open
Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
03.06.2003 N 227
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 червня 2003 р.

за N 515/7836

Про затвердження Положення про подання річного звіту

закритими акціонерними товариствами

до Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку

З метою впорядкування механізму подання закритими
акціонерними товариствами відомостей щодо діяльності, захисту прав
акціонерів та відповідно до статті 24 Закону України "Про цінні
папери і фондову біржу" ( 1201-12 ) Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про подання річного звіту закритими
акціонерними товариствами до Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (додається).
2. Управлінню звітності учасників ринку цінних паперів
(Величко О.Г.) спільно з юридичним управлінням (Волохов Л.А.)
забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві
юстиції України.
3. Управлінню організаційного забезпечення Комісії
(Піскун Н.С.) опублікувати рішення відповідно до чинного
законодавства.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії М.Волкова.
Голова Комісії О.Мозговий
Протокол засідання Комісії

від 03.06.2003 N 24

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії з

цінних паперів та фондового

ринку

03.06.2003 N 227
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 червня 2003 р.

за N 515/7836

ПОЛОЖЕННЯ

про подання річного звіту закритими акціонерними

товариствами до Державної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

Це Положення розроблено відповідно до статті 24 Закону
України "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ), якою
встановлено обов'язок емітентів щодо подання річного звіту до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та Законів
України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), "Про інформацію" ( 2657-12 ).
1. Загальні положення
1.1. Положення визначає склад, терміни та порядок подання до
Комісії річного звіту (далі - Дані) закритими акціонерними
товариствами (далі - емітенти). Річний звіт - це документ (у паперовій та електронній
формах), який характеризує господарсько-фінансове становище і
результати діяльності емітентів з метою інформування
громадськості.
1.2. Емітенти, які є професійними учасниками ринку цінних
паперів (юридичними особами, які здійснюють професійну діяльність,
а саме: діяльність з випуску та обігу цінних паперів; депозитарну
діяльність депозитарію цінних паперів; депозитарну діяльність
зберігача цінних паперів; розрахунково-клірингову діяльність за
угодами щодо цінних паперів; діяльність щодо ведення реєстру
власників іменних цінних паперів; діяльність з організації
торгівлі на ринку цінних паперів), зокрема комерційні банки,
страхові компанії, інститути спільного інвестування (корпоративні
інвестиційні фонди або пайові інвестиційні фонди), компанії з
управління активами та підприємства - емітенти облігацій, подають
(надсилають) Дані до центрального апарату Комісії.
1.3. Емітенти, які не є професійними учасниками ринку цінних
паперів (юридичними особами, які здійснюють професійну діяльність,
а саме: діяльність з випуску та обігу цінних паперів; депозитарну
діяльність депозитарію цінних паперів; депозитарну діяльність
зберігача цінних паперів; розрахунково-клірингову діяльність за
угодами щодо цінних паперів; діяльність щодо ведення реєстру
власників іменних цінних паперів; діяльність з організації
торгівлі на ринку цінних паперів), комерційними банками,
страховими компаніями, інститутами спільного інвестування
(корпоративними інвестиційними фондами або пайовими інвестиційними
фондами), компаніями з управління активами та підприємствами -
емітентами облігацій, подають (надсилають) Дані до територіального
управління Комісії згідно з їх місцезнаходженням.
1.4. Звітним періодом для складання Даних є календарний рік.
Перший звітний рік новоствореного емітента може бути меншим за 12
місяців. Такий звітний рік ураховується з дати державної
реєстрації випуску цінних паперів до 31 грудня звітного року
включно.
1.5. Дані подаються особисто до загального відділу
центрального апарату чи до територіального управління Комісії або
поштою з повідомленням про вручення до 30 вересня року, наступного
за звітним, в електронній (на дискеті 3,5") та паперовій формах. При надходженні Даних поштою після 30 вересня року,
наступного за звітним, дата подання визначається за поштовим
штемпелем відділення зв'язку. При невиконанні цих умов Дані
вважаються поданими несвоєчасно.
1.6. Електронна форма Даних може бути надіслана електронною
поштою відповідно до центрального апарату або до територіального
управління. Електронна адреса центрального апарату Комісії:
emitent_kv@stockmarket.gov.ua. При цьому дата подання Даних
визначається відповідно до п.1.5.
1.7. Дані вважаються прийнятими, якщо: подані в електронній та паперовій формах своєчасно; складені відповідно до вимог цього Положення; паперова форма за складом інформації відповідає електронній
формі.
1.8. Надходження електронної форми Даних на пошкодженому
електронному носії інформації (дискеті, диску тощо) або носії,
який не містить електронної форми, не вважається поданням
електронної форми Даних, про що емітенту повідомляється поштовим
повідомленням або засобами електронного зв'язку (електронною
поштою).
2. Склад Даних, що подаються емітентом
2.1. Дані у електронній формі складаються шляхом заповнення
українською мовою таблиць та форм, передбачених цим Положенням, за
допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів у
форматі, визначеному Комісією.
2.2. Дані в паперовій формі формуються як друкована копія
Даних в електронній формі. Дані зшиваються (аркуші нумеруються),
підтверджуються підписом керівника емітента і засвідчуються
печаткою. Відповідність інформації в електронній та паперовій формах
Даних підтверджується підписом керівника і засвідчується печаткою
на титульному аркуші паперової форми Даних із зазначенням дати їх
складання.
2.3. Дані складаються з: інформації про результати господарювання (додаток 1) та для
ЗАТ - небанку - річного балансу та довідки про фінансовий стан,
яка складається зі звіту про фінансові результати, звіту про рух
грошових коштів, звіту про власний капітал; для ЗАТ - суб'єктів малого підприємництва - фінансового звіту
суб'єкта малого підприємництва, який складається з балансу та
звіту про фінансові результати; для ЗАТ - банку - балансу комерційного банку (форма
N 11-місячна) та довідки про фінансовий стан, яка складається зі
звіту про прибутки та збитки (форма N 2КБ); основних відомостей про додатково випущені цінні папери
(додаток 2); обгрунтування змін у персональному складі службових осіб
(додаток 3); текстової частини Даних, аудиторського висновку.
2.4. Текстова частина звіту містить: підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) річного балансу
та довідки про фінансовий стан; іншу інформацію, яку ЗАТ уважає необхідним додати до звіту,
наприклад, інформацію про загальні збори акціонерів за формою,
наведеною у додатку 4.
2.5. Перелік усіх документів, що містять Дані, подається на
окремому аркуші у складі Даних, засвідчується підписом керівника
та печаткою емітента.
3. Відповідальність емітента
За ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо
недостовірної інформації емітент несе відповідальність відповідно
до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні" ( 448/96-ВР ).
Начальник управління звітності
учасників ринку цінних паперів О.Г.Величко

Додаток 1

до Положення про подання

річного звіту закритими

акціонерними товариствами

до ДКЦПФР

ІНФОРМАЦІЯ

про результати господарювання ЗАТ

Титульний аркуш звіту
Інформацію підтверджую, відомості, зазначені
в електронній формі, що додається, збігаються
з даними паперової форми звіту: _____________ _________________ ______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові

керівника)

М.П.
--------------------------------- |Дата | | ---------------------------------
Контактна особа з питань складеної інформації
------------------------------------------------------------------ |Посада, підрозділ | | |------------------------------+---------------------------------| |Прізвище, ім'я, по батькові | | |------------------------------+---------------------------------| |Міжміський код, телефон, факс | | |------------------------------+---------------------------------| |E-mail | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ | Річний звіт закритого акціонерного товариства (ЗАТ) | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Звітний період: |Рік | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Повне найменування ЗАТ | | ------------------------------------------------------------------ ---------------- |Звіт прийнято:|_________ __________________________ ----------------(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові працівника Комісії)
------------------------------------------------------------------ |Звіт зареєстровано за| |Дата реєстрації| | |номером | |звіту | | |---------------------+------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Інформація про ЗАТ ------------------------------------------------------------------ |Повне найменування ЗАТ | | |-----------------------------------------+----------------------| |Код за ЄДРПОУ | | |-----------------------------------------+----------------------| |Номер свідоцтва про державну | | |реєстрацію ЗАТ | | |-----------------------------------------+----------------------| |Дата видачі свідоцтва про державну | | |реєстрацію | | |-----------------------------------------+----------------------| |Код території за КОАТУУ | | |-----------------------------------------+----------------------| |Територія (область) | | |-----------------------------------------+----------------------| |Місцезнаходження (поштова адреса) | | |-----------------------------------------+----------------------| |Міжміський код | | Телефон | | |---------------+-------------------------+---------+------------| |E-mail | | Факс | | |---------------+------------------------------------------------| |www-адреса | | |---------------+------------------------------------------------| |Основні види | (код за КВЕД) | (найменування виду | |діяльності: | | діяльності) | |---------------+-------------------------+----------------------| | 1 | | | |---------------+-------------------------+----------------------| | 2 | | | |---------------+-------------------------+----------------------| | 3 | | | |-----------------------------------------+----------------------| |Статутний капітал (грн.) | | |-----------------------------------------+----------------------| |Чисельність працівників (чол.) | | |-----------------------------------------+----------------------| |Фонд оплати праці (тис. грн.) | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до Положення про подання

річного звіту закритими

акціонерними товариствами

до ДКЦПФР

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

про додатково випущені цінні папери
------------------------------------------------------------------ |Дата реєстрації випуску акцій | | |----------------------------------------------------+-----------| |Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій | | |----------------------------------------------------+-----------| |Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій | | |----------------------------------------------------+-----------| |Кількість простих іменних акцій (штук) | | |----------------------------------------------------+-----------| |Кількість простих акцій на пред'явника (штук) | | |----------------------------------------------------+-----------| |Кількість привілейованих іменних акцій (штук) | | |----------------------------------------------------+-----------| |Кількість привілейованих акцій на пред'явника (штук)| | |----------------------------------------------------+-----------| |Форма випуску акцій | | |----------------------------------------------------+-----------| |Номінальна вартість акції (грн.) | | |----------------------------------------------------+-----------| |Кількість акцій, що належать державі (штук) | | |----------------------------------------------------+-----------| |Найменування реєстратора власників іменних | | |цінних паперів ЗАТ | | |----------------------------------------------------+-----------| |Код за ЄДРПОУ реєстратора | | |----------------------------------------------------+-----------| |Номер ліцензії реєстратора | | |----------------------------------------------------+-----------| |Найменування зберігача цінних паперів, який | | |обслуговує бездокументарні цінні папери ЗАТ | | |----------------------------------------------------+-----------| |Код за ЄДРПОУ зберігача | | |----------------------------------------------------+-----------| |Номер ліцензії зберігача | | |----------------------------------------------------+-----------| |Найменування депозитарію цінних паперів, який | | |обслуговує бездокументарні цінні папери ЗАТ | | |----------------------------------------------------+-----------| |Код за ЄДРПОУ депозитарію | | |----------------------------------------------------+-----------| |Номер ліцензії депозитарію | | ------------------------------------------------------------------
Інформація про облігації ---------------------------------------------------------------------------------- |Дата |Номер |Орган, |Дата |Дата |Дата |Сумарна |Адреса, за |Примітки| |реєст- |свідоцтва|що |початку|закін- |пога-|вартість |якою | | |рації |про |зареєст-|виплати|чення |шення|непогаше- |звертатись | | |випуску|реєстра- |рував |процен-|виплати| |них |за | | | |цію |випуск |тів |процен-| |облігацій |інформацією| | | |випуску | |(най- |тів | |на кінець |з питань | | | | | |ближча)| | |звітного |викупу, | | | | | | | | |періоду |погашення | | | | | | | | |за номі- |або виплати| | | | | | | | |нальною |процентів | | | | | | | | |вартістю |за | | | | | | | | |(тис.грн.)|облігаціями| | |-------+---------+--------+-------+-------+-----+----------+-----------+--------| | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3

до Положення про подання

річного звіту закритими

акціонерними товариствами

до ДКЦПФР

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІН

у персональному складі службових осіб ЗАТ*
------------------------------------------------------------------ | N | Посада |Прізвище, ім'я, по| Стаж | Найменування | |з/п| | батькові ** |керівної| підприємства та | | | | | роботи | попередня посада, | | | | |(років) | яку займав | |---+-----------+------------------+--------+--------------------| | | | | | | |---+-----------+------------------+--------+--------------------| | | | | | | |---+-----------+------------------+--------+--------------------| | | | | | | |---------------+------------------------------------------------| |Примітки***: | | ------------------------------------------------------------------
_______________

* Указуються: голова та члени виконавчого органу (правління),
голова ревізійної комісії, голова та члени ради товариства
(спостережної ради). ** Інформація щодо кожної особи вводиться тільки в один рядок
таблиці. *** Обґрунтування змін у їх персональному складі, інформація
про наявність у службових осіб емітента непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини.

Додаток 4

до Положення про подання

річного звіту закритими

акціонерними товариствами

до ДКЦПФР

ІНФОРМАЦІЯ

про загальні збори акціонерів
------------------------------------------------------------------ |Дата проведення останніх зборів | | |акціонерів | | |----------------------------------+-----------------------------| |Вид зборів (чергові/позачергові) | | |----------------------------------+-----------------------------| |Місце проведення | | |----------------------------------+-----------------------------| |Кворум зборів (у відсотках до | | |загальної кількості голосів | | |відповідно до статуту товариства) | | |----------------------------------+-----------------------------| |Питання порядку денного | | |----------------------------------+-----------------------------| |Хто скликав позачергові збори | | |----------------------------------+-----------------------------| |Причина скликання позачергових | | |зборів | | |----------------------------------+-----------------------------| |Дата обліку для виплати дивідендів| | |(якщо вони будуть виплачуватись) | | |----------------------------------+-----------------------------| |Дата початку виплати дивідендів | | |----------------------------------+-----------------------------| |Дата закінчення виплати дивідендів| | |----------------------------------+-----------------------------| |Найменування юридичної особи, | | |уповноваженої ЗАТ виплачувати | | |дохід за його цінними паперами | | |----------------------------------+-----------------------------| |Код за ЄДРПОУ юридичної особи, | | |уповноваженої ЗАТ виплачувати | | |дохід за його цінними паперами | | |----------------------------------+-----------------------------| |Примітки | | ------------------------------------------------------------------

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: