open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 469 від 04.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

20 грудня 2000 р.
vd20001204 vn469 за N 926/5147
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Національного банку

N 545 ( z0026-02 ) від 26.12.2001 )
Про внесення змін до Інструкції до складання річного

фінансового звіту комерційного банку

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) і статті 33 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 872-12 ) та у зв'язку з унесенням змін до
Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України
( va493500-97 ) й Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку комерційних банків України ( v0495500-97 )
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Інструкції до складання річного
фінансового звіту комерційного банку, затвердженої постановою
Правління Національного банку України від 16.12.98 N 520
( va520500-98 ) (в редакції постанови Правління Національного
банку України від 23.11.99 N 569 ( z0859-99 ), зареєстрованої
Міністерством юстиції України 14.12.99 за N 859/4152), зі змінами
(додаються). 2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
територіальні управління Національного банку України. 3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова В.С.Стельмах
Затверджено

Постанова Правління

Національного банку України

04.12.2000 N 469
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 грудня 2000 р.

за N 926/5147
Зміни до Інструкції до складання річного фінансового

звіту комерційного банку
1. У розділі 1 "Загальні положення" пункт 1.2 викласти в
такій редакції: "Річна фінансова звітність складається згідно з вимогами
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку,
нормативно-правових актів Національного банку України, облікової
політики банку та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(МСБО)".
2. У розділі 3 "Розкриття річної фінансової звітності": у пункті 3.3 "Балансовий звіт": із підпункту 3.3.3 балансовий рахунок 2502 виключити; підпункт 3.3.4 викласти в такій редакції: "3.3.4. Залишки за транзитними рахунками груп 370, 373 за
станом включно на 31 грудня звітного року мають дорівнювати нулю
та не включаються у звітність"; у таблиці підпункту 3.3.5: у рядку 13 розрахунок статті доповнити рахунком 1605; рядок 26 викласти в такій редакції: ----------------------------------------------------------------- 6 |Переоцінка основних засобів і нематеріальних |Рах.5100, 5101 |активів | ----------------------------------------------------------------- У підпункті 3.4.3 пункту 3.4 "Звіт про зміни у власному
капіталі": у таблиці назву колонки 7 "Переоцінка основних засобів"
викласти в такій редакції: "Переоцінка основних засобів і нематеріальних активів"; доповнити таблицю новим рядком 3 такого змісту: ----------------------------------------------------------------- |Переоцінка | | | | | |Плюс/мінус | | |Плюс/мінус |нематеріаль-| | | | | |результат | | |результат |них активів | | | | | |переоцінки | | |переоцінки | | | | | | |за рахунком| | |за рахунком | | | | | | |5101 | | |5101 ----------------------------------------------------------------- у зв'язку з цим рядки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
вважати відповідно рядками 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; у колонках 8 і 9 рядка 5 слово "акціонерного" замінити словом
"статутного"; після таблиці текст, що починається зі слів "Сума за графою",
викласти в такій редакції: "Сума за графою 10 рядка 14 також має дорівнювати сумі рядків
з 1 до 14 за графою 10, а саме: залишок на 1 січня звітного року рядка 1; (плюс/мінус) результат переоцінки за рахунками 5100, 5101
рядків 2, 3; (мінус) дивіденди до сплати за минулий рік за рядком 4; (плюс/мінус) чистий прибуток, що залишився до розподілу (гр.
рахунків 503, 504) за рядком 6; (плюс) сплата до раніше зареєстрованого статутного капіталу
за рядком 9; (плюс) реєстрація нового випуску акцій (на суму внесків) за
рахунками 5000 та 5010 за вирахуванням на суму дивідендів, які
направлені на збільшення статутного капіталу після реєстрації,
рядка 10; (мінус) викуплені власні акції за рахунком 5002 рядка 11; (плюс) продані власні акції за рахунком 5002 рядка 12; (плюс/мінус) сума виправлень рядка 13.
3. Перше речення у примітці 1.17 "Консолідація звітності"
пункту 3.6 "Примітки" викласти у такій редакції: "У примітці 1.17
банк розкриває (у разі складання річної фінансової звітності з
урахуванням консолідації дочірніх установ)".
4. У примітці 2 "Чистий процентний дохід" пункту 3.6
"Примітки" таблицю 2.1 "Процентний дохід" викласти в такій
редакції: "Таблиця 2.1. Процентний дохід ----------------------------------------------------------------- ядок| Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік | |---------------------------------- | | Розрахунок статті (рахунки) ----+-------------------------+---------------------------------- |Процентний дохід: | 1 |За коштами в банках | Гр. рах. 600, 601 2 |За кредитами та авансами | Гр. рах. 602, 603, 604 |клієнтам | 3 |За цінними паперами на | Рах. 6050 (АП), 6052 (АП), |продаж | 6054 (АП) 4 |За інвестиційними цінними| Рах. 6051 (АП), 6053 (АП), |паперами | 6055 (АП) 5 |Інший | Гр. рах. 609 6 |Усього | Рядок 6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ----------------------------------------------------------------- Після таблиці 2.1 доповнити примітку текстом такого змісту: "Залишок за рахунками 6050 (АП), 6051 (АП), 6052 (АП), 6053
(АП), 6054 (АП), 6055 (АП) відображається у згорнутому вигляді".
5. У примітці 5 "Загальноадміністративні витрати" пункту 3.6
"Примітки" рядок 3 викласти в такій редакції: ----------------------------------------------------------------- 3 |Збиток від продажу основних | Негативний результат |засобів та нематеріальних активів| рах. 6490 мінус рах. 7490 -----------------------------------------------------------------
6. У примітці 8 "Податок на прибуток" пункту 3.6 "Примітки": у таблиці 8.2 "Коригування щодо прибутку до оподаткування"
рядок 1 викласти в такій редакції: ----------------------------------------------------------------- 1 |Прибуток до оподаткування: |Рядок 13 Звіту про прибутки | |та збитки ----------------------------------------------------------------- у таблиці 8.3 "Відстрочений податок на прибуток" рядок 1
викласти в такій редакції: ----------------------------------------------------------------- 1 |Відстрочений податок на прибуток |(Рядок 1 = |за активами (перелік статей за |= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) |активами та суми, за якими | |виникає зменшення відстроченого | |податку): | -----------------------------------------------------------------
7. У примітці 10 "Казначейські та інші цінні папери, що
рефінансуються Національним банком України, та цінні папери,
емітовані Національним банком України" пункту 3.6 "Примітки": доповнити новим рядком 6: ----------------------------------------------------------------- 6 |Боргові цінні папери, емітовані | Рах. 1440-1447 |Національним банком України, у | |портфелі банку на інвестиції | ----------------------------------------------------------------- У зв'язку з цим рядки 6, 7, 8 вважати відповідно рядками 7,
8, 9; у рядку 8 у розрахунку статті слово та цифри "Рядок 7 = 5 +
+ 6" замінити словом та цифрами "Рядок 8 = 5 + 6 + 7"; у рядку 9 у розрахунку статті слово та цифри "Рядок 8 = 4 +
+ 7" замінити словом та цифрами "Рядок 9 = 4 + 8".
8. У примітці 11 "Кошти в інших банках" пункту 3.6
"Примітки": у рядку 1 розрахунок статті доповнити рахунком 1505; текст після таблиці викласти в такій редакції: "Залишок за рахунками 1523 (АП), 1524 (АП) відображається у
згорнутому вигляді в цій примітці, а також у примітці 28. Указати категорії кредитів із вищевказаних та суми, під які
були створені резерви протягом року."
9. У примітці 13 "Кредити та заборгованість клієнтів" пункту
3.6 "Примітки": у рядку 6 таблиці 13.1 "Кредитний портфель банку": рахунок 2096 виключити; рядок 12 таблиці 13.1 "Кредитний портфель банку" доповнити
рахунком 2096; найменування статті рядка 6 таблиці 13.1 "Кредитний портфель
банку" викласти в такій редакції: "Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності та
фізичним особам"; текст після таблиці 13.1 "Кредитний портфель банку" викласти
в такій редакції: "Залишок за рахунками 2100 (АП), 2105 (АП), 2110 (АП), 2115
(АП) відображається у згорнутому вигляді в цій примітці, а також у
примітці 28. Сума субрахунків рах. 2076, 2077, 2097, 2216, 2217, 2291
рядків 7, 8, 9 повинна дорівнювати сумі балансових рахунків 2076,
2077, 2097, 2216, 2217, 2291 на 31 грудня звітного року. Сума
субрахунків рах. 2206, 2207, 2290 рядків 1, 2, 6, 12 повинна
дорівнювати сумі балансових рахунків 2206, 2207, 2290 за станом на
31 грудня звітного року. Наступна таблиця складається на базі оборотів за рахунками
2400, 2401." у рядку 9 таблиці 13.3 "Структура кредитів за галузями
економіки" коди 81, 83, 86, 87, 88, 90 виключити, доповнивши цими
кодами рядок 10.
10. У примітці 16 "Основні засоби та нематеріальні активи" у
таблиці 16.1 "Основні засоби та нематеріальні активи за звітний
рік" назву колонки 4 "Меблі, інше устаткування" викласти в такій
редакції: "Меблі та інше".
11. У таблиці примітки 18 "Нараховані доходи до отримання" у
рядку 2 розрахунок статті доповнити рахунком 1448.
12. У таблиці примітки 19 "Інші активи" у рядку 12 розрахунок
статті доповнити рахунками 2801, 2920А.
13. У таблиці примітки 20 "Кошти клієнтів": у рядку 2 розрахунок статті доповнити рахунком 2606; у рядку 5 розрахунок статті доповнити рахунком 2626; у рядку 7 розрахунок статті доповнити рахунком 2502; у рядку 8 у розрахунку статті замінити рахунок 2920 на 2920П.
14. У примітці 28 "Валютний ризик": у таблиці 28.1 "Валютний ризик за звітний рік" у розрахунки
статей внести такі зміни: рядок 2 доповнити рахунками 1440-1447; рядок 3 доповнити рахунком 1505; рядок 10 доповнити рахунком 1448; рядок 11 доповнити рахунком 2920А; рядок 13 доповнити рахунком 1605; рядок 14 доповнити рахунками 2606, 2626 та замінити рахунок
2920 на 2920П.
15. У примітці 29 "Ризик ліквідності" у таблиці 29.1 "Ризик
ліквідності за звітний рік" у рядку 6 назву статті балансу
викласти в такій редакції: "Кошти в іноземних банках".
16. У примітці 32 "Звіт про рух грошових коштів" рядки 2, 4,
5, 7, 31 таблиці "за непрямим методом" викласти в такій редакції: ----------------------------------------------------------------- 2 |Нараховані витрати |Зазначаються нараховані, але | |не сплачені витрати 4 |Амортизація |Зазначається нарахована |основних засобів |амортизація за основними засобами 5 |Резерви під сумнівні |Зазначається відрахування у |борги, знецінення |спеціальні резерви (чиста сума) |активів | 7 |Нарахований та |Зазначаються нараховані, але |відстрочений податок |не сплачені податок на прибуток та | |відстрочений податок 31|Дивіденди, що сплачені |Відплив грошових коштів як |протягом звітного |дивідендів |періду | -----------------------------------------------------------------
17. У таблиці додатка 2 "Балансовий звіт" найменування статті
за рядком 26 "Переоцінка основних засобів" викласти в такій
редакції: "Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів".
18. У таблиці додатка 3 "Звіт про зміни у власному капіталі": назву колонки "Переоцінка основних засобів" викласти в такій
редакції: "Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів"; доповнити таблицю новим рядком 3 ----------------------------------------------------------------- 3 |Переоцінка | | | | | | | | | | |нематеріальних| | | | | | | | | | |активів | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------- У зв'язку з цим рядки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
вважати відповідно рядками 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Начальник управління методології
бухгалтерського обліку в комерційних банках О.П.Ястремська

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: