open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Комплексну програму

підготовки державних службовців

З метою вдосконалення підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців
п о с т а н о в л я ю:
Затвердити Комплексну програму підготовки державних
службовців (додається).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 9 листопада 2000 року

N 1212/2000

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 9 листопада 2000 р. N 1212/2000

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
підготовки державних службовців

Становлення демократичної, правової, соціальної держави,
розвиток засад громадянського суспільства, інтеграція України в
Європейське співтовариство, проведення адміністративної реформи,
зокрема реформи системи державної служби, передбачають підготовку
висококваліфікованих управлінців, розширення професійної
підготовки фахівців, кандидатів, докторів наук у галузі державного
управління для заміщення посад в органах державної влади та
органах місцевого самоврядування, а також формування кадрового
резерву на ці посади.
Комплексна програма підготовки державних службовців (далі -
Програма) та заходи на її виконання (додаються) визначають цілі та
завдання органів державної влади та органів місцевого
самоврядування у справі розвитку професійного кадрового потенціалу
державного управління та місцевого самоврядування шляхом якісного
вдосконалення функціонування загальнонаціональної системи
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для
професійної діяльності у цих органах (далі - державні службовці).
Програма грунтується на положеннях Конституції України
( 254к/96-ВР ), Законах України "Про державну службу" ( 3723-12 ),
"Про освіту" ( 1060-12 ) та "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ), Указах Президента України від 23 лютого
2000 року N 276 ( 276/2000 ) "Про першочергові заходи щодо
реалізації Послання Президента України до Верховної Ради України
"Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічного та
соціального розвитку на 2000-2004 роки" ( 276а/2000 ) та від 14
квітня 2000 року N 599 ( 599/2000 ) "Про Стратегію реформування
системи державної служби в Україні", а також на інших
нормативно-правових актах з питань державної служби і професійного
навчання державних службовців.
Основними передумовами розроблення Програми є сучасні процеси
становлення демократичної, правової, соціальної держави, розвиток
засад громадянського суспільства, інтеграція України в Європейське
співтовариство, проведення адміністративної реформи, зокрема
реформування державної служби, спрямованого на вдосконалення
державного управління.
В Україні державне управління офіційно визнано одним з
основних видів професійної діяльності. У сфері державного
управління працюють близько 319 тис. керівників і спеціалістів,
посади яких віднесено до певних категорій посад державних
службовців. З них близько третини обіймають посади керівників.
З метою професіоналізації цього виду діяльності сформовано
освітню та наукову галузі "Державне управління". Утворено
Українську Академію державного управління при Президентові України
та її філіали. До професійної підготовки державних службовців
залучено провідні вищі навчальні заклади України. Функціонує
механізм акредитації та ліцензування навчальних закладів в
освітній галузі "Державне управління", розгорнуто мережу закладів
підвищення кваліфікації державних службовців, здійснюється
підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів вищої
кваліфікації через аспірантуру, докторантуру, захист дисертацій у
спеціалізованих учених радах за спеціальностями галузі науки
"Державне управління".
Багатоаспектність функцій і завдань, що реалізуються органами
державної влади та органами місцевого самоврядування у
різноманітних сферах, актуалізують необхідність отримання
професійної підготовки та її постійного оновлення відповідно до
потреб економічного та соціального розвитку країни, становлення
громадянського суспільства. Особливо це стосується керівних посад.
Сьогодні освітньо-кваліфікаційна структура кадрів ще не відповідає
вимогам професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних
службовців. Недостатніми є обсяги та якість підготовки фахівців у
освітній галузі "Державне управління".
Сучасні потреби державотворення, процеси професіоналізації
державного управління і місцевого самоврядування викликають
необхідність вирішення низки проблем, серед яких:
- визнання професійного навчання як обов'язкової невід'ємної
складової професійної діяльності державних службовців та осіб з
кадрового резерву і роботи з персоналом та розвиток гарантованих
державою умов для такого навчання;
- формування змісту професійного навчання та організація
навчального процесу відповідно до потреб економічного і
соціального розвитку держави на основі впровадження сучасних
наукових досліджень та широкого використання вітчизняного і
іноземного досвіду у сфері державного управління та державної
служби;
- удосконалення мережі навчальних закладів професійної
підготовки персоналу державної служби на конкурсній основі та їх
функціонування переважно на основі державного замовлення;
- розширення професійної підготовки фахівців за іншими
освітніми і науковими галузями та спеціальностями відповідно до
потреб професіоналізації персоналу органів державної влади та
органів місцевого самоврядування;
- залучення науково-педагогічного та наукового потенціалу
вищої школи, академічної та галузевої науки до підготовки фахівців
та науковців для професійної діяльності у сфері державного
управління та місцевого самоврядування;
- запровадження відбору талановитої молоді для навчання,
професійно спрямованого до роботи в органах державної влади та
органах місцевого самоврядування;
- забезпечення єдності і дієвості управління та регулювання
діяльності всіх елементів системи навчання державно-управлінських
кадрів.
Комплексна програма передбачає підготовку державних
службовців, які відзначатимуться:
- здатністю запроваджувати цінності демократичної, правової,
соціальної держави та громадянського суспільства, неухильно
відстоювати права і свободи людини і громадянина;
- професійними уміннями і навичками, що грунтуються на
сучасних спеціальних знаннях, аналітичних здібностях та
майстерності застосування засобів і методів управлінської науки;
- стратегічним мисленням та особистісними якостями,
необхідними для прийняття та успішної реалізації управлінських
рішень.
1. Основні цілі та завдання
Програма призначена для забезпечення потреб органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, інших органів та
організацій, на які поширюється чинність Закону України "Про
державну службу" ( 3723-12 ), у працівниках з високим рівнем
професіоналізму та культури, здатних компетентне і відповідально
виконувати завдання та функції держави, впроваджувати новітні
соціальні технології, сприяти інноваційним процесам.
Програма визначає основні завдання щодо вдосконалення
професійного навчання працівників органів державної влади та
органів місцевого самоврядування з урахуванням прогнозів
соціально-економічного та політичного розвитку держави,
запровадження адміністративно-процесуальних механізмів виконання
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,
освітньо-кваліфікаційних характеристик підготовки і
професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних
службовців, інших нормативно-правових актів.
Має бути чітко визначено особливості навчання та залучення
фахівців до державного управління як виду діяльності в цілому, так
і для окремих його напрямів - у соціальній, гуманітарній,
економічній, оборонній, міжнародній тощо сферах.
Водночас потребують наукового обгрунтування вимоги до
навчання фахівців для роботи на різних категоріях посад державних
службовців, зокрема тих, хто здійснює керівні функції на вищих
посадах (управлінська еліта), а також значної за чисельністю
частки спеціалістів.
Результати навчання державних службовців, осіб з їх кадрового
резерву мають стати однією з найважливіших умов прийому на
державну службу, просування по службі, в тому числі присвоєння
чергового рангу тощо.
Необхідно забезпечити поступовий перехід до заміщення посад
державних службовців, насамперед керівних, фахівцями, які здобули
вищу освіту в освітній галузі "Державне управління" та за
спеціальностями інших галузей освіти, зокрема права, економіки,
спрямованими на професійну діяльність на державній службі.
Професійне навчання має цілеспрямовано формувати здатність
державних службовців до здійснення нормативно-проектних,
аналітичних, організаційно-розпорядчих, консультативно-дорадчих та
контрольних функцій.
Серед завдань, що мають бути вирішені Програмою, основними є:
- приведення обсягів та змісту підготовки державних
службовців та їх кадрового резерву у відповідність із поточними та
перспективними потребами органів державної влади та органів
місцевого самоврядування;
- визначення освітньо-кваліфікаційної структури підготовки
фахівців в освітній та науковій галузях "Державне управління",
оптимізація переліку напрямів, спеціальностей і спеціалізацій цієї
підготовки фахівців, зокрема для потреб формування управлінської
еліти;
- формування змісту навчання, виходячи з його цільового
спрямування, завдань і функцій органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, посадових обов'язків державних
службовців, попередньо здобутої ними освіти, досвіду управлінської
діяльності, інтересів і потреб особистості;
- застосування сучасних технологій реалізації змісту
навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію,
запровадження дистанційної, очно-заочної та екстернатної форм
підготовки;
- вироблення та постійна актуалізація освітніх стандартів у
галузі "Державне управління";
- оптимізація мережі навчальних закладів системи на засадах
поточного та стратегічного планування потреб у професійному
навчанні працівників органів державної влади та органів місцевого
самоврядування;
- залучення провідних, у першу чергу національних, вищих
навчальних закладів України до підготовки фахівців за
спеціальностями, орієнтованими на професійну діяльність в органах
державної влади та органах місцевого самоврядування, насамперед з
економіки, права, політології, соціології, менеджменту тощо;
- вирішення проблем ресурсного, зокрема нормативно-правового
і кадрового, забезпечення системи підготовки державних службовців
на рівні, достатньому для якісного і своєчасного виконання завдань
Програми.
Реалізація завдань Програми має супроводжуватися просвітою
широких верств населення з питань державного будівництва,
державного управління, державної служби. Процедури залучення до
державної служби, відбору на навчання мають сприяти омолодженню
управлінських кадрів через пошук і навчання талановитої молоді,
стимулювання участі її в справах управління державою.
Особливої уваги потребує дальший розвиток системи підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців,
уточнення її завдань з урахуванням необхідності формування
керівної еліти, а також забезпечення розширення навчання фахівців.
Для цього має бути запроваджено новітні технології навчання, що
дасть змогу прискорити виконання завдань Програми.
Важливим є вирішення питань раціонального використання на
державній службі професійно підготовлених фахівців, посилення
відповідальності за це керівників органів державної влади та
органів місцевого самоврядування.
Забезпечення ефективності та результативності професійного
навчання державних службовців потребує постійної взаємодії органів
державної влади та органів місцевого самоврядування з навчальними
закладами та учасниками навчального процесу.
Програма має здійснюватися на основі вдосконаленої
нормативно-правової бази функціонування загальнонаціональної
системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців.
2. Концептуальні засади підготовки фахівців для

професійної діяльності в державному управлінні
Підготовка фахівців для професійної діяльності в державному
управлінні здійснюється шляхом:
професійного навчання із здобуттям вищої освіти в освітній
галузі "Державне управління" та підвищення кваліфікації в цій
галузі;
функціональної спеціалізації підготовки фахівців інших
освітніх галузей за спеціальностями, професійно спрямованими на
державне управління, передусім з економіки, права, політології,
соціології, менеджменту.
Зміст професійного навчання державних службовців повинен
формуватися з урахуванням прогнозів соціально-економічного та
політичного розвитку держави, запровадження
адміністративно-процесуальних механізмів виконання Конституції
( 254к/96-ВР ) та законів України, освітньо-кваліфікаційних
характеристик підготовки і професійно-кваліфікаційних
характеристик посад державних службовців, інших
нормативно-правових актів і реалізуватися через сукупність
освітньо-професійних і професійних програм.
Сукупність освітньо-професійних і професійних програм
підвищення кваліфікації має забезпечувати багатопрофільне
професійне навчання та орієнтацію на підготовку управлінців і
включати: освітньо-професійні програми в освітній галузі "Державне
управління"; освітньо-професійні програми у сфері управлінських
технологій та за напрямами державної служби; професійні програми
функціональної спеціалізації "Державна служба"; професійні
програми підвищення кваліфікації державних службовців; програми
тематичних короткотермінових і постійно діючих семінарів, а також
стажування державних службовців.
Зміст навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
фахівців в освітній галузі "Державне управління" має
міждисциплінарний характер із спрямуванням на опанування знань,
вмінь, цінностей, необхідних для професійної діяльності в цій
галузі.
Зміст навчання за освітньо-професійними програмами у сфері
управлінських технологій державної служби (зокрема, підготовка
магістрів за спеціальністю "Державна служба") має включати
практичні аспекти діяльності працівників державного апарату щодо
виконання та забезпечення реалізації завдань і функцій держави;
розроблення та впровадження економічної, соціальної, гуманітарної
політики; забезпечення соціального партнерства; технологію
державного управління; організацію та функціонування державної
служби тощо.
Освітньо-професійні програми підготовки магістрів в освітній
галузі "Державне управління" передбачають опанування інформаційних
технологій, державної та однієї з іноземних мов.
Зміст навчання за професійними програмами функціональної
спеціалізації "Державна служба" в межах спеціальностей вищої
освіти забезпечує поглиблену правову, економічну, політологічну,
управлінську підготовку та засвоєння досвіду управлінської
діяльності. Необхідно визначити перелік таких напрямів підготовки
фахівців із вищою освітою, де доцільно запровадження зазначеної
функціональної спеціалізації.
Зміст навчання за професійними програмами підвищення
кваліфікації державних службовців має бути спрямований на
оновлення та поглиблення соціально-гуманітарних,
політично-правових, економічних, управлінських та спеціальних
фахових знань і умінь, включаючи вивчення вітчизняного та
іноземного досвіду з державного управління та державної служби,
фахового досвіду, необхідного для осіб, які займають посади певної
категорії державних службовців. Навчання за професійними
програмами підвищення кваліфікації державних службовців є основною
формою підвищення кваліфікації.
Програми тематичних семінарів передбачають вивчення сучасних
питань державного будівництва, державного управління, місцевого
самоврядування, державної служби, соціального партнерства, нових
законодавчих та інших нормативно-правових актів, актуальних
правових, економічних, соціальних, політологічних питань,
вітчизняного та іноземного досвіду державного управління,
стратегічного менеджменту тощо.
Тематичні постійно діючі семінари організовуються для
комплексного вивчення проблем державного управління, правових,
економічних, соціальних, політологічних питань, обміну передовим
досвідом, підвищення рівня професійної та мовної культури
державних службовців.
Тематичні короткотермінові семінари проводяться з метою
вивчення актуальних питань державного управління, нових
законодавчих і нормативно-правових актів, передового вітчизняного
та іноземного досвіду тощо. До них також належить участь державних
службовців у конференціях, симпозіумах, виставках тощо (у тому
числі за кордоном).
Зміст програми стажування державних службовців у центральних
і місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого
самоврядування спрямовано на здобуття досвіду управлінської
діяльності, оволодіння організаційними навичками та уміннями.
Тематика дисертаційних досліджень з підготовки вищих
управлінських кадрів, науково-педагогічних і наукових працівників
у галузі "Державне управління" в аспірантурі та докторантурі
Української Академії державного управління при Президентові
України та інших провідних наукових установ і вищих навчальних
закладів України має бути спрямована на розв'язання актуальних
проблем сучасного державотворення, державного управління,
державної служби, місцевого самоврядування, регіонального розвитку
та їх кадрового і наукового забезпечення.
Концептуальні засади змісту формування професійного навчання
державних службовців мають застосовуватися вищими навчальними
закладами, що здійснюють підготовку працівників для роботи в
органах державної влади, а також при спеціалізації підготовки
фахівців, зокрема державних службовців, в інших навчальних
закладах у межах інших спеціальностей, професійно спрямованих на
діяльність в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Вимоги до змісту підготовки фахівців для професійної
діяльності в державному управлінні визначає Головне управління
державної служби України за участю Української Академії державного
управління при Президентові України та інших державних замовників
цього навчання.
3. Удосконалення загальнонаціональної системи

підготовки, перепідготовки та підвищення

кваліфікації державних службовців
Професійна підготовка державних службовців передбачає
здобуття вищої освіти за спеціальностями освітньої галузі
"Державне управління"; навчання за програмами функціональної
спеціалізації "Державна служба" спеціальностей інших галузей,
спрямованих на діяльність у певній сфері державного управління, а
також навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації;
в аспірантурі та докторантурі.
Професійна підготовка управлінських кадрів для зайняття
посад, віднесених до вищих категорій (управлінської еліти),
забезпечується Українською Академією державного управління при
Президентові України, її філіалами та вищими навчальними
закладами, в першу чергу національними, а також шляхом захисту
наукових дисертацій з проблематики державного управління та
державної служби.
Підготовка осіб керівного складу та спеціалістів для зайняття
посад державної служби інших категорій за спеціальностями
освітньої галузі "Державне управління" здійснюється вищими
навчальними закладами IV рівня акредитації.
Навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації
державних службовців має здійснюватися в разі: зарахування до
кадрового резерву; прийняття на державну службу; зайняття посади
вищої категорії (протягом першого року); перед черговою атестацією
державного службовця; наявності виробничих потреб.
Крім того, до основних видів підвищення кваліфікації
державних службовців, що мають забезпечити його безперервність,
належить навчання:
за програмами тематичних постійно діючих та короткотермінових
семінарів, що проводяться з урахуванням потреб у підвищенні
ефективності виконання посадових обов'язків і результатів
щорічного проведення оцінки професійної діяльності державних
службовців;
за програмами стажування державних службовців в органах
державної влади та органах місцевого самоврядування, а також за
кордоном;
шляхом самоосвіти за річними програмами, а також участі у
наукових дослідженнях з проблематики державного управління.
Тематичні постійно діючі семінари організовуються органами
державної влади та органами місцевого самоврядування із залученням
навчальних закладів, освітню діяльність яких ліцензовано або
акредитовано у галузі "Державне управління".
З метою розширення обсягів професійного навчання державних
службовців доцільно запроваджувати очно-заочну, дистанційну та
екстернатну форми навчання за умови належного організаційного,
навчально-методичного та інформаційного забезпечення.
Мережа навчальних закладів системи професійного навчання
державних службовців має формуватися на конкурсних засадах із
запровадженням удосконалених і прозорих механізмів ліцензування та
акредитації навчальних закладів.
Конкурсний відбір навчальних закладів для реалізації
державного замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації
державних службовців, які обіймають посади V - VII категорій,
здійснюється державними замовниками у порядку, визначеному
Міністерством економіки України та Головним управлінням державної
служби України.
До пріоритетних напрямів реалізації Програми слід віднести
забезпечення безперервного навчання широких верств населення
країни з питань державного будівництва, державного управління,
державної служби, а також пошук талановитої молоді, залучення її
до справ управління державою.
Парадигмою просвіти широких верств населення, професійного
навчання державних службовців є розгляд держави, державного
управління, державної служби як позитивних цінностей та вищого
досягнення розвитку демократичної, соціальної, правової держави,
громадянського суспільства.
З цією метою необхідно поширити управлінську підготовку в
навчальних закладах середньої, вищої та післядипломної освіти,
здійснити комплекс заходів щодо пошуку талановитої молоді для
дальшого професійного навчання та залучення її до державної
служби.
Залучення талановитої молоді до державного управління має
бути прозорим, постійним, гарантованим державою для відібраних за
конкурсом студентів, випускників вищих навчальних закладів,
молодих учених і фахівців за участю молодіжних організацій.
Основними критеріями відбору талановитої молоді є результати
навчання та професійні досягнення, творчі та розумові здібності,
моральні якості і бажання працювати у системі державної служби.
Критерії та умови відбору визначаються вищими навчальними
закладами за погодженням з Головним управлінням державної служби
України.
Студентам (слухачам) вищих навчальних закладів необхідно
створити умови для навчання за державним замовленням, зарахування
на час навчання до кадрового резерву органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, відбору для продовження навчання
за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів в
освітній галузі "Державне управління".
Слухачі, які пройшли підготовку за професійними програмами
функціональної спеціалізації "Державна служба", повинні мати
переваги щодо направлення їх на навчання за освітньо-професійними
програмами підготовки магістрів в освітній галузі "Державне
управління" за державним замовленням до Української Академії
державного управління при Президентові України та інших вищих
навчальних закладів, акредитованих в освітній галузі "Державне
управління".
4. Ресурсне забезпечення Програми
Основним джерелом фінансування загальнонаціональної системи
навчання державних службовців є бюджетні кошти, передбачені для
цієї мети, та інші кошти, не заборонені законодавством.
Формування державного замовлення на навчання державних
службовців має здійснюватися з урахуванням прогнозних потреб.
Основою стратегічного і поточного планування професійного
навчання кадрів органів державної влади та органів місцевого
самоврядування є системне визначення кількісних та якісних потреб
у кадровому забезпеченні цих органів.
Стратегічне планування професійного навчання державних
службовців базується на конституційних і законодавчих засадах і
визначається основними положеннями послань Президента України до
Верховної Ради України.
Поточне планування професійного навчання державних службовців
спрямовано на забезпечення його безперервності та реалізується у
ході виконання Державної програми економічного та соціального
розвитку України.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування
зобов'язані неухильно дотримуватися визначених нормативних
показників із забезпечення безперервного навчання державних
службовців.
Державні замовники та порядок формування державного
замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади та органів
місцевого самоврядування визначаються згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 14 липня 1999 року N 1262 ( 1262-99-п ) "Про
фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади та органів місцевого
самоврядування".
Фінансове забезпечення системи навчання державних службовців
має включати також видатки на відшкодування витрат, пов'язаних з
відрядженнями працівників органів державної влади та органів
місцевого самоврядування для підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації.
З метою розвитку матеріально-технічної бази навчальні заклади
можуть, крім коштів державного та місцевих бюджетів,
використовувати власні кошти, отримані від надання освітніх,
науково-методичних, консультаційних, інформаційних, експертних та
інших послуг за договорами з юридичними та фізичними особами,
доходи від реалізації навчальної, науково-методичної літератури та
іншої продукції, кошти громадських організацій, добровільні
внески, кошти міжнародної технічної допомоги, а також з інших
джерел, не заборонених законодавством.
Наукове супроводження підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців є важливою умовою
актуалізації змісту навчання та підвищення його ефективності.
Першочергового наукового розроблення потребують такі проблеми, як
визначення потреб державного управління у кадровому забезпеченні;
формування змісту навчання відповідно до державних потреб;
розроблення державних стандартів в освітній галузі "Державне
управління"; проведення моніторингу ефективності навчання тощо.
Результати наукових досліджень мають широко використовуватися для
підготовки монографій, підручників, навчальних і методичних
посібників, засобів контролю та у проведенні оцінки професійної
підготовки державних службовців, зокрема тестів.
Навчально-методичне забезпечення навчального процесу має
здійснюватися та постійно актуалізуватися відповідно до сучасних
вимог. Бібліотеки навчальних закладів мають укомплектовуватися
збірниками нормативно-правових актів, навчально-методичними
посібниками та періодичними виданнями, необхідними для засвоєння
навчальних програм.
З метою досягнення ефективності функціонування системи
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів
органів державної влади та органів місцевого самоврядування
необхідно формувати склад наукових і науково-педагогічних
працівників, приділяючи увагу їх фаховій підготовці відповідно до
спеціалізацій наукової галузі "Державне управління" та інших
галузей, які досліджують фундаментальні державно-управлінські,
економічні, правові, соціологічні та інші проблеми державотворення
в Україні, а також прикладні проблеми, спрямовані на реалізацію
державної політики, зокрема державного регулювання соціальне
орієнтованою ринковою економікою, регіональної політики
економічного та соціального розвитку, ефективності державного
управління та місцевого самоврядування тощо.
Аспірантура та докторантура в науковій галузі "Державне
управління" повинні стати дійовими формами підготовки кадрів вищої
кваліфікації для державної служби, а також науково-педагогічних
працівників для загальнонаціональної системи підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.
Відбір аспірантів та докторантів за спеціальностями наукової
галузі "Державне управління" регламентується законодавством та
здійснюється, як правило, з числа державних службовців, які мають
стаж державної служби, виявили схильність до науково-дослідної
діяльності, мають особисті наукові розробки у цій галузі.
До викладацької діяльності необхідно також залучати
керівників і фахівців, які володіють сучасними знаннями в освітній
та науковій галузях "Державне управління" та інших галузях знань,
досвідом викладацької та управлінської діяльності, зокрема з
питань ринкової економіки, управління персоналом тощо.
Для поліпшення кадрового забезпечення навчального процесу
необхідно:
- визначити кваліфікаційні вимоги до науково-педагогічних
працівників системи навчання державних службовців;
- установити кількісний склад науково-педагогічних
працівників, які здійснюють підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації державних службовців, за індивідуальними
нормами часу для розрахунку обсягу навантаження, встановленого на
основі рекомендацій Головного управління державної служби України
та Української Академії державного управління при Президентові
України в межах передбачених для цього коштів;
- організувати систематичне підвищення кваліфікації
викладачів, у тому числі шляхом стажування в органах державної
влади, органах місцевого самоврядування та акредитованих
навчальних закладах з метою набуття практичного досвіду
управлінської діяльності та апробації наукових здобутків.
Доцільно залучати науково-педагогічних працівників системи
вищої освіти, Національної академії наук України, Академії
правових наук України та інших наукових установ і об'єднань до
участі в діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування шляхом стажування, роботи в тимчасових творчих
колективах для розроблення державних, галузевих та регіональних
програм розвитку, нормативно-правових актів, проведення їх
експертизи, консультативної роботи тощо.
Необхідно посилити мотивацію та стимулювання роботи
викладачів шляхом установлення індивідуальних і диференційованих
норм навчального навантаження, включення до кадрового резерву
органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
нагородження державними нагородами та відомчими заохочувальними
відзнаками за особисті заслуги у підготовці управлінських кадрів.
Програма передбачає забезпечення соціального захисту студентів,
слухачів, аспірантів і докторантів.
Важливою складовою сучасної організації навчального процесу
державних службовців є його інформаційно-аналітичне забезпечення,
яке здійснюється шляхом впровадження сучасних інформаційних
технологій і є обов'язковим для кожного учасника навчального
процесу. Інформаційно-аналітичне забезпечення передбачає створення
інформаційно-методичного ресурсу професійного навчання державних
службовців і включає розроблення та систематичну актуалізацію
відповідних баз даних нормативно-правових і
організаційно-розпорядчих актів, науково-методичних, реєстрових,
навчальних, довідкових та інших документів і матеріалів.
Вивчення та ефективне використання іноземного досвіду з
питань професійного навчання державних службовців є одним із
засобів європейської та світової інтеграції України. Стратегічне
завдання міжнародного співробітництва у сфері професійного
навчання державних службовців полягає у забезпеченні участі
України у світових процесах удосконалення державних управлінських
структур та комплектування їх висококваліфікованими фахівцями.
Пріоритетними напрямами міжнародного співробітництва з питань
професійного навчання державних службовців з використанням
міжнародної технічної допомоги є:
- вивчення досвіду з формування змісту та організації
навчання державних службовців відповідно до прогнозів
соціально-економічного розвитку держави, регіону, певного
адміністративно-територіального утворення;
- розроблення концептуальних засад визначення змісту іспитів
та методики їх проведення для здійснення незалежної та
неупередженої оцінки якості професійного навчання державних
службовців і професійної придатності до державної служби на певних
посадах;
- направлення слухачів і викладачів навчальних закладів на
навчання до іноземних держав з метою вдосконалення фахової
підготовки;
- вивчення міжнародного досвіду управління державною службою
та професійним навчанням державних службовців;
- розширення практики підготовки та обміну з іноземними
партнерами необхідними для професійного навчання державних
службовців навчально-методичними та довідково-інформаційними
матеріалами тощо, в тому числі з використанням можливостей
інформаційних технологій;
- участь українських фахівців у міжнародних конгресах,
семінарах, конференціях, симпозіумах, нарадах з питань державного
управління та державної служби, професійного навчання державних
службовців;
- створення за міжнародної підтримки навчальних,
дослідницьких, методичних та інших центрів з питань державної
служби і професійного навчання державних службовців.
5. Управління Програмою
Координаційна рада з питань державної служби при Президентові
України визначає концептуальні аспекти розвитку
загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців, формування змісту
професійного навчання державних службовців, аналізує стан
виконання Програми та розглядає проекти заходів на її виконання.
Управління Програмою здійснюється Головним управлінням
державної служби України разом з Українською Академією державного
управління при Президентові України, органами державної влади та
органами місцевого самоврядування, які забезпечують реалізацію
заходів на виконання Програми, згідно із законодавством України.
Координація міжнародного співробітництва здійснюється
Міністерством економіки України та Головним управлінням державної
служби України.
Заходи на виконання Програми мають щороку враховуватися в
проектах Державної програми економічного та соціального розвитку
України, а їх фінансування передбачатися у проектах Державного
бюджету України та місцевих бюджетів.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

ДОДАТОК

до Комплексної програми підготовки

державних службовців
ЗАХОДИ

на виконання Комплексної програми

підготовки державних службовців

1. Підготувати проект Закону України "Про систему підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців".
Головдержслужба України, МОН

України, Мінпраці України,

Мінекономіки України, Мінфін

України, Українська Академія

державного управління при

Президентові України, Мін'юст

України, Національна академія наук

України, Академія правових наук

України
Липень 2004 року
2. Розробляти та погоджувати з Координаційною радою з питань
державної служби при Президентові України щорічні плани
вдосконалення нормативно-правових актів, що регулюють
функціонування загальнонаціональної системи підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців,
узгоджуючи їх з планами заходів, розробленими на виконання
Стратегії реформування системи державної служби в Україні.
Головдержслужба України,

Українська Академія державного

управління при Президентові

України, МОН України, інші органи

виконавчої влади
Щороку, починаючи з 2001 року
Концептуальні засади підготовки фахівців

для професійної діяльності в державному управлінні
3. Провести наукові дослідження з питань формування
концептуальних засад підготовки фахівців для професійної
діяльності в державному управлінні та змісту навчання державних
службовців і подати на розгляд Координаційної ради з питань
державної служби при Президентові України відповідні пропозиції.
Українська Академія державного

управління при Президентові

України, Головдержслужба України,

МОН України, Національна академія

наук України, Академія правових

наук України
Січень 2003 року
4. Переглянути перелік спеціальностей та спеціалізацій
підготовки державних службовців і внести в установленому порядку
зміни до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за
відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року
N 507 ( 507-97-п ).
Головдержслужба України, МОН

України, Мінпраці України,

Мінекономіки України, Українська

Академія державного управління при

Президентові України
Травень 2001 року
5. Переглянути перелік спеціальностей наукової галузі
"Державне управління", спеціальностей наукових працівників інших
галузей з дослідження проблем сучасного державотворення,
державного управління, державної служби, регіонального розвитку і
місцевого самоврядування.
ВАК України, МОН України,

Українська Академія державного

управління при Президентові

України, Головдержслужба України
Травень 2002 року
6. Розробити і запровадити освітньо-професійні програми
підготовки фахівців за спеціальностями освітньої галузі "Державне
управління" та професійні програми підвищення кваліфікації
державних службовців:
а) розробити:
нормативну складову освітньо-професійної програми підготовки
фахівців у сфері управлінських технологій (за спеціальністю
"Державна служба");
Головдержслужба України, МОН

України
Березень 2001 року
професійні програми функціональної спеціалізації "Державна
служба";
Головдержслужба України, МОН

України
Травень 2001 року
нормативну складову професійних програм підвищення
кваліфікації державних службовців;
Головдержслужба України,

Українська Академія державного

управління при Президентові

України, МОН України
Травень 2001 року
б) провести апробацію:
професійних програм підвищення кваліфікації державних
службовців;
Головдержслужба України,

Українська Академія державного

управління при Президентові

України, навчальні заклади системи

підготовки, перепідготовки та

підвищення кваліфікації державних

службовців (далі - навчальні

заклади)
Протягом 2001 - 2002 навчального

року
професійних програм функціональної спеціалізації "Державна
служба".
Головдержслужба України, навчальні

заклади
Протягом 2002 - 2003 навчального

року
7. Розробити та запровадити програму навчання широких верств
населення з питань державного будівництва, державного управління,
діяльності органів державної влади і органів місцевого
самоврядування.
МОН України, Головдержслужба

України, Українська Академія

державного управління при

Президентові України, Національна

академія наук України, Академія

правових наук України, навчальні

заклади
Вересень 2001 року
8. Розробити програми дисциплін, модулів, факультативів для
закладів середньої, вищої та післядипломної освіти з питань
державного управління.
МОН України, Головдержслужба

України, Українська Академія

державного управління при

Президентові України, навчальні

заклади
Вересень 2001 року
9. Забезпечувати за спеціальностями освітньої галузі
"Державне управління" належний рівень мовної підготовки.
Українська Академія державного

управління при Президентові

України, навчальні заклади,

Головдержслужба України, МОН

України
Постійно
10. Забезпечувати актуалізацію програм тематичних семінарів з
проблем державного будівництва, соціально-економічного розвитку та
їх реалізацію навчальними закладами, що здійснюють підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади та органів
місцевого самоврядування.
Українська Академія державного

управління при Президентові

України, навчальні заклади,

Головдержслужба України, органи

виконавчої влади, органи місцевого

самоврядування
Постійно
11. Організовувати та проводити спільні заходи органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, молодіжних
організацій з метою залучення молоді до розгляду проблем
державного управління, державної служби і місцевого
самоврядування.
Держкоммолодьспорттуризм України,

Головдержслужба України,

Держкомінформ України, Мінфін

України, інші органи виконавчої

влади, органи місцевого

самоврядування, Українська

Академія державного управління при

Президентові України, Молодіжний

Уряд України, Спілка молодих

державних службовців України, інші

молодіжні організації
Постійно
Удосконалення загальнонаціональної системи

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації

державних службовців
12. Забезпечувати безперервність, цілеспрямованість та
індивідуалізацію підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади та органів місцевого самоврядування.
Органи державної влади, органи

місцевого самоврядування
Постійно
13. Здійснювати систематичний аналіз функціонування системи
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців і на його основі розробляти практичні рекомендації,
інформаційні та інструктивні матеріали, спрямовані на дальше
вдосконалення роботи з кадрами.
Головдержслужба України,

Українська Академія державного

управління при Президентові

України, органи державної влади,

органи місцевого самоврядування
Постійно
14. Удосконалити порядок формування на конкурсних засадах
мережі навчальних закладів загальнонаціональної системи
професійного навчання державних службовців.
Головдержслужба України, МОН

України, Мінекономіки України
Квітень 2001 року
15. Удосконалити механізми і процедури ліцензування та
акредитації навчальних закладів в освітній галузі "Державне
управління".
Державна акредитаційна комісія

України, Головдержслужба України,

МОН України, Українська Академія

державного управління при

Президентові України
Квітень 2002 року
16. Забезпечити проведення ліцензування та акредитацію
діяльності навчальних закладів, що здійснюють підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в освітній
галузі "Державне управління".
Державна акредитаційна комісія

України, Головдержслужба України,

МОН України, Українська Академія

державного управління при

Президентові України,

міністерства, інші центральні

органи виконавчої влади, Рада

міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські державні

адміністрації, навчальні заклади.
Протягом 2001 року
17. Сприяти впровадженню у навчальний процес новітніх
освітніх технологій з підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців.
Головдержслужба України, МОН

України, Українська Академія

державного управління при

Президентові України, навчальні

заклади
Постійно
18. Розробити концепцію проведення оцінки якості підготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та
органів місцевого самоврядування.
Головдержслужба України,

Українська Академія державного

управління при Президентові

України, Мінпраці України, Мін'юст

України
Травень 2002 року
19. Започаткувати проведення всеукраїнських предметних
олімпіад серед учнів старших класів середньої загальноосвітньої
школи з питань державного управління та державної служби.
МОН України, Головдержслужба

України, Молодіжний Уряд України,

Спілка молодих державних

службовців України, інші молодіжні

організації
Травень 2002 року
20. Провести експеримент із впровадження професійних програм
функціональної спеціалізації "Державна служба" для відібраних за
конкурсом молодих фахівців.
Головдержслужба України, МОН

України, Мінпраці України,

Мінекономіки України, Мінфін

України
Протягом 2002 - 2003 навчального

року
Ресурсне забезпечення Програми
21. Враховувати під час формування проектів державного і
місцевих бюджетів та Державної програми економічного і соціального
розвитку України заходи на виконання Комплексної програми
підготовки державних службовців.
Мінфін України, Мінекономіки

України, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні, Київська

та Севастопольська міські державні

адміністрації, Головдержслужба

України, Українська Академія

державного управління при

Президентові України
Щороку
22. Забезпечувати стратегічне та поточне планування
професійного навчання працівників органів державної влади та
органів місцевого самоврядування.
Головдержслужба України,

Мінекономіки України,

міністерства, інші центральні

органи виконавчої влади, Рада

міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські державні

адміністрації, органи місцевого

самоврядування, Українська

Академія державного управління при

Президентові України
Постійно
23. Забезпечити перехід на визначені законодавством України
строки та види підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади та органів місцевого самоврядування.
Головдержслужба України, органи

державної влади, органи місцевого

самоврядування, Мінекономіки

України, Мінфін України, Мінпраці

України
Січень 2002 року
24. Розробити Положення про конкурсний відбір талановитої
молоді для навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
фахівців освітньої галузі "Державне управління" та професійними
програмами функціональної спеціалізації "Державна служба".
Головдержслужба України, МОН

України, Мінпраці України,

Мінекономіки України, Мінфін

України, Мін'юст України,

Українська Академія державного

управління при Президентові

України, Молодіжний Уряд України,

Спілка молодих державних

службовців України, інші молодіжні

організації
Листопад 2001 року
25. Розробити методичні рекомендації щодо порядку формування
державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації державних службовців.
Мінекономіки України,

Головдержслужба України
Березень 2002 року
26. Забезпечувати науковий супровід Програми та
функціонування системи професійного навчання державних службовців.
МОН України, Головдержслужба

України, Українська Академія

державного управління при

Президентові України, Національна

академія наук України
Постійно
27. Забезпечувати постійне оновлення та удосконалення
науково-методичного забезпечення професійного навчання державних
службовців.
Українська Академія державного

управління при Президентові

України, МОН України,

Головдержслужба України,

Національна академія наук України
Постійно
28. Підготувати необхідне нормативно-правове та
навчально-методичне забезпечення для запровадження очно-заочної,
дистанційної та екстернатної форм професійного навчання державних
службовців.
Головдержслужба України, МОН

України, Українська Академія

державного управління при

Президентові України
Березень 2002 року
29. Розробити індивідуальні нормативи педагогічного
навантаження та орієнтовні норми для розрахунку обсягу навчальної
роботи науково-педагогічних працівників, які здійснюють професійне
навчання державних службовців.
Головдержслужба України, МОН

України, Мінфін України,

Українська Академія державного

управління при Президентові

України
Квітень 2001 року
30. Забезпечувати залучення до професійного навчання
державних службовців провідних фахівців вищої школи, вчених,
керівних працівників органів державної влади та органів місцевого
самоврядування.
МОН України, Головдержслужба

України, Українська Академія

державного управління при

Президентові України, навчальні

заклади
Постійно

31. Створювати на конкурсних засадах авторські колективи для
підготовки програм, підручників, навчальних і методичних
посібників, тестів та інших засобів контролю результативності для
професійного навчання державних службовців та забезпечити їх
видання.
Головдержслужба України, МОН

України, інші центральні органи

виконавчої влади, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська та

Севастопольська міські державні

адміністрації, Українська Академія

державного управління при

Президентові України, Національна

академія наук України, Академія

правових наук України, Академія

педагогічних наук України,

навчальні заклади
Постійно
32. Розробити пропозиції щодо визначення вимог до
науково-педагогічних і наукових працівників, які залучаються до
професійного навчання державних службовців.
Головдержслужба України, МОН

України, Українська Академія

державного управління при

Президентові України, Національна

академія наук України, Академія

правових наук України, Академія

педагогічних наук України,

навчальні заклади
Постійно
33. Забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації
науково-педагогічних і наукових працівників системи професійного
навчання державних службовців, зокрема шляхом стажування в органах
державної влади та органах місцевого самоврядування.
Головдержслужба України, МОН

України, органи державної влади,

органи місцевого самоврядування,

Українська Академія державного

управління при Президентові

України, Національна академія наук

України, Академія правових наук

України, Академія педагогічних

наук України, навчальні заклади
Постійно
34. Підготувати пропозиції щодо створення Центру
дистанційного навчання при Українській Академії державного
управління при Президентові України із залученням міжнародної
технічної допомоги.
Українська Академія державного

управління при Президентові

України, Головдержслужба України
Березень 2001 року
35. Застосовувати сучасні інформаційні технології для
організації та проведення професійного навчання державних
службовців, забезпечити необхідний доступ до
інформаційно-методичного ресурсу державної служби.
МОН України, Головдержслужба

України, органи державної влади,

органи місцевого самоврядування,

Українська Академія державного

управління при Президентові

України, навчальні заклади
Постійно
36. Забезпечувати реалізацію пріоритетних напрямів
міжнародного співробітництва з питань професійного навчання
державних службовців.
Мінекономіки України, МЗС України,

Головдержслужба України,

Українська Академія державного

управління при Президентові

України
Постійно

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: