open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 12 жовтня 2000 р. N 1547

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 374 ( 374-2009-п ) від 22.04.2009 }
Про затвердження Типового положення про

управління у справах релігій Київської міської

державної адміністрації, відділ у справах релігій

обласної та Севастопольської міської державної

адміністрації
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 171 ( 171-2008-п ) від 12.03.2008 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Типове положення про управління у справах
релігій Київської міської державної адміністрації, відділ у
справах релігій обласної та Севастопольської міської державної
адміністрації (додається).
2. Головам обласних, Київської та Севастопольської міської
державних адміністрацій затвердити у місячний термін положення про
управління, відділи у справах релігій, розроблені відповідно до
Типового положення, затвердженого цією постановою.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 29 червня 1996 р. N 697 ( 697-96-п ) "Про
затвердження Типового положення про управління (відділ) у справах
релігій обласної, Київської та Севастопольської міської державної
адміністрації" (ЗП України, 1996 р., N 14, ст. 385).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 жовтня 2000 р. N 1547
{ Типове положення про управління у справах релігій Київської
міської державної адміністрації, відділ у справах релігій
обласної та Севастопольської міської державної адміністрації
втратило чинність, у частині, що стосується відділу у
справах релігій обласної та Севастопольської міської
державної адміністрації на підставі Постанови КМ N 171
( 171-2008-п ) від 12.03.2008 }
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про управління у справах релігій Київської міської

державної адміністрації, відділ у справах релігій

обласної та Севастопольської міської державної

адміністрації
1. Управління у справах релігій Київської міської
держадміністрації, відділ у справах релігій обласної та
Севастопольської міської держадміністрації (далі - управління,
відділ) є структурним підрозділом відповідно Київської міської,
обласної та Севастопольської міської держадміністрації, який
утворюється головою відповідної держадміністрації. Управління,
відділ підзвітний та підконтрольний голові держадміністрації та
Держкомрелігій.
Управління, відділ у межах своїх повноважень забезпечує
проведення на території області, міст Києва та Севастополя
державної політики щодо релігії та церкви, вирішення питань,
пов'язаних з формуванням державно-церковних відносин, реалізацією
права кожної особи на свободу світогляду, додержанням принципів
відокремлення церкви і релігійних організацій від держави, а школи
- від церкви, сприяє виконанню релігійними організаціями завдань,
передбачених їх статутами (положеннями), не втручаючись у
проваджену ними відповідно до законодавства діяльність.
2. Управління, відділ у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови
відповідної обласної, Київської та Севастопольської міської
держадміністрації, наказами Держкомрелігій, рішеннями відповідного
органу місцевого самоврядування, прийнятими в межах його
компетенції, а також положенням про управління, відділ.
3. Основними завданнями управління, відділу є:
здійснення заходів для забезпечення гарантованого громадянам
права на свободу світогляду, створення віруючим умов і можливостей
для сповідання їх релігії, надання їм вільнодоступних місць
богослужінь або релігійних зібрань, об'єднання у релігійні
громади, інші релігійні організації;
запобігання будь-яким проявам релігійної винятковості та
нетерпимості до невіруючих або віруючих інших віросповідань,
зневажливого ставлення до почуттів громадян, розпалюванню
ворожнечі та ненависті на релігійному грунті;
сприяння зміцненню взаєморозуміння між релігійними
організаціями різних віросповідань, вирішення спірних міжцерковних
питань виключно на засадах законодавства;
запобігання втручанню органів державної влади і об'єднань
громадян у проваджену відповідно до законодавства діяльність
релігійних організацій, а також втручанню релігійних організацій у
діяльність державних органів і об'єднань громадян та інших
релігійних організацій;
сприяння участі місцевих релігійних організацій у міжнародних
релігійних форумах, діловим контактам із зарубіжними релігійними
організаціями.
4. Управління, відділ відповідно до покладених на нього
завдань:
1) готує пропозиції про формування державної політики щодо
релігії та церкви, забезпечує її реалізацію, координує взаємодію
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування з питань державно-церковних відносин;
2) контролює у межах своєї компетенції додержання
законодавства про свободу світогляду та релігійні організації, за
дорученням голови обласної, Київської та Севастопольської міської
держадміністрації перевіряє правильність його застосування;
3) узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до його компетенції, організовує і контролює його
виконання;
4) готує відповідно до законодавства пропозиції та подає
голові обласної, Київської та Севастопольської міської
держадміністрації і Держкомрелігій інформацію з питань
державно-церковних відносин;
5) надає організаційно-методичну допомогу іншим структурним
підрозділам обласної (міської) держадміністрації, органам
місцевого самоврядування з питань застосування законодавства
України про свободу світогляду та релігійні організації;
6) вивчає тенденції, аналізує ситуацію у релігійному житті,
бере участь у розробленні поточних та довготермінових прогнозів з
питань державно-церковних відносин та релігійних процесів в
Україні;
7) сприяє на прохання місцевих релігійних організацій
проведенню ними публічних богослужінь, релігійних обрядів,
церемоній та процесій, а також паломництву віруючих;
8) надає консультаційну допомогу місцевим органам виконавчої
влади та органам місцевого самоврядування, а також релігійним
організаціям у застосуванні ними законодавства України про свободу
світогляду та релігійні організації;
9) сприяє роботі комісії у справах альтернативної
(невійськової) служби;
10) здійснює попередній розгляд поданих на реєстрацію в
установленому законодавством порядку статутів (положень)
релігійних громад, а також змін і доповнень до них, перевіряє їх
відповідність законодавству і подає висновки відповідній місцевій
держадміністрації;
11) веде облік релігійних організацій, які діють на території
області (міста) та культових будівель і споруд, розташованих на її
(його) території;
12) сприяє релігійним організаціям у будівництві, ремонті та
реставрації культових будівель, у створенні ними своєї
матеріальної бази для релігійної, добродійної та іншої
передбаченої статутом діяльності в межах законодавства;
13) сприяє релігійним організаціям у здійсненні ними
міжнародних контактів, вирішенні згідно із законодавством питань,
пов'язаних з перебуванням в Україні іноземних священослужителів,
проповідників та інших представників зарубіжних релігійних
організацій;
14) розглядає в установленому порядку пропозиції, заяви,
скарги громадян та організацій, здійснює прийом громадян та
представників релігійних організацій з питань, що належать до його
компетенції, та вживає необхідних заходів для їх вирішення;
15) проводить у встановленому порядку роботу, пов'язану з
організацією професійної підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників управління, відділу;
16) за дорученням голови відповідної держадміністрації або
Держкомрелігій скликає в установленому порядку конференції,
семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;
17) інформує населення про свою діяльність, роз'яснює через
засоби масової інформації та шляхом участі у конференціях,
семінарах, нарадах зміст державної політики щодо релігії та
церкви, рішень органів державної влади з цих питань;
18) здійснює відповідно до законодавства інші функції, що
випливають з покладених на нього завдань.
5. Управління, відділ має право:
одержувати безоплатно в установленому порядку від інших
структурних підрозділів обласної, міської держадміністрації,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій та органів статистики інформацію, документи і
матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
залучати спеціалістів інших структурних підрозділів обласної,
міської держадміністрації, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх
керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
подавати обласній, Київській та Севастопольській міській
держадміністрації пропозиції щодо реєстрації статутів (положень)
релігійних організацій та передачу культових будівель і майна в
користування або у власність релігійних організацій;
подавати в установленому порядку пропозиції щодо скасування
прийнятих органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян та
релігійними організаціями рішень з питань свободи світогляду та
релігійних організацій, які суперечать законодавству України;
порушувати в установленому порядку питання про притягнення до
відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про
свободу світогляду та релігійні організації.
6. Управління, відділ під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної,
міської держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а
також підприємствами, установами, організаціями, релігійними
організаціями та об'єднаннями громадян.
7. Управління, відділ очолює начальник, який призначається на
посаду та звільняється з посади головою обласної, міської
держадміністрації за погодженням з Держкомрелігій.
Начальник управління, відділу може мати заступника, якого за
його поданням, погодженим з Головою Держкомрелігій, призначає на
посаду і звільняє з посади голова обласної, міської
держадміністрації.
8. Начальник управління, відділу:
здійснює керівництво діяльністю управління, відділу, несе
персональну відповідальність перед головою обласної, міської
держадміністрації за виконання покладених на управління, відділ
завдань;
визначає ступінь відповідальності заступника начальника та
інших працівників управління, відділу;
затверджує структуру управління, відділу;
подає на затвердження голові обласної, міської
держадміністрації кошторис доходів і видатків та штатний розпис
управління, відділу;
видає в межах своєї компетенції накази, організовує і
контролює їх виконання;
розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису
витрат на утримання управління, відділу;
призначає на посаду і звільняє з посади працівників
управління відділу.
9. Управління, відділ утримується за рахунок коштів
державного бюджету.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис
доходів і видатків та штатний розпис управління, відділу
затверджує голова обласної, Київської та Севастопольської міської
держадміністрації в межах виділених асигнувань.
10. Управління, відділ є юридичною особою, має самостійний
баланс та реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства,
печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: