open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 471 від 07.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

26 грудня 2000 р.

за N 950/5171
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Правління Національного банку

N 555 ( z1511-04 ) від 17.11.2004 )
Про внесення Змін до Правил бухгалтерського обліку

уповноваженими банками України обмінних операцій в

іноземній валюті та банківських металах

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 10.08.2000 N 193 ( z0515-00 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2000 за
N 515/4736, Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Унести зміни до Правил бухгалтерського обліку
уповноваженими банками України обмінних операцій в іноземній
валюті та банківських металах, затверджених постановою Правління
Національного банку України від 16.12.98 N 520 ( v0604500-99 ),
виклавши Правила в новій редакції (додаються).
2. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
територіальні управління Національного банку України.
Голова В.С.Стельмах
Затверджено

Постанова Правління

Національного банку України

16.12.98 N 520 ( v0604500-99 )

(у редакції постанови Правління

Національного банку України

від 07.12.2000 N 471)
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 грудня 2000 р.

за N 950/5171
Правила бухгалтерського обліку

уповноваженими банками України обмінних операцій

в іноземній валюті та банківських металах
1. Загальні положення
1.1. Ці Правила визначають порядок обліку комерційними
банками України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та
банківських металів. 1.2. Правила розроблено відповідно до Законів України "Про
банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України",
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні",
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін
валютних курсів", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 10 серпня 2000 року N 193 ( z0515-00 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2000 року
за N 515/4736, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку,
інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів
Національного банку України. 1.3. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні: Балансова вартість іноземної валюти - вартість іноземної
валюти в грошовій одиниці України, за якою вона відображена в
балансі (гривневий еквівалент за офіційним валютним курсом). Дата валютування: за операціями купівлі-продажу іноземної валюти (банківських
металів) - це обумовлена договором дата, згідно з якою банк
отримує право власності на куплену іноземну валюту (банківські
метали) і виконує своє зобов'язання щодо передавання контрагенту
проданої валюти (банківських металів); за операціями купівлі-продажу основних засобів,
нематеріальних активів тощо - це дата здійснення оплати куплених
активів і одержання плати за продані активи. Дата операції - дата укладення договору про обмінну операцію,
згідно з якою банк бере на себе такі зобов'язання: купити актив - і на цю дату в нього виникає право отримати
від контрагента куплений актив і зобов'язання його оплатити; продати актив - і на цю дату в нього виникає зобов'язання
передати контрагенту проданий актив і право одержати передбачену
договором оплату. Операції за цією датою відображаються у
бухгалтерському обліку за позабалансовими рахунками. Дата розрахунку - це дата фактичного проведення розрахунку, у
результаті якого банк одержує або сплачує кошти. Курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості
одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах. Монетарні статті - статті балансу про грошові кошти, а також
про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у
фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів. Немонетарні статті - статті інші, ніж монетарні статті
балансу. Нереалізований результат від операцій з іноземною валютою -
це: позитивний (від'ємний) результат переоцінки активів і
зобов'язань банку в іноземній валюті та банківських металах у
зв'язку зі зміною офіційного валютного курсу, унаслідок якої
змінюється вартість цих активів і зобов'язань у національній
валюті, а їх вартість в іноземній валюті (банківських металах)
залишається без змін, тобто не відбувається руху коштів в
іноземній валюті (банківських металах); позитивна (від'ємна) різниця між балансовою вартістю
придбаної (проданої) іноземної валюти (банківських металів) та
вартістю придбання (продажу), якщо курс купівлі (продажу) не
збігається з поточним офіційним валютним курсом. Обмінні операції - операції, які передбачають обмін однієї
валюти на іншу. Операції купівлі-продажу валюти на умовах спот - це операції
з купівлі-продажу однієї валюти за іншу за обумовленим курсом.
Поставка валюти за спотовим договором відбувається на другий
робочий день із дня укладення договору. Офіційний валютний курс - курс валюти, офіційно встановлений
Національним банком України як уповноваженим органом держави. Реалізований результат від операції з іноземною валютою - це
фактично одержані доходи або зазнані витрати за операціями
купівлі-продажу іноземної валюти (банківських металів). Технічний рахунок - рахунок, який не несе економічного
навантаження і використовується для технічного здійснення
операції. 1.4. Проведення за балансовими рахунками здійснюються на дату
валютування. Дата розрахунку та дата валютування можуть збігатися. Різниця
між датою розрахунку та датою валютування виникає під час
передоплати або відстрочення платежу. Якщо дата розрахунку та дата
валютування не збігаються, то використовуються такі рахунки: 2800 А "Дебіторська заборгованість за операціями з
купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних
металів для клієнтів"; 2900 П "Кредиторська заборгованість за операціями з
купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних
металів для клієнтів"; 3540 А "Дебіторська заборгованість з придбання іноземної
валюти та банківських металів за рахунок банку"; 3640 П "Кредиторська заборгованість з придбання іноземної
валюти та банківських металів за рахунок банку". 1.5. До операцій банку, що впливають на розмір відкритої
валютної позиції, належать: а) купівля, продаж готівкової та безготівкової іноземної
валюти (банківських металів), у тому числі строкові операції, за
якими виникають вимоги та зобов'язання в іноземних валютах
(банківських металах), незалежно від способів та форм розрахунків
за ними; б) нарахування, отримання, сплата іноземної валюти у вигляді
доходів та витрат; в) надходження коштів в іноземній валюті до статутного
капіталу; г) погашення банком безнадійної заборгованості в іноземній
валюті; ґ) формування резервів в іноземній валюті за рахунок витрат; д) купівля-продаж основних засобів та товарно-матеріальних
цінностей за іноземну валюту; е) інші обмінні операції з іноземною валютою.
2. Облік обмінних операцій

з іноземною валютою
2.1. У разі здійснення обмінних операцій кінцевим результатом
є проведення операцій за дебетом рахунку в одній валюті та
кредитом - в іншій. 2.2. Під час відображення операцій з іноземною валютою за
балансовими рахунками (у разі їх первісного визнання)
використовуються такі курси: а) за офіційним валютним курсом на дату валютування
відображається іноземна валюта в подвійній оцінці - за номіналом
та в гривневому еквіваленті (доходи та витрати, що нараховані,
отримані або сплачені в іноземній валюті; усі зарахування та
списання з кореспондентського рахунку, у тому числі внесок в
іноземній валюті до статутного капіталу, куплена-продана іноземна
валюта тощо); б) за ринковим курсом гривні відображаються в разі
купівлі-продажу іноземної валюти за гривні (приклад 1 додатка); в) за офіційним валютним курсом гривні відображаються на дату
нарахування, отримання і сплати доходів та витрат в іноземній
валюті. У разі здійснення виправних проводок за рахунками доходів
і витрат сума в гривнях за проводкою сторно має дорівнювати сумі в
гривнях за помилковою проводкою (приклади 2, 3 додатка); г) за офіційним валютним курсом на дату підписання
установчого договору гривні відображаються під час обліку внесків
до статутного капіталу в іноземній валюті за рахунком 5000
"Зареєстрований статутний капітал банку". Сума різниці між вартістю акцій за офіційним валютним курсом
на дату підписання установчого договору (номінальна вартість) при
формуванні статутного капіталу за участю іноземних інвесторів (а в
разі збільшення статутного капіталу банку - на дату прийняття
рішення про збільшення статутного капіталу) та вартістю акцій за
офіційним валютним курсом на дату фактичного внесення (одержання)
коштів як внеску в іноземній валюті до статутного капіталу банку
відображається за рахунком 5010 "Емісійні різниці"; ґ) за офіційним валютним курсом на дату сплати авансу
(попередньої оплати) гривні відображаються в разі придбання за
іноземну валюту немонетарних активів (запасів, основних засобів,
нематеріальних активів тощо) та отримання робіт і послуг; д) за офіційним валютним курсом на дату одержання авансу
(попередньої оплати) в іноземній валюті гривні відображаються в
разі надання послуг, виконання робіт, реалізації немонетарних
активів. 2.3. Переоцінка (перерахунок гривневого еквівалента залишків
іноземної валюти) усіх монетарних статей в іноземній валюті
здійснюється під час кожної зміни офіційного валютного курсу. Курсова різниця від переоцінки грошових коштів та інших
монетарних статей в іноземній валюті зараховується на рахунок 6204
"Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими
металами" (приклад 4 додатка). 2.4. У фінансовій звітності немонетарні статті, зарахування
яких до балансу пов'язане з операціями в іноземній валюті,
відображаються в гривнях за валютним курсом на дату здійснення
операції. 2.5. Дебіторська заборгованість за авансами з придбання
основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних
цінностей тощо та кредиторська заборгованість з продажу основних
засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей
тощо відображаються у фінансовій звітності за офіційним валютним
курсом на дату розрахунку. Кредиторська заборгованість з придбання за іноземну валюту
основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних
цінностей і дебіторська заборгованість з продажу за іноземну
валюту основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей є монетарними (грошовими) статтями
балансу, тобто підлягають сплаті та одержанню у визначеній в
іноземній валюті сумі і тому переоцінюються під час кожної зміни
офіційного валютного курсу. 2.6. Довгострокові вкладення в іноземній валюті в асоційовані
та дочірні іноземні підприємства, які обліковуються за вартістю їх
придбання (історичною вартістю) на рахунках груп 410 "Вкладення в
асоційовані компанії" та 420 "Вкладення в дочірні компанії",
відображаються за офіційним валютним курсом на дату здійснення
операції так само, як і інші немонетарні статті, що відображаються
за їх історичною вартістю. Довгострокові інвестиції в іноземні підприємства, у яких банк
не бере істотної участі, що обліковуються на рахунках групи 320
"Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком у портфелі банку
на інвестиції", відображаються за офіційним валютним курсом на
дату визначення їх справедливої (ринкової) вартості. Цінні папери в іноземній валюті, що придбані з метою продажу,
обліковуються в тій валюті, у якій виражено їх вартість, на
рахунках групи 310 "Акції та інші вкладення з нефіксованим
прибутком у портфелі банку на продаж" та переоцінюються в порядку,
визначеному для монетарних статей в іноземній валюті. 2.7. З метою формування управлінської звітності банк може
вести окремо облік реалізованого результату за операціями
купівлі-продажу іноземної валюти. Реалізований результат за операціями купівлі-продажу
іноземної валюти визначається як різниця між вартістю продажу
іноземної валюти та вартістю її купівлі за одним із таких методів: а) перший прийшов, перший пішов (FIFO). При визначенні
доходів банку від купівлі-продажу іноземної валюти сума
реалізованої іноземної валюти множиться на різницю між курсом
продажу та курсами, за якими були придбані перші суми іноземних
валют (приклад 5 додатка); б) метод середньозваженої. При визначенні доходів банку від
купівлі-продажу іноземної валюти сума реалізованої валюти
множиться на різницю між курсом продажу та середньозваженим
курсом, за яким вона була придбана (приклад 6 додатка); в) останній прийшов, перший пішов (LIFO). При визначенні
доходів банку від купівлі-продажу іноземної валюти сума
реалізованої валюти множиться на різницю між курсом продажу та
курсами, за якими були придбані останні суми іноземної валюти
(приклад 7 додатка). Метод розрахунку реалізованого результату визначається
політикою банку з управлінського обліку і може змінюватися, якщо
це приведе до більш достовірного відображення результату обмінних
операцій банку або від зміни вимог Національного банку України
щодо обліку іноземної валюти. 2.8. Реалізований результат обліковується на окремому
аналітичному рахунку балансового рахунку 6204 "Результат від
торгівлі іноземною валютою та банківськими металами". Розрахунковий період банк визначає самостійно (за кожною
операцією, за операційний день, за звітний місяць). 2.9. Операції в бухгалтерському обліку відображаються
незалежно від дати розрахунку, тобто здійснюються за датою
операції (приклад 8 додатка). У разі виникнення невідповідності між датою операції та датою
валютування ці операції обліковуються на таких позабалансових
рахунках: група 920 "Валюта та банківські метали, які куплені, але не
отримані"; група 921 "Валюта та банківські метали, які продані, але не
відіслані"; 9350 А "Активи до отримання та депозити до розміщення за
спотовими контрактами"; 9360 П "Активи до відсилання та депозити до залучення за
спотовими контрактами". 2.10. Під час здійснення бухгалтерської проводки за
позабалансовими рахунками: а) іноземна валюта обліковується у подвійній оцінці - за
номіналом і в гривневому еквіваленті за офіційним валютним курсом
на дату здійснення проводки; б) гривні обліковуються за курсом згідно з договором у разі
купівлі-продажу іноземної валюти за національну валюту з
відображенням майбутніх доходів чи витрат (приклад 9 додатка). 2.11. Переоцінку рахунків в іноземній валюті класу 9
"Позабалансові рахунки" у зв'язку зі зміною курсів валют банк
здійснює згідно зі своєю обліковою політикою. Результат переоцінки
рахунків класу 9 не відображається на балансових рахунках.
Переоцінка позабалансових рахунків в іноземній валюті
відрізняється від переоцінки деривативних договорів, які
обліковуються за рахунками класу 9 і результати переоцінки яких
відображаються не рідше одного разу на місяць (на звітну дату) за
балансовим рахунком 3810 "Балансуючий рахунок за результатами
переоцінки позабалансової позиції щодо іноземної валюти та
банківських металів" у кореспонденції з рахунками доходів та
витрат.
3. Облік операцій з банківськими металами
3.1. Облік операцій з банківськими металами ведеться
аналогічно до операцій з іноземною валютою. Ці операції
відображаються за тими самими балансовими рахунками, що й операції
в іноземній валюті. 3.2. Кожному виду банківського металу умовно присвоєний
відповідний код (за аналогією з кодами валют): золото - 959 (XAU); срібло - 961(XAG); платина - 962 (XPT). 3.3. Банківські метали обліковуються за подвійною оцінкою
(вага хімічно чистого металу (унція (OZS) та його гривневий
еквівалент) і підлягають переоцінці за офіційним (обліковим)
курсом гривні до банківських металів, установленим Національним
банком України, під час кожної його зміни. У фінансовій звітності банку активи і зобов'язання в
банківських металах відображаються в гривневому еквіваленті,
перерахованому за офіційним (обліковим) курсом гривні до
банківських металів на дату складання звітності.
4. Технічні рахунки
4.1. Бухгалтерські проводки за обмінними операціями можуть
здійснюватися з використанням технічних рахунків. Для відображення
обмінних операцій за балансовими рахунками використовуються
технічні рахунки 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та
банківських металів" та 3801 "Еквівалент позиції банку щодо
іноземної валюти та банківських металів". Рахунок 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти
та банківських металів" є контррахунком рахунку 3800 "Позиція
банку щодо іноземної валюти та банківських металів" для обліку
гривневого еквівалента позиції щодо іноземної валюти та
банківських металів. Наприкінці кожного операційного дня суми в гривневому
еквіваленті на технічних рахунках 3800 та 3801 повинні бути
однаковими. Різниця між сумами залишків у відповідній іноземній валюті за
аналітичними рахунками 3800 (за офіційним курсом) та 3801 (за
курсами договорів) того самого коду іноземної валюти
відображається на відповідному балансовому рахунку залежно від
характеру операцій: 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та
банківськими металами"; 5010 "Емісійні різниці". 4.2. Для позабалансових обмінних операцій використовується
технічний рахунок 9920 "Позабалансова позиція банку за іноземною
валютою та банківськими металами". 4.3. Банк самостійно визначає порядок ведення аналітичного
обліку за технічними рахунками та технічні аспекти переоцінки
рахунків в іноземній валюті (приклад 10 додатка). 4.4. Формування фінансової звітності здійснюється без
урахування залишків за технічними рахунками 3800 та 3801.
Начальник управління методології
бухгалтерського обліку в
комерційних банках О.П.Ястремська
Додаток

до Правил бухгалтерського обліку

уповноваженими банками України

обмінних операцій в іноземній валюті

та банківських металах
Приклад 1. Купівля 100 доларів США за 250 гривень. Офіційний курс 1 долара США становить 2 грн. Дебет каса - 100 доларів США (200 грн.) Дебет 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та

банківськими металами" - 50 грн. Кредит каса - 250 грн.
Приклад 2. Нарахування доходів за кредитами в сумі 100
доларів США. Офіційний курс 1 долара США становить 2 грн. Дебет нараховані доходи - 100 доларів США (200 грн.) Кредит процентні доходи (клас 6) - 200 грн.
Приклад 3. Сторнування помилково нарахованих у попередньому
місяці доходів за кредитами в сумі 100 доларів США (див. приклад
2). Офіційний курс 1 долара США на дату проводки сторно становить
2,1 грн. Дебет процентні доходи (клас 6) - 200 грн. Дебет 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та

банківськими металами" - 10 грн. (на суму різниці

між курсом нарахування і виправлення) Кредит нараховані доходи - 100 доларів США (210 грн.).
Приклад 4. (див. приклад 1). Офіційний курс 1 долара США
змінився і становить 2,2 грн. Дебет каса (рахунок в іноземній валюті) - 20 грн. Кредит 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та

банківськими металами" - 20 грн.
Приклад 5. Розрахунок доходу за методом FIFO: Банк купив 300 доларів США за 720 грн.: 100 доларів США - курс 2,2 грн. - 220 грн.; 100 доларів США - курс 2,4 грн. - 240 грн.; 100 доларів США - курс 2,6 грн. - 260 грн. Банк продав 150 доларів США за 375 грн. (курс 2,5 грн.). Дохід банку становить: 375 - (100 USD х 2,2 + 50 USD х 2,4) =
= 35 грн.
Приклад 6. Розрахунок доходу за методом середньозваженої: Банк купив 300 доларів США за 720 грн.: 100 доларів США - курс 2,2 грн. - 220 грн.; 100 доларів США - курс 2,4 грн. - 240 грн.; 100 доларів США - курс 2,6 грн. - 260 грн. Банк продав 150 доларів США за 375 грн. (курс 2,5 грн.). Дохід банку розраховується таким чином: Середньозважений курс купівлі становить: (100 USD х 2,2 + 100 USD х 2,4 + 100 USD х 2,6) / 300 USD = 2,4 грн.

Дохід становить: 150 х (2,5 - 2,4) = 15 грн.
Приклад 7. Розрахунок доходу за методом LIFO: Банк купив 300 доларів США за 720 грн.: 100 доларів США - курс 2,2 грн. - 220 грн.; 100 доларів США - курс 2,4 грн. - 240 грн.; 100 доларів США - курс 2,6 грн. - 260 грн. Банк продав 150 доларів США за 375 грн. (курс 2,5 грн.). Дохід банку становить: 375 - (100 USD х 2,6 + 50 USD х 2,4) =
-5 грн.
Приклад 8. Банк здійснює операцію валютного обміну на умовах
спот, коли дати поставки однієї валюти та одержання іншої не
збігаються. (Приклад умовний, із використанням технічних рахунків). 01.05.98 - укладення договору про обмін 1900 німецьких марок
на 1000 доларів США за такими умовами: 01.05.98 - поставка 1900 німецьких марок. Офіційний курс 1 німецької марки становить 1,2 грн. Офіційний курс 1 долара США становить 2,5 грн. 02.05.98 - одержання 1000 доларів США. Офіційний курс 1 німецької марки становить 1,2 грн. Офіційний курс 1 долара США становить 2,6 грн. Відображення операції щодо одержання доларів США за
позабалансовою позицією на дату договору. 01.05.98 Виникнення валютної позиції на дату договору. Дебет 9200 "Валюта та банківські метали, які куплені за

умовами спот" - 1000 доларів США (2500 грн.) Кредит 9920 "Позабалансова позиція банку за іноземною валютою

та банківськими

металами" - 1000 доларів США (2500 грн.) Передоплата в німецьких марках (сплата авансом). Дебет 3540 "Дебіторська заборгованість з придбання іноземної

валюти та банківських металів за рахунок

банку" - 1900 німецьких марок (2280 грн.) Кредит 1500 "Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших

банках" - 1900 німецьких марок (2280 грн.) 02.05.98 Переоцінка позабалансової позиції у зв'язку зі зміною курсу
долара США. Дебет 9200 "Валюта та банківські метали, які куплені за

умовами спот" - 100 грн. Кредит 9920 "Позабалансова позиція банку за іноземною валютою

та банківськими металами" - 100 грн. Одержання доларів США (виникнення балансової валютної
позиції). Дебет 1500 "Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших

банках" - 1000 доларів США (2600 грн.) Кредит 3640 "Кредиторська заборгованість з придбання

іноземної валюти та банківських металів за

рахунок банку" - 1000 доларів США (2600 грн.) Закриття позабалансової валютної позиції. Дебет 9920 "Позабалансова позиція банку за іноземною валютою

та банківськими

металами" - 1000 доларів США (2600 грн.) Кредит 9200 "Валюта та банківські метали, які куплені за

умовами спот" - 1000 доларів США (2600 грн.) Закриття дебіторської заборгованості та визнання доходу від
операції обміну. Дебет 3640 "Кредиторська заборгованість з придбання

іноземної валюти та банківських металів за

рахунок банку" - 1000 доларів США (2600 грн.) Кредит 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та

банківських

металів" - 1000 доларів США (2600 грн.) Дебет 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та

банківських

металів" - 1900 німецьких марок (2280 грн.) Кредит 3540 "Дебіторська заборгованість з придбання іноземної

валюти та банківських металів за рахунок

банку" - 1900 німецьких марок (2280 грн.) Дебет 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти

та банківських металів" - 2280 грн. Кредит 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти

та банківських металів" - 2280 грн. Дебет 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти

та банківських металів" - 320 грн. Кредит 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та

банківськими металами" - 320 грн.
Приклад 9. 20.08.98 банк купив 1000 доларів США на умовах
форвард за курсом 2.5 грн. за 1 долар США з метою хеджування. Офіційний курс 1 долара США на дату укладення договору
становить 2 грн. Бухгалтерські проводки 20.08.98. Дебет 9201 "Валюта та банківські метали, які куплені за

форвардними контрактами з метою

хеджування" - 1000 доларів США (2000 грн.) Дебет 9205 "Дисконт/Премія до отримання за форвардними

валютними контрактами" - 500 грн. Кредит 9211 "Валюта та банківські метали, які продані за

форвардними контрактами з метою

хеджування" - 2500 грн.
Приклад 10. Облік та переоцінка технічних рахунків. Купівля банком 100 доларів США за 220 гривень (див. приклад
1). Банк відкриває технічні рахунки 3800, 3801. Здійснюється така бухгалтерська проводка. Дебет каса - 100 доларів США (200 грн.) Кредит 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та

банківських металів" - 100 доларів США (200 грн.) Дебет 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти

та банківських металів" - 200 грн. Дебет 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та

банківськими металами" - 20 грн. Кредит каса - 220 грн. Наступного дня офіційний курс 1 долара США становить 2,1 грн. Переоцінка технічних рахунків "Валютна позиція". Дебет 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти

та банківських металів" - 10 грн. Кредит 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та

банківських металів" - 10 грн. бо:

Дебет 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та

банківськими металами" - 10 грн. Кредит 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та

банківських металів" - 10 грн. Дебет 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти

та банківських металів" - 10 грн. Кредит 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та

банківськими металами" - 10 грн.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: