open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 20 липня 2000 р. N 1147

Київ
Про затвердження Положення

про Музейний фонд України

Відповідно до статті 15 Закону України "Про музеї та
музейну справу" ( 249/95-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про Музейний фонд України (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 липня 2000 р. N 1147
ПОЛОЖЕННЯ

про Музейний фонд України

Загальна частина
1. Це Положення визначає порядок формування Музейного фонду,
ведення обліку його пам'яток, забезпечення їх охорони, збереження
і використання.
2. Дія цього Положення поширюється на всі види музеїв,
передбачені статтею 6 Закону України "Про музеї та музейну справу"
( 249/95-ВР ) (далі - музеї), а також на юридичних і фізичних
осіб, у власності, користуванні чи володінні яких перебувають
пам'ятки Музейного фонду.
3. Музейний фонд - це сукупність рухомих пам'яток природи,
матеріальної і духовної культури, які мають художнє, історичне,
етнографічне та наукове значення, незалежно від їх виду, місця
створення і форми власності, та зберігаються на території України,
а також нерухомих пам'яток, що знаходяться в музеях України і
обліковані в порядку, визначеному Мінкультури.
До Музейного фонду можуть належати також пам'ятки, що
перебувають за межами України і відповідно до міжнародних
договорів підлягають поверненню в Україну.
Музейний фонд є національним багатством України і невід'ємною
складовою частиною її культурної спадщини.
4. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
пам'ятки - об'єкти природи, матеріальної і духовної культури,
що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і
підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до
законодавства;
музеї - це культурно-освітні та науково-дослідні заклади,
призначені для вивчення, збереження і використання пам'яток
природи, матеріальної і духовної культури, прилучення громадян до
надбань національної та світової історико-культурної спадщини;
музейний предмет - пам'ятка, яка має культурну цінність і
належить до музейного зібрання;
музейна колекція - комплекс музейних предметів, об'єднаних за
однією або кількома спільними ознаками;
музейне зібрання - науково організована сукупність музейних
предметів і музейних колекцій, науково-допоміжних матеріалів,
архівних та бібліотечних фондів;
обмін предметами Музейного фонду - одна з форм комплектування
музейного зібрання, що здійснюється шляхом обміну з іншими музеями
матеріалами дублетного фонду і непрофільними матеріалами на
предмети, що відповідають профілю музейного зібрання;
постійне (тимчасове) зберігання - один з основних видів
діяльності музею, що передбачає створення матеріальних і правових
умов, за яких забезпечується додержання спеціального науково
обгрунтованого режиму зберігання музейних предметів та колекцій,
переданих музею у постійне (тимчасове) користування.
5. Музеї зобов'язані забезпечити ведення обліку музейних
предметів і музейних колекцій, їх охорону, збереження і
використання.
Склад, формування та порядок обліку

пам'яток Музейного фонду
6. До Музейного фонду України відносяться:
предмети і колекції, пов'язані з важливими подіями в житті
України та інших країн, розвитком суспільства і держави, історією
національно-визвольних змагань і революційних рухів та
громадянських воєн, боротьбою за збереження миру, а також з
розвитком науки і техніки, культури та побуту народів, життям
політичних, державних, військових діячів, діячів науки,
літератури, мистецтва, народних героїв, учасників історичних
подій;
предмети і колекції, виявлені під час проведення
археологічних розкопок, окремі випадкові знахідки;
твори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, що
мають художнє, історичне та наукове значення;
предмети і колекції геології, палеонтології, мінералогії,
грунтознавства, ботаніки, антропології, зоології та інші
природничі матеріали;
рукописи, рукописні книги, стародруки, рідкісні видання всіх
видів друку (періодичні видання та ілюстрації до них, відозви,
листівки тощо), автографи, щоденники, мемуари, листування та ін.;
пам'ятки монументального мистецтва, їх складові частини і
фрагменти;
негативи на склі, плівці та інших матеріалах, фотовідбитки на
папері, кераміці, металі та інших матеріалах; діапозитиви на склі
чи плівці;
воскові валики для фонографів, платівки для грамофонів,
патефонів, електрофонів (моно, стерео або квадро), магнітні
стрічки та диски;
інші предмети і колекції, що мають культурну цінність.
7. Унікальні пам'ятки Музейного фонду, а також ті, що мають
виняткове художнє, історичне, етнографічне і наукове значення,
незалежно від форми власності і місця зберігання, заносяться
Мінкультури до Державного реєстру національного культурного
надбання.
8. Формування Музейного фонду України здійснюється шляхом:
придбання пам'яток Мінкультури, іншими центральними органами
виконавчої влади, їх органами на місцях, органами місцевого
самоврядування в межах їх повноважень - за рахунок коштів
державного бюджету і коштів місцевих бюджетів, та музеями - за
рахунок власних коштів;
передачі музеям у встановленому порядку пам'яток, виявлених
під час археологічних, етнографічних, науково-природничих та інших
експедицій, будівельних, ремонтних або реставраційних робіт, у
тому числі з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та
скарбів;
безоплатної передачі музеям пам'яток підприємствами,
установами, організаціями і громадянами;
передачі музеям пам'яток, що перебували у складі майна,
конфіскованого згідно із законодавством, а також майна, що
перейшло за правом спадкоємства державі;
повернення в Україну розшуканих пам'яток, які були незаконно
вивезені;
передачі пам'яток, вилучених на митницях;
поповнення музейних зібрань іншими способами, що не
суперечать законодавству.
9. Музейний фонд складається з державної і недержавної
частини.
10. До державної частини Музейного фонду належать музейні
зібрання та окремі пам'ятки, що є державною власністю.
11. Музейні предмети і музейні колекції, що знаходяться в
музеях, переданих із державної до комунальної власності, є
державною власністю і належать до державної частини Музейного
фонду. У разі передачі музеїв державної форми власності до
комунальної власності музейні предмети і музейні колекції
залишаються у державній власності і належать до державної частини
Музейного фонду.
Перелік музеїв, у яких зберігаються музейні предмети і
музейні колекції, що є державною власністю і належать до державної
частини Музейного фонду України, затверджується Кабінетом
Міністрів України.
12. Музейні предмети і музейні колекції, що належать до
державної частини Музейного фонду, не можуть бути предметом
застави і не підлягають відчуженню, за винятком обміну на інші
музейні предмети та музейні колекції. Рішення про обмін музейних
предметів і музейних колекцій, що належать до державної частини
Музейного фонду, приймається Мінкультури.
13. Пам'ятки, що належать до державної частини Музейного
фонду, підлягають обліку.
14. Порядок обліку, охорони, зберігання, консервації,
реставрації музейних зібрань та окремих пам'яток, що належать до
державної частини Музейного фонду, визначається інструкцією,
затверджуваною Мінкультури.
15. Віднесення пам'яток до державної частини Музейного фонду
провадиться за рішеннями фондово-закупівельних комісій музеїв, що
приймаються на підставі результатів експертизи їх культурної та
музейної цінності.
Музейні предмети і музейні колекції вважаються такими, що
включені до Музейного фонду, з дня їх реєстрації у
фондово-обліковій документації відповідного музею.
16. Музеями ведеться облік музейних предметів і музейних
колекцій у спеціальних фондово-облікових документах, які повинні
забезпечувати можливість повної ідентифікації цих предметів і
колекцій та містити відомості про їх місцезнаходження, стан
збереження тощо.
Основні фондово-облікові документи підлягають безстроковому
зберіганню.
17. Передача музейних предметів і музейних колекцій державної
частини Музейного фонду на постійне зберігання іншим музеям у
межах України здійснюється за згодою музеїв, в яких вони
зберігаються:
за рішенням Мінкультури або іншого центрального органу
виконавчої влади, до сфери управління якого належить музей, - для
музеїв, заснованих на державній формі власності;
за рішенням Мінкультури або іншого центрального органу
виконавчо влади, до сфери управління якого належить музей, та за
погодженням з відповідним структурним підрозділом місцевого органу
виконавчої влади - для музеїв, заснованих на комунальній формі
власності.
18. Передача музейних предметів і музейних колекцій державної
частини Музейного фонду на тимчасове зберігання іншим музеям,
юридичним і фізичним особам у межах України здійснюється за згодою
музеїв, в яких вони зберігаються:
за рішенням Мінкультури або іншого центрального органу
виконавчої влади, до сфери управління якого належить музей, - для
музеїв, заснованих на державній формі власності;
за рішенням структурного підрозділу місцевого органу
виконавчої влади, до сфери управління якого належить музей, - для
музеїв, заснованих на комунальній формі власності.
19. Передача музейних предметів і музейних колекцій державної
частини Музейного фонду на тимчасове зберігання за межі України з
метою їх експонування на виставках або для реставрації
здійснюється з дозволу Мінкультури.
20. Порядок використання музейних зібрань у разі ліквідації
музеїв, заснованих на державній або комунальній формі власності,
визначають їх засновники за погодженням з Мінкультури.
У разі ліквідації підприємств, установ, організацій, у складі
яких діють музеї, а також у разі ліквідації музеїв, які діяли на
громадських засадах, їх музейні зібрання, що належать до державної
частини Музейного фонду, передаються до відповідних державних
профільних музеїв за рішенням структурного підрозділу місцевого
органу виконавчої влади, у якому музейні зібрання перебували на
обліку.
21. Контроль за станом обліку, охорони, збереження,
використання та переміщення музейних предметів і музейних
колекцій, що належать до державної частини Музейного фонду,
здійснюється Мінкультури.
22. До недержавної частини Музейного фонду належать музейні
предмети і музейні колекції, що мають художнє, історичне,
етнографічне та наукове значення, зберігаються в музеях,
заснованих на приватній формі власності, а також пам'ятки, що є
власністю громадських та релігійних організацій, окремих громадян
та їх об'єднань і не віднесені або не підлягають віднесенню до
державної частини Музейного фонду.
Зібрання музеїв, заснованих на приватній формі власності, не
можуть бути предметом застави, якщо заставодержателем є іноземний
громадянин або особа без громадянства, яка не проживає в Україні.
23. Пам'ятки недержавної частини Музейного фонду підлягають
обліку відповідно до інструкції, затверджуваної Мінкультури.
24. Передача пам'яток недержавної частини Музейного фонду на
постійне (тимчасове) зберігання музеям, юридичним і фізичним
особам здійснюється в порядку, що визначається сторонами.
25. У разі ліквідації музеїв, заснованих на приватній формі
власності, переважне право на придбання музейних зібрань за інших
рівних умов має держава.
Охорона, збереження і використання

Музейного фонду України
26. Охорона музейних предметів і музейних колекцій, що
входять до складу Музейного фонду України, здійснюється у порядку,
що визначається інструкцією з організації охорони державних
музеїв, історико-культурних заповідників, інших важливих об'єктів
культури підрозділами Державної служби охорони при МВС,
затверджуваною спільним наказом МВС та Мінкультури.
27. Музейні предмети і музейні колекції використовуються для
розвитку освіти, науки та культури, залучення громадян до
оволодіння надбаннями національної та світової історико-культурної
спадщини шляхом:
створення експозицій і виставок та проведення на їх основі
науково-дослідницької і культурно-освітньої роботи;
підготовки та видання каталогів, збірок наукових праць,
окремих монографій, буклетів, путівників тощо;
поширення інформації та надання юридичним і фізичним особам
наукових консультацій щодо складу і змісту музейних колекцій та з
інших питань музейної діяльності;
створення автоматизованих інформаційно-пошукових систем
обліку музейних зібрань, входження до міжнародних інформаційних
систем та забезпечення доступу до них громадян.
28. Музеями можуть встановлюватися обмеження на доступ
дослідників до музейних предметів і музейних колекцій у зв'язку з
незадовільним станом їх збереження, проведенням реставраційних та
консерваційних робіт, перебуванням у постійно діючій експозиції чи
на виставці.
29. Порядок доступу до музейних предметів і музейних
колекцій, що знаходяться у фондосховищах, визначається
інструкцією, затверджуваною музеєм на основі типової інструкції,
затверджуваної Мінкультури.
30. Виготовлення образотворчої, друкованої, сувенірної
продукції з використанням зображень музейних предметів і музейних
колекцій здійснюється відповідно до законодавства та з дозволу
музеїв, де зберігаються ці пам'ятки.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: