open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 475 від 11.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

28 грудня 2000 р.

за N 960/5181
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Національного банку

N 480 ( z0040-06 ) від 20.12.2005 )
Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів комерційних

банків України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами

Національного банку

N 495 ( z1022-01 ) від 04.12.2001

N 4 ( z0034-02 ) від 08.01.2002

N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 )

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та з метою забезпечення бухгалтерського обліку
деяких видів операцій з необоротними активами у комерційних банках
України Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Інструкцію з бухгалтерського обліку основних
засобів і нематеріальних активів комерційних банків України
(додається).
2. Визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію з
бухгалтерського обліку основних засобів та нематеріальних активів
комерційних банків України, затверджену постановою Правління
Національного банку України від 21.04.98 N 155 ( v0542500-98 ),
реєстраційний N 542 від 21.04.98.
3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
територіальні управління Національного банку України.
Голова В.С.Стельмах
Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

11.12.2000 N 475
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 грудня 2000 р.

за N 960/5181
Інструкція

з бухгалтерського обліку основних засобів і

нематеріальних активів банків України
( У назві та тексті Інструкції слово "комерційний" у всіх

відмінках виключено згідно з Постановою Національного

банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 )
( У тексті розділів II - X та додатка 2: назву рахунку 4309

"Знос нематеріальних активів" змінено на "Накопичена

амортизація нематеріальних активів"; рахунок 5040

"Прибуток чи збиток минулого року, що очікує

затвердження" замінено рахунком "5030 "Нерозподілені

прибутки минулих років"; назву рахунку 6499 "Інші

небанківські операційні доходи" змінено на "Інші доходи";

назву рахунку 7399 "Інші банківські операційні витрати"

змінено на "Інші операційні витрати"; назву рахунку 7499

"Інші небанківські операційні витрати" змінено на "Інші

витрати"; назву рахунку 7705 "Відрахування в резерв під

можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю

та іншими активами банку" змінено на "Відрахування в

резерв під можливі втрати за дебіторською заборгованістю

та іншими активами банку"; рахунок 9610 "Борги банків,

які списані у збиток" замінено рахунком "9617 "Списана у

збиток заборгованість банків за іншими активами" згідно з

Постановою Нацбанку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 )

Розділ I. Загальні положення

1. Основні засади
1.1. Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і
нематеріальних активів банків України визначає методологічні
засади формування в бухгалтерському обліку інформації про операції
з основними засобами та іншими необоротними матеріальними активами
(далі - основні засоби), а також з нематеріальними активами
банків України. 1.2. Інструкція побудована на підставі основних принципів
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та системи
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Пункт 1.2 глави 1 в редакції Постанови Національного банку N 122
( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) 1.3. Основним завданням бухгалтерського обліку основних
засобів і нематеріальних активів є своєчасне та правильне
відображення в обліку операцій з придбання, поліпшення, переоцінки
та вибуття основних засобів і нематеріальних активів на підставі
первинних документів, а також нарахування їх амортизації (зносу)
та відображення в обліку операцій про лізинг (оренду) необоротних
активів. Ця інструкція регулює лише питання фінансового обліку
зазначених вище операцій і не стосується їх податкового обліку. 1.4. Відповідальність за своєчасне і якісне складання
первинних документів, що фіксують факти здійснення операцій з
основними засобами та нематеріальними активами, передавання їх для
відображення в бухгалтерському обліку несуть особи, які склали і
підписали ці документи. Облік об'єктів основних засобів і нематеріальних активів
ведеться із застосуванням типових форм первинного обліку,
передбачених нормативними актами України. Документування операцій може здійснюватися з урахуванням
порядку обліку активів у банках із використанням самостійно
виготовлених бланків, які повинні містити обов'язкові реквізити
типових форм. 1.5. Оцінка необоротних активів здійснюється згідно із
Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ). ( Главу 1 розділу I
доповнено пунктом 1.5 згідно з Постановою Національного банку N 4
( z0034-02 ) від 08.01.2002 )
2. Визначення окремих термінів
Терміни, що використовуються в Інструкції, мають таке
значення: Активний ринок - ринок, якому притаманні такі умови: предмети, що продаються та купуються на цьому ринку, є
однорідними; у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і
покупців; інформація про ринкові ціни є загальнодоступною. Амортизація - систематичний розподіл вартості основних
засобів і нематеріальних активів, яка амортизується, протягом
строку їх корисного використання (експлуатації). Вартість, яка амортизується, - первісна або переоцінена
вартість основних засобів чи нематеріальних активів за
вирахуванням їх ліквідаційної вартості. Вартість корисного використання об'єкта основних засобів -
ціна активу з урахуванням його майбутнього використання банком. Визначений строк служби основних засобів - визначений строк
корисного використання основних засобів їх власником або
лізингоодержувачем у разі фінансового лізингу (оренди). Гарантована ліквідаційна вартість: для лізингоодержувача - частина ліквідаційної вартості, що
гарантується до сплати лізингоодержувачем або пов'язаною з ним
стороною; для лізингодавця - частина ліквідаційної вартості, що
гарантується до сплати лізингоодержувачем або незалежною третьою
стороною, яка здатна за своїм фінансовим станом відповідати за
гарантією. Група основних засобів або нематеріальних активів -
сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням
та умовами використання основних засобів або нематеріальних
активів. Дата балансу - дата, на яку складений баланс банку. Датою
балансу є кінець останнього дня звітного періоду. Дата придбання - дата, на яку контроль за активами, що
купуються, переходить до покупця. Еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні
фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми
грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їх
вартості. Економічна вигода - потенційна можливість одержування банком
грошових коштів у результаті використання активів. Залишкова вартість - різниця між первісною (переоціненою)
вартістю і сумою нарахованого зносу. Зменшення корисності - втрата економічної вигоди в сумі
перевищення залишкової вартості активу суми очікуваного
відшкодування. Знос основних засобів - сума амортизації об'єкта основних
засобів з початку його корисного використання. ( Термін глави 2 в
редакції Постанови Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від
19.03.2003 ) Капітальні інвестиції - витрати на придбання або створення
матеріальних і нематеріальних необоротних активів. Лізингова (орендна) ставка процента - ставка процента, за
якою теперішня вартість суми мінімальних лізингових (орендних)
платежів та негарантованої ліквідаційної вартості дорівнює
справедливій вартості об'єкта фінансового лізингу (оренди) на
початок строку лізингу (оренди). Ліквідаційна вартість - сума коштів або вартість інших
активів, яку банк очікує отримати від реалізації (ліквідації)
необоротних активів після закінчення строку їх корисного
використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з
продажем (ліквідацією). Мінімальні лізингові (орендні) платежі - платежі, що
підлягають сплаті лізингоодержувачем протягом строку лізингу
(оренди) (з вирахуванням вартості послуг та податків, що
підлягають сплаті лізингодавцю, і непередбаченої лізингової
(орендної) плати), які збільшені: для лізингоодержувача - на суму його гарантованої
ліквідаційної вартості; для лізингодавця - на суму його гарантованої ліквідаційної
вартості. У разі можливості та наміру лізингоодержувача придбати об'єкт
лізингу (оренди) за ціною, нижчою за його справедливу вартість на
дату придбання, мінімальні лізингові (орендні) платежі складаються
з мінімальної лізингової (орендної) плати за весь строк лізингу
(оренди) та суми, яку слід сплатити згідно з угодою на придбання
об'єкта лізингу (оренди). Накопичена амортизація нематеріальних активів - сума
амортизації об'єкта нематеріальних активів з початку його
корисного використання; ( Главу 2 доповнено терміном згідно з
Постановою Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) Нематеріальний актив - актив, який не має матеріальної форми,
може бути ідентифікований та утримується банком з метою
використання у своїй діяльності протягом періоду понад один рік
(або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік), в
адміністративних цілях або надання в лізинг (оренду) іншим особам. Необоротні активи - основні засоби (необоротні матеріальні
активи) та нематеріальні активи. Об'єкт основних засобів - закінчений пристрій з усіма
пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно
відокремлений предмет, що призначений для виконання певних
самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно
з'єднаних предметів одного або різного призначення, що мають для
їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та
єдиний фундамент, внаслідок чого кожен предмет може виконувати
свої функції, а комплекс - певну роботу тільки у складі комплексу,
а не самостійно, також інший актив, що відповідає визначенню
основних засобів, або частина такого активу, що контролюється
банком. ( Термін глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які
мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна
з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий
об'єкт основних засобів. Операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для
використання в своїй діяльності та отриманням коштів від
реалізації виробленої з них продукції, товарів і послуг. Основні засоби - матеріальні активи, які банк утримує з метою
використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг,
здавання в лізинг (оренду) іншим особам або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік). Первинний документ - документ, який містить відомості про
господарську операцію та підтверджує її здійснення. Первісна вартість - історична (фактична) собівартість
основних засобів чи нематеріальних активів у сумі грошових коштів
або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих),
витрачених для придбання (створення) основних засобів або
нематеріальних активів. Переоцінена вартість - вартість основних засобів або
нематеріальних активів після їх переоцінки. Підтримання об'єкта основних засобів чи нематеріальних
активів у робочому стані - витрати на підтримання об'єкта в
робочому стані (у придатному для використання) та одержання
первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його
використання. Подібні об'єкти - об'єкти, які мають однакове функціональне
призначення та однакову справедливу вартість. Поліпшення об'єкта основних засобів - витрати, що пов'язані з
модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням,
реконструкцією тощо об'єкта основних засобів, у результаті чого
збільшуються майбутні економічні вигоди, що первісно очікуються
від його використання. Поточні витрати - витрати, що визнаються в період їх
здійснення та відображаються в обліку за рахунками витрат. Початок строку лізингу (оренди) - дата підписання лізингової
(орендної) угоди або дата прийняття сторонами зобов'язань щодо
основних положень угоди про лізинг (оренду). Ринкова вартість - сума, яку можна отримати від продажу
активу на активному ринку. Справедлива вартість - сума, за якою може бути здійснений
обмін активу, або оплата зобов'язання в результаті операції між
обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. Ставка процента на можливі позики лізингоодержувача - ставка
процента, яку мав би сплачувати лізингоодержувач за подібний
лізинг (оренду), або (якщо цей показник визначити неможливо)
ставка процента за позиками для придбання подібного активу (на той
самий термін та з подібною гарантією) на початку строку лізингу
(оренди). Строк корисного використання (експлуатації) - очікуваний
період часу, протягом якого основні засоби чи нематеріальні активи
будуть використовуватися банком або з їх використанням буде
виготовлено (виконано) очікуваний банком обсяг продукції (робіт,
послуг). Строк лізингу (оренди) - період дії невідмовної лізингової
(орендної) угоди, а також період продовження цієї угоди,
обумовлений на початку строку лізингу (оренди). Сума очікуваного відшкодування необоротного активу -
найбільша з двох оцінок: чиста вартість реалізації або теперішня
вартість майбутніх чистих грошових надходжень від використання
необоротного активу, включаючи його ліквідаційну вартість.
( Термін глави 2 в редакції Постанови Національного банку N 122
( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) Теперішня вартість - дисконтована сума майбутніх платежів (за
вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується,
буде потрібна для погашення зобов'язання в процесі звичайної
діяльності банку. Теперішня вартість майбутнього платежу під визначений процент
- це сума, яку необхідно вкласти на цей час під визначений процент
для отримання відповідної суми в майбутньому. Удосконалення нематеріальних активів - витрати, пов'язані з
удосконаленням нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей
та строку використання, які сприятимуть збільшенню первісно
очікуваних майбутніх економічних вигод. Чиста вартість реалізації необоротного активу - справедлива
вартість необоротного активу за вирахуванням очікуваних витрат на
його реалізацію. ( Главу 2 доповнено терміном згідно з Постановою
Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 )

3. Рахунки, що використовуються для обліку операцій

з основними засобами та нематеріальними активами
3.1. Для бухгалтерського обліку операцій з основними засобами
та нематеріальними активами використовуються такі рахунки: 1525 А "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам"; 1528 А "Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим
банкам"; 2075 А "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам
господарської діяльності"; 2078 А "Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну
діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності"; 3205 А "Інші акції та вкладення з нефіксованим прибутком у
портфелі банку на інвестиції"; 3409 А "Майно, що перейшло у власність банку як
заставодержателя"; 3500 А "Витрати майбутніх періодів"; 3511 А "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних
активів та основних засобів"; 3519 А "Інша дебіторська заборгованість за господарською
діяльністю банку"; 3522 А "Дебіторська заборгованість за податками та
обов'язковими платежами, крім податку на прибуток"; ( Пункт 3.1
глави 3 доповнено рахунком згідно з Постановою Національного банку
N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) 3552 А "Нестачі та інші нарахування на працівників банку"; 3578 А "Інші нараховані доходи"; 3580 А "Сумнівна дебіторська заборгованість"; 3590 КА "Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською
заборгованістю"; 3600 П "Доходи майбутніх періодів"; 3611 П "Кредиторська заборгованість з придбання
нематеріальних активів та основних засобів"; 3615 П "Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом
(орендою)"; 3622 П "Кредиторська заборгованість за податками та
обов'язковими платежами, крім податку на прибуток"; ( Пункт 3.1
глави 3 доповнено рахунком згідно з Постановою Національного банку
N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) 3652 П "Нарахування працівникам банку за заробітною платою";
( Пункт 3.1 глави 3 доповнено рахунком згідно з Постановою
Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) 3653 П "Утримання з працівників банку на користь третіх
осіб"; ( Пункт 3.1 глави 3 доповнено рахунком згідно з Постановою
Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) 3678 П "Інші нараховані витрати"; 3902 А "Розрахунки за коштами, що надані установам банку"; 3903 П "Розрахунки за коштами, що отримані від установ
банку"; 4103 А "Вкладення в асоційовані фінансові (небанківські)
установи"; 4109 А "Вкладення в інші асоційовані компанії"; 4203 А "Вкладення в дочірні фінансові (небанківські)
установи"; 4209 А "Вкладення в інші дочірні компанії"; 4300 А "Нематеріальні активи"; 4309 КА "Накопичена амортизація нематеріальних активів";
( Рахунок пункта 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) 4310 А "Капітальні інвестиції за невведеними в експлуатацію
нематеріальними активами"; 4320 П "Негативний гудвіл"; 4321 А "Гудвіл"; ( Пункт 3.1 глави 3 доповнено рахунком
згідно з Постановою Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від
19.03.2003 ) 4400 А "Основні засоби"; 4409 КА "Знос основних засобів"; 4430 А "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і
за невведеними в експлуатацію основними засобами"; 4431 А "Обладнання, що потребує монтажу"; 4500 А "Інші необоротні матеріальні активи"; 4509 КА "Знос інших необоротних матеріальних активів"; 4530 А "Капітальні інвестиції за основними засобами, що
прийняті в оперативний лізинг (оренду)"; 5030 П "Нерозподілені прибутки минулих років"; ( Рахунок
пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) 5100 П "Результати переоцінки основних засобів"; 5101 П "Результати переоцінки нематеріальних активів"; 6018 П "Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою),
який наданий іншим банкам"; 6028 П "Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою),
який наданий суб'єктам господарської діяльності"; 6395 П "Доходи від оперативного лізингу (оренди)"; 6490 П "Позитивний результат від продажу нематеріальних
активів та основних засобів"; 6499 П "Інші доходи"; ( Рахунок пункту 3.1 глави 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 122
( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) 7028 А "Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою)"; 7395 А "Витрати на оперативний лізинг (оренду)"; 7399 А "Інші операційні витрати"; ( Рахунок пункту 3.1 глави
3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) 7420 А "Витрати на утримання власних основних засобів та
нематеріальних активів"; 7421 А "Витрати на утримання основних засобів, що отримані в
лізинг (оренду)"; 7423 А "Амортизація"; 7490 А "Негативний результат від вибуття нематеріальних
активів та основних засобів"; 7499 А "Інші витрати"; ( Рахунок пункту 3.1 глави 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 122
( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) 7705 АП "Відрахування в резерв під можливі втрати за
дебіторською заборгованістю та іншими активами банку"; ( Рахунок
пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) 9500 П "Застава, за якої предмет застави залишається у
заставодавця"; 9501 П "Застава, за якої предмет застави передається на
зберігання заставодержателю"; 9502 П "Застава, за якої предмет застави передається третім
особам"; 9510 А "Надана застава"; 9617 А "Списана у збиток заборгованість банків за іншими
активами"; ( Пункт 3.1 глави 3 доповнено рахунком згідно з
Постановою Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) 9840 А "Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняті в
оперативний лізинг (оренду)"; 990 "Контррахунки для рахунків розділів 90-95"; 991 "Контррахунки для рахунків розділів 96-98". 3.2. Облік необоротних активів, що отримані у фінансовий
лізинг (оренду), здійснюється за окремими аналітичними рахунками
балансових рахунків 4300, 4309, 4310, 4400, 4409, 4430. 3.3. Основні засоби та нематеріальні активи, що передані в
оперативний лізинг (оренду) або в заставу, обліковуються за
окремими аналітичними рахунками балансових рахунків 4300, 4309,
4400, 4409. 3.4. Суми зобов'язань зі сплати податку на додану вартість та
право на податковий кредит за податком на додану вартість, що
виникають відповідно до вимог чинного податкового законодавства
України при продажу чи придбанні основних засобів і нематеріальних
активів та включаються в їх ціну, відображаються за рахунками 3522
та 3622 з дотриманням вимог чинного законодавства.
Розділ II. Необоротні активи
1. Критерії визнання необоротних активів
1.1. Основні засоби та нематеріальні активи - це необоротні
активи, які можуть бути придбані або створені банком самостійно. Придбані (створені) основні засоби та нематеріальні активи
зараховуються на баланс банку за первісною вартістю, яка включає
усі витрати, що пов'язані з придбанням (створенням), доставкою,
установкою і введенням їх в експлуатацію. 1.2. Банки самостійно встановлюють вартісні ознаки предметів,
що входять до складу необоротних матеріальних активів. У зв'язку
із зміною вартісних ознак, зміни в бухгалтерському обліку щодо
необоротних активів, зарахованих на баланс, не проводяться. 1.3. Об'єкт основних засобів або нематеріальний актив
(придбаний або отриманий) визнається активом, якщо є імовірність
одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його
використанням, та його вартість може бути достовірно визначена. 1.4. Нематеріальний актив, отриманий у результаті його
розроблення, слід відображати в балансі, якщо банк має: намір, технічну можливість та ресурси для доведення
нематеріального активу до стану, придатного для реалізації або
використання; змогу отримати майбутні економічні вигоди від реалізації або
використання нематеріального активу; інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних із
розробленням нематеріального активу. 1.5. Якщо нематеріальний актив не відповідає зазначеним
критеріям визнання, то витрати, що пов'язані з його придбанням чи
створенням, визнаються витратами того звітного періоду, протягом
якого вони були здійснені без їх визнання у майбутньому
нематеріальним активом. Не визнаються нематеріальним активом, а підлягають
відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони
були здійснені, такі витрати: на дослідження; на підготовку і перепідготовку кадрів; на рекламу; на створення, реорганізацію та переміщення банку або його
частини; на створення внутрішньої ділової репутації банку, вартість
видань. 1.6. Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний
об'єкт основних засобів. Бібліотечні фонди, внутрішня телефонна та комп'ютерна мережі,
системи безпеки (відеоспостереження) та комплекс охоронно-пожежної
сигналізації можуть обліковуватись як окремий інвентарний об'єкт
основних засобів. Формування бібліотечного фонду здійснюється
відповідно до чинного законодавства України. 1.7. Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби
класифікуються за такими групами: ( Абзац перший пункту 1.7
розділу II глави 1 в редакції Постанови Національного банку N 122
( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) Основні засоби: земельні ділянки; капітальні витрати на поліпшення земель; будинки, споруди та передавальні пристрої; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); інші основні засоби. Інші необоротні матеріальні активи: бібліотечні фонди; малоцінні необоротні матеріальні активи; тимчасові (нетитульні) споруди; інші необоротні матеріальні активи. З метою зручності ведення бухгалтерського обліку банки
самостійно на підставі зазначених груп установлюють класифікацію
основних засобів. Для обліку активів групи "Основні засоби" використовуються
рахунки 4400 "Основні засоби", 4409 "Знос основних засобів", 4430
"Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за
невведеними в експлуатацію основними засобами" та 4431
"Обладнання, що потребує монтажу". Активи групи "Інші необоротні матеріальні активи"
обліковуються за рахунками 4500 "Інші необоротні матеріальні
активи", 4509 "Знос інших необоротних матеріальних активів". 1.8. Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться
щодо кожного об'єкта за такими групами: ( Абзац перший пункту 1.8
розділу II глави 1 в редакції Постанови Національного банку N 122
( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) права на користування майном (земельною ділянкою, будівлею,
право на оренду приміщень тощо); права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові
марки, фірмові назви тощо); авторські та суміжні з ними права (право на програми для ЕОМ,
бази даних тощо); гудвіл; інші нематеріальні активи (право на проведення діяльності,
використання економічних та інших привілеїв тощо). Банки самостійно визначають групи залежно від виду та способу
використання нематеріальних активів у своїй діяльності. 1.9. Оприбуткування необоротних активів здійснюється на
підставі затверджених актів приймання-передавання (типових форм
первинного обліку, встановлених нормативними актами України). В акті зазначається основна інформація щодо необоротного
активу, зокрема характеристика об'єкта, дата введення в
експлуатацію, необхідні відомості про нарахування амортизації, у
тому числі про визначену ліквідаційну вартість об'єкта
необоротного активу, первісну вартість, строк корисного
використання тощо. На підставі даних акта приймання-передавання та іншої
інформації про об'єкт відкривається інвентарна картка. Аналітичний облік основних засобів та нематеріальних активів
ведеться в інвентарних картках. У цілях контролю та з метою
забезпечення реєстрації інвентарних карток обліку матеріальних
активів банки можуть вести опис інвентарних карток з обліку
необоротних активів (далі - інвентарна книга). Зразок інвентарної
книги (опису інвентарних карток) наведено в додатку 1, а зразок
обкладинки - у типовій формі N ОЗ-7 "Опис інвентарних карток з
обліку основних засобів". Записи в інвентарній книзі здійснюються
за кожним предметом окремо. Згідно з основними вимогами щодо
організації роботи зі зброєю, визначеними Інструкцією про порядок
виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та
використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї,
пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями
метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а
також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженою
наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.98 N 622
( z0637-98 ) та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
07.10.98 за N 637/3077 (зі змінами), облік зброї ведеться в
окремій інвентарній книзі. Ведення інвентарної книги (крім обліку зброї) та інвентарних
карток може здійснюватися автоматизовано або вручну. При цьому
будь-яка форма ведення цих регістрів повинна забезпечувати
наявність усіх необхідних реквізитів та звірку даних аналітичного
обліку із синтетичним на будь-яку дату. Порядок звіряння даних
аналітичного обліку з синтетичним визначається банком самостійно.
Інвентарні картки та інвентарна книга роздруковуються у разі
потреби. В обов'язковому порядку роздруковуються інвентарні картки
у разі вибуття об'єкта необоротних активів, які разом з іншими
документами, на підставі яких актив списується з балансу банку,
вміщуються в документи дня. Кожному інвентарному об'єкту присвоюється відповідний
інвентарний номер, який проставляється на предметі, в інвентарній
книзі та в інвентарній картці. Ці номери зберігаються за об'єктом
на весь період його знаходження в цій установі. Інвентарні номери
об'єктів, що вибули, не можуть бути присвоєні іншим об'єктам, що
надійшли в банк. 1.10. Інвентарні книги обліку основних засобів і
нематеріальних активів у кінці року не закриваються і записи в них
продовжуються в новому році. 1.11. Облік об'єктів основних засобів за місцем їх
експлуатації (знаходження) здійснюється в інвентарному списку
(типова форма N ОЗ-9). Дані обліку об'єктів основних засобів за їх
місцезнаходженням мають відповідати записам в інвентарних картках
(книгах).
2. Придбання основних засобів і нематеріальних активів
2.1. Первісна вартість придбаного об'єкта основних засобів
складається з таких витрат: сума, що сплачується постачальникам активів та підрядчикам за
виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків); реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що
здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт
основних засобів; сума ввізного мита; сума непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням)
основних засобів (якщо вони не відшкодовуються банку); витрати на страхування ризиків доставки основних засобів; витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження
основних засобів; ( Абзац сьомий пункту 2.1 розділу II глави 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 122
( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) інші витрати, що безпосередньо пов'язані з доведенням
основних засобів до придатного для використання за призначенням
стану. Адміністративні та інші витрати, які не належать
безпосередньо до витрат на придбання об'єкта чи доведення його до
робочого стану, не включаються до первісної вартості цього
об'єкта. 2.2. Первісна вартість придбаного нематеріального активу
складається з ціни (вартості) придбання (крім торговельних
знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню,
та інших витрат, безпосередньо пов'язаних із його придбанням та
доведенням до придатного для використання за призначенням стану. 2.3. Придбання основних засобів і нематеріальних активів за
національну валюту відображається такими проводками: передоплата: Дебет рахунку 511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних
активів та основних засобів"; Кредит рахунку ореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів;

отримання основних засобів і нематеріальних активів:

Дебет рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби";
4500 "Інші необоротні матеріальні активи"; Кредит рахунку 511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних
активів та основних засобів"; або: передоплата: Дебет рахунку 511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних
активів та основних засобів"; Кредит рахунку ореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів;

на суму капітальних інвестицій за невведеними в експлуатацію
основними засобами та нематеріальними активами: Дебет рахунків 310 "Капітальні інвестиції за невведеними в експлуатацію
нематеріальними активами";
4430 "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за
невведеними в експлуатацію основними засобами"; Кредит рахунку 511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних
активів та основних засобів"; оприбуткування основних засобів і нематеріальних активів: Дебет рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби"; Кредит рахунків 310 "Капітальні інвестиції за невведеними в експлуатацію
нематеріальними активами";
4430 "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за
невведеними в експлуатацію основними засобами". Облік придбання основних засобів за національну валюту
наведено у прикладі 1 додатка 2 до цієї Інструкції. 2.4. Придбання основних засобів і нематеріальних активів за
іноземну валюту відображається такими проводками: передоплата: Дебет рахунку 800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів"
(сума у валюті); Кредит рахунку ореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів (сума у
валюті); Дебет рахунку 511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних
активів та основних засобів" (заборгованість обліковується за
офіційним валютним курсом на дату перерахування); Кредит рахунку 801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та
банківських металів"; закриття дебіторської заборгованості за отриманими активами
та їх оприбуткування: Дебет рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби";
4500 "Інші необоротні матеріальні активи"; Кредит рахунку 511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних
активів та основних засобів". Облік придбання основних засобів за іноземну валюту наведено
у прикладі 2 додатка 2 до цієї Інструкції. 2.5. Первісна вартість окремого об'єкта основних засобів чи
нематеріальних активів, за які сплачена загальна сума,
визначається розподілом цієї суми пропорційно справедливій
вартості кожного з придбаних об'єктів. 2.6. Первісна вартість об'єктів, переведених з оборотних
активів, товарів, готової продукції тощо до основних засобів,
дорівнює їх собівартості. 2.7. Нематеріальні активи, отримані внаслідок об'єднання
банків, оцінюються за їх справедливою вартістю. 2.8. Порядок визначення первісної вартості об'єктів
необоротних активів, отриманих у результаті обміну чи безоплатного
передавання, визначено в розділі II та розділі VI цієї Інструкції. 2.9. Справедливою вартістю придбаних ідентифікованих активів
є ринкова вартість (земля, будівлі). Для машин та устаткування -
ринкова вартість, а за відсутності даних про ринкову вартість -
відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання), за
вирахуванням суми зносу на дату оцінки. Для інших основних засобів
- відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання), за
вирахуванням суми зносу на дату оцінки. ( Абзац перший пункту 2.9
розділу II глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) Для нематеріальних активів - поточна ринкова вартість. За її
відсутності - оціночна вартість, яку банк сплатив би за актив у
разі проведення операції між обізнаними, зацікавленими та
незалежними сторонами, виходячи з наявної інформації. 2.10. Необоротні активи незалежно від місця їх розташування
обліковуються відповідно за рахунками 4400, 4500. Главу 2 розділу II доповнено пунктом 2.10 згідно з Постановою
Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 )
3. Створення основних засобів і нематеріальних активів
3.1. Створені основні засоби та нематеріальні активи
зараховуються на баланс банку за їх первісною вартістю. 3.2. Первісна вартість об'єкта основних засобів і
нематеріальних активів, створеного банком, включає прямі витрати
на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати,
безпосередньо пов'язані зі створенням цього активу та доведенням
його до придатного для використання за призначенням стану. 3.3. Створення основних засобів і нематеріальних активів
відображається такими проводками: передоплата виконаних робіт: Дебет рахунку 511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних
активів та основних засобів"; Кредит рахунку ореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів;

нарахування заробітної плати працівникам:

Дебет рахунків 310 "Капітальні інвестиції за невведеними в експлуатацію
нематеріальними активами";
4430 "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за
невведеними в експлуатацію основними засобами"; Кредит рахунків 652 "Нарахування працівникам банку за заробітною платою";
3653 "Утримання з працівників на користь третіх осіб"; нарахування платежів у фонд соціального страхування та інші
фонди: Дебет рахунків 310 "Капітальні інвестиції за невведеними в експлуатацію
нематеріальними активами";
4430 "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за
невведеними в експлуатацію основними засобами"; Кредит рахунків 622 "Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими
платежами, крім податку на прибуток"; прийняті виконані роботи: Дебет рахунків 310 "Капітальні інвестиції за невведеними в експлуатацію
нематеріальними активами";
4430 "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за
невведеними в експлуатацію основними засобами"; Кредит рахунку 511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних
активів та основних засобів"; віднесення суми завершених капітальних інвестицій на вартість
основних засобів і нематеріальних активів: Дебет рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби"; Кредит рахунків 310 "Капітальні інвестиції за невведеними в експлуатацію
нематеріальними активами";
4430 "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за
невведеними в експлуатацію основними засобами". 3.4. Облік операцій з будівництва основних засобів
здійснюється аналогічно обліку їх поліпшення і визначається в
частині 4 цього розділу Інструкції.
4. Поліпшення основних засобів та

удосконалення нематеріальних активів
4.1. Облік витрат, пов'язаних із поліпшенням основних засобів
та удосконаленням нематеріальних активів, здійснюється за
рахунками обліку капітальних інвестицій. 4.2. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму
витрат, пов'язаних із поліпшенням об'єкта (модернізація,
модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), у
результаті чого збільшуються майбутні економічні вигоди, первісно
очікувані від використання цього об'єкта. 4.3. Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на
суму витрат, пов'язаних із удосконаленням цих нематеріальних
активів і підвищенням їх можливостей та строку використання, що
сприятиме збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних
вигод. 4.4. Поліпшення основних засобів та удосконалення
нематеріальних активів відображається такими проводками: передоплата: Дебет рахунку 511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних
активів та основних засобів"; Кредит рахунку ореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів;

виконані роботи:

Дебет рахунків 310 "Капітальні інвестиції за невведеними в експлуатацію
нематеріальними активами";
4430 "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за
невведеними в експлуатацію основними засобами"; Кредит рахунку 511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних
активів та основних засобів"; віднесення суми поліпшення та удосконалення на збільшення
вартості об'єкта: Дебет рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби"; Кредит рахунків 310 "Капітальні інвестиції за невведеними в експлуатацію
нематеріальними активами";
4430 "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за
невведеними в експлуатацію основними засобами". Облік поліпшення основних засобів наведено у прикладах 3 та 4
додатка 2 до цієї Інструкції. 4.5. Облік обладнання, що потребує монтажу, відображається
такою проводкою: передоплата: Дебет рахунку 511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних
активів та основних засобів"; Кредит рахунку ореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів;

отримання обладнання, що потребує монтажу:

Дебет рахунку 431 "Обладнання, що потребує монтажу";

Кредит рахунку 511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних
активів та основних засобів"; передавання для монтажу обладнання, що його потребує: Дебет рахунку 430 "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за
невведеними в експлуатацію основними засобами"; Кредит рахунку 431 "Обладнання, що потребує монтажу";

введення в експлуатацію обладнання, що потребує монтажу:

Дебет рахунку 400 "Основні засоби";

Кредит рахунку 430 "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за
невведеними в експлуатацію основними засобами".
5. Обмін основних засобів і нематеріальних активів
5.1. Первісна вартість об'єкта основних засобів чи
нематеріальних активів, отриманого в обмін на подібний об'єкт,
дорівнює залишковій вартості переданого об'єкта основних засобів
чи нематеріальних активів. Якщо залишкова вартість переданого
об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю
об'єкта основних засобів чи нематеріальних активів, отриманого в
обмін на подібний об'єкт, є справедлива вартість переданого
об'єкта з включенням її різниці до витрат звітного періоду. Отримання цього об'єкта в обмін на подібний відображається
такою проводкою: а) якщо залишкова вартість переданого активу дорівнює його
справедливій вартості: на суму зносу переданого активу: Дебет рахунків 309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів";
4409 "Знос основних засобів";
4509 "Знос інших необоротних матеріальних активів"; Кредит рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби";
4500 "Інші необоротні матеріальні активи"; на залишкову вартість переданого і первісну отриманого
активу: Дебет рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби";
4500 "Інші необоротні матеріальні активи"; Кредит рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби";
4500 "Інші необоротні матеріальні активи"; б) якщо залишкова вартість переданого активу перевищує його
справедливу вартість: на суму зносу переданого активу: Дебет рахунків 309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів";
4409 "Знос основних засобів";
4509 "Знос інших необоротних матеріальних активів"; Кредит рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби";
4500 "Інші необоротні матеріальні активи"; на справедливу вартість переданого і первісну отриманого
активу: Дебет рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби";
4500 "Інші необоротні матеріальні активи"; Кредит рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби";
4500 "Інші необоротні матеріальні активи"; на різницю між залишковою і справедливою вартістю переданого
активу: Дебет рахунку 490 "Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та
основних засобів"; Кредит рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби";
4500 "Інші необоротні матеріальні активи". Облік операцій з отримання об'єкта основних засобів в обмін
на подібний об'єкт основних засобів наведено в прикладах 5 та 6
додатка 2 до цієї Інструкції. 5.2. Первісна вартість об'єкта основних засобів чи
нематеріальних активів, отриманого в обмін (або частковий обмін)
на неподібний об'єкт, дорівнює справедливій вартості переданого
об'єкта основних засобів чи нематеріальних активів, збільшеній
(зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалент, що була
передана (отримана) під час обміну. Отримання об'єкта необоротного активу в обмін на неподібний
об'єкт відображається такою проводкою: а) якщо залишкова вартість переданого активу дорівнює його
справедливій вартості: на суму зносу переданого активу: Дебет рахунків 309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів";
4409 "Знос основних засобів";
4509 "Знос інших необоротних матеріальних активів"; Кредит рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби";
4500 "Інші необоротні матеріальні активи"; на залишкову вартість переданого і первісну отриманого
активу: Дебет рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби";
4500 "Інші необоротні матеріальні активи"; Кредит рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби";
4500 "Інші необоротні матеріальні активи"; б) якщо залишкова вартість переданого активу перевищує його
справедливу вартість: на суму зносу переданого активу: Дебет рахунків 309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів";
4409 "Знос основних засобів";
4509 "Знос інших необоротних матеріальних активів"; Кредит рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби";
4500 "Інші необоротні матеріальні активи"; на справедливу вартість переданого і первісну отриманого
активу: Дебет рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби";
4500 "Інші необоротні матеріальні активи"; Кредит рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби";
4500 "Інші необоротні матеріальні активи"; на різницю між залишковою і справедливою вартістю переданого
активу: Дебет рахунку 490 "Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та
основних засобів"; Кредит рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби";
4500 "Інші необоротні матеріальні активи"; збільшення (зменшення) первісної вартості об'єкта
необоротного активу, отриманого під час обміну, на суму сплачених
(отриманих) грошових коштів: Дебет рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби";
4500 "Інші необоротні матеріальні активи"; Кредит рахунку ореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів - на суму
додатково сплачених грошових коштів; або: Дебет рахунку ореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів - на суму
одержаних грошових коштів; Кредит рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби";
4500 "Інші необоротні матеріальні активи". Облік операцій з обміну основних засобів на неподібний об'єкт
наведено в прикладах 7, 8 та 9 додатка 2 до цієї Інструкції.
6. Підтримання об'єктів основних засобів і

нематеріальних активів у робочому стані
6.1. Витрати, що здійснюються для підтримання (капітальний,
поточний ремонти) об'єкта основних засобів і нематеріальних
активів у придатному для використання стані та одержання первісно
визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання,
включаються до складу витрат звітного періоду і не впливають на
його залишкову вартість. 6.2. Під час проведення робіт для підтримання об'єкта
основних засобів і нематеріальних активів у робочому стані
здійснюються такі проводки: передоплата: Дебет рахунку 519 "Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю
банку"; Кредит рахунку ореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів;

виконані роботи:

Дебет рахунку 420 "Витрати на утримання власних основних засобів та
нематеріальних активів"; Кредит рахунку 519 "Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю
банку".
Розділ III. Переоцінка основних засобів

і нематеріальних активів
1. Порядок переоцінки основних засобів
1.1. Після первісного визнання об'єкта основних засобів як
активу його подальший облік слід здійснювати за переоціненою
вартістю. Переоцінку слід здійснювати, якщо залишкова вартість
об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на
дату складання балансу. У разі переоцінки об'єкта основних засобів
на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи
основних засобів, до якої належить цей об'єкт. Переоцінка групи основних засобів, об'єкти якої вже зазнали
переоцінки, надалі має проводитися з такою регулярністю, щоб їх
залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від
справедливої вартості. Не підлягають переоцінці малоцінні необоротні матеріальні
активи і бібліотечні фонди, якщо амортизація їх вартості
здійснюється за методами, викладеними в реченні другому пункту 2.3
розділу IV цієї Інструкції. Порядок проведення переоцінки банк визначає самостійно з
урахуванням вимог законодавства України та нормативно-правових
актів Національного банку України. Пункт 1.2 глави 1 розділу III в редакції Постанови Національного
банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) 1.2. Переоцінена первісна вартість і сума зносу об'єкта
основних засобів визначається множенням первісної вартості та суми
зносу об'єкта основних засобів на індекс переоцінки. Індекс
переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта,
який переоцінюється, на його залишкову вартість. Якщо залишкова вартість об'єкта основних засобів дорівнює
нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається
додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної
(переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта. ( Пункт 1.2
глави 1 розділу III доповнено абзацом згідно з Постановою
Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) Відображення в бухгалтерському обліку переоціненої вартості
об'єкта основних засобів, залишкова вартість якого дорівнювала
нулю, наведено в прикладі 11а додатка 2 до цієї Інструкції.
( Пункт 1.2 глави 1 розділу III доповнено абзацом згідно з
Постановою Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) 1.3. Відомості про зміни первісної вартості та суми зносу
основних засобів вносяться до регістрів їх аналітичного обліку. 1.4. Суми дооцінки залишкової вартості об'єкта основних
засобів включаються до складу додаткового капіталу, а сума уцінки
- до складу витрат, крім випадків, що зазначені в пункті 1.7 цього
розділу Інструкції. 1.5. Якщо балансова вартість об'єкта основних засобів
збільшується в результаті переоцінки (дооцінки), то збільшення має
відображатися як зростання додаткового капіталу. Результати дооцінки основних засобів відображаються такою
проводкою: Дебет рахунків 400 "Основні засоби";
4500 "Інші необоротні матеріальні активи"; Кредит рахунку 100 "Результати переоцінки основних засобів";

одночасно:

Дебет рахунку 100 "Результати переоцінки основних засобів";

Кредит рахунків 409 "Знос основних засобів";
4509 "Знос інших необоротних матеріальних активів". 1.6. Уцінка основних засобів здійснюється за рахунок дооцінки
за цим об'єктом, а при недостатності суми дооцінки - за рахунок
витрат банку (рахунок 7499 "Інші витрати", аналітичний рахунок
"Переоцінка основних засобів"). При цьому здійснюється така проводка: Дебет рахунків 100 "Результати переоцінки основних засобів";
7499 "Інші витрати", аналітичний рахунок "Переоцінка основних
засобів"; Кредит рахунків 400 "Основні засоби";
4500 "Інші необоротні матеріальні активи"; одночасно: Дебет рахунків 409 "Знос основних засобів";
4509 "Знос інших необоротних матеріальних активів"; Кредит рахунку 100 "Результати переоцінки основних засобів".

1.7. Сума попередніх уцінок і втрат від зменшення корисності
об'єкта основних засобів, що перевищує суму попередніх дооцінок
залишкової вартості об'єкта основних засобів і відновлення його
корисності під час проведення чергової (останньої) дооцінки
вартості цього об'єкта основних засобів, включається до складу
доходів звітного періоду (рахунок 6499 "Інші доходи") у сумі, не
більшій ніж зазначене перевищення. Різниця між сумою чергової
(останньої) дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів
і сумою перевищення відображається у складі іншого додаткового
капіталу (рахунок 5100 "Результати переоцінки основних засобів"). Сума попередніх дооцінок об'єкта основних засобів і
відновлення його корисності, що перевищує суму попередніх уцінок
залишкової вартості цього об'єкта і втрат від зменшення його
корисності, під час чергової (останньої) уцінки залишкової
вартості цього об'єкта, але не більше зазначеного перевищення,
спрямовується на зменшення іншого додаткового капіталу (рахунок
5100 "Результати переоцінки основних засобів"). Різниця між сумою
чергової (останньої) уцінки залишкової вартості об'єкта основних
засобів і сумою перевищення включається до витрат звітного періоду
(рахунок 7499 "Інші витрати"). Порядок відображення в бухгалтерському обліку втрат від
зменшення корисності основних засобів визначено в розділі V цієї
Інструкції. Пункт 1.7 глави 1 розділу III в редакції Постанови Національного
банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) 1.8. Під час вибуття об'єктів основних засобів, які раніше
були переоцінені, різниця між сумою (перевищення) попередніх
дооцінок і сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього
об'єкта основних засобів включається до складу нерозподіленого
прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу. При цьому
здійснюється така проводка: Дебет рахунку 100 "Результати переоцінки основних засобів";

Кредит рахунку 030 "Нерозподілені прибутки минулих років".

Облік операцій з переоцінки основних засобів наведено в
прикладах 10 та 11 додатка 2 до цієї Інструкції. 1.9. На частоту переоцінок основних засобів впливає коливання
справедливої вартості основних засобів, що переоцінюються. Перед
складанням річного звіту на дату проведення інвентаризації
обов'язково здійснюється перевірка реальної вартості основних
засобів. З метою правильного відображення в обліку результатів
дооцінки (уцінки) об'єктів основних засобів банки мають
накопичувати інформацію щодо раніше здійснених дооцінок (уцінок)
за цим об'єктом. 1.10. Відображення в бухгалтерському обліку визнаних
відстрочених податкових активів та податкових зобов'язань за
результатами переоцінки основних засобів здійснюється відповідно
до нормативно-правових актів Національного банку України. Главу 1 розділу III доповнено пунктом 1.10 згідно з Постановою
Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 )
2. Порядок переоцінки нематеріальних активів
2.1. Банки можуть здійснювати переоцінку за справедливою
вартістю на дату складання балансу тих нематеріальних активів,
щодо яких є активний ринок. У разі переоцінки окремого об'єкта
нематеріальних активів слід переоцінювати всі інші активи групи,
до якої належить цей об'єкт (крім тих, щодо яких немає активного
ринку). 2.2. Якщо банк здійснив переоцінку об'єктів групи
нематеріальних активів, то надалі вони підлягають щорічній
переоцінці. 2.3. Переоцінена первісна вартість та накопичена амортизація
об'єкта нематеріального активу визначаються як добуток відповідно
первісної вартості або накопиченої амортизації та індексу
переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої
вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість. Якщо залишкова вартість об'єкта нематеріальних активів
дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається
додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної
(переоціненої) вартості без зміни суми накопиченої амортизації
об'єкта. Відомості про зміни первісної вартості та суми накопиченої
амортизації нематеріальних активів уносяться до регістрів їх
аналітичного обліку. Пункт 2.3 глави 2 розділу III в редакції Постанови Національного
банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) 2.4. Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних
активів відображається у складі додаткового капіталу, а сума
уцінки - у складі витрат звітного періоду, крім випадків, що
наведені у пункті 2.5 цього розділу. Результати дооцінки нематеріальних активів відображаються
такою проводкою: Дебет рахунку 300 "Нематеріальні активи";

Кредит рахунку 101 "Результати переоцінки нематеріальних активів";

одночасно:

Дебет рахунку 101 "Результати переоцінки нематеріальних активів";

Кредит рахунку 309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів".

Уцінка нематеріальних активів здійснюється за рахунок
дооцінки за цим об'єктом, а при недостатності суми дооцінки - за
рахунок витрат банку (рахунок 7499 "Інші витрати", аналітичний
рахунок "Переоцінка нематеріальних активів"). При цьому
здійснюється така проводка: Дебет рахунків 101 "Результати переоцінки нематеріальних активів";
7499 "Інші витрати", аналітичний рахунок "Переоцінка
нематеріальних активів"; Кредит рахунку 300 "Нематеріальні активи";

одночасно:

Дебет рахунку 309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів";

Кредит рахунку 101 "Результати переоцінки нематеріальних активів".

2.5. Сума попередніх уцінок об'єкта нематеріальних активів і
втрат від зменшення його корисності, що перевищує суму попередніх
дооцінок залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів і
відновлення його корисності, під час проведення чергової дооцінки
вартості цього об'єкта нематеріальних активів включається до
складу доходів звітного періоду (рахунок 6499 "Інші доходи" у сумі
не більшій, ніж зазначене перевищення). Різниця між сумою чергової
(останньої) дооцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних
активів і сумою перевищення відображається у складі іншого
додаткового капіталу (рахунок 5101 "Результати переоцінки
нематеріальних активів"). Сума попередніх дооцінок об'єкта нематеріальних активів і
відновлення його корисності, що перевищує суму попередніх уцінок
залишкової вартості цього об'єкта і втрат від зменшення його
корисності, під час чергової уцінки залишкової вартості цього
активу спрямовується на зменшення іншого додаткового капіталу
(рахунок 5101 "Результати переоцінки нематеріальних активів").
Різниця між сумою чергової (останньої) уцінки залишкової вартості
об'єкта нематеріальних активів і сумою перевищення включається до
витрат звітного періоду (рахунок 7499 "Інші витрати"). Порядок відображення в бухгалтерському обліку втрат від
зменшення корисності нематеріальних активів визначено в розділі V
цієї Інструкції. Пункт 2.5 глави 2 розділу III в редакції Постанови Національного
банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) 2.6. Під час вибуття об'єктів нематеріальних активів, які
раніше були переоцінені, різниця (перевищення) між сумою
попередніх дооцінок і сумою попередніх уцінок залишкової вартості
цього об'єкта нематеріальних активів включається до складу
нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового
капіталу. При цьому здійснюється така проводка: Дебет рахунку 101 "Результати переоцінки нематеріальних активів";

Кредит рахунку 030 "Нерозподілені прибутки минулих років".
Розділ IV. Амортизація основних засобів

і нематеріальних активів
1. Порядок нарахування амортизації основних засобів і
нематеріальних активів 1.1. Вартість усіх необоротних (матеріальних та
нематеріальних) активів підлягає амортизації (крім вартості землі
і незавершених капітальних інвестицій). Земля - це актив, за яким
не нараховується амортизація, оскільки строк її використання
практично не обмежений. ( Абзац перший пункту 1.1 глави 1 розділу
IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) За кожним об'єктом необоротних активів банк визначає
вартість, яка амортизується. 1.2. Нарахування амортизації основних засобів і
нематеріальних активів здійснюється протягом строку корисного
використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється банком
при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс). 1.3. Строк корисного використання (експлуатації) основних
засобів і нематеріальних активів визначається банком самостійно.
При визначенні строку корисного використання (експлуатації) слід
ураховувати таке: очікуване використання об'єкта банком з урахуванням його
потужності або продуктивності; строки корисного використання подібних активів; фізичний та моральний знос, що передбачається; правові або інші подібні обмеження щодо строків використання
об'єкта та інші фактори. Беручи до уваги зміни в технології, комп'ютерному програмному
забезпеченні, а також те, що нематеріальні активи чутливі до
технологічного старіння, при визначенні строку корисного
використання нематеріальних активів слід ураховувати те, що він не
може бути більшим ніж 20 років. 1.4. Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта
основних засобів і нематеріальних активів переглядається у разі
зміни очікуваних економічних вигод від його використання. 1.5. Нарахування амортизації починається з першого числа
місяця, наступного за місяцем, в якому об'єкт основних засобів і
нематеріальних активів став придатним для корисного використання,
і припиняється, починаючи з першого числа місяця, наступного за
місяцем вибуття об'єкта основних засобів і нематеріальних активів. Амортизація об'єкта основних засобів і нематеріальних активів
нараховується виходячи з нового строку корисного використання,
починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного
використання. Нарахування амортизації основних засобів призупиняється на
період їх реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та
консервації. Порядок нарахування амортизації наведено в прикладі 14
додатка 2 до цієї Інструкції. 1.6. Результат амортизації основних засобів і нематеріальних
активів відображається за рахунками 4309 "Накопичена амортизація
нематеріальних активів", 4409 "Знос основних засобів", 4509 "Знос
інших необоротних матеріальних активів". 1.7. Нарахована сума амортизації основних засобів і
нематеріальних активів відображається такою проводкою: Дебет рахунку 423 "Амортизація";

Кредит рахунків 309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів";
4409 "Знос основних засобів";
4509 "Знос інших необоротних матеріальних активів". 1.8. У разі використання необоротного активу при повній його
амортизації первісна (переоцінена) вартість і сума нарахованого
зносу (до часу списання активу з балансу) обліковуються за
відповідними рахунками з обліку активів і зносу. 1.9. Нарахування амортизації основних засобів і
нематеріальних активів здійснюється відповідно до внутрішніх
положень щодо обліку основних засобів і нематеріальних активів,
розроблених банком.
2. Методи нарахування амортизації основних засобів і

нематеріальних активів
2.1. Амортизацію основних засобів (крім інших необоротних
матеріальних активів) банки нараховують із застосуванням таких
методів: ( Абзац перший пункту 2.1 глави 2 розділу IV в редакції
Постанови Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) а) прямолінійного, за яким річна сума амортизації
визначається діленням вартості, що амортизується, на строк
корисного використання об'єкта основних засобів; ( Підпункт "а"
пункту 2.1 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) б) зменшення залишкової вартості, за яким річна сума
амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на
початок звітного року або первісної вартості на дату, з якої
починається нарахування амортизації, та річної норми амортизації.
Річна норма амортизації (у процентах) обчислюється як різниця між
одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного
використання об'єкта у результаті ділення ліквідаційної вартості
об'єкта на його первісну вартість; в) прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна
сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості
об'єкта на початок звітного року або первісної його вартості на
дату, з якої починається нарахування амортизації, та річної норми
амортизації, яка обчислюється залежно від строку корисного
використання об'єкта, і подвоюється; г) кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається
як добуток вартості, що амортизується, та кумулятивного
коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням
кількості років, що залишаються до кінця строку корисного
використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його
корисного використання; ( Підпункт "г" пункту 2.1 глави 2 розділу
IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) ґ) виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається
як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг)
та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації
обчислюється діленням вартості, що амортизується, на загальний
обсяг продукції (робіт, послуг), який банк очікує виробити
(виконати) із використанням об'єкта основних засобів. Нарахування амортизації нематеріальних активів прямолінійним
методом наведено у прикладі 12 додатка 2 до цієї Інструкції. Нарахування амортизації основних засобів за прямолінійним,
зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової
вартості, кумулятивним та виробничим методами наведено у прикладі
13 додатка 2 до цієї Інструкції. 2.2. Якщо обраний банком метод нарахування амортизації
основних засобів не відповідає очікуваним економічним вигодам від
його застосування, то банк його переглядає та вносить відповідні
зміни в облікову політику. Норми амортизації відповідно до нового
методу амортизації визначаються, виходячи із залишкової вартості
відповідного об'єкта. ( Пункт 2.2 глави 2 розділу IV в редакції
Постанови Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) 2.3. Амортизація інших необоротних матеріальних активів
нараховується за методами, що наведені у підпунктах "а" і "г"
пункту 2.1 цього розділу. Амортизація малоцінних необоротних
матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватись у
першому місяці використання об'єкта у розмірі 50 процентів його
вартості, що амортизується, а решта 50 процентів вартості, що
амортизується, - у місяці їх вилучення з активів (списання з
балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання їх активом
або у першому місяці використання об'єкта у розмірі 100 процентів
його вартості. 2.4. Метод амортизації основних засобів і нематеріальних
активів обирається банком самостійно, залежно від умов отримання
майбутніх економічних вигод. Якщо для нематеріальних активів ці
умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із
застосуванням прямолінійного методу. Розрахунок амортизації
нематеріальних активів при застосуванні відповідних методів
нарахування здійснюється згідно з розрахунком амортизації основних
засобів. У разі зміни методу амортизації нарахування здійснюється
згідно з новим методом, починаючи з місяця, наступного за тим, в
якому відбулися зміни. 2.5. Під час розрахунку вартості, яка амортизується,
ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до
нуля, крім таких випадків: якщо є безвідмовне зобов'язання іншої особи щодо придбання
цього об'єкта наприкінці строку його корисного використання; якщо ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі
інформації наявного активного ринку та очікується, що цей ринок
функціонуватиме наприкінці строку корисного використання цього
об'єкта. 2.6. Нарахування амортизації проводиться щомісяця. Місячна сума амортизації у разі застосування прямолінійного
методу визначається діленням річної суми амортизації на 12. Місячна сума амортизації у разі застосування методів
зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової
вартості та кумулятивного визначається діленням суми амортизації
за повний рік корисного використання на 12. Пункт 2.6 глави 2 розділу IV в редакції Постанови Національного
банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 )
Розділ V. Зменшення корисності основних засобів

і нематеріальних активів
1. Зменшення корисності основних засобів

і нематеріальних активів
1.1. Банки повинні визнавати втрати економічної вигоди
внаслідок зменшення корисності об'єктів необоротних активів у
сумі, що перевищує їх залишкову вартість, порівняно з сумою
очікуваного відшкодування.
( Абзац другий пункту 1.1 глави 1 розділу V виключено на
підставі Постанови Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від
19.03.2003 )
( Абзац третій пункту 1.1 глави 1 розділу V виключено на
підставі Постанови Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від
19.03.2003 )
( Абзац четвертий пункту 1.1 глави 1 розділу V виключено на
підставі Постанови Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від
19.03.2003 )
Втрати від зменшення корисності за необоротними активами, які
не переоцінювалися, слід визнавати у звіті про фінансові
результати, а за необоротними активами, які переоцінювалися, - як
зменшення додаткового капіталу за результатами переоцінки. ( Абзац
другий пункту 1.1 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 )
1.2. Втрати від зменшення корисності об'єктів основних
засобів і нематеріальних активів включаються до складу витрат
звітного періоду із збільшенням у балансі суми зносу основних
засобів і накопиченої амортизації об'єктів нематеріальних
активів. При цьому здійснюється така проводка: ( Абзац перший
пункту 1.2 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) Дебет рахунку 499 "Інші витрати";

Кредит рахунків 309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів", аналітичний
рахунок "Зменшення корисності";
4409 "Знос основних засобів", аналітичний рахунок "Зменшення
корисності". Втрати від зменшення корисності об'єктів основних засобів і
нематеріальних активів, відображених в обліку за переоціненою
вартістю, спрямовуються на зменшення іншого додаткового капіталу
із включенням різниці між сумою чергової (останньої) уцінки
залишкової вартості об'єкта основних засобів і нематеріальних
активів і сумою перевищення до витрат звітного періоду. Зменшення
корисності в обліку відображається такою проводкою: Дебет рахунків 100 "Результати переоцінки основних засобів";
5101 "Результати переоцінки нематеріальних активів";
7499 "Інші витрати"; Кредит рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби"; та Дебет рахунків 309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів";
4409 "Знос основних засобів"; Кредит рахунків 100 "Результати переоцінки основних засобів";
5101 "Результати переоцінки нематеріальних активів". 1.3. Якщо причин для зменшення корисності об'єкта основних
засобів і нематеріальних активів немає, то сума відновлення
корисності, але не більша, ніж сума попереднього її зменшення,
відображається як визнання доходу з одночасним зменшенням суми
зносу об'єкта основних засобів і накопиченої амортизації об'єктів
нематеріальних активів. При цьому здійснюється така проводка:
( Абзац перший пункту 1.3 глави 1 розділу V із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від
19.03.2003 ) Дебет рахунків 309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів";
4409 "Знос основних засобів"; Кредит рахунку 499 "Інші доходи".

Відновлення корисності об'єктів основних засобів і
нематеріальних активів, відображених в обліку за переоціненою
вартістю, включається до складу доходів звітного періоду з
відображенням різниці між сумою чергової (останньої) дооцінки
залишкової вартості об'єкта основних засобів і нематеріальних
активів і сумою перевищення у складі іншого додаткового капіталу.
Відновлення корисності в обліку відображається такою проводкою: Дебет рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби"; Кредит рахунків 100 "Результати переоцінки основних засобів";
5101 "Результати переоцінки нематеріальних активів";
6499 "Інші доходи"; та Дебет рахунків 100 "Результати переоцінки основних засобів";
5101 "Результати переоцінки нематеріальних активів"; Кредит рахунків 309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів";
4409 "Знос основних засобів".
Розділ VI. Вибуття основних засобів

і нематеріальних активів
Об'єкти основних засобів і нематеріальних активів вилучаються
з активів (списуються з балансу) у разі їх вибуття внаслідок
продажу, безоплатного передавання або невідповідності критеріям їх
визнання як активів.
1. Реалізація основних засобів

і нематеріальних активів
1.1. Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних
засобів і нематеріальних активів визначається як різниця між
доходом від вибуття основних засобів і нематеріальних активів (за
вирахуванням непрямих податків і витрат, пов'язаних із вибуттям
основних засобів і нематеріальних активів) та їх залишковою
вартістю. 1.2. Сума залишкової вартості об'єкта, що перевищує суму
виручки від його реалізації, відображається за дебетом рахунку
7490 "Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та
основних засобів", а сума виручки від реалізації, що перевищує
залишкову вартість, - за кредитом рахунку 6490 "Позитивний
результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів". Реалізація основних засобів і нематеріальних активів
відображається такими проводками: у разі перевищення суми залишкової вартості об'єкта порівняно
з сумою виручки від його реалізації: Дебет рахунків ореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів;
4309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів";
4409 "Знос основних засобів";
4509 "Знос інших необоротних матеріальних активів";
7490 "Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та
основних засобів"; Кредит рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби";
4500 "Інші необоротні матеріальні активи"; у разі перевищення суми виручки від реалізації порівняно з
сумою залишкової вартості об'єкта: Дебет рахунків ореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів;
4309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів";
4409 "Знос основних засобів";
4509 "Знос інших необоротних матеріальних активів"; Кредит рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби";
4500 "Інші необоротні матеріальні активи";
6490 "Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та
основних засобів". Облік реалізації основних засобів наведено у прикладах 15, 16
та 17 додатка 2 до цієї Інструкції.
2. Безоплатне передавання основних засобів

і нематеріальних активів
2.1. Безоплатне передавання основних засобів і нематеріальних
активів здійснюється аналогічно їх реалізації (крім передавання
між підвідомчими установами). Результат від безоплатного
передавання визначається залежно від залишкової вартості об'єкта
та його справедливої вартості на дату передавання. Якщо
справедлива вартість вища, ніж залишкова, то результат не
визнається. Якщо під час безоплатного передавання основних засобів і
нематеріальних активів іншій організації залишкова вартість
перевищує їх справедливу, то здійснюються такі проводки: на суму зносу: Дебет рахунків 309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів";
4409 "Знос основних засобів";
4509 "Знос інших необоротних матеріальних активів"; Кредит рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби";
4500 "Інші необоротні матеріальні активи"; на залишкову вартість: Дебет рахунку 490 "Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та
основних засобів"; Кредит рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби";
4500 "Інші необоротні матеріальні активи". Облік безоплатного передавання основних засобів іншій
установі наведено в прикладі 18 додатка 2 до цієї Інструкції. 2.2. Порядок безоплатного передавання активів між
підвідомчими установами вирішується банком самостійно. Також слід
урахувати наявність дооцінок і вартість відновлення корисності
об'єкта в додатковому капіталі та накопичену інформацію про
здійснення уцінок і вартість втрат від зменшення його корисності
за кожним об'єктом. Безоплатне передавання (оприбуткування)
основних засобів і нематеріальних активів між підвідомчими
установами відображається за активним рахунком 3902 "Розрахунки за
коштами, що надані установам банку" та за пасивним рахунком 3903
"Розрахунки за коштами, що отримані від установ банку". ( Абзац
перший пункту 2.2 глави 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно
з Постановою Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від
19.03.2003 ) Проводки з безоплатного передавання основних засобів між
підвідомчими установами наведено в прикладі 19 додатка 2 до цієї
Інструкції.
3. Ліквідація основних засобів

і нематеріальних активів
3.1. Порядок списання необоротних активів залежить від
облікової політики банку. Вибуття активів оформляється відповідно
до чинного законодавства України. 3.2. У разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів
його первісна (переоцінена) вартість і знос зменшуються відповідно
на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої
частини об'єкта. Часткова ліквідація в обліку відображається такою
проводкою: Дебет рахунків 409 "Знос основних засобів";
7490 "Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та
основних засобів" - на суму часткової ліквідації об'єкта; Кредит рахунку 400 "Основні засоби".

3.3. При списанні з балансу основних засобів здійснюються
проводки: на суму зносу: Дебет рахунків 409 "Знос основних засобів";
4509 "Знос інших необоротних матеріальних активів"; Кредит рахунків 400 "Основні засоби";
4500 "Інші необоротні матеріальні активи"; на залишкову вартість: Дебет рахунку 490 "Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та
основних засобів"; Кредит рахунків 400 "Основні засоби";
4500 "Інші необоротні матеріальні активи".
4. Вкладення банку в статутний капітал підприємства (господарського товариства) у формі основних засобів і

нематеріальних активів
4.1. Вкладення банку в статутний капітал підприємства
(господарського товариства) у формі основних засобів і
нематеріальних активів відображаються за справедливою вартістю
переданих активів. При цьому здійснюється така проводка: Дебет рахунків 205 "Інші акції та вкладення з нефіксованим прибутком у портфелі
банку на інвестиції";
4103 "Вкладення в асоційовані фінансові (небанківські) установи";
4109 "Вкладення в інші асоційовані компанії";
4203 "Вкладення в дочірні фінансові (небанківські) установи";
4209 "Вкладення в інші дочірні компанії";
4309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів";
4409 "Знос основних засобів";
4509 "Знос інших необоротних матеріальних активів";
5100 "Результати переоцінки основних засобів";
5101 "Результати переоцінки нематеріальних активів";
7490 "Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та
основних засобів" - у разі перевищення залишкової вартості над
справедливою; Кредит рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби";
4500 "Інші необоротні матеріальні активи";
5030 "Нерозподілені прибутки минулих років".
( Пункт 4.1 глави 4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) 4.2. Під час ліквідації підприємства (господарського
товариства) необоротні активи, що були передані банком-учасником у
статутний капітал та повернені банку в натуральній формі без
винагороди, відображаються такою проводкою: Дебет рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби";
4500 "Інші необоротні матеріальні активи";
7399 "Інші операційні витрати" - у разі перевищення суми вкладення
над вартістю повернених необоротних активів; Кредит рахунків 205 "Інші акції та вкладення з нефіксованим прибутком у портфелі
банку на інвестиції";
4103 "Вкладення в асоційовані фінансові (небанківські) установи";
4109 "Вкладення в інші асоційовані компанії";
4203 "Вкладення в дочірні фінансові (небанківські) установи";
4209 "Вкладення в інші дочірні компанії".
Розділ VII. Облік гудвілу
1. Поняття гудвілу
1.1. Гудвіл - це перевага, яку отримує банк-покупець при
купівлі уже діючого банку (підприємства) порівняно зі створенням
нового. Ця перевага може бути пов'язана з наявністю постійних
клієнтів, вигідним географічним розташуванням, наявністю
висококваліфікованого персоналу тощо. Гудвіл відображається в
обліку покупця і не може бути переданий, проданий тощо. 1.2. Гудвіл - перевищення вартості придбання над часткою
покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів
та зобов'язань на дату придбання. Ідентифіковані активи та зобов'язання - придбані активи та
зобов'язання, що на дату придбання відповідають критеріям визнання
статей балансу. Придбані покупцем ідентифіковані активи та зобов'язання
визнаються окремо на дату придбання та відображаються за їх
справедливою вартістю. Одночасно покупець у бухгалтерському обліку
відображає позитивні чи негативні значення гудвілу за результатами
купівлі. 1.3. Якщо придбання здійснюється шляхом передавання інших
активів або прийняття на себе зобов'язання, то вартість дорівнює
справедливій вартості (на дату придбання) активів або зобов'язань,
наданих покупцем в обмін на контроль за чистими активами іншого
банку, збільшеній на суму витрат, які безпосередньо пов'язані з їх
придбанням. Чисті активи - активи банку за вирахуванням його зобов'язань. 1.4. Якщо придбання здійснюється поетапно, то кожна операція
відображається окремо за справедливою вартістю придбаних
ідентифікованих активів і зобов'язань, з одночасним визнанням
частки покупця у справедливій вартості ідентифікованих активів і
зобов'язань, що придбані на кожному етапі. 1.5. Після визнання ідентифікованих активів і зобов'язань у
балансі покупця всі подальші зміни, що пов'язані з їх оцінкою, не
приводять до додаткового визнання нового позитивного чи
негативного гудвілу.
2. Позитивний гудвіл
2.1. Позитивний гудвіл обліковується як актив за рахунком
"4321 "Гудвіл" (тобто вартість придбання вища, ніж частка покупця
у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і
зобов'язань). При цьому здійснюється така проводка: ( Абзац перший
пункт 2.1 глави 2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) на суму платежу з придбання активів: Дебет рахунку 511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних
активів та основних засобів"; Кредит рахунку ореспондентський рахунок;

на суму придбаних активів:

Дебет рахунків ізні рахунки активів;

Кредит рахунку 511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних
активів та основних засобів"; на суму різниці за результатами розрахунку: Дебет рахунку: 321 "Гудвіл;

Кредит рахунку 511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних
активів та основних засобів".
( Пункт 2.1 глави 2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) 2.2. Первісна (балансова) вартість гудвілу зменшується
відповідно до щомісячного рівномірного нарахування амортизації
протягом строку корисного його використання, але не більше 20
років. Строк корисного використання гудвілу визначається з
урахуванням: прогнозованого строку діяльності банку; нормативно-правових актів або контрактів, що впливають на
строк корисного використання; зміни попиту на роботи, послуги банку тощо. Амортизація гудвілу відображається такою проводкою: Дебет рахунку 423 "Амортизація";

Кредит рахунку 321 "Гудвіл".
( Пункт 2.2 глави 2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) 2.3. Якщо гудвіл на кінець року не відповідає ознакам активу,
то він списується з включенням залишкової вартості до витрат. При
цьому здійснюється така проводка: Дебет рахунку 499 "Інші витрати";

Кредит рахунку 321 "Гудвіл".
( Пункт 2.3 глави 2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 )
3. Негативний гудвіл
3.1. Негативний гудвіл обліковується за рахунком 4320
"Негативний гудвіл" як сума вартості частки покупця у справедливій
вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань, що
перевищує вартість придбання. При цьому здійснюється така
проводка: на суму платежу з придбання активів: Дебет рахунку 511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних
активів та основних засобів"; Кредит рахунку ореспондентський рахунок;

на суму придбаних активів:

Дебет рахунків ізні рахунки активів;

Кредит рахунку 511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних
активів та основних засобів"; на суму різниці за результатами розрахунку: Дебет рахунків: ізні рахунки активів;

Кредит рахунку 320 "Негативний гудвіл".

3.2. Якщо діяльність придбаного банку прогнозується у
майбутньому без збитків, то вартість негативного гудвілу
визнається доходом у сумі: яка не перевищує справедливої вартості придбаних немонетарних
активів, - рівномірно протягом строку корисного використання
(амортизації) придбаних необоротних активів, що залишився; яка перевищує справедливу вартість придбаних немонетарних
активів, - у період придбання. Якщо діяльність придбаного банку в майбутньому прогнозується
із збитками, то вартість негативного гудвілу визнається доходом
рівномірно протягом періоду утворення таких збитків. При цьому
здійснюється така проводка: Дебет рахунку 320 "Негативний гудвіл";

Кредит рахунку 499 "Інші доходи".
Розділ VIII. Облік лізингових (орендних) операцій
1. Види лізингу (оренди)
1.1. Об'єктом лізингу (оренди) є необоротні активи, що є
власністю лізингодавця або придбані ним у власність за дорученням
і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна. Положення цього розділу не поширюються на: лізингові (орендні) угоди, пов'язані з розвідкою та
використанням природних ресурсів (за винятком лізингу (оренди)
земельних ділянок); угоди щодо використання авторських і суміжних прав; угоди щодо лізингу (оренди) цілісних майнових комплексів. 1.2. Залежно від того, чи передбачається правом лізингу
(оренди) передавання всіх ризиків і вигод, що пов'язані з
користуванням та володінням активом, лізинг (оренда) розглядається
як фінансовий або оперативний. При оперативному лізингу (оренді)
активи відображаються на балансі лізингодавця, а при фінансовому -
на балансі лізингоодержувача. 1.3. Умови лізингу (оренди) визначаються відповідною угодою
згідно з чинним законодавством України. Передавання об'єкта лізингу (оренди) здійснюється у строки і
на умовах, визначених в угоді про лізинг (оренду). Можливе
продовження строку лізингу (оренди), що обумовлюється на початку
строку лізингу (оренди). На початку строку дії угоди обумовлюється також те, що в разі
можливості та наміру лізингоодержувача придбати об'єкт лізингу
(оренди) за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату
придбання, мінімальні лізингові (орендні) платежі мають включати в
себе мінімальну лізингову (орендну) плату за весь строк лізингу
(оренди) та суму, яку слід сплатити згідно з угодою на придбання
об'єкта лізингу (оренди). 1.4. В угоді про фінансовий лізинг (оренду) може
передбачатися розрахунок лізингових (орендних) платежів на весь
строк лізингу (оренди): ----------------------------------------------------------------- ата платежу|Мінімальна сума|Фінансові|Компенсація|Залишок |лізингових |витрати |вартості |зобов'язання |(орендних) | |об'єкта |з лізингу |платежів, що | |лізингу |(оренди) на |сплачується | |(оренди) |кінець періоду |регулярно | | | -----------+---------------+---------+-----------+--------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 -----------------------------------------------------------------
2. Фінансовий лізинг (оренда)
2.1. Активи, що передані у фінансовий лізинг (оренду),
обліковуються лізингодавцем як виданий кредит. Лізингоодержувач
відображає в балансі отримані необоротні активи одночасно як актив
і зобов'язання.
Відображення фінансового лізингу

(оренди) лізингодавцем
2.2. Лізингодавець відображає наданий у фінансовий лізинг
(оренду) об'єкт у сумі мінімальних лізингових (орендних) платежів
і негарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням
фінансового доходу, що підлягає одержанню, з визначенням доходу
від реалізації необоротних активів. Одночасно залишкова вартість
об'єкта фінансового лізингу (оренди) виключається з балансу
лізингодавця з відображенням у складі витрат від реалізації
необоротних активів. При цьому здійснюються такі проводки: на суму залишкової вартості: Дебет рахунків 309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів";
4409 "Знос основних засобів";
7490 "Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та
основних засобів"; Кредит рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби"; на суму доходу від реалізації: Дебет рахунків 525 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам";
2075 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам
господарської діяльності"; Кредит рахунку 490 "Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та
основних засобів". 2.3. Різниця між сумою мінімальних лізингових (орендних)
платежів і негарантованої ліквідаційної вартості об'єкта
фінансового лізингу (оренди) та теперішньою його вартістю, що
визначена за лізинговою (орендною) ставкою процента, є доходом
лізингодавця. Розподіл доходу між звітними періодами протягом строку
лізингу (оренди) здійснюється із застосуванням лізингової
(орендної) ставки процента до залишку заборгованості
лізингоодержувача за кредитом на початок звітного періоду. При цьому в бухгалтерському обліку здійснюються такі
проводки: на суму нарахованих лізингових (орендних) платежів: Дебет рахунку 578 "Інші нараховані доходи";

Кредит рахунків 525 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам";
2075 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам
господарської діяльності"; на суму нарахованого доходу: Дебет рахунків 528 "Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам";
2078 "Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність,
які надані суб'єктам господарської діяльності"; Кредит рахунків 018 "Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), який
наданий іншим банкам";
6028 "Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), який
наданий суб'єктам господарської діяльності". 2.4. Отримана лізингодавцем сума платежу відображається такою
проводкою: Дебет рахунку ореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів;

Кредит рахунків 528 "Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам";
2078 "Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність,
які надані суб'єктам господарської діяльності";
3578 "Інші нараховані доходи". 2.5. Якщо за умовами угоди об'єкт фінансового лізингу
(оренди) повертається лізингодавцю, то в обліку лізингодавця на
суму негарантованої ліквідаційної вартості здійснюється така
проводка: Дебет рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби"; Кредит рахунку 578 "Інші нараховані доходи".
Відображення фінансового лізингу

(оренди) лізингоодержувачем
2.6. Отримані основні засоби та нематеріальні активи
лізингоодержувачем у фінансовий лізинг (оренду) обліковуються за
найменшою на початок строку лізингу (оренди) оцінкою, справедливою
вартістю необоротного активу або теперішньою вартістю суми
мінімальних лізингових (орендних) платежів на окремому
аналітичному рахунку "Фінансовий лізинг (оренда)" рахунків 4300
"Нематеріальні активи", 4400 "Основні засоби". При цьому
здійснюється така проводка: Дебет рахунків 300 "Нематеріальні активи", аналітичний рахунок "Фінансовий
лізинг (оренда)";
4400 "Основні засоби", аналітичний рахунок "Фінансовий лізинг
(оренда)"; Кредит рахунку 615 "Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом
(орендою)". 2.7. Концепція теперішньої вартості пов'язана з вартістю
(процентами) користування грошима протягом певного часу. Вартість
користування грошима протягом певного часу грунтується на тому, що
гривня, одержана сьогодні, дорожча за гривню, одержану будь-коли в
майбутньому. Теперішня вартість пов'язана з розрахунком складного дисконту
для кожного лізингового (орендного) платежу. Теперішня вартість одного лізингового (орендного) платежу на
1 грн. розраховується за формулою
1 : (1 + і)ст.n,
ст.n - в степені n

де і - ставка процента;

n - період часу.
Теперішня вартість серії рівних лізингових (орендних)
платежів на одну гривню, які здійснюються в кінці кожного періоду,
розраховується за такою формулою
[1 - (1 : (1 + і)ст.n)] : і,
ст.n - в степені n

де і - ставка процента;

n - період часу.
Теперішня вартість серії рівних лізингових (орендних)
платежів на одну гривню, які здійснюються на початку кожного
періоду, розраховується за такою формулою
1 + [(1 - (1 : (1 + і)ст.n-1)) : і],
ст.n-1 - в степені n-1

де і - ставка процента;

n - період часу.
Теперішня вартість серії однакових лізингових (орендних)
платежів на одну гривню, які здійснюються в кінці кожного періоду,
і вартість об'єкта, яку необхідно сплатити після закінчення строку
лізингу (оренди), визначається
[(1 - (1 : (1 + і)ст.n)) : і] + x : (1 + і)ст.n,
ст.n - в степені n

де і - ставка процента;

n - період часу;

x - сума, що сплачується після закінчення строку лізингу
(оренди), крім лізингового (орендного) платежу (як правило, ціна
придбання основних засобів).
2.8. Витрати лізингоодержувача на поліпшення об'єкта
фінансового лізингу (оренди) (модернізація, модифікація, добудова,
дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення
майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його
використання, відображаються як капітальні інвестиції, що
включаються до вартості об'єкта фінансового лізингу (оренди). При фінансовому лізингу (оренді) витрати лізингоодержувача,
що пов'язані з поліпшенням об'єкта основних засобів,
відображаються за рахунком 4430 "Капітальні інвестиції за
незавершеним будівництвом і за невведеними в експлуатацію
основними засобами", аналітичний рахунок "Фінансовий лізинг
(оренда)". На суму завершених капітальних інвестицій збільшується
залишкова вартість активу. При цьому здійснюється така проводка: Дебет рахунку 400 "Основні засоби", аналітичний рахунок "Фінансовий лізинг
(оренда)"; Кредит рахунку 430 "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за
невведеними в експлуатацію основними засобами". 2.9. Різниця між сумою мінімальних лізингових (орендних)
платежів і вартістю об'єкта фінансового лізингу (оренди) (на
початку строку фінансового лізингу (оренди) - це фінансові витрати
лізингоодержувача, які відображаються у бухгалтерському обліку
лише в сумі, що належить до звітного періоду. Розподіл фінансових витрат між звітними періодами протягом
строку лізингу (оренди) здійснюється із застосуванням лізингової
(орендної) ставки процента до залишку зобов'язань на початок
звітного періоду. Якщо в угоді про фінансовий лізинг (оренду) не
зазначена лізингова (орендна) ставка процента, то застосовується
ставка процента до можливих позик лізингоодержувача. 2.10. Нараховані витрати за отриманими лізингоодержувачем
активами у фінансовий лізинг (оренду) обліковуються на рахунку
3678 "Інші нараховані витрати". При цьому в бухгалтерському обліку
здійснюється така проводка: Дебет рахунку 028 "Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою);

Кредит рахунку 678 "Інші нараховані витрати".

На суму сплачених нарахованих витрат за фінансовим лізингом
(орендою) лізингоодержувач здійснює таку проводку: Дебет рахунку 678 "Інші нараховані витрати";

Кредит рахунку ореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів.

2.11. На суму здійсненого платежу за об'єктом лізингу
(оренди): Дебет рахунку 615 "Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом
(орендою)"; Кредит рахунку ореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів.

2.12. Лізингоодержувач протягом періоду очікуваного
використання активу нараховує амортизацію основних засобів і
нематеріальних активів, отриманих у фінансовий лізинг (оренду).
Періодом очікуваного використання об'єкта фінансового лізингу
(оренди) є строк корисного використання (якщо угодою передбачено
перехід права власності на актив до лізингоодержувача (орендаря)
або коротший з двох періодів - строк лізингу (оренди) або строк
корисного використання об'єкта фінансового лізингу (оренди) (якщо
переходу права власності на об'єкт фінансового лізингу (оренди)
після закінчення строку лізингу (оренди) не передбачено). Метод
нарахування амортизації об'єкта фінансового лізингу (оренди)
визначається лізингоодержувачем відповідно до порядку нарахування
амортизації основних засобів і нематеріальних активів. Накопичена амортизація нематеріальних активів обліковується
за рахунком 4309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів",
аналітичний рахунок "Фінансовий лізинг (оренда)", знос основних
засобів - за рахунком 4409 "Знос основних засобів", аналітичний
рахунок "Фінансовий лізинг (оренда). При цьому здійснюється така
проводка: ( Абзац другий пункту 2.12 глави 2 розділу VIII із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 122
( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) Дебет рахунку 423 "Амортизація", аналітичний рахунок "Фінансовий лізинг
(оренда)"; Кредит рахунків 309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів", аналітичний
рахунок "Фінансовий лізинг (оренда)";
4409 "Знос основних засобів", аналітичний рахунок "Фінансовий
лізинг (оренда)". 2.13. Під час переходу за умовою лізингу (оренди) основних
засобів і нематеріальних активів, отриманих у фінансовий лізинг
(оренду), у власність лізингоодержувача, в обліку здійснюється
така проводка: Дебет рахунків 300 "Нематеріальні активи", аналітичний рахунок "Власні
нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби", аналітичний рахунок "Власні основні
засоби"; Кредит рахунків 300 "Нематеріальні активи", аналітичний рахунок "Фінансовий
лізинг (оренда)";
4400 "Основні засоби", аналітичний рахунок "Фінансовий лізинг
(оренда)"; одночасно на суму зносу і накопиченої амортизації: ( Абзац
восьмий пункту 2.13 глави 2 розділу VIII із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від
19.03.2003 ) Дебет рахунків 309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів", аналітичний
рахунок "Фінансовий лізинг (оренда)";
4409 "Знос основних засобів", аналітичний рахунок "Фінансовий
лізинг (оренда)"; Кредит рахунків 309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів", аналітичний
рахунок "Власні нематеріальні активи";
4409 "Знос основних засобів", аналітичний рахунок "Власні основні
засоби". 2.14. Якщо за умовами угоди об'єкт фінансового лізингу
(оренди) повернено лізингодавцю, то в обліку на суму
негарантованої ліквідаційної вартості здійснюється така проводка: Дебет рахунків 615 "Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом
(орендою)";
4309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів";
4409 "Знос основних засобів"; Кредит рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби". Облік операцій з фінансового лізингу (оренди) наведено у
прикладах 20 та 21 додатка 2 до цієї Інструкції.
3. Оперативний лізинг (оренда)
Відображення оперативного лізингу

(оренди) лізингодавцем
3.1. Облік основних засобів і нематеріальних активів,
переданих в оперативний лізинг (оренду), ведеться лізингодавцем на
окремому аналітичному рахунку "Оперативний лізинг (оренда)"
балансових рахунків 4300 "Нематеріальні активи", 4400 "Основні
засоби". При цьому здійснюється така проводка: Дебет рахунків 300 "Нематеріальні активи", аналітичний рахунок "Оперативний
лізинг (оренда)";
4400 "Основні засоби", аналітичний рахунок "Оперативний лізинг
(оренда)";
4309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів", аналітичний
рахунок "Власні нематеріальні активи";
4409 "Знос основних засобів", аналітичний рахунок "Власні основні
засоби"; Кредит рахунків 300 "Нематеріальні активи", аналітичний рахунок "Власні
нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби", аналітичний рахунок "Власні основні
засоби";
4309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів", аналітичний
рахунок "Оперативний лізинг (оренда)";
4409 "Знос основних засобів", аналітичний рахунок "Оперативний
лізинг (оренда)". 3.2. Лізингодавець протягом строку лізингу (оренди) нараховує
амортизацію за активами, переданими в оперативний лізинг (оренду).
При цьому здійснюється така проводка: Дебет рахунку 423 "Амортизація", аналітичний рахунок "Оперативний лізинг
(оренда)"; Кредит рахунків 309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів", аналітичний
рахунок "Оперативний лізинг (оренда)";
4409 "Знос основних засобів", аналітичний рахунок "Оперативний
лізинг (оренда)". 3.3. Лізингодавець здійснює нарахування лізингових (орендних)
платежів, які обліковуються на рахунку 3578 "Інші нараховані
доходи", що відображається такою проводкою: Дебет рахунку 578 "Інші нараховані доходи";

Кредит рахунку 395 "Доходи від оперативного лізингу (оренди)".

3.4. На суму отриманих нарахованих лізингових (орендних)
платежів лізингодавець здійснює таку проводку: Дебет рахунку ореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів;

Кредит рахунку 578 "Інші нараховані доходи".

3.5. Основні засоби та нематеріальні активи, повернені
лізингоодержувачем, лізингодавець відображає такою проводкою: Дебет рахунків 300 "Нематеріальні активи", аналітичний рахунок "Власні
нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби", аналітичний рахунок "Власні основні
засоби"; Кредит рахунків 300 "Нематеріальні активи", аналітичний рахунок "Оперативний
лізинг (оренда)";
4400 "Основні засоби", аналітичний рахунок "Оперативний лізинг
(оренда)"; одночасно: Дебет рахунків 309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів", аналітичний
рахунок "Оперативний лізинг (оренда)";
4409 "Знос основних засобів", аналітичний рахунок "Оперативний
лізинг (оренда)"; Кредит рахунків 309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів", аналітичний
рахунок "Власні нематеріальні активи";
4409 "Знос основних засобів", аналітичний рахунок "Власні основні
засоби".
Відображення оперативного лізингу

(оренди) лізингоодержувачем
3.6. Прийняті в оперативний лізинг (оренду) активи на
підставі акта приймання-передавання обліковуються
лізингоодержувачем за позабалансовим рахунком 9840 "Основні засоби
та нематеріальні активи, що прийняті в оперативний лізинг
(оренду)" за вартістю, що зазначається в угоді про оперативний
лізинг (оренду). При цьому здійснюється така проводка: Дебет рахунку 840 "Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняті в
оперативний лізинг (оренду)"; Кредит рахунку 91 "Контррахунки для рахунків розділів 96-98".

Об'єкти основних засобів, що прийняті в оперативний лізинг
(оренду) не повністю, а частинами (наприклад, частина приміщення),
оприбутковуються на рахунок 9840 "Основні засоби та нематеріальні
активи, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)" в сумі,
пропорційній частині площі, що отримана в лізинг (оренду). При
зміні лізингових (орендних) платежів (якщо це передбачено угодою)
сума за рахунком 9840 не змінюється. 3.7. Лізингоодержувач нараховує лізингові (орендні) платежі,
які обліковуються на рахунку 3678 "Інші нараховані витрати", що
відображається такою проводкою: Дебет рахунку 395 "Витрати на оперативний лізинг (оренду)";

Кредит рахунку 678 "Інші нараховані витрати".

3.8. На суму сплачених лізингових (орендних) платежів
лізингоодержувач здійснює таку проводку: Дебет рахунку 678 "Інші нараховані витрати";

Кредит рахунку ореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів.

3.9. Якщо згідно з угодою про оперативний лізинг (оренду)
лізингоодержувач зобов'язаний або має змогу здійснити поліпшення
об'єкта оперативного лізингу (оренди), то він вартість фактично
проведених поліпшень такого об'єкта відносить на балансову
вартість необоротного матеріального активу. Затрати
лізингоодержувача на поліпшення об'єкта оперативного лізингу
(оренди) (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання,
реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх
економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання,
відображаються лізингоодержувачем як капітальні інвестиції у
створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів. 3.10. При оперативному лізингу (оренді) незавершені витрати
лізингоодержувача, пов'язані з поліпшенням об'єкта основних
засобів, відображаються на рахунку 4530 "Капітальні інвестиції за
основними засобами, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)".
Завершені капітальні інвестиції відображаються на рахунку 4500
"Інші необоротні матеріальні активи", аналітичний рахунок "Інші
необоротні матеріальні активи" і амортизуються протягом строку, на
який проведено поліпшення об'єкта, але не більше строку лізингу
(оренди). Амортизація суми, на яку поліпшено об'єкт оперативного
лізингу (оренди), нараховується із застосуванням прямолінійного
або виробничого методу. Амортизовані суми поліпшення
відображаються за рахунком 4509 "Знос інших необоротних
матеріальних активів", аналітичний рахунок "Інші необоротні
матеріальні активи". При цьому здійснюються такі проводки: передоплата: Дебет рахунку 511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних
активів та основних засобів"; Кредит рахунку ореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів;

незавершене поліпшення:

Дебет рахунку 530 "Капітальні інвестиції за основними засобами, що прийняті в
оперативний лізинг (оренду)"; Кредит рахунку 511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних
активів та основних засобів"; завершене поліпшення: Дебет рахунку 500 "Інші необоротні матеріальні активи", аналітичний рахунок
"Інші необоротні матеріальні активи"; Кредит рахунку 530 "Капітальні інвестиції за основними засобами, що прийняті в
оперативний лізинг (оренду)"; амортизація суми завершеного поліпшення за основними
засобами, прийнятими в оперативний лізинг (оренду): Дебет рахунку 423 "Амортизація", аналітичний рахунок "Поліпшення за основними
засобами, прийнятими в оперативний лізинг (оренду)"; Кредит рахунку 509 "Знос інших необоротних матеріальних активів".

3.11. На підставі акта приймання-передавання, що свідчить про
повернення основних засобів лізингодавцю, лізингоодержувач списує
основні засоби з позабалансового рахунку 9840 "Основні засоби та
нематеріальні активи, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)". Облік операцій з оперативного лізингу (оренди) наведено в
прикладі 22 додатка 2 до цієї Інструкції. 3.12. Якщо об'єкт оперативного лізингу (оренди) повертається
лізингодавцю у зв'язку з достроковим припиненням лізингу (оренди),
а також у зв'язку з неможливістю відокремити створений об'єкт від
об'єкта лізингу (оренди), то недоамортизована частина витрат на
поліпшення об'єкта лізингу (оренди) відображається за рахунком
7421 "Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг
(оренду)". При цьому здійснюється така проводка: Дебет рахунків 509 "Знос інших необоротних матеріальних активів";
7421 "Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг
(оренду)"; Кредит рахунку 500 "Інші необоротні матеріальні активи", аналітичний рахунок
"Інші необоротні матеріальні активи".
4. Продаж необоротного активу з укладенням угоди

про його одержання продавцем у лізинг (оренду)
4.1. Під час продажу необоротного активу з укладенням угоди
про його одержання продавцем у фінансовий лізинг (оренду) дохід
від продажу визнається: у сумі вартості продажу необоротного активу, якщо вартість
продажу (після вирахування непрямих податків та інших вирахувань з
доходу) нижча або дорівнює балансовій вартості проданого
необоротного активу; у розмірі балансової (залишкової) вартості проданого
необоротного активу, якщо вартість продажу (після вирахування
непрямих податків та інших вирахувань з доходу) вища, ніж
балансова вартість проданого необоротного активу. Сума вартості
продажу необоротного активу (після вирахування непрямих податків
та інших вирахувань з доходу), що перевищує його балансову
(залишкову) вартість, включається продавцем-лізингоодержувачем до
складу доходів майбутніх періодів, а також до складу доходу
відповідних звітних періодів протягом строку фінансового лізингу
(оренди). Одночасно балансова (залишкова) вартість проданого
необоротного активу виключається з балансу лізингоодержувача з
відображенням у складі витрат реалізованих необоротних активів.
При цьому в обліку здійснюються такі проводки: виключення з балансу залишкової вартості проданого
необоротного активу: Дебет рахунків 309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів";
4409 "Знос основних засобів";
7490 "Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та
основних засобів"; Кредит рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби"; відображення доходу від продажу необоротного активу: Дебет рахунку 519 "Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю
банку" - сума вартості продажу необоротного активу; Кредит рахунків 490 "Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та
основних засобів" - сума балансової вартості;
3600 "Доходи майбутніх періодів" - сума вартості продажу, що
перевищує балансову; надходження коштів в оплату проданих необоротних активів: Дебет рахунку ореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів;

Кредит рахунку 519 "Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю
банку"; відображення зобов'язання з фінансового лізингу (оренди) (за
найменшою на початок строку лізингу (оренди) оцінкою: справедливою
вартістю (вартістю продажу) або теперішньою вартістю суми
мінімальних лізингових (орендних) платежів): Дебет рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби"; Кредит рахунку 615 "Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом
(орендою)"; нараховані проценти за отриманим фінансовим лізингом
(орендою): Дебет рахунку 028 "Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою)";

Кредит рахунку 678 "Інші нараховані витрати";

оплата лізингової (орендної) плати та процентів:

Дебет рахунків 615 "Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом
(орендою)";
3678 "Інші нараховані витрати"; Кредит рахунку ореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів;

нарахування амортизації на об'єкт фінансового лізингу
(оренди): Дебет рахунку 421 "Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг
(оренду)"; Кредит рахунків 309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів";
4409 "Знос основних засобів"; включення до складу доходу звітного періоду частини суми
вартості продажу, що перевищує балансову, під час продажу
необоротного активу: Дебет рахунку 600 "Доходи майбутніх періодів";

Кредит рахунку 499 "Інші доходи".

4.2. Під час продажу необоротного активу з укладенням угоди
про його одержання продавцем в оперативний лізинг (оренду) дохід
від продажу визнається: у сумі вартості продажу необоротного активу, якщо вартість
продажу необоротного активу дорівнює (або менша) його справедливій
вартості; у розмірі справедливої вартості проданого необоротного
активу, якщо вартість продажу необоротного активу вища, ніж його
справедлива вартість, а справедлива вартість проданого
необоротного активу (після вирахування непрямих податків та інших
вирахувань із доходу) вища, ніж його балансова (залишкова)
вартість. Сума вартості продажу, що перевищує справедливу вартість
проданого необоротного активу, включається до складу доходів
майбутніх періодів продавця-лізингоодержувача з визнанням її
доходом відповідного звітного періоду протягом строку лізингу
(оренди); у сумі балансової (залишкової) вартості необоротного активу,
якщо вартість продажу необоротного активу вища, ніж його
справедлива вартість і (після вирахування непрямих податків та
інших вирахувань з доходу) балансова (залишкова) вартість, а
справедлива вартість проданого активу (після вирахування непрямих
податків та інших вирахувань з доходу) нижча, ніж його балансова
(залишкова) вартість. Сума вартості продажу необоротного активу
(після вирахування непрямих податків та інших вирахувань з
доходу), що перевищує його балансову (залишкову) вартість,
включається до складу доходів майбутніх періодів
продавця-лізингоодержувача з визнанням її доходом відповідного
звітного періоду протягом строку лізингу (оренди); у сумі вартості продажу необоротного активу, якщо вартість
продажу активу вища, ніж його справедлива вартість, але (після
вирахування непрямих податків та інших вирахувань з доходу) нижча,
ніж його балансова (залишкова) вартість. Одночасно балансова (залишкова) вартість проданого
необоротного активу виключається з балансу лізингоодержувача з
відображенням у складі витрат реалізованих необоротних активів,
крім тих випадків, коли майбутні лізингові (орендні) платежі, що є
зниженими порівняно з ринковими, компенсують втрати від продажу
необоротного активу. Втрати, що компенсуються зниженими
лізинговими (орендними) платежами, виключаються у звітному періоді
з балансової (залишкової) вартості реалізованого необоротного
активу і зараховуються до складу витрат майбутніх періодів з
включенням їх до витрат відповідного звітного періоду протягом
строку лізингу (оренди). При цьому в обліку здійснюються такі
проводки: виключення з балансу залишкової вартості проданого
необоротного активу: Дебет рахунків 500 "Витрати майбутніх періодів" - сума компенсації витрат
зниженням лізингової (орендної) плати;
4309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів";
4409 "Знос основних засобів";
7490 "Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та
основних засобів" - залишкова вартість зменшена на суму витрат, що
компенсуються; Кредит рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби"; відображення доходу від продажу необоротного активу: Дебет рахунку 519 "Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю
банку"; Кредит рахунку 490 "Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та
основних засобів"; надходження коштів в оплату проданого необоротного активу: Дебет рахунку ореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів;

Кредит рахунку 519 "Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю
банку"; нарахування лізингових (орендних) платежів за оперативним
лізингом (орендою) та їх сплата: Дебет рахунку 395 "Витрати на оперативний лізинг (оренду)";

Кредит рахунку 678 "Інші нараховані витрати";

Дебет рахунку 678 "Інші нараховані витрати";

Кредит рахунку ореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів;

включення до складу витрат звітного періоду частини витрат,
раніше відображених як витрати майбутніх періодів: Дебет рахунку 499 "Інші витрати";

Кредит рахунку 500 "Витрати майбутніх періодів";

відображення поза балансом вартості необоротного активу,
отриманого в оперативний лізинг (оренду) (за вартістю, що
зазначена в угоді про лізинг (оренду): Дебет рахунку 840 "Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняті в
оперативний лізинг (оренду)"; Кредит рахунку 91 "Контррахунки для рахунків розділів 96-98".

4.3. Лізингодавець за операціями з продажу необоротного
активу продавцем-лізингоодержувачем з укладанням угоди про його
одержання продавцем в лізинг (оренду) здійснює такі проводки: за фінансовим лізингом (орендою): Дебет рахунків 525 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам";
2075 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам
господарської діяльності"; Кредит рахунку ореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів;

за оперативним лізингом (орендою):

Дебет рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби"; Кредит рахунку ореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів.
Розділ IX. Застава
1. Порядок обліку операцій застави
1.1. Застава - це спосіб забезпечення зобов'язань. Предметом
застави можуть бути власні основні засоби та нематеріальні активи,
які здатні реально забезпечити виконання зобов'язань відповідно до
законодавчих актів України. Відповідно до умов, зазначених в угоді про заставу,
заставлене майно може знаходитись як у заставодавця, так і в
заставодержателя або в третьої особи, бути в експлуатації чи на
зберіганні. Незалежно від того, знаходиться заставлене майно у
заставодавця чи заставодержателя, експлуатується чи зберігається
до часу реалізації застави, його облік та нарахування амортизації
(зносу) здійснює заставодавець. 1.2. Облік основних засобів і нематеріальних активів,
переданих у заставу, заставодавець веде на окремих аналітичних
рахунках балансових рахунків 4300 "Нематеріальні активи", 4400
"Основні засоби", 4500 "Інші необоротні матеріальні активи". Одночасно сума застави, що визначена угодою, відображається
за дебетом позабалансового рахунку 9510 "Надана застава" та
кредитом рахунку 990 "Контррахунки для рахунків розділів 90-95". 1.3. У разі виконання забезпеченого заставою зобов'язання
перед заставодержателем основні засоби та нематеріальні активи
списуються заставодавцем із аналітичних рахунків "Основні засоби,
передані в заставу" і обліковуються за аналітичним рахунком
"Власні основні засоби". Одночасно списується вартість активів з позабалансового
рахунку 9510 "Надана застава". При цьому здійснюється така
проводка: Дебет рахунку 90 "Контррахунки для рахунків розділів 90-95";

Кредит рахунку 510 "Надана застава".

1.4. Якщо заставодавець (банк-боржник) кредит не погасив, а
на майно звернено стягнення відповідно до чинного законодавства
України, то в обліку банку-боржника (заставодавця) здійснюються
такі проводки: якщо вартість реалізованого заставленого майна нижча, ніж
його балансова (залишкова) вартість: Дебет рахунків ахунки отриманих кредитів;
Рахунки нарахованих процентів до сплати;
4409 "Знос основних засобів";
7490 "Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та
основних засобів"; Кредит рахунку 400 "Основні засоби";

на суму, що перевищує розмір забезпечених заставою вимог
після реалізації об'єкта застави: Дебет рахунку ореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів;

Кредит рахунку 490 "Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та
основних засобів". Одночасно списується вартість активів з позабалансового
рахунку 9510 "Надана застава". 1.5. Банк-заставодержатель згідно зі звітом про оцінку майна
та актом приймання-передавання обліковує прийняте від заставодавця
на зберігання майно на позабалансовому рахунку 9501 "Застава, за
якої предмет застави передається на зберігання заставодержателю".
При цьому здійснюється така проводка: ( Абзац перший пункту 1.5
глави 1 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 4 ( z0034-02 ) від 08.01.2002 ) Дебет рахунку 90 "Контррахунки для рахунків розділів 90-95";

Кредит рахунку 501 "Застава, за якої предмет застави передається на зберігання
заставодержателю". Облік заставленого майна, що не передається на зберігання
банку, здійснюється на позабалансовому рахунку 9500 "Застава, за
якої предмет застави залишається у заставодавця". Облік заставленого майна, що передається за згодою
банку-заставодержателя на відповідальне зберігання третім особам,
здійснюється на позабалансовому рахунку 9502 "Застава, за якої
предмет застави передається третім особам" на суму, що визначена в
угоді про заставу та підтверджена актами приймання-передавання від
заставодавця третій особі.
2. Використання прав на заставлене майно
2.1. Порядок реалізації заставленого майна регламентується
чинним законодавством України. Заставодержатель набуває права звернення стягнення на предмет
застави, якщо в час настання терміну виконання зобов'язання,
забезпеченого заставою, воно не буде виконано (якщо інше не
передбачено угодою). Звернення стягнення на заставлене майно здійснюється за
рішенням суду, на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо інше
не передбачено угодою про заставу. ( Абзац третій пункту 2.1
розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 495 ( z1022-01 ) від 04.12.2001 ) Реалізація заставленого майна провадиться з аукціонів
(публічних торгів), якщо інше не передбачено угодою. Якщо аукціон (публічні торги) оголошено таким, що не
відбувся, то заставодержатель за згодою заставодавця має право
залишити заставлене майно за собою за початковою оцінкою. Якщо
заставодавець такої згоди не дав, то заставлене майно реалізується
в установленому порядку (якщо інше не передбачено угодою). 2.2. Після реалізації заставленого майна через аукціон
банк-заставодержатель здійснює таку проводку: Дебет рахунку ореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів;

Кредит рахунків озичковий рахунок (інші рахунки з обліку заборгованості);
Процентні доходи (інші доходи). Одночасно списується вартість заставленого майна, яке
обліковувалося на позабалансових рахунках 9500 "Застава, за якої
предмет застави залишається у заставодавця", 9501 "Застава, за
якої предмет застави передається на зберігання заставодержателю",
9502 "Застава, за якої предмет застави передається третім особам". Якщо вирученої суми від продажу об'єкта застави недостатньо
для повного задоволення вимог заставодержателя, то він має право
(якщо інше не передбачено законом чи угодою) одержати суму, якої
не вистачає для повного задоволення вимог, з іншого майна боржника
в порядку черговості, передбаченої чинним законодавством України. 2.3. Якщо звернення стягнення на предмет застави проводиться
згідно з угодою застави (за якою визначені умови та порядок
набуття заставодержателем права власності на заставлене майно) або
якщо аукціон не відбувся, то здійснюється така проводка: Дебет рахунку 409 "Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя" -
за справедливою вартістю; Кредит рахунків озичковий рахунок (інші рахунки з обліку заборгованості);
Процентні доходи (інші доходи);
Кореспондентський рахунок (рахунок заставодавця на суму
перевищення розміру забезпечених цією заставою вимог банку); одночасно: Дебет рахунків 500 "Застава, за якої предмет застави залишається у
заставодавця";
9501 "Застава, за якої предмет застави передається на зберігання
заставодержателю";
9502 "Застава, за якої предмет застави передається третім особам"; Кредит рахунку 90 "Контррахунки для рахунків розділів 90-95".

Нарахування амортизації на це майно не здійснюється.

2.4. Якщо заставлене майно, на яке банком звернено стягнення
відповідно до чинного законодавства України, використовується
банком або визнається необоротним активом банку, то здійснюється
така проводка: Дебет рахунків 300 "Нематеріальні активи" - на суму справедливої вартості;
4400 "Основні засоби" - на суму справедливої вартості;
4500 "Інші необоротні матеріальні активи" - на суму справедливої
вартості; Кредит рахунку 409 "Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя".

2.5. Реалізація заставодержателем заставленого майна, на яке
було звернено стягнення згідно з умовами угоди про заставу,
відображається такою проводкою: Дебет рахунків ореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів;
7499 "Інші витрати"; Кредит рахунку 409 "Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя".
Розділ X. Інвентаризація основних засобів

і нематеріальних активів
1. Порядок проведення інвентаризації
1.1. Інвентаризація необоротних активів проводиться банками з
дотриманням вимог Інструкції по інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 11.08.94 N 69 ( z0202-94 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.08.94 за
N 202/412 (із змінами), і в обов'язковому порядку перед складанням
річного звіту. 1.2. Основні засоби і нематеріальні активи реєструються в
інвентаризаційних описах. Після звіряння даних описів з даними
обліку встановлюються розбіжності, причини яких з'ясовуються. 1.3. Під час інвентаризації нематеріальних активів як таких,
що не мають матеріально-фізичних ознак, їх наявність
встановлюється за документами, що були підставою для
оприбуткування, а також за документами, якими оформлені (тобто
підтверджуються) майнові права. 1.4. Основні засоби, що перебувають у лізингу (оренді), на
ремонті тощо, вносяться до окремого інвентаризаційного опису на
підставі актів, накладних, квитанцій та інших документів, які
свідчать про приймання зазначеного майна переробними, ремонтними,
обслуговуючими та іншими підприємствами. На основні засоби й
нематеріальні активи, що не придатні для використання,
інвентаризаційні комісії складають окремі інвентаризаційні описи,
які використовуються для складання актів на списання.
2. Результати інвентаризації
2.1. Результати інвентаризації відображаються у протоколі
засідання інвентаризаційної комісії. Протокол інвентаризаційної комісії має бути розглянутий і
затверджений керівником банку в 5-денний строк. 2.2. Затверджені результати інвентаризації мають
відображатися в обліку та звітності того місяця, в якому проведена
інвентаризація, але не пізніше грудня місяця звітного року. 2.3. Основні засоби та нематеріальні активи, що виявлені у
надлишку, підлягають оприбуткуванню. При цьому здійснюється така
проводка: Дебет рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби";
4500 "Інші необоротні матеріальні активи"; Кредит рахунку 499 "Інші доходи".

2.4. Вартість повністю втрачених (зіпсовані або ті, яких не
вистачає) необоротних активів списується на витрати звітного
періоду. Суми нестач і втрат від псування цінностей до
встановлення осіб, які мають відшкодувати нестачі чи втрати,
відображаються за позабалансовими рахунками. При цьому
здійснюється така проводка: Дебет рахунків 490 "Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та
основних засобів";
4309 "Накопичена амортизація нематеріальних активів";
4409 "Знос основних засобів";
4509 "Знос інших необоротних матеріальних активів"; Кредит рахунків 300 "Нематеріальні активи";
4400 "Основні засоби";
4500 "Інші необоротні матеріальні активи"; одночасно: Дебет рахунку 617 "Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами";

Кредит рахунку 91 "Контррахунки для рахунків розділів 96-98".

2.5. Після встановлення осіб, які мають відшкодувати збитки,
належна до відшкодування сума зараховується до дебіторської
заборгованості та доходу звітного періоду. При цьому здійснюється
така проводка: Дебет рахунку 552 "Нестачі та інші нарахування на працівників банку";

Кредит рахунку 499 "Інші доходи";

одночасно:

Дебет рахунку 91 "Контррахунки для рахунків розділів 96-98";

Кредит рахунку 617 "Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами".

2.6. У разі відшкодування вартості основних засобів і
нематеріальних активів здійснюється така проводка: Дебет рахунків ореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів;

Кредит рахунку 552 "Нестачі та інші нарахування на працівників банку".

2.7. Якщо невідшкодована частина збитків буде визнана
сумнівною, тобто немає впевненості щодо її погашення боржником, то
вона відображається за балансовим рахунком 3580 "Сумнівна
дебіторська заборгованість". При цьому здійснюється така проводка: Дебет рахунку 580 "Сумнівна дебіторська заборгованість";

Кредит рахунку 552 "Нестачі та інші нарахування на працівників банку".

Відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного
банку України на суму сумнівної дебіторської заборгованості
формується резерв і відображається в бухгалтерському обліку такою
проводкою: ( Абзац шостий пункту 2.7 глави 2 розділу X в редакції
Постанови Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) Дебет рахунку 705 "Відрахування в резерв під можливі втрати за дебіторською
заборгованістю та іншими активами банку"; Кредит рахунку 590 "Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською
заборгованістю". У разі визнання дебіторської заборгованості безнадійною,
тобто, якщо немає впевненості щодо її повернення боржником або за
якою минув строк позовної давності, здійснюється така проводка: Дебет рахунку 590 "Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською
заборгованістю"; Кредит рахунку 580 "Сумнівна дебіторська заборгованість".

Списана безнадійна заборгованість ураховується за
позабалансовим рахунком 9617 "Списана у збиток заборгованість
банків за іншими активами". При цьому здійснюється така проводка: Дебет рахунку 617 "Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами;

Кредит рахунку 91 "Контррахунки для рахунків розділів 96-98".
Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку в банках О.П.Ястремська
Додаток 1

до Інструкції з бухгалтерського обліку

основних засобів і нематеріальних

активів банків України
Інвентарна книга

(опис інвентарних карток з обліку необоротних активів)
------------------------------------------------------------------------------------------------ N |Дата |Документ|Звідки |Інвен-|Найме- |Одиниця|Кіль-|Дебет |Відміт-|Кредит |Зали-|Підпис /п|запису|--------|отримано|тарний|нування|виміру |кість|надход-|ка про |вибуття|шок |відпові- | | N |дата| |номер | | | |ження |вибуття|(сума) | |дальної | | | | | | | | |(сума) |(дата) | | |особи --+------+---+----+--------+------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-----+-------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до Інструкції з бухгалтерського обліку

основних засобів і нематеріальних

активів банків України
Приклади операцій з бухгалтерського обліку

основних засобів і нематеріальних активів

банків України
Приклад 1. Придбання основних засобів за національну валюту
Банк придбав комп'ютер. У документах постачальника
зазначається: відпускна ціна - 1000 грн. витрати на доставку - 10 грн. ------------- До оплати - 1010 грн.
В обліку здійснюватимуться такі проводки: ----------------------------------------------------------------- N | Зміст операції | Кореспонденція рахунків | Сума /п| |----------------------------| (грн.) | | Дебет | Кредит | --+------------------+----------+-----------------+-------------- |Оплата рахунків | |кор. рах. | |постачальника | 3511 |рах. гот. коштів*| 1010 |Оприбуткування | | | |комп'ютера | 4400 | 3511 | 1010 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------- * Далі - кор. рах.
Приклад 2. Придбання основних засобів за іноземну валюту
Банк придбав автомобіль за іноземну валюту: вартість автомобіля - 10000 доларів США офіційний валютний курс на дату передоплати - 1,85 офіційний валютний курс на дату отримання автомобіля - 2,00
В обліку здійснюватимуться такі проводки: ----------------------------------------------------------------- N | Зміст операції | Кореспонденція рахунків | Сума в: /п| |----------------------------+-------------- | | Дебет | Кредит |дол. США|грн. --+------------------+----------+-----------------+--------+----- |Передоплата за | 3800 | 1500 | | |автомобіль | 3511* | 3801 | 10000 |18500 |Погашення | | | | |дебіторської | | | | |заборгованості та | | | | |оприбуткування | | | | |автомобіля | 4400 | 3511 | |18500 ----------------------------------------------------------------- ---------------------- * Дебіторська заборгованість з придбання автомобіля є
немонетарною статтею і відображається за офіційним валютним курсом
на дату сплати авансу.
Приклад 3. Поліпшення основних засобів
Банк поліпшує (добудовує) господарським способом будівлю, яку
він використовує. Витрати на це становлять: вартість будівельних матеріалів - 350000 грн. нарахування заробітної плати робітникам - 100000 грн. нарахування платежів у Фонд соціального трахування та інші фонди - 50000 грн.
В обліку здійснюватимуться такі проводки: ----------------------------------------------------------------- N | Зміст операції | Кореспонденція рахунків | Сума /п| |----------------------------| (грн.) | | Дебет | Кредит | --+--------------------+----------+-----------------+------------ |Видача будівельних | | | |матеріалів під звіт | 3402 | кор. рах. | 350000 |Нарахування | | | |заробітної плати | | 3652, | |робітникам | 4430 | 3653 | 100000 |Нарахування платежів| | | |у Фонд соціального | | | |страхування та інші | | | |фонди | 4430 | 3622 | 50000 |Використання | | | |будівельних | | | |матеріалів | 4430 | 3402 | 350000 |Віднесення витрат за| | | |завершеним | | | |поліпшенням на | | | |збільшення вартості | | | |будівлі | 4400 | 4430 | 500000 -----------------------------------------------------------------
Приклад 4. Поліпшення основних засобів
Банк поліпшує (добудовує) шляхом залучення підрядних
організацій будівлю, яку він використовує. Витрати на це становлять - 300000 грн.
В обліку мають здійснюватися такі проводки: ----------------------------------------------------------------- N | Зміст операції | Кореспонденція рахунків | Сума /п| |----------------------------| (грн.) | | Дебет | Кредит | --+--------------------+----------+-----------------+------------ |Передоплата | 3511 | кор. рах. | 300000 |Прийняті виконані | | | |роботи | 4430 | 3511 | 300000 |Віднесення витрат на| | | |поліпшення будівлі | | | |на збільшення її | | | |вартості | 4400 | 4430 | 300000 -----------------------------------------------------------------
Приклад 5. Облік операцій з отримання основних засобів в
обмін на подібний об'єкт основних засобів
Банк отримує за результатами обміну подібний об'єкт основних
засобів від банку "Комета". Первісна вартість переданого об'єкта - 1500 грн. Нараховано знос - 500 грн. Справедлива вартість переданого об'єкта - 1000 грн.
Відображення операції в обліку банку "Комета": ----------------------------------------------------------------- N | Зміст операції | Кореспонденція рахунків | Сума /п| |----------------------------| (грн.) | | Дебет | Кредит | --+--------------------+----------+-----------------+------------ |Списання з балансу | | | |переданого та | | | |оприбуткування | | | |отриманого об'єкта: | | | |на суму зносу | | | |переданого об'єкта | 4409 | 4400 | 500 |на залишкову і | | | |справедливу вартість| | | |переданого та | | | |первісну вартість | | | |отриманого об'єкта | 4400 | 4400 | 1000 -----------------------------------------------------------------
Приклад 6. Облік операцій з отримання основних засобів в
обмін на подібний об'єкт основних засобів
Банк отримує за результатами обміну подібний об'єкт основних
засобів від банку "Комета". Первісна вартість переданого об'єкта - 1500 грн. Нараховано знос - 500 грн. Справедлива вартість переданого об'єкта - 900 грн.
Відображення операції в обліку банку "Комета": ----------------------------------------------------------------- N | Зміст операції | Кореспонденція рахунків | Сума /п| |----------------------------| (грн.) | | Дебет | Кредит | --+--------------------+----------+-----------------+------------ |Списання з балансу | | | |переданого та | | | |оприбуткування | | | |отриманого об'єкта: | | | |на суму зносу | | | |переданого об'єкта | 4409 | 4400 | 500 |на залишкову | | | |вартість переданого | | | |та первісну вартість| | | |отриманого об'єкта | | | |обміну | 4400 | 4400 | 900 |на різницю між | | | |залишковою та | | | |справедливою | | | |вартістю переданого | | | |об'єкта | 7490 | 4400 | 100 -----------------------------------------------------------------
Приклад 7. Облік операцій з отримання основних засобів в
обмін на неподібний об'єкт основних засобів
Банк отримує за результатами обміну неподібний об'єкт
основних засобів від банку "Комета". Первісна вартість переданого неподібного об'єкта - 1500 грн. Нараховано знос - 500 грн. Справедлива вартість переданого неподібного б'єкта основних засобів - 1000 грн.
Відображення операції в обліку банку "Комета": ----------------------------------------------------------------- N | Зміст операції | Кореспонденція рахунків | Сума /п| |----------------------------| (грн.) | | Дебет | Кредит | --+--------------------+----------+-----------------+------------ |Списання з балансу | | | |переданого та | | | |оприбуткування | | | |отриманого об'єкта: | | | |на суму зносу | | | |переданого об'єкта | 4409 | 4400 | 500 |на залишкову і | | | |справедливу вартість| | | |переданого та | | | |первісну вартість | | | |отриманого об'єкта | | | |обміну | 4400 | 4400 | 1000 -----------------------------------------------------------------
Приклад 8. Облік операцій з отримання основних засобів в
обмін на неподібний об'єкт основних засобів
Банк отримує за результатами обміну неподібний об'єкт
основних засобів від банку "Комета". Первісна вартість переданого об'єкта - 1500 грн. Нараховано знос - 500 грн. Справедлива вартість переданого об'єкта - 900 грн. Банк додатково сплачує - 300 грн.
Відображення операції в обліку банку "Комета": ----------------------------------------------------------------- N | Зміст операції | Кореспонденція рахунків | Сума /п| |----------------------------| (грн.) | | Дебет | Кредит | --+--------------------+----------+-----------------+------------ |Списання з балансу | | | |переданого та | | | |оприбуткування | | | |отриманого об'єкта: | | | |на суму зносу | | | |переданого об'єкта | 4409 | 4400 | 500 |на справедливу | | | |вартість переданого | | | |та первісну | | | |отриманого об'єкта | 4400 | 4400 | 900 |на різницю між | | | |залишковою і | | | |справедливою | | | |вартістю переданого | | | |об'єкта | 7490 | 4400 | 100 |збільшення первісної| | | |вартості отриманого | | | |об'єкта на суму | | | |доплати | 4400 | кор. рах. | 300 -----------------------------------------------------------------
Приклад 9. Облік операцій з отримання основних засобів в
обмін на неподібний об'єкт основних засобів
Банк отримує за результатами обміну неподібний об'єкт
основних засобів від банку "Комета". Первісна вартість переданого об'єкта - 1500 грн. Нараховано знос - 500 грн. Справедлива вартість переданого об'єкта - 900 грн. Банку додатково сплачено - 200 грн.
Відображення операції в обліку банку "Комета": ----------------------------------------------------------------- N | Зміст операції | Кореспонденція рахунків | Сума /п| |----------------------------| (грн.) | | Дебет | Кредит | --+--------------------+----------+-----------------+------------ |Списання з балансу | | | |переданого та | | | |оприбуткування | | | |отриманого об'єкта: | | | |на суму зносу | | | |переданого об'єкта | 4409 | 4400 | 500 |на первісну вартість| | | |отриманого об'єкта | | | |(справедлива | | | |вартість зменшена на| | | |суму отриманих | | | |коштів) | 4400 | 4400 | 700 |на різницю між | | | |залишковою і | | | |справедливою | | | |вартістю переданого | | | |об'єкта | 7490 | 4400 | 100 |на суму отриманої | | | |доплати |кор. рах. | 4400 | 200 -----------------------------------------------------------------
Приклад 10. Облік операцій з переоцінки (дооцінки) основних
засобів
Первісна вартість комп'ютера - 1000 грн. Нараховано знос - 100 грн. Справедлива вартість комп'ютера - 1300 грн.
Розраховуємо індекс переоцінки: справедлива вартість:
залишкова вартість = 1300 : (1000 - 100) = 1300 : 900 = 1,444. Розраховуємо переоцінену первісну вартість: ервісна вартість х індекс переоцінки = 1000 х 1,444 = 1444 грн.

Розраховуємо переоцінену суму зносу: арахована сума зносу х індекс переоцінки = 100 х 1,444 = 144 грн.

Переоцінена залишкова вартість = 1444 - 144 = 1300 грн., що
відповідає справедливій вартості. Різниця між розрахованою переоціненою первісною вартістю і
первісною вартістю: 1444 - 1000 = 444 грн. Банк на суму різниці, що становить 444 грн., здійснює таку
проводку: Дебет рахунку 400 "Основні засоби";

Кредит рахунку 100 "Результати переоцінки основних засобів".

Різниця між розрахованою сумою зносу і нарахованою = 144 -
- 100 = 44 грн. Банк на суму різниці, що становить 44 грн., здійснює таку
проводку: Дебет рахунку 100 "Результати переоцінки основних засобів";

Кредит рахунку 409 "Знос основних засобів".
Приклад 11. Облік операцій з переоцінки основних засобів
Банк придбав автомобіль за 15000 грн. Протягом строку користування автомобіль переоцінювався. Банк реалізував автомобіль за 17000 грн.
Відображення в обліку операцій з придбання та переоцінки
основних засобів (розрахунки умовні): ----------------------------------------------------------------- N | Зміст операції | Кореспонденція рахунків | Сума /п| |----------------------------| (грн.) | | Дебет | Кредит | --+--------------------+----------+-----------------+------------ |Оплата рахунків | | | |постачальника | 3511 | кор. рах. | 15000 |Оприбуткування | | | |автомобіля | 4400 | 3511 | 15000 |Нарахування | | | |амортизації | 7423 | 4409 | 2000 |Відображення | | | |дооцінки на суму | 4400 | 5100 | 1035 |900 грн. | 5100 | 4409 | 135 |Відображення уцінки | 5100 | 4400 | 520 |на суму 450 грн. | 4409 | 5100 | 70 |Відображення уцінки | 5100 | 4400 | 527 |на суму 500 грн. | 7499 | 4400 | 50 | | 4409 | 5100 | 77 |Відображення | 4400 | 6499 | 50 |дооцінки на суму | 4400 | 5100 | 637 |600 грн. | 5100 | 4409 | 87 |Відображення | 4409 | 4400 | 2075 |реалізації | кор. рах.| 4400 | 13550 |автомобіля за ціною | кор. рах.| 6490 | 3450 |17000 грн. | 5100 | 5030 | 550 -----------------------------------------------------------------
Приклад 11а. Відображення в бухгалтерському обліку
переоціненої вартості об'єкта основних засобів, залишкова вартість
якого дорівнювала нулю.
Первісна вартість автомобіля - 61000 грн. Нарахований знос - 61000 грн. Залишкова вартість автомобіля - 0 грн. Справедлива вартість автомобіля - 6000 грн.
Визначаємо переоцінену залишкову вартість автомобіля:
61000 + 6000 - 61000 = 6000 грн.
Банк на суму переоціненої залишкової вартості, що становить
6000 грн., здійснює таку проводку:
Дебет рахунку 4400 "Основні засоби"; Кредит рахунку 5100 "Результати переоцінки основних засобів".
За результатами переоцінки банк має переглянути строк
корисного використання автомобіля і розрахувати річну суму
амортизаційних нарахувань, виходячи із переоціненої залишкової
вартості автомобіля. Додаток 2 доповнено прикладом 11а згідно з Постановою
Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 ) Приклад 12. Нарахування амортизації нематеріальних активів із
застосуванням прямолінійного методу
Банк придбав нематеріальний актив за 17000 грн., строк
корисного використання якого 10 років. 1. Розраховуємо річну суму амортизаційних нарахувань:

17000 : 10 = 1700 грн. 2. Розраховуємо місячну суму амортизаційних нарахувань:

1700 : 12 = 141 грн. 67 коп.
Щомісяця протягом усього строку експлуатації банк
нараховуватиме амортизацію в сумі 141 грн. 67 коп.
Приклад 13. Нарахування амортизації із застосуванням таких
методів: прямолінійного, зменшення залишкової вартості,
прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивного та
виробничого Первісна вартість - 10000 грн. Ліквідаційна вартість - 3000 грн. Вартість, що амортизується - 7000 грн. Визначений строк корисного використання - 5 років Загальний обсяг робіт, який банк передбачає виконати з
використанням автомобіля, - 200000 т/км Фактичний місячний обсяг робіт у першому році використання: 1 місяць - 3000 т/км; 2 місяць - 5000 т/км; 3 місяць - - 4 місяць - 10000 т/км; 5 місяць - 2000 т/км. І так далі.
1. Нарахування амортизації здійснюється із застосуванням
прямолінійного методу. Річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка
амортизується, на очікуваний період використання об'єкта основних
засобів. Обчислюємо річну суму амортизації:

РСА = 7000 : 5 = 1400. Обчислюємо місячну суму амортизації:

МСА = РСА : 12 = 1400 : 12 = 116,67.
2. Нарахування амортизації здійснюється із застосуванням
методу зменшення залишкової вартості. За цим методом річна сума амортизації визначається як добуток
залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної
вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми
амортизації. Річна норма амортизації (у процентах) обчислюється як
різниця між одиницею та результатом кореня степеня кількості років
корисного використання об'єкта та результатом від ділення
ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість.
Обчислюємо річну норму амортизації:

п ________ 5 _____________
РНА = (1 - #ЛВ : ПВ) х 100% = (1 - #3000 : 10000) х 100% = 21%
Цей метод передбачає нарахування амортизації від первісної, а
потім від залишкової вартості, яка розраховується щороку.
Складаємо таблицю амортизаційних нарахувань за роками: ----------------------------------------------------------------- Рік | Залишкова вартість | Річна сума амортизації -------------+--------------------------+------------------------ | 10000 | 2100 | 7900 | 1659 | 6241 | 1310,61 | 4930,39 | 1035,38 | 3895 | 817,95 ----------------------------------------+------------------------ сього нараховано амортизації за 5 років | 6922,94* ----------------------------------------------------------------- -------------------------- * При заокругленні отримуємо 7000 грн., що відповідає
амортизованій вартості автомобіля.
Складаємо таблицю щомісячного нарахування амортизації у
перший рік використання автомобіля (у наступні роки нарахування
амортизації здійснюється аналогічно, виходячи із суми річних
амортизаційних нарахувань): ----------------------------------------------------------------- Місяць | Залишкова вартість |Місячна сума амортизації -------------------+--------------------+------------------------ | 2100 | 175 | 1925 | 175 | 1750 | 175 | 1575 | 175 | 1400 | 175 так далі | | ----------------------------------------+------------------------ сього нараховано амортизації за рік | 2100 -----------------------------------------------------------------
Місячна сума амортизації у перший рік використання становить
175 грн. (МСА = РСА : 12 = 2100 : 12 = 175). Аналогічно розраховується місячна сума амортизації в наступні
роки: 2 рік - 138,25 грн. (1659 : 12 = 138,25); 3 рік - 109,22 грн.;
4 рік - 86,28 грн.; 5 рік - 68,16 грн.
3. Нарахування амортизації здійснюється із застосуванням
методу прискореного зменшення залишкової вартості. За цим методом річна сума амортизації визначається як добуток
залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної
вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми
амортизації, яка обчислюється, виходячи зі строку корисного
використання об'єкта, і подвоюється. Обчислюємо річну норму амортизації:
РНА = 2 х (100% : П) = 2 х (100% : 5) = 40%.
Метод передбачає нарахування амортизації від первісної
вартості на дату початку нарахування амортизації, а потім від
залишкової вартості, яка розраховується щороку. Первісна вартість на час початку нарахування амортизації
становить 10000 грн. Обчислюємо: а) сума амортизації за п'ять років = ПВ - ЛВ = 10000 - 3000 =
= 7000 грн. б) річна сума амортизації першого року нарахувань = 10000 :
: 5 х 2 = 4000 грн. в) річна сума амортизації другого року нарахувань = 6000 : 5 х 2 = 2400 грн.

г) річна сума амортизації третього року нарахувань = 3600 :
: 5 х 2 = 1440 грн. Сума нарахування амортизації за п'ять років становить 7000
грн., за перші два роки уже нараховано 6400 грн. (4000 + 2400),
отже, на третій рік амортизації буде нараховано 600 грн. і
протягом четвертого та п'ятого років амортизація не нараховується. Складаємо таблицю амортизаційних нарахувань за роками із
застосуванням ліквідаційної вартості: ----------------------------------------------------------------- Рік | Залишкова вартість |Річна сума амортизації ----------------+-------------------------+---------------------- | 10000 | 4000 | 6000 | 2400 | 3600 | 600 | 3000 | | 3000 | ------------------------------------------+---------------------- сього нараховано амортизації за 5 років | 7000 -----------------------------------------------------------------
Складаємо таблицю амортизаційних нарахувань за роками без
вирахування ліквідаційної вартості: ----------------------------------------------------------------- Рік | Залишкова вартість |Річна сума амортизації ----------------+-------------------------+---------------------- | 10000 | 4000 | 6000 | 2400 | 3600 | 1440 | 2160 | 864 | 1296 | 518 ------------------------------------------+---------------------- сього нараховано амортизації за 5 років | 9822* ----------------------------------------------------------------- ----------------------- * При заокругленні отримаємо 10000 грн.
Складаємо таблицю щомісячного нарахування амортизації в
перший рік використання автомобіля: ----------------------------------------------------------------- Місяць | Залишкова вартість |Місячна сума амортизації -------------------+--------------------+------------------------ | 4000 | 333,33 | 3666,67 | 333,33 | 3333,34 | 333,33 | 3000,01 | 333,33 | 2666,68 | 333,33 так далі | | ----------------------------------------+------------------------ сього нараховано амортизації за рік | 4000 -----------------------------------------------------------------
4. Нарахування амортизації здійснюється із застосуванням
кумулятивного методу. За цим методом річна сума амортизації визначається як добуток
вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта.
Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років,
що залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта
основних засобів, на суму кількості років його корисного
використання. Кумулятивний коефіцієнт розраховується для кожного року
окремо. Кумулятивний коефіцієнт Кк = Пзал. / Псум., де Пзал. - кількість років, які залишаються до кінця терміну
корисного використання об'єкта амортизації;

Псум. - сума кількості років корисного використання
об'єкта амортизації. Розраховуємо Псум. = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. Розраховуємо Кк за роками: 1 рік - 5/15 2 рік - 4/15 3 рік - 3/15 4 рік - 2/15 5 рік - 1/15 Обчислюємо річну суму амортизації (РСА) відповідно до
розрахованого кумулятивного коефіцієнта (Кк): вартість, що
амортизується х кумулятивний коефіцієнт = 7000 х 5/15 (перший рік)
= 2333,33. Складаємо таблицю амортизаційних нарахувань за роками: ----------------------------------------------------------------- Рік |Вартість, що амортизується|Річна сума амортизації ---------------+--------------------------+---------------------- | 7000 | 2333,33 | 7000 | 1866,67 | 7000 | 1400,00 | 7000 | 933,33 | 7000 | 466,67 ------------------------------------------+---------------------- сього нараховано амортизації за 5 років | 7000,00 -----------------------------------------------------------------
Обчислюємо місячну суму амортизації за роками з урахуванням
річної суми амортизації: 1 рік - 194,44 грн. (2333,33 : 12 = 194,44) 2 рік - 155,55 грн. 3 рік - 116,67 грн. 4 рік - 77,78 грн. 5 рік - 38,89 грн.
5. Нарахування амортизації здійснюється із застосуванням
виробничого методу. За цим методом місячна сума амортизації визначається як
добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та
виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації
обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний
обсяг продукції (робіт, послуг), який банк очікує виробити
(виконати) із використанням об'єкта основних засобів. Обчислюємо виробничу ставку амортизації: ВСА (виробнича ставка амортизації) = АВ (вартість, що
амортизується) : ЗО (загальний обсяг робіт, який банк очікує
виконати з використанням автомобіля) = 7000 грн. : 200000 т/км =
= 0,035. МСА (місячна сума амортизації) = ФМОР (фактичний місячний
обсяг робіт) х ВСА (виробнича ставка амортизації). Складаємо таблицю щомісячного нарахування амортизації у
перший рік використання автомобіля (у наступні роки нарахування
амортизації здійснюється аналогічно, виходячи із фактичного
місячного обсягу робіт): ----------------------------------------------------------------- ісяць | Фактичний місячний | Виробнича ставка | Місячна сума | обсяг робіт | амортизації | амортизації ------+---------------------+-------------------+---------------- | 3000 | 0,035 | 105 | 5000 | 0,035 | 175 | - | 0,035 | - | 10000 | 0,035 | 350 | 2000 | 0,035 | 70 так | | | алі | | | -----------------------------------------------------------------
Приклад 14. Нарахування амортизації
Банк придбав автомобіль за 19000 грн. Строк корисного використання автомобіля - 6 років. Ліквідаційна вартість автомобіля - 1000 грн. Розраховуємо річну суму амортизаційних нарахувань:
(19000 - 1000) : 6 = 3000 грн.
Через два роки експлуатації дійшли висновку, що строк
корисного використання автомобіля зменшився з 6 до 4 років. Розраховуємо нову річну суму амортизації, виходячи із його
залишкової вартості 19000 - 6000 (2 х 3000) = 13000 та
скоригованого строку корисного використання - 4 роки (за два
попередні роки амортизація уже була нарахована):
[(19000 - 1000) - (3000 х 2)] : 2 = 6000 грн.
Приклад 15. Реалізація основних засобів
Банк реалізовує будівлю за ціною - 120000 грн. Первісна вартість будівлі - 150000 грн. Знос - 50000 грн.
Розраховуємо залишкову вартість будівлі:
150000 - 50000 = 100000 грн.
Відображення в обліку операції з реалізації будівлі: ----------------------------------------------------------------- N | Зміст операції |Кореспонденція рахунків| Сума /п| |-----------------------| (грн.) | | Дебет | Кредит | --+---------------------------+-----------+-----------+---------- |Списання будівлі з балансу:| | | |на суму зносу | 4409 | 4400 | 50000 |на залишкову вартість | кор. рах. | 4400 | 100000 |Результат від реалізації | | | |будівлі | кор. рах. | 6490 | 20000 -----------------------------------------------------------------
Приклад 16. Реалізація основних засобів
Банк реалізовує будівлю за ціною - 70000 грн. Первісна вартість будівлі - 150000 грн. Знос - 50000 грн.
Розраховуємо залишкову вартість будівлі:
150000 - 50000 = 100000 грн.
Відображення в обліку операції з реалізації будівлі: ----------------------------------------------------------------- N | Зміст операції |Кореспонденція рахунків| Сума /п| |-----------------------| (грн.) | | Дебет | Кредит | --+---------------------------+-----------+-----------+---------- |Списання будівлі з балансу:| | | |на суму зносу | 4409 | 4400 | 50000 |на часткову суму залишкової| | | |вартості | кор. рах. | 4400 | 70000 |Результат від реалізації | | | |будівлі | 7490 | 4400 | 30000 -----------------------------------------------------------------
Приклад 17. Реалізація основних засобів
Банк реалізовує будівлю за ціною - 100000 грн. Первісна вартість будівлі - 150000 грн. Знос - 50000 грн.
Розраховуємо залишкову вартість будівлі:
150000 - 50000 = 100000 грн.
Відображення в обліку операції з реалізації будівлі: ----------------------------------------------------------------- N | Зміст операції |Кореспонденція рахунків| Сума /п| |-----------------------| (грн.) | | Дебет | Кредит | --+---------------------------+-----------+-----------+---------- |Списання будівлі з балансу:| | | |на суму зносу | 4409 | 4400 | 50000 |на залишкову вартість | кор. рах. | 4400 | 100000 -----------------------------------------------------------------
Приклад 18. Безоплатне передавання основних засобів
Банк "А" безоплатно передає банку "Б" комп'ютер. Первісна вартість комп'ютера - 500 грн. Знос - 100 грн. Справедлива вартість комп'ютера - 300 грн.
Відображення в обліку операції з безоплатного передавання
банком "А" банку "Б" комп'ютера: ----------------------------------------------------------------- N | Зміст операції |Кореспонденція рахунків| Сума /п| |-----------------------| (грн.) | | Дебет | Кредит | --+---------------------------+-----------+-----------+---------- |Списання комп'ютера з | | | |балансу банку "А": | | | |на суму зносу | 4409 | 4400 | 100 |на залишкову вартість | 7490 | 4400 | 400 |Оприбуткування комп'ютера | | | |банком "Б": | | | |на первісну (справедливу) | | | |вартість | 4400 | 6499 | 300 -----------------------------------------------------------------
Приклад 19. Безоплатне передавання основних засобів між
підвідомчими установами банку
Головний банк передає безоплатно підвідомчій установі
комп'ютер. Первісна вартість комп'ютера - 300 грн. Знос - 100 грн. (Умовно справедлива вартість відповідає залишковій вартості
комп'ютера, об'єкт не переоцінювався).
Відображення в обліку безоплатного передавання основних
засобів між підвідомчими установами банку: ----------------------------------------------------------------- N | Зміст операції |Кореспонденція рахунків| Сума /п| |-----------------------| (грн.) | | Дебет | Кредит | --+---------------------------+-----------+-----------+---------- |Списання комп'ютера з | | | |балансу головного банку: | | | |на первісну вартість | 3902 | 4400 | 300 |на суму зносу | 4409 | 3902 | 100 |Оприбуткування комп'ютера | | | |підвідомчою установою: | | | |на первісну вартість | 4400 | 3903 | 300 |на суму зносу | 3903 | 4409 | 100 -----------------------------------------------------------------
Приклад 20. Облік операцій з фінансового лізингу (оренди)
Банк уклав угоду з фінансового лізингу (оренди). За цією
угодою придбано автомобіль, справедлива вартість якого - 50000
грн. Строк лізингу (оренди) - 5 років. Приріст ставки процента - 12% річних сплачується наприкінці
кожного періоду платежу. Лізингоодержувач - банк. Угодою передбачено придбання автомобіля після закінчення
строку лізингу (оренди) (ціна придбання - 0 грн.). Визначений строк корисного використання автомобіля
лізингоодержувачем - 7 років. Мінімальна сума лізингових (орендних) платежів - 50000 грн. Умовно в цьому прикладі періодом вважається рік, а не місяць.
1. Розраховуємо теперішню вартість майбутніх лізингових
(орендних) платежів на 1 гривню:

1 - 1 / [1 + (1 х 12%)]ст.5 1 - 1 / (1 + 0,12)ст.5 --------------------------- = ---------------------- = (1 х 12%) 0,12
1 - (1,12)ст.5 1 - 1 / 1,762342 1 - 0,567427 0,432573 -------------- = ---------------- = ------------ = -------- = 0,12 0,12 0,12 0,12
= 3,605
ст. - степінь
2. Розраховуємо суму теперішньої вартості мінімального
лізингового (орендного) платежу, яку повинен сплачувати
лізингоодержувач наприкінці кожного року (якщо ставка процента
12%):
50000 : 3,605 = 13870 (суму заокруглено)
(або 50000 х 3,605ст.-1 = 13870).
ст.-1 - в степені -1
Кожного року лізингоодержувач сплачуватиме лізингодавцю по
13870 грн.
3. Розраховуємо загальну суму витрат теперішньої вартості
мінімальних лізингових (орендних) платежів:
13870 х 5 (строк лізингу (оренди) = 69350
4. Визначаємо фіксований дохід лізингодавця:
69350 - 50000 = 19350
5. Розраховуємо фінансовий дохід у складі лізингових
(орендних) платежів і складаємо таблицю лізингових (орендних)
платежів ----------------------------------------------------------------- ата |Мінімальна| Фінансовий дохід |Компенсація|Залишок латежу|сума | (грн.) |вартості |заборго- рік) |лізингових| |об'єкта |ваності |(орендних)| |лізингу |лізинго- |платежів | |(оренди) |одержувача |(грн.) | |(грн.) |на кінець | | | |періоду | | | | (грн.) ------+----------+------------------------+-----------+---------- | | | | 50000 | 13870 |50000 х 12 % = 6000 | 7870* | 42130** | 13870 |42130 х 12 % = 5055 | 8815 | 33315 | 13870 |33315 х 12 % = 3998 | 9872 | 23443 | 13870 |23443 х 12 % = 2812*** | 11058 | 12385 | 13870 |12385 х 12 % = 1485*** | 12385 | 0 | 69350 |19350 | 50000 | ----------------------------------------------------------------- Розрахунки: * 13870 - 6000 = 7870 ** 50000 - 7870 = 42130 *** Суму заокруглено.
Облік лізингодавцем операцій з фінансового лізингу (оренди)
(умовно за перший рік лізингу (оренди). ----------------------------------------------------------------- N | Зміст операції |Кореспонденція рахунків| Сума /п| |-----------------------| (грн. і | | Дебет | Кредит | коп.) --+---------------------------+-----------+-----------+---------- |Придбання основних засобів:| | | |передоплата | 3511 | кор. рах. | 50000,00 |оприбуткування | 4400 | 3511 | 50000,00 |Надання в лізинг (оренду) | | | |основних засобів: | | | |списання основних засобів | 7490 | 4400 | 50000,00 |відображення заборгованості| | | |лізингоодержувача | 1525 | 6490 | 50000,00 |Нарахування доходу: | | | |лізингових (орендних) | | | |платежів (основна | | | |заборгованість) | 3578 | 1525 | 7870,00 |фінансового доходу | 1528 | 6018 | 6000,00 |На суму отриманого платежу | | | |від лізингоодержувача: | | | |лізингових (орендних) | | | |платежів | кор. рах. | 3578 | 7870,00 |процентів | кор. рах. | 1528 | 6000,00 -----------------------------------------------------------------
Облік операцій з фінансового лізингу (оренди)
лізингоодержувачем (умовно за перший рік лізингу (оренди). ----------------------------------------------------------------- N | Зміст операції |Кореспонденція рахунків| Сума /п| |-----------------------| (грн. і | | Дебет | Кредит | коп.) --+---------------------------+-----------+-----------+---------- |Отримані основні засоби | 4400* | 3615 | 50000,00 |Нараховано фінансових | | | |витрат | 7028 | 3678 | 6000,00 |Сплачено фінансових | | | |платежів: | | | |на суму вартості об'єкта | | | |лізингу (оренди) | 3615 | кор. рах. | 7870,00 |на суму фінансових витрат | 3678 | кор. рах. | 6000,00 ----------------------------------------------------------------- ------------------------- * Основні засоби, аналітичний рахунок "Фінансовий лізинг
(оренда)".
Протягом строку лізингу (оренди) лізингоодержувач нараховує
амортизацію. Визначена ліквідаційна вартість - 0. Для нарахування
амортизації застосовується прямолінійний метод.

50000 : 7 = 7143 грн. за рік,

7143 : 12 = 595,25 грн. за місяць ----------------------------------------------------------------- N | Зміст операції |Кореспонденція рахунків| Сума /п| |-----------------------| (грн. і | | Дебет | Кредит | коп.) --+---------------------------+-----------+-----------+---------- |На суму нарахованої | | | |амортизації | 7423 | 4409* | 595,25 |Після закінчення строку | | | |лізингу (оренди) | 4400** | 4400****| 50000,00 |Одночасно на суму | | | |нарахованого зносу | 4409* | 4409*** | 35715,00 ----------------------------------------------------------------- ------------------------- * Знос основних засобів, аналітичний рахунок "Фінансовий
лізинг (оренда)". ** Основні засоби, аналітичний рахунок "Власні основні
засоби". *** Знос основних засобів, аналітичний рахунок "Власні
основні засоби". **** Основні засоби, аналітичний рахунок "Фінансовий лізинг
(оренда)".
Приклад 21. Облік операцій з фінансового лізингу (оренди)
Складається графік сплати лізингових (орендних) платежів за
зазначеним прикладом, якщо оплата проводиться на початку кожного
періоду.
Застосовується така формула:
1 + [(1 - (1 : (1 + i)ст.n-1)) : i]
ст.n-1 - в степені n-1
1 + [(1 - (1 : (1 + 12%)ст.5-1)) + 12%] =

= 1 + [(1 - (1 : (1 + 0,12)ст.4)) : 0,12] =

= 1 + [(1 - (1 : 1,573519) : 0,12] = 4,037
1. Розраховується сума мінімального лізингового (орендного)
платежу (за рік):
50000 : 4,037 = 12385 грн.
2. Розраховується загальна сума мінімальних лізингових
(орендних) платежів:
12385 х 5 = 61925 грн.
3. Розраховується сума фінансових доходів (витрат) для
лізингодавця (лізингоодержувача):
61925 - 50000 = 11925 грн.
4. Розрахунок фінансових доходів (витрат) у складі лізингових
(орендних) платежів: ----------------------------------------------------------------- ата |Мінімальна| Фінансовий дохід |Компенсація|Залишок латежу|сума | (витрати) |вартості |заборго- рік) |лізингових| (грн.) |об'єкта |ваності |(орендних)| |лізингу |лізинго- |платежів | |(оренди) |одержувача |(грн.) | |(грн.) |на початок | | | |періоду | | | | (грн.) ------+----------+------------------------+-----------+---------- | | | | 50000 | 12385 | | 12385 | 37615 | 12385 |37615 х 12% = 4515* | 7870 | 29745 | 12385 |29745 х 12% = 3570 | 8815 | 20930 | 12385 |20930 х 12% = 2512 | 9873 | 11057 | 12385 |11057 х 12% = 1328* | 11057 | 0 | 61925 |11925 | 50000 | ----------------------------------------------------------------- ---------------------- * Суму заокруглено.
Приклад 22. Облік операцій з оперативного лізингу (оренди)
Лізингоодержувач уклав угоду з оперативного лізингу (оренди)
будинку на 3 роки. Вартість будівлі - 65433 грн. Строк корисного використання - 20 років. Визначена ліквідаційна вартість - 5000 грн. Вартість будівлі, що зазначена в угоді - 72000 грн. Щорічна лізингова (орендна) плата - 24000 грн.
Лізингодавець застосовує прямолінійний метод нарахування
амортизації.
Умовами угоди передбачено, що лізингоодержувач здійснює
поліпшення будинку, отриманого в лізинг (оренду). Лізингодавець
затрати не враховує. Щомісячна плата становить:
24000 : 12 = 2000
Річна сума амортизаційних нарахувань становить:
(65433 - 5000) : 20 = 3021,65
Щомісячна сума амортизаційних нарахувань становить:
3021,65 : 12 = 251,80
------------------------------------------------------------------ N | Зміст операції |Кореспонденція рахунків| Сума /п| |-----------------------| (грн. і | | Дебет | Кредит | коп.) --+---------------------------+-----------+-----------+---------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 --+---------------------------+-----------+-----------+---------- |На суму переданої в лізинг | | | |(оренду) будівлі | 4400* | 4400** | 65433,00 |На суму нарахованої | | | |амортизації за місяць | 7423 | 4409*** | 251,80 |На суму нарахованих | | | |лізингових (орендних) | | | |платежів | 3578 | 6395 | 2000,00 |На суму отриманих | | | |лізингових (орендних) | | | |платежів | кор. рах. | 3578 | 2000,00 |Після закінчення строку | | | |лізингу (оренди): | | | |на суму поверненої з | | | |лізингу (оренди) будівлі | 4400** | 4400* | 65433,00 |на суму нарахованого зносу | 4409*** | 4409****| 9064,95 ----------------------------------------------------------------- -------------------------- * Основні засоби, аналітичний рахунок "Оперативний лізинг
(оренда)". ** Основні засоби, аналітичний рахунок "Власні основні
засоби". *** Знос основних засобів, аналітичний рахунок "Оперативний
лізинг (оренда)". **** Знос основних засобів, аналітичний рахунок "Власні
основні засоби".
Проводки, які здійснює лізингоодержувач: ----------------------------------------------------------------- N | Зміст операції |Кореспонденція рахунків| Сума /п| |-----------------------| (грн.) | | Дебет | Кредит | --+---------------------------+-----------+-----------+---------- |На суму отриманого в лізинг| | | |(оренду) майна | 9840 | 991 | 72000 |На суму нарахованої | | | |лізингової (орендної) плати| 7395 | 3678 | 2000 |На суму сплати нарахованої | | | |щомісячної лізингової | | | |(орендної) плати | 3678 | кор. рах.| 2000 -----------------------------------------------------------------
Через 1 рік лізингоодержувач здійснив поліпшення будівлі -
добудував гараж вартістю 9000 грн. За умовами угоди всі витрати, пов'язані із поліпшенням, несе
лізингоодержувач. У зв'язку з цим лізингова (орендна) плата
лізингодавцем не переглядається. Витрати, понесені лізингоодержувачем через таку добудову,
відображаються лізингоодержувачем як капітальні інвестиції у
створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів. Лізингоодержувач визначив строк корисного використання
гаража, що становить 10 років. Визначена ліквідаційна вартість
гаража - 500 грн. Оскільки строк корисного використання більший,
ніж решта строку лізингу (оренди), то витрати будуть розподілені
на 2 роки. ----------------------------------------------------------------- N | Зміст операції |Кореспонденція рахунків| Сума /п| |-----------------------| (грн. і | | Дебет | Кредит | коп.) --+---------------------------+-----------+-----------+---------- |Передоплата робіт | 3511 | кор. рах. | 9000,00 |Прийняті виконані роботи | 4530 | 3511 | 9000,00 |На суму завершеної добудови| 4500* | 4530 | 9000,00 |Щорічна сума амортизаційних| | | |нарахувань: | | | |(9000 - 500) : 2 = 4250 | | | |Щомісячна сума: | | | |4250 : 12 = 354,17 | | | |На суму амортизації | | | |добудови (за кожний місяць)| 7423 | 4509 | 354,17 |Після закінчення строку | | | |лізингу (оренди) | 991 | 9840 | 72000,00 ----------------------------------------------------------------- --------------------- * Інші необоротні матеріальні активи, аналітичний рахунок
"Інші необоротні матеріальні активи".
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 122 ( z0273-03 ) від 19.03.2003 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: