open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання Державного комітету України з питань

регуляторної політики та підприємництва
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

N 1050/2000 ( 1050/2000 ) від 09.09.2000

N 149/2001 ( 149/2001 ) від 05.03.2001

N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004

N 477/2004 ( 477/2004 ) від 24.04.2004

N 1897/2005 ( 1897/2005 ) від 31.12.2005 }

{ Щодо затвердження Положення про Державний комітет

України з питань регуляторної політики та

підприємництва додатково див. Постанову КМ

N 667 ( 667-2007-п ) від 25.04.2007 }

1. Затвердити Положення про Державний комітет України з
питань регуляторної політики та підприємництва (додається).
2. Установити, що Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва є правонаступником
Державного комітету України з питань розвитку підприємництва та
Ліцензійної палати України. ( Стаття 2 в редакції Указу Президента
N 1050/2000 ( 1050/2000 ) від 09.09.2000 )
3. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 16 липня 1997 року N 648
( 648/97 ) "Про Положення про Ліцензійну палату України";
Указ Президента України від 30 жовтня 1997 року N 1206
( 1206/97 ) "Про Положення про Державний комітет України з питань
розвитку підприємництва";
статтю 2 Указу Президента України від 27 листопада 1997 року
N 1311 ( 1311/97 ) "Про внесення змін і доповнень до деяких указів
Президента України";
абзац сьомий статті 3 Указу Президента України від 15 грудня
1999 року N 1573 ( 1573/99 ) "Про зміни у структурі центральних
органів виконавчої влади".
4. Кабінету Міністрів України:
вирішити у місячний строк питання про передачу Державному
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
державного майна, що залишилося після ліквідації Ліцензійної
палати України;
подати у місячний строк пропозиції про внесення змін, що
випливають з цього Указу, до актів Президента України;
привести у двомісячний строк свої рішення у відповідність із
цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 25 травня 2000 року

N 721/2000
ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 25 травня 2000 року N 721/2000
ПОЛОЖЕННЯ

про Державний комітет України з питань

регуляторної політики та підприємництва
( У тексті Положення слова "єдиної державної політики у

сфері підприємництва, зокрема регуляторної політики",

"єдиної державної регуляторної політики у сфері

підприємництва" замінено відповідно словами "державної

регуляторної політики у сфері господарської діяльності,

державної політики у сфері підприємництва"; "державної

регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

згідно з Указом Президента N 477/2004 ( 477/2004 ) від

24.04.2004 )
1. Державний комітет України з питань регуляторної політики
та підприємництва (Держпідприємництво України) є центральним
органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує
реалізацію державної політики у сфері підприємництва. Діяльність
Держпідприємництва України спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України.
Держпідприємництво України є спеціально уповноваженим
органом з питань ліцензування, державної регуляторної політики та
дозвільної системи у сфері господарської діяльності. ( Пункт 1
доповнено абзацом другим згідно з Указом Президента N 149/2001
( 149/2001 ) від 05.03.2001, із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 477/2004 ( 477/2004 ) від 24.04.2004, в редакції
Указу Президента N 1897/2005 ( 1897/2005 ) від 31.12.2005 )
2. Держпідприємництво України у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням. У межах своїх повноважень Держпідприємництво України
організовує виконання актів законодавства України і здійснює
контроль за їх реалізацією.
Держпідприємництво України узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому
порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету
Міністрів України.
3. Основними завданнями Держпідприємництва України є:
участь у формуванні та реалізації державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності, державної політики у
сфері підприємництва, державної політики щодо ліцензування
підприємницької діяльності та державної реєстрації підприємництва;
координація діяльності органів виконавчої влади, пов'язаної з
розробленням та реалізацією заходів щодо проведення державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності,
ліцензування підприємницької діяльності, державної реєстрації
підприємництва;
сприяння формуванню системи фінансово-кредитної,
консультативної та інформаційної підтримки підприємництва.
4. Держпідприємництво України відповідно до покладених на
нього завдань:
1) готує пропозиції щодо формування державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності, державної політики у
сфері підприємництва, та забезпечує їх реалізацію;
2) розглядає в установленому порядку проекти регуляторних
актів, що подаються на погодження, і відповідні аналізи
регуляторного впливу та приймає рішення про погодження цих
проектів або про відмову в їх погодженні; ( Підпункт 2 пункту 4 в
редакції Указу Президента N 477/2004 ( 477/2004 ) від 24.04.2004 )
3) здійснює відповідно до закону експертизу регуляторних
актів центральних органів виконавчої влади та їх територіальних
органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих
органів виконавчої влади, приймає рішення про необхідність
усунення виявлених під час експертизи порушень принципів державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності, публікує в
установленому порядку повідомлення про зупинення дії регуляторних
актів або окремих їх положень, а також надсилає повідомлення про
це до органів юстиції, які зареєстрували відповідні регуляторні
акти; ( Підпункт 3 пункту 4 в редакції Указу Президента N 477/2004
( 477/2004 ) від 24.04.2004 )
4) повідомляє органи виконавчої влади, їх посадових осіб,
уповноважених на прийняття або схвалення регуляторних актів, про
виявлення встановлених законом обставин, за яких такий акт не може
бути прийнято або схвалено, а також відповідні органи юстиції,
якщо ці регуляторні акти підлягають державній реєстрації в органах
юстиції; ( Підпункт 4 пункту 4 в редакції Указу Президента
N 477/2004 ( 477/2004 ) від 24.04.2004 )
5) здійснює методичне забезпечення діяльності регуляторних
органів, пов'язаної з реалізацією державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності; ( Підпункт 5 пункту 4 в редакції
Указу Президента N 477/2004 ( 477/2004 ) від 24.04.2004 )
6) аналізує стан розвитку підприємництва та реалізації
заходів щодо проведення державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності, державної політики у сфері
підприємництва;
7) сприяє в межах своєї компетенції розвитку
зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів підприємницької
діяльності;
8) розробляє пропозиції, спрямовані на вдосконалення системи
та механізму фінансово-кредитної підтримки підприємництва;
9) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету
України, Державної програми економічного і соціального розвитку
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
10) організовує разом з іншими центральними органами
виконавчої влади розроблення та реалізацію державних цільових
програм розвитку підприємництва, виступає державним замовником
такого розроблення, організовує проведення експертизи зазначених
програм;
11) здійснює методичне керівництво розробленням регіональних
програм підтримки і розвитку підприємництва, аналізує стан їх
виконання, готує разом з Міністерством економіки та з питань
європейської інтеграції України, Міністерством фінансів України,
іншими центральними органами виконавчої влади пропозиції щодо
визначення умов виділення необхідних для реалізації зазначених
програм матеріально-технічних ресурсів, а також коштів Державного
бюджету України; ( Підпункт 11 пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 477/2004 ( 477/2004 ) від
24.04.2004 )
12) готує пропозиції щодо ефективного використання бюджетних
коштів для фінансування заходів з підтримки і розвитку
підприємництва, аналізує використання цих коштів;
13) забезпечує підготовку щорічної інформації Кабінету
Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики в
системі органів виконавчої влади, а також узагальнення практики
застосування законодавства про державну регуляторну політику,
вносить у встановленому порядку пропозиції щодо його
вдосконалення; ( Підпункт 13 пункту 4 в редакції Указу Президента
N 477/2004 ( 477/2004 ) від 24.04.2004 )
14) вживає в установлених законом межах заходів щодо захисту
прав та законних інтересів суб'єктів господарювання, порушених
внаслідок дії регуляторних актів; ( Підпункт 14 пункту 4 в
редакції Указу Президента N 477/2004 ( 477/2004 ) від 24.04.2004 )
14-1) здійснює аналіз ефективності заходів з реалізації
програм підтримки і розвитку підприємництва та вносить за його
результатами відповідні пропозиції; ( Пункт 4 доповнено підпунктом
14-1 згідно з Указом Президента N 477/2004 ( 477/2004 ) від
24.04.2004 )
14-2) аналізує звіти про відстеження результативності
регуляторних актів, прийнятих центральними органами виконавчої
влади та їх територіальними органами, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади; ( Пункт 4
доповнено підпунктом 14-2 згідно з Указом Президента N 477/2004
( 477/2004 ) від 24.04.2004 )
14-3) розробляє з урахуванням пропозицій міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади щорічні плани діяльності
Кабінету Міністрів України з підготовки проектів регуляторних
актів та подає їх у встановленому порядку на затвердження Кабінету
Міністрів України; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 14-3 згідно з
Указом Президента N 477/2004 ( 477/2004 ) від 24.04.2004 )
14-4) проводить експертизу проектів законів України, інших
нормативно-правових актів, які регулюють господарські відносини та
адміністративні відносини між регуляторними органами або іншими
органами державної влади та суб'єктами господарювання, надає
розробникам цих проектів пропозиції про їх удосконалення
відповідно до принципів державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 14-4
згідно з Указом Президента N 477/2004 ( 477/2004 ) від
24.04.2004 )
14-5) звертається згідно з законом до регуляторних органів з
пропозиціями про внесення змін або визнання такими, що втратили
чинність, прийнятих цими органами регуляторних актів, які
суперечать принципам державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності або прийняті з порушенням установлених
законом вимог; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 14-5 згідно з Указом
Президента N 477/2004 ( 477/2004 ) від 24.04.2004 )
14-6) звертається до Президента України, органів державної
влади і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб із
поданнями про скасування або зупинення дії регуляторних актів, які
суперечать принципам державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності або прийняті з порушенням установлених
законом вимог; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 14-6 згідно з Указом
Президента N 477/2004 ( 477/2004 ) від 24.04.2004 )
14-7) аналізує листи центральних органів виконавчої влади, їх
територіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевих органів виконавчої влади, їх посадових осіб, у яких
роз'яснюються положення регуляторних актів, надає цим органам та
посадовим особам пропозиції про відкликання таких листів, якщо
вони суперечать законодавству; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 14-7
згідно з Указом Президента N 477/2004 ( 477/2004 ) від
24.04.2004 )
14-8) погоджує склад апеляційних регуляторних комісій,
утворених в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 14-8 згідно з Указом
Президента N 477/2004 ( 477/2004 ) від 24.04.2004 )
14-9) надає роз'яснення положень законодавства про державну
регуляторну політику у сфері господарської діяльності; ( Пункт 4
доповнено підпунктом 14-9 згідно з Указом Президента N 477/2004
( 477/2004 ) від 24.04.2004 )
15) розробляє пропозиції з питань регулювання інвестиційної
та інноваційної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності;
16) організовує здійснення заходів щодо створення
інформаційної інфраструктури для забезпечення одержання суб'єктами
підприємницької діяльності економічних, правових, статистичних та
інших даних, а також обміну такими даними;
17) бере участь у підготовці міжнародних договорів України з
питань, що належать до його компетенції, готує пропозиції щодо
укладення, денонсації таких договорів, у межах своєї компетенції
укладає міжнародні договори України;
18) організовує виконання науково-дослідних робіт з питань
здійснення єдиної державної політики у сфері підприємництва, в
тому числі за рахунок коштів, що виділяються з цією метою з
Державного бюджету України;
19) організовує та координує в межах своїх повноважень
підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів у
сфері підприємництва;
20) здійснює відповідно до законодавства України функції з
управління об'єктами державної власності, що належать до сфери
його управління;
21) використовує в установленому порядку бюджетні та
позабюджетні кошти для реалізації затверджених програм розвитку
підприємництва;
22) взаємодіє із спілками, асоціаціями підприємців,
громадськими організаціями;
23) бере участь у міжнародних конференціях, симпозіумах,
семінарах з питань підтримки підприємництва;
24) співпрацює з питань проведення державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності, розвитку підприємництва
з відповідними міжнародними організаціями;
25) координує діяльність органів виконавчої влади, які
відповідно до законодавства видають ліцензії та здійснюють
державну реєстрацію підприємництва, проводить методичне
забезпечення діяльності цих органів з питань, що належать до його
компетенції;
26) веде Єдиний ліцензійний реєстр та Реєстр суб'єктів
підприємницької діяльності, забезпечує доступ до даних цих
реєстрів органів виконавчої влади, підприємств, установ,
організацій на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України;
27) здійснює у випадках, передбачених законодавством,
ліцензування окремих видів підприємницької діяльності;
28) виступає в установленому порядку державним замовником
виготовлення бланків ліцензій єдиного зразка;
29) організовує в межах своїх повноважень контроль за
додержанням установленого порядку ліцензування підприємницької
діяльності та державної реєстрації підприємництва;
30) забезпечує підтримку діяльності уповноважених з питань
захисту прав підприємців;
31) забезпечує в межах своїх повноважень надання
інформаційних, правових послуг та консультацій з питань державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності, розвитку
підприємництва, ліцензування підприємницької діяльності, державної
реєстрації підприємництва; ( Підпункт 31 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 477/2004 ( 477/2004 ) від
24.04.2004 )
32) затверджує за поданням відповідних органів
інструктивно-методичні матеріали щодо визначення умов і правил
здійснення підприємницької діяльності, яка підлягає ліцензуванню,
контролює їх додержання;
33) забезпечує реалізацію державної політики стосовно
державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному
апараті Комітету та своїх територіальних органах;
34) забезпечує з питань, що належать до його компетенції,
підготовку, перепідготовку, а також атестацію посадових осіб
органів виконавчої влади, уповноважених здійснювати ліцензування
підприємницької діяльності і державну реєстрацію підприємництва;
35) інформує громадськість про свою діяльність проведення
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності
та стан розвитку підприємництва в Україні; ( Підпункт 35 пункту 4
із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 477/2004
( 477/2004 ) від 24.04.2004 )
36) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань.
5. Держпідприємництво України має право:
залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних
договорів України;
одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування
інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання
покладених на нього завдань;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції;
засновувати друковані видання для висвітлення в них питань
здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності, ліцензування підприємницької діяльності, державної
реєстрації підприємництва.
6. Держпідприємництво України під час виконання покладених на
нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими
органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також
з відповідними органами іноземних держав.
7. Держпідприємництво України в межах своїх повноважень на
основі та на виконання актів законодавства видає накази та приймає
рішення, організовує і контролює їх виконання.
Держпідприємництво України в разі потреби видає разом з
іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні
акти.
Нормативно-правові акти Держпідприємництва України підлягають
реєстрації в установленому законодавством порядку. Рішення
Держпідприємництва України про необхідність усунення порушень
принципів державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності не підлягають державній реєстрації в органах юстиції.
( Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 477/2004 ( 477/2004 ) від 24.04.2004 )
У випадках, передбачених законодавством, рішення
Держпідприємництва України є обов'язковими для виконання
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами і
організаціями всіх форм власності та громадянами.
8. Держпідприємництво України очолює Голова, якого призначає
за поданням Прем'єр-міністра України та припиняє його повноваження
на цій посаді Президент України.
Голова Держпідприємництва України має перших заступників, у
тому числі першого заступника у зв'язках з Верховною Радою
України, і заступників.
Перших заступників та заступників Голови призначає на посади
за поданням Прем'єр-міністра України і припиняє їх повноваження на
цих посадах Президент України.
Голова здійснює керівництво Комітетом, розподіляє обов'язки
між першими заступниками та заступниками Голови, визначає ступінь
відповідальності заступників Голови та керівників структурних
підрозділів Держпідприємництва України, призначає на посади та
звільняє з посад працівників центрального апарату
Держпідприємництва України, в тому числі за погодженням з
Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Держпідприємництва України.
Голова несе персональну відповідальність перед Президентом
України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на
Держпідприємництво України завдань і здійснення ним своїх
функцій. Пункт 8 в редакції Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Держпідприємництва України, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності у Комітеті утворюється колегія у складі
Голови (голова колегії), заступників Голови за посадою, інших
керівних працівників, а також керівників територіальних органів
Держпідприємництва України.
У разі потреби до складу колегії Держпідприємництва України
можуть входити в установленому порядку інші особи. ( Пункт 9
доповнено абзацом другим згідно з Указом Президента N 280/2004
( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків
Кабінетом Міністрів України за поданням Голови.
Рішення колегії проводяться в життя наказами
Держпідприємництва України.
10. Держпідприємництво України здійснює свої повноваження
безпосередньо та через свої територіальні органи в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Положення про територіальні органи Держпідприємництва України
затверджує Голова.
11. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій,
обговорення найважливіших програм та інших питань у Комітеті може
утворюватися наукова рада з учених і висококваліфікованих
фахівців. У Комітеті за рішенням Голови також може бути утворено
експертно-апеляційну раду, інші дорадчі та консультативні органи.
Склад зазначених рад та органів, положення про них затверджує
Голова Держпідприємництва України.
12. У складі Держпідприємництва України Кабінетом Міністрів
України можуть бути утворені урядові органи державного управління
(департаменти, служби, інспекції).
13. Гранична чисельність працівників Держпідприємництва
України затверджується Кабінетом Міністрів України. ( Абзац перший
пункту 13 в редакції Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
Структуру центрального апарату Держпідприємництва України
затверджує Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
( Абзац другий пункту 13 в редакції Указу Президента N 280/2004
( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
Штатний розпис, кошторис видатків Держпідприємництва України
затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.
( Абзац третій пункту 13 в редакції Указу Президента N 280/2004
( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Держпідприємництва України затверджує Голова.
14. Держпідприємництво України є юридичною особою, має
самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: