open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 2554/371/18 від 07.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

29 грудня 2000 р.

за N 970/5191

Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок проведення в Позабіржовій фондовій торговельній системі аукціонів з продажу за грошові кошти пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі, затвердженого спільним наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і погодженого з Антимонопольним

комітетом України від 24.06.99 N 1201/167
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою

чинності Наказу Фонду державного майна N 1201/167

( z0458-99 ) від 24.06.99, до якого вносились зміни }

На виконання Державної програми приватизації на 2000-2002
роки, затвердженої Законом України від 18.05.2000 N 1723-III
( 1723-14 ), та відповідно до Закону України "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ) Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Зміни і доповнення до Положення про порядок
проведення в Позабіржовій фондовій торговельній системі аукціонів
з продажу за грошові кошти пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, що належать державі (далі - Зміни і доповнення до
Положення), затвердженого спільним наказом Фонду державного майна
України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і
погодженого з Антимонопольним комітетом України від 24.06.99
N 1201/167 ( z0458-99 ) (додаються).
2. Фонду державного майна України забезпечити подання Змін і
доповнень до Положення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Фонду державного майна України в десятиденний термін з дня
державної реєстрації у Міністерстві юстиції України цього наказу
забезпечити опублікування Змін і доповнень до Положення у
Державному інформаційному бюлетені "Про приватизацію".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову
Фонду державного майна України О.Бондаря, Голову Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку О.Мозгового, Голову
Антимонопольного комітету України О.Заваду.
Голова Фонду державного
майна України О.Бондар
Голова Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку О.Мозговий
Голова Антимонопольного
комітету України О.Завада
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного майна

України, Державної комісії з

цінних паперів та фондового

ринку, Антимонопольного

комітету України

07.12.2000 N 2554/371/18
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 грудня 2000 р.

за N 970/5191
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
до Положення про порядок проведення в Позабіржовій фондовій
торговельній системі аукціонів з продажу за грошові кошти
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать

державі ( z0458-99 )
1. У назві Положення та в усьому тексті Положення та додатків
до нього замінити слова "Позабіржова фондова торговельна система"
на "Перша фондова торговельна система".
2. Пункт 1.1 Положення доповнити такими словами: "з урахуванням особливостей, установлених Державною програмою
приватизації на 2000 - 2002 роки" ( 1723-14 ).
3. Пункт 1.7 Положення викласти в такій редакції: "1.7. У процесі підготовки пакетів акцій ВАТ органи
приватизації: складають і затверджують інформаційні повідомлення про продаж
у ПФТС за грошові кошти пакета акцій ВАТ; передають до Фонду затверджені інформаційні повідомлення про
продаж у ПФТС за грошові кошти пакета акцій ВАТ, план розміщення
акцій, копії балансу підприємства та звіту про фінансові
результати за останній фінансовий рік та останній звітний період,
копію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, копію свідоцтва про
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності. Стосовно ВАТ, за якими виставляється пакет акцій не менше ніж
25 % статутного фонду і при цьому вартість активів або обсяг
реалізації товарів (робіт, послуг) у яких за останній фінансовий
рік перевищує суму, еквівалентну 1 млн. доларів США за офіційним
валютним курсом, що діяв на кінець останнього фінансового року, до
пакета документів, що подається до Фонду, повинні додатково
включатися документи й відомості щодо ВАТ, необхідні для подання
до органу Антимонопольного комітету України заяви про надання
згоди на придбання пакета акцій".
4. Пункт 1.8 Положення доповнити новими абзацами: "р) ВАТ займає (не займає) монопольне становище на товарних
ринках; с) вартість активів ВАТ за підсумками останнього фінансового
року (тис.грн.), визначена відповідно до вимог Положення про
контроль за економічною концентрацією, затвердженого
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 25.05.98
N 134-р ( z0409-98 ) (у редакції, затвердженій розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 18.02.2000 N 31-р
( z0241-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
21.04.2000 за N 241/4462) (далі - Положення про контроль за
економічною концентрацією); т) обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) ВАТ за підсумками
останнього фінансового року (тис.грн.) визначений відповідно до
вимог Положення про контроль за економічною концентрацією".
5. Пункт 3.1 Положення викласти в новій редакції: "3.1. Фонд затверджує перелік ВАТ, пакети акцій яких
підлягають продажу в ПФТС. У десятиденний термін Фонд надсилає до
Антимонопольного комітету України витяг із затвердженого переліку
з інформацією про ВАТ, за якими виставляється пакет акцій не менше
ніж 25% статутного фонду і при цьому вартість активів або обсяг
реалізації товарів (робіт, послуг) у яких за останній фінансовий
рік перевищує суму, еквівалентну 6 млн. доларів США за офіційним
валютним курсом, що діяв на кінець останнього фінансового року. У
вказаному витягу з переліку щодо ВАТ указуються розмір пакетів
акцій, що пропонуються до продажу, а також вартість активів та
обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) на кінець останнього
фінансового року. Щодо пакетів акцій ВАТ, інформацію про які Фонд надіслав до
Антимонопольного комітету України, Фонд не може видавати
розпорядження про внесення змін до реєстру акціонерів
(розпорядження зберігачу про виконання облікової операції з
цінними паперами ВАТ) без надання згоди органу Антимонопольного
комітету України на придбання цього пакета або заяви Покупця
(Клієнта), що відповідно до законодавства придбання ним
конкретного пакета акцій не потребує одержання згоди на це органів
Антимонопольного комітету України".
6. Пункт 4.1 Положення доповнити новими абзацами: "Юридичні особи, що уклали з учасником ПФТС договір комісії
на купівлю цінних паперів, подають учаснику довідку про розмір
державної частки в статутному фонді, завірену підписами керівника,
головного бухгалтера та печаткою юридичної особи. У довідці
вказується відсотковий розподіл державних часток у статутному
фонді підприємства. Фізичні особи, що уклали з учасником ПФТС договір комісії про
купівлю цінних паперів, надають учаснику декларацію про доходи (за
формою, яка передбачена додатком 1 до Інструкції про прибутковий
податок з громадян, затвердженої наказом Головної державної
податкової інспекції України від 21.04.93 N 12 ( z0064-93 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 09.06.93 за
N 64) (далі - Декларація про доходи), якщо початкова ціна пакета
акцій або кількох пакетів акцій, які він доручає придбати на
торгах, перевищує п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян. Відповідальність за достовірність поданої інформації
покладається відповідно до чинного законодавства на потенційних
власників. Потенційний власник, якщо відповідно до законодавства
придбання ним акцій проводиться за згодою органів Антимонопольного
комітету України, подає копію рішення органу Антимонопольного
комітету України про надання згоди на придбання пакета акцій чи
копію заяви про надання згоди на придбання пакета акцій з
відміткою (штамп, дата, вхідний номер, підпис) канцелярії органу
Антимонопольного комітету України про її прийняття не пізніше як
за 8 календарних днів до граничного терміну прийняття замовлення
на придбання акцій".
7. Пункт 4.2 Положення викласти в новій редакції: "4.2. Для участі в торгах Покупець не пізніше 13-ї години
дня, що передує торгам, подає в ПФТС замовлення на придбання
пакетів акцій ВАТ, що належать державі (згідно з додатком 1) (далі
- замовлення на придбання акцій). Замовлення на придбання акцій
складається в двох примірниках, один з яких після реєстрації ПФТС
повертається Покупцю. Замовлення, у якому заповнені не всі графи,
не приймається. Після прийняття замовлень на придбання акцій ПФТС
готує перелік поданих замовлень на участь у торгах з продажу
пакетів акцій ВАТ, що належать державі, згідно з додатком 10
(далі - перелік замовлень). О 13-й годині дня, що передує торгам,
припиняється також унесення будь-яких змін і доповнень до
замовлень на придбання акцій і є неприпустимим їх відкликання. Покупець обов'язково сплачує на розрахунковий рахунок ПФТС
грошовими коштами гарантійний внесок, розмір якого залежить від
початкової ціни пакета акцій, який Покупець бажає придбати, та
розраховується таким чином: якщо початкова ціна пакета акцій, який бажає придбати
Покупець, (ЦПпоч) не перевищує ста тисяч гривень, то сума
гарантійного внеску (Вгар) дорівнює початковій ціні пакета:
Вгар = ЦПпоч,
якщо початкова ціна пакета акцій, який бажає придбати
Покупець (ЦПпоч), більша за сто тисяч гривень, то сума
гарантійного внеску (Вгар) розраховується за формулою
Вгар = 100000 + 0,2 х (ЦПпоч - 100000),
де:

ЦПпоч = Цп х Nакц;

Цп - початкова ціна однієї акції, визначена відповідно до
розділу 5 Положення, грн.; Nакц - кількість акцій у пакеті, шт.
Покупець, гарантійні внески від якого не надійшли на
відповідний рахунок ПФТС до 15-ї години дня, що передує торгам, не
допускається до участі в торгах. ПФТС готує перелік покупців, від
яких отримано гарантійні внески, з визначенням суми кожного
гарантійного внеску. Перелік поданих замовлень, перелік Покупців, від яких
отримано гарантійні внески, і другі примірники замовлень на
придбання акцій ПФТС передає Фонду. Ці документи, підписані
сторонами, зберігаються до початку торгів у не доступному для
сторонніх осіб місці".
8. Пункт 4.3 Положення вилучити. Пункт 4.4 Положення вважати
пунктом 4.3.
9. Розділ 4 Положення доповнити новим пунктом: "4.4. ПФТС повинна проінформувати Покупця, що в разі
придбання акцій, форма випуску яких є бездокументарною, Покупець,
в інтересах якого придбані акції, повинен мати рахунок у цінних
паперах у зберігача та для оформлення права власності на акції
повинен надати Фонду інформацію про відкритий рахунок у цінних
паперах та інформацію про зберігача в обсягах, установлених
наказом Фонду від 03.11.99 N 2099 ( z0842-99 ) "Про відкриття
рахунків у цінних паперах фізичними та юридичними особами, які
бажають придбати цінні папери в процесі приватизації",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.12.99 за
N 842/4135".
10. Пункт 5.2 Положення викласти в новій редакції: "5.2. Дату проведення торговельних сесій Фонд визначає за
кожним ВАТ окремо і надає інформацію про це в друковані видання
органів приватизації для опублікування не пізніш як за 30
календарних днів до проведення торгів".
11. Пункт 5.5 Положення викласти в новій редакції: "5.5. Початкова ціна однієї акції на перших торгах з продажу
пакетів акцій ВАТ, що належать державі, визначається Фондом таким
чином: а) для ВАТ, статутний фонд яких визначено з урахуванням
індексації вартості основних засобів за станом на 01.01.95 або
статутний фонд яких визначено з урахуванням індексації вартості
основних засобів за станом на 01.04.96, або статутний фонд яких
визначено на засадах експертної оцінки вартості його активів,
початкова ціна однієї акції на перших торгах дорівнює її
номінальній вартості; б) для ВАТ, статутний фонд яких визначено без урахування
індексації вартості основних засобів за станом на 01.01.95,
початкова ціна однієї акції на перших торгах розраховується на
підставі номінальної вартості однієї акції, збільшеної на
коефіцієнт індексації. У цьому разі початкова ціна однієї акції розраховується за
формулою

Цп = К х Вн, е:

К - коефіцієнт індексації номінальної вартості акцій,
визначений як відношення розміру статутного фонду, сформованого з
урахуванням суми індексації вартості основних засобів, що є
власністю ВАТ, до розміру статутного фонду, визначеного без
урахування зазначеної суми; Вн - номінальна вартість однієї акції.
Розрахунок коефіцієнта індексації номінальної вартості акцій
провадиться на підставі таких документів, наданих ВАТ: акта оцінки вартості цілісного майнового комплексу
підприємства на дату оцінки; балансу ВАТ за період, у якому відображені результати
індексації основних засобів за станом на 01.01.95; розшифрування довідки про суму індексації основних засобів за
станом на 01.01.95, які є власністю ВАТ, що обліковується на
відповідному рахунку бухгалтерського обліку; довідки "Вихідні дані для розрахунку початкової ціни пакета
акцій" (додаток 11); в) для ВАТ, акції яких пройшли лістинг і котируються на Біржі
або ПФТС, і сума угод за цими акціями, укладених відповідно на
фондових біржах або ПФТС за період 6 місяців до дати підготовки
Фондом замовлення на продаж на перших торгах, не менша за 10%
номінальної вартості пакета, що пропонується Фондом, початкова
ціна однієї акції, визначена відповідно до підпунктів "а" або "б"
цього пункту, може бути відкоригована в бік її збільшення. Для цього визначається середньозважена вартість однієї акції
за результатами угод, укладених відповідно на фондових біржах або
ПФТС за період 6 місяців до дати підготовки Фондом замовлення на
продаж на перших торгах. Якщо середньозважена вартість однієї
акції більша за початкову ціну однієї акції, визначену відповідно
до підпунктів "а" або "б" цього пункту, то остаточна початкова
ціна дорівнює середньозваженій вартості однієї акції".
12. Пункт 5.11 Положення викласти в новій редакції: "5.11. Мінімальна ціна продажу однієї акції на перших торгах
не може бути нижчою за номінальну вартість цієї акції. Мінімальна
ціна продажу однієї акції на наступних торгах, у разі зниження
ціни під час продажу, установлюється з урахуванням таких обмежень: щодо ВАТ, статутні фонди яких визначено без урахування
індексації основних засобів за станом на 01.01.95, то продаж акцій
за цінами нижче номінальної їх вартості не проводиться; для ВАТ, що належать до підприємств, які зараховано Державною
програмою приватизації до об'єктів групи "Г", зниження ціни акцій
нижче їх початкової вартості можливе не більше ніж на 30%, але не
нижче їх номінальної вартості; щодо ВАТ, створених на базі об'єктів груп Б, В (віднесених до
таких груп відповідно до Державної програми приватизації на 1998
рік ( 124/98-ВР ), продаж акцій яких здійснювався з 1995 до 1999
року включно і непродані акції яких пропонуються до продажу
протягом 2000 року, зниження ціни акцій, які пропонуються, нижче
половини їх номінальної вартості не проводиться; щодо всіх інших ВАТ: якщо сумарна вартість запропонованого до продажу пакета акцій
ВАТ за початковою ціною не перевищує 10000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, то допускається зниження ціни однієї
акції до рівня, який не може бути менший за мінімальну номінальну
вартість однієї акції, установлену рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 14.05.97 N 6 ( v0006312-97 )
"Про встановлення мінімальної номінальної вартості акцій"; в іншому випадку зниження ціни акцій нижче їх початкової
вартості можливе не більше ніж на 75%".
13. У пункті 5.12 Положення вилучити слова "затвердженим
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 25.05.98
N 134-р та зареєстрованим у Міністерстві юстиції 30.06.98 за
N 409/2849".
14. Останній абзац пункту 8.2 Положення вилучити. Пункт 8.2
Положення доповнити новими абзацами: "Якщо Покупцем акцій є фізична особа, то до пакета
документів, що подається до Фонду, включається Декларація про
доходи Покупця, якщо початкова ціна пакета акцій або кількох
пакетів акцій, які він придбав на торгах, перевищує п'ятдесят
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Для оформлення права власності на акції, форма випуску яких є
бездокументарною, до пакета документів, що подається до Фонду,
додається інформація про відкритий рахунок у цінних паперах та
інформація про зберігача в обсягах, установлених наказом Фонду від
03.11.99 N 2099 ( z0842-99 ) "Про відкриття рахунків у цінних
паперах фізичними та юридичними особами, які бажають придбати
цінні папери в процесі приватизації", зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 07.12.99 за N 842/4135. Якщо придбання стосується пакетів акцій ВАТ, зазначених у
пункті 3.1 цього Положення як таких, за якими Фонд не може
видавати розпорядження про внесення змін до реєстру акціонерів
(розпорядження зберігачу про виконання облікової операції з
цінними паперами ВАТ) без надання згоди органу Антимонопольного
комітету України на придбання цього пакета, то до пакета
документів, що подається до Фонду, включається копія рішення
органу Антимонопольного комітету України про надання згоди на
придбання конкретного пакета акцій. У разі відсутності у Покупця
(Клієнта) відповідного рішення органу Антимонопольного комітету
України до пакета документів, що подається до Фонду, включається
складена Покупцем (Клієнтом) довідка про хід розгляду органом
Антимонопольного комітету України заяви Покупця (Клієнта) про
надання згоди на придбання пакета акцій або заява Покупця
(Клієнта), що відповідно до законодавства придбання ним
конкретного пакета акцій не потребує одержання згоди на це органів
Антимонопольного комітету України".
15. Пункт 8.6 Положення викласти в новій редакції: "8.6. Порушення Покупцями термінів оплати контрактів на
купівлю-продаж акцій є підставою для розірвання таких контрактів
та визнання недійсними результатів торгів за даним пакетом акцій.
У цьому разі Покупець повинен сплатити неустойку в розмірі,
передбаченому контрактом, та інші необхідні платежі. Якщо сума гарантійного внеску Покупця достатня для сплати
всіх необхідних платежів, то з цієї суми сплачуються: неустойка,
збір ПФТС та податок на додану вартість на суму збору ПФТС.
Залишок гарантійного внеску після вищезазначених відрахувань ПФТС
повертає Покупцю протягом двох робочих днів після завершення
розрахунків згідно з контрактом. Якщо суми гарантійного внеску недостатньо для сплати всіх
вищезазначених необхідних платежів, то Покупець протягом 10
робочих днів з дати виходу відповідного наказу Фонду про
розірвання контракту повинен сплатити недостатню суму на
розрахунковий рахунок ПФТС з урахуванням сплаченого раніше
гарантійного внеску".
16. Пункт 8.7 Положення викласти в новій редакції: "8.7. Порушення Покупцями термінів укладання контрактів на
купівлю-продаж акцій є підставою для визнання недійсними
результатів торгів за даним пакетом акцій. В цьому разі Покупець
повинен сплатити неустойку в розмірі, передбаченому замовленням на
придбання, та інші необхідні платежі. Якщо сума гарантійного внеску Покупця достатня для сплати
всіх платежів, то з цієї суми сплачуються: неустойка, збір ПФТС та
податок на додану вартість на суму збору ПФТС. Залишок
гарантійного внеску після вищезазначених відрахувань ПФТС повертає
Покупцю протягом двох робочих днів після завершення розрахунків
згідно з контрактом. Якщо суми гарантійного внеску недостатньо для сплати всіх
вищезазначених необхідних платежів, то протягом 10 робочих днів з
дати виходу наказу Фонду про визнання недійсними результатів
аукціонних торгів на ПФТС за відповідним пакетом акцій такий
Покупець повинен сплатити недостатню суму на розрахунковий рахунок
ПФТС з урахуванням сплаченого раніше гарантійного внеску".
17. Абзац перший пункту 9.1 Положення викласти в такій
редакції: "Після одержання контракту та комплекту документів,
визначених у п.8.2 Положення, та підтвердження надходження коштів
до позабюджетного Державного фонду приватизації".
18. Пункт 9.1 Положення доповнити абзацом такого змісту: "Якщо придбання стосується пакетів акцій ВАТ, зазначених у
пункті 3.1 цього Положення як таких, за якими Фонд не може
видавати розпорядження про внесення змін до реєстру акціонерів
(розпорядження зберігачу про виконання облікової операції з
цінними паперами ВАТ) без надання згоди органу Антимонопольного
комітету України на придбання цього пакета, то Фонд готує
розпорядження за наявності в Покупця (Клієнта) рішення органу
Антимонопольного комітету України про надання згоди на придбання
конкретного пакета акцій (надається копія рішення) або в разі
надання заяви Покупця (Клієнта), що відповідно до законодавства
придбання ним конкретного пакета акцій не потребує одержання згоди
на це органів Антимонопольного комітету України. Якщо органи
Антимонопольного комітету не розпочали розгляд справи про
концентрацію протягом 30 днів з дня прийняття ними заяви від
Покупця (Клієнта) і рішення про надання згоди на придбання пакета
акцій вважається прийнятим відповідно до абзацу 5 пункту 45
Державної програми приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ), то
Фонд готує розпорядження за наданням від Покупця (Клієнта)
письмової довідки про такий хід розгляду органом Антимонопольного
комітету України заяви Покупця (Клієнта)".
19. Пункт 10.1 Положення викласти в такій редакції: "10.1. Продаж акцій ВАТ, що належать державі, на ПФТС
здійснюється з дотриманням вимог антимонопольного законодавства
України. ПФТС протягом двох робочих днів з дня проведення торгів
направляє до відповідного органу Антимонопольного комітету України
інформацію про Покупців - юридичних осіб (із зазначенням
найменування, місцезнаходження, телефону, факсу, обсягу придбаних
акцій у відсотках до статутного фонду ВАТ), які придбали на ПФТС
на даній торговій сесії: акції, які забезпечують 25 і більше відсотків голосів у
вищому органі управління відповідного об'єкта приватизації,
вартість активів або обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) у
якого за останній фінансовий рік перевищує суму, еквівалентну 1
млн. доларів США за офіційним валютним курсом, що діяв на кінець
останнього фінансового року; акції, які забезпечують 25 і більше відсотків голосів у
вищому органі управління відповідного об'єкта приватизації, який є
монопольним утворенням або має стратегічне значення для економіки
і безпеки держави".
20. У додаток 1 Положення "Замовлення N_____ на придбання
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать
державі, в ПФТС" унести зміни в частині, що визначає зобов'язання
Покупця щодо сплати гарантійного внеску, а саме: слова "Покупець зобов'язується не пізніше ніж до 13.00
робочого дня, що передує торговельній сесії, сплатити на
розрахунковий рахунок ПФТС гарантійний внесок у розмірі, не
меншому 10% від стартової ціни пакета акцій, який бажає придбати"
замінити словами "Покупець зобов'язується не пізніше ніж до 15.00
робочого дня, що передує торговельній сесії, сплатити на
розрахунковий рахунок ПФТС гарантійний внесок у розмірі, який
визначається відповідно до п.4.2 Положення про порядок проведення
в Першій фондовій торговельній системі аукціонів з продажу за
грошові кошти пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що
належать державі".
21. Абзац п'ятий розділу "Особливі умови" додатка 1 до
Положення після слова "він" доповнити в дужках словом "(Клієнт)",
далі - за текстом.
22. У пункті 8 додатка 4 до Положення слово "він" замінити
словами "потенційний власник".
23. Додаток 5 до Положення доповнити новим підпунктом "4"
такого змісту: "4) Якщо придбання стосується пакетів акцій ВАТ, зазначених у
пункті 3.1 Положення про порядок проведення в Першій фондовій
торговельній системі аукціонів з продажу за грошові кошти пакетів
акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі, як
таких, за якими Фонд не може видавати розпорядження про внесення
змін до реєстру акціонерів (розпорядження зберігачу про виконання
облікової операції з цінними паперами ВАТ) без надання згоди
органу Антимонопольного комітету України на придбання цього
пакета, то до заяви додається копія рішення органу
Антимонопольного комітету України про надання згоди на придбання
конкретного пакета акцій. У разі відсутності в Покупця (Клієнта)
відповідного рішення органу Антимонопольного комітету України до
заяви додається складена Покупцем (Клієнтом) довідка про хід
розгляду органом Антимонопольного комітету України заяви Покупця
(Клієнта) про надання згоди на придбання пакета акцій або заява
Покупця (Клієнта), що відповідно до законодавства придбання ним
конкретного пакета акцій не потребує одержання згоди на це органів
Антимонопольного комітету України".
24. Доповнити Положення додатками 10, 11 (додаються).
Начальник управління аукціонного
продажу і фондових бірж Ю.Яковлев
Додаток 10

До Положення про порядок проведення

в Першій фондовій торговельній

системі аукціонів з продажу за

грошові кошти пакетів акцій

відкритих акціонерних товариств, що

належать державі
Перелік
поданих замовлень на участь у торгах з продажу пакетів
акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі,

які відбудуться "___"_________ 200_ р.

в ____________________________.

------------------------------------------------------------------ N |Учасник| Назва |Кількість|Кількість|Початкова|Загальна | з/п| | ВАТ |лотів, |акцій в |ціна |вартість | | | |штук |лоті, |однієї |відповідної| | | | |штук |акції, |кількості | | | | | |грн. |лотів, грн.| ---+-------+----------+---------+---------+---------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Продавець ПФТС ______________ _______________
(підпис) (підпис)
Реєстраційний N _____

Дата ____/____/_____
М.п. М.п.
Додаток 11

До Положення про порядок проведення

в Першій фондовій торговельній

системі аукціонів з продажу за

грошові кошти пакетів акцій

відкритих акціонерних товариств, що

належать державі
Вихідні дані

для розрахунку початкової ціни пакета акцій

ВАТ __________________________________________________

(назва акціонерного товариства)
------------------------------------------------------------------ N | Показники | Вартість основних засобів |Сума | з/п| |-------------------------------|збільшення| | |на дату| за станом на 01.01.95|вартості | | |оцінки |-----------------------|основних | | | |без |з |засобів | | | |урахування|урахуванням | | | | |індексації|індексації | | ---+-----------------+-------+----------+------------+----------| 1 |Балансова | | | | | |(первісна) | | | | | |вартість основних| | | | | |засобів | | | | | ---+-----------------+-------+----------+------------+----------| 2 |Залишкова | | | | | |вартість основних| | | | | |засобів | | | | | ---+-----------------+-------+----------+------------+----------| 3 |Балансова | | | | | |(первісна) | | | | | |вартість основних| | | | | |засобів, що | | | | | |не ввійшли до | | | | | |статутного фонду | | | | | |ВАТ | | | | | ---+-----------------+-------+----------+------------+----------| 4 |Залишкова | | | | | |вартість основних| | | | | |засобів, що | | | | | |не ввійшли | | | | | |до статутного | | | | | |фонду ВАТ | | | | | ---+-----------------+-------+----------+------------+----------| 5 |Балансова | | | | | |(первісна) | | | | | |вартість основних| | | | | |засобів, що | | | | | |ввійшли до | | | | | |статутного | | | | | |фонду ВАТ | | | | | ---+-----------------+-------+----------+------------+----------| 6 |Залишкова | | | | | |вартість основних| | | | | |засобів, що | | | | | |ввійшли до | | | | | |статутного | | | | | |фонду ВАТ | | | | | -----------------------------------------------------------------
Голова Правління ВАТ Підпис
Головний бухгалтер Підпис

М.п.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: