open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 13 березня 2002 р. N 321

Київ
Про затвердження Порядку погодження

та видачі дозволів на спеціальне

водокористування та внесення змін до

постанови Кабінету Міністрів України

від 10 серпня 1992 р. N 459
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 991 ( 991-2012-п ) від 17.10.2012

N 1203 ( 1203-2012-п ) від 19.11.2012 }

Відповідно до частини четвертої статті 49 Водного
кодексу України ( 213/95-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок погодження та видачі дозволів на
спеціальне водокористування (додається).
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 1992 р. N 459 ( 459-92-п ) "Про порядок видачі
дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і
встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного
значення" (ЗП України, 1992 р., N 9, ст. 217; 1994 р., N 8,
ст. 209; Офіційний вісник України, 1999 р., N 31, ст. 1612, N 50,
ст. 2440; 2000 р., N 49, ст. 2119) зміни, що додаються.
3. Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерству
охорони здоров'я та Державному комітетові по водному господарству
затвердити у тримісячний термін нормативно-правові акти, пов'язані
з виконанням Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне
водокористування.
4. Установити, що до 17 травня 2013 р. (включно) видача
дозволів на спеціальне водокористування у разі використання води
водних об’єктів загальнодержавного значення та погодження дозволів
на спеціальне водокористування у разі використання води водних
об’єктів місцевого значення здійснюються територіальними органами
Міністерства охорони навколишнього природного середовища. Постанову доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1203
( 1203-2012-п ) від 19.11.2012 }
Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 березня 2002 р. N 321
ПОРЯДОК

погодження та видачі дозволів на

спеціальне водокористування

1. Цей Порядок визначає процедуру погодження та видачі
юридичним і фізичним особам (далі - водокористувачі) дозволів на
спеціальне водокористування (забір води з водних об'єктів із
застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та
скидання у водні об'єкти забруднюючих речовин, включаючи забір
води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із
застосуванням каналів).
2. Дозволи видаються у разі використання води водних
об’єктів:
загальнодержавного значення - Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
держадміністраціями;
місцевого значення - органом виконавчої влади Автономної
Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного
середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими
радами за погодженням із Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими
держадміністраціями. Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1203 ( 1203-2012-п ) від
19.11.2012 }
3. Дозволи видаються за клопотанням водокористувачів з
обґрунтуванням потреби у воді, яке погоджується:
у разі використання поверхневих вод - з органом виконавчої
влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства,
територіальними органами басейнових управлінь водних ресурсів або
обласними виробничими управліннями водного господарства і
меліорації (далі - органи водного господарства); { Абзац другий
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 991
( 991-2012-п ) від 17.10.2012 }
у разі використання підземних вод - з Держгеонадрами або
дочірніми підприємствами НАК "Надра України" за переліком, який
затверджує Мінприроди; { Абзац третій пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 991 ( 991-2012-п ) від
17.10.2012 }
у разі використання водних об'єктів, віднесених до категорії
лікувальних, - з МОЗ.
4. Дозволи видаються органами, що зазначені в абзаці другому
пункту 2 цього Порядку, в місячний термін з дня подання в
установленому порядку клопотання, а органами, зазначеними в абзаці
третьому цього пункту, - в установлені ними терміни.
Клопотання водокористувачів розглядаються у місячний термін.
У разі відмови у погодженні клопотання або у видачі дозволу
водокористувачу надається відповідь з обґрунтуванням причин
відмови.
5. У дозволі зазначаються:
1) найменування органу, що його видав;
2) найменування та реквізити водокористувача - юридичної
особи (прізвище, ім'я, по батькові, адреса водокористувача -
фізичної особи);
3) термін, на який видано дозвіл;
4) ліміти забору води, використання води та скидання
забруднюючих речовин;
5) умови спеціального водокористування;
6) інші відомості (у разі потреби).
Дозвіл скріплюється печаткою та підписом керівника органу, що
його видав.
Зразки бланків дозволу та клопотання щодо його отримання,
перелік відомостей, що подаються водокористувачами для отримання
дозволу, затверджуються спільним наказом Мінприроди, МОЗ і
Держводагентства. { Абзац дев'ятий пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 991 ( 991-2012-п ) від 17.10.2012 }
6. Спеціальне водокористування може бути:
короткотерміновим (до 3 років) - у разі скидання
водокористувачем забруднюючих речовин у водні об'єкти в обсягах,
що перевищують граничнодопустимі, які встановлюються
органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань
охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською
та Севастопольською міськими держадміністраціями; { Абзац другий
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 991
( 991-2012-п ) від 17.10.2012, N 1203 ( 1203-2012-п ) від
19.11.2012 }
довготерміновим (від 3 до 25 років) - в усіх інших випадках.
У разі коли умови спеціального водокористування залишаються
незмінними, за клопотанням водокористувача термін спеціального
водокористування може бути продовжено, але не більше ніж на період
відповідно коротко- або довготермінового водокористування органом,
що видав дозвіл, про що у дозволі робиться відповідна відмітка.
7. Видача дозволів та погодження клопотань здійснюються
безоплатно.
8. Копії отриманих дозволів водокористувачі надають
відповідним установам державної санітарно-епідеміологічної служби
та органам водного господарства.
9. Припинення права спеціального водокористування
здійснюється органом, що видав дозвіл на спеціальне
водокористування.
10. У разі здійснення спеціального водокористування на
прикордонних водах дозволи видаються з урахуванням вимог
міжнародних договорів.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 березня 2002 р. N 321
ЗМІНИ,

що вносяться до постанови

Кабінету Міністрів України

від 10 серпня 1992 р. N 459

( 459-92-п )
1. У Положенні про порядок видачі дозволів на спеціальне
використання природних ресурсів, затвердженому зазначеною
постановою:
1) у пункті 1 слова "крім лісових" замінити словами "крім
лісових і водних";
2) абзаци другий, четвертий і п'ятий пункту 2 виключити;
3) в абзаці другому пункту 4 слова "територіальних і
внутрішніх морських та підземних вод" і "поверхневих вод, що
знаходяться або використовуються на території більш як однієї
області" виключити;
4) абзац п'ятий пункту 5 виключити.
2. У Положенні про порядок установлення лімітів використання
природних ресурсів загальнодержавного значення, затвердженому
зазначеною постановою:
1) у пункті 1:
абзац перший доповнити словами "(крім водних)";
абзаци третій і четвертий виключити;
2) пункти 5 і 6 виключити.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: