open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Загальнодержавну програму формування

національної екологічної мережі України

на 2000-2015 роки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 47, ст.405 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 15, ст.98 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Загальнодержавну програму формування
національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки
(додається).
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
3. Кабінету Міністрів України:
визначити відповідальних виконавців заходів із формування
національної екологічної мережі;
передбачати під час розроблення проекту Державного бюджету
України виділення відповідних коштів на реалізацію заходів із
формування національної екологічної мережі на черговий рік.
{ Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 }

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 вересня 2000 року

N 1989-III

Затверджено

Законом України

від 21 вересня 2000 року

N 1989-III
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ

МЕРЕЖІ УКРАЇНИ НА 2000-2015 РОКИ

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Загальнодержавна програма формування національної екологічної
мережі України на 2000-2015 роки (далі - Програма) розроблена в
контексті вимог щодо подальшого опрацювання, вдосконалення та
розвитку екологічного законодавства України, а також відповідно до
рекомендацій Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та
ландшафтного різноманіття (1995 р.) щодо питання формування
Всеєвропейської екологічної мережі як єдиної просторової системи
територій країн Європи з природним або частково зміненим станом
ландшафту.
Важливе значення має вдосконалення нормативно-правової бази у
сфері збереження, розширення, відтворення та охорони єдиної
системи територій з природним станом ландшафту та інших природних
комплексів і унікальних територій, створення на їх основі
природних об'єктів, які підлягають особливій охороні, що сприяє
зменшенню, запобіганню та ліквідації негативного впливу
господарської та іншої діяльності людей на навколишнє природне
середовище, збереженню природних ресурсів, генетичного фонду живої
природи.
Формування екологічної мережі передбачає зміни в структурі
земельного фонду країни шляхом віднесення (на підставі
обгрунтування екологічної безпеки та економічної доцільності)
частини земель господарського використання до категорій, що
підлягають особливій охороні з відтворенням притаманного їм
різноманіття природних ландшафтів.
Багатство природних ландшафтів є надбанням Українського
народу, його природною спадщиною і має служити нинішньому та
майбутнім поколінням, як це проголошено в Конституції України
( 254к/96-ВР ).
1. Терміни і визначення
У цій Програмі вживаються такі терміни і визначення:
біологічне (біотичне) різноманіття - сукупність усіх видів
рослин, тварин і мікроорганізмів, їх угруповань та екосистем у
межах території України, її територіальних та внутрішніх морських
вод, виключної (морської) економічної зони та континентального
шельфу. Біологічне різноманіття складається з видового,
популяційного, ценотичного, генетичного різноманіття. Людина є
невід'ємним елементом біологічного різноманіття і поза ним
існувати не може;
буферна зона - місцевість з природним або частково зміненим
станом ландшафту, що оточує найбільш цінні ділянки екологічної
мережі та захищає їх від дії зовнішніх негативних факторів
природного походження або спричинених діяльністю людини;
екологічна мережа - єдина територіальна система, яка включає
ділянки природних ландшафтів, що підлягають особливій охороні, і
території та об'єкти природно-заповідного фонду, курортні і
лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні
території та об'єкти інших типів, що визначаються законодавством
України, і є частиною структурних територіальних елементів (далі -
елементи) екологічної мережі - природних регіонів, природних
коридорів, буферних зон;
кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду -
система обліку та оцінки кількісного та якісного стану територій
та окремих об'єктів природно-заповідного фонду та їх
територіальних сукупностей, призначена для забезпечення органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних і
юридичних осіб достовірними даними про правовий статус,
належність, режим, географічне положення, кількісні та якісні
характеристики цих територій та об'єктів, їх природоохоронну,
наукову, виховну, рекреаційну та іншу цінність з метою охорони,
збереження та ефективного управління функціонуванням і розвитком
природно-заповідного фонду;
консервація земель - виведення з господарського обороту
(сільськогосподарського або промислового) земель на певний термін
для здійснення заходів щодо відновлення родючості та екологічно
задовільного стану грунтів, а також для встановлення або
повернення (відновлення) втраченої екологічної рівноваги у
конкретному регіоні;
моніторинг стану екологічної мережі - система спостережень за
змінами компонентів довкілля в межах екологічної мережі з метою
своєчасного виявлення негативних тенденцій у їх стані, оцінки
можливих наслідків таких змін, прогнозування, запобігання
негативним процесам, ліквідації їх наслідків;
популяція - сукупність особин одного виду з загальними
умовами, необхідними для підтримання його чисельності на певному
рівні впродовж тривалого періоду;
природний регіон - природно-територіальне утворення значної
площі, суцільність якого визначається характерними для нього
фітоландшафтними, фізико-географічними, адміністративними та
іншими ознаками, що характеризуються типовими та унікальними
природними комплексами, різноманітним рослинним і тваринним
світом, і яке виконує регіональну екостабілізуючу роль;
природний коридор - природна або приведена до природного
стану ділянка землі чи водної поверхні, яка на різних рівнях
просторової організації екологічної мережі забезпечує для
природного середовища умови безперервності, системної єдності та
функції біокомунікації;
природний ландшафт - цілісний природно-територіальний
комплекс з генетично однорідними, однотиповими природними умовами
місцевостей, які сформувалися в результаті взаємодії компонентів
геологічного середовища, рельєфу, гідрологічного режиму, грунтів і
біоценозів;
прибережні морські природні ландшафти - природні ландшафти,
до складу яких входять наземні (суходільні) і морські (водні)
природні комплекси та об'єкти;
середовище існування рослин і тварин - сукупність умов
середовища (абіотичних та біотичних), в яких існує особина,
популяція або вид і без яких вони не в змозі існувати;
ценоз (біоценоз) - історично утворена сукупність видів рослин
і тварин, що населяють ділянку з більш-менш однотипними умовами
існування (біотоп).
2. Сучасний стан територій та об'єктів,

що підлягають особливій охороні
Території та об'єкти, що підлягають особливій охороні
(території та об'єкти природно-заповідного фонду, курортні та
лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні та
інші природні території та об'єкти), становлять порівняно незначну
частину території України. Наявна площа та територіальна структура
земель України, що підлягають особливій охороні, дають певні
підстави для їх віднесення до територіальної системи з певними
ознаками екологічної мережі. Сучасний стан природних ландшафтів
України лише частково відповідає критеріям віднесення їх до
Всеєвропейської екологічної мережі.
Національна екологічна мережа включає частину земель країни,
на яких збереглися майже незмінені чи частково змінені природні
ландшафти.
Площа земельних угідь - складових національної екологічної
мережі України - наведена в додатку 1.
Крім того, до складу екологічної мережі входять окремі
прибережні ділянки акваторії Азовського і Чорного морів.
Природні ландшафти спостерігаються майже на 40 відсотках
території України. У найменш зміненому вигляді вони збереглися на
землях, зайнятих лісами, чагарниками, болотами, на відкритих
землях, площа яких становить близько 19,7 відсотка території
країни. Враховуючи, що лише 44 відсотки лісів виконують захисні та
природоохоронні функції, можна вважати, що стан, близький до
притаманного природного, мають ландшафти на площі майже 12,7
відсотка території країни.
Найбільш захищеними є природні комплекси в межах територій
природно-заповідного фонду. Станом на 1 вересня 2000 року
природно-заповідний фонд України включає біосферні та природні
заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні
парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, ботанічні
сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки - пам'ятки
садово-паркового мистецтва загальною площею близько 2,4 млн.
гектарів, або 4 відсотків території країни. З цих земель надано в
користування установам природно-заповідного фонду майже 0,5 млн.
гектарів.
На сьогодні флора України нараховує понад 25 тисяч видів
рослин, фауна - майже 45 тисяч видів тварин. Негативні
антропогенні чинники впливу на довкілля призвели до зникнення
великої кількості біологічних видів та до загрози існуванню для
багатьох з існуючих. Це призвело до того, що до Червоної книги
України занесено 541 вид рослин та 382 види тварин, до Зеленої
книги України - 127 рідкісних і зникаючих типових рослинних
угруповань. Поступово зменшується чисельність майже всіх видів
хижих птахів, а також водолюбних птахів, куроподібних,
журавлиноподібних, ссавців, риб, комах.
Негативні зміни у морській флорі і фауні зумовлені вселенням
небезпечних немісцевих їх видів. Серед рослин рідкісними стають
зозулинцеві, тонконогі, айстрові, лілійні, амарилісові, півникові.
До кінця цього століття до Червоної книги України можуть бути
занесені ще 20 видів ссавців та ряд інших видів тварин і рослин.
Понад 20 відсотків популяцій дикорослих лікарських, технічних
видів рослин внаслідок безконтрольного використання перебувають на
межі виснаження.
Спостерігається тенденція до швидкого поширення вірусних
інфекцій у біоценозах України, ураженість вірусами ряду об'єктів
рослинного та тваринного світу.
Відповідно до Програми перспективного розвитку заповідної
справи в Україні ( 177/94-ВР ), затвердженої Постановою Верховної
Ради України від 22 вересня 1994 року, площа природно-заповідного
фонду динамічно зростала. Проте його частка в загальній площі
території України, різноманіття видів природних ландшафтів і
рослинних угруповань, територіальна структура природоохоронних
територій не повною мірою відповідають міжнародним стандартам,
стратегії планування території країни, крім того, внаслідок
розвитку в Україні переважно сировинно-видобувних - найбільш
екологічно небезпечних - галузей промисловості та надмірної
розораності грунтів значно погіршилися умови забезпечення
територіальної єдності ділянок з природними ландшафтами, що
ускладнює, а інколи й унеможливлює просторові процеси біологічного
обміну на ценотичному та генетичному рівнях, притаманні живій
природі.
Сприятливі передумови для збільшення площі земель з
природними ландшафтами, що склалися у процесі реформування
економічних відносин у землекористуванні, забезпечуються:
вилученням земель сільськогосподарського призначення
(насамперед деградованих орних земель) внаслідок економічної
збитковості їх використання за призначенням;
вилученням із промислового використання (у видобувній,
будівельній та інших галузях виробництва) земельних ділянок, які
втратили природний стан і становлять підвищену небезпеку для
збереження навколишнього середовища;
наданням переваги відновленню природних ландшафтів як
найбільш доцільному виду використання земель, що вибувають із
сільськогосподарського використання;
встановленням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг
навколо водних об'єктів;
збільшенням території лісів, лісосмуг навколо
сільськогосподарських угідь, промислових та житлових зон;
необхідністю виконання Україною міжнародних зобов'язань у
галузі охорони довкілля.
3. Мета і завдання Програми
Основною метою Програми є збільшення площі земель країни з
природними ландшафтами до рівня, достатнього для збереження їх
різноманіття, близького до притаманного їм природного стану, та
формування їх територіально єдиної системи, побудованої відповідно
до забезпечення можливості природних шляхів міграції та поширення
видів рослин і тварин, яка б забезпечувала збереження природних
екосистем, видів рослинного і тваринного світу та їх популяцій.
При цьому національна екологічна мережа має відповідати вимогам
щодо її функціонування у Всеєвропейській екологічній мережі та
виконувати провідні функції щодо збереження біологічного
різноманіття. Крім того, Програма має сприяти збалансованому та
невиснажливому використанню біологічних ресурсів у господарській
діяльності.
Основними завданнями Програми є:
1) у сфері формування національної екологічної мережі:
визначення просторової структури екологічної мережі з метою
систематизації та визначення шляхів об'єднання природних середовищ
існування популяцій видів дикої флори та фауни у територіально
цілісний комплекс;
визначення площі окремих елементів екологічної мережі для
забезпечення сприятливих умов існування, вільного розселення та
міграції видів рослин і тварин;
обгрунтування та опрацювання організаційних, економічних,
науково-практичних та інших заходів щодо забезпечення процесу
формування та захисту екологічної мережі;
визначення ділянок для формування складових елементів
національної екологічної мережі - природних регіонів, природних
коридорів загальнодержавного значення, їх місця у структурі
земельних угідь;
оптимізація площі, структури, стану елементів екологічної
мережі, підвищення статусу їх охорони;
резервування та подальше надання статусу заповідних
територіям, багатим на біорізноманіття, особливо старовіковим
природним угрупованням, прирусловим, гірським і байрачним лісам,
цілинним землям, типовим та унікальним екосистемам і ландшафтам,
середовищам існування рідкісних і таких, що перебувають під
загрозою зникнення, видів тварин і рослин, геологічним утворенням,
еталонним типам грунтів тощо;
узгодження питань, пов'язаних із транскордонним поєднанням
елементів екологічних мереж суміжних країн з елементами
національної екологічної мережі України з метою розбудови
Всеєвропейської екологічної мережі;
інформування населення про роль екологічної мережі в
дотриманні екологічної рівноваги в регіонах, участь місцевих
органів виконавчої влади та населення у збереженні ландшафтного
різноманіття;
2) у питаннях охорони та відтворення земельних ресурсів:
оптимізація площ сільськогосподарських угідь та зменшення
ступеня їх розораності;
удосконалення структури земель сільськогосподарського
призначення та їх збагачення природними компонентами;
впровадження грунтозахисної системи землеробства з
контурно-меліоративною організацією території;
обмеження руйнівного інтенсивного використання екологічно
уразливих земель;
здійснення консервації сільськогосподарських угідь з дуже
змитими та дуже дефльованими грунтами на схилах крутизною понад
5-7 градусів;
3) у питаннях охорони та відтворення водних ресурсів:
екологічне оздоровлення природних територій та акваторій,
особливо витоків річок, поліпшення стану заплавних екосистем у
межах басейнів річок Дніпра, Дністра, Південного і Західного Бугу,
Сіверського Дінця, Дунаю, в тому числі шляхом створення захисних
смуг уздовж берегів водних об'єктів, особливо крутосхилих ділянок,
впровадження заходів щодо збереження водно-болотних угідь,
посилення їх водозахисної та водорегулювальної здатності,
ренатуралізації та поліпшення охорони природних комплексів
водоохоронних зон водних об'єктів;
розроблення та реалізація заходів щодо збереження прибережних
ландшафтів Азовського і Чорного морів, створення мережі морських
об'єктів природно-заповідного фонду;
4) у питаннях охорони, використання та відтворення ресурсів
рослинного і тваринного світу:
створення в агроландшафтах ділянок лісової та лучної
рослинності;
відтворення (ренатуралізація), де це доцільно і можливо,
степових, лучних, водно-болотних та інших природних ландшафтів;
формування нових ділянок для забезпечення середовищ існування
певних видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України,
та природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги
України, Європейського червоного списку тварин і рослин, що
перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі, а також
інших видів рослин і тварин, включених до переліків міжнародних
конвенцій та угод, обов'язкових до виконання Україною;
оптимізація ведення сільського, лісового, мисливського та
рибного господарств з урахуванням умов існування видів місцевої
флори і фауни;
поліпшення стану охорони, збереження та відтворення зелених
насаджень і лісів, які входять до складу зелених зон міст та інших
населених пунктів;
5) у питаннях збереження біологічного різноманіття:
збереження, зміцнення та відновлення ключових екосистем та
середовищ існування видів рослин і тварин;
стале управління позитивним потенціалом біологічного
різноманіття шляхом оптимального використання соціальних і
економічних можливостей на національному та регіональному рівнях;
урахування цілей у сфері збереження та збалансованого і
невиснажливого використання біологічного різноманіття в усіх
галузях, що використовують це різноманіття або впливають на нього;
здійснення цільових заходів, що відповідають потребам
збереження різних типів екосистем (гірських, степових, лучних,
прибережно-морських, морських, річкових, заплавних, озерних,
болотних, лісових) та базуються на правових і фінансових
можливостях природокористувачів та органів державної влади.
4. Концептуальні положення формування

національної екологічної мережі
Правовою основою формування національної екологічної мережі є
закони України "Про охорону навколишнього природного середовища"
( 1264-12 ), "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ),
"Про тваринний світ" ( 3041-12 ), "Про рослинний світ" ( 591-14 ),
Земельний кодекс України ( 561-12 ), Лісовий кодекс України
( 3852-12 ) та Водний кодекс України ( 213/95-ВР ). Природні
ділянки міжнародного значення створюються відповідно до
міжнародних договорів України, зокрема Конвенції про водно-болотні
угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища
існування водоплавних птахів ( 995_031 ) (1971 р.), Конвенції про
охорону всесвітньої культурної і природної спадщини
( 995_089 ) (1972 р.), Конвенції про охорону дикої флори і фауни
та природних середовищ їх існування в Європі ( 995_032 )
(1979 р.), Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин
( 995_136 ) (1979 р.), Конвенції про захист Чорного моря від
забруднення ( 995_065 ) (1992 р.), Конвенції про охорону
біологічного різноманіття ( 995_030 ) (1994 р.), Всеєвропейської
стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття
(1995 р.), Конвенції про охорону та відтворення транскордонних
водотоків та міжнародних озер ( 994_273 ) (1999 р.).
Природні регіони, природні коридори та буферні зони у своїй
безперервній єдності утворюють мережу, яка об'єднує ділянки
природних ландшафтів у територіально цілісну систему. З огляду на
функції, площу, видовий склад рослинного і тваринного світу в
національній екологічній мережі виділяються елементи міжнародного,
загальнодержавного та місцевого значення.
Природні регіони формуються на територіях, що мають у своєму
складі об'єкти природно-заповідного фонду, відсоток яких значно
перевищує аналогічний у цілому по країні, а також інші території,
що відповідають умовам, визначеним національним природоохоронним
законодавством або міжнародними нормативно-правовими актами
(конвенціями, угодами, договорами тощо), і забезпечують збереження
ландшафтного та біологічного різноманіття, особливо ті, що
включають середовища існування рідкісних і таких, що перебувають
під загрозою зникнення, видів рослин і тварин.
Природні коридори формуються ділянками природних ландшафтів
витягнутої конфігурації, різної ширини, протяжності, форми і
з'єднують між собою природні регіони. Вони мають забезпечувати
відповідні умови збереження видів дикої фауни та флори.
Буферні зони створюються для захисту природних регіонів і
коридорів від негативної дії зовнішніх чинників, забезпечення
дотримання в їх межах більш сприятливих умов для розвитку і
самовідновлення та оптимізації форм господарювання з метою
збереження існуючих і відтворення втрачених природних цінностей.
Складовими структурних елементів екологічної мережі є:
1) території та об'єкти природно-заповідного фонду як основні
природні елементи екологічної мережі, а саме - природні
заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки,
регіональні ландшафтні парки, заказники (ландшафтні, лісові,
ботанічні, загальнозоологічні, орнітологічні, ентомологічні,
іхтіологічні, гідрологічні, загальногеологічні, палеонтологічні та
карстово-спелеологічні), пам'ятки природи, а також їх охоронні
зони; штучно створені об'єкти (ботанічні сади, дендрологічні
парки, зоологічні парки, парки - пам'ятки садово-паркового
мистецтва);
2) водні об'єкти (ділянки моря, озера, водосховища, річки),
водно-болотні угіддя, водоохоронні зони, прибережні захисні смуги,
смуги відведення, берегові смуги водних шляхів і зони санітарної
охорони, що утворюють відповідні басейнові системи;
3) ліси першої групи;
4) ліси другої групи;
5) курортні та лікувально-оздоровчі території з їх природними
ресурсами;
6) рекреаційні території для організації масового відпочинку
населення і туризму;
7) інші природні території (ділянки степової рослинності,
луки, пасовища, кам'яні розсипи, піски, солончаки тощо);
8) земельні ділянки, на яких зростають природні рослинні
угруповання, занесені до Зеленої книги України;
9) земельні ділянки, які є місцями перебування чи зростання
видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України;
10) частково землі сільськогосподарського призначення
екстенсивного використання - пасовища, луки, сіножаті тощо;
11) радіоактивно забруднені землі, що не використовуються та
підлягають окремій охороні, - як природні регіони з окремим
статусом.
Розділ II

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ
5. Збільшення площі національної екологічної мережі
Для збільшення площі національної екологічної мережі
Програмою передбачається здійснення таких заходів:
1) створення об'єктів природно-заповідного фонду на
територіях, що відповідають умовам забезпечення охорони природних
комплексів (додаток 2);
2) збільшення площі земель, наданих у користування установам
природно-заповідного фонду, з 0,5 до 2 млн. гектарів;
3) збереження природних ландшафтів на ділянках, що мають
історико-культурну цінність;
4) включення до програм екологічного оздоровлення басейнів
річок Сіверського Дінця, Південного Бугу, Дністра, Дунаю,
Західного Бугу заходів щодо створення та впорядкування
водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водних об'єктів,
запровадження особливого режиму використання земель на ділянках
витоку річок;
5) формування транскордонних природоохоронних територій
міжнародного значення;
6) створення захисних лісових насаджень та полезахисних
лісових смуг, залуження земель (додаток 3);
7) консервація деградованих і забруднених земель з наступним
їх частковим залісненням (додаток 4);
8) збереження природних ландшафтів на землях промисловості,
транспорту, зв'язку, оборони;
9) екологічно доцільне збільшення площі лісів.
У результаті здійснення зазначених заходів площу земель
національної екологічної мережі прогнозується довести до розмірів
згідно з додатком 5.
6. Відтворення природного стану елементів

екологічної мережі
На територіях - складових національної екологічної мережі має
бути забезпечено проведення спеціальних заходів, спрямованих на
запобігання знищенню чи пошкодженню природних ландшафтів,
природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги
України, збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної
книги України, поліпшення середовища їх існування, створення
належних умов для розмноження у природних умовах та для
розселення.
З метою забезпечення виконання природоохоронних функцій
національної екологічної мережі Програмою передбачається
здійснення таких заходів:
1) захист середовища існування тварин під час міграції і
зимівлі та створення системи їх охорони;
2) розширення мережі водних об'єктів для міграції риб;
3) створення умов для відтворення різноманіття видів рослин,
тварин і фітоценозів у природних зонах;
4) забезпечення охорони водно-болотних угідь міжнародного та
загальнодержавного значення;
5) здійснення заходів щодо запобігання негативному впливу на
природні комплекси елементів національної екологічної мережі;
6) впровадження системи здійснення природоохоронних заходів
для збереження природних комплексів елементів національної
екологічної мережі;
7) забезпечення збереження популяцій видів рослин і тварин;
здійснення спеціальних заходів для забезпечення міграції тварин і
рослин в місцях перетину природних та транспортних коридорів.
7. Формування єдиної територіальної структури

національної екологічної мережі
Національна екологічна мережа включає елементи
загальнодержавного і місцевого значення, які визначаються за
науковими, правовими, технічними, організаційними та
фінансово-економічними критеріями.
До елементів національної екологічної мережі
загальнодержавного значення належать:
природні регіони, де зосереджено існуючі та такі, що
створюватимуться, природно-заповідні території. Насамперед це
регіони Карпат, Кримських гір, Донецького кряжу, Приазовської
височини, Подільської височини, Полісся, витоків малих річок,
окремих гирлових ділянок великих річок, прибережно-морської смуги,
континентального шельфу тощо;
основні комунікаційні елементи національної екологічної
мережі, а саме - широтні природні коридори, що забезпечують
природні зв'язки зонального характеру, Поліський (лісовий),
Галицько-Слобожанський (лісостеповий), Південноукраїнський
(степовий), а також меридіональні природні коридори, просторово
обмежені долинами великих річок - Дніпра, Дунаю, Дністра,
Західного Бугу, Південного Бугу, Сіверського Дінця, які
об'єднують водні та заплавні ландшафти - шляхи міграції численних
видів рослин і тварин.
Окремий природний коридор, що має міжнародне значення, формує
ланцюг прибережно-морських природних ландшафтів Азовського і
Чорного морів, який оточує територію України з півдня.
Перелік основних елементів національної екологічної мережі
загальнодержавного значення наведено в додатку 6.
Елементи національної екологічної мережі місцевого значення
визначаються відповідними регіональними програмами та
регіональними схемами формування екологічної мережі.
8. Організація спільних транскордонних елементів

національної екологічної мережі та Всеєвропейської

екологічної мережі
Програмою передбачається забезпечити поєднання національної
екологічної мережі з екологічними мережами суміжних країн, що
входять до Всеєвропейської екологічної мережі, шляхом створення
спільних транскордонних елементів екологічної мережі у межах
природних регіонів та природних коридорів, узгодження проектів
землеустрою на прикордонних ділянках.
Створення спільних транскордонних елементів національної
екологічної мережі здійснюватиметься у співробітництві з такими
країнами:
Республіка Польща - Західнополіський біосферний заповідник,
біосферний заповідник Східні Карпати, Розточанський біосферний
заповідник;
Республіка Білорусь - Західнополіський біосферний заповідник,
Рівненський природний заповідник, національний природний парк
Прип'ять-Стохід;
Російська Федерація - Сновський природний заповідник,
Луганський природний заповідник, Деснянсько-Старогутський
національний природний парк, національний природний парк Меотида,
національний природний парк Донецький кряж;
Румунія - Дунайський біосферний заповідник, Вижницький
національний природний парк;
Республіка Молдова - Нижньодністровський національний
природний парк;
Словацька Республіка - біосферний заповідник Східні Карпати.
Перелік заходів із формування національної екологічної мережі
України та обсягів необхідних коштів на їх здійснення наведено в
додатках 7 і 8.
Розділ III

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
9. Нормативно-правове забезпечення
Для забезпечення реалізації Програми передбачається прийняття
законодавчих актів, спрямованих на запровадження правових норм
формування національної екологічної мережі. З цією метою необхідно
прийняти закони України про національну екологічну мережу України,
про збереження земель, про економічне стимулювання суб'єктів
землеволодіння і землекористування до здійснення заходів щодо
розвитку та підтримки екологічної мережі, про прибережну смугу
морів, внести відповідні зміни до Земельного кодексу України,
Лісового кодексу України, Водного кодексу України, законів України
"Про охорону навколишнього природного середовища", "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".
Передбачається розроблення і затвердження інших
нормативно-правових актів, спрямованих на вдосконалення
економічного механізму, пов'язаного з охороною та відтворенням
природних ландшафтів та збереженням біологічного різноманіття.
З метою посилення відповідальності за порушення вимог
законодавства з питань охорони, використання та відтворення
ландшафтного різноманіття передбачається внести зміни до
Кримінального кодексу України та Кодексу України про
адміністративні правопорушення.
10. Фінансове забезпечення
Фінансування виконання комплексу заходів, передбачених
Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів Державного бюджету
України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим,
місцевих бюджетів, фондів охорони навколишнього природного
середовища у складі бюджетів усіх рівнів, а також із залученням
інших джерел, у тому числі грантів Глобального екологічного фонду
та інших міжнародних екологічних організацій. Фінансування
Програми може здійснюватися підприємствами всіх форм власності,
іншими юридичними особами.
Основним джерелом покриття витрат на формування елементів
національної екологічної мережі загальнодержавного значення будуть
кошти, передбачені у загальному та спеціальному фондах Державного
бюджету України на виконання заходів по забезпеченню охорони
навколишнього природного середовища. Формування структурних
елементів національної екологічної мережі місцевого значення
здійснюватиметься за рахунок коштів відповідних розділів місцевих
бюджетів і місцевих фондів охорони навколишнього природного
середовища.

{ Абзац третій підрозділу 10 розділу III виключено на
підставі Закону N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 }

11. Наукове забезпечення
З метою наукового забезпечення виконання заходів з формування
національної екологічної мережі Програмою передбачається
проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на
розроблення рекомендацій і методів щодо збереження та відтворення
ландшафтного різноманіття, в тому числі проведення оцінки
сучасного стану природних ландшафтів, обгрунтування найбільш
ефективних заходів, що забезпечать збалансоване і невиснажливе
використання їх природних ресурсів, інвентаризацію природних
комплексів та їх компонентів, організацію ведення кадастрів
природних ресурсів та моніторингу довкілля у межах національної
екологічної мережі, створення відповідних банків даних і
геоінформаційних систем.
12. Організаційне забезпечення
Організаційне забезпечення реалізації Програми здійснюватиме
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до
відання якого віднесені питання екології та природних ресурсів
України, разом із заінтересованими центральними та місцевими
органами виконавчої влади. На нього також покладається контроль за
реалізацією Програми.
Орган, що забезпечує організацію виконання Програми, щорічно
має представляти Кабінету Міністрів України звіти та необхідну
інформацію про хід виконання завдань Програми.
Кабінет Міністрів України на підставі наданої інформації
здійснює коригування програмних завдань, їх змісту та обсягів
фінансування.
Для координації діяльності центральних і місцевих органів
виконавчої влади - виконавців Програми утворюється дорадчий
орган - координаційна рада, до складу якої включаються посадові
особи цих органів, а також представники громадських організацій,
провідні вчені. На координаційну раду покладаються також функції
щодо:
організації розроблення генеральної та регіональних схем
формування національної екологічної мережі;
підготовки пропозицій щодо включення національної екологічної
мережі як спеціальної функціональної території загальнодержавного
значення до Генеральної схеми планування території України;
підготовки у разі потреби пропозицій про внесення змін до
Програми;
організації підготовки раз на 5 років національної доповіді
про стан формування національної екологічної мережі.
13. Інформування про стан національної екологічної

мережі та участь громадськості в її формуванні
З метою підвищення рівня екологічної освіти, виховання,
культури населення, активізації його участі у виконанні заходів з
формування національної екологічної мережі Програмою
передбачається:
сприяння у створенні нових і залученні існуючих громадських
еколого-експертних центрів до діяльності, спрямованої на
усвідомлення суспільством значення проблеми збереження
ландшафтного різноманіття, середовищ існування видів рослин і
тварин;
розроблення та впровадження пропозицій щодо участі населення
у виконанні заходів з формування національної екологічної мережі,
у тому числі юнацтва та молодого покоління, з урахуванням досвіду
позашкільної екологічної освіти з питань формування екологічної
культури та забезпечення широкої інформованості з проблем охорони
довкілля.
Розділ IV

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Реалізація Програми розрахована на період до 2015 року, який
поділяється на два етапи - 2000-2005 та 2006-2015 роки.
На першому етапі передбачається забезпечити збільшення площі
окремих елементів національної екологічної мережі, застосування
економічних важелів сприяння їх формуванню на землях усіх форм
власності, створення відповідної нормативно-правової бази,
здійснення комплексу необхідних наукових досліджень та
організаційних заходів.
На другому етапі планується довести площу національної
екологічної мережі до рівня, необхідного для забезпечення
екологічної безпеки країни, введення в дію сталої системи
природоохоронних заходів збереження ландшафтного і біологічного
різноманіття.
Розділ V

СОЦІАЛЬНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ

РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Реалізація Програми забезпечить збереження і відтворення
ландшафтного різноманіття, а також сприятиме:
дотриманню екологічної рівноваги на території України;
створенню природних умов для життя і розвитку людини у
екологічно збалансованому природному середовищі, максимально
наближеному до природних ландшафтів;
запобіганню безповоротній втраті частини гено-, демо-, цено-
та екофонду країни;
забезпеченню збалансованого та невиснажливого
природокористування на значній частині території України;
розвитку ресурсної бази для заняття туризмом, відпочинку та
оздоровлення населення;
зростанню природно-ресурсного потенціалу на суміжних з
національною екологічною мережею землях сільськогосподарського
призначення;
удосконаленню природоохоронної нормативно-правової бази та її
гармонізації з міжнародною;
розбудові Всеєвропейської екологічної мережі;
забезпеченню відновлення біогеохімічних кругообігів у
навколишньому природному середовищі, зменшенню загрози деградації
та втрати родючості земель;
ренатуралізації земельних угідь, що вилучаються із
сільськогосподарського використання;
посиленню узгодженості діяльності центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
громадських екологічних організацій у розв'язанні проблем
екологічної безпеки України.

Додаток 1

до Програми
Земельні угіддя - складові

національної екологічної мережі
----------------------------------------------------------------- | Площа угіддя |--------------------------- Назва угіддя | тис. |у відсотках до | гектарів |загальної площі | | країни ----------------------------------------------------------------- Сіножаті 2307,3 3,82
Пасовища 5465,6 9,06
Ліси та інші лісовкриті площі,
всього 10380,2 17,2
у тому числі:
Ліси 9424,6 15,62
Лісосмуги 645,5 1,07
Чагарники 310,1 0,51
Відкриті заболочені землі 940,4 1,56
Радіоактивно забруднені землі, 136 0,21
що не використовуються у
господарстві
Відкриті землі без рослинного 1180,8 1,96
покриву або з незначним
рослинним покривом
Води, всього 2415 4
у тому числі:
Природні водотоки 244 0,4
Штучні водотоки 162,2 0,27
Озера 540,8 0,9
Штучні водосховища 1133,7 1,88
Лимани 334,3 0,55 ------------------------------------------------------------------ Усього: 22825,3 37,81

Додаток 2

до Програми
Охоронні території та об'єкти

природно-заповідного фонду України

------------------------------------------------------------------ | Площа земельних угідь Категорія |-------------------------------------------------- територій | тис. гектарів | у відсотках до та об'єктів | | загальної площі країни природно- |------------------------+------------------------- заповідного | на 1 | на | на | на 1 | на | на фонду | вересня | 2005 | 2015 | вересня| 2005 | 2015 | 2000 | рік | рік | 2000 | рік | рік | року | | | року | | ------------------------------------------------------------------ Національні
природні парки 600 1455 2329 1,0 2,4 3,9
Природні
заповідники 160 350 422 0,3 0,6 0,7
Біосферні
заповідники 212 250 301 0,3 0,4 0,5
Інші категорії
природно-
заповідного 1427 2200 3223 2,4 3,6 5,3
фонду ------------------------------------------------------------------ Усього: 2399 4255 6275 4 7 10,4

Додаток 3

до Програми
Захисні лісові насадження, полезахисні лісові смуги,

залужені деградовані та радіоактивно забруднені землі -

прогнозні складові національної екологічної мережі

------------------------------------------------------------------ | Площа, тис. гектарів Регіон |------------------------------------------- | захисні |полезахисні | залужені | лісові | лісові | деградовані та |насадження | смуги | радіоактивно | | | забруднені землі ------------------------------------------------------------------ Автономна Республіка
Крим 9,66 5,6 30,5
Області:
Вінницька 18,2 9,7 38,6
Волинська 34,95 1,53 53,7
Дніпропетровська 109,62 17,88 261
Донецька 36,83 10,45 51,6
Житомирська 90,55 0,7 3,2
Закарпатська 1,17 0,23 14,9
Запорізька 33,78 16,6 248,4
Івано-Франківська 7,89 0,68 10,9
Київська 45,67 2,76 46,3
Кіровоградська 39,88 4,8 44
Луганська 27,49 5,4 226,3
Львівська 7,15 0,28 29,4
Миколаївська 72,28 20,8 72,8
Одеська 66,62 22,77 17,9
Полтавська 105,55 9,02 168,5
Рівненська 68,3 1,7 72,7
Сумська 6,54 2,26 54,9
Тернопільська 11,11 0,5 63,7
Харківська 40,21 12,86 26,8
Херсонська 16,48 20,42 25,8
Хмельницька 10,05 0,86 60,5
Черкаська 44,52 5,97 48,2
Чернігівська 40,03 0,42 60,7
Чернівецька 2,66 0,02 31,9
м. Київ 0,1 0,1
м. Севастополь 0,61 0,1 0,4 ------------------------------------------------------------------ Усього: 947,9 174,31 1763,7

Додаток 4

до Програми
Деградовані та забруднені землі,

що передбачаються для консервації

------------------------------------------------------------------ | Площа, тис. гектарів |---------------------------------------- Регіон | деградовані та | у тому числі ті, на | забруднені землі | яких передбачається | | заліснення ------------------------------------------------------------------ Автономна Республіка
Крим 31,9 1,4
Області:
Вінницька 42,6 4
Волинська 75 21,3
Дніпропетровська 347,4 86,4
Донецька 66,4 14,8
Житомирська 79,2 76
Закарпатська 15,1 0,2
Запорізька 256 7,6
Івано-Франківська 14,8 3,9
Київська 84,3 38
Кіровоградська 69,7 25,7
Луганська 231,2 4,9
Львівська 29,4
Миколаївська 87,8 15
Одеська 37,2 19,3
Полтавська 267,6 99,1
Рівненська 124,2 51,5
Сумська 58,2 3,3
Тернопільська 63,7
Харківська 57,1 30,3
Херсонська 33,25 7,45
Хмельницька 63,5 3
Черкаська 80,84 32,64
Чернігівська 89,7 29
Чернівецька 32,21 0,31
м. Київ 0,1
м. Севастополь 0,8 0,4 ------------------------------------------------------------------ Усього: 2339,2 575,5

Додаток 5

до Програми
Окремі складові національної екологічної мережі

------------------------------------------------------------------ | Площа, тис. | У тому числі у | У | гектарів | відсотках до | відсотках |-------------------| загальної площі | до площі Складова | на 1 |прогнозна | |екологічної екологічної |вересня | на 2015 | | мережі на мережі | 2000 | рік | | 2015 рік | року | |--------------------| | | | на 1 | прогнозна | | | |вересня | площа на | | | | 2000 | 2015 рік | | | | року | | ------------------------------------------------------------------ Сіножаті та
пасовища 7772,9 9536,6 12,88 15,8 37,9
Ліси та
лісовкриті
площі 10380,2 10955,7 17,2 18,15 43,55
Відкриті
заболочені
землі 940,4 940,4 1,56 1,56 3,75
Радіоактивно
забруднені
землі, що не
використо-
вуються в
господарстві 136 136 0,21 0,21 0,5
Відкриті землі
без рослинного
покриву або з
незначним
рослинним
покривом 1180,8 1180,8 1,96 1,96 4,7
Води 2415 2415 4 4 9,6 ------------------------------------------------------------------ Усього: 22825,3 25164,5 37,81 41,68 100

Додаток 6

до Програми
Основні елементи національної екологічної

мережі загальнодержавного значення

------------------------------------------------------------------ Елемент | Розташування | Основні території та екологічної | (за фізико- | об'єкти - складові мережі | географічними | екологічної мережі | умовами) | ------------------------------------------------------------------ Природні регіони
Карпатський Карпатська біосферні заповідники:

гірська країна Карпатський, Розточанський,

Східні Карпати; природний

заповідник Горгани;

національні природні парки:

Синевир, Карпатський,

Ужанський, Сколівські

Бескиди, Гуцульщина
Передкарпаття національний природний парк

та Опілля Галицький
Кримський Кримська природні заповідники:
гірський гірська країна Кримський, Ялтинський

гірсько-лісовий,

Карадазький, Опукський;

національні природні парки:

Севастопольський,

Чатир-Даг
Західно- Західне біосферний заповідник
поліський Полісся Західне Полісся; природні

заповідники: Черемський,

Рівненський,

Південнополіський
Центральний Придніпровське біосферний заповідник
Поліський Полісся Поліський; природні

заповідники Дніпровський,

Деснянський, національні

природні парки: Мезинський,

Коростишівський,

Ічнянський, Голосіївський
Східний Східне Полісся національні природні парки:
Поліський Середньосеймський,

Деснянсько-Старогутський,

Тростянецько-Ворсклянський
Подільський Подільська природний заповідник

височина Медобори; національні

природні парки: Подільські

Товтри, Кременецькі Гори,

Центрально-Подільський,

Савранський ліс,

Дністровський каньйон
Середньо- Середнє При- Український лісостеповий
дніпровський дніпров'я біосферний заповідник;

національні природні парки:

Черкаський Бір, Холодний

Яр, Середньо-

Придніпровський,

Трахтемирівський, Переяслав-

Хмельницький, Чорноліський;

Канівський природний

заповідник
Придонецький долина національні природні парки:

р. Сіверського Святі Гори, Сіверсько-

Дінця Донецький, Слобожанський,

Гомольшанський
Донецько- Донецький кряж, Український степовий
Приазовський Приазовська природний заповідник;

височина національні природні парки:

Приазовський, Меотида
Таврійський Дніпровсько- біосферні заповідники:

Молочанське Чорноморський, Асканія

межиріччя Нова; національні природні

парки: Нижньодніпровський,

Азово-Сиваський
Нижньо- пониззя долини Нижньодністровський
дністровський р. Дністер національний природний парк
Нижньо- пониззя долини Дунайський біосферний
дунайський р. Дунаю заповідник
Азовський Азовське море Казантипський, Опукський

природні заповідники;

національні природні парки:

Азово-Сиваський, Сиваський,

Меотида
Чорноморський північно- національні природні парки:

східний шельф Велике філофорне поле

Чорного моря Зернова, Мале філофорне

поле, Джарилгач,

Кінбурнська коса
Природні коридори
Поліський зона лісів ліси першої та другої груп,

болота
Галицько- зона лісостепу ліси першої та другої груп,
Слобожанський лісосмуги, луки, пасовища
Південно- зона степів лісосмуги, пасовища,
український сіножаті
Прибережно- прибережна внутрішні морські води,
морський смуга морські коси, мілини,

Азовського і пляжі, острови

Чорного морів
Дністровський долина заплавні луки, чагарники,

р. Дністра схилові землі з незначним

рослинним покривом, ліси,

водні об'єкти
Бузький долини річок заплавні луки, чагарники,

Західного і сіножаті, схилові землі з

Південного незначним рослинним

Бугу покривом, ліси, водні

об'єкти
Дніпровський долина заплавні луки, чагарники,

р. Дніпра сіножаті, схилові землі з

незначним рослинним

покривом, ліси, водні

об'єкти
Сіверсько- долина заплавні луки, чагарники,
Донецький р. Сіверського сіножаті, схилові землі з

Дінця незначним рослинним

покривом, ліси, водні

об'єкти

Додаток 7

до Програми
ЗАХОДИ

З ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ

------------------------------------------------------------------ | Код |Орієн-| У тому числі за | Термін Назва об'єкта |бюджет-|товна | рахунок: | виконання природно-заповідного| ної | вар- |------------------| (роки) за фонду (площа, |класи- |тість |дер-|фондів|гран- | кодами гектарів) |фікації|робіт,|жав-|охоро-| тів | бюджетної | | тис. |ного|ни на-|міжна-| класифіка- | | гри- |бюд-|вколи-|родних| ції по | | вень |жету|шнього|еколо-| кожному | | | |приро-|гічних| об'єкту | | | |дного |орга- | | | | |сере- |ніза- | | | | |довища| цій | ------------------------------------------------------------------ 1. Розроблення проектів створення, відведення

земель для організації території об'єктів

природно-заповідного фонду
Національні природні парки, які

передбачається створити
Приазовський, 200600 320 220 2000-2002
20 тис. 240600 100
Меотида, 15 тис. 200600 120 70 2000-2002

240600 50
Сиваський, 195 тис. 200600 400 300 2000-2002

240600 100
Прип'ять-Стохід, 200600 450 300 2000-2002
50 тис. 240600 150
Свидовецький, 200600 120 70 2001-2003
15 тис. 240600 50
Галицький, 14 тис. 200600 70 40 2001-2003

240600 30
Переяслав- 200600 80 50 2001-2003
Хмельницький, 240600 30
10 тис.
Гуцульщина, 50 тис. 200600 400 300 2001-2003

240600 100
Дністровський 200600 80 50 2002-2004
каньйон, 10 тис. 240600 30
Джарилгач, 10 тис. 200600 80 50 2002-2004

240600 30
Тростянецько- 200600 300 200 2002-2004
Ворсклянський, 240600 100
40 тис.
Сіверсько-Донецький, 200600 160 100 2003-2005
20 тис. 240600 60
Гранітно-степове 200600 40 40 2003-2005
Побужжя, 5 тис.
Великий Луг, 40 тис. 200600 300 200 2003-2005

240600 100
Нижньосульський, 200600 140 100 2004-2006
17 тис. 240600 40
Центрально- 200600 120 80 2004-2006
Подільський, 15 тис. 240600 40
Самарський бір, 200600 160 100 2005-2007
20 тис. 240600 60
Передкарпатський, 200600 160 100 2005-2007
20 тис. 240600 60
Диканьківський, 200600 120 80 2006-2008
15 тис. 240600 40
Слобожанський, 200600 80 50 2006-2008
10 тис. 240600 30
Кінбурнська коса, 200600 80 50 2007-2009
10 тис. 240600 30
Трахтемирівський, 200600 80 50 2008-2010
10 тис. 240600 30
Нижньодніпровський, 200600 400 300 2009-2011
50 тис. 240600 100
Кримський, 25 тис. 200600 200 130 2010-2012

240600 70
Савранський ліс, 200600 80 50 2011-2013
10 тис. 240600 30
Чатир-Даг, 5 тис. 200600 40 40 2012-2014
Саки, 10 тис. 200600 80 50 2013-2015

240600 30
Велике філофорне 200600 100 100 2013-2015
поле Зернова,
100 тис.
Мале філофорне 200600 60 60 2013-2015
поле, 30 тис.
Біосферні заповідники, які

передбачається створити
Західне Полісся, 200600 280 200 2000-2002
40 тис. 240600 80
Східні Карпати, 200600 350 250 2000-2002
50 тис. 240600 100
Кримський, 200600 320 250 2001-2003
40 тис. 240600 70
Розточанський, 200600 170 120 2012-2015
25 тис. 240600 50
Поліський, 200600 350 250 2004-2006
50 тис. 240600 100
Український 200600 350 250 2010-2012
лісостеповий, 240600 100
50 тис.
Донецький кряж, 200600 140 100 2012-2015
20 тис. 240600 40
Природні заповідники, межі яких розширюються
Медобори, 2 тис. 200600 20 20 2000-2002
Поліський, 200600 100 80 2001-2003
14 тис. 240600 20
Дніпровсько- 200600 10 10 2002-2004
Орільський, 505
Біосферні заповідники, межі яких розширюються
Карпатський, 200600 70 50 2002-2004
10 тис. 240600 20
Дунайський, 200600 140 100 2003-2005
20 тис. 240600 40
Чорноморський, 200600 50 50 2005-2007
50 тис.
Національні природні парки, межі яких розширюються
Вижницький, 200600 20 20 2001-2003
3 тис.
Синевир, 3 тис. 200600 20 20 2001-2003
Подільські 200600 100 70 2002-2004
Товтри, 20 тис. 240600 30
Ужанський, 200600 50 50 2003-2005
10 тис.
Святі Гори, 200600 50 50 2004-2006
10 тис. ------------------------------------------------------------------ Усього: 7410 5270 2140
Примітка. У Програму не включено створення нових територій

природно-заповідного фонду, що ввійшли в Національну

програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та

поліпшення якості питної води ( 123/97-ВР ), затверджену

Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1997

року, в такому складі: біосферний заповідник

Старогутський (8 тис. га); природні заповідники

Дніпровський (55 тис. га), Деснянський (54 тис. га),

Південнополіський (15 тис. га); національні природні

парки Голосіївський (3 тис. га), Ічнянський (46,68 тис.

га), Мезинський (31,6 тис. га), Черкаський Бір (40 тис.

га), Середньосеймський (2 тис. га), Чорноліський (15

тис. га), Холодний Яр (6 тис. га), Дніпровсько-Бузький

(50 тис. га), Коростишівський (20 тис. га),

Костопільський (30 тис. га), Середньопридніпровський

(300 тис. га).
---------------------------------------------------------------------------- | Код |Орієн-| У тому числі за | Термін |бюджет-|товна | рахунок: | виконання Заходи | ної | вар- |---------------------| (роки) за |класи- |тість |держа-|фондів|грантів| кодами |фікації|робіт,|вного |охоро-|міжна- | бюджетної | | тис. |бюдже-|ни на-|родних |класифікації | | гри- | ту |вколи-|еколо- | по кожному | | вень | |шнього|гічних | заходу | | | |приро-| орга- | | | | |дного |нізацій| | | | |сере- | | | | | |довища| | ---------------------------------------------------------------------------- 2. Ведення державного кадастру

природно-заповідного фонду України
Створення автоматизованої 240600 400 200 200 2000-2002 системи ведення державного
кадастру природно-
заповідного фонду України
Інвентаризація природних 240600 2000 2000 2001-2015 комплексів територій та
об'єктів природно-
заповідного фонду України
Створення та ведення 200600 1500 500 500 2001-2015 єдиної геоінформаційної 240600 500
системи та бази даних,
підготовка звітних
матеріалів державного
кадастру природно-
заповідного фонду України
Видання звітних матеріалів 200600 200 200 2001-2015 державного кадастру
природно-заповідного фонду
України ---------------------------------------------------------------------------- Усього: 4100 700 2700 700
3. Збереження популяцій видів рослин і тварин
Розроблення нормативно- 200600 11200 6000 5200 2000-2015 правових документів і
ведення державних 240600
кадастрів тваринного та
рослинного світу
Інвентаризація місце- 200600 1500 500 2000-2015 зростань видів рослин,
занесених до Червоної 240600 1000
книги України, та
рослинних угруповань,
занесених до Зеленої книги
України
Оцінка стану популяцій 240600 700 700 2000-2015 видів рослин і тварин,
занесених до Червоної
книги України
Створення центрів штучного 200600 200 100 2002-2005 розведення рідкісних і
таких, що перебувають під 240600 100
загрозою зникнення, видів
рослин і тварин
Створення центрів 200600 3000 3000 2002-2015 збереження генетичного
матеріалу рідкісних і
таких, що перебувають під
загрозою зникнення, видів
рослин і тварин
---------------------------------------------------------------------------- Усього: 16600 6600 6900 3100
4. Здійснення заходів, що випливають з виконання

зобов'язань України за міжнародними угодами
Створення національної та 200700 500 500 2000-2005 регіональних баз даних
екологічної мережі
Розроблення генеральної 200700 800 400 400 2000-2002 схеми формування
національної екологічної
мережі
Розроблення регіональних 200700 2500 2500 2001-2005 схем формування
екологічної мережі
Складання національного 200700 300 300 2002-2004 переліку об'єктів
природної спадщини
Визначення нових 200700 400 400 2001-2015 водно-болотних угідь, що
відповідають вимогам
(критеріям) до
водно-болотних угідь
міжнародного значення
Розроблення менеджмент- 200700 1000 1000 2001-2015 планів для водно-болотних
угідь міжнародного
значення
Визначення територій 200700 800 400 400 2001-2005 спеціального інтересу щодо
їх збереження в межах
природно-заповідного фонду
України згідно з
Конвенцією про охорону
дикої флори і фауни та
природних середовищ
існування в Європі
(1979 р.)
Визначення за межами 200700 400 200 200 2001-2005 природно-заповідного фонду
України територій
спеціального інтересу щодо
їх збереження згідно з
Конвенцією про охорону
дикої флори і фауни та
природних середовищ
існування в Європі
(1979 р.)
Підготовка описів 200700 100 100 2001-2005 найцінніших об'єктів
природно-заповідного фонду
для нагородження
європейським дипломом Ради
Європи
Підготовка описів 200700 100 100 2006-2015 відповідних об'єктів
природно-заповідного фонду
для внесення цих об'єктів
до спеціального переліку
біогенетичних природних
територій
Складання переліків 200700 100 100 2006-2015 водно-болотних угідь
загальнодержавного
значення
Складання переліків водно- 200700 700 700 2006-2015 болотних угідь місцевого
значення
Розроблення менеджмент- 200700 800 800 2001-2015 планів для водно-болотних
угідь загальнодержавного
значення ---------------------------------------------------------------------------- Усього: 8500 3100 5400
5. Наукові розробки для забезпечення

реалізації Програми
Розроблення пропозицій з 040202 500 500 2000-2015 удосконалення системи
формування екологічної
мережі природних територій
з неоднаковим ступенем
антропогенного впливу,
методів та критеріїв
виділення природних
територій для збереження
ландшафтного різноманіття
шляхом заповідання та
резервування
Вивчення видового, 040202 3000 3000 2000-2015 ценотичного різноманіття
та здійснення середньо- і
великомасштабного
картографування природних
комплексів та їх
компонентів для проведення
комплексного моніторингу,
створення геоінформаційних
систем
Розроблення системи 040202 300 300 2000-2015 критеріїв для оцінки стану
компонентів екосистем
природно-заповідних
територій за їх науковою,
рекреаційною і соціальною
значущістю. Створення
методик економічної оцінки
природно-заповідних
територій
Розроблення та 040202 700 700 2000-2015 впровадження методів і
засобів созотехнічних
основ біорізноманіття
природно-заповідного
фонду. Створення концепції
та стратегії охорони і
управління екосистемами у
національних природних
парках
Розроблення наукової 040202 2500 2500 2000-2015 моделі організації
моніторингу довкілля на
територіях природно-
заповідного фонду та
ведення державного
кадастру природно-
заповідного фонду України
---------------------------------------------------------------------------- Усього: 7000 7000
Разом за Програмою: 43610 22670 11740 9200

Додаток 8

до Програми
ЗАГАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ КОШТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ

ПРОГРАМИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ

НА 2000-2015 РОКИ (ЗА ЕТАПАМИ ТА ДЖЕРЕЛАМИ ФІНАНСУВАННЯ)

(тис. гривень)---------------------------------------------------------------------- | | | У тому числі за роками N | Загальні заходи |Усього|------------------------------------ п/п| | |2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006- | | | | | | | | | 2015 ---------------------------------------------------------------------- 1. Розроблення проектів 7410 940 800 760 700 700 700 2810 створення, відведення земель для організації території об'єктів природно-заповідного фонду
2. Ведення державного 4100 400 250 250 200 200 200 2600 кадастру природно- заповідного фонду України
3. Збереження популяцій 16600 250 250 250 250 250 250 15100 видів рослин і тварин
4. Здійснення заходів, що 8500 500 500 500 500 500 6000 випливають з виконання зобов'язань України за міжнародними угодами
5. Наукові розробки для 7000 400 440 440 440 440 440 4400 забезпечення реалізації Програми ----------------------------------------------------------------- Разом: 43610 1990 2240 2200 2090 2090 2090 30910
у тому числі за рахунок:
державного бюджету 22670 540 590 600 440 440 440 19620
фонду охорони 11740 600 800 750 800 800 800 7190 навколишнього природного середовища
грантів міжнародних 9200 850 850 850 850 850 850 4100 екологічних організацій

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: