open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 листопада 2000 р.
за № 863/5084


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
21.11.2000  № 644
(у редакції наказу
Міністерства інфраструктури
України
08.06.2011  № 138)

ПРАВИЛА
оформлення перевізних документів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства транспорту
№ 542 від 20.08.2001
№ 334 від 28.05.2002
№ 54 від 31.01.2004
Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
№ 540 від 12.09.2005}

{Про зупинення з 28 лютого 2006 року дії окремих пунктів змін додатково див. Повідомлення Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 07.03.2006}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства транспорту та зв'язку
№ 84 від 06.02.2007
№ 1454 від 01.12.2008
Наказами Міністерства інфраструктури
№ 138 від 08.06.2011
№ 570 від 21.09.2012
№ 513 від 14.10.2014
№ 313 від 18.09.2017}

I. Загальні положення

1.1. На кожне відправлення вантажу, порожніх власних, орендованих вагонів та контейнерів відправник надає станції відправлення перевізний документ (накладну) за формою, наведеною у додатку 1 до цих Правил. У разі пред'явлення до перевезення вантажу груповою відправкою або маршрутом відправник додає до накладної відомість вагонів (додаток 2 до цих Правил) або відомість вагонів і контейнерів, що перевозяться маршрутом (групою) за накладною (додаток 4 до Правил перевезення вантажів в універсальних контейнерах, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20.08.2001 № 542 , зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2001 за № 798/5989).

Накладна згідно з цими Правилами може оформлятися і надаватися в електронному вигляді (із накладенням електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП)). Порядок здійснення електронного документообігу під час перевезення вантажів залізничним транспортом у внутрішньому сполученні регламентується додатком до договору про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги.

Оформлення перевізних документів для військових вантажів здійснюється за спеціальними інструкціями, а для небезпечних вантажів - згідно з Правилами перевезення небезпечних вантажів, затвердженими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 № 1430, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 26.02.2009 за № 180/16196 (далі - Правила перевезення небезпечних вантажів).

Електронний перевізний документ та його паперова версія мають однакову юридичну силу.

1.2. Накладна є обов'язковою двосторонньою письмовою формою угоди на перевезення вантажу, яка укладається між відправником та залізницею на користь третьої сторони - одержувача. Накладна одночасно є договором застави вантажу для забезпечення гарантії внесення належної провізної плати та інших платежів за перевезення. Накладна супроводжує вантаж на всьому шляху перевезення до станції призначення, де видається одержувачу разом з вантажем.

Для підтвердження приймання вантажу до перевезення один примірник накладної в паперовому вигляді з присвоєним їй номером і датою приймання вантажу надається відправнику. Порядок підтвердження приймання вантажу до перевезення за електронною накладною (із накладенням ЕЦП) визначається договором між вантажовласником і залізницею.

Накладна заповнюється відправником із застосуванням автоматизованих систем залізничного транспорту України або програмних засобів, здатних забезпечити роботу з електронними перевізними документами згідно з установленим форматом, та у разі її оформлення в паперовому вигляді роздруковується на бланку, виготовленому на білому папері формату А4 у трьох примірниках, один із яких після оформлення приймання вантажу до перевезення станцією відправлення видається відправникові вантажу та є квитанцією для приймання вантажу до перевезення, другий і третій передаються з вантажем на станцію призначення. Технічні характеристики паперу, призначеного для оформлення накладної, повинні забезпечувати придатність для роздруківки на принтері, а також якісне проставлення відміток залізниці на всьому шляху перевезення. Накладна у паперовому вигляді є відображенням її електронної копії, яка обов'язково надається на станцію відправлення одночасно з накладною у паперовому вигляді.

Накладна в електронному вигляді (далі - електронна накладна) складається у формі електронної реєстрації даних, які можуть бути трансформовані у письмовий запис. Засоби, що використовуються для реєстрації та обробки даних, повинні відповідати вимогам законодавства.

Порядок обміну електронною накладною між відправником та залізницею, а також залізницею та одержувачем зазначається в договорі між вантажовласником і залізницею. У разі внесення змін до електронної накладної попередні дані зберігаються.

Заповнення накладної здійснюється відправником, залізницею, одержувачем згідно з поясненнями, наведеними у додатку 3 до цих Правил.

До накладної можуть додаватися додаткові супровідні документи та документи дозвільного характеру на відправлення вантажу контролюючих органів, необхідність одержання яких передбачена законами України. У разі оформлення перевізного документа в електронному вигляді (з накладенням електронного цифрового підпису) супровідні документи додаються в електронному вигляді (виготовлені за допомогою сканера тощо). При цьому оригінали супровідних документів в паперовому вигляді направляються відправником безпосередньо одержувачу.

{Пункт 1.2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 513 від 14.10.2014}

1.3. Усі відомості, передбачені формою бланка перевізного документа, повинні бути внесені відправником у відповідні графи. Виправлення не допускаються; у разі необхідності зміни відомостей, унесених до перевізного документа, відправник зобов'язаний заповнити новий перевізний документ. Зміни, які вносяться до перевізного документа залізницею, засвідчуються посадовою особою залізниці із зазначенням дати та найменування станції, на якій внесено зміни.

1.4. Не допускається оформлення одним перевізним документом перевезення вантажів:

швидкопсувних з іншими вантажами, за винятком випадків, коли вони перевозяться у супроводі провідників;

які за своїми властивостями не можуть перевозитися разом в одному вагоні чи контейнері;

які потребують дотримання під час перевезення особливих запобіжних заходів з вантажами, що не потребують таких заходів;

які потребують дотримання під час перевезення санітарних, ветеринарних або інших адміністративних правил, з вантажами, що не потребують дотримання таких правил;

для яких установлено різні строки зберігання після вивантаження, за винятком випадків, коли їх адресовано на місця незагального користування.

1.5. Перевезення власних (орендованих) локомотивів і вагонів у завантаженому та порожньому стані оформлюються перевізними документами, в яких у графі 20 «Найменування вантажу» відправником зазначається: для локомотивів і завантажених вагонів - «Власний (орендований) вагон (локомотив). Власник (орендар) (найменування власника, оператора, орендаря)»; для порожніх вагонів - «Порожній власний (орендований) вагон. З-під ... (найменування вантажу). Власник (орендар) (найменування власника, оператора, орендаря). Направляється до пункту навантаження (в ремонт тощо)».

{Абзац перший пункту 1.5 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 570 від 21.09.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 513 від 14.10.2014; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 313 від 18.09.2017}

Самостійне переміщення ("своїм ходом") власного (орендованого) локомотива між станціями коліями загального користування оформлюється перевізними документами.

1.6. Перевізні документи, оформлені відправником в паперовому вигляді, перевіряються начальником станції або уповноваженим ним працівником станції у разі надання згоди на навантаження на місцях загального користування. Перевіркою встановлюються: наявність плану (місячного або додаткового) на перевезення, відсутність заборон і обмежень у даному напрямку перевезення, правильність заповнення бланків перевізних документів відповідно до правил оформлення перевізних документів, наявність зазначених відправником у графі 9 «Документи, що додані відправником» додаткових супровідних документів та документів дозвільного характеру на відправлення вантажу контролюючих органів, необхідність одержання яких передбачено законами України.

{Абзац перший пункту 1.6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 513 від 14.10.2014}

Перед укладенням договору перевезення за результатами такої перевірки начальник станції або уповноважений ним працівник станції проставляє свій підпис (із зазначенням дня, місяця і року) у графі 57 "Увезення дозволено. Навантаження призначено на".

Порядок і термін подання відправниками на станцію перевізних документів на завантажені та порожні вагони (контейнери) встановлюються начальником станції за погодженням з відправниками.

Порядок і терміни подання електронної накладної, її перевірки і погодження визначаються у додатку до договору про організацію перевезень.

1.7. Порядок застосування електронного перевізного документа визначається Порядком застосування електронного перевізного документа під час перевезення вантажів залізничним транспортом, затвердженим наказом Мінтрансзв'язку від 01.11.2010 № 800, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.04.2011 за № 478/19216.

II. Заповнення перевізних документів вантажовідправником

2.1. Відправник заповнює відповідні графи накладної згідно з додатком 3 до цих Правил.

У разі пред'явлення вантажу до перевезення навалом, насипом або наливом у графу 20 "Найменування вантажу" вноситься відмітка "навалом", "насипом" або "наливом".

Якщо за однією накладною перевозяться тарно-штучні вантажі різних найменувань і в різній упаковці, то в ній зазначаються маса вантажу кожного найменування окремо, кожного виду упаковки та загальна маса вантажів.

2.2. Для вантажів, що потребують дотримання певних умов під час перевезення (вентилювання, температурний режим тощо), відправник у графі 7 "Заяви відправника" вчиняє відповідний запис згідно з додатком 3 до цих Правил.

2.3. У графі 55 "Правильність внесених відомостей підтверджую" представник відправника вказує свою посаду, розписується, засвідчуючи правильність відомостей, указаних ним у перевізному документі. Представник відправника повинен мати довіреність на оформлення перевезення.

2.4. Про виконання умов розміщення і кріплення вантажу у вагоні до графи 20 "Найменування вантажу" відправник вносить відмітку відповідно до розділу IV Порядку розроблення технічної документації щодо розміщення і кріплення вантажів у вагонах і контейнерах, які перевозяться залізничним транспортом, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 18.05.2010 № 299, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.07.2010 за № 503/17798, та Правил розміщення та кріплення вантажів у вагонах та контейнерах (додаток 14 до Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення).

2.5. У разі перевезення експортно-імпортних вантажів через морські порти України не в прямому міжнародному сполученні оформлюється накладна внутрішнього сполучення. У цьому разі відправник проставляє відмітки: у графі 20 "Найменування вантажу" - "Експорт" чи "Імпорт", а в графі 7 "Заяви відправника" - для експорту зазначається "Для вивезення водним транспортом у ______" (зазначається  країна  призначення),  а  для імпорту - "Увезено  водним транспортом  з  _____" (зазначається  країна відправлення).

Перевезення зі станцій Мамалига Львівської залізниці та Ізварине Донецької залізниці імпортних вантажів, які ввозяться через митний кордон України з підприємств, під'їзні колії яких розташовані на території іншої держави і примикають до цих станцій, призначенням на станції України оформлюється накладною внутрішнього сполучення. У цьому разі відправник у графі 20 "Найменування вантажу" проставляє відмітку "Імпорт".

2.6. Якщо після оформлення перевізних документів на прийнятий до перевезення вантаж на станції відправлення була виявлена невідповідність між фактичною кількістю вантажу і зазначеною в перевізних документах, то відправник повинен привести фактичну кількість вантажу у відповідність до кількості, зазначеної в перевізних документах (довантажити, вивантажити), або оформити нові перевізні документи, зазначивши в них виявлену фактичну кількість вантажу.

Маса вантажу вважається правильною, якщо різниця між фактично виявленою масою і зазначеною в перевізних документах не перевищує 0,2%.

III. Заповнення перевізних документів станцією відправлення

3.1. Станція відправлення заповнює накладну згідно з додатком 3 до цих Правил.

У разі оформлення накладної в електронному вигляді відомості зазначаються в ній відповідними текстами та кодами.

Механізм кодування інформації в накладній та присвоєння номера відправки встановлюються Укрзалізницею.

3.2. Станція відправлення зазначає у графі 54 "Ідентифікація відправки" код залізниці та станції відправлення, номер накладної (відправки).

IV. Заповнення перевізних документів під час перевезення

4.1. Заповнення накладної під час перевезення здійснюється згідно з додатком 3 до цих Правил.

4.2. Під час перевезення передбачені цими Правилами відмітки зазначаються у графі 49 "Відмітки залізниці".

4.3. У разі складання акта в графі 49 "Відмітки залізниці" зазначаються його номер і коротко причина, з якої його складено (наприклад, "про  нестачу  ________  місць", "про нестачу маси _________ кг", "про відсутність пломб" тощо).

4.4. У разі переадресування вантажу за новими документами в графі 49 "Відмітки залізниці" проставляється:

у первинних документах - "Вантаж переадресовано за наказом від ____ № _____ на станцію ______ залізниці";

у нових документах - "Вантаж переадресовано за наказом ______ від ____ № _____, первинна накладна № ______, станція відправлення _______ залізниці, станція призначення _____ залізниці".

4.5. У разі переадресування вантажу за первинними документами найменування станції призначення і її код, одержувач, його код і адреса в накладній змінюються (так, щоб їх можна було прочитати) і вказуються нові дані відповідно до наказу про переадресування.

Крім того, в графі 49 "Відмітки залізниці" проставляється запис:

"Вантаж переадресовано  за наказом _______ від ____ № ____ на станції ________ залізниці".

Зміни засвідчуються підписом працівника станції із зазначенням найменування станції переадресування.

У разі зміни одержувача без зміни станції призначення вказаний у накладній одержувач і його код змінюються та зазначаються новий одержувач, його код і адреса відповідно до заяви відправника.

4.6. У разі перевантаження вантажу під час перевезення в інший вагон (контейнер) у накладній номер вагона (контейнера) та інші відомості про нього змінюються (так щоб їх можна було прочитати) і проставляються нові відомості про вагон (контейнер), у який перевантажено вантаж. Ці зміни засвідчуються підписом працівника, який керував перевантаженням, із зазначенням найменування станції, на якій перевантажено вантаж.

V. Заповнення перевізних документів на станції призначення

5.1. Заповнення накладної на станції призначення здійснюється згідно з додатком 3 до цих Правил.

За наявності в договорі між залізницею і вантажоодержувачем положень про електронний обмін документами на вантаж, що прибув за електронною накладною (із накладенням ЕЦП), одержувачу надається накладна в електронному вигляді у порядку, визначеному договором. За відсутності таких положень у договорі одержувачу видається накладна у паперовому вигляді, роздрукована на підставі електронної накладної та засвідчена календарним штемпелем стації призначення.

5.2. У разі прибуття вантажу за накладною у паперовому вигляді за наявності в договорі між залізницею і вантажоодержувачем положення про електронний обмін документами на вантаж оформлення видачі вантажу станцією призначення здійснюється за електронною накладною (із накладенням ЕЦП). Накладна в паперовому вигляді передається до розрахункового підрозділу залізниці та, у разі потреби, видається одержувачу.

5.3. Якщо перевіркою на станції призначення виявлено перебір платежів, то сума перебору зазначається у графах 43-45.

5.4. Інші відмітки, необхідні для визначення провізної плати і зборів за послуги, пов'язані з перевезенням і для виконання особливих умов перевезення, вносяться в перевізний документ відправником, станціями відправлення, призначення та попутними станціями відповідно до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 26.03.2009 № 317, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.04.2009 за № 340/16356 (зі змінами), та інших нормативно-правових актів.

5.5. Якщо під час перевезення вантажу або на станції його призначення буде виявлено неправильне зазначення у накладній маси, кількості місць вантажу, його назви, коду та адреси одержувача з відправника, порта стягується штраф у розмірі згідно зі статтею 118 Статуту залізниць України. При цьому відправник несе перед залізницею відповідальність за наслідки, які виникли.

Цей факт засвідчується актом загальної форми, якщо за цим фактом не складався комерційний акт.

5.6. У разі проведення розрахунків готівкою накладна видається одержувачу після внесення ним усіх належних платежів.

5.7. Якщо вантаж з місць загального користування вивозиться частинами, то відомості про кожну частину (дату завозу, кількість місць та/або масу вантажу тощо) зазначаються окремо на зворотному боці накладної.

Таким самим порядком оформлюється перевізний документ у разі завезення вантажу для відправлення частинами.

VI. Заповнення перевізних документів на маршрут або групу вагонів

6.1. За одним перевізним документом приймаються до перевезення вантажі маршрутом або групою вагонів із дотриманням таких умов:

{Абзац перший пункту 6.1 розділу VI в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 513 від 14.10.2014}

вантажі мають бути одного найменування;

{Абзац другий пункту 6.1 розділу VI в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 513 від 14.10.2014}

вантажі приймаються до перевезення від одного відправника з однієї станції відправлення і адресуються на одну станцію призначення одному одержувачу.

6.2. Перевезення вантажів на експорт за одним перевізним документом на маршрут або групу вагонів можливе тільки за наявності згоди на це залізниць, які беруть участь у цьому перевезенні.

6.3. У разі формування маршрутів з "ядра" і причіпної групи вагонів одним перевізним документом оформлюється "ядро" маршруту, а кожний вагон причіпної групи оформлюється окремим перевізним документом.

Маса і довжина маршруту або його "ядра", оформлені одним перевізним документом на маршрут або групу вагонів, визначаються відповідно до Правил перевезення вантажів маршрутами відправника, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 28.05.2002 № 334 , зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.07.2002 за № 565/6853.

6.4. У разі перевезення тварин чи птахів у прямому сполученні допускається оформляти один перевізний документ на групу вагонів, яку супроводжує один провідник.

6.5. У місцевому сполученні за одним перевізним документом можуть прийматися до перевезення групи вагонів у порядку, встановленому начальником залізниці.

6.6. Заповнення накладної на маршрут або групу вагонів здійснюється згідно з додатком 3 до цих Правил з урахуванням таких особливостей:

у графі 19 "Номер вагона" зазначаються загальна кількість вагонів у відправці та напис "Дивись відомість";

у графах 24 "Маса вантажу, визначена відправником" та 25 "Маса вантажу, визначена залізницею" зазначається загальна маса вантажу, у графі 30 "Тарифні відмітки" - загальна сума платежів.

6.7. Номери вагонів, їх рід, число осей, маса тари, вантажопідйомність, маса вантажу, пломби (запірно-пломбувальних пристроїв (далі - ЗПП)), сума платежів для кожного вагона зазначаються у відомості вагонів (додаток 2), яка додається до накладної та є її невід'ємною частиною. При визначенні маси нафтопродуктів за заміром висоти наливу навпроти кожного вагона зазначаються тип калібрування котла цистерни, висота наливу в цистерні (зазначається скорочено, наприклад, Вн), густина за температури (наприклад, Г200С 0,83677 г/см3), рівень підтоварної води, вміст баласту. У верхній частині відомості зазначаються номер відправки (накладної), дата приймання вантажу до перевезення, коди станцій відправлення та призначення. У кінці відомості зазначаються загальна маса вантажу і загальна сума платежів. Про відомість вагонів зазначається у графі 9 "Документи, що додані відправником".

{Абзац перший пункту 6.7 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 513 від 14.10.2014}

Якщо до складу маршруту або групи входять власні вагони різних власників, то у графі 49(50) "Примітка" Відомості вагонів навпроти власного вагона зазначається: "Власний вагон. Власник (зазначається скорочене найменування власника вагона)".

{Пункт 6.7 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 570 від 21.09.2012}

6.8. Переадресування окремих вагонів маршруту ("ядра") або групи, що перевозяться за одним перевізним документом, під час перевезення не допускається. Таке переадресування може провадитися на станції призначення.

6.9. У разі відчеплення вагона через його несправність станція, на якій відчеплено вагон, зобов'язана скласти про це акт загальної форми та досильний перевізний документ, за яким вагон після усунення несправності направляється за призначенням.

У досильному перевізному документі у графі 20 "Найменування вантажу" робиться відмітка: "Досилається до основної відправки ____________ (вказуються станція відправлення і станція призначення) № ___",  а також вказуються  найменування  (прізвище,  ім'я та по батькові) одержувача та його поштова адреса.

У перевізному документі на маршрут або групу вагонів робиться відмітка про відчеплення вагона із зазначенням номерів акта загальної форми та досильного перевізного документа.

Відомості про відчеплений вагон викреслюються з відомості вагонів. Відмітка про відчеплення вагона засвідчується станцією відчеплення вагонів.

6.10. Станція призначення, видаючи вантаж, складає комерційний акт про відсутність відчепленого вагона із зазначенням номера досильного перевізного документа, за яким його буде дослано. Комерційний акт видається одержувачу, який повертає його на станцію після одержання досланого вантажу.

В основному перевізному документі та комерційному акті робиться відмітка про видачу вантажу, що прибув за досильним перевізним документом. Після видачі вантажу комерційний акт зберігається на станції.

6.11. Видаючи вантаж, що прибув у маршруті в складі "ядра" або групи вагонів, станція призначення здійснює остаточний розрахунок провізної плати за основним перевізним документом як за вагони, що прибули у складі маршруту або групи, так і за вагони, які прибули за досильним перевізним документом.

{Правила в редакцїі Наказу Міністерства інфраструктури № 138 від 08.06.2011}

Директор Департаменту
залізничного транспортуМ.Снітко
Додаток 1
до Правил оформлення перевізних документів

НАКЛАДНА

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 138 від 08.06.2011}Додаток 2
до Правил оформлення перевізних документів

ВІДОМІСТЬ ВАГОНІВ

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 138 від 08.06.2011}Додаток 3
до Правил оформлення перевізних документів

ПОЯСНЕННЯ
щодо заповнення накладної

№ графи накладної

Найменування
графи накладної

Відомості, що вказуються в накладній

Ким заповнюється
графа накладної

1

2

3

4

1

Відправник

Відправником може бути одна юридична або фізична особа. Відомості щодо відправника: найменування (прізвище, ім'я та по батькові), код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), поштова адреса (назва міста або населеного пункту,  району, вулиці та номер будинку, замість повної адреси може бути вказано номер абонентської поштової скриньки). За можливості вказуються номер телефону, факсу,  адреса електронної пошти. 
Країна вказується у разі відправки вантажу з-за кордону (імпорт)

Відправником

2


Код відправника 4-значний

Відправником

3


Код платника 7-значний

Відправником

4

Одержувач

Заповнюється у порядку,  передбаченому для графи "Відправник".
Країна вказується у випадку відправки за кордон (експорт)

Відправником

5


Код одержувача 4-значний

Відправником

6


Код платника (одержувача) 7-значний

Одержувачем

7

Заяви відправника

Заяви відправника,  обов'язкові для залізниці. 
Провідник вантажу (прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта). 
Швидкість доставки (вантажна, велика). 
Інші заяви (повноваження провідника вантажу, заяви на випадок виникнення перешкод під час перевезення тощо). 
Відмітки "Охорона МВС", 
"Охорона відправника", 
"У супроводі фахівця". 
Дані про вантаж для кожного вузькоколійного вагона. 

Відправником

8


Номер договору між відправником та одержувачем (за бажанням)

Відправником

9

Документи, що додані відправником

Найменування і номери документів, доданих відправником, необхідних для здійснення перевезень, відповідно до правил оформлення перевізних документів, а також документів,  необхідних для виконання митних та інших адміністративних правил

Відправником

10

Станція та залізниця призначення

Найменування станції та залізниці призначення вантажу відповідно до Тарифного керівництва № 4 залізниць України

Відправником

11


Якщо станція призначення відкрита для виконання вантажних операцій згідно з Тарифним керівництвом № 4 залізниць України, то зазначається найменування під'їзної колії

Відправником

12


Код залізниці - 2 знаки,  код станції - 6 знаків згідно з Тарифним керівництвом № 4 залізниць України

Відправником

13

Платник

Найменування юридичної особи, яка здійснює оплату за перевезення (за необхідності). Якщо платником є відправник, то ця графа не заповнюється

Відправником

14


Код платника, присвоєний йому розрахунковим підрозділом залізниці

Відправником

15

Відмітки, не обов'язкові для залізниці

Відомості відправника - одержувачу, пов'язані з відправкою. Інші відмітки, не обов'язкові для залізниці (відомості про асортимент вантажів,  про марки вугілля тощо)

Відправником

16

Станція та залізниця відправлення

Найменування станції та залізниці відправлення згідно з Тарифним керівництвом № 4 залізниць України

Відправником

17


Код залізниці - 2 знаки,  код станції - 6 знаків згідно з Тарифним керівництвом № 4 залізниць України

Відправником

18

Відмітки митниці

Відмітки митниці у разі використання бланка перевізного документа для митного оформлення (у разі необхідності)

Відправником,  митницею

19

Номер вагона

1. Номер вагона. 
2. Рефрижераторна секція, код зчепу.
Відомості про вагон послідовно: рід (калібровочний тип цистерни), кількість осей, вантажопідйомність, маса тари (якщо маса тари перевірялася вантажовласником шляхом зважування, маса тари, вказана на вагоні, зазначається в чисельнику, а маса, визначена шляхом зважування, - у знаменнику)»; слово «- власниці» замінити словом «приписки».
Код залізничної адміністрації - власниці вагона. 
Відмітка "Секція. Не роз'єднувати". 
У разі перевезення вагонів маршрутом або групою за одною накладною зазначається: "Дивись відомість"

Відправником (у разі завантаження вагона залізницею її працівник заповнює цю графу)

20

Найменування вантажу

Найменування вантажу відповідно до Алфавітного списку вантажів Єдиної тарифно-статистичної номенклатури вантажів (далі - ЄТСНВ) та відмінні ознаки вантажу (у твердому, рідкому або вологому стані, у свіжому або сушеному та іншому вигляді). Вантажі,  найменування яких відсутні в ЄТСНВ,  зазначаються під тією назвою, під якою вони зазначені в стандартах або технічних умовах на виготовлення продукції. 
Після відміни застосування ЄТСНВ буде використовуватись Гармонізована номенклатура вантажів (далі - ГНВ).  Знаки, марки, нанесені на окремі вантажні місця. 
Рід пакування вантажу (наприклад, ящик, корзина, бочка тощо. Якщо пред’явлено неупакований вантаж, зазначається «не упакований»).
Якщо пред'явлено неупакований вантаж,  скорочено зазначається "н/у").
Кількість, номер, код власника, типорозмір і маса брутто контейнера.
Найменування транспортного засобу (контрейлера), склад автопоїзда.
Кількість місць цифрами та окремо за кожним його найменуванням і за кожним видом упакування, а також прописом загальна кількість місць.
Відмітка про розміщення та кріплення вантажу із зазначенням посади та прізвища відповідального за навантаження працівника (у разі визначення маси лісоматеріалів умовно - дані про кількість навантажених штабелів і їх висоту). 
Найменування та маса матеріалів і устаткування, які були застосовані для розміщення та кріплення. 
Кількість, знаки, тип та належність (відправник/залізниця) застосованих пломб чи ЗПП. У разі зміни пломб чи ЗПП під час перевезення відомості про пломби, ЗПП змінюються таким чином, щоб можна було прочитати первинні відомості. 
Відмітка для вагонів з вибуховими матеріалами (далі - ВМ): "Вимкнути гальмо". 
Відмітка "З пічним опаленням".
Відмітка "Зональний габарит". 
Відмітка "Пільговий габарит".
Зазначається «Власний (орендований) вагон (локомотив). Власник (орендар) (найменування власника, оператора, орендаря)»; для порожніх вагонів - «Порожній власний (орендований) вагон. З-під ... (найменування вантажу). Власник (орендар) (найменування власника, оператора, орендаря). Направляється до пункту навантаження (в ремонт тощо)».  

Відмітка про перевезення вантажів на особливих умовах.
При визначенні маси нафтопродуктів за заміром висоти наливу вказуються тип калібрування котла цистерни, висота наливу в цистерні (зазначається скорочено, наприклад, Вн), густина за температури (наприклад, Г200С 0,83677 г/см3), рівень підтоварної води, вміст баласту.
З-під ...  (найменування вантажу). Власник (орендар) (найменування власника, вагонної компанії або орендаря).  Направляється до пункту навантаження (в ремонт тощо)". 
Інші відмітки,  передбачені правилами перевезення вантажів

Відправником

21


Проставляється позначка "х", якщо вантаж негабаритний,  швидкопсувний або перевозиться на особливих умовах тощо

Відправником

22


Якщо вантаж небезпечний,  проставляється позначка "х", а також за необхідності "ВМ".

Відправником

23

Код вантажу

Код вантажу за ЄТСНВ або ГНВ

Відправником

24

Маса вантажу,  визначена відправником

Заповнюється, якщо маса вантажу визначена відправником. Вказуються маса у кілограмах брутто вантажу, загальна маса відправки (прописом)

Відправником

25

Маса вантажу,  визначена залізницею

Заповнюється, якщо масу вантажу визначено залізницею. Маса вказується у кілограмах (маса брутто вантажу),  загальна маса відправки (прописом)

Залізницею

26

Спосіб визначення маси

Зазначається спосіб визначення маси вантажу (на вагах, за стандартом,  за трафаретом, за обміром, за розрахунками,  умовно), тип ваг (товарні, вагонні,  елеваторні тощо), їх вантажопідйомність та ким було визначено масу вантажу (залізницею/ відправником). 
Якщо масу вантажу визначено за стандартом,  то в цій графі зазначається також стандартна маса брутто/нетто одного вантажного місця

Відправником/ залізницею

27

Оголошена вартість вантажу

Оголошена вартість вантажу цифрами та прописом

Відправником

28

Ким завантажено вантаж у вагон (контейнер)

Зазначається:  відправником або залізницею

Відправником/ залізницею

29

Відправка

У відповідному місці проставляється позначка "х"

Відправником

30

Тарифні відмітки

Заповнюються відповідно до Тарифного керівництва № 1; указуються номер групи, позиції, схеми,  відстань перевезення. У разі застосування виняткового тарифу вказується його код

Залізницею

31


Провізна плата

Залізницею

32


Плата за проїзд провідника

Залізницею

33


Плата за охорону вантажу залізницею

Залізницею

34

Усього сплачено відправником (прописом)

Усього сума платежів цифрами та прописом,  сплачена відправником

Залізницею

35


Інші платежі на станції відправлення

Залізницею

36


Інші платежі на станції відправлення

Залізницею

37


Інші платежі на станції відправлення

Залізницею

38

Підпис

Посада та підпис працівника залізниці на станції відправлення

Залізницею

39


Додаткова провізна плата,  сплачена одержувачем

Залізницею

40


Плата за проїзд провідника

Залізницею

41


Плата за охорону вантажу залізницею

Залізницею

42

Усього сплачено одержувачем (прописом)

Усього сума платежів цифрами та прописом,  сплачена одержувачем

Залізницею

43


Інші платежі на станції призначення

Залізницею

44


Інші платежі на станції призначення

Залізницею

45


Інші платежі на станції призначення

Залізницею

46

Підпис

Посада та підпис працівника залізниці на станції призначення

Залізницею

47


Платежі сплачено за квитанцією (ями) різних зборів  номер Е на станції відправлення.
Інші відмітки щодо платежів, визначені Укрзалізницею.

Залізницею

48


Платежі сплачено за квитанцією (ями) різних зборів  номер Е на станції призначення.
Інші відмітки щодо платежів, визначені Укрзалізницею.

Залізницею

49

Відмітки залізниці

Повідомлення одержувача про прибуття вантажу. 
За необхідності вказуються: 
охорона залізниці, якщо вантаж підлягає обов'язковій охороні залізницею; 
відмітки про результати перевірки вантажу під час видачі, складання актів із зазначенням станції, яка склала акт;
причини затримки вантажу, які дають право залізниці на збільшення терміну доставки, та тривалість затримки;
відомості про переадресування вантажу,  зміну одержувача тощо

Залізницею

50

Відмітки відправника

Зазначаються відомості,  передбачені правилами перевезення вантажів,  наприклад:
установлені відправником у вагоні пристосування,  які необхідно видати на станції призначення одержувачу;
заходи профілактики,  застосовані відправником для запобігання змерзанню вантажу; 
наявність на неупакованому вантажі видимих пошкоджень,  наприклад "у верстата відбито (вказується найменування деталі)",  "розбита фара" тощо; 
перевезення у вагоні відкритого типу з одержувачем узгоджено

Відправником

51

Календарний штемпель прибуття вантажу

Календарний штемпель прибуття вантажу на станцію призначення проставляється в паперовій накладній, в електронній накладній зазначається дата прибуття

Залізницею

52

Календарний штемпель видачі вантажу

Календарний штемпель з датою видачі вантажу на станції призначення проставляється в паперовій накладній, в електронній накладній зазначається дата видачі

Залізницею

53

Підтвердження одержання вантажу Вантаж одержав

Вказується дата одержання вантажу, номер довіреності на одержання вантажу, дата її видачі,  серія і номер паспорта матеріально відповідальної особи, яка одержує вантаж, та її підпис. В електронній накладній накладається електронний цифровий підпис одержувача

Одержувачем

54

Ідентифікація відправки

Зазначається код залізниці та станції відправлення, номер накладної (відправки)

Залізницею

55

Правильність внесених відомостей підтверджую

Представник відправника засвідчує правильність відомостей, указаних ним у перевізному документі.  В електронній накладній накладається електронний цифровий підпис відправника

Відправником

56

Календарний штемпель станції відправлення

Календарний штемпель станції відправлення проставляється після приймання вантажу до перевезення станцією відправлення у паперовій накладній. В електронній накладній зазначається дата приймання вантажу до перевезення

Залізницею

57

Увезення дозволено
Навантаження призначено на

Відмітки залізниці про одержання відправником згоди на ввезення вантажу та призначення дати навантаження. 
Заповнюється номер плану перевезень або номер відповідного розпорядження про згоду на перевезення вантажу.  "Навантаження призначено на" - заповнюється у разі надання згоди на навантаження в місцях загального користування

Залізницею

58

Вид небезпеки вантажу

Заповнюється для небезпечних вантажів за даними колонки 18 додатка 2 до Правил перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 № 1430,  зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.02.2009 за № 180/16196

Відправником

59


"Вид негабаритності" - зазначається п'ятизначний індекс згідно з пунктом 2.10 Інструкції з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України,  затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 23.11.2004 № 1026,  зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 24.12.2004 за № 1640/10239

Відправником

60


Порядок прикриття вагона в поїзді у випадках,  передбачених правилами перевезень, зазначається цифрами

Відправником

61


Відомості про обмеження за масою або габаритом навантаження, які встановлено на даному напрямку перевезення

Залізницею

62


"Не спускати з гірки", 
"З гірки спускати обережно" або "Через гірку не пропускати" - у випадках,  передбачених правилами, проставляється код відповідно "М1", "М2" або "М4"

Відправником

63


Код типу маршруту, поїзда (прямий відправника, з розпиленням, ступінчатий,  контейнерний поїзд тощо)

Залізницею

64


Номер маршруту

Залізницею

65


Код станції розпилення відправницького маршруту

Відправником

66


Кодування інформації,  визначене Укрзалізницею

Залізницею/відправником

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 138 від 08.06.2011, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури № 570 від 21.09.2012, № 513 від 14.10.2014, № 313 від 18.09.2017}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: