open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 6 грудня 2000 р. N 1782

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 107 ( 107-2013-п ) від 13.02.2013 }
Про затвердження Порядку ліцензування

окремих видів діяльності у сфері

використання ядерної енергії
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1006 ( 1006-2001-п ) від 09.08.2001

N 1362 ( 1362-2002-п ) від 12.09.2002

N 125 ( 125-2004-п ) від 04.02.2004 )

Відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у
сфері використання ядерної енергії" ( 1370-14 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок ліцензування окремих видів діяльності у
сфері використання ядерної енергії (додається).
2. Уповноважити Державний комітет ядерного регулювання
проводити ліцензування окремих видів діяльності у сфері
використання ядерної енергії згідно з переліком, визначеним у
пункті 1 Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері
використання ядерної енергії, затвердженого цією постановою.
( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1006 ( 1006-2001-п ) від
09.08.2001, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1362
( 1362-2002-п ) від 12.09.2002 )
3. Державному комітетові ядерного регулювання в
установленому порядку розробити та затвердити нормативно-правові
акти, що визначають вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) під
час провадження окремих видів діяльності у сфері використання
ядерної енергії, які підлягають ліцензуванню, а також привести
свої нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.
( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1362 ( 1362-2002-п ) від
12.09.2002 )

Перший

віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 6 грудня 2000 р. N 1782
ПОРЯДОК

ліцензування окремих видів діяльності у сфері

використання ядерної енергії

Загальні положення
1. Цей Порядок визначає процедуру ліцензування таких видів
діяльності у сфері використання ядерної енергії:
проектування ядерної установки або сховища для захоронення
радіоактивних відходів;
переробка уранових руд;
перевезення радіоактивних матеріалів;
переробка, зберігання та захоронення радіоактивних відходів;
виробництво, використання джерел іонізуючого випромінювання;
підготовка персоналу для експлуатації ядерної установки (за
переліком посад і спеціальностей, що затверджується Кабінетом
Міністрів України);
проектування систем фізичного захисту ядерних установок,
ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел
іонізуючого випромінювання; ( Абзац восьмий пункту 1 в редакції
Постанови КМ N 125 ( 125-2004-п ) від 04.02.2004 )
проектування інженерно-технічних засобів охорони ядерних
установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших
джерел іонізуючого випромінювання; ( Абзац дев'ятий пункту 1 в
редакції Постанови КМ N 125 ( 125-2004-п ) від 04.02.2004 )
монтаж, налагодження, технічне обслуговування, ремонт
інженерно-технічних засобів охорони ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання; ( Абзац десятий пункту 1 в редакції Постанови КМ
N 125 ( 125-2004-п ) від 04.02.2004 )
підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
фахівців з фізичного захисту ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання. ( Абзац одинадцятий пункту 1 в редакції Постанови
КМ N 125 ( 125-2004-п ) від 04.02.2004 )
2. Порядок не поширюється на ліцензування діяльності
експлуатуючих організацій на етапах життєвого циклу ядерних
установок і сховищ для захоронення радіоактивних відходів.
3. Ліцензії у сфері використання ядерної енергії (далі -
ліцензії) видають орган державного регулювання ядерної та
радіаційної безпеки, його територіальні органи відповідно до
повноважень і розподілу обов'язків.
З цією метою вони створюють ліцензійні комісії - постійно
діючі колегіальні органи, які готують пропозиції щодо прийняття
рішення про видачу, відмову у видачі, переоформлення, продовження
чи зупинення дії, анулювання і поновлення дії ліцензії, а також
про видачу її дубліката.
Персональний склад ліцензійної комісії затверджується
керівником органу державного регулювання ядерної та радіаційної
безпеки або його територіального органу, в якому вона створюється.
Права, обов'язки і порядок роботи комісії визначаються Положенням
про ліцензійну комісію, яке затверджується наказом органу
державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.
Умови видачі ліцензії
4. Суб'єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії
(далі - заявник) для отримання ліцензії на провадження
відповідного виду діяльності у цій сфері подає до органу
державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його
територіального органу, який видає ліцензії, заяву за формою
згідно з додатком 1.
5. У заяві містяться такі дані:
відомості про заявника - для юридичної особи (підприємство,
установа або організація будь-якої форми господарювання) -
найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я та по батькові
керівника, організаційно-правова форма господарювання,
ідентифікаційний код, банківські реквізити; для фізичної особи -
прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані, місце проживання,
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів;
вид діяльності, на провадження якого заявник має намір
отримати ліцензію;
місце провадження діяльності.
6. До заяви мають бути додані:
копії засвідчених у встановленому порядку засновницьких
документів (для юридичних осіб);
документи, що підтверджують спроможність заявника
дотримуватися умов і правил провадження заявленого виду
діяльності, перелік яких наведено у додатку 2;
документ про оплату послуг щодо здійснення дозвільних
процедур.
Подані заявником документи формуються в окрему ліцензійну
справу з переліком цих документів. Якщо заявник подає документи
для отримання ліцензій на декілька видів діяльності, можливе
подання документів в одному примірнику із зазначенням про це у
відповідній ліцензійній справі.
7. За наявності у заявника - юридичної особи філіалів, інших
відокремлених підрозділів, які провадитимуть такий само вид
діяльності, у заяві зазначається місцезнаходження цих підрозділів
та додаються документи, що підтверджують їх спроможність
дотримуватися умов і правил провадження заявленого виду
діяльності.
8. Органом державного регулювання ядерної та радіаційної
безпеки або його територіальним органом, який видає ліцензії,
проводиться попередній розгляд заяви та доданих до неї документів
з метою оцінки виконання заявником вимог до номенклатури і складу
поданих документів. Термін розгляду заяви не може перевищувати
10 робочих днів від дати її отримання. У разі виявлення
невідповідності документів установленим вимогам орган державного
регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальний
орган, який видає ліцензії, письмово повідомляє заявника про
результати попереднього розгляду заяви із зазначенням
невідповідності.
9. Перевірка повноти і достовірності поданих документів та їх
оцінка здійснюються органом державного регулювання ядерної та
радіаційної безпеки або його територіальним органом у разі потреби
шляхом проведення відповідної державної експертизи цих документів
та інспекційного обстеження заявника. Рішення про проведення
державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки приймається
залежно від виду діяльності та складності поданих документів.
10. Термін перевірки та оцінки поданих документів, прийняття
рішення про видачу (відмову у видачі) ліцензії не повинен
перевищувати двох місяців з дня отримання заяви, включаючи
проведення державної експертизи поданих документів та
інспекційного обстеження.
11. Рішення про видачу ліцензії приймається відповідальною за
видачу посадовою особою органу державного регулювання ядерної та
радіаційної безпеки або його територіального органу на підставі
пропозицій ліцензійної комісії, а у разі проведення державної
експертизи та інспекційного обстеження - також на підставі їх
результатів.
12. Рішення про видачу ліцензії надсилається заявникові у
триденний термін після його прийняття. Ліцензія видається
відповідальній особі заявника.
Відмова у видачі ліцензії
13. Заявникові може бути відмовлено у видачі ліцензії у разі:
виявлення неспроможності заявника забезпечити дотримання
встановлених для провадження заявленого виду діяльності умов і
правил;
відсутності чи недостатності документів, що підтверджують
дотримання норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки під час
провадження заявленого виду діяльності;
виявлення в документах, поданих заявником для отримання
ліцензії, недостовірної інформації.
14. Рішення про відмову у видачі ліцензії надсилається
заявникові у триденний термін після його прийняття із зазначенням
підстав відмови.
15. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено
заявником у судовому порядку.
Відомості, що містяться у ліцензії, порядок

внесення змін до неї та переоформлення ліцензії
16. У ліцензії зазначається:
найменування органу, що видав ліцензію;
найменування, місцезнаходження юридичної особи або прізвище
ім'я та по батькові громадянина-підприємця, місце його проживання;
вид діяльності, на право провадження якої видається ліцензія;
місце провадження діяльності;
перелік документів, на підставі яких видано ліцензію;
особливі умови та правила провадження виду діяльності, що
ліцензується;
підрозділ або орган, що має здійснювати контроль за
дотриманням умов і правил провадження виду діяльності, що
ліцензується;
дані про внесення змін до ліцензії;
дата видачі і термін дії.
17. Ліцензія підписується відповідальною за видачу посадовою
особою органу державного регулювання ядерної та радіаційної
безпеки або його територіального органу і скріплюється печаткою
цього органу.
18. Якщо вид діяльності, який підлягає ліцензуванню,
провадиться у кількох територіально відокремлених підрозділах
заявника, у ліцензії зазначаються їх адреси.
19. Термін дії ліцензії встановлюється органом державного
регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальним
органом, але не повинен бути меншим ніж три роки і у разі потреби
може продовжуватися за заявою ліцензіата з дотриманням вимог,
установлених пунктами 22 - 25 цього Порядку.
20. Ліцензія видається за формою згідно з додатком 3. Бланки
ліцензії є документами суворої звітності, мають облікову серію і
номер.
21. Протягом терміну дії ліцензії орган державного
регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальний
орган, який її видав, можуть вносити до неї зміни. Підставами для
внесення змін до ліцензії є:
зміна найменування або місцезнаходження ліцензіата (без зміни
місця провадження діяльності);
намір ліцензіата поширити дію ліцензії на додаткові джерела
іонізуючого випромінювання, поводження з якими регулюється умовами
та правилами діючої ліцензії;
набрання чинності новими нормативно-правовими актами з питань
ядерної та радіаційної безпеки;
виявлення у процесі провадження діяльності або під час
здійснення державного контролю за виконанням умов і правил
провадження діяльності обставин, внаслідок яких виникає потреба у
перегляді та зміні особливих умов ліцензії.
Зміни до ліцензії вносяться органом, що її видав, на підставі
заяви ліцензіата (форма заяви довільна) або за поданням органу, що
здійснює державний контроль за дотриманням умов ліцензій. Лист про
рішення щодо внесення змін до ліцензії надсилається ліцензіату в
термін не більш як 20 робочих днів від дати отримання заяви або
подання. Зміна вноситься до відповідного розділу оригіналу
ліцензії із зазначенням реєстраційного номера заяви або подання і
засвідчується підписом відповідальної за видачу ліцензій посадової
особи органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки
або його територіального органу.
22. Ліцензія підлягає переоформленню у разі:
реорганізації ліцензіата; ( Абзац другий пункту 22 в редакції
Постанови КМ N 125 ( 125-2004-п ) від 04.02.2004 )
наміру ліцензіата продовжити термін дії ліцензії;
наміру ліцензіата внести зміни до ліцензії, які вимагають
перегляду спроможності заявника дотримуватися умов і правил
провадження заявленого виду діяльності.
23. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
ліцензіат подає до органу державного регулювання ядерної та
радіаційної безпеки або його територіального органу, який видав
ліцензію:
заяву про переоформлення ліцензії за зразком згідно з
додатком 1 разом з ліцензією, що підлягає переоформленню;
документи, які обгрунтовують підстави для переоформлення
ліцензії;
документи, що підтверджують спроможність заявника
дотримуватися умов і правил провадження заявленого виду
діяльності. Якщо такі документи подавалися до органу, який видав
ліцензію, і є чинними на момент подання заяви, заявникові
достатньо посилатися на ці документи;
акти інспекційних обстежень, що проводилися органом
державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його
територіальним органом у період дії ліцензії;
документ про оплату послуг щодо здійснення дозвільних
процедур.
24. У разі переоформлення ліцензії органом державного
регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальним
органом, що видав ліцензію, повинні бути враховані результати
попередніх державних експертиз та інспекційних перевірок, що
проводилися з метою здійснення контролю за дотриманням умов
ліцензії, а також результати аналізу стану ядерної та радіаційної
безпеки за звітною документацією, що була подана ліцензіатом.
25. Розгляд заяви ліцензіата про переоформлення ліцензії та
доданих до неї документів здійснюється у тому ж порядку, що і
видача відповідної ліцензії, при цьому термін розгляду документів
і прийняття рішення про видачу ліцензії не може перевищувати
одного місяця від дати отримання всіх необхідних документів.
26. Рішення про відмову у внесенні змін до ліцензії або в її
переоформленні може бути оскаржене ліцензіатом у судовому порядку.
Зупинення дії та анулювання ліцензії
27. Орган державного регулювання ядерної та радіаційної
безпеки та його територіальний орган, який видав ліцензію, мають
право зупинити дію або анулювати ліцензію у разі:
подання суб'єктом діяльності у сфері використання ядерної
енергії відповідної заяви;
ліквідації юридичної особи за рішенням суду або внаслідок
інших обставин, скасування державної реєстрації суб'єкта
діяльності у сфері використання ядерної енергії;
порушення умов ліцензії;
припинення дії або фактичного невиконання вимог документів,
що були подані у складі заявних документів і на підставі яких
зроблено висновок про спроможність заявника провадити діяльність
відповідно до встановлених вимог;
виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих
заявником для отримання ліцензії;
передачі ліцензії іншому суб'єкту діяльності.
Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки
та територіальний орган, який видав ліцензію, мають право
анулювати ліцензію, якщо ліцензіат продовжує провадити діяльність,
що підлягає ліцензуванню, після зупинення дії ліцензії, а також
якщо він грубо порушує норми і правила з ядерної та радіаційної
безпеки.
28. Про зупинення дії або анулювання ліцензії орган
державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його
територіальний орган, який видав ліцензію, сповіщає ліцензіата у
письмовій формі із зазначенням причин зупинення її дії або
анулювання. У разі зупинення дії ліцензії мають бути зазначені
умови, за яких дія ліцензії може бути відновлена.
29. У разі отримання рішення органу державного регулювання
ядерної та радіаційної безпеки або його територіального органу про
зупинення дії або анулювання ліцензії суб'єкт діяльності у сфері
використання ядерної енергії зобов'язаний негайно припинити
провадження раніше дозволеної діяльності, вживши заходів для
запобігання опроміненню людей і забрудненню довкілля.
Якщо отримано рішення органу державного регулювання ядерної
та радіаційної безпеки або його територіального органу про
анулювання ліцензії, ліцензіат зобов'язаний протягом 10 днів з дня
отримання рішення надіслати органу державного регулювання ядерної
та радіаційної безпеки або його територіальному органу, який видав
ліцензію, перший примірник ліцензії та повідомлення про припинення
дозволеної діяльності.
30. Рішення про зупинення дії або анулювання ліцензії може
бути оскаржене суб'єктом діяльності у сфері використання ядерної
енергії в судовому порядку.
Облік виданих ліцензій
31. Орган державного регулювання ядерної та радіаційної
безпеки веде облік виданих ним та його територіальними органами
ліцензій відповідно до встановленого ним порядку.
32. Інформація про видані (зупинені, продовжені, анульовані)
ліцензії подається до Єдиного ліцензійного реєстру в установленому
порядку.
33. Після закінчення терміну дії ліцензії чи у разі її
анулювання ліцензійні справи передаються в установленому порядку
на зберігання. Термін зберігання ліцензійних справ - 5 років з
дати закінчення терміну дії ліцензії.
Контроль за дотриманням умов ліцензії
34. Контроль за дотриманням умов ліцензії здійснюють орган
державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки та його
територіальні органи шляхом проведення інспекційних перевірок і
аналізу стану ядерної та радіаційної безпеки за звітною
документацією, що подається ліцензіатом.
Порядок проведення таких перевірок і надання звітності за
ними, їх періодичність визначаються органом державного регулювання
ядерної та радіаційної безпеки.
35. Інспекційні перевірки не повинні перешкоджати діяльності
ліцензіата.
Відповідальність
36. Орган державного регулювання ядерної та радіаційної
безпеки або його територіальний орган, який видає ліцензії, є
відповідальним за дотримання порядку їх видачі, а також за
достовірність і повноту інформації про видані ліцензії.
37. Заявник є відповідальним за достовірність відомостей,
викладених у заяві на видачу ліцензій, та у доданих до неї
документах.
38. Ліцензіат є відповідальним за дотримання умов ліцензії, а
також відповідних норм, правил і стандартів ядерної та радіаційної
безпеки під час провадження діяльності у сфері використання
ядерної енергії.

Зразок Додаток 1

до Порядку ліцензування окремих видів

діяльності у сфері використання ядерної

енергії
ЗАЯВА

на видачу (переоформлення) ліцензії на провадження

діяльності у сфері використання ядерної енергії
Суб'єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії___________

для юридичної _________________________________________________________________
особи - найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я та по _________________________________________________________________
батькові керівника; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по _________________________________________________________________
батькові громадянина, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, _________________________________________________________________
місце проживання)
організаційно-правова форма господарювання___________________
ідентифікаційний код_________________________________________

(юридичної особи)
ідентифікаційний номер_______________________________________

(фізичної особи)
номер розрахункового рахунка ___________ в __________________

(найменування

кредитної установи)
номер валютного рахунка__________________ в _________________

(найменування

кредитної установи)
просить видати (переоформити) у зв'язку з________________________)
ліцензію на провадження__________________________________________)

(вид діяльності)
Місце провадження діяльності______________________________________
З порядком видачі ліцензії, умовами та правилами провадження
діяльності у сфері використання ядерної енергії ознайомлений і
зобов'язуюсь їх виконувати.
Документи, що додаються___________________________________________
Дата подання заяви "___"________200__р. Підпис заявника __________
Дата реєстрації заяви "___" ______ 200__ р. N__________
------------------------ -------------- ----------------------- (посада особи, (підпис) (ініціали та прізвище)
яка прийняла заяву)
Додаток 2

до Порядку ліцензування окремих видів

діяльності у сфері використання ядерної

енергії
ПЕРЕЛІК

документів, що підтверджують спроможність

заявника - суб'єкта діяльності у сфері використання

ядерної енергії дотримуватися умов і правил

провадження заявленого виду діяльності

1. Проектування ядерної установки або сховища для захоронення
радіоактивних відходів (РАВ):
1) копія наказу про введення в дію норм і правил з ядерної та
радіаційної безпеки відповідно до виду заявленої діяльності;
2) довідка про кваліфікацію персоналу суб'єкта діяльності у
сфері використання ядерної енергії згідно з додатком 4 до Порядку;
3) копія протоколу перевірки знання персоналом заявника норм
і правил з ядерної та радіаційної безпеки відповідно до переліку
питань, узгодженого з органом державного регулювання ядерної та
радіаційної безпеки;
4) настанова з якості, розроблена відповідно до стандартів
серії ДСТУ ISO 9000;
5) копія виданого в установленому порядку наказу про надання
допуску до особливих робіт персоналу заявника. ( Пункт 1 доповнено
підпунктом 5 згідно з Постановою КМ N 125 ( 125-2004-п ) від
04.02.2004 )
2. Переробка уранових руд:
1) звіт про аналіз безпеки провадження діяльності з переробки
уранових руд *;
--------------- Вимоги щодо форми та змісту звіту визначаються органом
державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки у
відповідних нормативних актах.
2) довідка про кваліфікацію персоналу суб'єкта діяльності у
сфері використання ядерної енергії;
3) копії висновків державної експертизи з ядерної та
радіаційної безпеки, екологічної експертизи та інших видів
експертизи проекту, підготовлених згідно із законодавством;
4) настанова з якості, розроблена відповідно до стандартів
серії ДСТУ ISO 9000;
5) затверджена заявником Програма поводження з РАВ, яка
містить загальні положення щодо поводження з РАВ (нормативна
база), відомості про стан поводження з РАВ (аналіз джерел їх
утворення, характеристика накопичених РАВ, динаміка їх
надходження, аналіз відповідності проектної та фактичної кількості
РАВ, опис технологічних систем поводження з РАВ та їх потужність,
організаційна структура підприємства, діяльність якого пов'язана з
поводженням з РАВ, система контролю за РАВ, заходи, спрямовані на
вдосконалення системи поводження з РАВ (мінімізації утворення
РАВ);
6) копія акта прийняття об'єкта з переробки уранових руд в
експлуатацію;
7) план аварійних заходів згідно з НРБУ-97;
8) довідка про фінансові можливості відшкодування збитків,
завданих радіаційною аварією, або про страхування ризику можливої
радіаційної аварії.
3. Перевезення радіоактивних матеріалів:
1) звіт про аналіз безпеки провадження діяльності з
перевезення радіоактивних матеріалів *;
2) довідка про кваліфікацію персоналу суб'єкта діяльності у
сфері використання ядерної енергії;
3) настанова з якості, розроблена відповідно до стандартів
серії ДСТУ ISO 9000;
4) план аварійних заходів згідно з НРБУ-97;
5) довідка про фінансові можливості відшкодування збитків,
завданих радіаційною аварією, що може статися під час перевезення,
або про страхування ризику можливої радіаційної аварії;
6) копія виданого в установленому порядку наказу про надання
допуску до особливих робіт персоналу заявника. ( Пункт 3 доповнено
підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 125 ( 125-2004-п ) від
04.02.2004 )
4. Переробка, зберігання та захоронення радіоактивних
відходів:
1) звіт про аналіз безпеки провадження діяльності з
переробки, зберігання та захоронення РАВ *;
2) довідка про кваліфікацію персоналу суб'єкта діяльності у
сфері використання ядерної енергії;
3) настанова з якості, розроблена відповідно до стандартів
серії ДСТУ ISO 9000;
4) копії складених згідно із законодавством висновків
експертизи з ядерної та радіаційної безпеки, екологічної та інших
видів експертизи проекту об'єкта, призначеного для поводження з
радіоактивними відходами, на якому повинна провадитись діяльність
з переробки, зберігання та захоронення РАВ;
5) інформація про критерії прийнятності радіоактивних
відходів, що передаються на об'єкт, призначений для поводження з
радіоактивними відходами, на якому повинна провадитися діяльність
з переробки, зберігання та захоронення РАВ. Зазначені критерії
повинні бути узгоджені органом державного регулювання ядерної та
радіаційної безпеки;
6) план аварійних заходів згідно з НРБУ-97;
7) довідка про фінансові можливості відшкодування збитків,
завданих радіаційною аварією, або про страхування ризику можливої
радіаційної аварії;
8) копія виданого в установленому порядку наказу про надання
допуску до особливих робіт персоналу заявника. ( Пункт 4 доповнено
підпунктом 8 згідно з Постановою КМ N 125 ( 125-2004-п ) від
04.02.2004 )
5. Виробництво, використання джерел іонізуючого
випромінювання (ДІВ):
1) звіт про аналіз безпеки провадження діяльності з
виробництва, використання ДІВ *;
--------------- Вимоги щодо форми та змісту звіту визначаються органом
державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки у
відповідних нормативних актах.
2) довідка про кваліфікацію персоналу суб'єкта діяльності у
сфері використання ядерної енергії;
3) настанова з якості, розроблена відповідно до стандартів
серії ДСТУ ISO 9000;
4) перелік ДІВ, що заявник має намір виробляти або
використовувати, в якому надається інформація про ДІВ згідно з
додатком 5 до Порядку;
5) копії підготовлених згідно із законодавством висновків
державної екологічної експертизи та державної експертизи з
радіаційної безпеки проектів на виробництво, налагодження та
випробування ДІВ;
6) узгоджені в установленому порядку з органами державного
нагляду технічні умови на ДІВ, що виготовляються;
7) копії дозволів (санітарних паспортів), виданих органами
державної санітарно-епідеміологічної служби (додаються за
наявності);
8) копії висновків державної екологічної експертизи щодо
видів діяльності та об'єктів, які згідно із статтями 13 і 14
Закону України "Про екологічну експертизу" ( 45/95-ВР ) підлягають
екологічній експертизі;
9) план аварійних заходів згідно з НРБУ-97;
10) довідка про фінансові можливості відшкодування збитків,
завданих радіаційною аварією, що може статися під час провадження
діяльності з ДІВ, власними коштами, в тому числі за рахунок
спеціальних фондів, або засвідчена копія договору із страховою
компанією про відшкодування збитків за рахунок коштів страхової
компанії.
6. Підготовка персоналу для експлуатації ядерної установки
(за переліком посад і спеціальностей, який визначено Кабінетом
Міністрів України) *:
--------------- Форма та зміст документів повинні відповідати Положенню про
ліцензування підготовки персоналу АЕС України НД 306.209-97,
зареєстрованому в Мін'юсті 3 липня 1998 р. за N 419/2859, і
Ліцензійним вимогам до підготовки персоналу АЕС України
НД3096.210-97, зареєстрованим в Мін'юсті 3 липня 1998 р. за
N 418/2858.
1) положення про навчально-тренувальний підрозділ;
2) довідка про заплановані потреби заявника в підготовці
персоналу в цьому навчально-тренувальному підрозділі на два
наступних роки (окремо за роками) за кожною посадою персоналу
відповідно до заяви;
3) довідка про кваліфікацію персоналу суб'єкта діяльності у
сфері використання ядерної енергії;
4) довідка про технічну бібліотеку, кількість обладнаних
приміщень для здійснення теоретичної підготовки, проведення
комп'ютерних і тренажерних занять;
5) довідка (за кожною заявленою посадою) про наявність
узгоджених у встановленому порядку типових програм підготовки, а
також комплекту експлуатаційної документації та
навчально-методичних матеріалів, що відповідають ліцензійним
вимогам.
7. Проектування систем фізичного захисту ядерних установок,
ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел
іонізуючого випромінювання: ( Абзац перший пункту 7 в редакції
Постанови КМ N 125 ( 125-2004-п ) від 04.02.2004 )
1) копія спеціального дозволу СБУ на провадження діяльності,
пов'язаної з державною таємницею; ( Підпункт 1 пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 125 ( 125-2004-п ) від
04.02.2004 )
2) довідка про кваліфікацію персоналу суб'єкта діяльності у
сфері використання ядерної енергії;
3) настанова з якості, розроблена відповідно до стандартів
серії ДСТУ ISO 9000;
4) копія виданого в установленому порядку наказу про надання
допуску до особливих робіт персоналу заявника; ( Підпункт 4 пункту
7 в редакції Постанови КМ N 125 ( 125-2004-п ) від 04.02.2004 )
5) довідка про наявність у фахівців з фізичного захисту
ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів,
інших джерел іонізуючого випромінювання допусків до інформації та
робіт, віднесених до державної таємниці; ( Підпункт 5 пункту 7 в
редакції Постанови КМ N 125 ( 125-2004-п ) від 04.02.2004 )
6) копія протоколу перевірки знання персоналом заявника норм
і правил з фізичного захисту, ядерної та радіаційної безпеки
відповідно до переліку питань, погодженого з органом державного
регулювання ядерної та радіаційної безпеки. ( Пункт 7 доповнено
підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 125 ( 125-2004-п ) від
04.02.2004 )
8. Проектування інженерно-технічних засобів охорони ядерних
установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших
джерел іонізуючого випромінювання: ( Абзац перший пункту 8 в
редакції Постанови КМ N 125 ( 125-2004-п ) від 04.02.2004 )
1) ( Підпункт 1 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 125 ( 125-2004-п ) від 04.02.2004 )
2) довідка про кваліфікацію персоналу суб'єкта діяльності у
сфері використання ядерної енергії;
3) настанова з якості, розроблена відповідно до стандартів,
серії ДСТУ ISO 9000;
4) копія виданого в установленому порядку наказу про надання
допуску до особливих робіт персоналу заявника; ( Підпункт 4 пункту
8 в редакції Постанови КМ N 125 ( 125-2004-п ) від 04.02.2004 )
5) копія протоколу перевірки знання персоналом заявника норм
і правил з фізичного захисту, ядерної та радіаційної безпеки
відповідно до переліку питань, погодженого з органом державного
регулювання ядерної та радіаційної безпеки. ( Підпункт 5 пункту 8
в редакції Постанови КМ N 125 ( 125-2004-п ) від 04.02.2004 )
9. Монтаж, налагодження, технічне обслуговування, ремонт
інженерно-технічних засобів охорони ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання: ( Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ
N 125 ( 125-2004-п ) від 04.02.2004 )
1) копія спеціального дозволу СБУ на провадження діяльності,
пов'язаної з державною таємницею; ( Підпункт 1 пункту 9 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 125 ( 125-2004-п ) від
04.02.2004 )
2) довідка про кваліфікацію персоналу суб'єкта діяльності у
сфері використання ядерної енергії;
3) настанова з якості, розроблена відповідно до стандартів
серії ДСТУ ISO 9000;
4) копія ліцензії, виданої в установленому порядку, на право
провадження будівельної діяльності; ( Підпункт 4 пункту 9 в
редакції Постанови КМ N 125 ( 125-2004-п ) від 04.02.2004 )
5) довідка про наявність у фахівців з фізичного захисту
ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів,
інших джерел іонізуючого випромінювання допусків до інформації та
робіт, віднесених до державної таємниці; ( Підпункт 5 пункту 9 в
редакції Постанови КМ N 125 ( 125-2004-п ) від 04.02.2004 )
6) копія виданого в установленому порядку наказу про надання
допуску до особливих робіт персоналу заявника; ( Підпункт 6 пункту
9 в редакції Постанови КМ N 125 ( 125-2004-п ) від 04.02.2004 )
7) копія протоколу перевірки знання персоналом заявника норм
і правил з фізичного захисту, ядерної та радіаційної безпеки
відповідно до переліку питань, погодженого з органом державного
регулювання ядерної та радіаційної безпеки. ( Пункт 9 доповнено
підпунктом 7 згідно з Постановою КМ N 125 ( 125-2004-п ) від
04.02.2004 )
10. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
фахівців з фізичного захисту ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання: ( Абзац перший пункту 10 в редакції Постанови КМ
N 125 ( 125-2004-п ) від 04.02.2004 )
1) перелік курсів з відповідними програмами навчання,
погодженими з державним органом регулювання ядерної та радіаційної
безпеки; ( Підпункт 1 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 125 ( 125-2004-п ) від 04.02.2004 )
2) довідка про кваліфікацію персоналу суб'єкта діяльності у
сфері використання ядерної енергії;
3) настанова з якості, розроблена відповідно до стандартів
серії ДСТУ ISO 9000;
4) довідка про технічну бібліотеку, кількість обладнаних
приміщень для здійснення теоретичної підготовки, проведення
комп'ютерних і тренажерних занять (у довільній формі);
5) копія виданого в установленому порядку наказу про надання
допуску до особливих робіт персоналу заявника; ( Підпункт 5 пункту
10 в редакції Постанови КМ N 125 ( 125-2004-п ) від 04.02.2004 )
6) копія ліцензії МОН на надання освітніх послуг. ( Пункт 10
доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 125 ( 125-2004-п )
від 04.02.2004 )

Зразок Додаток 3

до Порядку ліцензування окремих видів

діяльності у сфері використання ядерної енергії
ЛІЦЕНЗІЯ

Серія N _________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
Видана____________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження юридичної особи або прізвище ім'я _________________________________________________________________
та по батькові громадянина-підприємця, місце проживання)
ідентифікаційний код юридичної особи______________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів_____________________________________________
на право провадження______________________________________________

(вид діяльності)
місце провадження діяльності______________________________________

(адреса місця провадження діяльності _________________________________________________________________
суб'єкта або адреси його територіально відокремлених підрозділів, _________________________________________________________________
за якими провадиться діяльність)
Особливі умови та правила провадження даного виду діяльності _____
Найменування підрозділу або органу, що повинен здійснювати
контроль за дотриманням умов та правил провадження виду
діяльності, що ліцензується, _____________________________________ _________________________________________________________________
Внесення змін до ліцензії_________________________________________
Зміну внесено "____" ______________ 200__р.
----------------------- -------------- ----------------------- (посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Дата видачі "_____" _____________ 200__р.
Термін дії ліцензії "_____" ______________ 200р.
----------------------- -------------- ----------------------- (посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
МП
Додаток 4

Зразок до Порядку ліцензування окремих видів

діяльності у сфері використання ядерної

енергії

ДОВІДКА

про кваліфікацію персоналу суб'єкта діяльності у

сфері використання ядерної енергії ----------------------------------------------------------------------------- N |Посада|Пріз-|Освіта |Стаж |Навчаль-|Перевірка |Інформація про |При- /п |пра- |вище,|(нав- |роботи |ний зак-|знань |комісію з |мітка |ців- |ім'я |чальний|у сфері|лад і |норм, |перевірки знань | |ника |та по|заклад,|викори-|термін |правил і |норм, правил і | | |бать-|квалі- |стання |підви- |стандартів|стандартів з | | |кові |фіка- |ядерної|щення |з раді- |радіаційної | | | |ція, |енергії|квалі- |аційної |безпеки або | | | |спе- | |фікації |безпеки |фізичного захисту | | | |ціаль- | |(спеці- |або |(номер наказу про | | | |ність) | |аль- |фізичного |створення комісії,| | | | | |ність, |захисту |навчальний заклад,| | | | | |номер |(дата |підприємство тощо,| | | | | |сві- |перевірки,|при якому | | | | | |доцтва) |номер |вона створена) | | | | | | |протоколу)| | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------- -------------- ------------------------------- керівник підприємства) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

МП
Додаток 5

до Порядку ліцензування окремих видів

діяльності у сфері використання ядерної

енергії
ПЕРЕЛІК

ДІВ, які заявник буде використовувати або виробляти
----------------------------------------------------------------- N | Вид ДІВ | Зміст документів, що додаються /п| | ---------------------------------------------------------------- . Закриті ДІВ тип або найменування приладу (установки),

марка, модель (якщо ДІВ зберігається або

використовується - підприємство, що

виготовило прилад (установку), рік

виготовлення і закінчення терміну

експлуатації ДІВ, відомості щодо продовження

терміну експлуатації ДІВ, заводський номер і

номер технічного паспорта, дата придбання),

постачальник, найменування та максимальна

активність (у Бк) на час виготовлення

радіонукліда, що використовується у приладі

(установці), тип закритого джерела, тип

контейнера (капсули), що використовується у

приладі (установці)
2. Відкриті ДІВ найменування радіонукліда, фізичний стан,

хімічне сполучення, максимальна активність

радіонукліда, що в будь-який момент може

знаходитися на підприємстві заявника (у

МБк), постачальник (окремо щодо кожного

радіонукліда)
3. Пристрої, що тип або найменування пристрою (установки)
генерують (якщо ДІВ зберігається або використовується іонізуюче - підприємство, що виготовило пристрій випромінювання (установку), рік виготовлення, заводський (неізотопні ДІВ) номер і номер технічного паспорта, дата

придбання), постачальник, прискорювальна

напруга (для рентгенівських установок),

енергія, струм та тип частинок (для

прискорювачів), щільність та енергія потоку

нейтронів (для генераторів нейтронів)

----------------------- -------------- ----------------------- керівник підприємства) (підпис) (прізвище, ім'я

та по батькові)
МП

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: