open
Чинний
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про систему центральних органів

виконавчої влади
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

N 572/2000 від 07.04.2000

N 899/2000 ( 899/2000 ) від 14.07.2000

N 1277/2000 ( 1277/2000 ) від 02.12.2000

N 1394/2000 ( 1394/2000 ) від 30.12.2000

N 345/2001 ( 345/2001 ) від 29.05.2001

N 22/2002 ( 22/2002 ) від 15.01.2002

N 324/2003 ( 324/2003 ) від 14.04.2003

N 434/2003 ( 434/2003 ) від 26.05.2003

N 464/2003 ( 464/2003 ) від 03.06.2003

N 540/2003 ( 540/2003 ) від 19.06.2003

N 919/2003 ( 919/2003 ) від 27.08.2003

N 1227/2003 ( 1227/2003 ) від 29.10.2003 )

Виходячи з необхідності впорядкування системи центральних
органів виконавчої влади та відсутності відповідного законодавчого
регулювання, з метою поетапного здійснення адміністративної
реформи в Україні, керуючись статтями 106 і 116 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), п о с т а н о в л я ю:
1. Відповідно до Конституції України вищим органом у системі
органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, який
спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої
влади.
До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр
України, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри,
міністри. ( Частина друга статті 1 в редакції Указу Президента
N 345/2001 ( 345/2001 ) від 29.05.2001 )
Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів
України, спрямовує її на забезпечення здійснення внутрішньої і
зовнішньої політики держави, виконання Конституції ( 254к/96-ВР )
і законів України, актів Президента України, Програми діяльності
Кабінету Міністрів України ( 550-2000-п ) та інших завдань,
покладених на Кабінет Міністрів України. Перший
віце-прем'єр-міністр та віце-прем'єр-міністри згідно з розподілом
повноважень забезпечують виконання Конституції України, законів
України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України,
координують виконання заходів з відповідних питань міністерствами
та іншими центральними органами виконавчої влади, не здійснюючи
при цьому безпосереднього керівництва їх роботою. ( Частина третя
статті 1 в редакції Указу Президента N 345/2001 ( 345/2001 ) від
29.05.2001 )
Посади Прем'єр-міністра України, Першого
віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів, міністрів за
характером повноважень, порядком призначення на посади та
звільнення з посад належать до політичних і не відносяться до
категорій посад державних службовців, визначених Законом України
"Про державну службу" ( 3723-12 ). ( Частина четверта статті 1 в
редакції Указу Президента N 345/2001 ( 345/2001 ) від 29.05.2001 )
До системи центральних органів виконавчої влади України
входять міністерства, державні комітети (державні служби) та
центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.
Міністерство є головним (провідним) органом у системі
центральних органів виконавчої влади в забезпеченні впровадження
державної політики у визначеній сфері діяльності. Міністр як член
Кабінету Міністрів України особисто відповідає за розроблення і
реалізацію державної політики, спрямовує і координує здійснення
центральними органами виконавчої влади заходів з питань,
віднесених до його відання, приймає рішення щодо розподілу
відповідних бюджетних коштів. Не допускається прийняття актів
Кабінету Міністрів України та утворених ним органів, внесення
проектів законів та актів Президента України з таких питань без
погодження з відповідним міністром. Міністр на виконання вимог
законодавства в межах наданих повноважень визначає політичні
пріоритети та стратегічні напрями роботи міністерства та шляхи
досягнення поставлених цілей. ( Абзац перший частини шостої статті
1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 434/2003
( 434/2003 ) від 26.05.2003 ) Міністр має перших заступників та заступників, які належать
до числа керівників відповідного міністерства. Порядок виконання
обов'язків міністра в разі його тимчасової відсутності
визначається Кабінетом Міністрів України. ( Абзац другий частини
шостої статті 1 в редакції Указу Президента N 434/2003
( 434/2003 ) від 26.05.2003 ) Частина шоста статті 1 в редакції Указу Президента N 345/2001
( 345/2001 ) від 29.05.2001, із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 434/2003 ( 434/2003 ) від 26.05.2003 )
Державний комітет (державна служба) є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує
Прем'єр-міністр України або один із віце-прем'єр-міністрів чи
міністрів. Державний комітет (державна служба) вносить пропозиції
щодо формування державної політики відповідним членам Кабінету
Міністрів України та забезпечує її реалізацію у визначеній сфері
діяльності, здійснює управління в цій сфері, а також міжгалузеву
координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених до
його відання. Державний комітет (державну службу) очолює його
голова.
Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом
має визначені Конституцією та законодавством України особливі
завдання та повноваження, щодо нього може встановлюватись
спеціальний порядок утворення, реорганізації, ліквідації,
підконтрольності, підзвітності, а також призначення і звільнення
керівників та вирішення інших питань. Центральний орган виконавчої
влади зі спеціальним статусом очолює його голова.
Установити, що Кабінет Міністрів України вносить подання
стосовно створення центральних органів виконавчої влади за формою
і статусом, визначеними цією статтею.
2. Центральні органи виконавчої влади діють на підставі
положень, які затверджує Президент України.
Статус та функціональні обов'язки керівників центральних
органів виконавчої влади та їх заступників встановлюється
положеннями про ці органи. Не допускається прирівняння будь-яких
посад в органах виконавчої влади за статусом до членів Кабінету
Міністрів України. ( Частина друга статті 2 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 919/2003 ( 919/2003 ) від
27.08.2003 )
Керівників центральних органів виконавчої влади в
установленому порядку призначає на посади Президент України за
поданням Прем'єр-міністра України. Повноваження керівників
центральних органів виконавчої влади на цих посадах припиняє
Президент України. ( Частина третя статті 2 із змінами, внесеними
згідно з Указами Президента N 899/2000 ( 899/2000 ) від
14.07.2000, N 1277/2000 ( 1277/2000 ) від 02.12.2000, N 1394/2000
( 1394/2000 ) від 30.12.2000, в редакції Указу Президента
N 345/2001 ( 345/2001 ) від 29.05.2001 )
Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне,
матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності міністерств,
їх поточна робота, а також забезпечення діяльності міністрів, їх
заступників організовуються першими заступниками міністрів -
керівниками апаратів міністерств. ( Стаття 2 доповнена частиною
згідно з Указом Президента N 919/2003 ( 919/2003 ) від
27.08.2003 )
3. Фінансування видатків на забезпечення діяльності
центральних органів виконавчої влади здійснюється за рахунок
коштів Державного бюджету України.
Гранична чисельність працівників центральних органів
виконавчої влади затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру міністерства затверджує міністр. Структуру іншого
центрального органу виконавчої влади затверджує його керівник.
Структура центральних органів виконавчої влади затверджується за
погодженням з Прем'єр-міністром України, Першим
віце-прем'єр-міністром, віце-прем'єр-міністрами відповідно до
розподілу їх функціональних повноважень ( Частина третя статті 3 в
редакції Указу Президента N 345/2001 ( 345/2001 ) від 29.05.2001,
із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 22/2002
( 22/2002 ) від 15.01.2002, N 324/2003 ( 324/2003 ) від
14.04.2003, N 434/2003 ( 434/2003 ) від 26.05.2003 )
Працівників центральних апаратів міністерств призначають на
посади та звільняють з посад відповідні міністри інших центральних
органів виконавчої влади - їх керівники. Кандидатури на посади
керівників структурних підрозділів центральних органів виконавчої
влади (крім Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства
закордонних справ України, Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, Міністерства оборони України,
Адміністрації Державної прикордонної служби України, Головного
контрольно-ревізійного управління України, Державної податкової
адміністрації України, Державної митної служби України, Державного
департаменту України з питань виконання покарань, Служби безпеки
України, Управління державної охорони України) попередньо
погоджуються з Прем'єр-міністром України, Першим
віце-прем'єр-міністром, віце-прем'єр-міністрами відповідно до
розподілу їх функціональних повноважень, Міністром Кабінету
Міністрів України. ( Статтю 3 доповнено частиною четвертою згідно
з Указом Президента N 324/2003 ( 324/2003 ) від 14.04.2003, із
змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 434/2003
( 434/2003 ) від 26.05.2003, N 464/2003 ( 464/2003 ) від
03.06.2003, N 540/2003 ( 540/2003 ) від 19.06.2003, N 1227/2003
( 1227/2003 ) від 29.10.2003 )
Штатний розпис, кошторис видатків міністерства затверджує
відповідний міністр за погодженням з Міністерством фінансів
України. Штатний розпис, кошторис видатків іншого центрального
органу виконавчої влади затверджує керівник цього органу за
погодженням з Міністерством фінансів України. ( Частина статті 3 в
редакції Указу Президента N 345/2001 ( 345/2001 ) від 29.05.2001,
із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 434/2003
( 434/2003 ) від 26.05.2003 )
4. Спрямування і координація діяльності інших центральних
органів виконавчої влади реалізується міністром шляхом визначення
у спеціальному директивному наказі стратегії діяльності та
основних завдань цих органів, що випливають з Програми діяльності
Кабінету Міністрів України, та одержання від них щорічних звітів
щодо результатів їх діяльності в межах, визначених спеціальним
директивним наказом міністра.
5. Центральні органи виконавчої влади можуть мати свої
територіальні органи, що утворюються, реорганізовуються і
ліквідовуються в порядку, встановленому законодавством.
Керівників територіальних органів міністерства призначає на
посади та звільняє з посад у встановленому порядку міністр, іншого
центрального органу виконавчої влади - керівник цього органу.
( Частина друга статті 5 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 345/2001 ( 345/2001 ) від 29.05.2001, в редакції
Указу Президента N 22/2002 ( 22/2002 ) від 15.01.2002 )
5-1. Для забезпечення реалізації державної політики в
особливо важливих сферах діяльності та державного управління ними
у складі окремих центральних органів виконавчої влади зі
спеціальним статусом у межах коштів, передбачених на їх утримання,
можуть бути утворені відповідні департаменти (служби).
Утворення департаменту (служби), призначення на посаду і
звільнення з посади його керівника та затвердження положення про
департамент (службу) здійснює Президент України. Указ доповнено статтею 5-1 згідно з Указом Президента N 572/2000
від 07.04.2000 )
6. Установити, що Кабінет Міністрів України в межах коштів,
передбачених на утримання органів виконавчої влади, може
утворювати урядові органи державного управління (департаменти,
служби, інспекції). Ці органи утворюються і діють у складі
відповідного центрального органу виконавчої влади.
Урядові органи державного управління здійснюють:
управління окремими підгалузями або сферами діяльності;
контрольно-наглядові функції;
регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції щодо фізичних і
юридичних осіб.
Керівники урядових органів державного управління
призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом
Міністрів України за поданням керівника відповідного центрального
органу виконавчої влади.
Положення про урядовий орган державного управління
затверджується Кабінетом Міністрів України
7. Кабінету Міністрів України:
внести у двомісячний строк пропозиції щодо приведення актів
Президента України у відповідність з цим Указом;
привести у тримісячний строк свої рішення у відповідність з
цим Указом;
внести у двомісячний строк пропозиції щодо утворення при
Президентові України єдиного органу (Управління справами) для
вирішення питань матеріально-технічного та іншого забезпечення
Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України з метою значного скорочення коштів на користування
транспортом, утримання будинків, іншого майна, управлінських
витрат, зменшення апарату, що обслуговує відповідні структури,
тощо.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 грудня 1999 року

N 1572/99

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: