open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 29 квітня 2002 р. N 587

Київ
Деякі питання розвитку транскордонного

співробітництва та єврорегіонів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 270 ( 270-2003-п ) від 01.03.2003

N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003

N 781 ( 781-2005-п ) від 18.08.2005 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань розвитку
транскордонного співробітництва та єврорегіонів у складі згідно з
додатком.
Дозволити голові Міжвідомчої комісії вносити у разі потреби
зміни до її складу.
2. Затвердити Програму розвитку єврорегіонів (далі -
Програма), що додається.
3. Покласти на Міністерство економіки та з питань
європейської інтеграції координацію роботи, пов'язаної з
виконанням Програми.
4. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам
виконавчої влади забезпечити виконання Програми та щороку до
10 січня подавати Міністерству економіки та з питань європейської
інтеграції інформацію про результати роботи.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 52

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 2002 р. N 587
СКЛАД

Міжвідомчої комісії з питань розвитку транскордонного

співробітництва та єврорегіонів

( Головою Міжвідомчої комісії з питань розвитку
транскордонного співробітництва та єврорегіонів є перший заступник
Міністра економіки згідно з Постановою КМ N 781 ( 781-2005-п ) від
18.08.2005 )

ЧАЛИЙ - Державний секретар з питань лександр Олександрович європейської інтеграції МЗС,

заступник голови Комісії
РОМАНЮК - заступник Державного секретаря
Сергій Андрійович Мінекономіки, заступник голови

Комісії
ВИСЛОУХ - заступник Державного секретаря
Олег Валентинович Мінтрансу
ГРИЦЕНКО - заступник Державного секретаря
Анатолій Володимирович Мінекоресурсів
ДАНИЛИШИН - заступник голови Львівської натолій Антонович облдержадміністрації
ЗАЄЦЬ - перший заступник Державного натолій Павлович секретаря Мін'юсту
ЗАГОРОДНІЙ - перший заступник Голови олодимир Петрович Держпідприємництва
ЗВАРИЧ - заступник голови гор Теодорович Івано-Франківської

облдержадміністрації
НІКІТОВИЧ - заступник голови Чернівецької орнелій Федорович облдержадміністрації
ПАШКО - заступник Голови Держмитслужби
Павло Володимирович
РЕГУРЕЦЬКИЙ - заступник Державного секретаря
Василь Васильович Мінфіну
СОЛДАТЕНКО - заступник Державного секретаря
Микола Олексійович Мінпраці
СТАШУК - заступник Голови Держводгоспу асиль Андрійович
ТИНДЮК - перший заступник голови Одеської
Микола Андрійович облдержадміністрації
ХАРУТА - заступник голови Закарпатської
Федор Григорович облдержадміністрації
ЧУМАЧЕНКО - заступник голови Волинської ндрій Григорович облдержадміністрації
ШИТРЯ - заступник Голови Державної лексій Іванович податкової адміністрації
ШИШОЛІН - перший заступник Голови авло Анатолійович Держприкордонслужби
( Склад із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 270
( 270-2003-п ) від 01.03.2003, N 1402 ( 1402-2003-п ) від
04.09.2003 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 2002 р. N 587
ПРОГРАМА

розвитку єврорегіонів

1. Загальна частина
Розроблення Програми розвитку єврорегіонів зумовлене
поступовим наближенням кордону Європейського Союзу до території
України, необхідністю виконання стратегічних завдань інтеграції
України до ЄС, важливістю розвитку регіонального співробітництва.
Сучасні міжнародні відносини характеризуються досить
інтенсивними інтеграційними процесами, серед яких важливу роль
відіграє транскордонне співробітництво. Україна завдяки вигідному
геополітичному положенню має великі потенційні можливості щодо
його розвитку, оскільки 19 з 25 регіонів держави є прикордонними,
а зовнішній кордон є найдовшим серед європейських країн. Підтримка
транскордонного співробітництва прикордонних регіонів є
інструментом соціально-економічного розвитку регіонів та
пом'якшення територіальних диспропорцій.
Транскордонне співробітництво полягає у будь-яких спільних
діях, спрямованих на посилення та поглиблення добросусідських
відносин між територіальними громадами або органами влади, які
перебувають під юрисдикцією двох і більше договірних сторін, та
укладення з цією метою необхідних угод або домовленостей.
Транскордонне співробітництво здійснюється в межах компетенції
територіальних громад або органів влади, визначеної внутрішнім
законодавством.
Створення єврорегіонів є однією з форм транскордонного
співробітництва адміністративно-територіальних одиниць сусідніх
держав відповідно до двосторонніх та/або багатосторонніх угод для
розв'язання спільних проблем або вирішення тотожних завдань за
узгодженими механізмами.
Правові засади розвитку єврорегіонів закладено Європейською
конвенцією про основні принципи транскордонного співробітництва
між територіальними общинами або органами влади 1980 року
( 995_106 ) (Україна приєдналася до Конвенції у 1993 році),
Європейською хартією місцевого самоврядування ( 994_036 )
(ратифіковано Верховною Радою України у 1997 році).
Розвиток єврорегіонів на території України здійснюється
відповідно до вимог актів законодавства, зокрема Законів України
"Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), "Про
місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ), "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), Указу Президента
України "Про Концепцію державної регіональної політики
( 341/2001 ) та Угоди про партнерство і співробітництво між
Європейськими співтовариствами, їхніми державами-членами та
Україною ( 998_012 ), інших міжнародних договорів України.
За період з 1993 року створено єврорегіони "Буг", "Нижній
Дунай", "Верхній Прут", Карпатський єврорегіон, до функціонування
яких з Української Сторони залучені Волинська, Чернівецька,
Закарпатська, Одеська, Івано-Франківська та Львівська області, а
від прикордонних іноземних держав - адміністративно-територіальні
одиниці Польщі, Білорусі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови,
Австрії, Німеччини, Франції.
Основними напрямами співробітництва створених єврорегіонів є
поєднання зусиль в економічній сфері, розбудові соціальної,
інформаційної та виробничої інфраструктури, будівництві та
модернізації інфраструктури кордону, розвитку транспортної мережі,
науковій та культурній співпраці, охороні навколишнього природного
середовища, обміні досвідом між відповідними органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування, взаємній допомозі в
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, боротьбі зі
злочинністю і нелегальною міграцією тощо.
Основними завданнями щодо подальшого розвитку єврорегіонів є:
підтримка взаємовигідних зв'язків із сусідніми країнами,
країнами-кандидатами та державами ЄС;
здійснення заходів для поступового усунення перешкод
(адміністративних, правових), що стримують розвиток транскордонної
взаємодії;
приведення українського законодавства з питань регіонального
співробітництва у відповідність з міжнародними нормами.
Програма розвитку єврорегіонів розроблена з метою створення
належних умов для активізації участі регіонів України у
транскордонному співробітництві.
Відповідно до визначеної мети основними напрямами Програми
визначено:
розроблення і реалізацію регіональних та місцевих програм
розвитку єврорегіонів;
координацію виконання державних галузевих, регіональних та
цільових програм, можливого в рамках єврорегіонів з метою
ефективного використання ресурсів державного та місцевих бюджетів;
удосконалення законодавства України у сфері транскордонного
співробітництва та розвитку єврорегіонів;
створення системи моніторингу, контролю, інформаційного
забезпечення розвитку єврорегіонів;
створення умов для розвитку транспортної, митної,
прикордонної інфраструктури тощо.
Фінансування окремих регіональних проектів та програм
співробітництва в рамках єврорегіонів здійснюватиметься за рахунок
коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених
законодавством.
Державна підтримка розвитку єврорегіонів може здійснюватися
шляхом:
надання правової, інформаційної, методичної та організаційної
допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування щодо участі в транскордонному співробітництві та
розвитку єврорегіонів;
фінансування в установленому порядку відповідних заходів за
рахунок коштів державного бюджету;
участі у реалізації проектів, які підтримуються іноземними
державами та міжнародними організаціями;
сприяння в залученні міжнародної технічної допомоги та коштів
спеціалізованих фондів міжнародних організацій.
Виконання Програми розвитку єврорегіонів дасть змогу вивести
транскордонне співробітництво на якісно новий рівень, сприятиме
інтеграції України до Європейського Союзу та розв'язанню нагальних
соціально-економічних, екологічних, транспортно-комунікаційних,
інших проблем розвитку прикордонних регіонів.
2. Організаційно-правове забезпечення Програми
------------------------------------------------------------------ Зміст заходу | Термін | Відповідальні | виконання | виконавці ----------------------------------------------------------------- . Проведення переговорів з ЄС 2002 рік МЗС
щодо підтримки розвитку Мінекономіки
єврорегіонів, до функціонування Чернівецька,
яких залучена Українська Сторона, Волинська,
та надання проектам, що Одеська,
реалізуються на території Закарпатська,
України, підтримки в рамках Львівська,
регіональних програм ЄС для Івано-Франківська
країн-кандидатів облдержадміністрації
2. Проведення комплексного III Мінекономіки
аналізу результатів квартал Мінфін
функціонування єврорегіонів 2002 р. Держмитслужба
"Буг", "Верхній Прут", "Нижній Адміністрація
Дунай", Карпатського єврорегіону Держприкордонслужби
з метою розроблення пропозицій МЗС
щодо подальшого розвитку Чернівецька,
транскордонного співробітництва Волинська,

Одеська,

Закарпатська,

Львівська,

Івано-Франківська

облдержадміністрації
3. Проведення аналізу 2002 рік Мінекономіки
нормативно-правових актів, якими МЗС
регламентується транскордонне Мінфін
співробітництво і розвиток Мін'юст
єврорегіонів в Україні та країнах Мінекоресурсів
Європи, і підготовка пропозицій Держпідприємництво
щодо вдосконалення законодавства
України з цих питань
4. Підготовка пропозицій щодо липень МЗС
приєднання України до додаткових 2002 р. Мінекономіки
протоколів Європейської конвенції Мін'юст
про основні принципи
транскордонного співробітництва
між територіальними общинами або
органами влади 1980 року
5. Проведення переговорів з IV квартал МЗС
відповідними органами влади 2002 р. Мінекономіки
Польщі, Словаччини, Угорщини, Мін'юст
Румунії, Білорусі, Молдови щодо
спільного визначення статусу
єврорегіонів та узгодження питань
підтримки їх розвитку
6. Опрацювання пропозицій про -"- Мінекономіки
делегування на регіональний Мін'юст
рівень окремих повноважень щодо МЗС
впровадження механізмів розвитку заінтересовані
єврорегіонів облдержадміністрації
7. Вивчення можливостей 2002 рік МЗС
лібералізації візового режиму і Адміністрація
запровадження короткотермінових Держприкордонслужби
туристичних віз у регіонах, що Держмитслужба
беруть участь у транскордонному Мін'юст
співробітництві
8. Здійснення співпраці з постійно Мінекономіки
провідними європейськими МЗС
організаціями, до сфери Держпідприємництво
діяльності яких належать питання Мін'юст
транскордонного співробітництва заінтересовані
та розвитку єврорегіонів облдержадміністрації
9. Створення системи моніторингу 2003 рік Мінекономіки
участі окремих регіонів України у Мінфін
транскордонному співробітництві Держмитслужба
та розвитку єврорегіонів Адміністрація

Держприкордонслужби

Мінекоресурсів

Держводгосп

заінтересовані

облдержадміністрації
10. Опрацювання питання про 2002 рік Держкомстат
запровадження статистичної Мінекономіки
звітності щодо розвитку
єврорегіонів за нормами і
стандартами ЄС
11. Підготовка пропозицій щодо 2003 рік Мінекономіки
застосування досвіду ЄС у Мінфін
питаннях регіональної політики та МЗС
використання в Україні стандартів Мінекоресурсів
регіональної політики ЄС заінтересовані

облдержадміністрації
12. Проведення семінарів, починаючи з Мінекономіки
конференцій тощо з питань 2003 року заінтересовані
регіонального співробітництва та органи виконавчої
розвитку єврорегіонів влади
13. Створення методичного центру 2003-2004 Мінекономіки
з проблем транскордонного роки
співробітництва та розвитку
єврорегіонів
14. Реалізація заходів щодо Мінекономіки
інформаційного супроводження Мінекоресурсів
розвитку єврорегіонів: МЗС

заінтересовані алагодження обміну інформацією з починаючи з облдержадміністрації
учасниками єврорегіонів 2003 року
створення WEB-сторінок, постійно
організація серії публікацій з
метою висвітлення питань
транскордонного співробітництва і
розвитку єврорегіонів
15. Опрацювання питання щодо 2002-2006 Мінекономіки
залучення коштів міжнародної роки МЗС
технічної допомоги та Мінфін
спеціалізованих фондів заінтересовані
міжнародних організацій для облдержадміністрації
виконання програм розвитку
єврорегіонів
16. Розроблення проектів 2002 рік Чернівецька,
концепцій регіональних програм Волинська,
транскордонного співробітництва у Одеська,
межах єврорегіонів "Верхній Закарпатська,
Прут", "Буг", "Нижній Дунай" та Львівська,
Карпатського єврорегіону Івано-Франківська

облдержадміністрації

Мінекономіки,

інші центральні

органи виконавчої

влади
17. Розвиток транскордонної 2002-2005 Чернівецька,
системи моніторингу якості вод у роки Волинська,
басейнах прикордонних річок, Одеська,
атмосферного повітря та інших Закарпатська,
чинників техногенно-екологічної Львівська,
небезпеки Івано-Франківська

облдержадміністрації

Мінекоресурсів

МОЗ

Держводгосп

МНС
18. Проведення інвентаризації 2002 рік Чернівецька,
інфраструктури рекреаційних зон Волинська,
єврорегіонів та визначення їх Одеська,
потенціалу для спільного Закарпатська,
використання в рамках Львівська,
транскордонного співробітництва Івано-Франківська

облдержадміністрації

Мінпраці
19. Розроблення проекту 2002-2003 Чернівецька,
комплексної програми роки Волинська,
транскордонного співробітництва в Одеська,
басейнах річок Закарпатська,
Карпатсько-Дунайської системи на Львівська,
виконання рішень Бухарестського Івано-Франківська
саміту "Довкілля та сталий облдержадміністрації
розвиток у Карпатсько-Дунайському Мінекоресурсів
регіоні" Держводгосп

МОЗ

МНС
20. Розроблення проекту програми грудень Одеська
сталого розвитку природоохоронних 2002 р. облдержадміністрація
територій єврорегіону "Нижній Мінекоресурсів
Дунай" за участю України, Румунії
і Республіки Молдова
( Розділ 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1402
( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: