open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 13 грудня 2000 р. N 1826

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 372 ( 372-2004-п ) від 24.03.2004 )
Про затвердження Порядку фінансування та виплати різниці між сумою пенсії, призначеної науковим (науково-педагогічним)

працівникам державних бюджетних установ і організацій,

науковим (науково-педагогічним) працівникам державних

небюджетних підприємств і організацій згідно із Законом

України "Про наукову і науково-технічну діяльність", та
сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих

актів, на яку мають право зазначені особи

Відповідно до частини шостої статті 24 Закону України "Про
наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок фінансування та виплати різниці між
сумою пенсії, призначеної науковим (науково-педагогічним)
працівникам державних бюджетних установ і організацій, науковим
(науково-педагогічним) працівникам державних небюджетних
підприємств і організацій згідно із Законом України "Про наукову і
науково-технічну діяльність", та сумою пенсії, обчисленою
відповідно до інших законодавчих актів, на яку мають право
зазначені особи (додається).
2. Міністерству фінансів передбачати у проектах Державного
бюджету України видатки на виплату науковим (науково-педагогічним)
працівникам бюджетних установ і організацій пенсій, сума яких
становить різницю між сумою пенсій, призначених згідно із Законом
України "Про наукову і науково-технічну діяльність", та сумою
пенсій, обчисленою зазначеним категоріям пенсіонерів відповідно до
інших законодавчих актів.
3. Пенсійному фонду давати роз'яснення щодо застосування
Порядку, затвердженого цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 грудня 2000 р. N 1826
ПОРЯДОК
фінансування та виплати різниці між сумою пенсії, призначеної
науковим (науково-педагогічним) працівникам державних бюджетних

установ і організацій, науковим (науково-педагогічним)
працівникам державних небюджетних підприємств і організацій
згідно із Законом України "Про наукову і науково-технічну
діяльність", та сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших

законодавчих актів, на яку мають право зазначені особи

1. Цей Порядок регулює питання фінансування та виплати
різниці між сумою пенсії, призначеної науковим
(науково-педагогічним) працівникам державних бюджетних установ і
організацій, науковим (науково-педагогічним) працівникам державних
небюджетних підприємств і організацій згідно із Законом України
"Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 2-3, ст. 20; 2000 р., N 28,
ст. 223), та сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших
законодавчих актів, на яку мають право зазначені особи (далі -
різниця у розмірі пенсії).
2. Фінансування витрат на виплату різниці у розмірі пенсії
працівникам державних бюджетних установ і організацій здійснюється
за рахунок коштів державного бюджету, що передаються до Пенсійного
фонду на фінансування пенсій, призначених за різними пенсійними
програмами.
3. Фінансування витрат на виплату різниці у розмірі пенсії
працівникам державних небюджетних підприємств і організацій
здійснюється за рахунок коштів цих підприємств і організацій, які
сплачують Пенсійному фонду кошти на виплату зазначеної різниці.
4. Виплата різниці у розмірі пенсії працівникам державних
бюджетних установ і організацій, науковим (науково-педагогічним)
працівникам державних небюджетних підприємств і організацій
здійснюється за окремими відомостями, які складаються органами, що
призначають пенсії.
5. Фінансування витрат на виплату різниці у розмірі пенсій
особам, які мають стаж роботи на декількох наукових підприємствах,
установах і організаціях, здійснюється за рахунок коштів цих
підприємств, установ і організацій пропорційно зарахованому стажу
роботи.
Приклад:
Громадянину для призначення пенсії як науковому
(науково-педагогічному) працівнику потрібно мати стаж наукової
роботи 20 років. Фактично він має стаж роботи на підприємстві, в
установі і організації 30 років, з яких:
на підприємстві N 1 - 15 років,
в установі N 2 - 6 років,
в організації N 3 - 9 років.
Для визначення частки плати враховується стаж на зазначених
підприємстві, в установі і організації:
на підприємстві N 1 - 50 відсотків,
в установі N 2 - 20 відсотків,
в організації N 3 - 30 відсотків. --------------------------------- Усього 100 відсотків.
Якщо працівникові до стажу наукової (науково-педагогічної)
роботи включено стаж роботи на державній службі, то відповідна
частина різниці в розмірі пенсії фінансується за рахунок
державного бюджету.
6. У разі ліквідації або зміни власника підприємства,
установи, організації фінансування різниці у розмірі пенсії
здійснюється за рахунок коштів їх правонаступників. У разі
відсутності правонаступника органи Пенсійного фонду подають
відповідному органу, що призначає пенсії, пропозиції щодо виплати
пенсіонеру пенсії, яка фінансується за рахунок коштів Пенсійного
фонду. Виплата пенсії у цьому разі провадиться за окремою
відомістю.
7. Розмір витрат на виплату різниці у розмірі пенсії в
розрахунку на рік визначають органи, що призначають пенсії, і
щороку до 10 січня поточного року та протягом 10 днів після
призначення пенсій згідно із Законом України "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) повідомляють відповідні
органи Пенсійного фонду (додаток 1).
8. Розмір витрат на виплату різниці у розмірі пенсії, що
підлягають фінансуванню за рахунок державних небюджетних
підприємств і організацій, визначається в розрахунку на рік
органами Пенсійного фонду до 20 січня поточного року та протягом
10 днів після призначення пенсій згідно із Законом України "Про
наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), про що
надсилається повідомлення відповідному підприємству, організації
(додаток 2).
Державні небюджетні підприємства і організації щомісяця до 25
числа вносять до Пенсійного фонду кошти для виплати різниці у
розмірі пенсії, призначеної в минулих та поточному роках.
Суми, що підлягають сплаті, обчислюються підприємством,
організацією самостійно в розмірі, що відповідає місячному розміру
витрат на виплату різниці у розмірі пенсії.
9. У разі зміни розміру пенсії або виникнення обставин, які
впливають на розмір витрат, зазначених у пункті 7 цього Порядку
(смерть пенсіонера, зміна місця проживання тощо), органи, що
призначають пенсії, повідомляють про це органи Пенсійного фонду в
10-денний термін з дня виникнення таких обставин. Органи
Пенсійного фонду на підставі зазначених даних повідомляють про це
відповідні підприємства, організації в місячний термін з моменту
виникнення таких обставин.
10. У разі призначення пенсій пенсіонерам, які мають стаж
роботи не за місцем призначення пенсії, орган Пенсійного фонду за
місцем призначення пенсії надсилає повідомлення підприємствам і
організаціям, зазначеним у пункті 8 цього Порядку, у двох
примірниках через орган Пенсійного фонду за місцезнаходженням цих
підприємств, організацій.
11. Витрати на виплату різниці у розмірі пенсії науковим
(науково-педагогічним) працівникам державних небюджетних
підприємств і організацій відображаються у звіті про нарахування
збору на обов'язкове державне пенсійне страхування й інших
надходжень та витрачання коштів Пенсійного фонду за формою 4-ПФ.

Додаток 1

до Порядку
Зразок
ПОВІДОМЛЕННЯ

про суму витрат на виплату пенсій, що становлять різницю

між сумою пенсій, призначених згідно із Законом України

"Про наукову і науково-технічну діяльність", і сумою

пенсій, обчисленою відповідно до інших законодавчих

актів, на 200_ рік
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- о-|Прізвище, |Рік |Номер |Адре-|Загальна |Розмір |Різниця |Стаж (роки роботи для призначення ер|ім'я, по |призна- |особо- |са |сума пен- |пенсії, що|між су- |пенсії як науковому працівнику) /п|батькові |чення |вого | |сії, приз-|обчислена |мою пен- |у розрізі підприємств |особи, якій|пенсії та|рахунка| |наченої |і фінан- |сії, при-|------------------------------------- |призначено |необхід- |пенсіо-| |згідно із |сується |значеної |всьо-|в тому числі: |пенсію |ний стаж |нера | |Законом |відповідно|як науко-|го |------------------------------- |згідно із |наукової | | |України |до інших |вому пра-| |державні підпри- |державні |Законом |роботи | | |"Про |законодав-|цівнику, | |ємства, установи,|небюджетні |України | | | |наукову і |чих актів |та сумою | |організації, що |підприємства, |"Про | | | |науково- | |пенсії, | |фінансуються з |установи, |наукову і | | | |технічну | |обчисле- | |державного |організації |науково- | | | |діяль- | |ною на | |бюджету | |технічну | | | |ність" | |загальних| |-----------------+------------- |діяльність"| | | | | |підставах| | назва | стаж | назва | стаж | | | | | | | | | | | | --+-----------+---------+-------+-----+----------+----------+---------+-----+--------+--------+-------+----- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник органу, що призначає пенсії ________ _______________

(підпис) (розшифрування)
Головний бухгалтер ________ _______________

(підпис) (розшифрування)
М.П.
Додаток 2

до Порядку
Зразок
ПОВІДОМЛЕННЯ _____________________________________________

(назва підприємства, установи, організації)
про суму витрат на виплату пенсій, що становлять різницю між

сумою пенсій, призначених згідно із Законом України "Про

наукову і науково-технічну діяльність", і сумою пенсій,

обчисленою відповідно до інших законодавчих актів,

на ____________ 200_ року
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- о-|Прізвище, |Рік |Стаж |Стаж |Загальна |Розмір |Різниця між |Частка плати |Сума плати даного ер|ім'я, по |приз-|науко-|наукової |сума пенсії,|пенсії, що|сумою пенсії,|зазначеного |підприємства, /п|батькові |наче-|вої |роботи на|призначеної |обчислена |призначеної |підприємства,|установи, |особи, якій |ння |роботи|даному |згідно із |і фінан- |як науковому |установи, |організації |призначено |пен- | |підприєм-|Законом |сується |працівнику, |організації, |Пенсійному |пенсію згідно|сії | |стві, в |України "Про|відповідно|та сумою |відсотків |фонду, гривень |із Законом | | |установі,|наукову і |до інших |пенсії, | | |України "Про | | |організа-|науково- |законодав-|обчисленою |графа 5 х 100|графа 8 х графа 9 |наукову і | | |ції |технічну |чих актів |на загальних |-------------|----------------- |науково- | | | |діяльність" | |підставах | графа 4 | 100 |технічну | | | | | | | | |діяльність" | | | | | | | | --+-------------+-----+------+---------+------------+----------+-------------+-------------+----------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник органу Пенсійного фонду ________ _______________

(підпис) (розшифрування)
Головний бухгалтер ________ _______________

(підпис) (розшифрування)
М.П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: