open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.07.2015  № 712

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1014 від 22.06.2016}

Про затвердження складу та Положення про комітет з конкурсних торгів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з матеріально-технічного забезпечення роботи Міністерства

Відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" та наказу Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 916 "Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2010 за № 622/17917, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

склад комітету з конкурсних торгів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з матеріально-технічного забезпечення роботи Міністерства;

Положення про комітет з конкурсних торгів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з матеріально-технічного забезпечення роботи Міністерства.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.09.2011 № 55 "Про організацію роботи комітету з конкурсних торгів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з матеріально-технічного забезпечення роботи Міністерства" (із змінами);

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.09.2011 № 47 "Про склад комітету з конкурсних торгів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з матеріально-технічного забезпечення роботи Міністерства" (із змінами).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А. Абромавичус


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
02.07.2015  № 712

СКЛАД
комітету з конкурсних торгів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з матеріально-технічного забезпечення роботи Міністерства


КЛИМЕНКО
Юлія Леонідівна

-

заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі - керівник апарату, голова комітету


Члени комітету:


БІЛЕНЧУК
Наталія Володимирівна

-

начальник відділу організації закупівель та матеріально-технічного забезпечення департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення


БОЯРКІНА
Олена Анатоліївна

-

заступник директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, заступник головного бухгалтера


КРИВОШЕЄВ
Олег Вячеславович

-

заступник начальника управління IT інфраструктури та захисту інформації - начальник відділу системного адміністрування та телекомунікацій департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів


ЛЯШОК
Юрій Володимирович

-

головний спеціаліст сектору запобігання та виявлення корупції


МАЛАШОК
Михайло Михайлович

-

заступник начальника управління діяльності суб'єктів господарювання, підпорядкованих Міністерству - начальник відділу реорганізації та майнових відносин департаменту управління державною власністю та розвитку промисловості


ПАНЬКО
Дмитро Сергійович

-

головний спеціаліст відділу правового забезпечення державних закупівель юридичного департаменту

Директор департаменту
фінансової роботи
та господарського
забезпечення,
головний бухгалтер

Л. Рожкова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
02.07.2015  № 712

ПОЛОЖЕННЯ
про комітет з конкурсних торгів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з матеріально-технічного забезпечення роботи Міністерства

I. Загальні положення

1. Комітет з конкурсних торгів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з матеріально-технічного забезпечення роботи Міністерства (далі - комітет) - посадові особи Міністерства, призначені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон).

2. Метою утворення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

3. Комітет у своїй діяльності керується цим Положенням, Законом та іншими нормативно-правовими актами.

II. Порядок утворення та організація діяльності комітету

1. Склад комітету, зміни до складу комітету та Положення про комітет затверджуються наказом Мінекономрозвитку. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників процедури закупівель (далі - учасник), члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

2. Членами комітету є посадові особи Мінекономрозвитку в кількості семи осіб.

Членство в комітеті не має створювати протиріччя між інтересами Мінекономрозвитку та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається наказом Мінекономрозвитку та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень, оформлених відповідно до законодавства.

Голова комітету організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

4. Голова комітету призначає заступника голови, відповідального секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету.

За рішенням комітету можуть залучатись посадові та інші особи структурних підрозділів Мінекономрозвитку для надання консультацій з технічних питань, що зазначені в документації конкурсних торгів.

5. Формою роботи комітету є засідання, які скликаються головою комітету.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до членів комітету не пізніше ніж за два дні до засідання.

Для вирішення питань, що потребують термінового розгляду, голова комітету приймає рішення про проведення засідання, а порядок денний оголошується на засіданні.

6. На засіданнях комітету підлягають розгляду такі питання:

планування здійснення процедур закупівель;

складення та затвердження річного плану державних закупівель;

вибір процедури закупівлі;

інші питання відповідно до Закону.

7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комітету.

За умови рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

8. Рішення комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.

9. Комітет використовує в роботі круглу печатку Мінекономрозвитку: "Комітет з конкурсних торгів з матеріально-технічного забезпечення роботи Міністерства".

III. Головні функції комітету

Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, плану асигнувань, плану використання бюджетних коштів, передбачених Мінекономрозвитку на відповідний рік;

складення та затвердження річного плану державних закупівель;

здійснення вибору процедури закупівлі;

проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації учасників;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивного та чесного вибору переможця;

надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) у разі отримання від останніх відповідних запитів;

організація приймання, зберігання, розкриття пропозиції конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), забезпечує вибір найбільш економічно вигідної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації з конкурсних торгів (кваліфікаційній документації);

проведення переговорів з учасниками під час проведення переговорної процедури закупівлі;

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом;

оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону;

ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;

вжиття на добровільній основі належних заходів, у тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;

забезпечення надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження;

сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

здійснення інших дій, передбачених Законом.

IV. Права та обов'язки членів комітету

1. Члени комітету мають право:

виносити питання на розгляд комітету;

ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій) учасників процедур закупівель;

одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

заносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

пройти навчання з питань організації та проведення процедур закупівель;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2. Члени комітету зобов'язані:

організовувати та проводити процедури закупівель;

брати участь в усіх його засіданнях особисто;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, об'єктивний вибір переможця;

в установленому порядку визначати переможців процедур закупівель, пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) яких за результатами оцінки визначені найбільш економічно вигідними та акцептовані;

сприяти органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель.

Члени комітету на його засіданнях беруть участь в обговоренні та прийнятті рішень щодо планування здійснення процедур закупівель, складання та затвердження річного плану державних закупівель, вибору та проведення процедури закупівель і попередньої кваліфікації учасників, результатів розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), визначення переможців процедур закупівель, здійсненні інших дій, передбачених Законом.

Члени комітету зобов'язані дотримуватися вимог положення про комітет з конкурсних торгів, Закону та інших нормативно-правових актів, об'єктивно та неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) учасників процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності комітету, та інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

3. Голова комітету:

організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій;

приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

визначає дату і місце проведення засідань комітету;

пропонує порядок денний засідань комітету;

веде засідання комітету;

призначає заступника голови та відповідального секретаря комітету із числа членів комітету;

визначає функції кожного члена комітету;

уносить на розгляд керівника Мінекономрозвитку пропозиції щодо змін у складі комітету;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника голови та відповідального секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

4. Секретар комітету призначається головою комітету у встановленому цим Положенням порядку, який забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань комітету, оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону, оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

5. Секретар комітету (особа, що його заміщує) надає особам, які звернулися з відповідним запитом, документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом голови комітету (виконуючого обов'язки голови) і скріплені печаткою замовника або в електронному вигляді в разі використання електронних засобів.

6. За відсутності секретаря комітету його обов'язки виконує інший член комітету, визначений головою комітету.

V. Відповідальність

1. Члени комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України.

2. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

Директор департаменту
фінансової роботи
та господарського
забезпечення,
головний бухгалтер

Л. Рожкова

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: