open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 20 листопада 2000 р. N 1721

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 1177 ( 1177-2011-п ) від 16.11.2011 }
Деякі питання Національного університету

"Острозька академія"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1547 ( 1547-2003-п ) від 02.10.2003 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Статут Національного університету "Острозька
академія", що додається.
2. Міністерству економіки та Міністерству фінансів за
поданням Національного університету "Острозька академія"
передбачити під час формування показників інвестиційного розділу
проекту Державної програми економічного і соціального розвитку
України на 2001 рік та доопрацювання проекту Закону України "Про
Державний бюджет України на 2001 рік" кошти, необхідні для
проведення робіт з реставрації переданих Університету пам'яток, що
перебувають в аварійному стані.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 листопада 2000 р. N 1721
СТАТУТ

Національного університету "Острозька академія"
( У тексті Статуту слова "конференція колективу" в усіх

відмінках замінено словами "конференція трудового

колективу" у відповідному відмінку згідно з

Постановою КМ N 1547 ( 1547-2003-п ) від 02.10.2003 )
I. Загальна частина
1. Цей Статут регламентує діяльність Національного
університету "Острозька академія".
Острозька академія, яка була першим вищим навчальним закладом
у Східній Європі, заснована у 1576 році відомим меценатом,
політичним і культурним діячем князем Костянтином-Василем
Острозьким та його племінницею княжною Гальшкою Острозькою і
відновлена згідно з Указом Президента України від 12 квітня
1994 р. N 158 ( 158/94 ) як Острозький колегіум. З метою
повернення історичної назви цього закладу освіти Указом Президента
України від 5 червня 1996 р. N 402 ( 402/96 ) його було
перейменовано в Острозьку академію, Указом Президента України від
22 січня 2000 р. N 88 ( 88/2000 ) - в Університет "Острозька
академія", Указом Президента України від 30 жовтня 2000 р. N 1170
( 1170/2000 ) Університету надано статус національного.
Указом Президента України від 21 серпня 2003 р. N 873
( 873/2003 ) "Про деякі питання Національного університету
"Острозька академія" встановлено, що Університет перебуває під
патронатом Президента України. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 1547 ( 1547-2003-п ) від 02.10.2003 )
2. Найменування Національного університету "Острозька
академія" англійською мовою - The National University of "Ostroh
Academy".
3. Національний університет "Острозька академія" є
самоврядним (автономним) державним вищим навчальним закладом.
У своїй діяльності Університет керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами і
цим Статутом.
Національний університет "Острозька академія" здійснює
підготовку фахівців на основі експериментальних навчальних
програм, індивідуальних нормативів організації навчального
процесу, самостійно вирішує питання підготовки та перепідготовки
кадрів. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1547
( 1547-2003-п ) від 02.10.2003 )
4. Основними напрямами діяльності Національного університету
"Острозька академія" є:
підготовка фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних
рівнів;
підготовка осіб до вступу у вищі навчальні заклади;
підготовка та атестація наукових, науково-педагогічних
кадрів;
науково-дослідна робота;
спеціалізація, підвищення кваліфікації та перепідготовка
кадрів;
культурно-освітня, методична, видавнича,
фінансово-господарська, виробничо-комерційна робота;
здійснення міжнародних зв'язків.
На організацію та проведення навчально-виховного процесу і
наукової діяльності в Університеті не впливають політичні партії,
релігійні, громадські організації та рухи.
5. Національний університет "Острозька академія"
акредитований за статусом вищого навчального закладу
III - IV рівнів і має право на провадження освітньої діяльності з
отриманням випускниками вищої освіти на рівні кваліфікаційних
вимог бакалавра, спеціаліста, магістра.
В Університеті функціонує аспірантура, докторантура.
6. Національний університет "Острозька академія" має право
видавати дипломи про вищу освіту з відповідних напрямів
(спеціальностей) за зразками, затвердженими Кабінетом Міністрів
України.
7. Національний університет "Острозька академія" є юридичною
особою, веде самостійний баланс, має реєстраційний та спеціальні
реєстраційні рахунки в органі Державного казначейства, печатку із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням,
штампи, бланки.
Місцезнаходження Університету: Україна, 35800, Рівненська
область, м. Острог, вул. Семінарська, 2.
II. Завдання, права та обов'язки Національного

університету "Острозька академія"
8. Головними завданнями Національного університету "Острозька
академія" є:
провадження освітньої діяльності;
створення умов для оволодіння студентами системою знань про
людину, природу і суспільство, а також набуття ними знань в
обраній галузі;
формування соціально зрілої, творчої особистості, фізично
здорового покоління громадян; громадянської позиції, патріотизму,
власної гідності, готовності до трудової діяльності; атмосфери
доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між працівниками,
викладачами та студентами;
забезпечення виконання умов державного контракту (замовлення)
та угод на підготовку фахівців з вищою освітою, укладеними з
підприємствами, установами, організаціями і громадянами;
проведення наукових досліджень, організація творчої
діяльності як основи підготовки майбутніх фахівців;
підготовка молоді до самостійної професійної діяльності;
перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців;
просвітницька діяльність.
9. Для виконання своїх завдань Національний університет
"Острозька академія" має право:
1) визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів
вищої освіти;
2) визначати форми і засоби організації та проведення
навчально-виховного процесу;
3) самостійно планувати роботу і вирішувати питання
навчально-виховної, науково-дослідної, науково-методичної і
фінансово-господарської діяльності;
4) формувати плани прийому студентів, здобувачів наукових
ступенів, аспірантів, докторантів з урахуванням державного
контракту (замовлення) та угод, укладених з підприємствами,
установами, організаціями і громадянами;
5) готувати фахівців за державним контрактом (замовленням) та
угодами, укладеними з підприємствами, установами, організаціями і
громадянами;
6) готувати наукові кадри вищої кваліфікації (кандидати і
доктори наук);
7) розробляти та впроваджувати власні програми наукової
діяльності;
8) створювати в установленому порядку структурні підрозділи;
9) самостійно використовувати всі види асигнувань відповідно
до законодавства, затверджувати штатний розпис у межах фонду
заробітної плати;
10) отримувати кошти і матеріальні цінності (будівлі, в тому
числі житлові, споруди, навчальне і наукове обладнання,
оргтехніку, транспортні засоби, засоби зв'язку тощо) від органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадян і
благодійних фондів, у тому числі від іноземних;
11) укладати угоди про спільну діяльність з підприємствами,
установами, організаціями в Україні та за її межами для виконання
статутних завдань;
12) зміцнювати навчально-матеріальну базу, розширювати мережу
спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних закладів;
13) здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та
капітальний ремонт приміщень;
14) реалізувати пільги, надані законодавством для вищих
навчальних закладів;
15) провадити самостійну видавничу діяльність у встановленому
порядку;
16) брати участь у діяльності міжнародних організацій;
17) отримувати у пріоритетному порядку державне замовлення
для підготовки фахівців;
18) створювати різні типи навчально-наукових комплексів,
об'єднань, асоціацій, інститутів, філій, коледжів, ліцеїв,
гімназій;
19) відповідно до наданої автономії:
розробляти та впроваджувати навчальні програми;
визначати структуру Університету, а також спеціальності
відповідно до ліцензії з надання освітніх послуг;
організовувати науково-дослідну роботу та створювати для
цього відповідні підрозділи;
присвоювати категорії викладачам.
10. Національний університет "Острозька академія" забезпечує:
дотримання вимог Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ),
"Про мови в Україні" ( 8312-11 ), "Про наукову та науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ), інших законодавчих актів;
дотримання державних стандартів вищої освіти;
створення безпечних умов для провадження освітньої
діяльності;
виконання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами
освітньої, виробничої, наукової діяльності та громадянами, в тому
числі за міжнародними договорами;
дотримання фінансової дисципліни та збереження державного
майна;
соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;
виконання державного контракту (замовлення) та угод,
пов'язаних з підготовкою фахівців на рівні державних стандартів
вищої освіти;
здійснення будівництва, реконструкції, а також капітального
ремонту приміщень, якнайшвидше введення в дію придбаного
обладнання;
здійснення матеріально-технічного забезпечення структурних
підрозділів за основними напрямами діяльності;
ведення бухгалтерського і оперативного обліку та складання
статистичної звітності згідно із законодавством.
III. Структура Національного університету

"Острозька академія"
11. Структура Національного університету "Острозька академія"
визначається ректором відповідно до нормативно-правових актів та
основних напрямів діяльності цього закладу. Структурними
підрозділами вищого навчального закладу є інститути, філії,
факультети, кафедри, аспірантура, докторантура, колегіуми, центри,
лабораторії, курси, підрозділи перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців, бібліотеки, навчально-методичні кабінети,
навчально-виробничі та творчі майстерні, навчально-дослідні
господарства, виробничі структури, видавництва, заклади
культурно-побутового призначення та інші підрозділи, діяльність
яких не заборонена законодавством.
12. Структурні підрозділи Національного університету
"Острозька Академія" діють на основі відповідних положень, що
розробляються і затверджуються конференцією трудового колективу
Університету.
IV. Управління діяльністю Національного університету

"Острозька академія"
13. Управління діяльністю Національного університету
"Острозька академія" здійснює ректор, який діє на засадах
єдиноначальності. Ректор призначається на посаду і звільняється з
посади Кабінетом Міністрів України за поданням трудового
колективу. Подання кандидатури на призначення ректора здійснюється
трудовим колективом за результатами конкурсного обрання. ( Абзац
перший пункту 13 в редакції Постанови КМ N 1547 ( 1547-2003-п )
від 02.10.2003 )
Конкурсне обрання кандидатури на призначення ректора терміном
на сім років проводиться на загальних зборах (конференції)
трудового колективу Університету згідно із законодавством. ( Абзац
другий пункту 13 в редакції Постанови КМ N 1547 ( 1547-2003-п )
від 02.10.2003 )
Конкурсне оголошення подається не пізніше ніж за місяць до
дня обрання ректора.
Ректор повинен мати вчений ступінь доктора наук і досвід
роботи у вищих навчальних закладах не менш як 5 років.
14. Безпосереднє керівництво навчальною, науково-методичною,
науковою та адміністративно-господарською діяльністю Університету
здійснюють проректори.
Проректори Університету приймаються на роботу за трудовим
договором (контрактом) і звільняються з роботи ректором
Університету.
Трудові відносини з керівниками структурних підрозділів,
науковими, науково-педагогічними та іншим працівниками
Університету встановлюються виключно на підставі трудового
договору (контракту) тривалістю від 1 до 7 років.
15. Вищим колегіальним органом самоврядування Національного
університету "Острозька академія" є конференція трудового
колективу зазначеного навчального закладу.
Засідання конференції проводиться не рідше ніж один раз на
рік. Рішення конференції вважаються правоможними, якщо в роботі
бере участь понад 50 відсотків її членів (за винятком рішень, які
приймаються кваліфікованою більшістю голосів).
Чергова сесія конференції трудового колективу Університету
скликається його ректором, позачергова - ректором або головою
наглядової ради.
16. До складу конференції трудового колективу Університету
входять ректор, проректори, декани, керівники інших підрозділів,
інститутів, філій та центрів, що входять до складу Національного
університету "Острозька Академія", представники студентської
колегії Університету, а також наукові, науково-педагогічні та інші
працівники, які постійно працюють в Університеті.
17. Склад конференції трудового колективу Університету
формується за такими квотами:
75 відсотків - керівні, наукові та науково-педагогічні
працівники, які постійно працюють в Університеті;
25 відсотків - представники структурних підрозділів
Університету, які обираються не раніше ніж за місяць і не пізніше
ніж за тиждень до сесії конференції трудового колективу
Університету з урахуванням чисельного складу кожного підрозділу.
18. Конференція трудового колективу Національного
університету "Острозька академія":
розглядає проект колективного договору і надає повноваження
профспілковому комітетові чи іншому представникові за рішенням
конференції для його підписання від імені колективу Університету;
обирає комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу
законів про працю України;
обирає представників до конкурсної комісії для організації
конкурсу на заміщення посади ректора;
визначає рейтинг претендентів на посаду ректора Університету
шляхом відкритого або таємного голосування і подає свої пропозиції
конкурсній комісії;
за поданням наглядової ради, ректорату, вченої ради або
профспілкових зборів розглядає питання про дострокове припинення
повноважень ректора Університету. У цьому разі конференція
скликається головою наглядової ради Університету, а рішення
приймається двома третинами голосів її спискового складу;
за поданням наглядової ради, ректорату, вченої ради,
профспілкових зборів або студентської колегії приймає рішення про
проведення загальноуніверситетського референдуму і затверджує
положення про нього;
заслуховує та оцінює щорічний звіт ректора;
розглядає питання освітнього, наукового і
соціально-економічного розвитку Університету та приймає відповідні
рішення;
скасовує рішення ректора Університету, що суперечать
законодавству та цьому Статутові;
затверджує за поданням ректора положення про структурні
підрозділи Університету;
приймає пропозиції щодо внесення змін до цього Статуту;
затверджує Правила внутрішнього розпорядку Національного
університету "Острозька академія";
затверджує положення про студентську колегію;
може передавати іншим органам управління Університету окремі
свої повноваження.
19. Для забезпечення функціонування Національного
університету "Острозька академія" і здійснення контролю за його
діяльністю створюється наглядова рада. Персональний склад
наглядової ради затверджується Кабінетом Міністрів України.
Наглядова рада розглядає питання перспективного розвитку
Університету, надає допомогу його керівництву в реалізації цих
планів, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва.
Для вирішення основних питань діяльності Національного
університету "Острозька академія" утворюються робочі та дорадчі
органи.
Робочими органами Університету є ректорат, деканати,
приймальна комісія.
Дорадчим органом з питань наукової і навчально-виховної
роботи є вчена рада Університету.
До складу вченої ради входять ректор, проректори, декани,
учений секретар, головний бухгалтер за посадами. Інші члени вченої
ради обираються прямим таємним голосуванням
професорсько-викладацького складу відповідно до квот, установлених
положенням про вчену раду.
Члени вченої ради можуть мати вирішальний або дорадчий голос,
що регламентується положенням про вчену раду.
Головою вченої ради є ректор, а в разі його відсутності -
один із проректорів за його дорученням.
Положення про робочі та дорадчий органи, їх функції
затверджуються ректором Університету.
20. Вчена рада:
розробляє рекомендації та нормативні документи з питань
організації навчально-виховного процесу, наукових досліджень, а
також налагодження міжнародних освітніх та наукових зв'язків;
захищає права наукових та науково-педагогічних працівників на
наукову і педагогічну ініціативу, вільний вибір форм, методів,
засобів навчання і наукової діяльності; за поданням ради
структурного підрозділу аналізує форми, методи і засоби навчання
та скасовує такі, що визнані не придатними для використання в
навчально-виховному процесі і науковій діяльності;
координує діяльність навчально-наукових підрозділів,
розробляє рекомендації щодо основних напрямів навчальної і
наукової роботи, схвалює і подає на затвердження ректора навчальні
плани і навчальні програми, а також програми наукових досліджень,
які фінансуються Університетом;
розробляє і подає ректорові рекомендації щодо створення,
реорганізації та ліквідації в установленому порядку інститутів,
філій, центрів, факультетів, кафедр, аспірантур, докторантур,
лабораторій та інших підрозділів Університету, які провадять
наукову і навчально-виховну діяльність;
розробляє рекомендації щодо запровадження, зміни і скасування
окремих спеціальностей;
оголошує і проводить конкурс на заміщення вакантних посад
наукових та науково-педагогічних працівників і рекомендує
ректорові укласти трудовий договір (контракт) з переможцями
конкурсу;
за поданням рад факультетів обговорює програми підготовки
бакалаврів, спеціалістів, магістрів, здобувачів наукових ступенів,
аспірантів, докторантів і програми підвищення кваліфікації
фахівців, а також довузівської підготовки при Університеті;
за поданням рад факультетів призначає студентам персональні
та іменні стипендії, гранти;
за поданням рад факультетів приймає рішення щодо присвоєння
вчених звань з подальшим затвердженням їх згідно із
законодавством;
затверджує положення про звання почесного професора
Університету і присвоює це звання;
приймає рішення про організацію наукових конференцій,
симпозіумів, форумів;
приймає рішення про створення наукових товариств
Університету;
розглядає клопотання студентської колегії про заміну
викладача і подає ректорові вмотивовані пропозиції з цього
приводу;
має право доручити виконання своїх окремих функцій радам
структурних підрозділів.
21. Рішення вченої ради Національного університету "Острозька
академія" вводяться в дію наказами ректора.
22. У Національному університеті "Острозька академія" може
бути утворено вчені ради факультетів (інститутів, філій),
положення про які затверджуються ректором.
Для забезпечення інформованості про діяльність керівництва та
органів самоврядування Університету, висвітлення актуальних
проблем його діяльності Університет може відповідно до
законодавства засновувати засоби масової інформації.
V. Органи студентського самоврядування

Національного університету "Острозька академія"
23. Студентське самоврядування у Національному університеті
"Острозька академія" запроваджується з метою сприяння гармонійному
розвитку особистості студента.
У своїй діяльності органи студентського самоврядування
керуються законодавством України і цим Статутом.
24. Основними завданнями органів студентського
самоврядування є:
сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності
студентів;
захист прав та інтересів студентів;
забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
сприяння у створенні умов, необхідних для проживання і
відпочинку студентів;
створення різноманітних студентських гуртків, товариств,
об'єднань, клубів за інтересами;
організація співробітництва із студентами інших вищих
навчальних закладів і молодіжними організаціями;
сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;
сприяння працевлаштуванню випускників Університету;
участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.
Студентське самоврядування здійснюється на рівні групи,
курсу, факультету, гуртожитку, студентського містечка.
Найвищим керівним органом студентського самоврядування є
загальні збори (конференція) студентів Університету, на яких
обирається виконавчий орган - студентська колегія, визначаються її
структура і термін повноважень, заслуховується звіт про роботу
цієї колегії.
Виконавчий орган студентського самоврядування структурного
підрозділу Університету обирається на загальних зборах
(конференції) студентів цього підрозділу.
VI. Права та обов'язки ректора Національного

університету "Острозька академія"
25. Ректор Національного університету "Острозька академія":
самостійно відповідно до законодавства вирішує питання
діяльності Університету;
видає у межах своїх повноважень накази і розпорядження,
обов'язкові для виконання всіма підрозділами Університету;
представляє Університет в державних та інших органах,
відповідає за результати діяльності закладу перед органом
управління, у підпорядкуванні якого він перебуває;
розпоряджається коштами та майном Університету;
укладає угоди, дає доручення;
приймає на роботу і звільняє з роботи наукових,
науково-педагогічних та інших працівників Університету;
застосовує до працівників Університету заходи морального та
матеріального заохочення, притягає їх до дисциплінарної
відповідальності;
забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в
Університеті;
визначає функціональні обов'язки наукових,
науково-педагогічних та інших працівників Університету;
формує контингент студентів Університету;
відраховує з Університету та поновлює на навчанні студентів,
аспірантів, докторантів;
контролює виконання навчальних планів і навчальних програм,
планів науково-дослідних робіт;
здійснює контроль за якістю роботи наукових та
науково-педагогічних працівників, організацією навчально-виховної
та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання студентів;
забезпечує організацію побутового обслуговування студентів,
наукових, науково-педагогічних та інших працівників Університету,
здійснення заходів щодо їх оздоровлення;
розробляє і разом з профспілковим комітетом подає на
затвердження конференції трудового колективу Університету Правила
внутрішнього розпорядку Національного університету "Острозька
академія";
щороку звітує на конференції трудового колективу Університету
про діяльність ректорату.
Ректор може делегувати частину своїх повноважень проректорам,
деканам факультетів, завідуючим кафедрами (відділеннями), іншим
посадовим особам.
Ректор несе відповідальність за виконання покладених на
Університет завдань, результати фінансово-господарської
діяльності, стан і збереження майна, переданого у користування та
володіння Університету.
VII. Права та обов'язки учасників навчально-виховного
процесу в Національному університеті "Острозька академія"
26. Учасниками навчально-виховного процесу в Національному
університеті "Острозька академія" є:
студенти, студенти резерву, вільні слухачі, стажисти,
здобувачі наукових ступенів, аспіранти, докторанти;
працівники (керівні, наукові та науково-педагогічні
працівники, спеціалісти);
батьки або особи, які їх замінюють;
представники підприємств, установ і організацій, які беруть
участь у навчально-виховній роботі.
27. Студенти Університету мають право:
отримувати вищу освіту відповідно до державних вимог щодо її
змісту та обсягу;
здобувати певний освітньо-кваліфікаційний рівень відповідно
до їх покликань, інтересів і здібностей;
обирати форму навчання;
продовжувати освіту за професією, спеціальністю на основі
одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, отримувати додаткову
освіту відповідно до угоди з Університетом;
отримувати направлення на навчання, стажування до інших
навчальних закладів, в тому числі за кордон;
користуватися навчальною, науковою, виробничою,
культурно-спортивною, побутовою, лікувально-оздоровчою базою
Університету;
на доступ до інформації з усіх галузей знань;
брати участь в усіх видах наукової діяльності - конференціях,
нарадах, симпозіумах, виставках, конкурсах, олімпіадах, що
проводяться в Університеті;
брати участь особисто або через своїх представників у
студентському самоврядуванні, в обговоренні та вирішенні питань
удосконалення навчально-виховного процесу і науково-дослідної
роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;
брати участь в об'єднаннях громадян, інших формуваннях,
діяльність яких не забороняється законодавством;
на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
на забезпечення стипендіями та місцями в гуртожитках у
порядку, встановленому законодавством;
переривати навчання, бути поновленим на навчанні, переведеним
до іншого вищого навчального закладу у порядку, встановленому
законодавством;
діставати захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного
та психічного насильства, від дій педагогічних та інших
працівників, які порушують права або принижують їх честь та
гідність;
обирати і бути обраним до академічної конференції
Університету;
відвідувати в установленому порядку заняття на інших
факультетах Університету за умови виконання графіка навчального
процесу, складеного відповідно до індивідуального навчального
плану;
оскаржувати накази і розпорядження керівництва, висловлювати
претензії щодо поведінки, фахового та педагогічного рівня
викладачів (через орган студентського самоврядування) у порядку,
передбаченому положенням про цей орган;
отримувати матеріальну допомогу згідно із законодавством;
створювати фонди для студентських потреб;
займатися трудовою діяльністю у встановленому порядку в
позаурочний час;
отримувати інформацію від відповідних служб Університету про
ситуацію у сфері зайнятості та допомогу в укладенні договорів
(контрактів) з підприємствами, установами і організаціями з метою
працевлаштування після закінчення навчання.
28. Студенти Університету зобов'язані:
дотримуватися вимог законодавства, моральних і етичних норм
поведінки;
систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними
навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний
культурний рівень;
виконувати вимоги цього Статуту і Правил внутрішнього
розпорядку Національного університету "Острозька академія";
виконувати навчальний план у терміни, визначені графіком
навчального процесу;
відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним
планом;
своєчасно інформувати керівництво Університету про
неможливість з поважних причин відвідувати заняття, складати
(перескладати) заліки та іспити, виконувати контрольні роботи
тощо.
29. З Національного університету "Острозька академія" студент
може бути відрахований за:
власним бажанням;
незадовільне складення заліків та іспитів протягом сесії;
невиконання навчального плану та графіка навчального процесу;
появу на заняттях, у навчальному корпусі, бібліотеці,
гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або
токсичного сп'яніння;
вироком суду, що набирає чинності, чи за постановою органу,
до компетенції якого належить накладення адміністративного
стягнення або застосування заходів громадського впливу;
одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил
внутрішнього розпорядку Національного університету "Острозька
академія" (за погодженням з профспілковою організацією);
станом здоров'я на підставі висновку
лікарсько-консультаційної комісії.
30. Права та обов'язки студентів резерву, вільних слухачів
визначаються положеннями про студентів резерву, вільних слухачів,
які затверджуються ректором Національного університету "Острозька
академія".
31. Права та обов'язки здобувачів наукових ступенів,
аспірантів і докторантів визначаються відповідно до законодавства.
32. Наукові та науково-педагогічні працівники Національного
університету "Острозька академія" мають право на:
наукову і педагогічну ініціативу, вільний вибір форм,
методів, засобів навчання і наукової діяльності, які найповніше
відповідають індивідуальним особливостям, сприяють розвиткові
творчих здібностей, самостійності викладачів, науковців та
забезпечують виконання завдань щодо підготовки
висококваліфікованих фахівців;
отримання в установленому порядку інформаційних,
навчально-методичних, наукових та інших матеріалів, що
розробляються в Університеті, а також інформації про рішення його
керівних органів та про заходи, що повинні здійснюватися згідно з
цими рішеннями;
свободу світогляду і віросповідання, вибір політичних
поглядів;
об'єднання в громадські організації, клуби, інші формування,
діяльність яких не забороняється законодавством та відповідає
цьому Статутові;
вільне висловлювання своїх поглядів і переконань, якщо вони
не зачіпають прав інших осіб і не принижують людської гідності;
творчу відпустку, умови, терміни і порядок надання якої
визначаються відповідно до порядку надання творчої відпустки, що
затверджується ректором Університету;
захист від будь-яких форм дискримінації, а також оскарження
рішень керівництва в порядку, передбаченому законодавством та цим
Статутом.
33. Підприємницька діяльність працівників Національного
університету "Острозька академія" з використанням приміщень і
матеріально-технічних засобів, що належать Університету,
провадиться лише за згодою його керівництва та відповідно до
законодавства.
34. Наукові та науково-педагогічні працівники Національного
університету "Острозька академія" зобов'язані:
дотримуватися вимог цього Статуту, Правил внутрішнього
розпорядку Національного університету "Острозька академія", інших
правил, положень та інструкцій, що видаються Університетом;
дбати про авторитет Університету;
виявляти повагу до духовних і культурних традицій
Університету та розвивати їх;
постійно підвищувати рівень своїх професійних знань,
педагогічну майстерність, загальну культуру;
настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до
таких норм загальнолюдської моралі, як правда, справедливість,
відданість, патріотизм, гуманізм, доброта, стриманість,
працелюбність, поміркованість;
виховувати у молоді повагу до батьків, жінки і осіб, старших
за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних,
культурних цінностей України, її державного і соціального устрою,
дбайливе ставлення до навколишнього природного середовища;
готувати студентів до життя на основі взаєморозуміння, миру,
злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними
угрупованнями;
дотримуватися педагогічної етики і моралі, поважати гідність
студента;
захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психічного
насильства, запобігати вживанню ними алкогольних напоїв і
наркотиків, потягу до інших шкідливих звичок.
35. Наукові та науково-педагогічні працівники приймаються на
роботу на умовах, передбачених законодавством.
Національний університет "Острозька академія" забезпечує
правовий, соціальний, професійний захист наукових та
науково-педагогічних працівників, створює належні умови для праці,
побуту, відпочинку, медичного обслуговування.
Встановлення посадових окладів і надбавок до посадових
окладів науковим та науково-педагогічним працівникам, а також
соціальний захист учасників навчально-виховного процесу
здійснюються відповідно до законодавства.
36. За досягнення високих результатів у праці наукові та
науково-педагогічні працівники Національного університету
"Острозька академія" можуть бути представлені в установленому
порядку до державних нагород, присвоєння почесних звань,
відзначення преміями, грамотами тощо.
37. Права та обов'язки проректорів, директорів філій,
керівників інших структурних підрозділів Національного
університету "Острозька академія" визначаються положеннями про ці
підрозділи, що затверджуються ректором.
38. Наукові та науково-педагогічні працівники проходять
перепідготовку та підвищують свою кваліфікацію в аспірантурі,
докторантурі, шляхом стажування у вищих навчальних закладах.
39. Права та обов'язки навчально-допоміжного та
адміністративно-обслуговуючого персоналу визначаються Правилами
внутрішнього розпорядку Національного університету "Острозька
академія" та іншими актами, що затверджуються ректором.
VIII. Організація навчально-виховного процесу в

Національному університеті "Острозька академія"
40. Освітня діяльність у Національному університеті
"Острозька академія" передбачає підготовку громадян за
освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до пункту 5 цього
Статуту, інші види підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців, а також наукову роботу.
41. Зміст освіти, форми, терміни навчально-виховного процесу
та освітньо-кваліфікаційні рівні визначаються вченою радою
Національного університету "Острозька академія" і можуть
коригуватися Міністерством освіти і науки відповідно до
встановленого порядку.
В Університеті можуть бути реалізовані різні за формою
(стаціонар, вечірня, заочна, екстернат), термінами і
освітньо-кваліфікаційними рівнями підготовки програми вищої
(бакалаврів, спеціалістів, магістрів), після вузівської
(аспірантура, докторантура) або додаткової освіти, підвищення
кваліфікації, перепідготовки фахівців тощо.
Зміст освіти в Університеті за відповідними
освітньо-кваліфікаційними рівнями може мати експериментальний
характер, але враховувати вимоги державних стандартів та
зарубіжний досвід і визначатися програмою підготовки,
кваліфікаційною характеристикою фахівця, навчальним планом,
навчальними програмами і робочими тематичними планами конкретних
дисциплін, структурно-логічними схемами їх викладання та іншими
документами, що затверджуються вченою радою Університету або за її
дорученням - радами факультетів.
Обсяг навчального навантаження студентів з будь-якої
дисципліни встановлюється відповідними кафедрами.
42. Навчальний рік, як правило, починається 1 вересня і
закінчується відповідно до навчального плану та навчальної
програми.
Рішення щодо поділу навчального року на семестри,
встановлення часу й тривалості канікул затверджується за поданням
ректора вченою радою.
Навчальний тиждень складається з 6 навчальних днів. Заняття
проводяться від понеділка до п'ятниці включно, субота відводиться
для самостійної роботи студентів.
43. У Національному університеті "Острозька академія"
встановлюються такі основні види навчальних занять: лекція,
семінар, консультація, практичне заняття, лабораторна робота,
диспут, колоквіум, самостійна робота, практика, підготовка тез,
курсової роботи, дипломної роботи.
Перевірка та оцінка знань, умінь, самостійних робіт і навичок
студентів Університету проводиться за рейтинговою системою, що
затверджується вченою радою.
Обсяг отриманих студентом знань визначається в залікових
балах, тобто в умовних комплексних одиницях, якими оцінюється
вагомість певної дисципліни у навчальному плані й тривалість її
вивчення.
Студентами інших вищих навчальних закладів, які стали
студентами Університету, надається можливість отримати на
відповідних кафедрах підтвердження щодо складення заліку з
вивчених раніше дисциплін, якщо їх зміст і обсяг відповідає
навчальним програмам Університету.
Виховна робота здійснюється в процесі спільної навчальної,
наукової, виробничої та громадської діяльності студентів і
наукових, науково-педагогічних та інших працівників Університету.
Навчально-виховний процес, а також наукова діяльність в
Університеті провадяться українською мовою.
IX. Наукова діяльність у Національному університеті

"Острозька академія"
44. Наукова діяльність у Національному університеті
"Острозька академія" є невід'ємною складовою освітньої діяльності,
порядок організації якої визначається законодавством.
Наукова діяльність Університету передбачає проведення
науково-дослідних робіт, підготовку наукових та
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
45. Основними напрямами наукової діяльності у Національному
університеті "Острозька академія" є:
забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і
виробництва;
забезпечення безперервного циклу наукової діяльності - від
фундаментальних досліджень до впровадження наукових розробок у
практику;
розвиток наукової творчості студентів, аспірантів,
докторантів.
Наукова та науково-виробнича діяльність Університету є одним
з засобів забезпечення якості підготовки фахівців з вищою освітою
та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації відповідно
до державних стандартів вищої освіти, що реалізуються шляхом:
підготовки фахівців на основі використання досягнень
науково-технічного прогресу та залучення студентів до участі в
науково-дослідних роботах, що виконуються за рахунок коштів
державного бюджету і за договорами із замовниками;
організації науково-дослідної роботи у взаємозв'язку з
навчальним процесом;
проведення олімпіад (конкурсів) студентської творчості;
проведення наукових, у тому числі студентських, конференцій;
залучення провідних учених до участі в навчальному процесі;
участі в реалізації державних, регіональних, міжнародних
наукових проектів і програм;
участі наукових та науково-педагогічних працівників,
студентів в українських і міжнародних конкурсах на отримання
грантів.
46. Наукова діяльність у Національному університеті
"Острозька академія" є складовою частиною підготовки фахівців і
провадиться науковими колективами, окремими вченими за договорами,
замовленнями, програмами тощо. Для провадження наукової діяльності
Університет утворює наукові, науково-виробничі підрозділи,
об'єднання, асоціації, технологічні парки, дослідницькі центри,
центри нових інформаційних технологій, лабораторії.
Основними суб'єктами наукової діяльності Університету є
наукові та науково-педагогічні працівники. До провадження наукової
діяльності в Університеті залучаються як його штатні працівники,
так і студенти, здобувачі наукових ступенів, аспіранти,
докторанти, викладачі-стажисти, працівники інших організацій.
47. Національний університет "Острозька академія" здійснює
поточне та перспективне планування наукової діяльності, забезпечує
реєстрацію науково-дослідних робіт, проводить експертну оцінку їх
результатів.
48. Організація наукової діяльності і підготовка наукових та
науково-педагогічних працівників у Національному університеті
"Острозька академія" покладається на проректора з наукової роботи.
X. Міжнародні зв'язки і зовнішньоекономічна діяльність

Національного університету "Острозька академія"
49. Національний університет "Острозька академія" здійснює на
підставі договорів міжнародне співробітництво та встановлює прямі
зв'язки з іноземними громадянами, навчальними закладами, науковими
установами, фондами, фірмами, іншими організаціями.
Основними видами зовнішньоекономічної діяльності
Університету є:
навчання іноземних студентів, післядипломна підготовка та
підвищення кваліфікації фахівців, підготовка науковців;
організація спільної підготовки і стажування студентів;
проведення спільних наукових досліджень;
виконання наукових робіт за грантами, започаткованими фондами
іноземних держав;
здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності,
передбачених законодавством.
Підготовка фахівців для зарубіжних країн в Університеті
проводиться за міжнародними договорами України, а також за
договорами, укладеними Університетом з органами влади,
організаціями, фірмами, громадянами, вищими навчальними закладами
інших країн та міжнародними організаціями.
Кошти, у тому числі валютні, та матеріальні надходження від
зовнішньоекономічної діяльності використовуються Університетом для
забезпечення його статутної діяльності згідно з кошторисом та
законодавством.
XI. Майно і фінансова діяльність

Національного університету "Острозька академія"
50. Майно Національного університету "Острозька академія"
складається з основних фондів, оборотних коштів, інших цінностей,
вартість яких відображається на його самостійному балансі.
Майно (будівлі, в тому числі житлові, споруди, навчальне і
наукове обладнання, оргтехніка, транспортні засоби, засоби зв'язку
тощо), яке є державною власністю і закріплене за Університетом,
належить йому на праві оперативного управління, використовується
ним на свій розсуд відповідно до законодавства України та цього
Статуту.
Університет має право придбавати, будувати, брати і здавати в
оренду будівлі, споруди, навчальне і наукове обладнання,
оргтехніку, виробниче обладнання, транспортні засоби, засоби
зв'язку тощо як на території України, так і за її межами, вчиняти
стосовно них будь-які дії, що не суперечать законодавству України.
51. Національному університету "Острозька академія" належать:
кошти, майно, інші об'єкти власності, передані йому фізичними
або юридичними особами у формі дарунку, пожертвування чи за
заповітом;
доходи від власної діяльності та придбане з використанням
власних коштів майно.
Майно Університету не підлягає вилученню, крім випадків,
передбачених законодавством.
Земельні ділянки надаються Університету у постійне
користування відповідно до Земельного кодексу України.
52. Фінансування Університету здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету через Державне управління справами, а також за
рахунок додаткових джерел фінансування. ( Абзац перший пункту 52 в
редакції Постанови КМ N 1547 ( 1547-2003-п ) від 02.10.2003 )
Додатковими джерелами фінансування є:
кошти, отримані за навчання, підготовку, підвищення
кваліфікації та перепідготовку кадрів відповідно до укладених
договорів;
плата за надання додаткових освітніх послуг;
кошти, отримані за виконання Університетом на замовлення
підприємств, установ, організацій і громадян науково-дослідних та
інших робіт (послуг);
доходи від реалізації продукції навчально-виробничих
майстерень, підприємств, цехів і господарств, надання в оренду
приміщень, споруд, обладнання;
кредити і позички банків, дивіденди від цінних паперів;
валютні надходження;
добровільні грошові внески, матеріальні цінності, отримані
від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;
інші надходження, не заборонені законодавством України.
53. Національний університет "Острозька академія" самостійно
використовує бюджетні та позабюджетні кошти, спрямовує їх для
відшкодування матеріальних та прирівняних до них витрат на
виконання робіт (надання послуг), що відповідають профілю
Університету, на виплату заробітної плати, стипендій, створення
необхідної матеріально-технічної бази, соціальний розвиток та
матеріальне стимулювання колективу відповідно до законодавства.
Бюджетні асигнування на освіту та позабюджетні кошти не
підлягають вилученню і використовуються за призначенням, якщо це
не передбачено нормативно-правовими актами.
54. Національний університет "Острозька академія" за
договорами з підприємствами, установами, організаціями і
громадянами надає додаткові платні освітні послуги, визначені
навчальним планом і навчальними програмами, а також інші види
платних послуг, перелік яких встановлено Кабінетом Міністрів
України.
Платні послуги не можуть надаватися в межах обсягів освітньої
діяльності, що фінансується за рахунок державного бюджету.
XII. Облік і звітність Національного університету

"Острозька академія"
55. Національний університет "Острозька академія" веде
оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та
статистичну звітність в установленому законодавством порядку,
складає щороку звіт про свою діяльність.
XIII. Припинення діяльності Національного

університету "Острозька академія"
56. Діяльність Університету припиняється шляхом його
реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу,
перетворення) або ліквідації і проводиться у порядку,
встановленому законодавством.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: