open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 28 квітня 2001 р. N 412

Київ
Про затвердження Положення про порядок реєстрації

та переміщення через митний кордон України товарів,

що містять об'єкти інтелектуальної власності
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1493 ( 1493-2002-п ) від 11.10.2002

N 1510 ( 1510-2002-п ) від 11.10.2002 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про порядок реєстрації та переміщення
через митний кордон України товарів, що містять об'єкти
інтелектуальної власності (додається).
2. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня
опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 квітня 2001 р. N 412
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок реєстрації та переміщення через

митний кордон України товарів, що містять об'єкти

інтелектуальної власності

Загальні питання
1. Це Положення розроблено згідно з Митним кодексом України
( 1970-12 ) та законодавчими актами у сфері охорони прав на
об'єкти інтелектуальної власності.
2. Дія Положення поширюється на товари, що містять об'єкти
інтелектуальної власності, імпортуються чи експортуються
українськими та іноземними суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності незалежно від форми власності і видів діяльності та
підлягають включенню до реєстру товарів, що містять об'єкти
інтелектуальної власності, який складається Держмитслужбою.
Дія Положення не поширюється на товари, що містять об'єкти
інтелектуальної власності, переміщуються через територію України
транзитом чи ввозяться на митну територію України або вивозяться з
неї фізичними особами для власного використання та не призначені
для використання в комерційних цілях, а також пересилаються в
міжнародних поштових та експрес-відправленнях.
3. Митні органи здійснюють контроль за переміщенням товарів,
що містять об'єкти інтелектуальної власності, за наявності цих
товарів у реєстрі, який складається Держмитслужбою.
4. За реєстрацію товарів, що містять об'єкти інтелектуальної
власності, за продовження терміну дії реєстрації, а також за
внесення змін до реєстру таких товарів справляються митні збори в
розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України.
5. У цьому Положенні поняття мають таке значення:
товари, що містять об'єкти інтелектуальної власності (далі -
об'єкти інтелектуальної власності), - примірники наукових,
літературних, художніх творів, у тому числі комп'ютерних програм,
баз даних, фонограм, товарів, маркованих знаками для товарів та
послуг із зазначенням їх походження, інших товарів, що як такі
можуть бути зареєстровані Держмитслужбою;
правовласник - власник прав на об'єкт інтелектуальної
власності чи особа, яка має право на використання об'єкта
інтелектуальної власності відповідно до законодавства;
представник правовласника - особа, уповноважена
правовласником представляти його інтереси;
контрафактні товари - об'єкти інтелектуальної власності,
переміщення яких через митний кордон України призводить до
порушення прав правовласника, що захищаються відповідно до
законодавства та міжнародних договорів України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
реєстр об'єктів інтелектуальної власності (далі - реєстр) -
перелік об'єктів інтелектуальної власності, який складається
Держмитслужбою для митного контролю на основі заяв правовласників
або їх представників і містить інформацію, що дає змогу митним
органам запобігати переміщенню товарів через митний кордон України
з порушенням прав інтелектуальної власності;
зупинення митного оформлення товарів - зупинення процесу
митного оформлення товарів до прийняття відповідного рішення суду
чи відкликання клопотання правовласником або його представником.
Реєстрація об'єктів інтелектуальної власності

та ведення реєстру
6. З метою запобігання порушенню прав інтелектуальної
власності під час імпорту або експорту об'єктів інтелектуальної
власності правовласник або його представник має право звернутися
до Держмитслужби з клопотанням про запровадження контролю за
переміщенням через митний кордон України об'єктів інтелектуальної
власності. Для цього правовласник або його представник подає до
Держмитслужби заяву про внесення об'єкта інтелектуальної власності
до реєстру за формою згідно з додатком.
До заяви додаються:
витяг з відповідного реєстру державного органу, що видав
охоронний документ про реєстрацію в Україні права інтелектуальної
власності, який засвідчує дійсність акта про реєстрацію на момент
подання заяви;
докладний опис об'єкта інтелектуальної власності, який дає
змогу митному органу ідентифікувати його, код згідно з УКТ ЗЕД;
( Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1493 ( 1493-2002-п ) від 11.10.2002 )
зразки об'єкта інтелектуальної власності або їх фотографічне
зображення;
інші відомості про об'єкти інтелектуальної власності, які
дають змогу його ідентифікувати;
інформація про країни, виробників та способи транспортування
контрафактних товарів у разі її наявності;
гарантійний лист (зобов'язання) про відшкодування витрат на
зберігання, експертизу об'єкта інтелектуальної власності та інших
витрат митних органів, а також відшкодування збитків власникові
товару в разі непідтвердження порушень.
7. Держмитслужба протягом 30 календарних днів письмово
повідомляє заявника про прийняте рішення.
Якщо Держмитслужба прийме рішення про відмову у включенні
об'єкта інтелектуальної власності до реєстру, у повідомленні
зазначаються причини відмови.
Держмитслужба може відмовити у включенні об'єкта
інтелектуальної власності до реєстру в разі відсутності:
документів, передбачених пунктом 6 цього Положення;
підстав для захисту прав інтелектуальної власності в Україні,
передбачених законодавством;
характерних ознак, які можуть бути проконтрольовані митними
органами під час ідентифікації відповідного об'єкта
інтелектуальної власності при переміщенні його через митний кордон
України.
8. Правовласник або його представник після отримання
повідомлення Держмитслужби про прийняття рішення щодо включення
об'єкта інтелектуальної власності до реєстру повинен у
десятиденний термін сплатити митний збір, передбачений пунктом 4
цього Положення, а копію документа про сплату цього збору
надіслати на адресу Держмитслужби.
9. Правовласник або його представник повинен у триденний
термін інформувати Держмитслужбу про зміни у відомостях, поданих
для реєстрації об'єкта інтелектуальної власності.
10. Держмитслужба після отримання копії документа про сплату
правовласником або його представником митного збору та за умови
фактичного надходження цього збору на рахунок Держмитслужби в
десятиденний термін проводить реєстрацію об'єкта інтелектуальної
власності шляхом занесення відповідних даних про нього та його
правовласника до комп'ютерної бази даних Держмитслужби, а також
видає правовласнику або його представнику довідку встановленого
зразка (додаток 2) про реєстрацію об'єкта інтелектуальної
власності, в якій зазначаються дата реєстрації, номер у реєстрі та
термін, на який здійснено реєстрацію.
11. У триденний термін інформація про реєстрацію, а також
відомості про об'єкти інтелектуальної власності та правовласника
передаються засобами електронного зв'язку Держмитслужби та/або
фельд'єгерського зв'язку всім митним органам, у тому числі
регіональним.
Інформація про реєстрацію об'єкта інтелектуальної власності
та відомості про правовласника заносяться до центральної бази
даних Держмитслужби.
12. За заявою правовласника або його представника реєстрація
проводиться на шість місяців або один рік. Початком терміну
реєстрації вважається день реєстрації об'єкта інтелектуальної
власності, зазначений у довідці про включення об'єкта до реєстру.
Термін реєстрації об'єкта інтелектуальної власності може бути
продовжений на шість місяців або на один рік на підставі письмової
заяви правовласника або його представника та за умови сплати
відповідного збору за місяць до закінчення терміну попередньої
реєстрації.
13. У разі неотримання Держмитслужбою в установлений термін
заяви від правовласника або його представника про продовження
терміну реєстрації об'єкта інтелектуальної власності та/або
несплати митного збору реєстрація анулюється. Повторно об'єкт
інтелектуальної власності може бути включений до реєстру згідно з
порядком, визначеним у пунктах 6-10 цього Положення.
14. У разі включення об'єкта інтелектуальної власності до
реєстру правовласник або його представник має право протягом
терміну реєстрації звернутися до будь-якого митного органу з
мотивованим клопотанням про зупинення митного оформлення об'єкта
інтелектуальної власності, стосовно якого є достатні підстави
вважати, що він переміщується через митний кордон України з
порушенням прав інтелектуальної власності цього правовласника.
У клопотанні повинні міститися:
докладний опис об'єкта інтелектуальної власності, що
імпортується чи експортується з порушенням прав інтелектуальної
власності правовласника і дає змогу митному органу ідентифікувати
цей об'єкт із зазначеним у реєстрі (у разі можливості надається
зразок цього об'єкта або його фотографічне зображення);
дані про місцезнаходження імпортера, експортера, одержувача
об'єкта інтелектуальної власності;
назви країн і фірм, що виготовляють чи розповсюджують об'єкти
інтелектуальної власності;
висновки експертизи митної лабораторії чи іншого
компетентного органу щодо відповідності цього об'єкта зазначеному
в реєстрі (за наявності зразка такого об'єкта);
інші документи і матеріали, що можуть засвідчити порушення
прав правовласника.
До клопотання додається копія довідки про реєстрацію об'єкта
інтелектуальної власності, виданої Держмитслужбою.
15. Правовласник або його представник несе відповідальність
відповідно до законодавства за подання свідомо неправдивих
відомостей у документах і матеріалах, зазначених у пунктах 6 і 14
цього Положення.
Здійснення контролю за переміщенням

об'єкта інтелектуальної власності
16. Керівник митного органу, до якого надійшло клопотання від
правовласника або його представника про зупинення митного
оформлення об'єкта інтелектуальної власності з відповідними
документами і матеріалами, зазначеними в пункті 14 цього
Положення, протягом доби приймає рішення про достатність чи
недостатність підстав для зупинення митного оформлення цього
об'єкта.
17. У разі прийняття рішення про відсутність достатніх
підстав для зупинення митного оформлення об'єкта інтелектуальної
власності митний орган у триденний термін надсилає правовласнику
або його представнику письмове повідомлення про причини відмови у
зупиненні митного оформлення об'єкта.
18. У разі визнання підстав, зазначених у клопотанні
правовласника або його представника, достатніми для зупинення
митного оформлення об'єкта інтелектуальної власності терміном на
15 календарних днів керівник митного органу протягом доби
повідомляє про прийняте рішення засобами електронного зв'язку
Держмитслужбу та письмово правовласника або його представника та
декларанта.
19. Після отримання повідомлення митного органу про зупинення
митного оформлення об'єкта інтелектуальної власності на 15
календарних днів Держмитслужба протягом трьох діб сповіщає про це
митні органи.
За наявності об'єктивних причин цей термін може бути
продовжений не більше ніж на 15 календарних днів за рішенням
керівника митного органу, в зоні діяльності якого зупинено митне
оформлення об'єкта інтелектуальної власності.
Митний орган, у зоні діяльності якого на підставі
повідомлення зупинено митне оформлення аналогічного об'єкта
інтелектуальної власності, того ж дня повідомляє про факт
зупинення митного оформлення Держмитслужбу, правовласника або його
представника та декларанта.
20. Для остаточного встановлення факту порушення прав
правовласника він або його представник має в найкоротший термін (з
урахуванням термінів, зазначених у пункті 19 цього Положення),
прибути до митного органу, в зону діяльності якого надійшов
відповідний об'єкт інтелектуальної власності.
21. Митний орган для встановлення факту порушення може
дозволити правовласнику або його представнику обстежити затриманий
об'єкт інтелектуальної власності та в разі потреби надіслати
зразки цього об'єкта для проведення обстеження чи експертизи
митною лабораторією або іншим компетентним органом.
22. Правовласник або його представник протягом терміну
зупинення митного оформлення об'єкта інтелектуальної власності має
подати позовну заяву до суду про захист його прав згідно із
законодавством або самостійно врегулювати питання порушення прав
правовласника з власником об'єкта, митне оформлення якого
зупинено. ( Абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1510 ( 1510-2002-п ) від 11.10.2002 )
Правовласник або його представник зобов'язаний у зазначений
термін подати митному органу засвідчену в установленому порядку
ухвалу суду про порушення провадження в справі або письмове
відкликання клопотання про зупинення митного оформлення об'єкта
інтелектуальної власності.
23. У разі подання правовласником або його представником
митному органу, що зупинив митне оформлення об'єкта
інтелектуальної власності, ухвали суду про порушення провадження в
справі митний орган продовжує термін зупинення митного оформлення
до прийняття судового рішення.
24. Митний орган має право здійснити митне оформлення об'єкта
інтелектуальної власності, митне оформлення якого зупинено, у
таких випадках:
а) у разі визнання недостатніми поданих правовласником або
його представником доказів, при цьому митний орган надсилає
правовласнику або його представнику мотивоване рішення;
б) у разі подання правовласником або його представником заяви
на ім'я керівника митного органу про відкликання клопотання у
зв'язку із самостійним урегулюванням питання порушення прав
правовласника з власником об'єкта інтелектуальної власності;
в) після закінчення терміну зупинення митного оформлення
об'єкта інтелектуальної власності за умови відсутності ухвали суду
про порушення провадження у справі, передбаченої пунктом 22 цього
Положення.
25. Митний орган має право з власної ініціативи зупинити
митне оформлення об'єкта інтелектуальної власності, включеного до
реєстру, стосовно якого є достатні підстави вважати, що його
переміщення через митний кордон України здійснюється з порушенням
прав інтелектуальної власності.
26. У разі зупинення митного оформлення об'єкта
інтелектуальної власності з ініціативи митного органу протягом
однієї доби надсилається повідомлення (листом, факсом або засобами
електронного зв'язку) про прийняте рішення правовласнику або його
представнику, декларанту та Держмитслужбі.
Держмитслужба надсилає повідомлення про зупинення митного
оформлення об'єкта інтелектуальної власності до митних органів.
27. Правовласник або його представник повинен невідкладно (з
урахуванням термінів, зазначених у пункті 19 цього Положення)
прибути до митного органу, який зупинив митне оформлення об'єкта
інтелектуальної власності, і вчинити дії, передбачені в пунктах
21-23 цього Положення.
28. Митний орган, у зоні діяльності якого при спробі
незаконного переміщення через митний кордон України затримано
оптичні носії інформації та складено протокол про порушення митних
правил, протягом трьох діб з моменту їх затримання надсилає до
найближчої митної лабораторії по два зразки оптичних носіїв
інформації з кожної затриманої партії (упаковки).
29. Митна лабораторія в місячний термін з дати надходження
зразків оптичних носіїв інформації проводить експертизу цих
зразків з метою встановлення їх виробника. Експертиза може
проводитися шляхом порівняння зразків оптичних носіїв інформації,
наданих українськими підприємствами - виробниками оптичних носіїв
інформації, із затриманими.
Якщо буде встановлено, що затримані митним органом оптичні
носії інформації були вироблені на українських підприємствах,
митна лабораторія надсилає відповідний висновок Держмитслужбі та
обласній прокуратурі за місцем затримання оптичних носіїв
інформації для вирішення питання про наявність порушення
законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності під
час виготовлення цих об'єктів інтелектуальної власності.
У разі коли не було встановлено виробника оптичних носіїв
інформації або встановлено, що він знаходиться за межами території
України, митна лабораторія надсилає висновок Держмитслужбі для
вирішення питання про інформування відповідного компетентного
органу.
30. Спірні питання, які виникають між декларантом та
Держмитслужбою, а також між правовласником та Держмитслужбою,
вирішуються в порядку, встановленому законодавством.
31. Об'єкти інтелектуальної власності, митне оформлення яких
зупинено митними органами відповідно до цього Положення,
зберігаються в порядку, встановленому Митним кодексом України.

Зразок Додаток 1

до Положення
ЗАЯВА

про включення товару, що містить об'єкт інтелектуальної

власності, до реєстру, який ведеться Держмитслужбою

Я,_______________________________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові)
який є правовласником/представником правовласника (непотрібне закреслити)
на підставі __________________________________________________, прошу включити (найменування документа та його реквізити) о реєстру, який ведеться Держмитслужбою, товар, що містить об'єкт нтелектуальної власності (далі - об'єкт інтелектуальної власності), для дійснення митного контролю за переміщенням його через митний кордон України. зв'язку з цим повідомляю:
1. Загальні відомості про правовласника
1.1. Статус правовласника:

--- фізична особа (заповнюється підпункт "а") --- --- юридична особа (заповнюється підпункт "б") ---
а) відомості про правовласника - фізичну особу:
прізвище, ім'я та по батькові _______________________________________________ ____________________________________________________________________________
паспорт серії ______________ N ______________________________________, виданий ____________________________________________________________________________, (ким і коли)
адреса ______________________________________________________________________
місцепроживання _____________________________________________________________
ідентифікаційний код ________________________________________________________
телефон/факс ________________________________________________________________
інші відомості ______________________________________________________________
б) відомості про правовласника - юридичну особу:
найменування (повне та скорочене відповідно до свідоцтва про державну еєстрацію)___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
адреса _______________________________________________________________________
місцезнаходження _____________________________________________________________
банківські реквізити _________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ __________________________________________________________
телефон/факс _________________________________________________________________
1.2. Відомості про осіб, уповноважених представляти інтереси равовласника в разі припинення митного оформлення об'єкта інтелектуальної ласності, у зв'язку з підозрою про контрафактність:
прізвище, ім'я та по батькові ________________________________________________
телефон/факс _________________________________________________________________
адреса _______________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові ________________________________________________
телефон/факс _________________________________________________________________
адреса _______________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові ________________________________________________
телефон/факс _________________________________________________________________
адреса _______________________________________________________________________
2. Загальні відомості про заявника (заповнюється представником равовласника, якщо ним подається заява)
2.1. Статус заявника:
--- фізична особа (заповнюється підпункт "а") ---
--- юридична особа (заповнюється підпункт "б") ---
а) відомості про заявника - фізичну особу:
прізвище, ім'я та по батькові ________________________________________________
паспорт серії ______ N _____________, виданий ________________________________
______________________________________________________________________________ (ким і коли)
адреса _______________________________________________________________________
місцепроживання ______________________________________________________________
ідентифікаційний код _________________________________________________________
телефон/факс _________________________________________________________________
б) відомості про заявника - юридичну особу:
найменування (повне та скорочене відповідно до свідоцтва про державну еєстрацію) __________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
адреса _______________________________________________________________________
місцезнаходження ____________________________________________________________
банківські реквізити _________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ __________________________________________________________
телефон/факс _________________________________________________________________
3. Документи, що підтверджують правоволодіння: _____________________________________________________________________________ (найменування документа, номер, ким і коли виданий) _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
Терміни дії документів _______________________________________________________
4. Відомості про об'єкт інтелектуальної власності:
найменування товару __________________________________________________________
код згідно з УКТ ЗЕД _________________________________________________________
Характерні ознаки об'єкта інтелектуальної власності, зазначено в пункті 7 цієї аяви.
5. Термін реєстрації
Прошу здійснити реєстрацію на термін (непотрібне закреслити):
--- 6 місяців ---
--- 1 рік ---
6. Зобов'язання
6.1. Зобов'язуюся погашати витрати на зберігання, проведення експертизи оварів та інші витрати митних органів, які виникають унаслідок захисту моїх рав/прав правовласника, якого я представляю (непотрібне закреслити), а також битки власника товару в разі подання цим власником претензій митному органу.
Як заставу додаю гарантійний лист _______________________________________
______________________________________________________________________________
6.2. Зобов'язуюся в триденний термін інформувати Держмитслужбу про удь-які зміни у відомостях, зазначених у пунктах 1-3 цієї заяви.
6.3. Зобов'язуюся завчасно (не менше ніж за 3 робочі дні до запровадження мін) інформувати Держмитслужбу про зміни в характерних ознаках об'єкта нтелектуальної власності та інших відомостях, зазначених у пункті 7 цієї аяви.
____________________________

(підпис)
7. Характерні ознаки об'єкта інтелектуальної власності
7.1. Виробник об'єкта інтелектуальної власності _________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
7.2. Найменування та реквізити юридичних осіб, які здійснюють кспорт/імпорт об'єкта інтелектуальної власності _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
7.3. Митні органи, які здійснюють митне оформлення об'єктів нтелектуальної власності _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
7.4. Спосіб транспортування (непотрібне закреслити):
повітряні перевезення;
морські перевезення;
автомобільні перевезення;
залізничні перевезення.
7.5. Виключні шляхи поставок об'єкта інтелектуальної власності найменування перевізника та пункти пропуску через державний кордон України) _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
7.6. Країни поставок ____________________________________________________ _____________________________________________________________________________
7.7. Характерні ознаки, що містяться безпосередньо на об'єктах нтелектуальної власності (етикетка, оброблення, тара тощо) _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
7.8. Відомості про вартість одиниці об'єкта інтелектуальної власності _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
7.9. Інші відомості про об'єкт інтелектуальної власності, які можуть бути икористані митними органами для його ідентифікації _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
8. Характерні ознаки контрафактних товарів
8.1. За наявною в мене інформацією, експортують/імпортують контрафактні овари такі вітчизняні фірми: ________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
8.2. За наявною в мене інформацією, експортують/імпортують контрафактні овари такі іноземні фірми: __________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
8.3. Митні органи, які, на мою думку, можуть здійснювати митне оформлення онтрафактних товарів ________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
8.4. Спосіб транспортування контрафактних товарів (непотрібне акреслити):
повітряні перевезення;
морські перевезення;
автомобільні перевезення;
залізничні перевезення.
8.5. Можливі шляхи поставок контрафактних товарів________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
8.6. Характерні ознаки контрафактних товарів (етикетка, оброблення, тара ощо)_________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
8.7. Відомості про вартість одиниці контрафактного товару _______________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
8.8. Інші відомості, які можуть бути використані митними органами _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
9. Додатки
До заяви додаю такі документи (непотрібне закреслити):
копію документа, що підтверджує правоволодіння;
копію документа, що підтверджує повноваження представляти інтереси равовласника;
гарантійний лист про покриття збитків;
додатки до пункту 7 заяви;
додатки до пункту 8 заяви;
оптичні матеріали щодо об'єкта інтелектуальної власності (фотографії, роспекти тощо);
зразки об'єкта інтелектуальної власності;
оптичні матеріали щодо контрафактного товару (фотографії, проспекти ощо);
зразки контрафактного товару;
інші документи:
______________________________________________________________________________
Я підтверджую, що на час подання заяви всі відомості, зазначені мною, є остовірними.
З вимогами Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний ордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, знайомлений.
_______ ____________200__р. ____________ (підпис)
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1493
( 1493-2002-п ) від 11.10.2002 )

Зразок Додаток 2

до Положення

Державна митна служба України
ДОВІДКА

про включення товару, що містить об'єкт інтелектуальної

власності, до реєстру, який ведеться Держмитслужбою
від ____________________ 200__ р.
Найменування товару, що містить об'єкт інтелектуальної власності, _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Правовласник _____________________________________________________ _________________________________________________________________
Витяг з відповідного державного реєстру щодо об'єктів
інтелектуальної власності видано _________________________________ _________________________________________________________________

(коли і ким видано, номер і назва реєстру) _________________________________________________________________
Термін реєстрації ________________________________________________
Номер у реєстрі, який ведеться Держмитслужбою ____________________
Про порушення Ваших прав інтелектуальної власності при
переміщенні через митний кордон України зазначеного товару
повідомляти найближчий митний орган або Держмитслужбу.

Заступник Голови

Держмитслужби України ___________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: