open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 12 жовтня 2000 р. N 1540

Київ
Про затвердження Статуту про дисципліну

працівників спеціальних (воєнізованих)

аварійно-рятувальних служб
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }

Відповідно до статті 13 Закону України "Про
аварійно-рятувальні служби" ( 1281-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Статут про дисципліну працівників спеціальних
(воєнізованих) аварійно-рятувальних служб, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 жовтня 2000 р. N 1540
СТАТУТ

про дисципліну працівників спеціальних

(воєнізованих) аварійно-рятувальних служб
I. Загальні положення
1. Цей Статут визначає сутність дисципліни працівників
спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб (далі -
служби) незалежно від відомчої підпорядкованості, обов'язки
працівників їх підрозділів, види заохочень та дисциплінарних
стягнень і права командирів (начальників) щодо їх застосування.
2. Усі працівники служб незалежно від службового становища
повинні неухильно керуватися вимогами цього Статуту.
3. Трудова дисципліна грунтується на свідомому, професійному
виконанні особовим складом своїх службових обов'язків, норм і
правил, установлених законодавством і галузевими нормативними
актами.
4. Дотримання трудової дисципліни у службах досягається
шляхом:
виховання в особового складу високих моральних і ділових
якостей, свідомого ставлення до рятування людей та ліквідації
надзвичайних ситуацій;
поєднання повсякденної вимогливості командирів (начальників)
до підлеглих осіб з дотриманням їхніх прав і особистої гідності,
правильним застосуванням методів переконання, примусових заходів
та впливу колективу;
зразкового виконання керівним складом служб своїх обов'язків;
особистої відповідальності кожного працівника за виконання
своїх обов'язків, вимог статутів, положень та інших
нормативно-правових актів;
чіткої організації різних видів навчання і тренувань,
спрямованої на підтримку високого професійного, фізичного,
психологічного рівня підготовки рятувальників.
5. На особовий склад служб покладаються завдання з виконання
робіт, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру та окремих їх
наслідків, а також проведенням пошукових, аварійно-рятувальних та
інших невідкладних робіт.
Правові взаємовідносини та відповідальність особового складу
служб у повсякденній діяльності, а також під час виконання
аварійно-рятувальних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій та
їх наслідків визначаються законодавством і цим Статутом.
6. Служби утворюються і функціонують на принципах
єдиноначальності та централізації управління.
7. Складовими трудової дисципліни є:
підпорядкування осіб, які займають нижчі посади, старшим
командирам (начальникам);
професійна підготовка на рівні вимог державних стандартів;
дбайливе ставлення до технічного оснащення та іншого майна
служб;
дотримання моральних норм поведінки;
виконання внутрішнього трудового розпорядку.
8. Кожен працівник, на якого поширюється дія цього Статуту,
зобов'язаний:
знати і неухильно дотримуватися вимог законодавства та
правових актів, що регламентують діяльність служб;
належно виконувати свої професійні обов'язки, передбачені
статутами, положеннями, трудовим договором (контрактом), посадовою
інструкцією та правилами внутрішнього трудового розпорядку;
поєднувати виконання своїх професійних обов'язків з особистою
відповідальністю;
виявляти ініціативу та наполегливість під час виконання своїх
професійних обов'язків;
удосконалювати свою професійну підготовку, постійно
підтримувати фізичний стан на належному рівні;
дотримуватися порядку і правил технічної експлуатації
аварійно-рятувальної апаратури та обладнання;
утримувати в належному стані засоби індивідуального та
колективного захисту, забезпечувати збереження засобів і споруд,
обладнання, устаткування, матеріалів;
суворо зберігати державну таємницю;
дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки,
виробничої санітарії та протипожежної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища;
виявляти повагу до командирів (начальників) та інших
працівників і дотримуватися правил етикету;
високо нести честь і гідність рятувальника.
9. Командир (начальник) служби несе відповідальність за стан
дисципліни в підрозділі і повинен бути прикладом у дотриманні
законності, дисципліни, норм моралі, давати професійно виважені
вказівки підлеглим, перевіряти якість і своєчасність їх виконання,
а також не залишати поза увагою жодного дисциплінарного проступку.
10. Командир (начальник) має право віддавати накази
(розпорядження), а підлеглий зобов'язаний їх виконувати. Наказ
(розпорядження) повинен виконуватися працівником сумлінно, точно
та в установлений термін.
Відповідальність за зміст наказу (розпорядження) несе
командир (начальник), який його віддав.
Будь-який наказ (розпорядження) з виконання службових
обов'язків підлеглий одержує, як правило, від свого
безпосереднього командира (начальника). У разі одержання наказу
(розпорядження) від старшого командира (начальника) працівник
зобов'язаний виконати його, повідомивши про це свого
безпосереднього командира (начальника).
11. Командир (начальник) служби зобов'язаний щокварталу
аналізувати стан дотримання трудової дисципліни і вживати заходів,
спрямованих на її поліпшення.
12. Командир (начальник) служби несе персональну
відповідальність за дотримання або перевищення прав, наданих йому
цим Статутом.
13. Працівники служб, для яких установлено формений одяг, під
час виконання службових обов'язків повинні бути одягнуті за
формою.
14. Працівникам служб забороняється організовувати страйки
або брати в них участь.
15. На кожного працівника служби ведеться особова картка
заохочень і стягнень за зразком згідно з додатком до цього
Статуту.
II. Взаємовідносини між особами воєнізованого складу
1. Особовий склад служб поділяється на основний та
допоміжний.
2. Основний склад служб є оперативним особовим складом і
відповідно до займаної посади поділяється на керівний та рядовий.
До керівного складу належать командири (начальники) органів
управління діяльністю служб, формувань та їх структурних
підрозділів, заступники і помічники командирів (начальників).
Решта оперативного складу служб належить до рядового складу.
3. Керівництво ліквідацією надзвичайної ситуації здійснює
уповноважений керівник з ліквідації надзвичайної ситуації та
керівник аварійно-рятувальних робіт.
Увесь залучений до ліквідації надзвичайної ситуації
оперативний склад служб переходить у підпорядкування зазначеним
особам і виконує тільки їх накази (розпорядження).
4. Командир (начальник) служби, який здійснює керівництво
аварійно-рятувальними роботами, має право відсторонити від
проведення цих робіт будь-якого працівника служби, що перебувають
у його підпорядкуванні на період ліквідації аварії, і направити
його до місця постійної служби. Факт відсторонення повинен бути
зафіксований в оперативному журналі ліквідації аварії із
зазначенням причин. Командир (начальник) відстороненої особи
повинен у п'ятиденний термін провести службове розслідування з
цього питання.
5. Невиконання без поважних причин наказу керівників з
ліквідації надзвичайної ситуації під час виконання
аварійно-рятувальних робіт тягне за собою накладення
дисциплінарного стягнення.
6. Забороняється покладати на працівників служб виконання не
передбачених для них функцій.
III. Заохочення
1. За зразкове і сумлінне виконання службових обов'язків, за
проявлену ініціативу та оперативність у роботі для працівників
служб установлюються такі види заохочення:
оголошення подяки;
преміювання;
нагородження цінним подарунком;
нагородження грамотою;
нагородження нагрудним знаком або відзнакою.
Допускається одночасне застосування кількох видів заохочення.
2. За особливі заслуги в роботі працівники служб можуть бути
представлені до нагородження державними нагородами і присвоєння
почесного звання. Подання про нагородження державними нагородами
та присвоєння почесного звання вносить командир (начальник) служби
або начальник штабу служби.
3. Заохочення є важливим засобом виховання особового складу і
зміцнення трудової дисципліни. Кожний командир (начальник) служби
у межах прав, наданих йому цим Статутом, повинен заохочувати
підлеглих за зразкове і сумлінне виконання службових обов'язків.
4. Командири (начальники) служб мають такі права щодо
заохочення підлеглих:
командири всіх рангів - на оголошення подяки;
командир загону та заступник (помічник) командира загону - на
преміювання, нагородження цінним подарунком, грамотою;
начальник регіонального штабу служби та його заступник
(помічник) - на преміювання, нагородження цінним подарунком,
грамотою;
командир (начальник) служби та його заступники, начальник
штабу служби - на преміювання, нагородження грамотою, цінним
подарунком, нагородження нагрудним знаком або відзнакою.
У разі коли командир (начальник) служби вважає, що наданих
йому прав недостатньо для заохочення підлеглих, він може
порушувати клопотання про їх заохочення перед старшим командиром
(начальником).
IV. Порядок застосування заохочень
1. Заохочення оголошується на зборах (нарадах), перед строєм
або особисто працівнику Служби. Заохочення, оголошені наказом,
заносяться до трудової книжки та особової картки заохочень і
стягнень. Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення заходи
заохочення не застосовуються.
2. Оголошення подяки, нагородження премією, цінним подарунком
або грамотою застосовується до окремого працівника або до всього
особового складу підрозділу.
3. Працівник, який має дисциплінарні стягнення, заохочується
шляхом зняття накладеного раніше стягнення. Право знімати
дисциплінарне стягнення належить командирові (начальнику) служби,
який накладав стягнення, та його прямим начальникам.
V. Дисциплінарні стягнення
1. Дисциплінарні стягнення до працівників служб
застосовуються за невиконання, неналежне виконання службових
обов'язків або порушення трудової дисципліни.
2. На працівників служб можуть накладатися такі види
стягнення, як зауваження, догана, звільнення (розірвання
контракту).
3. Накладати дисциплінарні стягнення на підлеглих мають право
командири (начальники) служб, зокрема:
командир відділення, командир взводу, заступник (помічник)
командира взводу, заступник (помічник) командира загону -
оголошувати зауваження або догану;
командир загону, начальник регіонального штабу служби,
командир (начальник) служби та його заступники, начальник штабу
служби - оголошувати зауваження, догану, звільняти (розривати
контракт).
VI. Порядок застосування стягнень
1. На працівника, який порушив трудову дисципліну, можуть
бути накладені лише дисциплінарні стягнення, визначені цим
Статутом.
2. З метою уточнення причин і умов, що призвели до вчинення
правопорушення, та ступеня вини перед накладенням на підлеглого
дисциплінарного стягнення наказом командира (начальника) служби
може бути призначене службове розслідування.
Службове розслідування призначається письмовим наказом
командира (начальника) підрозділу, а його проведення може бути
доручено посадовій особі або комісії.
Забороняється проводити службове розслідування особам, які є
підлеглими правопорушника, а також співучасниками правопорушення
або заінтересованими у наслідках розслідування.
Службове розслідування повинно бути проведене протягом 10
днів з дати його призначення.
3. У разі коли за скоєний проступок законом передбачено
кримінальну відповідальність, командир (начальник) служби після
закінчення службового розслідування зобов'язаний передати
відповідні матеріали прокурору або органу досудового
розслідування. Пункт 3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }
4. Командири (начальники) служб повинні до накладення
стягнення особисто з'ясувати обставини скоєння проступку та
одержати письмове пояснення від особи, яка його скоїла. Відмова
від подання пояснення не звільняє працівника від відповідальності.
При визначенні виду дисциплінарного стягнення командир (начальник)
служби повинен врахувати тяжкість проступку, обставини його
скоєння, ступінь вини працівника, завдану ним шкоду.
5. Дисциплінарне стягнення у формі звільнення (розірвання
контракту) застосовується за систематичне невиконання працівником
без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим
договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, за
прогули без поважних причин; за порушення дисципліни, наслідки
якого загрожують безпеці проведення аварійно-рятувальних робіт,
життю та здоров'ю громадян; за появу (знаходження) на роботі в
стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, що
підтверджено в установленому порядку. Звільнення проводиться у
порядку, передбаченому Кодексом законів про працю України
( 322-08 ).
У разі відсутності відповідних командирів (начальників)
служби, зазначених у цьому Статуті, дисциплінарні стягнення
накладаються службовими особами, які виконують їх обов'язки.
6. Дисциплінарне стягнення накладається в термін не пізніше
одного місяця з дня, коли командир (начальник) служби дізнався про
скоєння проступку, а якщо проводиться службове розслідування - з
дня його закінчення та не пізніше шести місяців з дня скоєння.
7. За одне правопорушення накладається тільки одне
дисциплінарне стягнення. Не допускається поєднання одного
стягнення з іншими, накладення стягнення на весь особовий склад
підрозділу.
8. Працівник, на якого накладено дисциплінарне стягнення, має
право оскаржити його старшому командирові (начальнику) служби
протягом одного місяця з дня накладення дисциплінарного стягнення
або звернутися за захистом своїх прав до суду відповідно до
законодавства.
VII. Порядок виконання дисциплінарних стягнень
1. Дисциплінарне стягнення виконується, як правило, негайно,
але не пізніше ніж через місяць з дня його накладення, не рахуючи
часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю або перебуванням його у відпустці. Після
закінчення місячного терміну застосування стягнення, якщо воно не
було застосоване, до особової картки заохочень і стягнень
заноситься інформація про скоєний проступок, а посадова особа, з
вини якої дисциплінарне стягнення не було застосоване, несе
дисциплінарну відповідальність.
2. Дисциплінарні стягнення оголошуються:
особам рядового складу (респіраторникам, рятувальникам,
водіям, командирам відділень тощо) - особисто чи перед строєм;
особам командного складу - особисто чи на нараді командного
складу відповідних категорій.
3. З наказом про накладення дисциплінарного стягнення
знайомлять працівника під розписку. З наказом можуть бути
ознайомлені працівники відповідних служб підрозділів, інтересів
яких він стосується. У разі потреби накази доводяться до відома
всього особового складу служби. Оскарження не є причиною для
припинення виконання наказу про накладення дисциплінарного
стягнення.
4. Оголошувати дисциплінарні стягнення командирам
(начальникам) служб у присутності підлеглих не дозволяється.
5. Дисциплінарне стягнення вважається скасованим, якщо
протягом року з дня його накладення працівник не одержить нового
дисциплінарного стягнення.
Якщо працівник після накладення стягнення не допускає
порушень трудової дисципліни і сумлінно виконує свої обов'язки,
стягнення може бути знято до закінчення одного року.
VIII. Облік заохочень і стягнень
1. Безпосередні командири (начальники) служб зобов'язані
доповідати про заохочення та дисциплінарні стягнення, зокрема
стосовно:
осіб рядового складу (респіраторників, рятувальників, водіїв
тощо) - командирам взводів або їх заступникам (помічникам) щодня;
осіб командного складу - начальникам регіональних штабів
служби щотижня.
2. Облік заохочень та дисциплінарних стягнень ведеться в усіх
підрозділах служби.
3. Усі заохочення та дисциплінарні стягнення, передбачені цим
Статутом, у тому числі заохочення, оголошені командиром
(начальником) служби усьому особовому складу підрозділу,
заносяться у тижневий термін до особової картки заохочень і
стягнень.
У разі зняття дисциплінарного стягнення в особовій картці
заохочень і стягнень у розділі "Стягнення" робиться запис про дату
зняття стягнення із зазначенням прізвища командира (начальника),
який зняв стягнення.
Якщо накладене на працівника дисциплінарне стягнення після
закінчення року не було знято і він не скоїв за цей час іншого
проступку, за який був притягнутий до дисциплінарної
відповідальності, у відповідній графі розділу "Стягнення" робиться
запис про зняття стягнення у зв'язку із закінченням терміну його
дії.
4. Відділ кадрів служби повинен щороку або у разі переведення
на нове місце роботи ознайомлювати всіх працівників під розписку з
особовою карткою заохочень і стягнень.
Зразок
Додаток

до Статуту про дисципліну працівників

спеціальних (воєнізованих) аварійно-

рятувальних служб
Лицевий бік
ОСОБОВА КАРТКА

заохочень і стягнень
__________________________________________________________________
(найменування підрозділу, формування, підприємства, установи, _________________________________________________________________

частини, служби)
Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________ _________________________________________________________________
Посада ___________________________________________________________
З якого часу працює в аварійно-рятувальній службі ________________
Освіта ___________________________________________________________
Спеціальність ____________________________________________________
Заохочення ----------------------------------------------------------------- N | Вид | Дата і номер | Підстава для | Посада особи, /п| заохочення | наказу | заохочення | яка здійснила | | (розпорядження) | | заохочення -----------------------------------------------------------------
Зворотний бік
Стягнення ----------------------------------------------------------------- N | Вид | Дата і номер | Характер | Посада | Дата /п| стягнення | наказу про | проступку | особи, яка | зняття | | накладення | | наклала | стягнення | | стягнення | | стягнення | -----------------------------------------------------------------
Підпис працівника про ознайомлення __________________

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: