open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання Державної митної служби України
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

N 1232/2001 ( 1232/2001 ) від 19.12.2001

N 382/2002 ( 382/2002 ) від 25.04.2002

N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
{ Положення про Державну митну службу України додатково див.

в Постанові КМ N 940 ( 940-2007-п ) від 18.07.2007 }

1. Затвердити Положення про Державну митну службу України
(додається).
2. Внести зміну до Указу Президента України від 29 листопада
1996 року N 1145 ( 1145/96 ) "Про Державну митну службу України"
(в редакції Указу Президента України від 23 березня 1998 року
N 216 ( 216/98 ), виклавши статтю 4 в такій редакції:
"4. Держмитслужбі України утворити:
для посилення боротьби з незаконним переміщенням через митний
кордон України зброї та боєприпасів, вибухових, радіоактивних,
отруйних та сильнодіючих речовин, наркотичних засобів, підакцизних
товарів, культурних та історичних цінностей, інших товарів - у
складі регіональних митниць відділення по боротьбі з контрабандою
та порушеннями митних правил, а у митницях - відповідні служби;
для забезпечення ефективного митного контролю за
енергоносіями під час їх переміщення через митний кордон України -
Центральну енергетичну митницю".
3. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 8 лютого 1997 року N 126
( 126/97 ) "Про Положення про Державну митну службу України";
Указ Президента України від 23 березня 1998 року N 217
( 217/98 ) "Про внесення зміни до Положення про Державну митну
службу України".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 серпня 2000 року

N 1022/2000

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 24 серпня 2000 року

N 1022/2000
ПОЛОЖЕННЯ

про Державну митну службу України

1. Державна митна служба України (Держмитслужба України) є
центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, який
забезпечує реалізацію державної політики у сфері митної справи.
Діяльність Держмитслужби України спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України.
2. Держмитслужба України у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням.
Держмитслужба України узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції про вдосконалення законодавства та в установленому
порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету
Міністрів України. У межах своїх повноважень Держмитслужба України
організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний
контроль за їх реалізацією.
3. Основними завданнями Держмитслужби України є:
забезпечення реалізації державної політики у сфері митної
справи;
захист економічних інтересів України;
контроль за додержанням законодавства України про митну
справу;
використання засобів митно-тарифного та позатарифного
регулювання при переміщенні через митний кордон України товарів та
інших предметів;
удосконалення митного контролю, митного оформлення товарів та
інших предметів, що переміщуються через митний кордон України;
здійснення разом з Національним банком України комплексного
контролю за валютними операціями;
здійснення разом з іншими уповноваженими центральними
органами виконавчої влади заходів щодо захисту інтересів
споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних
зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку;
боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;
розвиток міжнародного співробітництва у сфері митної справи.
4. Держмитслужба України відповідно до покладених на неї
завдань:
1) організовує та контролює діяльність митних органів;
2) забезпечує своєчасне і повне внесення до державного
бюджету коштів від податків, зборів (обов'язкових платежів),
справляння яких згідно із законодавством покладено на митні
органи;
3) вживає разом з іншими органами виконавчої влади заходи,
спрямовані на недопущення незаконного вивезення за кордон
цінностей, що становлять культурне або історичне надбання
українського народу;
4) сприяє у межах своєї компетенції здійсненню заходів щодо
захисту прав споживачів товарів, які ввозяться в Україну, а також
прав інтелектуальної власності у процесі зовнішньоекономічної
діяльності;
5) розробляє та здійснює самостійно або у взаємодії з іншими
органами виконавчої влади заходи щодо запобігання контрабанді,
порушенню митних правил та їх припинення;
6) організовує та контролює відповідно до законодавства
проведення митними органами дізнання у справах про контрабанду та
здійснення ними провадження у справах про порушення митних правил;
7) веде митну статистику;
8) веде разом з іншими уповноваженими органами виконавчої
влади Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної
діяльності;
9) здійснює верифікацію (встановлення достовірності)
сертифікатів про походження товарів з України;
10) здійснює в межах своєї компетенції державну політику у
сфері охорони державної таємниці, контроль за забезпеченням
охорони державної таємниці у системі митних органів України, а
також організаційно-технічні заходи щодо застосування засобів
криптографічного й технічного захисту інформації, охорона якої
забезпечується державою відповідно до законодавства, та додержання
посадовими особами митних органів України вимог законодавства
стосовно порядку одержання, використання, поширення та збереження
такої інформації; ( Підпункт 10 пункту 4 в редакції Указу
Президента N 382/2002 ( 382/2002 ) від 25.04.2002 )
11) реалізовує у межах своєї компетенції державну кадрову
політику;
12) бере участь у підготовці проектів програм розвитку митної
справи, соціального захисту її працівників;
13) створює, реорганізовує та ліквідовує в установленому
порядку регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні
управління та організації, установи і навчальні заклади;
14) організовує реконструкцію та спорудження пунктів пропуску
через державний кордон України для автомобільного сполучення;
15) здійснює відповідно до законодавства України функції з
управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її
управління;
16) забезпечує гласність у діяльності митних органів,
здійснює в установленому законодавством порядку інформування
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян з питань
митного законодавства;
17) бере участь у підготовці міжнародних договорів України,
готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у
межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України;
18) виконує інші функції, що випливають з покладених на неї
завдань.
5. Держмитслужба України має право:
залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
її компетенції;
представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних
договорів України;
одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а
також громадян інформацію, документи і матеріали, необхідні для
виконання покладених на неї завдань;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до її компетенції.
6. Держмитслужба України під час виконання покладених на неї
завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з
відповідними органами іноземних держав.
7. Держмитслужба України здійснює свої повноваження
безпосередньо та через регіональні митниці, митниці,
спеціалізовані митні управління та організації.
8. Держмитслужба України в межах своїх повноважень на основі
та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і
контролює їх виконання.
Держмитслужба України в разі потреби видає разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
Нормативно-правові акти Держмитслужби України підлягають
реєстрації в установленому законодавством порядку.
У випадках, передбачених законодавством, рішення
Держмитслужби України є обов'язковими для виконання центральними
та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх
форм власності, а також громадянами.
9. Держмитслужбу України очолює Голова, якого призначає на
посаду та звільняє з посади Президент України в установленому
законодавством порядку.
Голова має перших заступників, у тому числі першого
заступника у зв'язках з Верховною Радою України, і заступників,
яких призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України і
припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України. ( Абзац
другий пункту 9 в редакції Указу Президента N 280/2004
( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
Голова здійснює керівництво Держмитслужбою України,
розподіляє обов'язки між заступниками, визначає ступінь
відповідальності заступників Голови та керівників структурних
підрозділів Держмитслужби України.
Голова Держмитслужби України в установленому порядку
призначає на посади та звільняє з посад працівників центрального
апарату Держмитслужби України, керівників регіональних митниць та
їх структурних підрозділів, митниць, спеціалізованих митних
управлінь і організацій, установ та навчальних закладів.
Голова несе персональну відповідальність перед Президентом
України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на
Держмитслужбу завдань і виконання ним своїх функцій.
10. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Держмитслужби України, обговорення найважливіших
напрямів її діяльності в Держмитслужбі України утворюється колегія
у складі Голови (голова колегії), заступників Голови за посадою,
працівників Держмитслужби України та інших митних органів.
У разі потреби до складу колегії Держмитслужби України можуть
входити в установленому порядку інші особи. ( Пункт 10 доповнено
абзацом другим згідно з Указом Президента N 280/2004 ( 280/2004 )
від 05.03.2004 )
Членів колегії затверджує і увільняє від виконання обов'язків
Кабінет Міністрів України за поданням Голови.
У засіданнях колегії можуть брати участь представники
Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів
України та за запрошенням Держмитслужби України - представники
Верховної Ради України.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Держмитслужби
України. Пункт 10 в редакції Указу Президента N 1232/2001 ( 1232/2001 )
від 19.12.2001 )
11. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій з
основних напрямів діяльності митних органів, обговорення
найважливіших програм та інших питань у Держмитслужбі України може
утворюватися наукова рада з учених та висококваліфікованих
спеціалістів.
Склад ради та положення про неї затверджує Голова.
12. Гранична чисельність працівників Держмитслужби України
затверджується Кабінетом Міністрів України. ( Абзац перший пункту
12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 280/2004
( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
Штатний розпис, кошторис видатків Держмитслужби України
затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.
Структуру центрального апарату Держмитслужби України
затверджує Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
( Абзац третій пункту 12 в редакції Указу Президента N 280/2004
( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Держмитслужби України затверджує Голова. ( Пункт 12 доповнено
абзацом згідно з Указом Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
13. Держмитслужба України є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку
із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: