open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 12 жовтня 2000 р. N 1552

Київ
Про затвердження Порядку розгляду та схвалення

інвестиційних проектів, що реалізуються у

пріоритетних видах економічної діяльності

на території міста Шостки Сумської області
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 896 ( 896-2001-п ) від 26.07.2001

N 9 ( 9-2002-п ) від 10.01.2002

N 1368 ( 1368-2003-п ) від 27.08.2003

N 479 ( 479-2004-п ) від 14.04.2004

N 1168 ( 1168-2004-п ) від 08.09.2004 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 479 ( 479-2004-п ) від 14.04.2004 )
Затвердити Порядок розгляду та схвалення інвестиційних
проектів, що реалізуються у пріоритетних видах економічної
діяльності на території міста Шостки Сумської області (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 27
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 жовтня 2000 р. N 1552
ПОРЯДОК

розгляду та схвалення інвестиційних проектів,

що реалізуються у пріоритетних видах економічної

діяльності на території міста Шостки

Сумської області
( У Порядку слова "сировини, матеріалів" і "сировини

та матеріалів" виключено згідно з Постановою КМ

N 479 ( 479-2004-п ) від 14.04.2004 )
1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду та схвалення
виконавчим комітетом Шосткинської міської ради (далі - виконавчий
комітет) інвестиційних проектів, що реалізуються суб'єктами
підприємницької діяльності у пріоритетних видах економічної
діяльності на території міста Шостки Сумської області, де
запроваджено спеціальний режим інвестиційної діяльності (далі -
інвестиційний проект).
2. Суб'єкт підприємницької діяльності, який має намір
реалізувати інвестиційний проект, або уповноважена ним у
встановленому порядку особа (далі - заявник) подає до виконавчого
комітету такі документи:
заяву про розгляд інвестиційного проекту за формою згідно з
додатком;
інвестиційний проект, підписаний заявником, прошитий і
пронумерований, у трьох примірниках;
нотаріально засвідчені копії свідоцтва про державну
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та засновницьких
документів юридичної особи;
у разі коли заявником є іноземна юридична особа, - документи,
що свідчать про реєстрацію (створення) іноземної юридичної особи у
країні її місцезнаходження (витяг з торговельного, банківського
або судового реєстру тощо). Ці документи повинні бути засвідчені
відповідно до законодавства країни, що їх видала, перекладені
українською мовою та легалізовані у консульській установі України,
якщо міжнародними договорами України не передбачено інше.
Зазначені документи можуть бути засвідчені також у посольстві
відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС;
проект договору щодо реалізації інвестиційного проекту,
складений відповідно до Типового договору (контракту) на
реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного
розвитку в спеціальній (вільній) економічній зоні, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 1999 р. N 1199
( 1199-99-п );
висновки щодо інвестиційного проекту органів, що здійснюють
контроль за додержанням безпеки виробництва та праці,
протипожежної і екологічної безпеки, інших органів та організацій
відповідно до законодавства;
довідку органу державної податкової служби за
місцезнаходженням заявника про стан розрахунків із сплати
податків, зборів (обов'язкових платежів) - для юридичних осіб,
зареєстрованих в Україні.
У разі потреби виконавчий комітет може вимагати від заявника
подання інших документів, що підтверджують спроможність заявника
реалізувати інвестиційний проект.
Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, що
міститься у підготовлених ним документах.
3. Якщо інвестиційний проект передбачає ввезення на митну
територію України устаткування, обладнання
та комплектуючих виробів до них, разом з документами, визначеними
у пункті 2 цього Порядку, заявник подає до виконавчого комітету:
переліки та обсяги устаткування,
обладнання та комплектуючих виробів до них із зазначенням коду
товару згідно з Українською класифікацією товарів
зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), що ввозитимуться в
Україну виключно для реалізації інвестиційного проекту, які є його
невід'ємною частиною;
обгрунтування обсягів ввезення устаткування, обладнання та
комплектуючих виробів до них. Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 896 ( 896-2001-п ) від
26.07.2001 )
4. Після перевірки комплектності пакета документів,
зазначених у пунктах 2 та 3 цього Порядку, виконавчий комітет
реєструє дату їх надходження у спеціальному журналі, присвоює
реєстраційний номер і видає заявнику письмове підтвердження їх
одержання. Форма ведення спеціального журналу встановлюється
виконавчим комітетом.
5. Копії зареєстрованих документів заявника виконавчий
комітет у триденний термін з дня їх реєстрації надсилає Сумській
облдержадміністрації для проведення експертизи інвестиційного
проекту виходячи з програм економічного і соціального розвитку
області, а також перевірки обгрунтованості переліку та обсягів
устаткування, обладнання та комплектуючих
виробів до них, ввезення яких передбачено інвестиційним проектом.
( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 896 ( 896-2001-п ) від 26.07.2001 )
Копію заяви про розгляд інвестиційного проекту та копію
інвестиційного проекту виконавчий комітет надсилає в триденний
термін з дня реєстрації документів Мінекономіки для проведення за
участю Мінфіну, Мінпромполітики, Державної податкової
адміністрації у Сумській області експертизи інвестиційного проекту
з метою запобігання негативним наслідкам його реалізації, зокрема
щодо виконання державних програм економічного, науково-технічного
та соціального розвитку, обсягів надходжень до бюджетів, а також з
метою визначення джерел покриття можливих втрат. ( Абзац другий
пункту 5 в редакції Постанови КМ N 9 ( 9-2002-п ) від 10.01.2002 )
Висновки експертиз Мінекономіки, Сумської
облдержадміністрації повинні бути надіслані виконавчому комітетові
в місячний термін. ( Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 9 ( 9-2002-п ) від 10.01.2002 )
6. Виконавчий комітет розглядає зареєстровані документи
заявника разом з експертними висновками стосовно інвестиційного
проекту і приймає рішення про схвалення або відмову у схваленні
інвестиційного проекту в термін, який не може перевищувати 60 днів
з дня подання документів заявником.
6-1. Рішення про схвалення інвестиційного проекту
приймається виконавчим комітетом лише за наявності позитивних
висновків щодо доцільності його реалізації від усіх центральних
органів виконавчої влади, залучених до проведення експертизи. Порядок доповнено пункто 6-1 згідно з Постановою КМ N 1368
( 1368-2003-п ) від 27.08.2003 )
7. У разі схвалення виконавчим комітетом інвестиційного
проекту заявникові у дводенний термін видається відповідне
свідоцтво разом з одним примірником інвестиційного проекту, на
титульному листі якого зазначається дата і номер рішення,
ставиться підпис голови виконавчого комітету та печатка. Один
примірник інвестиційного проекту зберігається у виконавчому
комітеті. ( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 479 ( 479-2004-п ) від 14.04.2004 )
Якщо інвестиційний проект передбачає ввезення на митну
територію України устаткування, обладнання
та комплектуючих виробів до них, один його примірник, оформлений
згідно із зазначеними в абзаці першому цього пункту нормами,
надсилається виконавчим комітетом відповідному митному органу. Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 896 ( 896-2001-п ) від 26.07.2001 )
8. Рішення про схвалення інвестиційного проекту є підставою
для укладення виконавчим комітетом договору (контракту) з
суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов реалізації
інвестиційного проекту.
9. Виконавчий комітет відмовляє заявникові у схваленні
інвестиційного проекту в разі, коли:
інвестиційний проект не відповідає пріоритетним видам
економічної діяльності на території міста Шостки, затвердженим
Кабінетом Міністрів України;
одержано негативні висновки експертизи стосовно
інвестиційного проекту;
у поданих заявником документах виявлено недостовірні
відомості;
суб'єкт підприємницької діяльності має заборгованість у
сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів).
Рішення про відмову у схваленні інвестиційного проекту з
обгрунтуванням причин відмови надсилається заявникові у письмовій
формі у дводенний термін після його прийняття.
10. Заявник, якому відмовлено у схваленні інвестиційного
проекту, має право після усунення причин і недоліків, що
спричинили відмову, доопрацювати інвестиційний проект і повторно
подати його на розгляд виконавчому комітетові.
11. Заявник може ініціювати внесення змін до схваленого
інвестиційного проекту (крім змін, пов'язаних з імпортом товарів
1-24 груп УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), та
змін, що можуть призвести до зменшення кошторисної вартості
інвестиційного проекту порівняно з установленим законодавством
мінімальним рівнем).
Зміни до інвестиційного проекту розглядаються і схвалюються
виконавчим комітетом у разі:
зміни коду згідно з УКТЗЕД товару, що ввозиться на митну
територію України виключно для реалізації інвестиційного проекту,
за винятком зміни коду товару на рівні товарної позиції (перші
чотири знаки);
зміни вартості товару у зв'язку з коливанням валютного курсу.
Виконавчий комітет надсилає по одному примірнику схвалених
змін Мінекономіки, відповідному органу державної податкової служби
і митному органу.
Зміни, не передбачені цим пунктом, розглядаються згідно з
пунктами 1-10 цього Порядку. Пункт 11 в редакції Постанов КМ N 1368 ( 1368-2003-п ) від
27.08.2003, N 1168 ( 1168-2004-п ) від 08.09.2004 )
11-1. Зміни до переліку пріоритетних видів економічної
діяльності на території пріоритетного розвитку м. Шостка Сумської
області, де встановлено спеціальний режим інвестиційної
діяльності, не поширюються на суб'єктів підприємницької
діяльності, які уклали з виконавчим комітетом договір (контракт)
щодо умов реалізації інвестиційного проекту до затвердження таких
змін Кабінетом Міністрів України. Порядок доповнено пункто 6-1 згідно з Постановою КМ N 1368
( 1368-2003-п ) від 27.08.2003 )
12. Після прийняття рішення про схвалення інвестиційного
проекту суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний у місячний
термін укласти з виконавчим комітетом договір (контракт) щодо умов
реалізації інвестиційного проекту.
Про хід реалізації інвестиційного проекту суб'єкт
підприємницької діяльності звітує перед виконавчим комітетом за
формою та у терміни, встановлені ним.
13. Виконавчий комітет має право скасувати рішення про
схвалення інвестиційного проекту у разі:
порушення суб'єктом підприємницької діяльності терміну
укладення з виконавчим комітетом договору (контракту) щодо умов
реалізації інвестиційного проекту;
розірвання договору (контракту) щодо умов реалізації
інвестиційного проекту.
Про скасування такого рішення виконавчий комітет у дводенний
термін інформує суб'єкта підприємницької діяльності або заявника.
14. Виконавчий комітет повинен подати Сумській
облдержадміністрації, відповідному органу державної податкової
служби та митному органу інформацію про схвалення або скасування
інвестиційного проекту та про укладення або розірвання договору
(контракту) із суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов
реалізації інвестиційного проекту - у дводенний термін з дня
прийняття відповідного рішення.
15. Виконавчий комітет до другого числа місяця, що настає за
звітним кварталом, подає Сумській облдержадміністрації інформацію
про стан реалізації суб'єктами підприємницької діяльності
інвестиційних проектів, а Сумська облдержадміністрація подає до
п'ятого числа місяця, що настає за звітним кварталом, відповідну
інформацію Мінекономіки.
Додаток

до Порядку
ЗАЯВА

про розгляд інвестиційного проекту
__________________________________________________________________

(назва проекту)
Заявник _________________________________________________________________
(найменування юридичної або прізвище та ініціали фізичної особи, _________________________________________________________________
її адреса, ідентифікаційний код з ЄДРПОУ, номери телефонів, _________________________________________________________________
телефаксу, найменування установи обслуговуючого банку, номер _________________________________________________________________

рахунка, номери телефонів установи банку, паспортні

дані - для фізичних осіб)
Місце впровадження _______________________________________________

(місто, район, підприємство)
Вид економічної діяльності _______________________________________

(назва та код згідно з Класифікацією _________________________________________________________________

видів економічної діяльності ДК 009-96)
Сума інвестицій __________________________________________________
Вид інвестицій ___________________________________________________
Створення нових робочих місць ___________
Збереження робочих місць ________________
Термін реалізації проекту _____, у тому числі монтажу та
налагодження обладнання ________, функціонування виробництва_____,
інше_______________________

(розшифрування)
Найменування продукції (робіт, послуг) ___________________________
Річний обсяг виробництва _________________________________________
Ринок збуту ______________________________________________________
Обсяг експорту ___________________________________________________
Потреба у виробничих площах ______________________________________
Потреба в енергоносіях ___________________________________________

(за видами)
Виконавці будівельно-монтажних робіт _____________________________
Постачальники:
устаткування, обладнання _________________________________________
Середньомісячна заробітна плата одного працівника ________________

Заявник _________________ _____________________

(підпис) (розшифрування)
М.П. "___" ____________ р.
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 479
( 479-2004-п ) від 14.04.2004 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: