open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 13 грудня 2000 р. N 1819

Київ
Питання Державної інспекції з контролю за цінами
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1197 ( 1197-2005-п ) від 15.12.2005

N 297 ( 297-2007-п ) від 27.02.2007 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Державну інспекцію з контролю за
цінами (додається).
2. Центральним органам виконавчої влади, уповноваженим
регулювати ціни і тарифи на окремі види продукції, товарів і
послуг, надавати Державній інспекції з контролю за цінами один
примірник нормативно-правових актів з питань ціноутворення
протягом п'яти днів з дня набрання ними чинності. Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади,
уповноваженим регулювати ціни і тарифи на окремі види продукції,
товарів і послуг, у зазначений термін надавати відповідним
державним інспекціям з контролю за цінами по одному примірнику
прийнятих ними нормативно-правових актів з питань регулювання цін
і тарифів.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 9 грудня 1991 р. N 353 ( 353-91-п ) "Питання
Державної інспекції України по контролю за цінами" (ЗП України,
1992 р., N 1, ст. 6).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 2000 р. N 1819
ПОЛОЖЕННЯ

про Державну інспекцію з контролю за цінами

1. Державна інспекція з контролю за цінами (далі -
Держцінінспекція) є урядовим органом державного управління, який
діє у складі Мінекономіки і підпорядковується йому.
2. Держцінінспекція у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а також цим
Положенням.
У межах своєї компетенції Держцінінспекція організує
виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за
їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо
його вдосконалення та вносить їх на розгляд Міністру економіки.
3. Основними завданнями Держцінінспекції є організація та
здійснення контрольно-наглядових функцій з питань додержання
центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, підприємствами, установами
та організаціями вимог щодо формування, встановлення та
застосування цін і тарифів.
4. Держцінінспекція відповідно до покладених на неї завдань:
проводить моніторинг цін і тарифів на товари і послуги
споживчого ринку, узагальнює його результати, готує пропозиції
щодо вжиття заходів до стабілізації цінової ситуації;
у межах своєї компетенції здійснює перевірки додержання
порядку формування, встановлення і застосування цін і тарифів, а
також їх економічного обґрунтування;
надає органам виконавчої влади, підприємствам, установам та
організаціям усіх форм власності методичну допомогу і рекомендації
з питань додержання порядку формування, встановлення і
застосування цін;
у межах своєї компетенції вносить пропозиції щодо скасування
прийнятих органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим і органами місцевого самоврядування рішень з
питань формування, встановлення та застосування цін і тарифів, що
суперечать законодавству;
надає за результатами перевірок органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій обов'язкові для виконання
приписи щодо усунення порушень порядку формування, встановлення та
застосування цін і тарифів;
бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів
з питань контролю за цінами, а також методичних рекомендацій та
роз'яснень щодо порядку їх застосування;
вживає відповідно до законодавства заходів за порушення
підприємствами, установами та організаціями порядку формування,
встановлення і застосування цін і тарифів, а також невиконання
вимог органів державного контролю за цінами;
розробляє плани та організує роботу своїх територіальних
органів, надає їм методичну та практичну допомогу, контролює їх
діяльність, вживає заходів до усунення виявлених недоліків і
порушень, а також підвищення ефективності здійснення цього
контролю;
здійснює заходи щодо професійної підготовки та перепідготовки
кадрів;
вносить відповідним органам, уповноваженим вирішувати питання
ціноутворення, пропозиції щодо вдосконалення порядку формування,
встановлення та застосування цін і тарифів;
здійснює заходи щодо створення інформаційних систем і
комп'ютеризації робіт у центральному апараті Держцінінспекції та
її територіальних органах;
у межах своєї компетенції забезпечує реалізацію державної
політики щодо державної таємниці та контроль за її збереженням;
організовує роботу з надання висновків щодо розрахунків
економічно обґрунтованих планованих витрат, пов'язаних з
виробництвом, транспортуванням, постачанням теплової енергії,
наданням послуг з централізованого водопостачання та
водовідведення, централізованого опалення і постачання гарячої
води, вивезення побутових відходів та технічного обслуговування
ліфтів. { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 297
( 297-2007-п ) від 27.02.2007 }
5. Держцінінспекція має право:
1) проводити в органах виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, підприємствах, установах та
організаціях незалежно від форми власності перевірки
бухгалтерських документів, книг, звітів, калькуляцій та інших
документів, пов'язаних з формуванням, встановленням і
застосуванням цін і тарифів;
2) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, підприємств,
установ та організацій матеріали та інформацію, необхідну для
виконання покладених на неї завдань;
3) обстежувати в установленому порядку виробничі, складські,
торговельні та інші приміщення підприємств, установ та
організацій, що використовуються для виготовлення, зберігання й
реалізації товарів і сировини, організації та надання послуг;
4) у межах своєї компетенції вимагати від керівників та інших
посадових осіб органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій, які перевіряються, усунення виявлених порушень
порядку формування, встановлення і застосування цін і тарифів;
5) приймати рішення про вилучення до відповідного бюджету сум
всієї необґрунтовано одержаної підприємством, установою,
організацією виручки у результаті порушення державної дисципліни
цін та штрафу у двократному її розмірі, а також звертатись з
позовами до судів про стягнення з підприємств, установ та
організацій зазначених сум у разі невиконання ними рішень
державних інспекцій з контролю за цінами;
6) відповідно до вимог законодавства розглядати справи про
адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку
формування, встановлення і застосування цін і тарифів, а також
невиконанням вимог органів державного контролю за цінами;
7) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, а також
підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх
керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;
8) скасовувати рішення своїх територіальних органів, а також
винесені ними постанови про накладення адміністративних стягнень.
6. Начальники державних інспекцій з контролю за цінами та їх
заступники від імені органів державного контролю за цінами
приймають рішення про вилучення до відповідного бюджету сум всієї
необґрунтовано одержаної підприємством, установою, організацією
виручки у результаті порушення державної дисципліни цін та штрафу
у двократному її розмірі, а також розглядають справи про
адміністративні правопорушення і накладають адміністративні
стягнення;
Уповноважені посадові особи органів державного контролю за
цінами у разі виявлення на підприємствах, в установах та
організаціях фактів порушень порядку формування, встановлення і
застосування цін і тарифів, а також невиконання вимог органів
державного контролю за цінами крім актів перевірок складають
протоколи про адміністративні правопорушення і надсилають їх
відповідній державній інспекції з контролю за цінами для розгляду.
7. Держцінінспекція видає накази організаційно-розпорядчого
характеру.
8. Держцінінспекцію очолює начальник, який призначається на
посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за
поданням Міністра економіки.
Начальник Держцінінспекції є членом колегії Мінекономіки.
9. Начальник Держцінінспекції має трьох заступників, у тому
числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються
з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра
економіки, погодженим з начальником Держцінінспекції.
Розподіл обов'язків між заступниками здійснює начальник
Держцінінспекції.
10. Начальник Держцінінспекції:
здійснює керівництво діяльністю Держцінінспекції, несе
персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і
Міністром економіки за виконання покладених на Держцінінспекцію
завдань;
призначає на посади та звільняє з посад керівників
структурних підрозділів та інших працівників Держцінінспекції,
крім заступників начальника Держцінінспекції;
визначає ступінь відповідальності заступників начальника
Держцінінспекції та керівників структурних підрозділів
Держцінінспекції;
притягає до дисциплінарної відповідальності керівників
структурних підрозділів та інших працівників Держцінінспекції,
крім заступників начальника Держцінінспекції;
підписує видані у межах компетенції Держцінінспекції накази,
організовує перевірку їх виконання;
затверджує положення про структурні підрозділи
Держцінінспекції;
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим
Положенням.
11. Держцінінспекція має територіальні органи - державні
інспекції з контролю за цінами в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, які становлять єдину
систему органів державного контролю за цінами і мають права,
передбачені пунктами 5, 6 цього Положення. Керівники
територіальних органів призначаються на посаду та звільняються з
посади Міністром економіки. Положення про зазначені органи
затверджує начальник Держцінінспекції. ( Абзац перший пункту 11 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1197 ( 1197-2005-п )
від 15.12.2005 )
Чисельність працівників, структуру, штатний розпис, кошторис
доходів та видатків територіальних органів затверджує начальник
Держцінінспекції у межах асигнувань, передбачених на їх утримання.
12. Для узгодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Держцінінспекції, обговорення найважливіших напрямів
її діяльності в Держцінінспекції утворюється колегія у складі
начальника Держцінінспекції (голова колегії), його заступників та
керівників структурних підрозділів Держцінінспекції.
Персональний склад колегії затверджується Міністром
економіки.
Рішення колегії проводяться у життя наказами
Держцінінспекції.
13. Граничну чисельність працівників і структуру
Держцінінспекції затверджує Міністр економіки в межах граничної
чисельності працівників Мінекономіки, затвердженої Кабінетом
Міністрів України.
14. Штатний розпис, кошторис доходів і видатків
Держцінінспекції затверджує начальник Держцінінспекції за
погодженням з Міністром економіки та Мінфіном.
15. Держцінінспекція утримується за рахунок державного
бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінекономіки.
16. Умови оплати праці працівників Держцінінспекції
визначаються Кабінетом Міністрів України.
17. Держцінінспекція та її територіальні органи є юридичними
особами, мають самостійні баланси, реєстраційні рахунки в
установах Державного казначейства, печатки із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: