open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 29 листопада 2000 р. N 1756

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 742 ( 742-2013-п ) від 09.10.2013 }
Про затвердження Порядку реєстрації проектів

угоди про розподіл продукції та державної реєстрації

угоди про розподіл продукції
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1570 ( 1570-2006-п ) від 08.11.2006 }

Відповідно до статей 11 і 15 Закону України "Про угоди про
розподіл продукції" ( 1039-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок реєстрації проектів угоди про розподіл
продукції та державної реєстрації угоди про розподіл продукції
(додається).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 листопада 2000 р. N 1756
ПОРЯДОК

реєстрації проектів угоди про розподіл

продукції та державної реєстрації угоди про

розподіл продукції

1. Цей Порядок визначає процедуру реєстрації першого та
остаточного варіантів проектів угоди про розподіл продукції, а
також державної реєстрації такої угоди після її укладення.
2. Реєстрація першого і остаточного варіантів проектів угоди
про розподіл продукції, а також державна реєстрація такої угоди
проводиться Міжвідомчою комісією з організації укладення та
виконання угод про розподіл продукції (далі - Міжвідомча комісія).
3. Реєстрація проектів угоди про розподіл продукції
проводиться Міжвідомчою комісією шляхом внесення відомостей до
журналу N 1 реєстрації проектів угод про розподіл продукції, що
ведеться за зразком згідно з додатком 1 до цього Порядку.
На кожний зареєстрований і прошитий примірник проекту угоди
наноситься реєстраційний штамп з датою і номером реєстрації за
журналом N 1, який проставляється на першій та останній сторінках
першого варіанта проекту угоди, а також на останній сторінці
остаточного варіанта проекту угоди.
За кожним проектом угоди ведеться окрема реєстраційна справа,
до якої вносяться послідовно всі документи, листи, акти, висновки
експертизи та інші матеріали стосовно розроблення цього проекту
угоди. Реєстраційна справа закінчується остаточним варіантом
проекту угоди та прошивається разом з описом аркушів справи.
4. Реєстрація проводиться:
на день подання розробленого проекту інвестором, якому
надається один зареєстрований примірник проекту угоди;
у день надання (надсилання) інвестору проекту угоди,
розробленого Міжвідомчою комісією за рішенням Кабінету Міністрів
України.
5. Проект угоди подається на реєстрацію у кількості
примірників, що відповідають кількості сторін угоди, та із
супровідним листом розробника, оформленим з дотриманням
установлених правил діловодства.
Поданий проект угоди повинен бути завізований розробником.
Якщо сторонами угоди є декілька інвесторів, кожен з них повинен
завізувати розроблений та погоджений ними проект на останній
сторінці, а у разі, коли інвестором виступає юридична особа, -
скріпити підписи печаткою.
6. Один примірник першого та остаточного варіантів
зареєстрованого проекту угоди зберігається Міжвідомчою комісією в
реєстраційній справі протягом терміну дії укладеної угоди.
7. Реєстрація остаточного варіанта проекту угоди проводиться
за наявності погоджень сторін угоди, що підтверджується шляхом
візування кожної сторінки проекту угоди інвестором, який є
стороною угоди, та головою Міжвідомчої комісії на підставі
відповідного рішення цієї комісії.
8. Примірник зареєстрованого остаточного варіанта проекту
угоди надається інвестору (інвесторам) у день реєстрації проекту.
9. Міжвідомча комісія проводить реєстрацію першого та
остаточного варіантів проекту угоди після перевірки наявності всіх
додатків, на які є посилання в тексті проекту угоди, та
ідентичності всіх поданих на реєстрацію примірників проекту угоди.
10. Після реєстрації остаточного варіанта проекту угода
передається для підписання сторонам.
11. Державна реєстрація угоди про розподіл продукції
проводиться Міжвідомчою комісією в день її підписання.
Міжвідомча комісія перевіряє повноваження сторін на
підписання угоди, реєстрацію проекту угоди в журналі N 1 та
наявність усіх реквізитів сторін, а також вносить відомості про
реєстрацію до журналу N 2 державної реєстрації угод про розподіл
продукції, який ведеться за зразком згідно з додатком 2 до цього
Порядку.
12. Міжвідомча комісія видає інвестору (кожному інвестору),
який є стороною угоди про розподіл продукції, свідоцтво про
державну реєстрацію угоди за зразком згідно з додатком 3 до цього
Порядку.
Свідоцтво про державну реєстрацію угоди про розподіл
продукції підписується головою Міжвідомчої комісії з прикладенням
печатки Кабінету Міністрів України.
13. Зміни і доповнення до угоди про розподіл продукції
підлягають реєстрації відповідно до пунктів 11 і 12 цього Порядку.
Відомості про зареєстровані зміни і доповнення вносяться до
угоди про розподіл продукції та свідоцтва про державну реєстрацію
угоди.
14. За кожною укладеною угодою про розподіл продукції
формується і ведеться окрема реєстраційна справа, в якій
зберігаються один примірник підписаної угоди (оригінал),
документи, пов'язані з укладенням угоди та внесенням до неї змін,
листи з питань виконання угоди, копії всіх рішень Міжвідомчої
комісії щодо угоди та відповідних дозволів, наданих інвестору. Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1570
( 1570-2006-п ) від 08.11.2006 }
15. Міжвідомча комісія зберігає реєстраційну справу протягом
терміну дії угоди, а після його закінчення передає цю справу на
зберігання до відповідного архіву.

Зразок Додаток 1
ЖУРНАЛ N 1

реєстрації проектів угод про розподіл продукції
------------------------------------------------------------------------------------------- Реєстрація першого варіанта проекту угоди | Реєстрація остаточного | варіанта проекту угоди -----------------------------------------------------------+------------------------------ омер | дата |реквізити|кіль- |кількі-|назва |види |посада,| дата |кіль- |кількі-|посада, еєст-|реєст-|розробни-|кість |сть за-|ділян-|діяль-|прізви-|реєст-|кість |сть за-|прізви- ації |рації |ка проек-|сторі-|реєст- | ки |ності | ще, |рації |сторі-|реєст- | ще, | |ту угоди | нок |рованих| надр | |ім'я та| | нок |рованих|ім'я та | |(наймену-|проек-|примір-|(уро- | |підпис | |проек-|примір-|підпис | |вання ін-| ту | ників |дови- | |особи, | | ту | ників |особи, | | вестора |угоди |проекту|ща ко-| | якій | |угоди |проекту| якій | |або його |(вклю-| угоди |рисних| |видано | |(вклю-| угоди |видано | |уповнова-|чаючи | |копа- | |зареєс-| |чаючи | |зареєс- | | женого |додат-| | лин | |трова- | |додат-| |трова- | |представ-| ки) | | | | ний | | ки) | | ний | |ника: по-| | | | |примір-| | | |примір- | | сада, | | | | | ник | | | | ник | |прізвище,| | | | |проекту| | | |проекту | | ім'я, | | | | | угоди | | | | угоди | | підпис) | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------

Зразок Додаток 2
ЖУРНАЛ N 2

державної реєстрації угод про розподіл продукції

------------------------------------------------------------------------------------------------- омер | Дата |Кількі- |Наймену-|Предмет|Термін|Розмір|Кіль- |Уповноважені|Підпис|Реєстрація|При- еєст-|реєст-|сть при-| вання | угоди | дії |інвес-|кість |представники|інвес-| змін і |міт- ації |рації |мірників|ділянки | (вид |угоди |тицій-| сто- | сторін, що |тора, |доповнень | ки |(під- |зареєст-| надр |діяль- | | них |рінок | підписали |що от-| до угоди | |писан-|рованої |(родови-|ності) | |зобо- |угоди |угоду, та їх|римав | | | ня) | угоди | ща ко- | | |в'яза-|(вклю-| реквізити |угоду | | | | | рисних | | | нь |чаючи |------------| та |----------| | | |копалин)| | | |додат-| від | від | сві- |дата|номер| | | | | | | | ки |Украї-|інве-|доцтво| | | | | | | | | | | ни |стора| про | | | | | | | | | | | | |держа-| | | | | | | | | | | | | вну | | | | | | | | | | | | |реєст-| | | | | | | | | | | | |рацію | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------

Зразок Додаток 3
СВІДОЦТВО

ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ

Угоди про розподіл продукції, укладеної_____р. N________, про
__________________________________________________________________

(вид діяльності щодо користування надрами)
між інвестором (інвесторами)______________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові
__________________________________________________________________
державною мовою та англійською мовою для іноземних інвесторів,
__________________________________________________________________
держава походження - для фізичних осіб)
__________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи державною мовою та англійською
__________________________________________________________________
мовою для іноземних інвесторів, держава походження - для юридичних
__________________________________________________________________
осіб)

Кабінетом Міністрів України в особі
__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
та Верховною Радою Автономної Республіки Крим в особі_____________

(прізвище, _____________________________або органом місцевого самоврядування
ім'я та по батькові, посада)
__________________________________________________________________

(назва органу місцевого самоврядування)
в особі___________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
про надання ділянки (ділянок) надр у користування на умовах угоди
про розподіл продукції____________________________________________

(місцезнаходження, найменування, термін
__________________________________________________________________

використання)
Свідоцтво видане інвестору в особі________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові
__________________________________________________________________
державною мовою та англійською мовою для іноземних інвесторів)
Реєстраційний N_____________
Дата державної реєстрації "______"_________________р.

Голова Міжвідомчої комісії__________ _____________________

(підпис) (розшифрування)
МП
Зареєстровані зміни до угоди про розподіл продукції
1.________________________________________________________________
(дата і номер державної реєстрації, підпис та печатка органу

реєстрації)
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: