open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 12 жовтня 2000 р. N 1546

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 967 ( 967-2007-п ) від 25.07.2007 }
Про затвердження типових положень про Головне

управління сільського господарства і продовольства

обласної, управління сільського господарства і

продовольства Севастопольської міської, управління

(відділ) сільського господарства і продовольства

районної державної адміністрації

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1406 ( 1406-2001-п ) від 26.10.2001

N 910 ( 910-2003-п ) від 16.06.2003

N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003

N 1788 ( 1788-2003-п ) від 20.11.2003

N 478 ( 478-2004-п ) від 14.04.2004 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються:
Типове положення про Головне управління сільського
господарства і продовольства обласної, управління сільського
господарства і продовольства Севастопольської міської державної
адміністрації;
Типове положення про управління (відділ) сільського
господарства і продовольства районної державної адміністрації.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 4 листопада 1998 р. N 1745 ( 1745-98-п )
"Про затвердження Типового положення про управління
агропромислового комплексу обласної, Севастопольської міської
державної адміністрації та Типового положення про управління
агропромислового комплексу районної державної адміністрації"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 44, ст. 1636).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 жовтня 2000 р. N 1546
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про Головне управління сільського господарства

і продовольства обласної, управління сільського

господарства і продовольства Севастопольської

міської державної адміністрації
1. Головне управління сільського господарства і продовольства
обласної, управління сільського господарства і продовольства
Севастопольської міської державної адміністрації (далі -
управління) є структурним підрозділом обласної, Севастопольської
міської державної адміністрації, підзвітним та підконтрольним
голові відповідної держадміністрації і Мінагрополітики.
2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінагрополітики,
розпорядженнями голови державної адміністрації.
3. Основними завданнями управління є:
участь у формуванні та реалізації державної аграрної
політики, організація розроблення і здійснення заходів щодо
гарантування продовольчої безпеки держави;
розроблення та здійснення заходів щодо державної підтримки і
захисту товаровиробників, сприяння демонополізації виробництва і
розвитку конкуренції в агропромисловому комплексі, формування
ринкової інфраструктури, створення сприятливих економічних,
матеріально-технічних і соціальних умов для прискореного розвитку
реформованих господарств;
участь у формуванні та реалізації соціальної політики на
селі;
забезпечення рівних умов для розвитку всіх форм власності та
господарювання в галузях агропромислового виробництва;
організація роботи з питань насінництва і розсадництва,
сортовипробування і захисту рослин, племінної справи, наукового і
кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму,
охорони праці та техніки безпеки.
4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
1) здійснює керівництво і контролює діяльність управлінь
(відділів) сільського господарства і продовольства районних
держадміністрацій;
2) реалізує разом з відповідними науково-дослідними,
дослідно-конструкторськими, проектними установами, вищими
навчальними закладами науково-технічну політику в галузях
агропромислового виробництва, організовує впровадження
науково-технічних розробок, сприяє забезпеченню належного рівня
технологічних процесів та екологічної безпеки;
3) готує пропозиції до проектів програм
соціально-економічного розвитку відповідної території та проектів
місцевого бюджету;
4) складає місцеві баланси забезпечення сільської місцевості
трудовими, сировинними, продовольчими, матеріально-технічними та
енергетичними ресурсами і вносить пропозиції щодо їх задоволення;
5) сприяє організації виробництва сировини та продуктів
дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;
6) бере участь у роздержавленні і приватизації майна в
галузях агропромислового виробництва, впроваджує заходи щодо
демонополізації, антимонопольного регулювання та розвитку
конкуренції;
7) сприяє формуванню інфраструктури аграрного ринку та
розвитку підприємництва в галузях агропромислового виробництва;
8) забезпечує державну підтримку підприємництва у сільській
місцевості, зокрема фермерських господарств та особистих
селянських господарств; ( Підпункт 8 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 1788 ( 1788-2003-п ) від
20.11.2003, N 478 ( 478-2004-п ) від 14.04.2004 )
9) узагальнює практику реформування сільського господарства,
вносить пропозиції з цих питань Мінагрополітики і розробляє заходи
та рекомендації з питань реформування сільського господарства;
10) бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо
організації безпечного ведення сільськогосподарського виробництва,
у тому числі на екологічно забруднених землях, сприяє вирощуванню
екологічно чистої сільськогосподарської продукції і виробництву
якісних продуктів харчування;
11) розробляє з урахуванням визначених обсягів фінансових і
матеріальних ресурсів проекти планів розвитку галузей
агропромислового виробництва, цільових програм селекції у
тваринництві, птахівництві та рослинництві;
12) аналізує стан цінової політики і подає Мінагрополітики
пропозиції щодо її проведення з метою забезпечення цінового
паритету на сільськогосподарську продукцію, роботи і послуги
підприємств інших галузей економіки;
13) готує пропозиції щодо здійснення економічної реформи і
подає їх на розгляд керівництву держадміністрації, аналізує
тенденції розвитку галузей агропромислового виробництва, подає
пропозиції Мінагрополітики з питань прогнозування розвитку
агропромислового виробництва, удосконалення аналізу і
прогнозування в галузях агропромислового виробництва;
14) подає Мінагрополітики пропозиції щодо внесення в
установленому порядку змін до умов оподаткування, кредитування,
державної підтримки суб'єктів господарювання усіх форм власності
галузей агропромислового виробництва;
15) розробляє пропозиції з охорони та раціонального
використання земель сільськогосподарського призначення, підвищення
родючості грунтів, вносить пропозиції щодо виведення в
установленому порядку із сільськогосподарського обороту земель, на
яких неможливе одержання екологічно чистої продукції;
16) вносить пропозиції щодо застосування систем землеробства
та контурно-меліоративної системи організації території,
забезпечення сільськогосподарських товаровиробників усіх форм
власності сортовим насінням, племінною худобою;
17) організовує роботу згідно з висновками державної
екологічної експертизи щодо збалансування потреб і надходження
засобів захисту рослин, а також хімічних добрив та регуляторів
росту рослин;
18) подає Мінагрополітики пропозиції щодо розроблення
економічних та організаційних заходів, спрямованих на зростання
експортного потенціалу підприємств, установ та організацій галузей
агропромислового виробництва, обсягів реалізації їх продукції за
межі України;
19) забезпечує в межах повноважень, визначених
законодавством, додержання підприємствами, установами та
організаціями всіх форм власності вимог законодавства з охорони
праці, нагляду за технічним станом машин та обладнання пожежної
безпеки і безпекою дорожнього руху, додержання законодавства про
охорону навколишнього природного середовища і раціональне
використання природних ресурсів;
20) здійснює планування, організацію, ведення лісового
господарства і використання лісових ресурсів у галузях
агропромислового виробництва;
21) подає Мінагрополітики та Держводгоспу погоджені з
відповідними організаціями пропозиції щодо розвитку меліорації
земель, розміру лімітів державних капітальних вкладень на
меліорацію в розрізі районів; вносить відповідним радам пропозиції
щодо надання земель фермерським господарствам, кооперативам та
іншим землекористувачам у зоні меліоративних систем виходячи з
умов додержання технологічної єдності системи; ( Підпункт 21
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 478
( 478-2004-п ) від 14.04.2004 )
22) сприяє забезпеченню ефективного використання
господарствами і окремими власниками меліорованих земель,
своєчасного проведення на них хімічних та інших видів меліорації і
технічних робіт, організації роботи із збереження меліоративних
фондів та оновлення дощувальної техніки, розвитку питного
водопостачання і водовідведення та першочерговому забезпеченню
централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, які
використовують привізну воду;
23) вживає заходів для механізації, електрифікації,
автоматизації виробництва, транспортного обслуговування галузей
агропромислового виробництва, надає допомогу в експлуатації,
ремонті, технічному обслуговуванні сільськогосподарської та
дощувальної техніки і обладнання, розвитку матеріально-технічної
бази; розробляє та реалізує заходи, спрямовані на економію
паливно-енергетичних ресурсів і впровадження прогресивних,
енергозберігаючих технологій, нетрадиційних та відновлюваних
джерел енергії (вітро-, геліо- і біогазових установок), сприяє
розвитку матеріально-технічної бази та технічному і технологічному
переоснащенню підприємств переробної і харчової промисловості
агропромислового виробництва;
24) готує пропозиції щодо укладення з відповідними
профспілковими організаціями в агропромисловому виробництві
галузевих і регіональних угод;
25) організовує відповідно до законодавства роботу з
атестації об'єктів виробництва та сертифікації продукції (робіт,
послуг) підприємств, установ та організацій галузей
агропромислового виробництва, що належать до сфери управління
держадміністрації;
26) надає допомогу підприємствам, установам та організаціям,
що належать до сфери управління держадміністрації, в організації
та додержанні правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової
звітності, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового
виробництва;
27) надає допомогу підприємствам, установам та організаціям
галузі з питань правового обслуговування, консультаційну підтримку
в організації виробництва сільськогосподарської продукції та з
маркетингу;
28) бере участь в організаційному і методичному забезпеченні
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
галузей агропромислового виробництва, сприяє забезпеченню
реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського
населення;
29) вирішує питання, пов'язані з комплексним розвитком
сільських територій, включаючи здійснення заходів щодо будівництва
об'єктів соціально-культурного, житлового, оздоровчого
призначення, впроваджує заходи щодо поліпшення демографічної
ситуації на селі, координує діяльність відповідних служб з питань
соціального розвитку села і міста;
30) здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю
підприємств державної форми власності галузей агропромислового
виробництва, цільовим та ефективним використанням бюджетних
коштів, додержанням і зміцненням державної дисципліни, збереженням
майна, ощадливим та раціональним використанням
товарно-матеріальних цінностей, здійснює практичні заходи щодо
недопущення корупційних проявів в галузях агропромислового
виробництва, активізації боротьби з розкраданням та запобігання
іншим корисливим злочинам;
31) організовує передачу об'єктів соціальної інфраструктури
сільськогосподарських підприємств, установ та організацій галузей
агропромислового виробництва у комунальну власність;
32) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної
таємниці та здійснює державний контроль за додержанням
підприємствами, установами та організаціями галузей
агропромислового виробництва, що належать до сфери управління
державної адміністрації, законодавства з питань державної таємниці
та інформації;
33) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей
агропромислового виробництва;
34) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань.
5. Управління має право:
1) залучати працівників інших структурних підрозділів
держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
2) одержувати в установленому порядку від місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від
підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань;
3) організовувати і проводити в установленому порядку
конференції, семінари, наради з питань, що належать до його
компетенції.
6. Управління в процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими структурними підрозділами держадміністрації,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями, об'єднаннями громадян.
7. Управління в межах своїх повноважень на основі та на
виконання наказів Мінагрополітики, розпоряджень держадміністрації
видає накази, організовує і контролює їх виконання.
Управління проводить у разі потреби спільні заходи з органами
місцевого самоврядування та видає відповідні акти.
8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади головою держадміністрації за погодженням з
Мінагрополітики. ( Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1406 ( 1406-2001-п ) від 26.10.2001 )
Начальник має заступників, які за його поданням призначаються
на посаду і звільняються з посади головою держадміністрації за
погодженням з Мінагрополітики. ( Абзац другий пункту 8 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1406 ( 1406-2001-п ) від
26.10.2001 ) Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1106
( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
9. Начальник управління:
здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну
відповідальність перед головою відповідної держадміністрації за
виконання покладених на управління завдань;
забезпечує виконання покладених на управління завдань щодо
організації державної політики в галузях агропромислового
виробництва;
затверджує положення про структурні підрозділи і
функціональні обов'язки працівників управління;
видає у межах своєї компетенції накази, організовує та
контролює їх виконання;
забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ
у сфері діяльності управління, вживає необхідних заходів щодо їх
поліпшення;
призначає на посаду і звільняє з посади працівників
управління;
розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису
доходів і видатків на утримання управління;
забезпечує роботу з ведення діловодства, контролює стан
трудової та виконавської дисципліни в управлінні;
розподіляє обов'язки між заступниками начальника управління,
керівниками структурних підрозділів, визначає ступінь
відповідальності заступників та керівників структурних підрозділів
управління.
10. Для узгодженого вирішення питань, що належать до
компетенції управління, обговорення найважливіших напрямів його
діяльності, в управлінні може утворюватися колегія у складі
начальника управління (голова колегії), заступників начальника (за
посадою), а також інших працівників управління. До складу колегії
можуть входити керівники інших підрозділів держадміністрації.
Склад колегії затверджується головою держадміністрації за
поданням начальника управління.
Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника
управління.
11. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
реалізації основних напрямів діяльності управління, обговорення
найважливіших програм і вирішення інших питань в управлінні може
утворюватися наукова рада у складі учених і висококваліфікованих
спеціалістів.
Склад ради та положення про неї затверджує голова відповідної
держадміністрації за поданням начальника управління.
12. Управління утримується за рахунок коштів державного
бюджету.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників
управління та видатки на їх утримання визначає голова відповідної
держадміністрації в межах виділених асигнувань та затвердженої для
держадміністрації граничної чисельності працівників.
Кошторис доходів і видатків, штатний розпис управління
затверджує голова відповідної держадміністрації після проведення
їх експертизи фінансовим управлінням.
13. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах Державного казначейства, печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 жовтня 2000 р. N 1546
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про управління (відділ) сільського господарства

і продовольства районної державної адміністрації
1. Управління (відділ) сільського господарства і
продовольства районної державної адміністрації (далі - управління)
є структурним підрозділом цієї адміністрації, підзвітне та
підконтрольне головному управлінню сільського господарства і
продовольства обласної державної адміністрації і Мінагрополітики.
2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінагрополітики
України, розпорядженнями голови обласної, районної державної
адміністрації.
3. Основними завданнями управління є:
організація виробництва і закупівлі сільськогосподарської
продукції та продовольства для регіональних потреб;
економічний аналіз та прогнозування стану розвитку сільського
господарства, харчової та переробної промисловості на рівні
району;
здійснення моніторингу аграрної реформи, сприяння
демонополізації виробництва і розвитку конкуренції, розвиток
ринкової інфраструктури, створення рівних умов для розвитку всіх
форм власності та господарювання в агропромисловому виробництві,
надання методологічної допомоги сільськогосподарським
підприємствам у процесі їх реформування;
забезпечення виконання державних та регіональних програм
соціального розвитку села.
4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
1) розробляє на рівні району баланси забезпечення потреб
населення у продовольстві, сприяє виробництву і організовує
закупівлю сільськогосподарської продукції та сировини, забезпечує
формування державних ресурсів зерна, олійних і технічних культур,
м'яса, молока, яєць, картоплі, плодоовочевої та іншої продукції;
2) готує пропозиції до проектів програм економічного та
соціального розвитку відповідної території і проектів місцевого
бюджету;
3) забезпечує подання Головному управлінню сільського
господарства і продовольства обласної держадміністрації пропозицій
щодо розроблення прогнозів економічного та соціального розвитку
підприємств галузей агропромислового виробництва;
4) аналізує тенденції розвитку галузей агропромислового
виробництва і готує пропозиції, спрямовані на поглиблення
економічної реформи, бере участь у розробленні і забезпеченні
виконання основних прогнозних макроекономічних показників
економічного та соціального розвитку України на коротко- та
середньостроковий періоди та проекту Державної програми
економічного і соціального розвитку України на короткостроковий і
середньостроковий періоди, а також розробляє прогнози економічного
та соціального розвитку регіонів на коротко- і середньостроковий
періоди та програм економічного і соціального розвитку регіонів на
коротко- і середньостроковий періоди;
5) надає сільськогосподарським товаровиробникам
консультаційну допомогу з економічних питань та маркетингу
(прогнозування, ціновий моніторинг, ведення бухгалтерського обліку
і звітності тощо);
6) забезпечує реалізацію державної політики з охорони праці,
техніки безпеки, пожежної безпеки та безпеки руху на підприємствах
і в організаціях галузей агропромислового виробництва, а також
сприяє організації безпечного ведення агропромислового
виробництва, у тому числі на екологічно забруднених територіях, і
виробництва продуктів харчування, якість яких відповідає
встановленим нормам;
7) організовує роботу з ефективного використання і збереження
державного майна, закріпленого за підприємствами, установами та
організаціями, що належать до сфери управління Мінагрополітики;
8) організовує і координує процес реформування підприємств
галузей агропромислового виробництва, надає методичну допомогу з
питань приватизації та паювання майна і землі;
9) організовує розроблення та освоєння висококонкурентних
систем ведення землеробства і тваринництва із застосуванням
енергозберігаючих технологій;
10) координує племінну та селекційну роботу
сільськогосподарських підприємств усіх форм власності;
11) сприяє забезпеченню сільськогосподарських
товаровиробників усіх форм власності сортовим насінням, племінною
худобою, мінеральними добривами і засобами захисту рослин,
пально-мастильними матеріалами, технікою та іншими
матеріально-технічними ресурсами;
12) розробляє пропозиції з питань раціонального використання
та охорони земель сільськогосподарського призначення, підвищення
родючості грунтів, бере участь в організації роботи, пов'язаної з
моніторингом земель сільськогосподарського призначення, визначенні
основних напрямів організації раціонального використання та
охорони земель;
13) сприяє вирощуванню екологічно чистої
сільськогосподарської продукції та зменшенню дозового навантаження
на працюючих, подає пропозиції відповідним радам щодо виведення в
установленому порядку із сільськогосподарського обороту земель, на
яких неможливе одержання екологічно чистої продукції;
14) подає Головному управлінню сільського господарства і
продовольства обласної держадміністрації погоджені з відповідними
організаціями пропозиції щодо розвитку меліорації в районі,
розміру лімітів державних капітальних вкладень на меліорацію в
розрізі господарств району;
15) сприяє забезпеченню ефективного використання
господарствами і окремими власниками меліорованих земель,
своєчасного проведення на них хімічних та інших видів меліорації
та технічних робіт, ефективному утриманню внутрішньогосподарської
меліоративної мережі, протиерозійних гідротехнічних споруд,
захисних дренажних мереж і об'єктів, які перебувають на балансі
господарств та окремих власників;
16) забезпечує державну підтримку та сприяє розвиткові
підприємництва у сільській місцевості, фермерських господарств,
особистих селянських господарств; ( Підпункт 16 пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1788 ( 1788-2003-п )
від 20.11.2003, N 478 ( 478-2004-п ) від 14.04.2004 )
17) надає допомогу підприємствам, установам, організаціям
галузі з питань правового обслуговування, консультаційну підтримку
в організації виробництва сільськогосподарської продукції та з
маркетингу;
18) здійснює інформаційне забезпечення сільськогосподарських
підприємств з питань кон'юнктури цін на ринках;
19) сприяє діяльності підприємств, установ та організацій
галузей агропромислового виробництва, пов'язаній з підготовкою,
перепідготовкою та підвищенням кваліфікації працівників, бере
участь у реалізації державної політики у сфері зайнятості
сільського населення;
20) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної готовності держави в межах своїх повноважень,
забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці
та здійснює державний контроль за додержанням підприємствами,
установами та організаціями галузей агропромислового виробництва,
що належать до сфери управління районної держадміністрації,
законодавства з питань державної таємниці та інформації;
21) координує розвиток сфери заготівель, переробки та
торгівлі агропромислового виробництва;
22) готує пропозиції щодо схем розміщення і розвитку
сільськогосподарського виробництва та підприємств переробних
галузей агропромислового виробництва;
23) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань.
5. Управління має право одержувати в установленому порядку
від інших підрозділів районної держадміністрації, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій
інформацію, документи та інші матеріали, а від територіальних
органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для
виконання покладених на нього завдань.
6. Управління під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими підрозділами районної держадміністрації,
органами місцевого самоврядування, а також підприємствами,
установами, організаціями та об'єднаннями громадян.
7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади головою районної держадміністрації за
погодженням з заступником голови та начальником Головного
управління сільського господарства і продовольства обласної
держадміністрації. Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 910
( 910-2003-п ) від 16.06.2003 )
8. Начальник управління має заступників, які за його поданням
призначаються на посаду і звільняються з посади головою районної
держадміністрації.
9. Начальник управління:
здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань;
визначає ступінь відповідальності заступників начальника
управління, керівників його структурних підрозділів;
затверджує структуру управління у межах граничної чисельності
та фонду оплати праці, положення про структурні підрозділи і
функціональні обов'язки працівників;
видає у межах компетенції управління накази, організовує і
контролює їх виконання;
розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису
доходів і видатків на утримання управління;
призначає на посаду і звільняє з посади працівників
управління.
10. Управління утримується за рахунок коштів державного
бюджету.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників
управління та видатки на їх утримання визначає голова відповідної
держадміністрації в межах виділених асигнувань та затвердженої для
держадміністрації граничної чисельності працівників.
Кошторис доходів і видатків, штатний розпис управління
затверджує голова відповідної держадміністрації після проведення
їх експертизи районним фінансовим відділом.
11. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах Державного казначейства, печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: