open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 11 липня 2001 р N 827

Київ
Про затвердження Положення

про Державну службу медицини катастроф

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1.Затвердити Положення про Державну службу медицини
катастроф, що додається.
2.Визнати таким, що втратило чинність, Положення про державну
службу медицини катастроф, затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 343 ( 343-97-п ) "Про
створення державної служби медицини катастроф" (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 16, с. 63).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 11 липня 2001 р. N 827
ПОЛОЖЕННЯ

про Державну службу медицини катастроф

1. Державна служба медицини катастроф (далі - Служба) є
особливим видом державної аварійно-рятувальної служби, основним
завданням якої є надання безоплатної медичної допомоги
постраждалим від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру (далі - надзвичайні ситуації), рятувальникам та особам,
які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та
законами України ( 254к/96-ВР ), актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, а також цим
Положенням.
3. Організаційно-методичне керівництво Службою здійснює МОЗ
України.
4. Координацію діяльності Служби у разі виникнення
надзвичайних ситуацій здійснюють центральна і територіальні
координаційні комісії Служби, що утворюються згідно із
законодавством.
5. Служба утворюється:
на центральному рівні - МОЗ України;
на територіальному рівні - Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
держадміністраціями.
6. До складу Служби входять медичні сили, засоби та
лікувально-профілактичні заклади центрального і територіального
рівня незалежно від виду діяльності та галузевої належності,
визначені МОЗ України за погодженням з МНС, Міноборони, МВС,
Мінтрансом, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.
7. До медичних сил, засобів та лікувально-профілактичних
закладів Служби належать Український науково-практичний центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, який є головним
науково-практичним закладом Служби, територіальні центри екстреної
медичної допомоги, науково-дослідні медичні установи,
лікувально-профілактичні заклади, які утворюють і утримують
медичні формування та розгортають додатковий ліжковий фонд для
надання екстреної медичної допомоги постраждалим від надзвичайних
ситуацій, рятувальникам та особам, які беруть участь у ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій.
8. Територіальні центри екстреної медичної допомоги
утворюються відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими
держадміністраціями.
Територіальні центри екстреної медичної допомоги мають статус
юридичних осіб і підпорядковуються відповідно Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям.
Керівники територіальних центрів екстреної медичної допомоги
призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими держадміністраціями за погодженням з МОЗ
України.
9. До медичних формувань Служби належать мобільні госпіталі,
мобільні загони, медичні бригади постійної готовності першої черги
(бригади швидкої медичної допомоги), спеціалізовані медичні
бригади постійної готовності другої черги, положення про які
затверджуються МОЗ України.
10. Особовий склад (медичні та інші працівники) медичних
формувань Служби повинен мати відповідний рівень підготовки для
надання екстреної медичної допомоги у разі виникнення надзвичайних
ситуацій і бути здатний за станом здоров'я виконувати роботи в
екстремальних умовах. Усі медичні формування та їх особовий склад
підлягають обов'язковій атестації. Порядок атестації медичних
формувань, їх особового складу визначається МОЗ України.
Атестовані медичні формування вносяться до спеціального
реєстру аварійно-рятувальних служб. На атестований особовий склад
медичних формувань, внесених до реєстру, поширюються положення про
права, обов'язки, гарантії соціального захисту та відповідальність
рятувальників згідно із Законом України "Про аварійно-рятувальні
служби" ( 1281-14 ).
11. Завдання функціональної підсистеми Урядової
інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій у
МОЗ України покладаються на Український науково-практичний центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Територіальні
центри екстреної медичної допомоги входять до складу
територіальних підсистем Урядової інформаційно-аналітичної системи
з питань надзвичайних ситуацій.
12. Основними завданнями Служби є:
надання безоплатної медичної допомоги на догоспітальному і
госпітальному етапах постраждалим від надзвичайних ситуацій,
рятувальникам та особам, які беруть участь у ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій;
ліквідація медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій;
участь в організації комплексу санітарно-гігієнічних та
протиепідемічних заходів у районах надзвичайних ситуацій, які
здійснює санепідемслужба МОЗ України;
організація взаємодії медичних сил, засобів та лікувальних
закладів відповідно на центральному і територіальному рівні у
сфері медичного захисту населення у разі виникнення надзвичайних
ситуацій; координація роботи із забезпечення готовності органів
охорони здоров'я, систем зв'язку та оповіщення до дій у
надзвичайних ситуаціях;
прогнозування медико-санітарних наслідків надзвичайних
ситуацій та розроблення рекомендацій щодо здійснення заходів з
метою зниження негативного впливу таких ситуацій;
проведення збору та аналізу інформації про медико-соціальні
наслідки надзвичайних ситуацій в межах Урядової
інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій;
створення і раціональне використання резерву
матеріально-технічних ресурсів для здійснення заходів Служби на
центральному і територіальному рівні;
участь у підготовці та атестації медичних формувань та їх
особового складу;
проведення науково-дослідних робіт, пов'язаних з
удосконаленням форм і методів організації надання екстреної
медичної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
13. Служба організовує свою діяльність за планами
медико-санітарного забезпечення населення в надзвичайних ситуаціях
або у разі загрози їх виникнення.
План медико-санітарного забезпечення населення в надзвичайних
ситуаціях або у разі загрози їх виникнення на центральному рівні
розробляється МОЗ України, розглядається Центральною
координаційною комісією Служби і затверджується МОЗ України за
погодженням з МНС.
Плани медико-санітарного забезпечення населення в
надзвичайних ситуаціях або у разі загрози їх виникнення на
територіальному рівні розробляються МОЗ Автономної Республіки
Крим, управліннями охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій, розглядаються
територіальними координаційними комісіями Служби і затверджуються
відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.
14. Режими функціонування Служби встановлюються залежно від
масштабів і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується
або виникла.
15. Лікувально-евакуаційне забезпечення у процесі ліквідації
медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій організовується
на основі системи етапного лікування постраждалих, яка передбачає
надання медичної допомоги в зоні надзвичайних ситуацій і на етапах
медичної евакуації, а також евакуацію до лікувального закладу, де
постраждалий отримує лікування адекватно ураженню. На етапах
медичної евакуації медичні формування Служби, що розгортаються на
шляхах евакуації постраждалих, забезпечують їх прийом, надання
певного регламентованого для даного етапу рівня медичної допомоги
та підготовку до подальшої евакуації.
16. Фінансування витрат, пов'язаних з функціонуванням Служби,
здійснюється в межах асигнувань, що передбачаються у Державному
бюджеті України, республіканському бюджеті Автономної Республіки
Крим та місцевих бюджетах на охорону здоров'я, за рахунок
благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, а також інших не
заборонених законодавством джерел фінансування.
17. Лікувально-профілактичні заклади, що входять до складу
Служби, формують і накопичують оперативний резерв медикаментів,
медичних засобів тощо для забезпечення робіт під час ліквідації
медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій за рахунок і в
межах коштів, передбачених на їх утримання.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: