open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА

СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 610 від 19.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 листопада 2000 р.

за N 768/4989
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

економічного розвитку і торгівлі

N 93 ( z0194-18 ) від 26.01.2018 }
Про внесення змін до Правил обов'язкової сертифікації

нафти та нафтопродуктів, затверджених наказом

Держстандарту України від 16.01.97 N 19

Відповідно до статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України
від 10.05.93 N 46-93 ( 46-93 ) "Про стандартизацію та
сертифікацію", на виконання Указу Президента України від
22.01.2000 N 89/2000 ( 89/2000 ) "Про запровадження єдиної
державної регуляторної політики у сфері підприємництва"
Н А К А З У Ю:
1. Унести до Правил обов'язкової сертифікації нафти та
нафтопродуктів, затверджених наказом Держстандарту України від
16.01.97 N 19 ( z0052-97 ) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 26.02.97 за N 52/1856, такі зміни: 1.1. Пункт 1.7 викласти в такій редакції: "1.7. Порядок обов'язкової сертифікації імпортної продукції в
Системі встановлюється органом із сертифікації відповідно до цих
Правил та до вимог Порядку митного оформлення імпортних товарів
(продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.97
N 1211 ( 1211-97-п ), та Порядку проведення робіт із сертифікації
продукції іноземного виробництва, що виготовляється серійно,
затвердженого наказом Держстандарту України від 18.08.98 N 633
( z0657-98 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
14.10.98 за N 657/3097". 1.2. У пункті 1.11: з одинадцятого абзацу вилучити слова "та укладання договору
із заявником"; дванадцятий та чотирнадцятий абзаци викласти в такій
редакції: "- видачі сертифіката відповідності, укладання угоди згідно з
додатком Д до ДСТУ 3413-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок
проведення сертифікації продукції" та занесення сертифікованої
продукції до Реєстру Системи; - технічного нагляду за сертифікованою продукцією". 1.3. Підпункт 2.1.1 доповнити абзацом у такій редакції: "При цьому заявник повинен дати органу із сертифікації
гарантію того, що він не заявляв цю продукцію на сертифікацію
іншим органам із сертифікації. Заявником на сертифікацію партій
продукції може бути будь-яка юридична чи фізична особа. Заявником
на сертифікацію продукції, що випускається серійно, може бути
тільки виробник продукції як юридична особа, що діє від свого
імені або через посередників. В останньому випадку посередник
повинен одночасно із заявкою подати документи про те, що він
уповноважений діяти від імені виробника і що виробник бере на себе
ті самі обов'язки, що й заявник". 1.4. Пункт 2.1 доповнити підпунктом 2.1.5 у такій редакції: "2.1.5. Заявки на сертифікацію продукції іноземного
виробництва за схемами з обстеженням, атестацією виробництв або
сертифікацією систем якості подаються у відповідності до Порядку
проведення робіт із сертифікації продукції іноземного виробництва,
що виготовляється серійно, затвердженого наказом Держстандарту
України від 18.08.98 N 633 ( z0657-98 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 14.10.98 за N 657/3097". 1.5. Підпункт 2.3.3 викласти в такій редакції: "2.3.3. Орган із сертифікації з урахуванням специфіки
сертифікації продукції може застосовувати такі схеми (моделі): а) сертифікат відповідності згідно з ДСТУ 3498-96 "Система
сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис" на партію
продукції видається на підставі позитивних результатів випробувань
зразків продукції, відібраних від партії в порядку та кількості,
що визначені цими Правилами. Розмір та інші ідентифікаційні характеристики партії
наводяться заявником у заявці на сертифікацію; б) сертифікат відповідності на продукцію, що виготовляється
серійно протягом терміну дії сертифіката, видається органом із
сертифікації (укладається угода на право його застосування і
маркування продукції знаком відповідності) на підставі позитивних
результатів сертифікаційних випробувань в акредитованій в Системі
лабораторії зразків продукції, відібраних у порядку та в
кількості, установлених цими Правилами, та проведення залежно від
обраної схеми: - аналізу наданої заявником документації та подальшого
технічного нагляду в період дії сертифіката відповідності шляхом
періодичного проведення контрольних випробувань зразків продукції,
що відбираються з виробництва або в постачальника, з торгівлі в
порядку, у терміни та в кількості, установлених у програмі
технічного нагляду і проведення перевірки виробництва (при
потребі). Ця схема сертифікації також може застосовуватися на стадії
поставлення продукції на виробництво; - обстеження виробництва згідно з вимогами ДСТУ 3957-2000
"Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під
час проведення сертифікації продукції" та подальшого технічного
нагляду за виробництвом сертифікованої продукції в період дії
сертифіката відповідності, проведення контрольних випробувань
зразків продукції, що відбираються з виробництва або у
постачальника, з торгівлі в порядку, у терміни та в кількості,
установлених у програмі технічного нагляду; - атестації виробництва та подальшого технічного нагляду за
виробництвом сертифікованої продукції в період дії сертифіката,
проведення контрольних випробувань зразків продукції, що
відбираються з виробництва або в постачальника, з торгівлі в
порядку, у терміни та в кількості, установлених у програмі
технічного нагляду; - сертифікації (оцінки) системи якості підприємства -
виробника продукції, яка сертифікується, подальшого технічного
нагляду за сертифікованою системою якості та проведення
контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з
виробництва або в постачальника, з торгівлі в порядку, у терміни
та в кількості, установлених у програмі технічного нагляду. Якщо заявник отримав сертифікат відповідності за результатами
сертифікації одного чи декількох найменувань продукції одного
типу, то сертифікати відповідності на інші найменування продукції
того самого типу можуть бути видані органом із сертифікації без
повторного проведення обстеження, атестації чи сертифікації
системи якості. Оцінка системи якості проводиться органами із сертифікації
систем якості відповідно до вимог ДСТУ 3419-96 "Система
сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок
проведення" без оформлення сертифіката на систему якості". 1.6. Підпункт 2.3.4 викласти в такій редакції: "2.3.4. Для сертифікації продукції, що імпортується в
Україну, вибір схеми (моделі) здійснюється відповідно до вимог
пункту 2.3.3 цих Правил з урахуванням Порядку проведення робіт із
сертифікації продукції іноземного виробництва, що виготовляється
серійно, затвердженого наказом Держстандарту України від 18.08.98
N 633 ( z0657-98 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 14.10.98 за N 657/3097". 1.7. Підпункти 2.5.1.1-2.5.1.3 викласти в такій редакції: "2.5.1.1. Ідентифікація бензинів автомобільних проводиться на
відповідність вимогам ГОСТ 2084-77 "Бензины автомобильные.
Технические условия" за детонаційною стійкістю, фракційним складом
та масовою часткою свинцю. При проведенні ідентифікації бензинів автомобільних додатково
визначається масова частка бензолу. 2.5.1.2. Ідентифікація дизельних палив проводиться на
відповідність вимогам ГОСТ 305-82 "Топливо дизельное. Технические
условия" за температурою спалаху, температурою застигання та
масовою часткою сірки. 2.5.1.3. Ідентифікація мазутів проводиться на відповідність
вимогам ГОСТ 10585-99 "Топливо нефтяное. Мазут. Технические
условия" за в'язкістю, температурою спалаху в закритому чи
відкритому тиглі та масовою часткою сірки. При проведенні ідентифікації мазутів додатково визначається
масова частка води". 1.8. Підпункт 2.5.1.5 викласти в такій редакції: "2.5.1.5. Ідентифікація олив проводиться за показниками
в'язкості, температури застигання, температури спалаху у
відкритому тиглі, лужності, індексу в'язкості та масової частки
активних елементів". 1.9. Підпункт 2.5.1.7 викласти в такій редакції: "2.5.1.7. Ідентифікація водних мастильно-охолоджувальних
рідин проводиться за показниками стабільності концентрату при
зберіганні та стабільності емульсії; масляних
мастильно-охолоджувальних рідин - за показниками в'язкості при 50
град. C, запаху та стабільності при зберіганні. При проведенні ідентифікації водних та масляних
мастильно-охолоджувальних рідин додатково визначається їх
корозійна дія на метали". 1.10. Підпункт 2.5.3 доповнити абзацом у такій редакції: "Для продукції, що імпортується, в акті зазначається код
ТН ЗЕД (перші чотири знаки)". 1.11. Підпункт 2.7.7 викласти в такій редакції: "2.7.7. Термін дії сертифіката відповідності, виданого за
схемою (моделлю), що передбачає обстеження виробництва,
установлюється органом із сертифікації згідно з додатком А до ДСТУ
3413-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення
сертифікації продукції". 1.12. Підпункт 2.8.4 викласти в такій редакції: "2.8.4. Термін дії сертифіката відповідності, виданого за
схемою (моделлю), що передбачає атестацію виробництва,
установлюється органом із сертифікації згідно з додатком А до ДСТУ
3413-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення
сертифікації продукції". 1.13. Підпункт 2.9.6 викласти в такій редакції: "2.9.6. Термін дії сертифіката відповідності, виданого за
схемою (моделлю), що передбачає сертифікацію систем якості,
установлюється органом із сертифікації згідно з додатком А до ДСТУ
3413-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення
сертифікації продукції". 1.14. У підпунктах: 2.13.2 - замість слів "договір про виконання цих робіт, в
якому" записати слова "угода, у якій"; 2.13.3 - замість слова "договором" записати слово "угодою". 1.15. Підпункти 2.13.4, 2.13.5 викласти в такій редакції: "2.13.4. Термін дії сертифіката відповідності визначає орган
із сертифікації з урахуванням терміну дії нормативних документів
на продукцію, терміну, на який атестоване виробництво
(сертифікована система якості), гарантійного терміну зберігання
продукції, але не більше термінів, зазначених у додатку А до ДСТУ
3413-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення
сертифікації продукції" або визначених чинним законодавством
України. Дія сертифіката відповідності для серійної продукції
поширюється на всю продукцію, вироблену в період дії сертифіката
відповідності, з урахуванням гарантійного терміну придатності
і/або гарантійного терміну зберігання за умови дотримання вимог
нормативних документів щодо умов транспортування і зберігання
продукції. 2.13.5. Термін дії сертифіката відповідності та угоди не
продовжується. Для отримання сертифіката відповідності на новий термін
заявник не пізніше як за три місяці до закінчення його дії
направляє до органу із сертифікації заявку відповідно до пункту
2.1.1 цих Правил. Допускається видача нового сертифіката
відповідності замість того, що втратив чинність, за схемами
обстеження та атестації виробництва або сертифікації (оцінки)
систем якості на підставі результатів технічного нагляду за період
дії сертифіката відповідності або лише за позитивними результатами
здійснених в Україні контрольних випробувань зразків продукції.
При цьому сертифікаційні випробування за новою заявкою проводяться
обов'язково. У разі закінчення терміну дії сертифіката відповідності на
партію продукції, якщо вона протягом цього терміну не реалізована,
новий сертифікат відповідності на залишки сертифікованої продукції
повинен видаватися шляхом ідентифікації залишків продукції на
підставі випробувань, проведених під час сертифікації". 1.16. Пункт 2.13 доповнити підпунктом 2.13.10 у такій
редакції: "2.13.10. Додаток до сертифіката відповідності може
оформлятися тільки за формою, установленою ДСТУ 3498-96 "Система
сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис". У разі
розширення переліку (номенклатури) продукції заміна додатків до
сертифікатів відповідності не допускається, а повинен видаватися
новий сертифікат відповідності з новим додатком". 1.17. Підпункт 2.15.2 викласти в такій редакції: "2.15.2. Залежно від схеми (моделі) сертифікації застосовують
такі види технічного нагляду: - проведення контрольних випробувань зразків (проб)
продукції, що відбираються з виробництва або в постачальника, з
торгівлі в порядку, у терміни та в кількості, установлених у
програмі технічного нагляду; - проведення контрольних випробувань зразків (проб)
продукції, що відбираються з виробництва або в постачальника, з
торгівлі в порядку, у терміни та в кількості, установлених у
програмі технічного нагляду, і проведення перевірки виробництва
(за потреби); - проведення контрольних випробувань зразків (проб)
продукції, що відбираються з виробництва або в постачальника, з
торгівлі в порядку, у терміни та в кількості, установлених у
програмі технічного нагляду, а також технічний нагляд за системою
якості підприємства - виробника продукції". 1.18. Підпункт 2.15.3 доповнити абзацом у такій редакції: "Орган із сертифікації має право доручати проведення
випробувань сертифікованої продукції з метою технічного нагляду
лише у випробувальній лабораторії, що акредитована в Системі". 1.19. Підпункти 2.15.6-2.15.8 викласти в такій редакції: "2.15.6. За результатами технічного нагляду орган із
сертифікації вживає заходів відповідно до пунктів 6.9.3-6.9.7 ДСТУ
3413-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення
сертифікації продукції". 2.15.7. Порушенням вимог, що ставляться до продукції під час
сертифікації, вважається виявлення в результаті технічного
нагляду: - невідповідності продукції вимогам нормативних документів,
щодо яких проводилась сертифікація; - відсутності умов для забезпечення випуску продукції з
показниками (характеристиками), що підтверджені під час
сертифікації; - порушення правил застосування сертифіката та знака
відповідності. 2.15.8. Рішення про зупинку дії угоди і/або сертифіката
відповідності може бути прийняте в разі: - наявності рекламацій та претензій до сертифікованої
продукції; - невиконання заявником пропозицій органу із сертифікації за
результатами технічного нагляду; - відсутності виробництва сертифікованої продукції протягом
більш як 6 місяців; - невиконання заявником умов угоди; - відмови заявника від оплати робіт із технічного нагляду". 1.20. Пункт 2.15 доповнити підпунктом 2.15.11 у такій
редакції: "2.15.11. Дія сертифіката відповідності припиняється з
моменту вилучення його з Реєстру Системи згідно з ДСТУ 3415-96
"Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр системи". Дію сертифіката відповідності може бути відновлено за умови
виконання заявником коригувальних заходів щодо усунення виявлених
порушень та позитивних результатів контролю їх виконання органом
із сертифікації". 1.21. Додатки N 1 і N 2 доповнити словом "(рекомендований)".
2. Управлінню державного нагляду та підтвердження
відповідності (О.Баб'як) у п'ятиденний термін забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України. 3. Українському науково-дослідному інституту стандартизації,
сертифікації та інформатики (Б.Угаров) після державної реєстрації
в Міністерстві юстиції України цього наказу забезпечити його
публікацію в "Інформаційному покажчику стандартів". 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Держстандарту України Г.Сидоренка.
Голова Держстандарту України П.Кабан

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: