open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 16 червня 2003 р. N 916

Київ
Про затвердження Порядку надання

цільових пільгових державних

кредитів для здобуття вищої освіти

Відповідно до статті 3 Закону України "Про вищу освіту"
( 2984-14 ), статті 11 Закону України "Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок надання цільових пільгових державних
кредитів для здобуття вищої освіти, що додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 27 травня 2000 р. N 844 ( 844-2000-п ) "Про
затвердження Порядку надання молодим громадянам пільгових
довгострокових кредитів для здобуття освіти у вищих навчальних
закладах за різними формами навчання незалежно від форм власності"
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 22, ст. 898).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 червня 2003 р. N 916
ПОРЯДОК

надання цільових пільгових державних

кредитів для здобуття вищої освіти
1. На умовах, визначених цим Порядком, цільовий пільговий
державний кредит для здобуття вищої освіти за денною, вечірньою та
заочною формою навчання у вищих навчальних закладах незалежно від
форми власності (далі - кредит) можуть одержати молоді громадяни
України віком до 28 років, які успішно склали вступні іспити або
навчаються на будь-якому курсі вищого навчального закладу (далі -
одержувач кредиту).
2. Кредит надається тільки один раз на навчання за однією і
тією ж спеціальністю для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра у вищому
навчальному закладі, що функціонує на території України.
3. Кошти на надання кредитів передбачаються:
у Державному бюджеті України - МОН для оплати навчання у
вищих навчальних закладах усіх форм власності, крім комунальної, а
також крім тих, що перебувають у власності Автономної Республіки
Крим;
у бюджеті Автономної Республіки Крим та інших місцевих
бюджетах - відповідно Міністерству освіти Автономної Республіки
Крим, управлінням освіти обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій для оплати навчання у вищих навчальних
закладах, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, а
також у комунальній, державній та приватній власності.
4. Розмір кредиту визначається щороку до 1 квітня вищим
навчальним закладом державної форми власності виходячи з вартості
навчання (за винятком стипендії) відповідно до форми навчання і
затверджується центральним органом виконавчої влади, у
підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад.
Розмір кредиту у вищих навчальних закладах, що перебувають у
власності Автономної Республіки Крим, визначається і
затверджується Міністерством освіти Автономної Республіки Крим.
Розмір кредиту у вищих навчальних закладах комунальної форми
власності визначається і затверджується управліннями освіти
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.
5. Розмір кредиту у вищих навчальних закладах приватної форми
власності визначається вищим навчальним закладом і затверджується
МОН.
6. Відповідно до бюджетних призначень, передбачених для
надання кредитів законом про Державний бюджет України та місцевими
бюджетами на поточний рік:
а) МОН до 1 червня поточного року виходячи з обсягу
державного замовлення, потреби на підготовку фахівців з
гостродефіцитних спеціальностей та кількості одержувачів кредиту
розподіляє бюджетне призначення, встановлене йому в Державному
бюджеті України, для:
центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких
є вищі навчальні заклади державної форми власності;
вищих навчальних закладів державної форми власності,
підпорядкованих МОН;
акредитованих вищих навчальних закладів приватної форми
власності;
б) Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління
освіти обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій розподіляють встановлені у місцевих бюджетах
бюджетні призначення для надання кредитів у вищих навчальних
закладах державної і комунальної форми власності, вищих навчальних
закладах, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим,
та вищих навчальних закладах приватної форм власності за
направленням.
7. Після розподілу бюджетних призначень МОН до 1 липня
поточного року укладає відповідні угоди стосовно передачі
повноважень на надання кредитів з центральними органами виконавчої
влади, у підпорядкуванні яких перебувають вищі навчальні заклади
державної форми власності, і подає Мінфіну дані для внесення змін
у встановленому порядку до розпису Державного бюджету України.
МОН, інші центральні органи виконавчої влади, які одержали
відповідно до внесених до розпису змін бюджетні асигнування на
надання кредиту, розподіляють суми між підпорядкованими вищими
навчальними закладами, доводять до них довідки про внесення змін
до кошторису.
Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління
освіти обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій доводять розміри бюджетних асигнувань на надання
кредиту до вищих навчальних закладів комунальної форми власності
та вищих навчальних закладів, що перебувають у власності
Автономної Республіки Крим. Внесення змін до розпису та кошторису
здійснюється в установленому порядку.
8. У межах бюджетних асигнувань на надання кредиту
Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
видають одержувачам кредиту направлення для здобуття вищої освіти
у вищому навчальному закладі державної та приватної форми
власності за формою, що затверджується МОН. Бланки направлення на
навчання за рахунок кредиту підлягають суворому обліку.
9. МОН, інші центральні органи виконавчої влади, які мають у
своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади державної форми
власності, до 1 жовтня поточного року можуть перерозподіляти
бюджетні асигнування на надання кредиту між вищими навчальними
закладами у разі, коли виділені на цю мету в поточному навчальному
році кошти використано вищим навчальним закладом не в повному
обсязі.
Контроль за витрачанням коштів на надання кредиту здійснює
МОН, інші центральні органи виконавчої влади у підпорядкуванні
яких є вищі навчальні заклади, Міністерство освіти Автономної
Республіки Крим, управління освіти обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій.
10. Приймальна комісія вищого навчального закладу за
результатами складання вступних іспитів приймає щодо кожного
одержувача кредиту рішення про зарахування абітурієнта до вищого
навчального закладу з оплатою його навчання за рахунок кредиту.
Зазначене рішення затверджується керівником вищого навчального
закладу.
Вищі навчальні заклади у 10-денний строк після підписання
наказу про зарахування подають інформацію про зарахування
абітурієнтів з оплатою навчання за рахунок кредиту центральним
органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні
заклади.
Абітурієнти, які мають направлення, передбачене пунктом 8
цього Порядку, і які успішно склали вступні іспити, зараховуються
до вищих навчальних закладів додатково до кількості одержувачів
кредиту за рахунок коштів Державного бюджету України.
Приймальна комісія вищого навчального закладу повідомляє
орган, який видав направлення на навчання за рахунок кредиту, про
результати зарахування абітурієнтів цієї категорії та повертає
направлення на навчання за рахунок кредиту абітурієнтів, які не
склали вступних іспитів або яких не зараховано до вищих навчальних
закладів, не пізніше 10 днів з моменту підписання наказу про
зарахування.
Орган, який видав направлення на навчання за рахунок кредиту,
має право надавати невикористані кредити студентам вищих
навчальних закладів незалежно від курсу навчання.
11. Абітурієнти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, інвалідів 1 та 2 групи, малозабезпечених
і багатодітних сімей мають переваги за однакових результатів
вступних іспитів серед абітурієнтів, які претендують на здобуття
вищої освіти за рахунок кредиту.
12. При наданні направлення, передбаченого пунктом 8 цього
Порядку, враховуються такі критерії, як успішність, здібність до
засвоєння знань, участь в олімпіадах, конкурсах тощо.
За однакових результатів перевага надається абітурієнтам,
зазначеним у пункті 11 Порядку.
13. Кредит надається на підставі угоди між його одержувачем
та керівником вищого навчального закладу. Форма угоди
затверджується МОН.
У разі коли одержувач кредиту є неповнолітнім, зазначена
угода укладається батьками або особами, які їх замінюють. По
досягненні повноліття одержувач кредиту переукладає угоду з вищим
навчальним закладом.
14. Для укладення угоди одержувач кредиту, а якщо він є
неповнолітнім, його батьки або особи, які їх замінюють, подають до
вищого навчального закладу паспорт та довідку про присвоєння
Державною податковою адміністрацією ідентифікаційного номера
платника податків.
15. Угода укладається у трьох примірниках - по одному для
кожної із сторін, що її уклали. Один примірник угоди передається:
вищими навчальними закладами державної форми власності -
центральним органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є
вищі навчальні заклади;
вищими навчальними закладами, що перебувають у власності
Автономної Республіки Крим, - Міністерству освіти Автономної
Республіки Крим,
вищими навчальними закладами комунальної форми власності -
управлінням освіти обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій;
вищими навчальними закладами приватної форми власності - МОН;
вищими навчальними закладами державної та приватної форми
власності - Міністерству освіти Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій у разі зарахування абітурієнта, який отримав
направлення на навчання згідно з пунктом 8 Порядку.
16. Інформація про надання кредиту до 15 жовтня поточного
року надається МОН центральними органами виконавчої влади, у
підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади, Міністерством
освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
вищими навчальними закладами, підпорядкованими МОН та вищими
навчальними закладами приватної форми власності за формою,
визначеною МОН.
17. Облік та звітність про надання кредиту здійснюється вищим
навчальним закладом у порядку, визначеному МОН.
18. Акредитовані вищі навчальні заклади приватної форми
власності одержують бюджетні асигнування на надання кредиту від
МОН як одержувачі коштів.
19. Міністерством освіти Автономної Республіки Крим,
управліннями освіти обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій кошти на надання кредиту, встановлені у
бюджеті Автономної Республіки Крим та інших місцевих бюджетах,
перераховуються вищим навчальним закладам державної і приватної
форми власності, до яких зараховані абітурієнти за направленням
згідно з пунктом 8 Порядку.
20. Відраховані з вищого навчального закладу студенти, які
навчалися за рахунок кредиту, втрачають на нього право.
Вищий навчальний заклад повідомляє Міністерство освіти
Автономної Республіки Крим, управління освіти обласних, Київської
та Севастопольської міських держадміністрацій про відрахування
студента і повертає невикористані кошти, перераховані на оплату
його навчання.
У разі відрахування студента, який навчався за рахунок
кредиту, вищий навчальний заклад у десятиденний строк оголошує
конкурс на одержання кредиту серед студентів, які навчаються на
платній основі. Рішення про надання такого кредиту приймається
вченою радою вищого навчального закладу з урахуванням умов,
визначених у пункті 11 Порядку.
21. Студенти, які перебувають в академічній відпустці, мають
право продовжити строк дії угоди про надання кредиту після
повернення з академічної відпустки.
22. Сума кредиту повертається із сплатою 3 відсотків річних
протягом 15 років починаючи з дванадцятого місяця після закінчення
навчання у вищому навчальному закладі до Державного бюджету
України, бюджету Автономної Республіки Крим та інших місцевих
бюджетів з виплатою щороку однієї п'ятнадцятої частини загальної
суми одержаного кредиту та відсотків за користування ним.
Одержувач кредиту на навчання за рахунок Державного бюджету
України повертає кредит та відсотки за користування ним через
вищий навчальний заклад на рахунки МОН, інших центральних органів
виконавчої влади, у підпорядкуванні яких перебуває вищий
навчальний заклад, з подальшим зарахуванням коштів до Державного
бюджету України.
Одержувач кредиту на навчання з бюджету Автономної Республіки
Крим та інших місцевих бюджетів повертає кредит та відсотки за
користування ним через вищий навчальний заклад, що перебуває у
власності Автономної Республіки Крим та у комунальній власності,
на рахунки Міністерства освіти Автономної Республіки Крим,
управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій з подальшим зарахуванням коштів до бюджету
Автономної Республіки Крим та інших місцевих бюджетів.
Одержувач кредиту на навчання з бюджету Автономної Республіки
Крим та інших місцевих бюджетів у вищих навчальних закладах
державної та приватної форми власності за направленням згідно з
пунктом 8 Порядку, повертає кредит та відсотки за користування ним
на рахунки Міністерства освіти Автономної Республіки Крим,
управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій з подальшим зарахуванням коштів до бюджету
Автономної Республіки Крим та інших місцевих бюджетів.
Відраховані з вищого навчального закладу одержувачі кредиту
повертають кошти починаючи з третього місяця після відрахування.
23. У разі невиконання одержувачем кредиту умов угоди,
ухилення від повернення кредиту вищий навчальний заклад застосовує
заходи для стягнення заборгованості відповідно до законодавства.
24. Одержувач кредиту може повернути кредит раніше
встановленого в угоді строку.
25. Кредит та відсотки за користування ним не повертаються у
разі настання на момент виплати смерті одержувача кредиту або
встановлення йому інвалідності 1 групи.
26. Одержувач кредиту, який після закінчення вищого
навчального закладу пропрацював за фахом не менше ніж 5 років у
державному або комунальному закладі чи установі у сільській
місцевості, кредит та відсотки за користування ним не повертає, що
підтверджується щороку на момент оплати довідкою з місця роботи.
27. Строк повернення кредиту продовжується на період:
строкової військової служби одержувача кредиту;
перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку.
28. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації можуть
встановлювати додаткові умови стосовно кредиту на навчання, який
надається за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.
29. Роз'яснення щодо застосування цього Порядку надає МОН за
погодженням з Мінфіном.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: