open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 49/5 від 13.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 жовтня 2000 р.

за N 708/4929
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

юстиції

N 470/5 ( z0460-12 ) від 27.03.2012 }
Про затвердження Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при

Міністерстві юстиції України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства юстиції

N 5/5 ( z0003-07 ) від 10.01.2007 }

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про судову експертизу"
( 4038-12 ), пункту 12 Положення про Міністерство юстиції України,
затвердженого Указом Президента України від 30.12.97 N 1396/97
( 1396/97 ) (із змінами і доповненнями), та з метою вдосконалення
науково-дослідної та експертної діяльності науково-дослідних
інститутів та судово-експертних установ, що належать до сфери
управління Міністерства юстиції України, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про науково-консультативну та
методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві
юстиції України, що додається. 2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про наукову
консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при
Міністерстві юстиції України, затверджене наказом Міністерства
юстиції України від 03.10.95 N 29/5. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра юстиції Хандуріна М.І.
В.о. Міністра Б.С.Стичинський
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

13.10.2000 N 49/5

(у редакції наказу

Міністерства юстиції України

від 10.01.2007 N 5/5

( z0003-07 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 жовтня 2000 р.

за N 708/4929
ПОЛОЖЕННЯ

про науково-консультативну

та методичну раду з проблем судової

експертизи при Міністерстві

юстиції України

1. Загальні положення
1.1. Науково-консультативна та методична рада з проблем
судової експертизи (далі - НКМР) є консультативно-дорадчим
органом, що створений Міністерством юстиції України (далі -
Мін'юст) з метою удосконалення наукової роботи, сприяння
підвищенню результативності наукових розробок та якості експертної
діяльності науково-дослідних установ судових експертиз (далі -
судово-експертні установи), що належать до сфери управління
Мін'юсту.
1.2. НКМР здійснює свою діяльність на громадських засадах.
1.3. У своїй діяльності НКМР керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, нормативно-правовими актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, Мін'юсту, що
регулюють науково-технічну і судово-експертну діяльність
судово-експертних установ, а також цим Положенням.
2. Основні завдання і функції НКМР
2.1. Робота НКМР здійснюється за такими основними напрямами
діяльності судово-експертних установ: наукові дослідження в галузі судової експертизи; експертна практика; підготовка експертних кадрів.
2.2. Основними завданнями НКМР є: визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень
судово-експертних установ у галузі судової експертизи та надання
пропозицій щодо форм і методів їх здійснення та впровадження в
експертну практику; оцінка перспектив розвитку наукових досліджень у галузі
судової експертизи, їх актуальності та новизни; забезпечення єдиного методологічного підходу у вирішенні
питань теорії та практики судової експертизи; удосконалення наукових робіт; розгляд спірних питань експертної практики; сприяння підвищенню кваліфікації наукових і експертних кадрів
судово-експертних установ.
2.3. НКМР відповідно до покладених на неї завдань: здійснює розгляд нових наукових робіт, запропонованих
судово-експертними установами, з метою вирішення питання
доцільності їх включення до тематичного плану наукових робіт
науково-дослідних установ судових експертиз Мін'юсту (далі -
тематичний план); здійснює приймання результатів наукових робіт та вирішує
питання доцільності апробації, публікації та впровадження їх в
експертну практику; розглядає за клопотанням вчених рад судово-експертних установ
хід виконання довгострокових наукових робіт та надає виконавцям
методичну й консультаційну допомогу; здійснює з метою уникнення дублювання координацію наукових
робіт, що виконуються за планами інститутів; сприяє здійсненню пошукових наукових досліджень та
впровадженню нововведень у галузі судової експертизи; організовує обмін науково-інформаційними матеріалами між
судово-експертними установами; здійснює методичну допомогу в організації наукової та
експертної роботи; вносить пропозиції керівництву судово-експертних установ і
Мін'юсту щодо усунення недоліків в організації та проведенні
наукової, методичної роботи; узагальнення експертної практики,
підготовки експертних кадрів та вдосконалення цих форм діяльності; сприяє встановленню та підтриманню зв'язків з
судово-експертними установами міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади; здійснює аналіз міжнародного й вітчизняного досвіду в галузі
судової експертизи; бере участь в організації та підготовці семінарів,
науково-практичних конференцій з актуальних проблем судової
експертизи, організовує обмін досвідом; бере участь у розробці програм підготовки експертних кадрів
та розгляді пропозицій до планів стажування працівників
судово-експертних установ Мін'юсту; сприяє міжнародному співробітництву в галузі криміналістики й
судової експертизи; надає за своєю ініціативою, за дорученням Мін'юсту або за
клопотанням вченої ради судово-експертної установи консультаційну,
інформаційну та іншу допомогу з питань, що належать до її
компетенції.
3. Структура і склад НКМР
3.1. НКМР складається із секцій з певних видів судової
експертизи та президії. До складу секцій НКМР входять голова секції, заступник
голови, секретар та інші члени секцій з числа провідних фахівців
судово-експертних установ Мін'юсту. До складу секції можуть бути
включені також провідні фахівці інших центральних органів
виконавчої влади, які беруть участь у спільних наукових розробках. Склад секцій НКМР формується з урахуванням пропозицій
судово-експертних установ та затверджується рішенням президії
НКМР.
3.2. Президія НКМР утворюється з числа працівників Мін'юсту,
директорів судово-експертних установ, їх заступників з наукової
роботи та голів секцій НКМР. Очолює президію НКМР голова, який за посадою є начальником
управління експертного забезпечення правосуддя. Секретар президії
НКМР обирається з числа її членів. Склад президії НКМР затверджується наказом Міністерства
юстиції.
4. Повноваження та порядок роботи

секцій і президії НКМР
4.1. До повноважень секцій НКМР належать: розгляд пропозицій судово-експертних установ щодо включення
наукових робіт до тематичного плану; обговорення ходу виконання наукових робіт; розгляд та приймання результатів завершених наукових робіт; вирішення питання їх подальшої апробації (публікації) та
впровадження в експертну практику; підготовка пропозицій щодо включення наукових робіт до планів
апробації та впровадження результатів наукових робіт; підготовка пропозицій до програм навчання судових експертів
та планів стажування працівників судово-експертних установ; розгляд спірних питань експертної практики, непідтверджених
повторних експертиз та обговорення інших питань з удосконалення та
розвитку судової експертизи.
4.2. До повноважень президії НКМР належать: розгляд рішень секцій НКМР щодо наукових робіт, які
пропонуються секціями НКМР для включення до тематичного плану; вирішення спірних питань щодо актуальності, новизни і
доцільності виконання наукових робіт (з урахуванням потреб
експертної практики); розгляд (у разі потреби) календарних планів та калькуляцій
кошторисної вартості наукових робіт, які переходять на наступний
рік; розгляд пропозицій до планів апробації та впровадження
результатів наукових робіт, планів стажування працівників
судово-експертних установ; затвердження складу секцій НКМР; розгляд інших питань, що потребують колегіального вирішення.
4.3. У разі потреби президія НКМР заслуховує звіт голови
секції про роботу секції.
4.4. Для вирішення спірних питань, що виникають при розгляді
на засіданнях секцій щодо наукової та експертної діяльності
судово-експертних установ, президія НКМР за пропозицією
відповідної секції або судово-експертної установи може створювати
робочу групу із числа досвідчених фахівців судово-експертних
установ.
4.5. Робота НКМР проводиться за річними планами, які
формуються на підставі пропозицій секцій та судово-експертних
установ і затверджуються заступником Міністра - куратором
управління експертного забезпечення правосуддя. Копії планів
роботи НКМР надсилаються судово-експертним установам. Про розгляд
питань, що не передбачені планом роботи НКМР і потребують
вирішення, члени НКМР повідомляються завчасно головами секцій.
4.6. Основною формою діяльності секцій НКМР є засідання, які
скликаються два рази на рік. За пропозицією судово-експертних
установ або з ініціативи Мін'юсту у разі потреби може бути
скликано позачергове засідання секції. Організація роботи, проведення засідань секцій, контроль і
відповідальність за своєчасну та якісну підготовку протоколів
засідань секцій покладається на голів секцій. Голови секцій заздалегідь ознайомлюють керівництво
судово-експертних установ та членів секцій з порядком денним,
відповідними матеріалами, датою засідань та місцем їх проведення. Члени секцій мають право вносити пропозиції про розгляд на їх
засіданнях будь-яких питань, що належать до компетенції НКМР. Засідання секцій є правоможними у разі присутності не менше
половини їх членів. Рішення з обговорюваних питань приймаються
простою більшістю голосів присутніх членів секцій, оформлюються
протоколами, які підписуються головою секції та секретарем і мають
рекомендаційний характер. За наявності підстав, з ініціативи
Мін'юсту або судово-експертних установ рішення секцій може бути
переглянуто на засіданні президії НКМР. Присутні на засіданнях секцій керівники судово-експертних
установ або їх заступники з наукової роботи мають право голосу на
рівні з членами секцій. У роботі секцій обов'язково бере участь
заступник директора з наукової роботи установи, на базі якої
проводиться засідання секцій.
4.7. Засідання президії НКМР проводиться у разі потреби, але
не рідше одного разу на рік і є правоможним у разі присутності не
менше половини її членів. Рішення президії приймаються простою
більшістю голосів присутніх її членів, оформлюються протоколами,
які підписуються головою президії та секретарем, і є обов'язковими
для виконання судово-експертними установами. На засідання президії НКМР для розгляду проблемних питань, що
виникають під час виконання наукових робіт, у разі потреби
запрошуються члени секцій НКМР, керівники наукових тем або їх
відповідальні виконавці. Організаційно-технічне забезпечення роботи президії НКМР
здійснюється Мін'юстом.
4.8. Протоколи секцій та президії НКМР у 10-дений термін
направляються до Мін'юсту, а їх копії - до судово-експертних
установ. Діловодство НКМР зберігається у Мін'юсті, а примірники
протоколів відповідних секцій - у голів секцій. Листування голови
секції з Мін'юстом та судово-експертними установами здійснюється
за супровідними листами, що підписуються керівником установи,
співробітником якої є голова секції.
4.9. До роботи НКМР можуть також залучатися посадові особи та
фахівці інших судово-експертних установ, які не є членами НКМР.
{ Положення в редакції Наказу Міністерства юстиції N 5/5
( z0003-07 ) від 10.01.2007 }
Директор департаменту
експертного забезпечення
правосуддя Л.М.Головченко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: