open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 16 листопада 2000 р. N 1718

Київ
Деякі питання державного регулювання діяльності

з використання джерел іонізуючого випромінювання
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1006 ( 1006-2001-п ) від 09.08.2001

N 912 ( 912-2002-п ) від 01.07.2002

N 1253 ( 1253-2007-п ) від 24.10.2007 }

Відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у
сфері використання ядерної енергії" ( 1370-14 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок державної реєстрації джерел іонізуючого
випромінювання;
перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з
використання яких звільняється від ліцензування.
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
4 серпня 1997 р. N 847 ( 847-97-п ) "Про створення Державного
регістру джерел іонізуючого випромінювання" (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 32, с. 6; 1999 р., N 42, ст. 2096) зміни,
що додаються.
3. Міністерству екології та природних ресурсів, Державному
комітетові промислової політики привести у тримісячний термін свої
нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Перший

віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 листопада 2000 р. N 1718
ПОРЯДОК

державної реєстрації джерел іонізуючого

випромінювання

Загальні положення
1. Цей Порядок поширюється:
на юридичних та фізичних осіб, які є власниками джерел
іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ) чи за якими ДІВ
закріплені на праві повного господарського відання або
оперативного управління, чи перебувають в їх володінні та/або
користуванні;
на органи Державного регістру джерел іонізуючого
випромінювання;
на органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать
підприємства, установи та організації, діяльність яких пов'язана з
використанням ДІВ.
2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке
значення:
органи Державного регістру джерел іонізуючого
випромінювання - Головний реєстровий центр Державного регістру
джерел іонізуючого випромінювання (далі - Головний реєстровий
центр) та реєстрові центри, кількість та місце розташування яких
встановлюються Держатомрегулювання (далі - реєстрові центри);
{ Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1253 ( 1253-2007-п ) від 24.10.2007 }
реєстрант - юридична або фізична особа, яка звертається до
Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання (далі -
Регістр) для здійснення державної реєстрації ДІВ.
Порядок збору та оброблення інформації про ДІВ
3. Реєстрові центри здійснюють збір інформації про ДІВ, що
надходить від реєстрантів у вигляді:
реєстраційних карток, правила заповнення яких затверджуються
спільно Держатомрегулювання і МОЗ;
повідомлень, складених за формами 1 і 2 згідно з додатком 1
(далі - форма 1 і форма 2). Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1006
( 1006-2001-п ) від 09.08.2001 )
4. Реєстрові центри в десятиденний термін з дня отримання
реєстраційних карток проводять перевірку правильності їх
заповнення, внесення до карток службових записів, присвоєння
ідентифікаційних номерів ДІВ, формування реєстраційних карток в
електронному вигляді та передачу їх до Головного реєстрового
центру. Один примірник реєстраційної картки зберігається в
реєстровому центрі за місцезнаходженням реєстранта, другий -
передається реєстранту.
5. У разі потреби реєстрові центри надають консультаційну
допомогу реєстрантам під час заповнення реєстраційних карток.
6. Якщо реєстрант не подав реєстраційну картку в терміни,
визначені цим Порядком, реєстровий центр інформує про це Головний
реєстровий центр, який, отримавши таку інформацію, надсилає
повідомлення про це органу виконавчої влади, що видав ліцензію на
використання ДІВ.
7. Головний реєстровий центр здійснює оброблення
реєстраційних карток і повідомлень, що надходять від реєстрових
центрів, та вносить відповідні дані цих реєстраційних карток до
єдиної інформаційної комп'ютерної облікової системи ДІВ.
8. Головний реєстровий центр щороку подає до
Держатомрегулювання і МОЗ за затвердженою ними формою звіт про
стан ведення державної реєстрації ДІВ. ( Пункт 8 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1006 ( 1006-2001-п ) від
09.08.2001 )
Обов'язки реєстрантів щодо реєстрації ДІВ
9. Юридична або фізична особа, яка провадить діяльність з
використанням ДІВ, що підлягають державній реєстрації, зобов'язана
подати реєстраційні картки до реєстрового центру за
місцезнаходженням ДІВ. На кожне ДІВ заповнюється окрема
реєстраційна картка.
10. Для реєстрації ДІВ реєстрант подає до відповідного
реєстрового центру такі документи:
реєстраційні картки на паперовому носії у двох примірниках;
копію документа про сплату реєстраційного збору на рахунок
Головного реєстрового центру.
11. Реєстрант подає реєстраційну картку в разі:
1) придбання ДІВ;
2) виробництва ДІВ;
3) закріплення ДІВ за державним підприємством чи державною
установою на праві повного господарського відання або оперативного
управління;
4) зміни місцезнаходження ДІВ;
5) передачі закритих ДІВ для технічного обслуговування;
6) переведення закритих ДІВ до категорії радіоактивних
відходів (далі - РАВ);
7) виведення нерадіонуклідних ДІВ з робочого стану в такий
спосіб, щоб його відновлення було неможливим;
8) отримання результатів державної інвентаризації ДІВ та
щорічної інвентаризації ДІВ. Якщо за результатами щорічної
інвентаризації жоден запис у реєстраційних картках ДІВ не змінився
з часу останнього подання їх до реєстрового центру, то нові картки
не заповнюються. У цьому разі до реєстрового центру надсилається
перелік ідентифікаційних номерів таких ДІВ.
12. Операції з ДІВ, зазначені в пункті 11 цього Порядку,
дозволяється здійснювати тільки після реєстрації ДІВ у реєстровому
центрі, крім випадків, зазначених у підпунктах 6 - 8 пункту 11.
13. У разі здійснення інших операцій з ДІВ, зазначених в
реєстраційних картках як "зміна відомостей", реєстрант
зобов'язаний подати до реєстрового центру не пізніше ніж 10 днів з
моменту проведення змін повідомлення щодо них за формою 1.
14. У разі крадіжки, втрати або відсутності ДІВ з інших
причин реєстрант не пізніше ніж за 10 днів надсилає до реєстрового
центру копію реєстраційної картки з відповідною відміткою.
15. Під час передачі ДІВ, переведених до категорії РАВ, до
спеціалізованого підприємства з поводження з РАВ реєстрант передає
цьому підприємству реєстраційні картки на відповідні ДІВ.
16. Спеціалізовані підприємства з поводження з РАВ подають
реєстраційні картки до Головного реєстрового центру в 10-денний
термін з відміткою про прийняття ДІВ, переведених до категорії
РАВ.
17. Медичні заклади, які використовують відкриті ДІВ та
радіонуклідні генератори медичного призначення, що застосовуються
в медичній практиці та відповідно до пункту 28 цього Порядку не
підлягають державній реєстрації, подають до Головного реєстрового
центру піврічні звіти за формою згідно з додатком 2 до 15 червня
та до 15 січня.
18. Реєстрація ДІВ у Регістрі у разі їх постачання
здійснюється у такому порядку:
1) організації - постачальники ДІВ (посередники), які
провадять діяльність на території України, після придбання ДІВ,
але не пізніше ніж 10 днів з дати їх отримання подають до
Головного реєстрового центру повідомлення за формою 2;
2) якщо протягом 10 днів ДІВ було реалізовано, посередник не
пізніше ніж 10 днів з дати відчуження ДІВ надсилає повідомлення за
формою 2 до Головного реєстрового центру та реєстрового центру за
місцезнаходженням одержувача ДІВ.
19. Виробники ДІВ реєструють їх у Регістрі у такому порядку:
1) виробник, який виготовив ДІВ та оформив у встановленому
порядку технічну документацію на них, не пізніше 30 днів з дати
виготовлення ДІВ подає до Головного реєстрового центру
повідомлення за формою 2;
2) у разі збуту ДІВ постачальникові або безпосередньо
користувачеві ДІВ, а також у разі закріплення ДІВ за державним
підприємством чи державною установою на праві повного
господарського відання або оперативного управління, виробник
надсилає до Головного реєстрового центру повідомлення за формою 2;
3) якщо виробник ДІВ протягом 30 днів не здійснив відчуження
ДІВ, то він реєструє їх за процедурою, встановленою пунктом 10
цього Порядку, за місцезнаходженням ДІВ.
20. На монтажно-налагоджувальні підприємства та організації,
які обслуговують ДІВ та/або проводять сертифікаційні випробування
з метою продовження терміну служби ДІВ, поширюється процедура
реєстрації ДІВ у Регістрі, встановлена пунктом 10 цього Порядку,
якщо термін перебування ДІВ на обслуговуванні чи термін проведення
сертифікації перевищує 15 днів.
Обов'язки органів виконавчої влади, які причетні до

діяльності, пов'язаної з поводженням з ДІВ, щодо

подання відомостей до Регістру
21. Орган виконавчої влади, який видає дозвіл на імпорт або
експорт ДІВ, подає до Головного реєстрового центру в п'ятиденний
термін повідомлення за формою 2 і одночасно доводить до відома
імпортера інформацію щодо необхідності реєстрації ДІВ у Регістрі.
22. Органи Держмитслужби за фактом ввезення (вивезення) ДІВ
подають до Головного реєстрового центру у п'ятиденний термін
повідомлення за формою 2 про ввезення (вивезення) ДІВ через митний
кордон України.
23. Органи виконавчої влади, на території яких знайдено
(виявлено) ДІВ, подають у 10-денний термін до реєстрового центру
повідомлення за формою 1.7 РК, заповнене в тому обсязі, який
дозволяє наявна інформація про ДІВ.
ДІВ, які підлягають державній реєстрації в Регістрі
24. Реєстрації в Регістрі підлягають ДІВ, які знаходяться або
вироблені на території України, а також джерела, ввезені чи
вивезені через державний кордон України, в тому числі в разі їх
транзиту через територію України.
25. Реєстрації в Регістрі підлягають закриті й відкриті ДІВ,
які відповідають одночасно таким умовам:
сумарна активність джерела та його питома активність є вищою
ніж рівень звільнення від регулюючого контролю, визначений згідно
з додатком 3;
період напіврозпаду радіонукліда становить більш як 30 днів;
потужність еквівалентної дози на відстані 0,1 м від поверхні
джерела перевищує 1 мкЗв/год.
26. Реєстрації в Регістрі підлягають нерадіонуклідні
установки та пристрої, які генерують іонізуюче випромінювання у
разі, коли вони не звільняються від регулюючого контролю.
27. Набір еталонних метрологічних ДІВ, складений
підприємством - виробником ДІВ, реєструється як одне джерело
іонізуючого випромінювання.
ДІВ, які не підлягають державній реєстрації в Регістрі
28. Не підлягають державній реєстрації в Регістрі такі ДІВ:
контрольні джерела у складі радіометричної апаратури, для
яких потужність еквівалентної дози на відстані 0,1 м від поверхні
ДІВ не перевищує 1 мкЗв/год.;
радіофармацевтичні препарати (обліковуються в Регістрі згідно
з пунктом 17 цього Порядку);
ДІВ іонізуючого випромінювання, які належать Збройним Силам.
Порядок подання Регістру інформації про ДІВ,

ведення їх обліку, зняття з обліку
29. Первинне подання до Регістру інформації про ДІВ, що
знаходяться в Україні, здійснюється за даними державної
інвентаризації ДІВ, яка проводиться відповідно до Інструкції з
проведення державної інвентаризації ДІВ ( z0187-00 ).
30. Надалі інформація вноситься до Регістру в усіх випадках,
передбачених пунктом 11 цього Порядку.
31. Облік ДІВ, контроль за їх знаходженням і переміщенням,
аналіз якісного та кількісного складу ДІВ здійснюється Головним
реєстровим центром.
32. Зняття з обліку ДІВ у Регістрі провадиться Головним
реєстровим центром у разі:
переведення ДІВ до категорії РАВ - після надходження
реєстраційної картки від спеціалізованого підприємства з
поводження з РАВ з відміткою в записі 152 "прийнято на
захоронення";
виведення ДІВ з робочого стану в такий спосіб, щоб його
відновлення було неможливим;
експорту ДІВ за межі України (без зобов'язання прийняти ДІВ
на захоронення) - після надходження повідомлення від органів
Держмитслужби;
звільнення ДІВ від регулюючого контролю.
33. Облік ДІВ у Регістрі здійснюється за такою процедурою:
1) у разі імпорту:
якщо до Головного реєстрового центру надходить повідомлення
від органу виконавчої влади, який видав дозвіл на імпорт ДІВ, та
від органу Держмитслужби, дані, що містяться у повідомленнях,
вносяться до Регістру в режимі передреєстрації (попереднє внесення
інформації про ДІВ до Регістру в режимі очікування надходження
реєстраційної картки);
якщо до Головного реєстрового центру надходить реєстраційна
картка від кінцевого одержувача джерела (джерел) з відміткою
"імпорт", проводиться перевірка даних, отриманих від органу
виконавчої влади, який видав дозвіл на ввезення ДІВ, на
відповідність даним, отриманим від органу Держмитслужби, після
чого інформація про ДІВ вноситься до Регістру. В разі
невідповідності зазначених даних вони підлягають уточненню шляхом
розсилання відповідних запитів;
2) у разі експорту:
якщо до Головного реєстрового центру надходить повідомлення
від органу виконавчої влади, який видав дозвіл на експорт ДІВ, та
від органу Держмитслужби, дані, що містяться у повідомленнях,
вносяться до Регістру в режимі передреєстрації;
після надходження до Регістру реєстраційної картки експортера
проводиться перевірка даних, отриманих від органу виконавчої
влади, який видав дозвіл на вивезення ДІВ, на відповідність даним,
отриманим від органу Держмитслужби. При цьому в реєстраційній
картці робиться відмітка про зняття ДІВ з обліку згідно з пунктом
32 цього Порядку або про залишення на обліку в Регістрі, якщо ДІВ
повертається в Україну. В разі невідповідності зазначених даних
вони підлягають уточненню шляхом розсилання відповідних запитів;
3) у разі транзиту:
дані, що містяться в повідомленні органу Держмитслужби щодо
ввезення ДІВ в Україну, вносяться до Регістру в режимі
передреєстрації. ДІВ знімається з обліку в Регістрі після
отримання повідомлення від Держмитслужби про вивезення цього ДІВ;
якщо повідомлення про вивезення ДІВ не надійшло до Регістру в
15-денний термін, то інформація підлягає уточненню шляхом
розсилання відповідних запитів;
4) у разі постачання:
дані, що містяться в повідомленні, яке надійшло до Головного
реєстрового центру від постачальника ДІВ (посередника) після його
придбання, заносяться до Регістру в режимі передреєстрації;
реєстровий центр, до якого надійшло повідомлення від
постачальника ДІВ про те, що ДІВ продано замовникові, надсилає
його до Головного реєстрового центру, і дані, що містяться в
повідомленні, заносяться до Регістру в режимі передреєстрації;
якщо до Головного реєстрового центру надходить реєстраційна
картка від реєстрового центру з відміткою "придбання", проводиться
перевірка поданих даних на відповідність даним, отриманим від
постачальника, після чого дані з реєстраційної картки заносяться
до Регістру. В разі невідповідності зазначених даних вони
підлягають уточненню шляхом розсилання відповідних запитів;
5) у разі виготовлення:
дані з повідомлення, яке надходить від виробника ДІВ до
Головного реєстрового центру згідно з підпунктами 1 та 2 пункту 19
цього Порядку, заносяться до Регістру в режимі передреєстрації;
якщо до Головного реєстрового центру надходить реєстраційна
картка від реєстрового центру з відміткою "придбання", проводиться
перевірка поданих даних на відповідність даним, отриманим від
виробника, після чого дані, що містяться в реєстраційній картці,
заносяться до Регістру. В разі невідповідності зазначених даних
вони підлягають уточненню шляхом розсилання відповідних запитів.
34. У разі надходження реєстраційної картки з відміткою
спеціалізованого підприємства з поводження з РАВ Головний
реєстровий центр надсилає в 10-денний термін до Державного реєстру
РАВ повідомлення за встановленою ним формою.
Порядок оплати послуг з реєстрації ДІВ
35. Реєстраційний збір сплачується власниками або
володільцями ДІВ і зараховується в установленому порядку до
Державного бюджету України. Пункт 35 в редакції Постанови КМ N 1253 ( 1253-2007-п ) від
24.10.2007 }
36. Оплата здійснюється кожного разу у випадках, передбачених
підпунктами 1-5 і 8 пункту 11 цього Порядку. Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1253
( 1253-2007-п ) від 24.10.2007 }
37. У випадках, передбачених пунктами 14, 15 та 16 цього
Порядку, перереєстрація здійснюється без справляння реєстраційного
збору.
38. У разі зміни власника ДІВ реєстраційний збір сплачується
тільки реєстрантом, який отримує ДІВ.
39. Реєстраційний збір не справляється в разі подання
повідомлень, передбачених цим Порядком, за формами 1 і 2, а також
у разі подання звіту за формою, наведеною в додатку 2.
40. Консультаційна допомога реєстрантам щодо заповнення
реєстраційних карток надається безоплатно.
41. ДІВ, що придбаваються та реалізуються підприємством
"Ізотоп" за своєю основною діяльністю, реєструються без сплати
реєстраційного збору як підприємством, яке забезпечує створення,
впровадження та подальшу експлуатацію Регістру.
42. Збір за реєстрацію радіонуклідних ДІВ справляється у
розмірі 0,1 прожиткового мінімуму на одну працездатну особу в
розрахунку на місяць, встановленого законом на 1 січня поточного
року, за реєстрацію генераторів випромінювання (не радіонуклідних
ДІВ) - у розмірі 0,07 зазначеного прожиткового мінімуму. Пункт 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1006
( 1006-2001-п ) від 09.08.2001; в редакції Постанови КМ N 1253
( 1253-2007-п ) від 24.10.2007 }

Додаток 1

до Порядку реєстрації джерел

іонізуючого випромінювання
Форма 1
ПОВІДОМЛЕННЯ

до Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання

щодо змін у реєстраційних картках на ДІВ ____________________________

(ідентифікаційний номер ДІВ)
------------------------------------------------------------------ Номер запису, | Попередній запис | Новий запис до якого | | вносяться | | зміни | | -----------------------------------------------------------------

_________________ ____________________ ____________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
Форма 2
ПОВІДОМЛЕННЯ

до Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання

у разі ввезення (вивезення) ДІВ(1)
------------------------------------------------------------------ знаки, що характеризують стан | Дані про ДІВ, що ввозиться ДІВ | (вивозиться) ----------------------------------------------------------------- . Відправник (повна назва
підприємства, адреса, телефон)
2. Місце відправлення(2)
(адреса)
3. Тип ДІВ (підкреслити те, що закрите джерело (за винятком
відповідає типу ДІВ, який наборів зразкових джерел);
перевозиться) відкрите джерело;

набір закритих зразкових джерел;

генератор радіонуклідів;

генератор нейтронів;

радіоактивне джерело - медичний

виріб (набір медичних виробів);

нестандартне джерело;

нерадіонуклідне джерело
4. ДІВ (назва радіонукліда,
активність на дату виготовлення,
дата виготовлення, номери
паспортів і сертифікатів ДІВ,
номери ДІВ)
5. Одержувач (повна назва
підприємства, адреса, телефон)
6. Місце призначення(3) (адреса)
7. Дозвіл на експорт/імпорт
радіонуклідних ДІВ (номер дозволу
на експорт/імпорт, найменування
органу, що видав цей дозвіл та
термін його дії)
8. Відмітка Держмитслужби про
ввезення ДІВ(4) (назва митниці,
дата ввезення)
9. Відмітка Держмитслужби про
вивезення ДІВ (назва митниці,
дата вивезення)
Експортер/імпортер зобов'язаний заповнити пункти 1-7 та
подати це повідомлення до органу Держмитслужби.
Орган Держмитслужби після заповнення пункту 8 або 9 передає
це повідомлення до Державного регістру джерел іонізуючого
випромінювання (03680 МСП, м. Київ-150, вул. Горького, 152) у
термін не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту ввезення
(вивезення) ДІВ.
_______________

(1) Пункти 1-7 заповнюються експортером/імпортером.
(2) Не заповнюється, якщо збігається з адресою відправника.
(3) Не заповнюється, якщо збігається з адресою одержувача.
(4) Пункти 8 - 9 заповнюються тільки органами Держмитслужби.

Додаток 2

до Порядку державної реєстрації

джерел іонізуючого випромінювання
ФОРМА ПІВРІЧНОГО ЗВІТУ

медичного закладу щодо використання з лікувальною та

діагностичною метою відкритих ДІВ та генераторів

радіонуклідів медичного призначення
1. Повне найменування медичного закладу __________________________ _________________________________________________________________
2. Ідентифікаційний код медичного закладу ________________________ _________________________________________________________________
3. Повна адреса медичного закладу ________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Телефон ______________________________________________
Телефакс _____________________________________________
Адреса електронної пошти _____________________________
4. Керівник медичного закладу
Прізвище _____________________________________________
Ім'я та по батькові __________________________________
Посада _______________________________________________
Телефон 1 ____________________________________________
Телефон 2 ____________________________________________
Телефакс _____________________________________________
Адреса електронної пошти _____________________________
5. Назва та адреса підрозділу медичного закладу, в якому
провадиться діяльність з ДІВ
Назва підрозділу _____________________________________
Повна адреса підрозділу ______________________________
Телефон ______________________________________________
Телефакс _____________________________________________
Адреса електронної пошти _____________________________
6. Ліцензія (дозвіл) медичного закладу на діяльність з ДІВ
Ким видано ___________________________________________
Номер ________________________________________________
Дата видачі __________________________________________
Дата закінчення ______________________________________
Вид діяльності _______________________________________

7. Звітний період
з __________ по __________
8. Дата заповнення звіту _____ ______________ 20___ р.
9. Таблиця обліку відкритих ДІВ медичного призначення за звітний
період (на кожен вид радіоактивної речовини заповнюється окрема
таблиця) ----------------------------------------------------------------- Ознаки, що характеризують ДІВ | Дані ----------------------------------------------------------------- . Постачальник
2. Радіонуклід, що міститься в речовині
відкритого джерела
3. Хімічна сполука або назва відкритого
джерела
4. Код згідно із ЗКП
5. Питома активність за паспортом, МБк/кг
6. Фізичний стан (рідкий, твердий, газоподібний,
сипучий)
7. Тип упаковки (флакон, ампула, пенал,
контейнер, капсула)
8. Маркування упаковки (точна копія напису на
упаковці)
9. Активність за паспортом, МБк
10. Акти на списання (номери та дати)
11. Списана активність за паспортом, МБк
12. Сумарна активність на дату списання, МБк
13. Активність речовини, що залишилася, за
паспортом, МБк ----------------------------------------------------------------- рафи 1-9 таблиці заповнюються у разі надходження ДІВ.
Графи 10-12 таблиці заповнюються у разі витрати ДІВ.
10. Таблиця обліку генераторів радіонуклідів медичного призначення
(на кожен вид генератора заповнюється окрема таблиця) ----------------------------------------------------------------- Ознаки, що характеризують генератори | Дані радіонуклідів | ----------------------------------------------------------------- . Постачальник
2. Найменування згідно з паспортом
3. Код згідно із ЗКП
4. Кількість, штук
5. Заводські номери
6. Радіонуклід, що генерується
7. Питома активність речовини, що генерується,
за паспортом, МБк/кг
8. Фізичний стан речовини, що генерується
9. Маркування генераторів
10. Акти на списання (номери та дати)
11. Кількість списаних генераторів
радіонуклідів, штук
12. Заводські номери списаних генераторів
радіонуклідів
13. Кількість генераторів радіонуклідів, що
залишилися, штук
14. Заводські номери генераторів радіонуклідів,
що залишилися ----------------------------------------------------------------- рафи 1-9 таблиці заповнюються у разі надходження генераторів
радіонуклідів.
Графи 10-12 таблиці заповнюються у разі списання генераторів
радіонуклідів.
11. Опис інформації звіту
Інформація щодо пунктів 1 - 8 форми звіту подана на ___ сторінках.
Звіт містить ______ таблиць обліку відкритих ДІВ.
Звіт містить ______ таблиць обліку генераторів радіонуклідів.
Пункти 12 - 16 форми звіту заповнюються посадовою особою Регістру
12. Дата проведення реєстрації звіту в Головному реєстровому
центрі Регістру _____________
13. Порядковий номер реєстрації звіту ________________________
14. Код посадової особи Регістру(1) ______________
________________

(1) Установлюється Головним реєстровим центром.
15. Дата внесення реєстраційної інформації до Регістру __________________
16. Додаткова інформація _________________________________________

Додаток 3

до Порядку державної реєстрації

джерел іонізуючого випромінювання
РІВНІ

звільнення від регулюючого контролю джерел іонізуючого

випромінювання за питомою та сумарною активністю
---------------------------------------------------------------------- Нуклід |Питома |Сумарна | Нуклід |Питома |Сумарна |активні- |активні- | |активні- |активні- |сть, Бк/г |сть, Бк | |сть, Бк/г |сть, Бк --------------------------------------------------------------------- -3 1 E+06 1 E+09 Kr-77 1 E+02 1 E+09
Be-7 1 E+03 1 E+07 Kr-79 1 E+03 1 E+05
C-14 1 E+04 1 E+07 Kr-81 1 E+04 1 E+07
O-15 1 E+02 1 E+09 Kr-83m 1 E+05 1 E+12
F-18 1 E+01 1 E+06 Kr-85 1 E+05 1 E+04
Na-22 1 E+01 1 E+06 Kr-85m 1 E+03 1 E+10
Na-24 1 E+01 1 E+05 Kr-87 1 E+02 1 E+09
Si-31 1 E+03 1 E+06 Kr-88 1 E+02 1 E+09
P-32 1 E+03 1 E+05 Rb-86 1 E+02 1 E+05
P-33 1 E+05 1 E+08 Sr-85 1 E+02 1 E+06
S-35 1 E+05 1 E+08 Sr-85m 1 E+02 1 E+07
Cl-36 1 E+04 1 E+06 Sr-87m 1 E+02 1 E+06
Cl-38 1 E+01 1 E+05 Sr-89 1 E+03 1 E+06
Ar-37 1 E+06 1 E+08 Sr-90* 1 E+02 1 E+04
Ar-41 1 E+02 1 E+09 Sr-91 1 E+01 1 E+05
K-40 1 E+02 1 E+06 Sr-92 1 E+01 1 E+06
K-42 1 E+02 1 E+06 Y-90 1 E+03 1 E+05
K-43 1 E+01 1 E+06 Y-91 1 E+03 1 E+06
Ca-45 1 E+04 1 E+07 Y-91m 1 E+02 1 E+06
Ca-47 1 E+01 1 E+06 Y-92 1 E+02 1 E+05
Sc-46 1 E+01 1 E+06 Y-93 1 E+02 1 E+05
Sc-47 1 E+02 1 E+06 Zr-93* 1 E+03 1 E+07
Sc-48 1 E+01 1 E+05 Zr-95 1 E+01 1 E+06
V-48 1 E+01 1 E+05 Zr-97* 1 E+01 1 E+05
Cr-51 1 E+03 1 E+07 Nb-93m 1 E+04 1 E+07
Mn-51 1 E+01 1 E+05 Nb-94 1 E+01 1 E+06
Mn-52 1 E+01 1 E+05 Nb-95 1 E+01 1 E+06
Mn-52m 1 E+01 1 E+05 Nb-97 1 E+01 1 E+06
Mn-53 1 E+04 1 E+09 Nb-98 1 E+01 1 E+05
Mn-54 1 E+01 1 E+06 Mo-90 1 E+01 1 E+06
Mn-56 1 E+01 1 E+05 Mo-93 1 E+03 1 E+08
Fe-52 1 E+01 1 E+06 Mo-99 1 E+02 1 E+06
Fe-55 1 E+04 1 E+06 Mo-101 1 E+01 1 E+06
Fe-59 1 E+01 1 E+06 Tc-96 1 E+01 1 E+06
Co-55 1 E+01 1 E+06 Tc-96m 1 E+03 1 E+07
Co-56 1 E+01 1 E+05 Tc-97 1 E+03 1 E+08
Co-57 1 E+02 1 E+06 Tc-97m 1 E+03 1 E+07
Co-58 1 E+01 1 E+06 Tc-99 1 E+04 1 E+07
Co-58m 1 E+04 1 E+07 Tc-99m 1 E+02 1 E+07
Co-60 1 E+01 1 E+05 Ru-97 1 E+02 1 E+07
Co-60m 1 E+03 1 E+06 Ru-103 1 E+02 1 E+06
Co-61 1 E+02 1 E+06 Ru-105 1 E+01 1 E+06
Co-62m 1 E+01 1 E+05 Ru-106* 1 E+02 1 E+05
Ni-59 1 E+04 1 E+08 Rh-103m 1 E+04 1 E+08
Ni-63 1 E+05 1 E+08 Rh-105 1 E+02 1 E+07
Ni-65 1 E+01 1 E+06 Pd-103 1 E+03 1 E+08
Cu-64 1 E+02 1 E+06 Pd-109 1 E+03 1 E+06
Zn-65 1 E+01 1 E+06 Ag-105 1 E+02 1 E+06
Zn-69 1 E+04 1 E+06 Ag-110m 1 E+01 1 E+06
Zn-69m 1 E+02 1 E+06 Ag-111 1 E+03 1 E+06
Ga-72 1 E+01 1 E+05 Cd-109 1 E+04 1 E+06
Ge-71 1 E+04 1 E+08 Cd-115 1 E+02 1 E+06
As-73 1 E+03 1 E+07 Cd-115m 1 E+03 1 E+06
As-74 1 E+01 1 E+06 In-111 1 E+02 1 E+06
As-76 1 E+02 1 E+05 In-113m 1 E+02 1 E+06
As-77 1 E+03 1 E+06 In-114m 1 E+02 1 E+06
Se-75 1 E+02 1 E+06 In-115m 1 E+02 1 E+06
Br-82 1 E+01 1 E+06 Sn-113 1 E+03 1 E+07
Kr-74 1 E+02 1 E+09 Sn-125 1 E+02 1 E+05
Kr-76 1 E+02 1 E+09 Sb-122 1 E+02 1 E+04
Sb-124 1 E+01 1 E+06 Tm-171 1 E+04 1 E+08
Sb-125 1 E+02 1 E+06 Yb-175 1 E+03 1 E+07
Te-123m 1 E+02 1 E+07 Lu-177 1 E+03 1 E+07
Te-125m 1 E+03 1 E+07 Hf-181 1 E+01 1 E+06
Te-127 1 E+03 1 E+06 Ta-182 1 E+01 1 E+04
Te-127m 1 E+03 1 E+07 W-181 1 E+03 1 E+07
Te-129 1 E+02 1 E+06 W-185 1 E+04 1 E+07
Te-129m 1 E+03 1 E+06 W-187 1 E+02 1 E+06
Te-131 1 E+02 1 E+05 Re-186 1 E+03 1 E+06
Te-131m 1 E+01 1 E+06 Re-188 1 E+02 1 E+05
Te-132 1 E+02 1 E+07 Os-185 1 E+01 1 E+06
Te-133 1 E+01 1 E+05 Os-191 1 E+02 1 E+07
Te-133m 1 E+01 1 E+05 Os-191m 1 E+03 1 E+07
Te-134 1 E+01 1 E+06 Os-193 1 E+02 1 E+06
I-123 1 E+02 1 E+07 Ir-190 1 E+01 1 E+06
I-125 1 E+03 1 E+06 Ir-192 1 E+01 1 E+04
I-126 1 E+02 1 E+06 Ir-194 1 E+02 1 E+05
I-129 1 E+02 1 E+05 Pt-191 1 E+02 1 E+06
I-130 1 E+01 1 E+06 Pt-193m 1 E+03 1 E+07
I-131 1 E+02 1 E+06 Pt-197 1 E+03 1 E+06
I-132 1 E+01 1 E+05 Pt-197m 1 E+02 1 E+06
I-133 1 E+01 1 E+06 Au-198 1 E+02 1 E+06
I-134 1 E+01 1 E+05 Au-199 1 E+02 1 E+06
I-135 1 E+01 1 E+06 Hg-197 1 E+02 1 E+07
Xe131m 1 E+04 1 E+04 Hg197m 1 E+02 1 E+06
Xe-133 1 E+03 1 E+04 Hg-203 1 E+02 1 E+05
Xe-135 1 E+03 1 E+10 Tl-200 1 E+01 1 E+06
Cs-129 1 E+02 1 E+05 Tl-201 1 E+02 1 E+06
Cs-131 1 E+03 1 E+06 Tl-202 1 E+02 1 E+06
Cs-132 1 E+01 1 E+05 Tl-204 1 E+04 1 E+04
Cs-134m 1 E+03 1 E+05 Pb-203 1 E+02 1 E+06
Cs-134 1 E+01 1 E+04 Pb-210* 1 E+01 1 E+04
Cs-135 1 E+04 1 E+07 Pb-212* 1 E+01 1 E+05
Cs-136 1 E+01 1 E+05 Bi-206 1 E+01 1 E+05
Cs-137* 1 E+01 1 E+04 Bi-207 1 E+01 1 E+06
Cs-138 1 E+01 1 E+04 Bi-210 1 E+03 1 E+06
Ba-131 1 E+02 1 E+06 Bi-212* 1 E+01 1 E+05
Ba-140* 1 E+01 1 E+05 Po-203 1 E+01 1 E+06
La-140 1 E+01 1 E+05 Po-205 1 E+01 1 E+06
Ce-139 1 E+02 1 E+06 Po-207 1 E+01 1 E+06
Ce-141 1 E+02 1 E+07 Po-210 1 E+01 1 E+04
Ce-143 1 E+02 1 E+06 At-211 1 E+03 1 E+07
Ce-144* 1 E+02 1 E+05 Rn-220* 1 E+04 1 E+07
Pr-142 1 E+02 1 E+05 Rn-222* 1 E+01 1 E+08
Pr-143 1 E+04 1 E+06 Ra-223* 1 E+02 1 E+05
Nd-147 1 E+02 1 E+06 Ra-224* 1 E+01 1 E+05
Nd-149 1 E+02 1 E+06 Ra-225 1 E+02 1 E+05
Pm-147 1 E+04 1 E+07 Ra-226* 1 E+01 1 E+04
Pm-149 1 E+03 1 E+06 Ra-227 1 E+02 1 E+06
Sm-151 1 E+04 1 E+08 Ra-228* 1 E+01 1 E+05
Sm-153 1 E+02 1 E+06 Ac-228 1 E+01 1 E+06
Eu-152 1 E+01 1 E+06 Th-226* 1 E+03 1 E+07
Eu-152m 1 E+02 1 E+06 Th-227 1 E+01 1 E+04
Eu-154 1 E+01 1 E+06 Th-228* 1 E+00 1 E+04
Eu-155 1 E+02 1 E+07 Th-229* 1 E+00 1 E+03
Gd-153 1 E+02 1 E+07 Th-230 1 E+00 1 E+04
Gd-159 1 E+03 1 E+06 Th-231 1 E+03 1 E+07
Tb-160 1 E+01 1 E+06 Th-природний
Dy-165 1 E+03 1 E+06 (включ.Th-232) 1 E+00 1 E+03
Dy-166 1 E+03 1 E+06 Th-234* 1 E+03 1 E+05
Ho-166 1 E+03 1 E+05 Pa-230 1 E+01 1 E+06
Er-169 1 E+04 1 E+07 Pa-231 1 E+00 1 E+03
Er-171 1 E+02 1 E+06 Pa-233 1 E+02 1 E+07
Tm-170 1 E+03 1 E+06 U-230* 1 E+01 1 E+05
U-231 1 E+02 1 E+07 Am-241 1 E+00 1 E+04
U-232* 1 E+00 1 E+03 Am-242 1 E+03 1 E+06
U-233 1 E+01 1 E+04 Am-242m* 1 E+00 1 E+04
U-234 1 E+01 1 E+04 Am243* 1 E+00 1 E+03
U-235* 1 E+01 1 E+04 Cm-242 1 E+02 1 E+05
U-236 1 E+01 1 E+04 Cm-243 1 E+00 1 E+04
U-237 1 E+02 1 E+06 Cm-244 1 E+01 1 E+04
U-238* 1 E+01 1 E+04 Cm-245 1 E+00 1 E+03
U-природний 1 E+00 1 E+03 Cm-246 1 E+00 1 E+03
U-239 1 E+02 1 E+06 Cm-247 1 E+00 1 E+04
U-240 1 E+03 1 E+07 Cm-248 1 E+00 1 E+03
U-240* 1 E+01 1 E+06 Bk-249 1 E+03 1 E+06
Np-237* 1 E+00 1 E+03 Cf-246 1 E+03 1 E+06
Np-239 1 E+02 1 E+07 Cf-248 1 E+01 1 E+04
Np-240 1 E+01 1 E+06 Cf-249 1 E+00 1 E+03
Pu-234 1 E+02 1 E+07 Cf-250 1 E+01 1 E+04
Pu-235 1 E+02 1 E+07 Cf-251 1 E+00 1 E+03
Pu-236 1 E+01 1 E+04 Cf-252 1 E+01 1 E+04
Pu-237 1 E+03 1 E+07 Cf-253 1 E+02 1 E+05
Pu-238 1 E+00 1 E+04 Cf-254 1 E+00 1 E+03
Pu-239 1 E+00 1 E+04 Es-253 1 E+02 1 E+05
Pu-240 1 E+00 1 E+03 Es-254 1 E+01 1 E+04
Pu-241 1 E+02 1 E+05 Es-254m 1 E+02 1 E+06
Pu-242 1 E+00 1 E+04 Fm-254 1 E+04 1 E+07
Pu-243 1 E+03 1 E+07 Fm-255 1 E+03 1 E+06
Pu-244 1 E+00 1 E+04 --------------------------------------------------------------------- * Нижче наведено вихідні нукліди і їх дочірні продукти у
стані рівноваги.
------------------------------------------------------------------ Вихідний нуклід | Дочірні продукти у стані рівноваги ----------------------------------------------------------------- Sr-80 Rb-80
Sr-90 Y-90
Zr-93 Nb-93m
Zr-97 Nb-97
Ru-106 Rh-106
Ag-108m Ag-108
Cs-137 Ba-137m
Ba-140 La-140
Ce-134 La-134
Ce-144 Pr-144
Pb-210 Bi-210, Po-210
Pb-212 Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Bi-212 Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Rn-220 Po-216
Rn-222 Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36),

Po-212 (0,64)
Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210,

Bi-210, Po-210
Ra-228 Ac-228
Th-226 Ra-222, Rn-218, Po-214
Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208

(0,36), Po-212 (0,64)
Th-229 Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213,

Pb-209
Th-природний Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216,

Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Th-234 Pa-234m
U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232 Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212,

Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
U-235 Th-231
U-238 Th-234, Pa-234m
U-природний Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222,

Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210,

Po-210
U-240 Np-240m
Np-237 Pa-233
Am-242m Am-242
Am-243 Np-239

( Перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з
використання яких звільняється від ліцензування втратив чинність
на підставі Постанови КМ N 912 ( 912-2002-п ) від 01.07.2002 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 листопада 2000 р. N 1718
ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

від 4 серпня 1997 р. N 847 ( 847-97-п )

"Про створення Державного регістру джерел

іонізуючого випромінювання"
1. Абзац другий пункту 2 постанови викласти у такій редакції:
"Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерству
охорони здоров'я, Міністерству внутрішніх справ, Державному
комітетові промислової політики, Державному комітетові статистики,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити
виконання заходів, передбачених зазначеною Програмою".
2. У Положенні про Державний регістр джерел іонізуючого
випромінювання і порядок оплати послуг з їх реєстрації,
затвердженому зазначеною постановою:
а) у пункті 1:
в абзаці першому слова "що містять радіоактивну речовину
(далі - ДІВ), діяльність з якими згідно із законодавством
провадиться за ліцензією" замінити словами "(далі - ДІВ),
діяльність з якими не звільняється від регулюючого контролю";
абзац другий після слів "Регістр створюється з метою"
доповнити словами "здійснення обов'язкової державної реєстрації
ДІВ для";
б) абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції:
"3. Державна реєстрація ДІВ здійснюється на платній основі
відповідно до Порядку державної реєстрації джерел іонізуючого
випромінювання ( z0171-00 ), затвердженого Кабінетом Міністрів
України";
в) у пункті 4 слова "з мережею обласних регіональних
відділень (реєстрових центрів)" замінити словами "та відповідні
реєстрові центри в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі (далі - реєстрові центри)";
г) пункт 5 викласти у такій редакції:
"5. Державна реєстрація ДІВ здійснюється з використанням
складених за встановленою формою реєстраційних карток і
повідомлень, що надходять до Головного реєстрового центру Регістру
(далі - Головний реєстровий центр) через мережу реєстрових центрів
від власників або володільців і користувачів ДІВ у разі:
придбання ДІВ;
виробництва ДІВ;
зміни власника ДІВ;
закріплення ДІВ за державним підприємством чи державною
установою на праві повного господарського відання або оперативного
управління;
зміни місцезнаходження ДІВ;
передачі закритих ДІВ для технічного обслуговування;
проведення державної інвентаризації ДІВ;
проведення щорічної інвентаризації ДІВ;
переведення відкритих ДІВ до категорії радіоактивних відходів
за результатами щорічної інвентаризації;
переведення закритих ДІВ до категорії радіоактивних відходів;
виведення нерадіонуклідних ДІВ з робочого стану в такий
спосіб, щоб його відновлення було неможливим.
Форма реєстраційної картки розробляється і затверджується
Мінекоресурсів";
ґ) у пункті 6 слова "Головним реєстровим центром,
погоджується з МОЗ та затверджується Мінекобезпеки" замінити
словами "Порядком державної реєстрації джерел іонізуючого
випромінювання" ( z0171-00 );
д) пункт 10 викласти у такій редакції:
"10. Реєстрові центри та Головний реєстровий центр здійснюють
оброблення реєстраційних карток та повідомлень. Внесення даних до
єдиної інформаційно-комп'ютерної облікової системи здійснюється
Головним реєстровим центром";
е) абзац перший пункту 11 після слів "до Головного
реєстрового центру" доповнити словами "через мережу реєстрових
центрів", а слова "в погоджені з ним терміни" замінити словами "в
терміни, визначені у Порядку державної реєстрації джерел
іонізуючого випромінювання ( z0171-00 )";
є) у пункті 15 слова "в цілому за рік, а також (у 15-денний
термін) у випадках, передбачених пунктом 5 цього Положення"
замінити словами "згідно з Порядком державної реєстрації джерел
іонізуючого випромінювання ( z0171-00 )".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: