open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про електроенергетику"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 38, ст.321 )
{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див.

Рішення Конституційного Суду

N 3-рп/2002 ( v003p710-02 ) від 12.02.2002 }

З метою врегулювання відносин на оптовому ринку електричної
енергії, забезпечення енергетичної безпеки та сталої роботи
об'єднаної енергетичної системи України Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р.,
N 1, ст. 1):
1. Статтю 1 доповнити абзацами такого змісту:
"розподільчі рахунки оптового ринку електричної енергії (далі
- розподільчі рахунки) - рахунки суб'єктів підприємницької
діяльності, що здійснюють постачання електричної енергії на
закріпленій території та оптове постачання електричної енергії,
відкриті в уповноваженому банку і призначені виключно для
накопичення коштів, отриманих за електричну енергію від
споживачів, та розрахунків з учасниками оптового ринку електричної
енергії;
алгоритм оптового ринку електричної енергії - порядок
розподілу уповноваженим банком коштів з розподільчих рахунків без
платіжних доручень, який встановлюється Національною комісією
регулювання електроенергетики України;
оптове постачання електричної енергії - купівля електричної
енергії, формування її оптової ціни та продаж електричної енергії
за оптовою ціною енергопостачальникам;
уповноважений банк - визначена Кабінетом Міністрів України
разом з Національним банком України банківська установа, яка
обслуговує розподільчі рахунки учасників оптового ринку
електричної енергії".
2. Частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
"Державне регулювання діяльності в електроенергетиці
провадиться шляхом надання ліцензій на здійснення окремих видів
діяльності в електроенергетиці, формування тарифної політики,
встановлення порядку здійснення контролю за діяльністю суб'єктів
електроенергетики, інших учасників оптового ринку електричної
енергії та відповідальності за порушення ними умов і правил
здійснення діяльності на оптовому ринку електричної енергії".
3. У статті 12:
абзац дев'ятий частини першої викласти в такій редакції:
"контроль за додержанням ліцензіатами умов та правил
здійснення ліцензованої діяльності і застосування до них
відповідних санкцій за їх порушення";
абзац шостий частини другої викласти в такій редакції:
"застосовує адміністративні стягнення до посадових осіб та
майнові санкції до суб'єктів електроенергетики, інших учасників
оптового ринку електричної енергії з урахуванням активних
впорядкованих дій щодо забезпечення стабільного фінансового
становища електроенергетики та захисту прав споживачів".
4. У статті 15:
частину третю доповнити абзацом такого змісту:
"оптовим постачанням електричної енергії";
частину шосту доповнити абзацом такого змісту:
"всі учасники оптового ринку електричної енергії укладають
договори купівлі-продажу електричної енергії з суб'єктом
підприємницької діяльності, який здійснює оптове постачання
електричної енергії відповідно до договору, на підставі якого
створюється оптовий ринок електричної енергії".
5. Доповнити Закон статтею 15-1 такого змісту:
"Стаття 15-1. Порядок проведення розрахунків на оптовому

ринку електричної енергії
Для проведення розрахунків за закуплену на оптовому ринку
електричної енергії України та спожиту електричну енергію
енергопостачальники, що здійснюють підприємницьку діяльність з
постачання електричної енергії на закріпленій території, їх
відокремлені підрозділи та оптовий постачальник електричної
енергії відкривають в установах уповноваженого банку розподільчі
рахунки. Перелік розподільчих рахунків в уповноваженому банку для
зарахування коштів за електричну енергію затверджується та
доводиться до відома споживачів Національною комісією регулювання
електроенергетики України.
Споживачі, які купують електричну енергію у
енергопостачальників, що здійснюють підприємницьку діяльність з
постачання електричної енергії на закріпленій території, вносять
плату за поставлену їм електричну енергію виключно на розподільчий
рахунок енергопостачальника в уповноваженому банку. У разі
перерахування споживачами коштів за електричну енергію на інші
рахунки отримувачі повинні повернути ці кошти за заявою споживача
або за власною ініціативою в триденний термін з моменту їх
отримання. У разі неповернення споживачу у цей термін коштів,
сплачених на інші, не на розподільчі рахунки, ці суми підлягають
вилученню до Державного бюджету України як санкція за вчинене
правопорушення і не зараховуються як оплата електричної енергії.
Зарахування коштів до Державного бюджету України не звільняє їх
отримувача від повернення цих коштів споживачу електричної
енергії.
Кошти з розподільчих рахунків енергопостачальників, що
здійснюють підприємницьку діяльність з постачання електричної
енергії на закріпленій території, перераховуються згідно з
алгоритмом оптового ринку електричної енергії виключно на:
розподільчий рахунок оптового постачальника електричної
енергії;
поточний рахунок підприємства, яке здійснює передачу
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами;
поточний рахунок енергопостачальника.
Кошти за електричну енергію, закуплену на оптовому ринку
електричної енергії, всіма енергопостачальниками перераховуються
виключно на розподільчий рахунок оптового постачальника
електричної енергії.
З розподільчого рахунку оптового постачальника електричної
енергії зазначені кошти спрямовуються виключно:
енергогенеруючим компаніям та іншим суб'єктам підприємницької
діяльності, які провадять продаж електричної енергії оптовому
постачальнику електричної енергії;
підприємству, яке здійснює диспетчерське управління
об'єднаною енергетичною системою та передачу електричної енергії
магістральними електричними мережами;
на поточний рахунок оптового постачальника електричної
енергії;
іншим особам, які мають право на отримання коштів з
інвестиційної складової оптового тарифу на електричну енергію,
затвердженої Національною комісією регулювання електроенергетики
України, в тому числі на спільне фінансування розвитку
нетрадиційних джерел електричної енергії.
Умови про оплату електричної енергії коштами та про відкриття
розподільчого рахунку оптового постачальника електричної енергії
(енергопостачальника, що здійснює підприємницьку діяльність з
постачання електричної енергії на закріпленій території) є
обов'язковими умовами договору купівлі-продажу електричної енергії
між оптовим постачальником електричної енергії та
енергопостачальником (договору на постачання електричної енергії
між енергопостачальником, що здійснює підприємницьку діяльність з
постачання електричної енергії на закріпленій території, та
споживачем).
Оптовий постачальник електричної енергії зобов'язаний
забезпечити щоденне інформування учасників оптового ринку
електричної енергії і органів виконавчої влади про стан проведення
розрахунків на оптовому ринку електричної енергії.
На розподільчі рахунки не може бути звернено стягнення за
зобов'язаннями учасників оптового ринку електричної енергії.
Операції на розподільчих рахунках не підлягають
призупиненню".
6. У статті 24:
частини другу та четверту викласти в такій редакції:
"Енергопостачальники, що здійснюють постачання електричної
енергії на закріпленій території, не мають права відмовити
споживачу, який розташований на цій території, в укладенні
договору на постачання електричної енергії";
"Енергопостачальники, що здійснюють постачання електричної
енергії на закріпленій території, несуть відповідальність за
порушення умов та правил здійснення ліцензованої діяльності з
урахуванням неналежного проведення розрахунків з оптовим
постачальником електричної енергії, а також із суб'єктом
підприємницької діяльності, що здійснює передачу належної
енергопостачальнику електричної енергії, у разі, коли електрична
енергія поставляється мережами, які не є його власністю";
доповнити статтю частиною такого змісту:
"У разі порушення енергопостачальником, який здійснює
постачання електричної енергії на закріпленій території, умов і
правил здійснення ліцензованої діяльності з постачання електричної
енергії та інших обов'язків, передбачених цим Законом, враховуючи
зобов'язання щодо забезпечення захисту прав споживачів електричної
енергії та проведення розрахунків за закуплену
енергопостачальником електричну енергію, а також із суб'єктом
підприємницької діяльності, який здійснює передачу належної
енергопостачальнику електричної енергії, Національна комісія
регулювання електроенергетики України застосовує до такого
енергопостачальника такі санкції:
застереження;
штраф;
призначення тимчасового керуючого (адміністрації);
зупинення дії ліцензії на здійснення підприємницької
діяльності з постачання електричної енергії на відповідній
території;
анулювання ліцензії на здійснення підприємницької діяльності
з постачання електричної енергії на відповідній території".
7. Статтю 26 доповнити частиною такого змісту:
"Споживач, якому електрична енергія постачається
енергопостачальником, що здійснює підприємницьку діяльність з
постачання електричної енергії на закріпленій території,
зобов'язаний оплачувати її вартість виключно коштами шляхом їх
перерахування на розподільчий рахунок енергопостачальника. У разі
проведення споживачем розрахунків в інших формах та/або сплати
коштів на інші рахунки такі кошти не враховуються як оплата
спожитої електричної енергії".
8. Частину сьому статті 27 викласти в такій редакції:
"Санкції, передбачені частиною восьмою статті 24, частинами
третьою, четвертою і п'ятою статті 26 та частиною третьою цієї
статті, застосовуються в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
затвердити порядок застосування санкцій за порушення
законодавства про електроенергетику;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади відомчих
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України та Національному банку України
затвердити:
порядок визначення уповноваженого банку, в якому
відкриваються розподільчі рахунки для зарахування коштів за
електричну енергію;
порядок та терміни відкриття розподільчих рахунків для
зарахування коштів за електричну енергію;
положення про порядок проведення розрахунків за електричну
енергію.
{ Пункт 4 розділу II втратив чинність, як такий, що є
неконституційним, на підставі Рішення Конституційного Суду
N 3-рп/2002 ( v003p710-02 ) від 12.02.2002 } 4. Контроль за розрахунками за електричну енергію через
регіональні розподільчі рахунки та консолідований рахунок оптового
ринку здійснює Рахункова палата.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 червня 2000 року

N 1821-III

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: