open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 29 липня 2002 р. N 1089

Київ
Про затвердження Державної програми

забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }

На виконання пункту 1 розпорядження Президента України від
6 жовтня 1999 р. N 244 ( 244/99-рп ) "Про сприяння розвитку
молодіжного житлового будівництва" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну програму забезпечення молоді житлом на
2002-2012 роки (далі - Програма), що додається.
2. Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку
і торгівлі щороку під час формування показників проектів
Державного бюджету і Державної програми економічного та
соціального розвитку України враховувати за поданням Державного
фонду сприяння молодіжному житловому будівництву потребу в
асигнуваннях на виконання Програми виходячи з реальних можливостей
бюджету та її пріоритетів.{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
3. Державному фонду сприяння молодіжному житловому
будівництву разом з Міністерством фінансів, Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями забезпечувати
здійснення видатків відповідно з державного та місцевих бюджетів у
межах бюджетних асигнувань, передбачених на виконання заходів
Програми.
4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
сприяти діяльності регіональних відділень Державного фонду
сприяння молодіжному житловому будівництву з надання
довгострокових пільгових кредитів молодим сім'ям та одиноким
молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання
житла;
вжити заходів до фінансування у повному обсязі передбачених
місцевими бюджетами асигнувань на довгострокове пільгове
кредитування будівництва (реконструкції) житла для молоді у
поточному році та у разі потреби під час коригування місцевих
бюджетів внести відповідні пропозиції щодо їх збільшення;
щороку під час формування показників проектів місцевих
бюджетів передбачати асигнування на виконання Програми;
провести роботу, спрямовану на додаткове залучення коштів
місцевих бюджетів і матеріально-фінансових ресурсів підприємств та
організацій, інших позабюджетних джерел для нарощування обсягів
будівництва житла для молоді, передусім у трудонедостатніх та у
тих, що занепадають, селах.
5. Державному фонду сприяння молодіжному житловому
будівництву разом із заінтересованими центральними органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями щороку визначати завдання з виконання Програми,
здійснювати контроль та подавати Кабінетові Міністрів України
інформацію про стан справ.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 липня 2002 р. N 1089
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки

Загальні положення
Ця Програма спрямована на створення додаткових умов для
забезпечення житлом молоді, активізації інвестиційної діяльності у
сфері житлового будівництва для молодих сімей та одиноких молодих
громадян.
Протягом 1998-2001 років на довготермінове кредитування
будівництва (реконструкції) житла для молоді з державного і
місцевих бюджетів було спрямовано 156 млн. гривень, за рахунок
яких збудовано понад 200 тис. квадратних метрів житла.
Таким чином, за цей період свої житлові умови поліпшили понад
3 тис. молодих сімей та одиноких молодих громадян.
В останні роки обсяги коштів, що виділяються з державного і
місцевих бюджетів на фінансування молодіжного житлового
кредитування, збільшуються. Так, у 2001 році ці показники
відповідно становили 73,8 млн. та 19,7 млн. гривень, у 2002 році -
78,6 млн. та 20 млн. гривень.
Водночас тенденція до щорічного зменшення обсягів будівництва
та введення в експлуатацію житла, що склалася у попереднє
десятиріччя, призвела до загострення житлової проблеми. Приблизно
третина населення України проживає у незадовільних житлових
умовах.
За даними Держкомстату, з 2,5 млн. молодих сімей станом на
1 січня 2002 р. на квартирному обліку перебували 88,5 тисячі.
Розв'язання проблеми забезпечення житлом молоді насамперед
повинно сприяти покращенню демографічної ситуації, створити
необхідні умови для поліпшення соціально-побутового та
економічного становища молодих сімей і одиноких молодих громадян,
їх гармонійному розвитку як одного з чинників становлення та
самореалізації молоді в інтересах суспільства і держави.
Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є реалізація державної молодіжної політики в
частині розв'язання житлової проблеми шляхом створення сприятливих
умов для розвитку молодіжного будівництва, удосконалення
механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого
розвитку системи іпотечного житлового кредитування.
Основними завданнями Програми є:
вжиття заходів до розширення обсягів будівництва житла для
молоді, удосконалення системи пільг щодо забезпечення житлом
молодих сімей, особливо багатодітних, сімей з інвалідами, інших
соціально незахищених категорій;
створення ефективних фінансово-кредитних механізмів, що
забезпечують економічну доступність житла для молодих сімей,
молодих спеціалістів, підтримку незаможних молодих громадян у
поліпшенні житлових умов;
запровадження додаткових економічних механізмів стимулювання
розвитку молодіжного житлового будівництва та використання
потенційних можливостей вторинного ринку житла, сприяння
здешевленню вартості житла, яке будується для молоді із залученням
коштів населення;
створення відповідних умов для придбання і спорудження житла
молодими сім'ями, одинокими молодими громадянами у сільській
місцевості, облаштування їх домашнього господарства;
подальший розвиток довгострокового кредитування на
будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей
та одиноких молодих громадян, залучення з цією метою додаткових
позабюджетних джерел фінансування;
розвиток системи молодіжних житлових комплексів, створення
соціотехнополісів, діяльність яких спрямована на максимальну
реалізацію творчого, інтелектуального та професійного потенціалу
молоді.
Основні напрями Програми
Основними напрямами Програми є:
удосконалення нормативно-правової бази з питань будівництва
(реконструкції) та придбання житла для молодих сімей та одиноких
молодих громадян, формування організаційних засад для забезпечення
ефективного функціонування загальнодержавних та регіональних
механізмів іпотечного кредитування;
створення ефективних фінансово-економічних механізмів
залучення у молодіжне житлове будівництво інвестицій, в тому числі
іноземних, інших позабюджетних джерел фінансування житлового
будівництва для молодих сімей та одиноких молодих громадян;
подальша співпраця із Всеукраїнською асоціацією
"Укрмолодьжитло" з метою використання її виробничих підприємств і
досвіду в будівництві житла для молоді;
розвиток виробничої, соціальної бази, наявних потужностей
будівельної індустрії молодіжних житлових комплексів;
удосконалення системи державної реєстрації права власності
фізичних осіб на нерухоме майно з метою створення ефективних умов
для іпотечного кредитування житлового будівництва;
удосконалення системи обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов.
Обсяги та джерела фінансування
Для забезпечення житлом молодих сімей, які перебували на
квартирному обліку, за даними Держкомстату, станом на 1 січня
2002 р., потрібно близько 7 млрд. гривень.
Цією Програмою передбачається протягом 2002-2012 років
інвестувати в будівництво (реконструкцію) та придбання житла для
молоді близько 5,8 млрд. гривень.
У період 2002-2005 років фінансування заходів Програми
передбачається здійснювати переважно за рахунок коштів державного
і місцевих бюджетів з поетапним залученням додаткових
позабюджетних джерел фінансування.
Заплановані обсяги фінансування заходів Програми за рахунок
коштів державного бюджету передбачається встановлювати законом про
державний бюджет на відповідний рік, за рахунок коштів місцевих
бюджетів - відповідними рішеннями місцевих рад згідно з прийнятими
регіональними довгостроковими програмами забезпечення житлом
молоді окремо на кожний наступний рік, з урахуванням попередніх
результатів їх виконання та залученням додаткових позабюджетних
джерел згідно із законодавством.
У період 2009-2012 років фінансування Програми передбачається
здійснювати переважно за рахунок позабюджетних джерел
фінансування, а також бюджетних коштів, що передбачаються на
компенсацію наданих молоді пільгових кредитів, коштів спеціальних
фондів відповідних бюджетів, у тому числі акумульованих за рахунок
повернених раніше наданих пільгових довгострокових державних
кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для
молодих сімей та одиноких молодих громадян.
Прогнозні обсяги фінансування Програми забезпечення молоді
житлом на 2002-2012 роки за рахунок бюджетних коштів та
позабюджетних джерел подаються у додатку 1 до Програми.
Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми сприятиме розв'язанню житлових проблем
молоді, поліпшенню демографічної ситуації, дасть змогу добудувати
об'єкти незавершеного будівництва загальною площею понад
1,5 млн. квадратних метрів, а отже, забезпечити житлом більш як
20 тис. молодих сімей та одиноких молодих громадян. Крім того, за
умови належного фінансування планується забезпечити квартирами та
індивідуальними житловими будинками ще близько 50 тис. молодих
сімей та одиноких молодих громадян.
Прогнозні показники забезпечення житлом молодих сімей та
одиноких молодих громадян на 2002-2012 роки подано у додатку 2 до
Програми.
З метою досягнення відповідних показників передбачається
здійснити такі заходи:
1. Розробити та затвердити в установленому порядку
регіональні довгострокові програми забезпечення житлом молоді з
урахуванням визначених Програмою завдань, з включенням до них
конкретних заходів щодо розвитку молодіжного житлового
кредитування, залучення для фінансування будівництва
(реконструкції) та придбання житла для молоді додаткових коштів
місцевих бюджетів, пільгових банківських кредитів та інших джерел,
не заборонених законодавством.
Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські

держадміністрації, Державний фонд

сприяння молодіжному житловому

будівництву, Держкомсім'ямолодь.
2002 рік.
2. Вжити відповідних заходів до вдосконалення системи пільг
для фінансування будівництва соціального житла для
малозабезпечених категорій молодих сімей та одиноких молодих
громадян, які мають право на його отримання.
Державний фонд сприяння молодіжному

житловому будівництву, Мінекономіки,

Державний комітет з будівництва та

архітектури, Мінфін,

Держкомсім'ямолодь, Державний

комітет з питань

житлово-комунального господарства,

Мін'юст.
2003 рік.
3. Забезпечити виконання вимог Указу Президента України від
9 квітня 2002 р. N 315 ( 315/2002 ) "Про додаткові заходи щодо
підтримки молодих учених" стосовно передбачення у проектах
Державного бюджету України починаючи з 2003 року істотного
збільшення державних централізованих капітальних вкладень на
будівництво житла для молодих учених.
МОНмолодьспорт, Мінфін,

Мінекономрозвитку, Мінрегіон,

Державна спеціалізована фінансова

установа "Державний фонд сприяння

молодіжному житловому будівництву".
Постійно.{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
4. Вжити заходів до якнайповнішого задоволення потреб молодих
сімей, які проживають або переселилися в трудонедостатні сільські
населені пункти і зайняті у сільському господарстві, переробних та
обслуговуючих галузях агропромислового комплексу або соціальній
сфері, у житлі і господарських будівлях відповідно до Закону
України "Про пріоритетність соціального розвитку села та
агропромислового комплексу в народному господарстві" ( 400-12 ).
Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Севастопольська

міська держадміністрації, Державна

спеціалізована фінансова установа

"Державний фонд сприяння молодіжному

житловому будівництву", Мінфін,

Мінекономрозвитку, Мінагрополітики.
Постійно.{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
5. Сприяти розвитку індивідуального молодіжного житлового
будівництва на селі шляхом надання пільгових довгострокових
державних кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам,
в тому числі на облаштування їх домашнього господарства.
Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Севастопольська

міська держадміністрації, Державна

спеціалізована фінансова установа

"Державний фонд сприяння молодіжному

житловому будівництву", Мінфін,

Мінекономрозвитку, Мін'юст,

Мінагрополітики.
Постійно.{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
6. Розробити та подати пропозиції стосовно додаткових джерел
фінансування для надання пільгових довгострокових кредитів молодим
сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла та удосконалення механізму їх
залучення і порядку використання.
Державний фонд сприяння молодіжному

житловому будівництву, Мінфін,

Мінекономіки, Держкомсім'ямолодь.
Перше півріччя 2003 р.
7. Розглянути та у разі потреби подати пропозиції щодо
порядку відшкодування за рахунок коштів державного бюджету
комерційним банкам, небанківським фінансовим установам та
кредитним спілкам різниці відсоткової ставки за надані кредитні
ресурси для молодіжного житлового будівництва.
Державний фонд сприяння молодіжному

житловому будівництву, Мінфін,

Мінекономіки, Мін'юст,

Антимонопольний комітет,

Національний банк (за згодою).
2003 рік.
8. Розробити та подати пропозиції щодо порядку залучення
коштів страхових резервів страховиків і коштів підприємств,
установ та організацій для молодіжного житлового кредитування.
Державний фонд сприяння молодіжному

житловому будівництву, Мінфін,

Мінекономіки, Мін'юст.
2003 рік.
9. Підготувати та подати пропозиції щодо економічного
стимулювання банків, які виділяють кредитні ресурси для
молодіжного житлового будівництва.
Державний фонд сприяння молодіжному

житловому будівництву, Державний

комітет з будівництва та

архітектури, Мінфін, Мінекономіки,

Мін'юст, Антимонопольний комітет,

Національний банк (за згодою).
2003 рік.
10. Розробити та забезпечити реалізацію спільного із Світовим
банком проекту фінансування довготермінового житлового іпотечного
кредитування будівництва (реконструкції) та придбання житла для
молоді.
Мінекономіки, Державний фонд

сприяння молодіжному житловому

будівництву, Мінфін, Мін'юст.
2002-2003 роки.
11. Підготувати та подати пропозиції щодо порядку оформлення
зобов'язань позичальників Державного фонду сприяння молодіжному
житловому будівництву у формі цінних паперів з метою залучення
додаткових коштів на молодіжне житлове будівництво.
Державний фонд сприяння молодіжному

житловому будівництву, Державна

комісія з цінних паперів та

фондового ринку, Мінфін,

Мінекономіки, Мін'юст.
2002-2003 роки.
12. Вжити заходів до поліпшення житлових умов студентських
сімей, які проживають у гуртожитках, та забезпечення житлом
молодих спеціалістів, які одержали направлення на роботу.
МОНмолодьспорт, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська міські

держадміністрації, Державна

спеціалізована фінансова установа

"Державний фонд сприяння молодіжному

житловому будівництву".
Постійно.{ Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
13. Організувати проведення в установленому порядку державної
грошово-речової лотереї з метою залучення додаткових ресурсів у
молодіжне житлове кредитування.
Державний фонд сприяння молодіжному

житловому будівництву, Мінфін.
2003 рік.
14. Здійснити заходи для залучення згідно із законодавством
іноземних інвестицій, у тому числі кредитів, інших коштів, що
надходять від міжнародних фінансових організацій, для фінансування
будівництва (реконструкції) та придбання житла для молодих сімей
та одиноких молодих громадян.
Державна спеціалізована фінансова

установа "Державний фонд сприяння

молодіжному житловому будівництву",

Мінекономрозвитку, Мінфін,

Мінрегіон, МОНмолодьспорт.
Постійно.{ Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
15. Розробити та подати пропозиції щодо запровадження
механізму накопичення та використання заощаджень громадян як
додаткового джерела фінансування молодіжного житлового
будівництва.
Державний фонд сприяння молодіжному

житловому будівництву, Мінфін,

Держкомсім'ямолодь, Державний

комітет з будівництва та

архітектури, Мінекономіки, Мін'юст.
IV квартал 2003 р.
16. Вивчити питання щодо можливості та механізму залучення
активів обов'язкової накопичувальної пенсійної системи та
недержавних пенсійних фондів на цільове адресне кредитування
будівництва (реконструкції) і придбання житла для молодих сімей та
одиноких молодих громадян та подати в установленому порядку
відповідні пропозиції.
Державний фонд сприяння молодіжному

житловому будівництву, Мінпраці,

Мінекономіки, Мінфін,

Держкомсім'ямолодь, Державний

комітет з будівництва та

архітектури, Пенсійний фонд,

Антимонопольний комітет, Мін'юст.
2002-2003 роки.
17. Подати пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової
бази з питань державної підтримки забезпечення молоді житлом, у
тому числі правовідносин у сфері довгострокового іпотечного
кредитування будівництва житла, розширення функцій Державного
фонду сприяння молодіжному житловому будівництву з метою
забезпечення кредитування усіх категорій населення, з урахуванням
позитивного досвіду Фонду у сфері пільгового кредитування молодих
сімей і одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію)
житла.
Державний фонд сприяння молодіжному

житловому будівництву,

Держкомсім'ямолодь, Державний

комітет з будівництва та

архітектури, Мінфін, Мінекономіки,

Мін'юст.
I квартал 2003 р.
18. Сприяти прийняттю Верховною Радою України Закону України
"Про житлове кредитування громадян України".
Державний фонд сприяння молодіжному

житловому будівництву.
2002-2003 роки.
19. Розробити та подати пропозиції щодо запровадження як
експерименту механізму забезпечення житлом працівників підприємств
космічної галузі та вивчення за його результатами можливості
забезпечення житлом працівників інших пріоритетних галузей
економіки (наукових, освітніх установ, охорони здоров'я тощо).
Державний фонд сприяння молодіжному

житловому будівництву, НКАУ,

Держкомсім'ямолодь, МОН, Мінфін,

Мінекономіки, МОЗ, Мін'юст.
III квартал 2002 р.
20. Підготувати та подати пропозиції щодо визначення
правового статусу і пріоритетних прав на забезпечення житлом
молодих учених та молодих спеціалістів, які одержали направлення
на роботу.
Держкомсім'ямолодь, МОН, Державний

фонд сприяння молодіжному житловому

будівництву, Мінфін, Мінекономіки,

Мін'юст.
2002-2003 роки.
21. Подати пропозиції щодо встановлення порядку кредитування
житлового будівництва для молодих сімей та одиноких молодих
громадян під заставу земельних ділянок.
Державний фонд сприяння молодіжному

житловому будівництву, Держкомзем,

Державний комітет з будівництва та

архітектури, Мін'юст.
2002-2003 роки.
22. Здійснити заходи для вдосконалення існуючої системи
державної реєстрації права власності фізичних осіб на нерухоме
майно з метою посилення гарантій прав власників і володільців
нерухомості.
Державний фонд сприяння молодіжному

житловому будівництву, Мінфін,

Мінекономіки, Державний комітет з

будівництва та архітектури,

Антимонопольний комітет, Мін'юст.
2002-2004 роки.
23. Переглянути та подати у разі потреби пропозиції щодо
визначення критеріїв забезпечення житлом соціально незахищених
верств населення, зокрема багатодітних молодих сімей, молодих
сімей з дітьми-інвалідами, та розробити разом із заінтересованими
центральними органами виконавчої влади нову систему обліку
громадян, що потребують поліпшення житлових умов.
Державний комітет з питань

житлово-комунального господарства,

Державний фонд сприяння молодіжному

житловому будівництву, Мінпраці,

Державний комітет з будівництва та

архітектури, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська міські

держадміністрації, Мін'юст.
2002-2008 роки.
24. Розробити та подати пропозиції щодо запровадження
механізму кредитування потреб молодих сімей та одиноких молодих
громадян в облаштуванні житла, в тому числі домашнього
господарства у сільській місцевості.
Державний фонд сприяння молодіжному

житловому будівництву, Мінфін,

Мінекономіки, Держкомсім'ямолодь,

Мін'юст.
2003 рік.
25. Сприяти створенню інноваційних форм територіальної
інтеграції, молодіжних житлових комплексів та соціотехнополісів з
метою оптимального використання і нарощення інтелектуального та
творчого потенціалу молоді в Україні, її соціального становлення і
самореалізації.
Державний фонд сприяння молодіжному

житловому будівництву, Рада

міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські

держадміністрації.
2003-2012 роки.
26. Вивчити питання щодо проведення наукових досліджень з
метою визначення додаткових умов і шляхів забезпечення молоді
житлом та розвитку молодіжного житлового кредитування.
Державний фонд сприяння молодіжному

житловому будівництву, МОН, Мінфін,

Мінекономіки.
2003 рік.
27. Створити єдину інформаційно-аналітичну систему для
формування банку даних та оперативного обміну інформацією з питань
забезпечення житлом молоді.
Державний фонд сприяння молодіжному

житловому будівництву.
2002-2003 роки.

Додаток 1

до Програми
ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ

фінансування Державної програми забезпечення молоді

житлом на 2002-2012 роки за рахунок

бюджетних коштів та позабюджетних джерел
----------------------------------------------------------------------------------------------- Джерело залучення| Розрахункові показники за роками, млн. гривень коштів |----------------------------------------------------------------------------- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Державний бюджет 77 100 180 220 200 180 160 140 100 20 20
Місцеві бюджети 20 40 100 180 180 160 140 120 80 20 20
Разом 97 140 280 400 380 340 300 260 180 40 40
Використання 10,606 10,69 12,85 13,25 12,05 7,53 4,2
об'єктів
незавершеного
будівництва
Кошти Світового 31,1 35,7 38,9 40,5 43,3 55,7 75,2 88,4 120,2 132,22 банку
Страхові резерви 2 3 4,2 5 5,3 10,6 15,9 16 16 16 17,6 страховиків
Резерви пенсійних 2,1 3,2 3,6 5,3 5,9 6,5 6,8 7,5 9 9,9 фондів
Випуск та 0,11 0,42 1,5 5 6,4 40 90 120 150 165 реалізація
цінних
паперів
Кошти комерційних 28 29,5 30 32 34 36,8 37 40 45 49,5 банків
Особисті кошти 4,62 8,4 16,8 24 22,8 28 31 33 35 46 50,6 позичальників
Кошти від 1,6 3,17 11,2 22,6 40,5 66,3 82,5 103,2 121,7 148,3 163,13 повернення
раніше наданих
кредитів
Кошти житлових 5 8 16 30 55 60,5 заощаджень
громадян
Інші джерела 3,4 12,88 13,79 33 35,4 37,2 38 39,3 50 55
Разом 18,826 89,97 126,75 152,64 196,45 242,43 317,8 415,2 497,9 639,5 703,45 ----------------- Усього 115,826 229,97 406,75 552,64 576,45 582,43 617,8 675,2 677,9 679,5 743,45

Додаток 2

до Програми
ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ

забезпечення житлом молодих сімей та одиноких

молодих громадян на 2002-2012 роки
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік | 2006 рік | 2007 рік |-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------- |загальна |обсяг |загальна |обсяг |загальна |обсяг |загальна |обсяг |загальна |обсяг |загальна |обсяг Регіон | сума, |введен-| сума, |введен-| сума, |введен-| сума, |введен-| сума, |введен-| сума, |введен- | млн. |ня в | млн. |ня в | млн. |ня в | млн. |ня в | млн. |ня в | млн. |ня в | гривень |експлу-| гривень |експлу-| гривень |експлу-| гривень |експлу-| гривень |експлу-| гривень |експлу- | |атацію | |атацію | |атацію | |атацію | |атацію | |атацію | |житла, | |житла, | |житла, | |житла, | |житла, | |житла, | |тис.кв.| |тис.кв.| |тис.кв.| |тис.кв.| |тис.кв.| |тис.кв. | |метрів | |метрів | |метрів | |метрів | |метрів | |метрів ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Автономна 5,2504 4,4 10,4245 8,7 18,438 15,5 25,0512 21 26,1305 21,9 26,4016 22,1 Республіка
Крим
Область:
Вінницька 4,4629 3,8 8,8609 7,6 15,6724 13,5 21,2937 18,3 22,2111 19,1 22,4415 19,3 Волинська 3,8318 3,2 7,608 6,4 13,4564 11,4 18,2829 15,5 19,0706 16,2 19,2684 16,3 Дніпропетровська 7,9025 6,2 15,6903 12,3 27,7515 21,7 37,7053 29,5 39,3298 30,8 39,7378 31,1 Донецька 7,883 6,2 15,6515 12,3 27,683 21,8 37,6122 29,6 39,2327 30,8 39,6396 31,1 Житомирська 2,9187 2,6 5,7949 5,2 10,2496 9,1 13,9258 12,4 14,5258 12,9 14,6765 13,1 Закарпатська 2,2658 1,8 4,4987 3,5 7,9568 6,3 10,8107 8,5 11,2765 8,9 11,3935 9 Запорізька 3,2781 2,6 6,5086 5,1 11,5118 9 15,6407 12,2 16,3146 12,7 16,4838 12,9 Івано-Франківська 3,9903 3,4 7,9226 6,8 14,0128 12 19,0388 16,4 19,8591 17,1 20,0651 17,2 Київська 4,7602 4 9,4514 8 16,7167 14,1 22,7125 19,2 23,6911 20 23,9369 20,2 Кіровоградська 2,553 2,3 5,0689 4,5 8,9655 8 12,1811 10,8 12,7059 11,3 12,8378 11,4 Луганська 3,9064 3,3 7,756 6,5 13,7182 11,6 18,6385 15,7 19,4415 16,4 19,6432 16,6 Львівська 7,5981 6,4 15,0859 12,7 26,6826 22,5 36,2529 30,5 37,8148 31,9 38,2071 32,2 Миколаївська 2,1573 1,9 4,2833 3,7 7,5758 6,5 10,2931 8,8 10,7365 9,2 10,8479 9,3 Одеська 6,1386 5,2 12,1881 10,2 21,5571 18,1 29,2891 24,6 30,551 25,6 30,8679 25,9 Полтавська 4,3513 3,9 8,6393 7,8 15,2805 13,9 20,7612 18,8 21,6556 19,6 21,8803 19,8 Рівненська 3,4381 2,9 6,8262 5,8 12,0736 10,3 16,4041 14 17,1109 14,6 17,2884 14,7 Сумська 3,9497 3,5 7,842 6,9 13,8703 12,2 18,8452 16,6 19,6571 17,3 19,861 17,5 Тернопільська 2,1073 1,9 4,1841 3,8 7,4004 6,8 10,0547 9,2 10,4879 9,6 10,5967 9,7 Харківська 6,4633 5,3 12,8327 10,5 22,6973 18,5 30,8383 25,2 32,1669 26,3 32,5006 26,5 Херсонська 2,6303 2,3 5,2223 4,6 9,2368 8,1 12,5498 11 13,0905 11,5 13,2263 11,6 Хмельницька 3,6855 3,3 7,3175 6,6 12,9425 11,7 17,5846 15,9 18,3422 16,5 18,5325 16,7 Черкаська 3,2558 2,7 6,4644 5,5 11,4336 9,6 15,5346 13,1 16,2039 13,7 16,372 13,8 Чернівецька 1,8654 1,7 3,7037 3,3 6,5507 5,8 8,9003 7,9 9,2838 8,2 9,3801 8,3 Чернігівська 2,1269 1,9 4,2228 3,8 7,4689 6,7 10,1478 9,1 10,585 9,5 10,6949 9,6 м. Київ 11,7074 8,6 23,2449 17,1 41,1134 30,2 55,8597 41 58,2663 42,7 58,8708 43,2 м. Севастополь 1,3479 1 2,6763 1,9 4,7335 3,4 6,4313 4,6 6,7084 4,8 6,778 4,9 ----------------- Усього 115,826 96,3 229,97 191,1 406,75 338,1 552,64 459,4 576,45 479,1 582,43 484,1

Продовження додатка 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2002-2012 |-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+------------------ |загальна |обсяг |загальна |обсяг |загальна |обсяг |загальна |обсяг |загальна |обсяг |загальна |обсяг Регіон | сума, |введен-| сума, |введен-| сума, |введен-| сума, |введен-| сума, |введен-| сума, |введен- | млн. |ня в | млн. |ня в | млн. |ня в | млн. |ня в | млн. |ня в | млн. |ня в | гривень |експлу-| гривень |експлу-| гривень |експлу-| гривень |експлу-| гривень |експлу-| гривень |експлу- | |атацію | |атацію | |атацію | |атацію | |атацію | |атацію | |житла, | |житла, | |житла, | |житла, | |житла, | |житла, | |тис.кв.| |тис.кв.| |тис.кв.| |тис.кв.| |тис.кв.| |тис.кв. | |метрів | |метрів | |метрів | |метрів | |метрів | |метрів ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Автономна 28,0049 23,5 30,6068 25,6 30,7292 25,7 30,8018 25,8 33,7006 28,2 265,5395 222,4 Республіка
Крим
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2002-2012 |-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+------------------ |загальна |обсяг |загальна |обсяг |загальна |обсяг |загальна |обсяг |загальна |обсяг |загальна |обсяг Регіон | сума, |введен-| сума, |введен-| сума, |введен-| сума, |введен-| сума, |введен-| сума, |введен- | млн. |ня в | млн. |ня в | млн. |ня в | млн. |ня в | млн. |ня в | млн. |ня в | гривень |експлу-| гривень |експлу-| гривень |експлу-| гривень |експлу-| гривень |експлу-| гривень |експлу- | |атацію | |атацію | |атацію | |атацію | |атацію | |атацію | |житла, | |житла, | |житла, | |житла, | |житла, | |житла, | |тис.кв.| |тис.кв.| |тис.кв.| |тис.кв.| |тис.кв.| |тис.кв. | |метрів | |метрів | |метрів | |метрів | |метрів | |метрів ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Автономна 28,0049 23,5 30,6068 25,6 30,7292 25,7 30,8018 25,8 33,7006 28,2 265,5395 222,4 Республіка
Крим
Область:
Вінницька 23,8044 20,5 26,016 22,4 26,1201 22,5 26,1817 22,5 28,6458 24,7 225,7106 194,2 Волинська 20,4385 17,3 22,3375 18,9 22,4268 19 22,4797 19 24,5954 20,8 193,7961 164 Дніпропетровська 42,151 33 46,0672 36,1 46,2514 36,2 46,3606 36,3 50,7238 39,7 399,6712 312,9 Донецька 42,0469 33 45,9535 36,1 46,1372 36,3 46,2461 36,3 50,5985 39,8 398,6843 313,3 Житомирська 15,5678 13,9 17,0142 15,1 17,0822 15,2 17,1225 15,2 18,734 16,7 147,6119 131,4 Закарпатська 12,0854 9,5 13,2082 10,4 13,261 10,4 13,2923 10,5 14,5433 11,4 114,5921 90,2 Запорізька 17,4848 13,6 19,1094 14,9 19,1858 15 19,2311 15 21,041 16,4 165,7895 129,4 Івано-Франківська 21,2836 18,3 23,2611 20 23,3541 20,1 23,4092 20,1 25,6124 22 201,8093 173,4 Київська 25,3905 21,4 27,7495 23,4 27,8605 23,5 27,9263 23,6 30,5545 25,8 240,7501 203,2 Кіровоградська 13,6174 12,1 14,8826 13,2 14,9421 13,3 14,9773 13,3 16,3869 14,6 129,1185 114,8 Луганська 20,8361 17,6 22,772 19,2 22,8631 19,3 22,917 19,3 25,0738 21,1 197,5658 166,6 Львівська 40,5274 34,1 44,2928 37,3 44,4699 37,5 44,5749 37,6 48,77 41,1 384,2764 323,8 Миколаївська 11,5067 9,9 12,5758 10,8 12,6261 10,8 12,6559 10,9 13,847 11,9 109,1053 93,7 Одеська 32,7425 27,5 35,7846 30 35,9277 30,2 36,0125 30,2 39,4017 33,1 310,4606 260,6 Полтавська 23,2091 21 25,3654 23 25,4668 23,1 25,527 23,1 27,9294 25,3 220,0658 199,3 Рівненська 18,3383 15,6 20,0421 17,1 20,1222 17,1 20,1697 17,2 22,068 18,8 173,8816 148,1 Сумська 21,0672 18,5 23,0245 20,3 23,1166 20,3 23,1711 20,4 25,3519 22,3 199,7566 175,8 Тернопільська 11,2403 10,3 12,2846 11,3 12,3337 11,3 12,3628 11,3 13,5263 12,4 106,579 97,6 Харківська 34,4743 28,2 37,6773 30,8 37,828 30,9 37,9173 31 41,4858 33,9 326,8817 267,1 Херсонська 14,0295 12,3 15,333 13,4 15,3943 13,5 15,4306 13,5 16,8829 14,8 133,0264 116,6 Хмельницька 19,658 17,7 21,4844 19,4 21,5703 19,5 21,6212 19,5 23,6561 21,3 186,3948 168,1 Черкаська 17,3662 14,7 18,9797 16 19,0556 16,1 19,1006 16,1 20,8982 17,6 164,6645 138,8 Чернівецька 9,9497 8,8 10,8741 9,7 10,9176 9,7 10,9434 9,7 11,9733 10,6 94,3421 83,7 Чернігівська 11,3443 10,1 12,3983 11,1 12,4479 11,1 12,4773 11,2 13,6516 12,2 107,5658 96,3 м. Київ 62,4459 45,8 68,2477 50,1 68,5207 50,3 68,6824 50,4 75,1463 55,1 592,1054 434,5 м. Севастополь 7,1896 5,2 7,8576 5,7 7,889 5,7 7,9076 5,7 8,6518 6,3 68,1711 49,2 ----------------- Усього 617,8 513,4 675,2 561,3 677,9 563,6 679,5 564,7 743,45 618 5857,916 4869

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: