open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ

ТА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 585 від 10.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

24 жовтня 2000 р.

за N 740/4961
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

економічного розвитку і торгівлі

N 93 ( z0194-18 ) від 26.01.2018 }
Про внесення змін до Правил обов'язкової сертифікації

технічних засобів охоронної та охоронно-пожежної

сигналізації, затверджених наказом Держстандарту

України від 10.04.97 N 191

На виконання Указу Президента України "Про запровадження
єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва" від
22.01.2000 N 89/2000 ( 89/2000 ) та у зв'язку з внесенням змін до
ДСТУ 3413-96 і затвердженням державного стандарту ДСТУ 3957-2000
Н А К А З У Ю:
1. Унести до Правил обов'язкової сертифікації технічних
засобів охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, затверджених
наказом Держстандарту України від 10.04.97 N 191 ( z0298-97 ) та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.08.97 за
N 298/2102, такі зміни: 1.1. Розділ 2 викласти в такій редакції: "2. Визначення 2.1. У цих Правилах використано терміни та визначення згідно
з: ДСТУ 2462-94 "Сертифікація. Основні поняття. Терміни та
визначення"; ДСТУ 3278-95 "Система розроблення та поставлення продукції на
виробництво. Основні терміни та визначення"; ДСТУ 3410-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні
положення"; ДСТУ 3413-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок
проведення сертифікації продукції"; ДСТУ 3414-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація
виробництва. Порядок здійснення"; ДСТУ 3417-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура
визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується"; ДСТУ 3419-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація
систем якості. Порядок проведення"; ДСТУ 3498-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки
документів. Форма та опис"; ДСТУ 3957-2000 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок
обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції"; ДСТУ 3960-2000 "Системи тривожної сигналізації. Системи
охоронної і охоронно-пожежної сигналізації. Терміни та
визначення"; ДСТУ ISO 9001-95 "Системи якості. Модель забезпечення якості
в процесі проектування, розроблення, виробництва, монтажу та
обслуговування"; ДСТУ ISO 9002-95 "Системи якості. Модель забезпечення якості
в процесі виробництва, монтажу та обслуговування"; ДСТУ ISO 9003-95 "Системи якості. Модель забезпечення якості
в процесі контролю готової продукції та її випробувань". 1.2. Пункт 3.3 доповнити реченням такого змісту: "Схеми (моделі), що використовуються під час проведення
обов'язкової сертифікації продукції, визначає ОС згідно з додатком
А ДСТУ 3413". 1.3. Пункт 3.4 доповнити реченнями такого змісту: "При цьому сертифікація на відповідність усім обов'язковим
вимогам, якщо вони встановлені для цієї продукції, виконується
неодмінно. Схему добровільної сертифікації визначає заявник за
погодженням з органом із сертифікації". 1.4. Пункт 3.5 викласти в такій редакції: "3.5. Порядок обов'язкової сертифікації імпортної продукції в
Системі встановлюється органом із сертифікації відповідно до цих
Правил, Порядку проведення робіт із сертифікації продукції
іноземного виробництва, що виготовляється серійно, затвердженого
наказом Держстандарту України від 18.08.98 N 633 ( z0657-98 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.10.98 за
N 657/3097, та з урахуванням вимог Порядку митного оформлення
імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій
сертифікації в Україні, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 04.11.97 N 1211 ( 1211-97-п )". 1.5. Пункт 3.6 викласти в такій редакції: "3.6. Порядок проведення сертифікації продукції передбачає: - подання та розгляд заявки на сертифікацію продукції; - аналіз наданої документації; - обстеження виробництва; - атестацію виробництва продукції, що сертифікується, або
сертифікацію (оцінку) системи якості, якщо це передбачено схемою
сертифікації; - відбір, ідентифікацію зразків продукції; - проведення сертифікаційних випробувань акредитованими
випробувальними лабораторіями (центрами), зазначеними в рішенні за
заявкою органом із сертифікації; - аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про
можливість видачі сертифіката відповідності; - видачу сертифіката відповідності, укладання угоди та
занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи; - технічний нагляд за сертифікованою продукцією". 1.6. Розділ 3 доповнити новими пунктами 3.7, 3.8 такого
змісту: "3.7. Визнання сертифікатів відповідності, виданих органами
інших країн, які не є членами Системи, на продукцію, що
імпортується в Україну, проводить орган із сертифікації згідно з
ДСТУ 3417. 3.8. Усі роботи із сертифікації продукції оплачуються
заявником за договорами про проведення робіт, що укладаються з
органом із сертифікації". 1.7. Підпункт 4.1.1 викласти в такій редакції: "4.1.1. Для проведення сертифікації продукції в Системі
заявник подає до акредитованого органу із сертифікації заявку.
Форма заявки - відповідно до додатка Б до ДСТУ 3413. Заявник повинен надати органу із сертифікації письмову
гарантію, що він не заявляв цю продукцію на сертифікацію іншим
органам із сертифікації. Заявником на сертифікацію одиничних виробів або партій
продукції може бути будь-яка юридична або фізична особа. Заявником на сертифікацію продукції, що випускається серійно,
може бути тільки виробник продукції як юридична особа, що діє від
свого імені або через посередників. Посередник повинен одночасно
із заявкою подати документи про те, що він уповноважений діяти від
імені виробника і що виробник бере на себе ті самі обов'язки, що й
заявник". 1.8. Третю-сьому позиції підпункту 4.2.1 викласти в такій
редакції: " - визначає схему сертифікації продукції за поданою заявкою; - визначає акредитовані в Системі випробувальні лабораторії
(центри), які проводитимуть випробування зразків продукції за
заявкою; - визначає кількість зразків для ідентифікації та
випробувань, правила їх відбору; - визначає організації, що здійснюють технічний нагляд; - визначає перелік необхідних документів, які повинен подати
заявник для проведення сертифікації; - готує рішення за заявкою і надає його заявнику; - надсилає копію рішення за заявкою до випробувальних
лабораторій (центрів), що проводитимуть випробування; - готує документи на проведення робіт із сертифікації
(укладає господарчі договори тощо)". 1.9. У підпункті 4.2.3 слова"... і скасовує заявку" вилучити. 1.10. Підпункт 4.3.1 викласти в такій редакції: "4.3.1. Схема сертифікації продукції визначається ОС згідно з
додатком А ДСТУ 3413". 1.11. Підпункти 4.4.1.- 4.4.6 викласти в такій редакції: "4.4.1. Порядок обстеження виробництва встановлюється ОС
згідно з ДСТУ 3957, ураховуючи особливості виробництва продукції. Обстеження виробництва проводиться з метою оцінки: - умов виробництва заявленої продукції, що мають
забезпечувати стабільний рівень характеристик і показників
продукції; - відповідності конструкторської та технологічної
документації вимогам чинних в Україні нормативних документів; - стану виробничого обладнання та системи контролю показників
технологічного процесу; - технічної можливості підприємства виготовляти продукцію
відповідно до вимог нормативних документів; - визначення періодичності і форм проведення технічного
нагляду за виробництвом сертифікованої продукції і т. ін. 4.4.2. Для виконання робіт з обстеження виробництва наказом
керівника органу із сертифікації призначається комісія в складі,
як правило, не більше 3 фахівців. Програма з обстеження
виробництва затверджується керівником органу із сертифікації. 4.4.3. Порядок виконання робіт з обстеження виробництва
повинен передбачати: - попередню оцінку готовності підприємства до обстеження
виробництва на підставі наданої ним інформації; - перевірку й оцінку виробництва безпосередньо на
підприємстві; - оформлення результатів обстеження виробництва. 4.4.4. У разі негативних результатів обстеження виробництва
орган із сертифікації припиняє роботи за заявкою на термін
проведення підприємством-заявником коригувальних дій щодо усунення
невідповідностей. 4.4.5. Роботи за заявкою можуть бути продовжені тільки після
надання органу із сертифікації переконливих доказів проведення
заявником коригувальних дій. 4.4.6. Повторне обстеження виробництва проводиться за
рішенням органу із сертифікації за повною або скороченою
процедурою відповідно до пункту 3.8". 1.12. Підпункт 4.5.2 викласти в такій редакції: "4.5.2. Атестація виробництва проводиться за ініціативою
заявника та за рішенням ОС. Для виконання робіт з атестації виробництва наказом керівника
органу із сертифікації призначається комісія в складі, як правило,
не більше 3 фахівців із залученням, у разі потреби, експертів
Держстандарту України чи інших органів із сертифікації продукції
або систем якості". 1.13. Другу позицію підпункту 4.5.3 викласти в такій
редакції: " - попередню оцінку". 1.14. Підпункти 4.5.4 - 4.5.6 викласти в такій редакції: "4.5.4. За позитивних результатів атестації виробництва орган
із сертифікації оформляє атестат виробництва за формою згідно з
додатком Д ДСТУ 3414, реєструє його у Реєстрі Системи і надає
підприємству. Термін дії атестата виробництва встановлює орган із
сертифікації за результатами перевірки (складності продукції та
виробництва тощо), але не більш як на 3 роки. 4.5.5. У разі негативних результатів атестації виробництва
орган із сертифікації припиняє роботи за заявкою на термін
проведення підприємством-заявником коригувальних дій щодо усунення
виявлених недоліків. Роботи за заявкою можуть бути продовжені тільки після надання
органу із сертифікації переконливих доказів проведення заявником
коригувальних дій. 4.5.6. Повторна атестація виробництва проводиться за рішенням
органу із сертифікації за повною або скороченою процедурою у
відповідності до пункту 4.5". 1.15. Підпункт 4.6.1 викласти в такій редакції: "4.6.1. Сертифікація (оцінка) систем якості проводиться
органами, що акредитовані в Системі на право проведення цих робіт.
Порядок проведення сертифікації встановлюється органом із
сертифікації систем якості згідно з вимогами ДСТУ 3419-96". 1.16. Підпункт 4.6.2 викласти в такій редакції: "4.6.2. Сертифікація (оцінка) систем якості виконується за
ініціативою заявника або за рішенням ОС, якщо це передбачено
схемою сертифікації". 1.17. Підпункт 4.6.3 викласти в такій редакції: "4.6.3. Сертифікація (оцінка) системи якості стосовно
виробництва визначеної продукції проводиться з метою засвідчення
відповідності системи якості вимогам ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 9002,
ДСТУ ISO 9003 і забезпечення впевненості в тому, що виробник
здатний постійно випускати продукцію, яка відповідає вимогам
нормативних документів, а продукція незадовільної якості своєчасно
виявляється". 1.18. Підпункт 4.6.7 доповнити словами "... згідно з додатком
А ДСТУ 3413-96". 1.19. Пункт 4.7 доповнити підпунктом 4.7.3 в такій редакції: "4.7.3. Кількість зразків для випробувань установлюється
органом із сертифікації." 1.20. Підпункт 4.9.1 викласти в такій редакції: "4.9.1. Ідентифіковані зразки продукції для випробувань
приймає відповідальна особа випробувальної лабораторії (центру),
яка уповноважується на це розпорядженням керівника лабораторії
(центру), за наявності актів відбору зразків". 1.21. Підпункт 4.10.1 доповнити абзацом такого змісту: "Якщо продукція є великогабаритною чи нетранспортабельною або
потребує монтажу на місці експлуатації чи використання унікального
випробувального обладнання тощо, то допускається сертифікаційні
випробування проводити на підприємстві-виробнику з використанням
його випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки,
які відповідають установленим вимогам. Випробування повинні проводити фахівці акредитованих
випробувальних лабораторій (центрів)". 1.22. Пункт 4.11 викласти в такій редакції: "4.11. Видача сертифіката відповідності. 4.11.1. За наявності позитивних результатів сертифікаційних
випробувань орган із сертифікації оформлює сертифікат
відповідності: - на одиничний виріб; - на партію продукції; - на продукцію, що випускається підприємством серійно
протягом терміну, установленого угодою, з правом маркування знаком
відповідності кожної одиниці продукції згідно з ДСТУ 2296. Завірена ксерокопія сертифіката надсилається до Держстандарту
України. Сертифікат відповідності набирає чинності з дня його
реєстрації в Реєстрі Системи. 4.11.2. Термін дії сертифіката відповідності визначає орган
із сертифікації з урахуванням: - дії нормативних документів на продукцію; - періоду, на який атестовано виробництво (сертифікована
система якості); - гарантійного терміну придатності продукції, але не більше
термінів, зазначених у додатку А до ДСТУ 3413. 4.11.3. Сертифікат відповідності для серійної продукції
поширюється на всю продукцію, вироблену в період дії сертифіката
відповідності, з урахуванням гарантійного терміну придатності
і/або гарантійного терміну зберігання за умови дотримання вимог
нормативних документів щодо умов транспортування, складування,
зберігання продукції. 4.11.4. Термін дії сертифіката відповідності та угоди не
продовжується. 4.11.5. Для отримання сертифіката відповідності на новий
термін заявник не пізніше як за три місяці до закінчення його дії
направляє до органу із сертифікації заявку відповідно до пункту
4.1. 4.11.6. Допускається видача нового сертифіката відповідності
замість того, що втратив чинність, за схемами згідно з додатком А
ДСТУ 3413 з обстеженням та атестацією виробництва або
сертифікацією (оцінкою) системи якості на підставі результатів
технічного нагляду за період дії сертифіката відповідності згідно
з цими правилами або лише за позитивними результатами здійснених
планових контрольних випробувань зразків продукції. Необхідність проведення сертифікаційних випробувань за новою
заявкою визначає орган із сертифікації. 4.11.7. У разі закінчення терміну дії сертифіката
відповідності на партію продукції, якщо сертифікована партія
продукції протягом цього терміну не реалізована, новий сертифікат
відповідності на залишки сертифікованої продукції повинен
видаватися на основі ідентифікації залишків продукції (на підставі
протоколів випробувань, проведених під час сертифікації)". 1.23. Підпункти 4.12.1 - 4.12.6 викласти в такій редакції: "4.12.1. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією під
час її виробництва виконується органом із сертифікації або, за
його дорученням, представниками інших організацій, що визначені в
рішенні за заявкою на сертифікацію. Технічний нагляд проводиться в
тому разі, коли він передбачений схемою сертифікації в порядку,
визначеному органом із сертифікації. 4.12.2. Обсяг, порядок і періодичність технічного нагляду в
кожному конкретному випадку встановлюються договором та
зазначаються у програмі технічного нагляду. Орган із сертифікації може прийняти рішення про позачергове
проведення технічного нагляду на підставі інформації про стан
продукції, яка надходить від споживачів та органів контролю. Обсяг
та порядок такого нагляду визначається органом із сертифікації у
кожному конкретному випадку. 4.12.3. За результатами технічного нагляду орган із
сертифікації своїм рішенням може припинити або зупинити дію
сертифіката віповідності. Підставою для припинення або зупинення
дію сертифіката відповідності можуть бути: - відмови заявника від оплати робіт з технічного нагляду; - негативний результат контрольних випробувань; - порушення виготовлювачем вимог нормативних документів,
конструкторської документації на продукцію; - порушення виготовлювачем вимог технології виготовлення,
правил приймання, методів контролю та випробувань; - унесення виготовлювачем змін до конструкторської або
технологічної документації без погодження з органом із
сертифікації; - невиконання заявником пропозицій органу із сертифікації за
результатами технічного нагляду; - відсутність виробництва сертифікованої продукції протягом
більш як 6 місяців; - невиконання заявником умов угоди. 4.12.4. Дію сертифіката відповідності може бути відновлено за
умови виконання заявником коригувальних заходів щодо усунення
виявлених порушень та позитивних результатів контролю їх
виконання. 4.12.5. Інформацію про своє рішення щодо припинення або
зупинення дії сертифіката відповідності орган із сертифікації в
триденний термін надсилає заявнику, Держстандарту України та
територіальному центру стандартизації, метрології та сертифікації
за місцем розташування заявника. 4.12.6. Для відновлення дії сертифіката відповідності заявник
у визначений органом із сертифікації термін повинен надати
переконливі докази щодо проведення ним коригувальних заходів і
усунення причин, які викликали невідповідність. На підставі
наданих заявником доказів і додаткової перевірки (при потребі)
орган із сертифікації приймає рішення про відновлення дії
сертифіката відповідності". 1.24. Підпункти 4.12.10 - 4.12.15 вилучити. 1.25. Розділ 6 доповнити новим пунктом 6.8 такого змісту: "6.8. Витрати, пов'язані з розглядом спірних питань, несе
кожна із сторін". 1.26. Пункт 7.1 викласти в такій редакції: "7.1. Загальна система розрахунків здійснюється згідно з ДСТУ
3413 та наказом Держстандарту України від 10.03.99 N 100
( z0194-99 ) "Про затвердження Правил визначення вартості робіт із
сертифікації продукції та послуг", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 31.03.99 за N 194/3487". 1.27. Доповнити розділ 7 пунктами 7.2-7.4 такого змісту: "7.2. Усі роботи із сертифікації продукції оплачуються
заявником на підставі договорів окрім робіт, зазначених у пункті
6.8. 7.3. Оплата робіт із сертифікації проводиться незалежно від
їх результатів. 7.4. Витрати заявника на проведення робіт з сертифікації
продукції зараховуються на собівартість продукції". 1.28. Додатки 1 - 4 вилучити.
2. Управлінню державного нагляду та підтвердження
відповідності (О.Баб'як) у п'ятиденний термін забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. Українському науково-дослідному інституту стандартизації,
сертифікації та інформатики (Б.Угаров) після державної реєстрації
у Міністерстві юстиції України цього наказу забезпечити його
публікацію в Інформаційному покажчику стандартів.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держстандарту України Г.Сидоренка.
Голова П.Кабан

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: