open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
N 25/1 від 25.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

10 листопада 2000 р.

за N 796/5017

Про затвердження Стандарту депозитарного обліку N 1

"Загальні засади здійснення депозитарного обліку.

Балансові рахунки депозитарного обліку"

З метою забезпечення виконання Національним депозитарієм
України стандартизації депозитарного обліку відповідно до вимог
статті другої Закону України "Про Національну депозитарну систему
та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"
( 710/97-ВР ) Правління Національного депозитарію України
В И Р І Ш И Л О:
1. Затвердити Стандарт депозитарного обліку N 1 "Загальні
засади здійснення депозитарного обліку. Балансові рахунки
депозитарного обліку" (далі - Стандарт) в редакції, узгодженій
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
(додається).
2. Директору департаменту стандартизації депозитарної
діяльності Хоружому С.Г. забезпечити державну реєстрацію Стандарту
в Міністерстві юстиції України.
3. Заступнику Голови Борисовському В.З. забезпечити
публікацію цього рішення у засобах масової інформації протягом
двотижневого строку з дня державної реєстрації в Міністерстві
юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову
Національного депозитарію України В. Івченка.
Голова В. Івченко

Затверджено

Рішення Правління Національного

депозитарію України

25.10.2000 N 25/1
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 листопада 2000 р.

за N 796/5017
Стандарт депозитарного обліку N 1

"Загальні засади здійснення депозитарного обліку.

Балансові рахунки депозитарного обліку"
Цей Стандарт розроблений відповідно до вимог Закону України
"Про Національну депозитарну систему та особливості електронного
обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), Загальних засад
функціонування Національного депозитарію України, затверджених
Указом Президента України від 22 червня 1999 року N 703/99
( 703/99 ), та інших нормативно-правових актів України і визначає
правила присвоєння депозитарного коду рахунку у цінних паперах,
правила кодифікації аналітичних рахунків депозитарного обліку,
правила класифікації балансових рахунків депозитарного обліку
цінних паперів і план балансових рахунків депозитарного обліку. Цей Стандарт є обов'язковим до виконання всіма прямими
учасниками Національної депозитарної системи, які здійснюють
депозитарну діяльність як зберігачі або депозитарії.
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Поняття: "бездокументарна форма цінного папера",
"відокремлений спосіб зберігання цінних паперів", "випуск цінних
паперів", "глобальний сертифікат", "депозитарій цінних паперів",
"депозитарний договір", "депонент", "депозитарний облік", "договір
про відкриття рахунку у цінних паперах", "договір про кліринг та
розрахунки за угодами щодо цінних паперів", "договір про
обслуговування емісії цінних паперів", "документарна форма цінного
папера", "зберігач", "знерухомлення цінних паперів", "колективний
спосіб зберігання цінних паперів", "кліринг", "кореспондентські
відносини щодо цінних паперів", "номінальний утримувач", "рахунки
у цінних паперах", "реєстратор", "сертифікат" вживаються у цьому
документі згідно з визначеннями Закону України "Про Національну
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів в Україні" ( 710/97-ВР ). 1.2. Поняття "резиденти", "нерезиденти", "депозитарні
активи", "безумовна операція з управління рахунком у цінних
паперах", "депозитарна установа", "депозитарна операція", "активні
рахунки у цінних паперах", "пасивні рахунки у цінних паперах",
"депонування цінних паперів", "ініціатор депозитарної операції",
"керуючий рахунком у цінних паперах", "код випуску цінних
паперів", "клієнт депозитарію", "легалізація, "міждепозитарне
повідомлення", "операційний день депозитарної установи", "операція
з цінними паперами", "обтяження цінних паперів зобов'язаннями",
операції емітента щодо випущених ним цінних паперів", "організатор
торгівлі цінними паперами" (далі - організатор торгівлі),
"реєстроутримувачі", "розпорядження (наказ)" (далі -
розпорядження), "режим зберігання", "розпорядник рахунку у цінних
паперах", "свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів"
вживаються у цьому документі згідно з вимогами Положення про
депозитарну діяльність (затвердженого рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 26.05.98 N 61
( vr061312-98 ). 1.3. Депозитарна та розрахунково-клірингова діяльність
здійснюється юридичними особами відповідно до вимог
нормативно-правових актів України. 1.4. Депозитарні установи обслуговують операції з цінними
паперами на відкритих рахунках у цінних паперах шляхом виконання
адміністративних, облікових та інформаційних операцій відповідно
до вимог Положення про депозитарну діяльність ( vr061312-98 ) і
стандартів Національного депозитарію України. 1.5. Депозитарні установи обслуговують операції лише з тими
цінними паперами, які відповідно до вимог Положення про
депозитарну діяльність ( vr061312-98 ) допущені до обслуговування
в Національній депозитарній системі.
Розділ 2. Правила присвоєння депозитарного коду

рахунку у цінних паперах
2.1. Для депонентів згідно з договором про відкриття рахунку
у цінних паперах відкриваються рахунки у цінних паперах у
зберігача. 2.1.1. Для зберігачів згідно з депозитарним договором
відкриваються рахунки у цінних паперах у депозитарії. 2.1.2. У разі бездокументарної форми випуску цінних паперів
глобальний сертифікат депонується емітентом у депозитарії на
підставі договору про обслуговування емісії цінних паперів. 2.1.3. Для інших депозитаріїв через кореспондентські
відносини щодо цінних паперів, оформлені на підставі відповідного
договору, кожний депозитарій відкриває спеціальні рахунки у цінних
паперах. 2.1.4. Для обслуговування обігу цінних паперів зберігачі
здійснюють відповідні адміністративні операції щодо відкриття
рахунків у цінних паперах власникам - юридичним та фізичним
особам, резидентам і нерезидентам, які після відкриття рахунку
набувають статусу депонентів.
2.2. Відкриття рахунку у цінних паперах здійснюється
депозитарною установою шляхом присвоєння депозитарного коду
рахунку у цінних паперах згідно з цим Стандартом з метою
подальшого здійснення з ним депозитарних операцій. 2.3. Структура депозитарного коду рахунку у цінних паперах
складається з двох сегментів і обов'язково включає такі складові: для зберігачів: - код зберігача, де обліковуються цінні папери, як клієнта
депозитарію; - код власника цінних паперів, які обліковуються на рахунку у
цінних паперах із визначенням коду належності цінних паперів; для депозитаріїв: - код депозитарію, де обліковуються цінні папери; - код клієнта депозитарію. 2.4. Для забезпечення функціонування єдиної системи
депозитарного обліку код зберігача та код депозитарію (коди
міждепозитарного обліку) призначаються в порядку, встановленому
Національним депозитарієм України. 2.5. Код власника цінних паперів присвоюється зберігачем. До коду власника цінних паперів включається код належності
цінних паперів, який визначає належність цінних паперів окремим
групам власників, а саме: - належність цінних паперів державі; - належність цінних паперів фізичній особі; - належність цінних паперів нерезиденту (юридичній або
фізичній особі); - належність цінних паперів юридичній особі -
банку-резиденту; - належність цінних паперів юридичній особі - не
банку-резиденту. Порядок призначення коду власникам цінних паперів -
нерезидентам установлюється Національним депозитарієм України.
Взаємообмін інформацією про коди власників цінних паперів -
нерезидентів між Національним депозитарієм України, Національним
банком України і депозитаріями здійснюється у порядку,
встановленому Національним депозитарієм України за погодженням з
Національним банком України. Депозитарні установи забезпечують облік належності власника
до окремих груп професійних учасників (торговців цінними паперами,
інвестиційних керуючих інвестиційних фондів тощо) шляхом ведення
відповідних довідників. Депозитарні установи забезпечують чітку ідентифікацію
власників цінних паперів, а саме: - для юридичної особи - резидента - за кодом ЄДРПОУ,
організаційно-правовою формою, назвою, місцезнаходженням,
ідентифікаційним кодом платника податків, для банків - також за
кодом МФО тощо; - для фізичної особи - за прізвищем, ім'ям та по батькові,
паспортними даними або іншими ідентифікаційними даними (свідоцтво
про народження), значенням ідентифікаційного номера платника
податків (за згодою власника) тощо. 2.6. Код клієнта депозитарію присвоюється депозитарієм і має
додатково визначати належність клієнта депозитарію до певної
категорії, а саме: - зберігачі - установи банківської системи; - зберігачі - суб'єкти підприємницької діяльності, які не
належать до складу установ банківської системи; - депозитарії-кореспонденти - резиденти; - іноземні депозитарні установи - нерезиденти; - держава - емітент цінних паперів; - емітенти цінних паперів (юридичні особи) - резиденти. Код для іноземної депозитарної установи - нерезидента
присвоюється Національним депозитарієм України у визначеному його
документами порядку 2.7. Відкриття рахунку у цінних паперах шляхом присвоєння
депозитарного коду рахунку у цінних паперах не обов'язково
супроводжується зарахуванням на нього цінних паперів. З рахунком у
цінних паперах, на якому не зараховані та/або відсутні цінні
папери, можуть здійснюватись облікові операції тільки щодо
збільшення кількості цінних паперів. 2.8. Закриття рахунків у цінних паперах здійснюється у
порядку, передбаченому договором про відкриття рахунку у цінних
паперах та/або депозитарним договором, або договором про
обслуговування емісії цінних паперів. Рахунок у цінних паперах не
може бути закритий, якщо на відповідних депозитарному коду цього
рахунку у цінних паперах аналітичних рахунках депозитарного обліку
обліковуються належні депоненту (клієнту) цінні папери.
Розділ 3. Кодифікація аналітичних рахунків

депозитарного обліку
3.1. Наявність в депозитарному обліку депозитарної установи
цінних паперів забезпечується шляхом відкриття і ведення
аналітичних рахунків депозитарного обліку згідно з цим Стандартом. Депозитарний облік цінних паперів на відкритих аналітичних
рахунках депозитарного обліку здійснюється у кількісному виразі із
зазначенням дати здійснення операцій з таким рахунком і посилання
на відповідний запис у журналі депозитарних операцій. При
відокремленому способі зберігання цінних паперів на пред'явника
зберігачі також здійснюють облік сертифікатів цінних паперів із
зазначенням їх номерів чи інших індивідуальних ознак. 3.2. Структура аналітичного рахунку депозитарного обліку
(далі - аналітичний рахунок) у депозитарній установі для активних
рахунків у цінних паперах складається із сегментів і обов'язково
включає, щонайменше, такі складові: - код депозитарної установи, де зберігаються цінні папери; - код цінних паперів; - номер балансового рахунку депозитарного обліку (далі -
балансовий рахунок). 3.3. Структура аналітичного рахунку в депозитарній установі
для пасивних рахунків у цінних паперах складається із сегментів і
обов'язково включає такі складові: - депозитарний код рахунку у цінних паперах; - код цінних паперів; - номер балансового рахунку; - код керуючого рахунком у цінних паперах. 3.4. Перший сегмент аналітичного рахунку в депозитарній
установі для активних рахунків у цінних паперах фіксує код
депозитарної установи, де зберігаються цінні папери, який
присвоюється відповідно до вимог розділу 2 цього Стандарту. 3.5. Перший сегмент аналітичного рахунку в депозитарній
установі для пасивних рахунків у цінних паперах фіксує
депозитарний код рахунку у цінних паперах, який присвоюється
згідно з вимогами розділу 2 цього Стандарту. 3.6. Другий сегмент аналітичного рахунку в депозитарній
установі для активних і пасивних рахунків у цінних паперах фіксує
код цінних паперів, який присвоюється Національним депозитарієм
України. 3.7. Третій сегмент аналітичного рахунку в депозитарній
установі для активних і пасивних рахунків у цінних паперах фіксує
шестирозрядний номер балансового рахунку депозитарного обліку.
Класифікація балансових рахунків депозитарного обліку цінних
паперів викладена в цьому Стандарті (розділ 4). 3.8. Четвертий сегмент аналітичного рахунку у зберігача для
пасивних рахунків у цінних паперах фіксує код керуючого рахунком у
цінних паперах, який присвоюється зберігачем. 3.9. У разі потреби, для здійснення клірингових розрахунків у
депозитарії може бути введений четвертий сегмент аналітичного
обліку за пасивними рахунками, яким кодуються торговці цінними
паперами, що виконують функції керуючих рахунками у цінних паперах
і для яких депозитарій може виконувати на договірних засадах
кліринг та розрахунки за цінними паперами. 3.10. Кожна установа, яка здійснює депозитарну діяльність,
зобов'язана вести депозитарний облік, що забезпечує групування
аналітичних рахунків за їх складовими частинами - сегментами, а
саме: - за кодом цінних паперів; - за кодом депозитарної установи, де зберігаються цінні
папери (для активних рахунків у цінних паперах) або де
обліковуються цінні папери (для пасивних рахунків у цінних
паперах); - за номером балансового рахунку; а також для зберігачів: - за кодом власника цінних паперів, які обліковуються на
рахунку у цінних паперах; - за кодом керуючого рахунком у цінних паперах; а для депозитаріїв: - за кодом клієнта депозитарію. 3.11. Рахунком у цінних паперах власника є згрупована за
кодом власника цінних паперів, які обліковуються на рахунку у
цінних паперах у зберігача, сукупність пасивних аналітичних
рахунків усіх випусків цінних паперів, що належать цьому власнику
на праві власності. Кожна установа, яка здійснює депозитарну
діяльність, зобов'язана вести депозитарний облік, що забезпечує в
будь-який момент часу групування аналітичних рахунків за
депонентом (клієнтом) для надання цьому депоненту (клієнту)
виписки з його рахунку у цінних паперах (для клієнтів
депозитарію - довідки про стан рахунку у цінних паперах) та за
кодом цінних паперів для формування депозитарного балансу.
Розділ 4. Класифікація балансових рахунків

депозитарного обліку цінних паперів
4.1. З відкритим рахунком у цінних паперах депозитарною
установою здійснюються облікові операції - депозитарні операції з
ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з
цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів
на рахунках у цінних паперах, установлення або зняття обмежень
щодо їх обігу, а також зміна режиму та місця зберігання
(знаходження) депозитарних активів. 4.2. Облік цінних паперів депозитарними установами
здійснюється із використанням балансових рахунків депозитарного
обліку, які розподіляються на активні балансові рахунки
депозитарного обліку (далі - активні балансові рахунки) та пасивні
балансові рахунки депозитарного обліку (далі - пасивні балансові
рахунки). 4.2.1. Активні балансові рахунки застосовуються для: - обліку місця зберігання цінних паперів; - обліку стану випуску цінних паперів. 4.2.2. Пасивні балансові рахунки застосовуються для: - обліку належності цінного папера власникам в обліку
зберігачів; - обліку цінних паперів на рахунках зберігача або
депозитарію-кореспондента в депозитарії; - обліку режиму обтяження зобов'язаннями (обмеження обігу)
цінного папера; - обліку цінних паперів у депозитарії, що належать емітенту
або тимчасово зараховані на рахунок емітента внаслідок проведення
операції емітента щодо випущених ним цінних паперів. 4.2.3. За активними балансовими рахунками у дебеті фіксуються
операції з цінними паперами, які приводять до збільшення залишку
на рахунку, у кредиті відображаються операції з цінними паперами,
що приводять до зменшення залишку на рахунку. За пасивними
балансовими рахунками - в кредиті - збільшення, у дебеті -
зменшення. Сальдо за активними балансовими рахунками дебетове. Сальдо за
пасивними балансовими рахунками кредитове. 4.3. Балансові рахунки ідентифікуються шестизначним номером
(розрядом), який включає: - розділ (перший символ); - підрозділ (другий символ); - група (третій символ); - підгрупа (четвертий, п'ятий та шостий символи). 4.4. Залежно від місця зберігання (знаходження) цінних
паперів активні балансові рахунки розподіляються на три розділи,
що представлені в табл. 1.
Таблиця 1 ----------------------------------------------------------------- Класифікація активних балансових рахунків за розділами | ----------------------------------------------------------------| номер | назва розділу | розділу | | у плані | | рахунків | | ----------+-----------------------------------------------------| 1 |Сертифікати цінних паперів, глобальні та тимчасові| |глобальні сертифікати і свідоцтва про знерухомлення| |іменних цінних паперів на зберіганні в депозитарній| |установі у її власному сховищі | ----------+-----------------------------------------------------| 3 |Сертифікати цінних паперів, глобальні сертифікати і| |свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів,| |що зберігаються в депозитарії і обліковуються у| |зберігача або перебувають на обліку в одному| |депозитарії, а на зберіганні в іншому | |депозитарії-кореспондентові | ----------+-----------------------------------------------------| 5 |Сертифікати цінних паперів і свідоцтва про| |знерухомлення іменних цінних паперів в обліку| |депозитарної установи, які вилучені із сховища | ----------------------------------------------------------------- 4.4.1. На активних балансових рахунках цінні папери на
пред'явника, випущені в документарній формі (далі - документарні
цінні папери на пред'явника), ідентифікує підрозділ за номером 0,
іменні цінні папери, випущені в документарній формі (далі -
документарні іменні цінні папери), ідентифікує підрозділ за
номером 1, глобальні сертифікати (далі - бездокументарні цінні
папери) ідентифікує підрозділ за номером 2. 4.4.2. Активні балансові рахунки розподіляються за групами
(станом випуску), які представлені у табл. 2.

Таблиця 2
------------------------------------------------------------------ Класифікація активних балансових рахунків за групами | ----------------------------------------------------------------| група у | назва групи | плані | | рахунків| | --------+-------------------------------------------------------| 1 |Тимчасові глобальні сертифікати | --------+-------------------------------------------------------| 2 |Цінні папери на обліку в депозитарній установі | --------+-------------------------------------------------------| 3 |Вилучаються з обігу | --------+-------------------------------------------------------| 4 |На перевірці (використовується для документарних| |цінних паперів) | --------+-------------------------------------------------------| 5 |На переоформленні (використовується для документарних| |цінних паперів) | --------+-------------------------------------------------------| 6 |Сертифікати іменних документарних цінних паперів, які| |отримані від реєстроутримувача і вилучаються із| |сховища для видачі власнику | -----------------------------------------------------------------
4.5. Пасивні балансові рахунки розподіляються на три розділи
(наприклад, залежно від обліку належності цінного папера власникам
в обліку зберігачів, обліку цінних паперів на рахунках зберігача
або депозитарію-кореспондента в депозитарії), які представлені в
табл. 3. Розділ пасивних балансових рахунків "Цінні папери емітента"
може відкриватися та вестися виключно депозитаріями.

Таблиця 3
------------------------------------------------------------------ Класифікація пасивних балансових рахунків за розділами | ----------------------------------------------------------------| розділ у| назва розділу | плані | | рахунків| | --------+-------------------------------------------------------| 2 |Цінні папери зберігача або зберігачів - клієнтів| |депозитарію-кореспондента в депозитарії | --------+-------------------------------------------------------| 4 |Цінні папери депонентів зберігача або депонентів| |зберігача, що обслуговується депозитарієм-| |кореспондентом | --------+-------------------------------------------------------| 6 |Цінні папери емітента | ----------------------------------------------------------------- 4.5.1. Пасивні балансові рахунки розподіляються за
підрозділами (табл. 4), які відображають режим обігу цінних
паперів.
Таблиця 4 ----------------------------------------------------------------- Класифікація пасивних балансових рахунків за підрозділом | ----------------------------------------------------------------| підрозділ у плані | назва підрозділу | рахунків | | ------------------+---------------------------------------------| 1 |Не обтяженні зобов'язаннями | ------------------+---------------------------------------------| 2 |Обтяженні зобов'язаннями (далі - заблоковані)| ----------------------------------------------------------------- 4.5.2. Пасивні балансові рахунки розподіляються за групами,
які представлені в табл. 5,6 і описують варіанти режимів обтяження
зобов'язаннями і обмеження в обігу.
Таблиця 5 ----------------------------------------------------------------- Класифікація пасивних балансових рахунків за групами для | розділів | 2 - "Цінні папери зберігача або зберігачів - клієнтів | депозитарію-кореспондента в депозитарії" та | 4 - "Цінні папери депонентів зберігача або депонентів зберігача,| що обслуговується депозитарієм-кореспондентом" | ----------------------------------------------------------------| група | назва групи | в плані | | рахунків| | --------+-------------------------------------------------------| 0 |Цінні папери, заблоковані під здійснення розрахунків | --------+-------------------------------------------------------| 1 |Цінні папери, заблоковані за операціями РЕПО (для | |державних цінних паперів) | --------+-------------------------------------------------------| 2 |Цінні папери, заблоковані за операціями емітента | --------+-------------------------------------------------------| 3 |Цінні папери, заблоковані внаслідок безумовної операції| --------+-------------------------------------------------------| 4 |Цінні папери, заблоковані за емісійними обмеженнями | --------+-------------------------------------------------------| 5 |Цінні папери, заблоковані під забезпечення ломбардного | |кредиту (використовується виключно для державних цінних| |паперів) | --------+-------------------------------------------------------| 6 |Цінні папери, заблоковані під забезпечення застави або | |під забезпечення міжбанківського кредиту (останній | |використовується виключно для державних цінних паперів)| --------+-------------------------------------------------------| 7 |Цінні папери, заблоковані під здійснення розрахунків на| |біржовому ринку | --------+-------------------------------------------------------| 8 |Цінні папери, заблоковані власником під забезпечення | |виконання договірних відносин (крім тих, що блокуються | |на підставах, зазначених в інших групах) | --------+-------------------------------------------------------| 9 |Цінні папери, заблоковані власником для переоформлення | |(перереєстрації) | --------+-------------------------------------------------------| А |Цінні папери, заблоковані для розподілу за власниками | |за операціями емітента щодо випущених ним цінних | |паперів (цей рахунок - транзитний і за цим рахунком | |виписка з рахунку у цінних паперах не надається) | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 6 ----------------------------------------------------------------- Класифікація пасивних балансових рахунків за групами | для розділу 6 - "Цінні папери емітента" | ----------------------------------------------------------------| група в | назва групи | плані | | рахунків| | --------+-------------------------------------------------------| 1 |Заблоковані тимчасові глобальні сертифікати | --------+-------------------------------------------------------| 2 |Заблоковані цінні папери, викуплені емітентом, що | |погашаються або анулюються | --------+-------------------------------------------------------| 3 |Заблоковані цінні папери, викуплені емітентом | -----------------------------------------------------------------
4.5.3. Підгрупи пасивних балансових рахунків четвертого
розділу обов'язково використовуються для ідентифікації власників
цінних паперів. Для четвертого розділу пасивних балансових рахунків перший
символ підгрупи пасивного балансового рахунку означає належність
цінних паперів: 1 - належність цінних паперів фізичній особі; 2 - належність цінних паперів нерезиденту (юридичній або
фізичній особі); 3 - належність цінних паперів юридичній особі -
банку-резиденту; 4 - належність цінних паперів юридичній особі - не
банку-резиденту; 5 - належність цінних паперів державі. Пасивні балансові рахунки четвертого розділу із урахуванням
належності цінних паперів повинні застосовуватися виключно для
рахунків у цінних паперах, що в своєму депозитарному коді мають
відповідний код належності цінних паперів, який присвоюється
відповідно розділу 2 цього Стандарту. 4.5.4. У межах другого підрозділу другого та четвертого
розділу параметри другого символу підгрупи пасивного балансового
рахунку встановлюються Національним банком України для
забезпечення обліку державних цінних паперів з письмовим
повідомленням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку і Національного депозитарію України. 4.6. Шостий символ балансового рахунку (третій символ
підгрупи балансового рахунку) є зарезервованим на майбутнє. 4.7. Як символи у переліку символів розділів, підрозділів,
груп, підгруп балансових рахунків може застосовуватися або
цифрова, або літерна (латинська) символіка. 4.8. Строк обліку цінних паперів на окремих балансових
рахунках (наприклад, у розділі 5 або 6) не може перевищувати
строки, що визначені нормативно-правовими актами України. 4.9. За результатами проведення депозитарних операцій на
кінець кожного операційного дня депозитарною установою складається
баланс у межах балансових рахунків за кожним випуском цінних
паперів: відповідність обсягу розміщених в депозитарних установах
депозитарних активів до розподілу цінних паперів, що становлять ці
депозитарні активи, між депонентами (клієнтами) депозитарної
установи. Консолідований баланс - це баланс депозитарної установи в
межах балансових рахунків, сумарний за всіма випусками цінних
паперів. 4.10. При складанні депозитарною установою балансу у цінних
паперах (за кожним випуском цінних паперів та консолідованого)
мають додержуватися такі вимоги: - загальна кількість цінних паперів певного випуску,
випущених у бездокументарній формі, повинна дорівнювати кількості,
вказаній у глобальному сертифікаті цього випуску, який
зберігається в депозитарії, що уклав з емітентом договір про
обслуговування емісії цінних паперів цього випуску; - загальна кількість знерухомлених в депозитарній установі
іменних цінних паперів певного випуску повинна дорівнювати
кількості, вказаній у свідоцтвах про знерухомлення іменних цінних
паперів цього випуску, виданих реєстроутримувачем, що веде реєстр
власників іменних цінних паперів цього випуску, на ім'я цієї
депозитарної установи як номінального утримувача для зберігання; - загальна кількість цінних паперів за кожним випуском цінних
паперів, що облікована у реєстроутримувача на особовому рахунку
депозитарної установи як номінального утримувача, повинна
дорівнювати сумарній кількості цінних паперів на рахунках у цінних
паперах клієнтів (депонентів), які передали їх номінальному
утримувачу, яка повинна дорівнювати кількості цінних паперів,
указаній у свідоцтві про знерухомлення іменних цінних паперів; - загальна кількість знерухомлених у депозитарній установі
цінних паперів на пред'явника певного випуску повинна дорівнювати
сумарній кількості, вказаній у їх сертифікатах, що прийняті цією
депозитарною установою на зберігання.
Розділ 5. План балансових рахунків депозитарного обліку
5.1. У додатку до цього Стандарту наведений План балансових
рахунків депозитарного обліку, класифікація якого відповідає цьому
Стандарту (розділ 4). 5.2. Для розширення кількості балансових рахунків, що
застосовуються, депозитарій, який обслуговує зберігачів, надає
пропозиції щодо депозитарного обліку Національному депозитарію
України. 5.3. Зміни та доповнення до вищезазначеного Плану балансових
рахунків (додаток до Стандарту) установлюються Національним
депозитарієм України й узгоджуються з Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку. 5.4. Перелік балансових рахунків може бути розширений за
відповідним рішенням Національного депозитарію України. 5.5. Порядок здійснення депозитарного обліку цінних паперів,
порядок застосування плану балансових рахунків установлюються
відповідними документами Національного депозитарію України й
узгоджуються з Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку.
Розділ 6. Опис активних балансових рахунків
6.1. Сертифікати цінних паперів, глобальні та тимчасові
глобальні сертифікати і свідоцтва про знерухомлення іменних цінних
паперів на зберіганні в депозитарній установі у її власному
сховищі
6.1.1. Документарні цінні папери на пред'явника
Балансовий рахунок (далі - рахунок) N 102000 "Сертифікати
документарних цінних паперів на пред'явника на зберіганні"
(активний) Використовується для обліку документарних цінних паперів на
пред'явника, що депоновані у сховище депозитарної установи. За дебетом цього рахунку проводиться збільшення на загальну
кількість документарних цінних паперів на пред'явника, за якими
депозитарна установа отримала документи, що підтверджують
наявність депозитарного активу, визначеного нормативно-правовими
актами України. За кредитом цього рахунку проводиться зменшення загальної
кількості цінних паперів унаслідок вилучення сертифікатів цінних
паперів на пред'явника або дій депозитарної установи щодо зміни
місця їх зберігання.
Рахунок N 103000 "Сертифікати документарних цінних паперів на
пред'явника на зберіганні, які вилучаються з обігу" (активний) Використовується для обліку документарних цінних паперів на
пред'явника, що зберігаються в депозитарній установі та
вилучаються відповідно до операції емітента щодо випущених ним
цінних паперів. За дебетом цього рахунку проводиться збільшення кількості
документарних цінних паперів на пред'явника з рахунків N 102000
або N 504000, або N 505000. За кредитом цього рахунку проводиться зменшення кількості
документарних цінних паперів на пред'явника, які вилучаються з
обігу.
6.1.2. Документарні іменні цінні папери
Рахунок N 112000 "Свідоцтва про знерухомлення іменних
документарних цінних паперів" (активний) Використовується для обліку знерухомлених документарних
іменних цінних паперів, що депоновані у сховище депозитарної
установи. За дебетом цього рахунку проводиться збільшення загальної
кількості знерухомлених документарних іменних цінних паперів, за
якими депозитарна установа отримала документи, що підтверджують
наявність свідоцтва про знерухомлення іменних документарних цінних
паперів. За кредитом цього рахунку проводиться зменшення загальної
кількості знерухомлених документарних іменних цінних паперів
унаслідок списання цінних паперів за розпорядженням депозитарної
установи з особового рахунку номінального утримувача в системі
реєстру власників іменних цінних паперів або дій депозитарної
установи щодо зміни місця зберігання.
6.1.3. Бездокументарні цінні папери
Рахунок N 121000 "Тимчасові глобальні сертифікати"
(активний) Використовується для обліку депонованих у депозитарій
тимчасових глобальних сертифікатів згідно з договором про
обслуговування емісії бездокументарних цінних паперів. Цей рахунок
кореспондує лише з рахунком 621000. За дебетом цього рахунку проводиться збільшення на загальну
кількість за тимчасовим глобальним сертифікатом відповідно до
зареєстрованої інформації про емісію цінних паперів у
бездокументарній формі. За кредитом цього рахунку проводиться зменшення на загальну
кількість, що списується з даного рахунку внаслідок погашення
тимчасового глобального сертифіката у разі визнання емісії як
такої, що не відбулася, або в разі оформлення даного випуску
глобальним сертифікатом.
Рахунок N 122000 "Оформлені глобальним сертифікатом"
(активний) Використовується для обліку бездокументарних цінних паперів,
що оформлені та депоновані в депозитарій відповідно до глобального
сертифіката згідно з договором про обслуговування емісії
бездокументарних цінних паперів. За дебетом цього рахунку проводиться збільшення на загальну
кількість цінних паперів за депонованим глобальним сертифікатом. За кредитом цього рахунку проводиться зменшення на загальну
кількість цінних паперів, що списуються в зв'язку з операціями
емітента або в зв'язку зі зміною місця зберігання глобального
сертифіката.
Рахунок N 123000 "Бездокументарні цінні папери, що
вилучаються з обігу" (активний) Використовується для обліку бездокументарних цінних паперів,
що знаходяться в стані вилучення з обігу при проведенні операції
емітента щодо випущених ним цінних паперів. За дебетом цього рахунку проводиться збільшення на загальну
кількість цінних паперів за глобальним сертифікатом, який
погашається внаслідок операції емітента. За кредитом цього рахунку проводиться зменшення на загальну
кількість бездокументарних цінних паперів із обліку депозитарію в
кореспонденції з пасивним балансовим рахунком N 622000. По
закінченні цієї операції залишки на активному рахунку N 123000 та
пасивному рахунку емітента повинні дорівнювати нулю.
6.2. Сертифікати цінних паперів, глобальні сертифікати і
свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, що
зберігаються в депозитарії й обліковуються у зберігача або
перебувають на обліку в одному депозитарії, а на зберіганні -
в іншому депозитарії-кореспондентові
6.2.1. Документарні цінні папери на пред'явника
Рахунок N 302000 "Сертифікати документарних цінних паперів на
пред'явника на зберіганні" (активний) Використовується для обліку на рівні зберігача документарних
цінних паперів на пред'явника, що зберігаються та обліковуються в
депозитарії на рахунку 102000, або використовується для обліку на
рівні депозитарію документарних цінних паперів на пред'явника, що
зберігаються та обліковуються в іншому депозитарії на рахунку
102000. За дебетом цього рахунку проводиться збільшення загальної
кількості документарних цінних паперів на пред'явника на баланс
зберігача (депозитарію-кореспондента) після їх зарахування в
системі обліку депозитарію на відповідні пасивні балансові рахунки
даного зберігача (депозитарію-кореспондента). Відображення за
дебетом цього рахунку у зберігача (депозитарію-кореспондента)
здійснюється після отримання зберігачем
(депозитарієм-кореспондентом) виписки з депозитарію про
зарахування на рахунок зберігача (депозитарію-кореспондента)
відповідної кількості документарних цінних паперів на пред'явника.
Операція зарахування цінних паперів на рахунок зберігача
(депозитарію-кореспондента) обов'язково супроводжується
кредитуванням відповідного пасивного рахунку зберігача
(депозитарію-кореспондента) або власника цінних паперів. За кредитом цього рахунку проводиться зменшення загальної
кількості цінних паперів на пред'явника в обліку зберігача
(депозитарію-кореспондента) внаслідок проведення операції переказу
на рахунок у цінних паперах іншого зберігача
(депозитарію-кореспондента). Ця операція здійснюється з одночасним
дебетуванням відповідного пасивного балансового рахунку зберігача
(депозитарію-кореспондента) або власника цінних паперів. Також за
кредитом цього рахунку здійснюються операції зміни стану випуску
цінних паперів унаслідок проведення емітентом операції, що
потребує вилучення цих цінних паперів з обігу. У цьому разі
кредитування цього рахунку здійснюється в кореспонденції з дебетом
рахунку 303000.
Рахунок N 303000 "Сертифікати документарних цінних паперів на
пред'явника на зберіганні, які вилучаються з обігу" (активний) Використовується для обліку на рівні зберігача цінних паперів
на пред'явника, що переведені депозитарієм у цей стан унаслідок
вилучення з обігу цінних паперів або операції емітента щодо
випущених ним цінних паперів, або використовується на рівні
депозитарію для обліку цінних паперів на пред'явника, що
переведені депозитарієм-кореспондентом у цей стан унаслідок
вилучення з обігу цінних паперів або операції емітента щодо
випущених ним цінних паперів. За дебетом цього рахунку проводиться збільшення загальної
кількості цінних паперів на пред'явника, що зберігається в
депозитарії або у зберігача. Проведення такого збільшення є
взаємопов'язаним відображенням збільшення загальної кількості
цінних паперів на рівні депозитарію за дебетом рахунку 103000. За кредитом цього рахунку проводиться зменшення загальної
кількості цінних паперів в обліку зберігача
(депозитарію-кореспондента) внаслідок вилучення з обігу цінних
паперів або операції емітента щодо випущених ним цінних паперів.
6.2.2. Документарні іменні цінні папери
Рахунок N 312000 "Свідоцтва про знерухомлення іменних
документарних цінних паперів" (активний) Використовується для обліку на рівні зберігача документарних
іменних цінних паперів, що зберігаються та обліковуються в
депозитарії на рахунку 112000, або використовується для обліку на
рівні депозитарію документарних іменних цінних паперів, що
зберігаються та обліковуються в іншому депозитарії на рахунку
112000. За дебетом цього рахунку проводиться збільшення загальної
кількості документарних іменних цінних паперів на балансові
рахунки зберігача (депозитарію-кореспондента) після їх зарахування
в системі обліку депозитарію на відповідні пасивні балансові
рахунки даного зберігача (депозитарію-кореспондента). Відображення
за дебетом даного рахунку у зберігача (депозитарію-кореспондента)
здійснюється після отримання зберігачем
(депозитарієм-кореспондентом) виписки з депозитарію про
зарахування на рахунок зберігача (депозитарію-кореспондента)
відповідної кількості документарних іменних цінних паперів.
Операція дебетування цінних паперів на рахунок 312000 зберігача
(депозитарію-кореспондента) обов'язково супроводжується
кредитуванням відповідного пасивного рахунку зберігача
(депозитарію-кореспондента) або власника цінних паперів. За кредитом цього рахунку проводиться зменшення загальної
кількості іменних цінних паперів в обліку зберігача
(депозитарію-кореспондента) внаслідок проведення операції переказу
на рахунок у цінних паперах іншого зберігача
(депозитарію-кореспондента). Ця операція здійснюється з одночасним
дебетуванням відповідного пасивного балансового рахунку зберігача
(депозитарію-кореспондента) або власника цінних паперів.
6.2.3. Бездокументарні цінні папери
Рахунок N 322000 "Оформлені глобальним сертифікатом"
(активний) Використовується для обліку бездокументарних цінних паперів,
що зберігаються на підставі глобального сертифіката в депозитарії
та обслуговуються на рахунках у зберігача або
депозитарії-кореспонденті. За дебетом цього рахунку проводиться збільшення на загальну
кількість бездокументарних цінних паперів (оформлених глобальним
сертифікатом), що зараховуються в систему обліку зберігача або
депозитарію (в кореспонденції з кредитом пасивного балансового
рахунку 210000 або відповідних балансових рахунків групи 410). За кредитом цього рахунку проводиться зменшення на загальну
кількість бездокументарних цінних паперів, що списуються із
системи обліку депозитарної установи внаслідок операції переказу
на рахунок іншої депозитарної установи або його депонента
(клієнта) депозитарію-кореспондента та/ або операції переміщення
цінних паперів на рахунок 323000 внаслідок проведення операції
емітента.
Рахунок N 323000 "Бездокументарні цінні папери, що
вилучаються з обігу" (активний) Використовується для обліку бездокументарних цінних паперів,
що вилучаються з обліку в зв'язку з операціями емітента. За дебетом цього рахунку проводиться збільшення на загальну
кількість бездокументарних цінних паперів, що вилучаються з обігу
або погашаються внаслідок операції емітента в кореспонденції з
активним рахунком 322000. За кредитом цього рахунку проводиться зменшення загальної
кількості бездокументарних цінних паперів в обліку у зберігача
(депозитарію-кореспондента) з одночасним зменшенням загальної
кількості цінних паперів у пасиві зберігача
(депозитарію-кореспондента).
6.3. Сертифікати цінних паперів і свідоцтва про знерухомлення
іменних цінних паперів в обліку депозитарної установи, які
вилучені із сховища
6.3.1. Документарні цінні папери на пред'явника
Рахунок N 504000 "Сертифікати документарних цінних паперів на
пред'явника на перевірці" (активний) Використовується для обліку документарних цінних паперів на
пред'явника, які депозитарна установа перевіряє на справжність. За дебетом цього рахунку проводиться збільшення кількості
цінних паперів на загальну кількість цінних паперів, що зазначена
у сертифікаті цінного папера на пред'явника. Якщо депозитарна
установа отримає документарний цінний папір на пред'явника і
повністю впевнена в його справжності, то зарахування здійснюється
зразу на рахунок N 102000 За кредитом цього рахунку проводиться зменшення загальної
кількості цінних паперів на пред'явника в кореспонденції з
рахунками 102000 або 302000 після перевірки цих цінних паперів на
справжність.
Рахунок N 505000 "Сертифікати документарних цінних паперів на
пред'явника на переоформленні" (активний) Використовується для обліку документарних цінних паперів на
пред'явника, які надіслані емітенту цих цінних паперів для
переоформлення (наприклад, у разі зношення цінних паперів). За дебетом цього рахунку проводиться збільшення на загальну
кількість цінних паперів, які надіслані емітенту цих цінних
паперів для переоформлення, але переоформлення ще не відбулося. За кредитом цього рахунку проводиться зменшення на загальну
кількість цінних паперів, які отримані від емітента цих цінних
паперів після переоформлення.
6.3.2. Документарні іменні цінні папери
Рахунок N 515000 "Свідоцтва про знерухомлення іменних
документарних цінних паперів на переоформленні" (активний) Використовується для обліку документарних іменних цінних
паперів, за якими реєстроутримувачу відповідно до
нормативно-правових актів України надані документи, але
перереєстрація на номінального утримувача ще не відбулася. За дебетом цього рахунку проводиться збільшення на загальну
кількість цінних паперів, за якими реєстроутримувачу надані
документи на перереєстрацію, але перереєстрація ще не відбулася. За кредитом цього рахунку проводиться зменшення на загальну
кількість цінних паперів, за якими отримані від реєстроутримувача
свідоцтва про знерухомлення іменних документарних цінних паперів.
Рахунок N 516000 "Сертифікати іменних документарних цінних
паперів, які отримані від реєстроутримувача і вилучаються із
сховища для видачі власнику" (активний) Використовується для обліку документарних іменних цінних
паперів, які отримані від реєстроутримувача і вилучаються із
сховища для видачі власнику відповідно до нормативно-правових
актів України. За дебетом цього рахунку проводиться збільшення на загальну
кількість цінних паперів, які отримані від реєстроутримувача на
зберігання для видачі власнику. За кредитом цього рахунку проводиться зменшення на загальну
кількість цінних паперів, які отримані від реєстроутримувача,
вилучаються із сховища і видаються власнику.
Розділ 7. Опис пасивних балансових рахунків
7.1. Цінні папери на обліку депозитарної установи в
депозитарії. Цінні папери зберігача або зберігачів - клієнтів
депозитарію-кореспондента в депозитарії: не обтяжені зобов'язаннями - рахунок N 210000 (пасивний). Використовується для обліку не обтяжених зобов'язаннями
цінних паперів, що належать на праві власності зберігачам та
зберігачам - клієнтам депозитарію-кореспондента. За дебетом рахунку здійснюється зменшення на певну кількість
цінних паперів унаслідок: - переходу прав власності на цінні папери; - обтяження зобов'язаннями (блокування) цінних паперів; - переказу цінних паперів на окремі блоковані рахунки до
завершення процесу їх перереєстрації на ім'я нового номінального
утримувача; - переказу цінних паперів на рахунок емітента внаслідок
проведення операції емітента щодо випущених ним цінних паперів. За кредитом рахунку здійснюється збільшення на певну
кількість цінних паперів унаслідок: - переходу прав власності на цінні папери; - зняття обтяження зобов'язаннями (розблокування) цінних
паперів; - переказу цінних паперів з рахунку емітента внаслідок
проведення операції емітента щодо випущених ним цінних паперів. Аналітичний облік у розрізі випусків цінних паперів за цим
рахунком здійснюється за цінними паперами зберігача, що належать
йому на праві власності, або за цінними паперами на обліку в
депозитарії-кореспонденті. На рахунку депозитарію-кореспондента в
розрізі випусків цінних паперів обліковується загальна кількість
цінних паперів, що належать на праві власності зберігачам, яких
обслуговує цей депозитарій-кореспондент; заблоковані - рахунки груп NN 221-229 (пасивний). Використовуються для обліку обтяжених зобов'язаннями цінних
паперів зберігачів та зберігачів - клієнтів
депозитарію-кореспондента. За дебетом рахунків цієї групи проводиться зменшення на певну
кількість цінних паперів, з яких знімаються обтяження
зобов'язаннями або які списуються на рахунки емітента внаслідок
операції емітента щодо випущених ним цінних паперів. За кредитом рахунків цієї групи проводиться збільшення на
певну кількість цінних паперів, на які накладаються обтяження
зобов'язаннями. Деталізація варіантів обтяжень зобов'язаннями здійснюється
депозитаріями та зберігачами згідно з цим Стандартом за рахунок
використання груп і підгруп балансових рахунків. Аналітичний облік у розрізі випусків цінних паперів за
рахунками цієї групи здійснюється за цінними паперами зберігача,
що належать йому на праві власності, або за цінними паперами на
обліку в депозитарії-кореспонденті. На рахунках цієї групи
депозитарію-кореспондента в розрізі випусків цінних паперів
обліковується загальна кількість цінних паперів, що належать на
праві власності зберігачам, яких обслуговує цей
депозитарій-кореспондент.
7.2. Цінні папери депонентів зберігача або депонентів
зберігача, який обслуговується депозитарієм-кореспондентом: не обтяженні зобов'язаннями - рахунки групи N 410 (пасивний). Використовуються для обліку не обтяжених зобов'язаннями
цінних паперів, що належать на праві власності депонентам
зберігачів та депонентам зберігачів - клієнтів
депозитарію-кореспондента. За дебетом рахунків цієї групи здійснюється зменшення на
певну кількість цінних паперів унаслідок: - переходу прав власності на цінні папери; - обтяження зобов'язаннями (блокування) цінних паперів; - переказу цінних паперів на окремі рахунки до завершення
процесу їх перереєстрації на ім'я нового номінального утримувача; - переказу цінних паперів на рахунок емітента внаслідок
проведення операції емітента щодо випущених ним цінних паперів. За кредитом рахунків цієї групи здійснюється збільшення на
певну кількість цінних паперів унаслідок: - переходу прав власності на цінні папери; - зняття обтяження зобов'язаннями (розблокування) цінних
паперів; - переказу цінних паперів з рахунку емітента внаслідок
проведення операції емітента щодо випущених ним цінних паперів. Аналітичний облік за рахунками цієї групи здійснюється в
розрізі випусків цінних паперів на рівні депозитарію за
узагальненим рахунком зберігача або за узагальненим рахунком
депозитарію-кореспондента. На узагальненому рахунку зберігача в депозитарії
обліковується в розрізі випусків цінних паперів загальна кількість
цінних паперів, що належать на праві власності депонентам
зберігача. На узагальненому рахунку депозитарію-кореспондента в
депозитарії обліковується в розрізі випусків цінних паперів
загальна кількість цінних паперів, що належать на праві власності
депонентам зберігачів, яких обслуговує даний
депозитарій-кореспондент. Аналітичний облік за рахунками цієї групи на рівні зберігача
здійснюється за рахунками власників цінних паперів; заблоковані - рахунки груп NN 420-42А (пасивний). Використовуються для обліку обтяжених зобов'язаннями цінних
паперів депонентів зберігачів та депонентів зберігачів - клієнтів
депозитарію-кореспондента. За дебетом окремих рахунків цієї групи проводиться зменшення
на певну кількість цінних паперів, з яких знімаються обтяження
зобов'язаннями або які списуються на рахунки емітента внаслідок
операції емітента щодо випущених ним цінних паперів. За кредитом окремих рахунків цієї групи проводиться
збільшення на певну кількість цінних паперів, на які накладаються
обтяження зобов'язаннями. Деталізація варіантів обтяжень зобов'язаннями здійснюється
депозитаріями та зберігачами згідно з цим Стандартом за рахунок
використання груп і підгруп балансових рахунків. Аналітичний облік за рахунками цієї групи здійснюється в
розрізі випусків цінних паперів на рівні депозитарію за
узагальненими рахунками цієї групи зберігача або за узагальненими
рахунками цієї групи депозитарію-кореспондента. На узагальнених рахунках цієї групи зберігача в депозитарії
обліковується в розрізі випусків цінних паперів загальна кількість
обмежених в обігу цінних паперів, що належать на праві власності
депонентам зберігача. На узагальнених рахунках цієї групи депозитарію-кореспондента
в депозитарії обліковується в розрізі випусків цінних паперів
загальна кількість обмежених в обігу цінних паперів, що належать
на праві власності депонентам зберігачів, яких обслуговує даний
депозитарій кореспондент. Аналітичний облік за рахунками цієї групи на рівні зберігача
здійснюється за рахунками власників цінних паперів.
7.3. Цінні папери емітента (балансові рахунки цього розділу
відкриваються і ведуться виключно депозитаріями)
Рахунок N 610000 "Цінні папери емітента, оформлені глобальним
сертифікатом до розподілу за власниками" (пасивний) Використовується для обліку цінних паперів, що депоновані в
депозитарій емітентом на підставі глобального сертифіката випуску
цінних паперів до розподілу за власниками (емісійний рахунок). За дебетом цього рахунку проводиться зменшення загальної
кількості цінних паперів відповідно до розпорядження емітента на
рахунок зберігача 210000 за цінними паперами, що належать
зберігачу на праві власності, або на рахунки 410000 власників. За кредитом цього рахунку проводиться збільшення загальної
кількості цінних паперів відповідно до глобального сертифіката, що
депонований в депозитарій.
Рахунок N 621000 "Заблокований тимчасовий глобальний
сертифікат" (пасивний) Використовується для обліку депонованих у депозитарій
тимчасових глобальних сертифікатів. За дебетом цього рахунку проводиться зменшення на загальну
кількість цінних паперів, що зазначена у тимчасовому глобальному
сертифікаті внаслідок визнання або невизнання емісії такою, що
відбулася. За кредитом цього рахунку проводиться збільшення загальної
кількості цінних паперів відповідно до депонованого тимчасового
глобального сертифіката.
Рахунок N 622000 "Заблоковані цінні папери, викуплені
емітентом, що погашаються або анулюються" (пасивний) Використовується для обліку викуплених емітентом цінних
паперів, за якими емітент здійснює погашення або анулювання
внаслідок операції емітента. За дебетом цього рахунку проводиться зменшення на загальну
кількість цінних паперів, що списуються з обліку внаслідок
проведення операції емітента. Проведення цієї операції
здійснюється за умови обліку на цьому рахунку емітента загальної
кількості цінних паперів визначеного випуску цінних паперів, за
яким здійснюється операція емітента щодо погашення або анулювання. За кредитом цього рахунку проводиться збільшення кількості
цінних паперів на загальну кількість цінних паперів, що готується
для списання з обліку внаслідок проведення операції емітента.
Рахунок N 623000 "Заблоковані цінні папери, викуплені
емітентом" (пасивний) Використовується для обліку цінних паперів, що викупаються
емітентом. За дебетом цього рахунку проводиться зменшення на певну
кількість викуплених цінних паперів, які емітент реалізував новим
власникам. За кредитом цього рахунку проводиться збільшення на певну
кількість цінних паперів, які емітент викупає у власників.
Розділ 8. Контроль за додержанням установлених стандартів

Національного депозитарію України
Нагляд і контроль за додержанням стандартів Національного
депозитарію України здійснюють Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку, інші органи та установи згідно з чинним
законодавством.
Голова В.Івченко
Додаток до

Стандарту депозитарного обліку N 1 "Загальні

засади здійснення депозитарного обліку.

Балансові рахунки депозитарного обліку",

затвердженого рішенням Правління

Національного депозитарію України

від 25.10.2000 N 25/1
----------------------------------------------------------------------------- План балансових рахунків депозитарного обліку | ---------------------------------------------------------------------------| роз-|під- |загальна характеристика балансового рахунку |група|під- |номер | діл |роз- | | |група|рахунку| |діл | | | | | ----+-----+--------------------------------------------+-----+-----+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ----+-----+--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Активні балансові рахунки (АКТИВ) | | | | ----+-----+--------------------------------------------+-----+-----+-------| 1 | |Сертифікати цінних паперів, глобальні та| | | | | |тимчасові глобальні сертифікати і свідоцтва| | | | | |про знерухомлення іменних цінних паперів на| | | | | |зберіганні в депозитарній установі у її| | | | | |власному сховищі | | | | |-----+--------------------------------------------+-----+-----+-------| | 0 |Документарні цінні папери на пред'явника | | | | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Сертифікати документарних цінних паперів на| | | | | |пред'явника на зберіганні | 2 | 000 |102000 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Сертифікати документарних цінних паперів на| | | | | |пред'явника на зберіганні, які вилучаються| | | | | |із обігу | 3 | 000 |103000 | |-----+--------------------------------------------+-----+-----+-------| | 1 |Документарні іменні цінні папери | | | | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Свідоцтва про знерухомлення іменних| | | | | |документарних цінних паперів | 2 | 000 |112000 | |-----+--------------------------------------------+-----+-----+-------| | 2 |Бездокументарні цінні папери | | | | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Тимчасові глобальні сертифікати | 1 | 000 |121000 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Оформлені глобальним сертифікатом | 2 | 000 |122000 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Вилучаються з обігу | 3 | 000 |123000 | ----+-----+--------------------------------------------+-----+-----+-------| 3 | |Сертифікати цінних паперів, глобальні| | | | | |сертифікати і свідоцтва про знерухомлення| | | | | |іменних цінних паперів, що зберігаються в| | | | | |депозитарії і обліковуються у зберігача або| | | | | |перебувають в обліку в одному депозитарії, а| | | | | |на зберіганні - в іншому | | | | | |депозитарії-кореспондентові | | | | |-----+--------------------------------------------+-----+-----+-------| | 0 |Документарні цінні папери на пред'явника | | | | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Сертифікати документарних цінних паперів на| | | | | |пред'явника на зберіганні | 2 | 000 |302000 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Сертифікати документарних цінних паперів на| | | | | |пред'явника на зберіганні, які вилучаються з| | | | | |обігу | 3 | 000 |303000 | |-----+--------------------------------------------+-----+-----+-------| | 1 |Документарні іменні цінні папери | | | | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Свідоцтва про знерухомлення іменних| | | | | |документарних цінних паперів | 2 | 000 |312000 | |-----+--------------------------------------------+-----+-----+-------| | 2 |Бездокументарні цінні папери | | | | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Оформлені глобальним сертифікатом | 2 | 000 |322000 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Вилучаються з обігу | 3 | 000 |323000 | ----+-----+--------------------------------------------+-----+-----+-------| 5 | |Сертифікати цінних паперів і свідоцтва про| | | | | |знерухомлення іменних цінних паперів в| | | | | |обліку депозитарної установи, які вилучені| | | | | |із сховища | | | | |-----+--------------------------------------------+-----+-----+-------| | 0 |Документарні цінні папери на пред'явника | | | | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Сертифікати документарних цінних паперів на| | | | | |пред'явника на перевірці | 4 | 000 |504000 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Сертифікати документарних цінних паперів на| | | | | |пред'явника на переоформленні | 5 | 000 |505000 | |-----+--------------------------------------------+-----+-----+-------| | 1 |Документарні іменні цінні папери | | | | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Свідоцтва про знерухомлення іменних| | | | | |документарних цінних паперів на| | | | | |переоформленні | 5 | 000 |515000 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Сертифікати іменних документарних цінних| | | | | |паперів, які отримані від реєстроутримувача| | | | | |і вилучаються із сховища для видачі власнику| 6 | 000 |516000 | ----+-----+--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Пасивні балансові рахунки (ПАСИВ) | | | | ----+-----+--------------------------------------------+-----+-----+-------| 2 | |Цінні папери на обліку депозитарної установи| | | | | |в депозитарії | | | | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери зберігача або зберігачів -| | | | | |клієнтів депозитарію-кореспондента в| | | | | |депозитарії | | | | |-----+--------------------------------------------+-----+-----+-------| | 1 |не обтяженні зобов'язаннями | 0 | 000 |210000 | |-----+--------------------------------------------+-----+-----+-------| | 2 |заблоковані | | | | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |заблоковані під здійснення розрахунків | 0 | 000 |220000 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |заблоковані за операціями РЕПО (для| | | | | |державних цінних паперів) | 1 | 000 |221000 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |заблоковані за операціями емітента | 2 | 000 |222000 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |заблоковані внаслідок безумовної операції | 3 | 000 |223000 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |заблоковані за емісійними обмеженнями | 4 | 000 |224000 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |заблоковані під забезпечення ломбардного| | | | | |кредиту (для державних цінних паперів) | 5 | 000 |225000 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |заблоковані під забезпечення застави або під| | | | | |забезпечення міжбанківського кредиту| | | | | |(використовується виключно для державних| | | | | |цінних паперів) | 6 | 000 |226000 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |заблоковані під здійснення розрахунків на| | | | | |біржовому ринку | 7 | 000 |227000 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |заблоковані власником під забезпечення| | | | | |виконання договірних відносин | 8 | 000 |228000 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |заблоковані власником для переоформлення | | | | | |(перереєстрації) | 9 | 000 |229000 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери на обліку іноземної| | | | | |депозитарної установи в Національному| | | | | |депозитарії України | | | | |-----+--------------------------------------------+-----+-----+-------| | 1 |не обтяженні зобов'язаннями | 0 | 200 |210200 | |-----+--------------------------------------------+-----+-----+-------| | 2 |заблоковані | | | | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |заблоковані під здійснення розрахунків | 0 | 200 |220200 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |заблоковані за операціями емітента | 2 | 200 |222200 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |заблоковані внаслідок безумовної операції | 3 | 200 |223200 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |заблоковані за емісійними обмеженнями | 4 | 200 |224200 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |заблоковані під забезпечення застави | 6 | 200 |226200 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |заблоковані для подальшого продажу на | | | | | |біржовому ринку | 7 | 200 |227200 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |заблоковані після торгів на біржовому ринку | | | | | |для подальшої сплати | 8 | 200 |228200 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |заблоковані власником для переоформлення | | | | | |(перереєстрації) | 9 | 200 |229200 | ----+-----+--------------------------------------------+-----+-----+-------| 4 | |Цінні папери депонентів зберігача або| | | | | |депонентів зберігача, що обслуговується| | | | | |депозитарієм-кореспондентом | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------+-----+-----+-------| | 1 |не обтяженні зобов'язаннями | | | | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |не обтяженні зобов'язаннями, що належать| | | | | |юридичним особам - банкам-резидентам | 0 | 300 |410300 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |не обтяженні зобов'язаннями, що належать| | | | | |юридичним особам - не банкам-резидентам | 0 | 400 |410400 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |не обтяженні зобов'язаннями, що належать | | | | | |нерезидентам | 0 | 200 |410200 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |не обтяженні зобов'язаннями, що належать | | | | | |резидентам - фізичним особам | 0 | 100 |410100 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |не обтяженні зобов'язаннями, що належать | | | | | |державі | 0 | 500 |410500 | |-----+--------------------------------------------+-----+-----+-------| | 2 |заблоковані | | | | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать юридичним особам -| | | | | |банкам-резидентам, заблоковані під здійснен-| | | | | |ня розрахунків на позабіржовому ринку | 0 | 300 |420300 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать юридичним особам -| | | | | |не банкам-резидентам, заблоковані під| | | | | |здійснення розрахунків на позабіржовому| | | | | |ринку | 0 | 400 |420400 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать нерезидентам,| | | | | |заблоковані під здійснення розрахунків на| | | | | |позабіржовому ринку | 0 | 200 |420200 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать резидентам -| | | | | |фізичним особам, заблоковані під здійснення| | | | | |розрахунків на позабіржовому ринку | 0 | 100 |420100 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать державі,| | | | | |заблоковані під здійснення розрахунків на| | | | | |позабіржовому ринку | 0 | 500 |420500 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать юридичним особам -| | | | | |банкам-резидентам, заблоковані за операціями| | | | | |РЕПО (використовується виключно для| | | | | |державних цінних паперів) | 1 | 300 |421300 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать юридичним особам -| | | | | |не банкам-резидентам, заблоковані за| | | | | |операціями РЕПО (використовується виключно| | | | | |для державних цінних паперів) | 1 | 400 |421400 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать нерезидентам,| | | | | |заблоковані за операціями РЕПО| | | | | |(використовується виключно для державних| | | | | |цінних паперів) | 1 | 200 |421200 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать резидентам -| | | | | |фізичним особам, заблоковані за операціями| | | | | |РЕПО (використовується виключно для| | | | | |державних цінних паперів) | 1 | 100 |421100 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать державі,| | | | | |заблоковані за операціями РЕПО| | | | | |(використовується виключно для державних| | | | | |цінних паперів) | 1 | 500 |421500 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать юридичним особам -| | | | | |банкам-резидентам, заблоковані за операціями| | | | | |емітента | 2 | 300 |422300 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать юридичним особам -| | | | | |не банкам-резидентам, заблоковані за| | | | | |операціями емітента | 2 | 400 |422400 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать нерезидентам,| | | | | |заблоковані за корпоративними операціями| | | | | |емітента | 2 | 200 |422200 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать резидентам -| | | | | |фізичним особам, заблоковані за операціями| | | | | |емітента | 2 | 100 |422100 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать державі, | | | | | |заблоковані за операціями емітента | 2 | 500 |422500 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать юридичним особам -| | | | | |банкам-резидентам, заблоковані внаслідок | | | | | |безумовної операції | 3 | 300 |423300 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать юридичним особам -| | | | | |не банкам-резидентам, заблоковані внаслідок | | | | | |безумовної операції | 3 | 400 |423400 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать нерезидентам, | | | | | |заблоковані внаслідок безумовної операції | 3 | 200 |423200 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать резидентам - | | | | | |фізичним особам, заблоковані внаслідок | | | | | |безумовної операції | 3 | 100 |423100 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать державі, | | | | | |заблоковані внаслідок безумовної операції | 3 | 500 |423500 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать юридичним особам -| | | | | |банкам-резидентам, заблоковані за емісійними| | | | | |обмеженнями | 4 | 300 |424300 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать юридичним особам -| | | | | |не банкам-резидентам, заблоковані за | | | | | |емісійними обмеженнями | 4 | 400 |424400 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать нерезидентам, | | | | | |заблоковані за емісійними обмеженнями | 4 | 200 |424200 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать резидентам - | | | | | |фізичним особам, заблоковані за емісійними | | | | | |обмеженнями | 4 | 100 |424100 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать державі, | | | | | |заблоковані за емісійними обмеженнями | 4 | 500 |424500 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать юридичним особам -| | | | | |банкам-резидентам, заблоковані під| | | | | |забезпечення ломбардного кредиту| | | | | |(використовується виключно для державних| | | | | |цінних паперів) | 5 | 300 |425300 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать юридичним особам -| | | | | |банкам-резидентам, заблоковані під| | | | | |забезпечення застави або під забезпечення| | | | | |міжбанківського кредиту (останній| | | | | |використовується виключно для державних| | | | | |цінних паперів) | 6 | 300 |426300 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать юридичним особам -| | | | | |не банкам-резидентам, заблоковані під| | | | | |забезпечення застави або під забезпечення| | | | | |міжбанківського кредиту (останній| | | | | |використовується виключно для державних| | | | | |цінних паперів) | 6 | 400 |426400 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать нерезидентам,| | | | | |заблоковані під забезпечення застави або під| | | | | |забезпечення міжбанківського кредиту| | | | | |(останній використовується виключно для| | | | | |державних цінних паперів) | 6 | 200 |426200 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать резидентам -| | | | | |фізичним особам, заблоковані під| | | | | |забезпечення застави або під забезпечення| | | | | |міжбанківського кредиту (останній| | | | | |використовується виключно для державних| | | | | |цінних паперів) | 6 | 100 |426100 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать державі,| | | | | |заблоковані під забезпечення застави або під| | | | | |забезпечення міжбанківського кредиту| | | | | |(останній використовується виключно для| | | | | |державних цінних паперів) | 6 | 500 |426500 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать юридичним особам -| | | | | |банкам-резидентам, заблоковані під| | | | | |здійснення розрахунків на біржовому ринку | 7 | 300 |427300 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать юридичним особам -| | | | | |не банкам-резидентам, заблоковані під| | | | | |здійснення розрахунків на біржовому ринку | 7 | 400 |427400 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать нерезидентам, | | | | | |заблоковані під здійснення розрахунків на | | | | | |біржовому ринку | 7 | 200 |427200 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать резидентам -| | | | | |фізичним особам, заблоковані під здійснення| | | | | |розрахунків на біржовому ринку | 7 | 100 |427100 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать державі, | | | | | |заблоковані під здійснення розрахунків на | | | | | |біржовому ринку | 7 | 500 |427500 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать юридичним особам -| | | | | |банкам-резидентам, заблоковані власником під| | | | | |забезпечення виконання договірних відносин| | | | | |(крім тих, що блокуються на підставах,| | | | | |зазначених в інших групах) | 8 | 300 |428300 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать юридичним особам -| | | | | |не банкам-резидентам, заблоковані власником| | | | | |під забезпечення виконання договірних| | | | | |відносин (крім тих, що блокуються на| | | | | |підставах, зазначених в інших групах) | 8 | 400 |428400 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать нерезидентам,| | | | | |заблоковані власником під забезпечення| | | | | |виконання договірних відносин (крім тих, що| | | | | |блокуються на підставах, зазначених в інших| | | | | |групах) | 8 | 200 |428200 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать резидентам -| | | | | |фізичним особам, заблоковані власником під| | | | | |забезпечення виконання договірних відносин| | | | | |(крім тих, що блокуються на підставах,| | | | | |зазначених в інших групах) | 8 | 100 |428100 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, що належать державі,| | | | | |заблоковані власником під забезпечення| | | | | |виконання договірних відносин (крім тих, що| | | | | |блокуються на підставах, зазначених в інших| | | | | |групах) | 8 | 500 |428500 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, заблоковані власниками -| | | | | |юридичними особами - банками-резидентами для| | | | | |переоформлення (перереєстрації) | 9 | 300 |429300 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, заблоковані власниками -| | | | | |юридичними особами - не банками-резидентами| | | | | |для переоформлення (перереєстрації) | 9 | 400 |429400 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, заблоковані власниками - | | | | | |нерезидентами для переоформлення | | | | | |(перереєстрації) | 9 | 200 |429200 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, заблоковані власниками - | | | | | |фізичними особами для переоформлення | | | | | |(перереєстрації) | 9 | 100 |429100 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, заблоковані власником - | | | | | |державою для переоформлення (перереєстрації)| 9 | 500 |429500 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |Цінні папери, заблоковані для розподілу по| | | | | |власниках за операціями емітента щодо| | | | | |випущених ним цінних паперів | А | 000 |42А000 | ----+-----+--------------------------------------------+-----+-----+-------| 6 | |Цінні папери емітента | | | | |-----+--------------------------------------------+-----+-----+-------| | 1 |Оформлені глобальним сертифікатом до | | | | | |розподілу за власниками | 0 | 000 |610000 | |-----+--------------------------------------------+-----+-----+-------| | 2 |Заблоковані | | | | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |тимчасові глобальні сертифікати | 1 | 000 |621000 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |викуплені емітентом, що погашаються або | | | | | |анулюються | 2 | 000 |622000 | | |--------------------------------------------+-----+-----+-------| | |викуплені емітентом | 3 | 000 |623000 | ----------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: