open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента

N 118/2007 ( 118/2007 ) від 19.02.2007 }
Про Положення про Комісію з питань

адміністративно-територіального устрою

Затвердити Положення про Комісію з питань
адміністративно-територіального устрою (додається).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 30 жовтня 2000 року

N 1168/2000

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 30 жовтня 2000 року N 1168/2000
ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань адміністративно-територіального устрою

1. Комісія з питань адміністративно-територіального устрою
(далі - Комісія) є консультативно-дорадчим органом при
Президентові України.
2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
узагальнення та аналіз пропозицій щодо внесення змін до
системи адміністративно-територіального устрою України;
підготовка пропозицій щодо приведення у відповідність з
Конституцією України мережі селищ та селищ міського типу, а також
системи рад у населених пунктах;
вивчення можливостей проведення укрупнення сільських
територіальних громад та внесення відповідних пропозицій;
організація вивчення іноземного досвіду формування системи
адміністративно-територіального устрою та розв'язання проблем у
цій сфері;
підготовка та експертиза проектів нормативно-правових актів з
питань адміністративно-територіального устрою.
4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:
звертатися із запитами з питань, віднесених до її
повноважень, до центральних та місцевих органів виконавчої влади
та їх посадових осіб, органів місцевого самоврядування, одержувати
від них безоплатно у встановленому порядку статистичні дані,
інформацію, довідкові, інші матеріали;
утворювати в разі потреби експертні групи, залучати у
встановленому порядку до участі в них представників органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових
установ та громадських організацій (за погодженням з їх
керівниками), а також незалежних експертів;
використовувати в установленому порядку міжнародну технічну
допомогу;
організовувати проведення конференцій, симпозіумів,
семінарів, нарад тощо.
5. Комісія у процесі виконання покладених на неї завдань
взаємодіє з органами державної влади та органами місцевого
самоврядування, а також з Державною комісією з проведення в
Україні адміністративної реформи, іншими дорадчими та
консультативними органами при Президентові України.
6. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови,
секретаря та членів Комісії.
Персональний склад Комісії затверджує Президент України.
Зміни до персонального складу Комісії вносяться за поданням
її голови.
7. Голова Комісії:
здійснює керівництво діяльністю Комісії, спрямовує роботу її
членів;
організовує попередній розгляд проектів документів, що
надходять до Комісії;
представляє Комісію у відносинах з органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями, в тому числі з міжнародними установами та
організаціями;
несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Комісію завдань.
8. Заступник голови Комісії виконує доручення голови Комісії,
а також виконує обов'язки голови Комісії у разі його відсутності.
9. Основною формою роботи Комісії є засідання, які
проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.
Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутня більшість
її членів.
На засідання Комісії можуть бути запрошені представники
органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
засобів масової інформації, а також провідні вчені та фахівці.
10. Комісія в межах наданих повноважень приймає рішення.
Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів. У разі
рівного розподілу голосів членів Комісії голос голови є
вирішальним.
Рішення Комісії оформляються протоколом, який підписує голова
Комісії.
Рішення Комісії є обов'язковими для розгляду центральними та
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
11. Організаційне, матеріально-технічне, фінансове, інше
забезпечення діяльності Комісії здійснює Кабінет Міністрів
України.
Забезпечення підготовки та проведення засідань Комісії
покладається на Головне управління організаційно-кадрової роботи
та взаємодії з регіонами Адміністрації Президента України.
12. Комісія для виконання покладених на неї завдань та
реалізації наданих прав використовує бланки зі своїм
найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: