажу
пакета акцій підприємства Укррудпрому, участь у якому беруть
інвестори будь-якого підприємства Укррудпрому незалежно від того,
чи є вони інвесторами підприємства, пакет акцій якого
приватизується. Переможцем у спеціальному конкурсі з обмеженою
участю визнається особа, яка за дотримання рівних фіксованих умов
конкурсу запропонувала найвищу ціну;
відкриті торги - конкурентні процедури з реалізації пакета
акцій на загальних засадах;
початкова ціна - ціна пакета акцій, яка визначається на
підставі незалежної оцінки, виходячи з ринкової вартості та
незалежно від номінальної вартості акцій.
Стаття 2. Мета приватизації Укррудпрому
Згідно із цим Законом метою приватизації Укррудпрому є
створення умов для:
недопущення внутрішніх корпоративних суперечок у
підприємствах Укррудпрому для забезпечення нормальної роботи
зазначених підприємств;
реалізації пакетів акцій підприємств Укррудпрому покупцям,
які мають реальну зацікавленість у розвитку підприємства;
розвитку металургійного комплексу як одного з основних в
економіці України;
підвищення конкурентоспроможності підприємств Укррудпрому на
зовнішніх ринках;
недопущення банкрутства підприємств Укррудпрому, проведення
фінансової реструктуризації.
Стаття 3. Особливі принципи приватизації
Особливими принципами приватизації Укррудпрому є:
заборона перепрофілювання підприємств Укррудпрому;
створення спеціалізованої комісії з приватизації;
визначення умов приватизації;
недопущення дроблення пакетів акцій;
надання пріоритетного права інвесторам на придбання пакетів
акцій, у тому числі права викупу, в порядку, визначеному цим
Законом.
Стаття 4. Об'єкт приватизації
Об'єктом приватизації згідно із цим Законом є пакети акцій,
що перебувають у державній власності на день набрання чинності цим
Законом і підлягають приватизації.
Стаття 5. Суб'єкти приватизації Укррудпрому
Суб'єктами приватизації Укррудпрому згідно із цим Законом є:
Фонд державного майна України;
інвестори;
промислові інвестори.
Розділ II

ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦІЇ УКРРУДПРОМУ
Стаття 6. Етапи приватизації
Приватизація належних державі пакетів акцій підприємств
Укррудпрому відбувається за такими етапами:
прийняття рішення про приватизацію та проведення
передприватизаційної підготовки;
створення комісії з приватизації та розробка умов
приватизації;
проведення викупу об'єкта приватизації або конкурсу з
обмеженою участю;
проведення відкритих торгів з продажу належних державі
пакетів акцій підприємств Укррудпрому.
Стаття 7. Прийняття рішення про приватизацію Укррудпрому
Рішення про приватизацію Укррудпрому приймається Кабінетом
Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим
Законом.
У рішенні про приватизацію пакетів акцій:
вказуються розміри пакетів акцій, які підлягають
приватизації;
скасовуються рішення Кабінету Міністрів України про
закріплення в державній власності пакетів акцій;
визначаються заходи щодо вилучення пакетів акцій, які
підлягають приватизації, із статутного фонду Державної акціонерної
компанії "Укррудпром" і передачі їх в місячний строк Фонду
державного майна України для здійснення приватизації відповідно до
цього Закону;
визначаються заходи щодо приведення статутного фонду
Державної акціонерної компанії "Укррудпром" у відповідність з
вимогами цього Закону в частині зменшення його розміру на пакети
акцій підприємств, що підлягають приватизації.
Стаття 8. Створення комісії з приватизації та розробка умов

приватизації
Комісія з приватизації утворюється Фондом державного майна
України та Міністерством промислової політики України на умовах
рівного представництва з кожної сторони. Голова комісії
призначається Фондом державного майна України. Кількісний та
персональний склад комісії формується безпосередньо Фондом
державного майна України та Міністерством промислової політики
України. Комісія повинна бути сформована у строк не пізніше
30 днів з дня прийняття рішення Кабінетом Міністрів України,
зазначеного в статті 7 цього Закону.
Протягом одного місяця з дня утворення конкурсна комісія
розробляє умови приватизації пакетів акцій. Щодо кожного пакета
акцій розробляються окремі умови. Розроблені умови схвалюються
Фондом державного майна України і Міністерством промислової
політики України та подаються на затвердження Кабінету Міністрів
України. Умови приватизації повинні передбачати такі зобов'язання
покупця:
заборону на перепрофілювання підприємства протягом 5 років;
здійснення комплексу заходів щодо збереження технологічної
єдності виробництва та технологічних циклів;
збереження та раціональне використання робочих місць;
утримання об'єктів соціально-побутового призначення;
виконання заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов
праці та охорони навколишнього середовища;
виконання встановлених мобілізаційних завдань;
вжиття заходів з недопущення банкрутства підприємства;
сприяння залученню інвестицій у підприємство;
сплату поточних платежів до Державного бюджету України та
місцевих бюджетів.
Включення інших умов приватизації не допускається.
Зазначені умови приватизації при включенні їх у договір
купівлі-продажу пакета акцій діють протягом 5 років, якщо меншого
строку не буде передбачено самим договором.
Стаття 9. Способи приватизації пакетів акцій підприємств

Укррудпрому
Приватизація пакетів акцій відбувається шляхом викупу, шляхом
проведення конкурсу з обмеженою участю, спеціального конкурсу з
обмеженою участю або відкритих торгів.
Першочергове право на приватизацію пакета акцій підприємства
Укррудпрому має інвестор, який є власником пакета акцій цього ж
підприємства Укррудпрому в розмірі не менше 25 відсотків
статутного фонду.
Викуп проводиться в разі, якщо в підприємстві Укррудпрому,
пакет акцій якого приватизується, є тільки один інвестор або якщо
є декілька таких інвесторів, і лише один із них виявив бажання
приватизувати пакет акцій.
Конкурс з обмеженою участю проводиться в разі, якщо в
підприємстві Укррудпрому, пакет акцій якого приватизується, є
більше одного інвестора і вони виявили бажання придбати пакет
акцій у першочерговому порядку.
Відкриті торги з приватизації пакета акцій проводяться в
разі, якщо жоден з інвесторів підприємства Укррудпрому, пакет
акцій якого приватизується, не виявив бажання на приватизацію
пакета.
Якщо в підприємстві Укррудпрому відсутній хоча б один
інвестор, про що достовірно відомо, для приватизації пакета акцій
цього підприємства Укррудпрому проводиться спеціальний конкурс з
обмеженою участю. Взяти участь у цьому конкурсі мають право
інвестори інших підприємств Укррудпрому.
Рішення щодо конкретного способу приватизації приймається
комісією з приватизації та оформляється спільним наказом Фонду
державного майна України і Міністерства промислової політики
України. Рішення з приводу вибору того чи іншого способу
приватизації обов'язково повинно бути вмотивованим.
Стаття 10. Порядок проведення викупу та конкурсу з обмеженою

участю
Протягом одного місяця з дня затвердження умов приватизації
пакета акцій уповноважені особи комісії з приватизації
повідомляють інвесторів про їхнє переважне право на приватизацію
пакета акцій підприємства Укррудпрому. З метою виявлення
інвесторів комісія з приватизації надсилає до реєстроутримувачів,
які ведуть реєстри власників іменних цінних паперів підприємств
Укррудпрому, а також зберігачів та депозитаріїв обов'язкове до
виконання розпорядження про надання інформації стосовно осіб, які
володіють пакетами акцій у розмірі не менше 25 відсотків
статутного фонду. Таке розпорядження підлягає виконанню
реєстроутримувачами, зберігачами та депозитаріями у строк не більш
як 5 днів. Реєстроутримувачі, зберігачі та депозитарії несуть
установлену законодавством України відповідальність за несвоєчасне
надання вказаної інформації.
Повідомлення, надіслане інвестору або інвесторам, обов'язково
повинно містити перелік умов приватизації, а також початкову ціну
пакета акцій. У повідомленні також вказується адреса, куди може
звернутися інвестор з відповіддю.
Протягом одного місяця з дня отримання такого повідомлення
інвестор дає відповідь, у якій вказує свою згоду або незгоду взяти
участь у процесі приватизації. Відповідь про згоду взяти участь у
процесі приватизації обов'язково повинна містити згоду із ціною
пакета акцій, а також прийняття всіх умов приватизації.
У відповіді обов'язково вказуються реквізити для зв'язку з
інвестором.
До відповіді про згоду взяти участь у процесі приватизації
обов'язково додаються:
документ, що підтверджує неофшорний статус інвестора
(свідоцтво про державну реєстрацію, інший відповідний документ
тощо);
правовстановлюючий документ, що підтверджує право власності
інвестора на акції підприємства Укррудпрому в розмірі не менше
25 відсотків статутного фонду.
Якщо протягом одного місяця з дня отримання інвесторами
повідомлення згоду на участь у процесі приватизації виявив тільки
один інвестор, то йому надсилається пропозиція укласти договір
купівлі-продажу пакета акцій, а також проект такого договору у
двох примірниках. У проект договору купівлі-продажу обов'язково
включаються умови приватизації, які повинен виконати інвестор, та
ціна пакета, визначена за результатами оцінки, проведеної
відповідно до вимог чинного законодавства України. Інвестор
повинен підписати договір протягом 10 днів з дня одержання такого
договору та виконати інші формальні дії, пов'язані з нотаріальним
оформленням договору. Невиконання умов, передбачених у
попередньому реченні цього пункту, дає підстави прийняти рішення
про проведення відкритих торгів з продажу вказаного пакета акцій.
Якщо згоду взяти участь у процесі приватизації виявили двоє
та більше інвесторів, то конкурсна комісія направляє їм
повідомлення про проведення конкурсу з обмеженою участю протягом
15 днів з дня закінчення строку, передбаченого частиною третьою
цієї статті. При цьому умови приватизації об'єкта вважаються
фіксованими умовами конкурсу, а ціна об'єкта приватизації,
визначена відповідно до абзацу дев'ятого статті 1 цього Закону,
вважається початковою ціною. До повідомлення про проведення
конкурсу з обмеженою участю обов'язково додається проект договору
купівлі-продажу об'єкта приватизації.
Протягом одного місяця з дня отримання повідомлення про
проведення конкурсу з обмеженою участю інвестори надсилають свої
пропозиції до комісії з приватизації у вигляді підписаних проектів
договорів купівлі-продажу. Переможцем конкурсу визнається
інвестор, який при дотриманні всіх фіксованих умов конкурсу
запропонував найвищу ціну. Якщо з усіх інвесторів участь у
конкурсі взяв лише один інвестор, то з таким інвестором
укладається договір купівлі-продажу пакета акцій. При цьому в
договір купівлі-продажу як зобов'язання покупця включаються
фіксовані умови конкурсу; ціною пакета акцій є ціна, запропонована
таким інвестором, але не нижча за початкову ціну.
Стаття 11. Проведення спеціального конкурсу з обмеженою

участю
Для проведення спеціального конкурсу з обмеженою участю
комісія з приватизації у триденний строк з дня прийняття рішення
про проведення такого конкурсу забезпечує публікацію
інформаційного повідомлення в газеті "Відомості приватизації".
Протягом одного місяця з дня публікації такого інформаційного
повідомлення інвестори мають право звернутися до комісії з
приватизації за отриманням конкурсної документації, яка включає:
інформацію про підприємство Укррудпрому, пакет акцій якого
приватизується;
умови приватизації;
проекти договорів купівлі-продажу пакета акцій.
Протягом двох місяців з дня опублікування інформаційного
повідомлення про проведення конкурсу інвестори подають свої
пропозиції до комісії з приватизації. Переможцем конкурсу
визнається інвестор, який при дотриманні всіх фіксованих умов
конкурсу запропонував найвищу ціну. Якщо з усіх інвесторів участь
у конкурсі взяв лише один інвестор, то з таким інвестором
укладається договір купівлі-продажу пакета акцій. При цьому в
договір купівлі-продажу як зобов'язання покупця включаються
фіксовані умови конкурсу; ціною пакета акцій є ціна, запропонована
таким інвестором, але не нижча за початкову ціну.
Стаття 12. Дотримання вимог антимонопольного законодавства
Враховуючи особливості приватизації, викладені в цьому
Законі, для викупу пакетів акцій підприємств Укррудпрому, а також
для участі в конкурсі з обмеженою участю або спеціальному конкурсі
з обмеженою участю від інвесторів не вимагається отримання згоди
Антимонопольного комітету України на здійснення економічної
концентрації.
Стаття 13. Порядок проведення відкритих торгів
Порядок проведення відкритих торгів визначається відповідно
до чинного законодавства України.
Стаття 14. Форма, істотні умови та подальше відчуження

об'єкта приватизації
Форма, істотні умови та порядок подальшого відчуження об'єкта
приватизації, придбаного відповідно до умов цього Закону,
визначаються згідно з вимогами чинного законодавства України.
Розділ III

ПІСЛЯПРИВАТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА
Стаття 15. Запобігання банкрутству підприємств Укррудпрому
З метою недопущення банкрутства, яке може призвести до
ліквідації стратегічно важливих для економіки та безпеки держави
підприємств Укррудпрому або інших негативних наслідків, та
збереження сировинної бази металургійного комплексу України
встановлюється мораторій на введення процедури розпорядження
майном та застосування примусової реалізації майна підприємств
Укррудпрому терміном на 5 років.
Для цілей цього Закону під примусовою реалізацією майна
підприємств розуміється відчуження об'єктів нерухомого майна та
інших основних засобів виробництва, що забезпечують ведення
виробничої діяльності цими підприємствами, а також акцій (часток,
паїв), що належать підприємствам Укррудпрому в майні інших
господарських товариств, якщо таке відчуження здійснюється шляхом:
звернення стягнення на майно боржника за рішеннями, що
підлягають виконанню Державною виконавчою службою;
продажу майна в процесі провадження справи про банкрутство,
визначеного статтями 22-26, 30, частиною одинадцятою статті 42,
абзацом другим частини шостої статті 43 Закону України
"Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ) щодо визнання боржника банкрутом, відкриття
ліквідаційної процедури і продажу майна підприємства.
Також з цією метою проводиться реструктуризація
заборгованості підприємств Укррудпрому перед Державним бюджетом
України по податках та неподаткових платежах шляхом надання
відстрочки на строк 5 років без нарахування відсотків.
Розділ IV

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Закони України та інші нормативно-правові акти, прийняті
до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не
суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України в місячний строк після набрання
чинності цим Законом:
підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України
законопроекти, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади своїх рішень у відповідність із цим
Законом;
відповідно до компетенції забезпечити видання
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
4. Державній податковій адміністрації України здійснити
заходи з відстрочки на 5 років погашення заборгованості
підприємств Укррудпрому по податках та неподаткових платежах до
Державного бюджету України, яка утворилася на момент прийняття
цього Закону.
( Дію пункту 5 розділу IV зупинено на 2005 рік згідно із
Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 ) 5. Встановити, що фінансування
заходів системи гідротехнічного захисту підземних виробок
Криворізького залізорудного басейну, техногенної безпеки та
реструктуризації шахт, кар'єрів, відвалів, шламосховищ
Криворізького басейну, які на момент прийняття цього Закону вже
закриті або підлягають закриттю, здійснюються з 1 січня 2005 року
за рахунок 50 відсотків платежів за користування надрами для
видобування корисних копалин, що сплачують підприємства Державної
акціонерної компанії "Укррудпром", які здійснюють видобуток
залізорудної сировини.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 9 квітня 2004 року

N 1677-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: