open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 703 від 14.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 січня 2001 р.

за N 10/5201
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства інфраструктури

N 27 ( z0240-14 ) від 17.01.2014 }
Про затвердження Правил сертифікації виробництва

авіаційної техніки (розділи F, G частини 21

Авіаційних правил України "Процедури

сертифікації авіаційної техніки")
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами

Міністерства інфраструктури

N 343 ( z1108-11 ) від 05.09.2011

N 27 ( z0240-14 ) від 17.01.2014 }

Згідно зі статтею 7 Повітряного кодексу України ( 3167-12 )
та постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.97 N 1095
( 1095-97-п ) "Про сертифікацію авіаційної техніки та її
компонентів", з метою вдосконалення національної системи
сертифікації авіаційної техніки та приведення її у відповідність
із міжнародними стандартами Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила сертифікації виробництва авіаційної
техніки (розділи F, G частини 21 Авіаційних правил України
"Процедури сертифікації авіаційної техніки") - додаються.
2. Державному департаменту авіаційного транспорту
(Шкатюк А.Г.): 2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України в установленому порядку. 2.2. Довести зазначені Авіаційні правила до відома
структурних підрозділів Державного департаменту авіаційного
транспорту, підприємств, організацій, установ, що виконують
розробку, виробництво, модифікацію, експлуатацію, технічне
обслуговування та ремонт зразків авіаційної техніки.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Демиденка А.Ф.
Міністр Л.М.Костюченко
Погоджено
Заступник Голови Державного комітету
промислової політики України В.П.Казаков
Затверджено

Наказ Міністерства

транспорту України

14.12.2000 N 703
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 січня 2001 р.

за N 10/5201
Правила сертифікації виробництва

авіаційної техніки
Авіаційні правила України

Частина 21

Процедури сертифікації авіаційної техніки

Розділи F,G
{ У тексті Правил слова "Державний департамент авіаційного

транспорту України" та "Укравіатранс" у всіх відмінках

замінено словами "Державна авіаційна служба України" та

"Державіаслужба України" у відповідних відмінках

згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 343

( z1108-11 ) від 05.09.2011 }

1. Загальні положення 1.1. Правила сертифікації виробництва авіаційної техніки
(далі - Правила), розроблені згідно зі статтями 5, 7 Повітряного
кодексу України ( 3167-12 ), поширюються та є обов'язковими для
виконання всіма юридичними та фізичними особами незалежно від форм
власності та підпорядкування, які зареєстровані в Україні і
здійснюють виготовлення авіаційної техніки. 1.2. Правила встановлюють обов'язкові процедури та вимоги до
виробництва цивільних повітряних суден (далі - ПС) та їх
компонентів, порядок установлення виробничих можливостей
виготовлення авіаційної техніки (далі - АТ) виробником та
процедури сертифікації виробництва серійної АТ. Правила обов'язкові для виробників, які: подали заявку на дозвіл щодо виготовлення серійних виробів АТ
за наявності тільки Сертифіката типу або Свідоцтва про
придатність, відповідно до розділу F цих Правил, або подали заявку на одержання Сертифіката схвалення виробництва
серійної АТ відповідно до типової конструкції (далі - Сертифікат)
або Свідоцтва про схвалення виробництва комплектувальних виробів
категорії А (далі - Свідоцтво), згідно з розділом G цих Правил. 1.3. Правила враховують чинні міжнародні правила сертифікації
виробництва АТ (додаток 1): Федеральні авіаційні правила США (FAR). Процедури
сертифікації виробів та їх частин ( FAR-21), розділи F, G; Єдині Західноєвропейські норми льотної придатності (JAR).
Процедури сертифікації повітряних суден, складових виробів і
частин ( JAR-21 ), розділи F, G; Авіаційні правила, що розроблені Міждержавним авіаційним
комітетом "Авиационные правила АП, часть 21, разделы F, G. Правила
сертификации производства воздушных судов, двигателей и воздушных
винтов"; Директивний лист Міждержавного авіаційного комітету
"Директивное письмо N ДП-1-98 от 10.01.98. Сертификация
производства комплектующих изделий".
1.4. Нормативні посилання Під час розробки цих Правил використовувались такі
нормативно-правові акти: Повітряний кодекс України ( 3167-12 ); Положення про державний спеціалізований фонд фінансування
загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь
України у міжнародних авіаційних організаціях, затверджене
постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.93 N 819
( 819-93-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від
16.06.98 N 889) ( 889-98-п ); Правила видачі сертифікатів льотної придатності цивільних
повітряних суден України, затверджені наказом Міністерства
транспорту України від 07.09.99 N 435 ( z0638-99 ), зареєстровані
в Міністерстві юстиції України 22.09.99 за N 638/3931; ГОСТ 27692-88 "Документация эксплуатационная на авиационную
технику. Построение, изложение, оформление и содержание
формуляров". ГОСТ 27693-88 "Документация эксплуатационная на авиационную
технику. Построение, изложение, оформление и содержание паспортов
и этикеток".
1.5. Терміни та визначення У цих Правилах терміни мають такі значення: Авіаційна техніка - ПС та його компоненти. Випробування - технічна операція, яка складається з
установлення однієї чи декількох характеристик продукції, процесу
чи послуги відповідно до встановленої процедури. Виріб - одиниця продукції, кількість якої обчислюють у
штуках та яка призначена для виконання певної функції. Виробник - підприємство або інша юридична особа, що здійснює
виробництво АТ. Виробництво авіаційної техніки - сукупність організованих у
систему виробничих процесів створення з предметів праці за
допомогою засобів праці АТ. Відповідність - дотримання всіх установлених вимог до
продукції, процесу чи послуги. Доказова документація - документація, що містить об'єктивні
докази відповідності встановленим вимогам. Документ відповідності - формуляр або паспорт, який
оформлюється виробником згідно з ГОСТ 27692-88 та ГОСТ 27693-88 на
кожний виготовлений екземпляр АТ, засвідчує відповідність
екземпляра АТ вимогам діючої технічної документації та придатність
до експлуатації. Заявник - юридична або фізична особа, яка подала заявку в
Державіаслужбу України на отримання Схвального листа на
виготовлення АТ або отримання (продовження строку дії) Сертифіката
схвалення виробництва АТ, або зміни в додаток до Сертифіката або
Свідоцтва. Зразок АТ - тип ПС, маршового двигуна, повітряного гвинта та
допоміжного двигуна. Керівництво з якості - документ, що викладає політику в
галузі якості та описує систему якості організації. Кінцевий виріб - АТ, яка виготовлена та поставлена виробником
замовнику відповідно до технічних умов та договору. Комплектувальний виріб (далі - КВ) - компонент зразка АТ, що
володіє конструктивною цілісністю, не піддається ніяким змінам у
процесі виготовлення виробів, у яких його застосовують, та
виготовлений на іншому підприємстві за самостійним комплектом
конструкторської документації. Комплектувальний виріб категорії А - КВ, порушення
працездатності якого істотно впливає на льотну придатність зразка
АТ, перелік яких установлює розробник кінцевого виробу. Компонент ПС - виріб АТ, що відзначається конструктивною
цілісністю та входить до складу ПС. Льотна придатність - характеристика зразка АТ, яка
забезпечується реалізацією норм льотної придатності в його
конструкції та льотно-технічних характеристиках. Незалежна інспекція - інспекція, що здійснює контрольні
функції у розробника та виробника, уповноважена Державіаслужбою
України і в межах своєї компетенції приймає рішення, незалежно від
рішень та поглядів організацій та підприємств, які вона контролює. Об'єктивний доказ - інформація, відповідно до якої може бути
встановлено, що вона правдива, грунтується на фактах та
результатах, одержаних шляхом спостережень, вимірювань,
випробувань або іншим чином. Постачальник - організація, що надає продукцію споживачеві. Розробник - організація, підприємство або інша юридична
особа, що здійснює розробку АТ. Свідоцтво про придатність КВ категорії А - документ, що
видається Державіаслужбою України розробнику КВ та засвідчує, що
цей тип КВ пройшов кваліфікаційні випробування та відповідає
вимогам кваліфікаційного базису. Свідоцтво про схвалення виробництва КВ категорії А -
документ, що видається Державіаслужбою України та свідчить про
відповідність виробництва організації вимогам цих Правил. Сертифікат схвалення виробництва АТ - документ, що видається
Державіаслужбою України та свідчить про відповідність виробництва
організації вимогам цих Правил. Сертифікат типу - документ, що видається Державіаслужбою
України та засвідчує відповідність зразка АТ вимогам
сертифікаційного базису. Сертифікація виробництва - процедури встановлення
відповідності виробництва у виробника вимогам Авіаційних правил, а
саме його здатності виготовляти кожен серійний виріб таким, що
відповідає типовій конструкції та перебуває в стані, що забезпечує
безпечну експлуатацію. Сертифікація типової конструкції АТ - процедура сертифікації
та видачі Сертифіката типу, що підтверджує відповідність виробу АТ
установленим вимогам льотної придатності. Система контролю виробництва - сукупність засобів контролю
виконавців та обумовлених об'єктів контролю, що взаємодіють за
правилами, установленими відповідною нормативною документацією. Система якості - сукупність організаційної структури,
методик, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення управління
якістю. Справа виробу АТ - комплект документів, які підтверджують
відповідність результатів виконаних робіт, контролю та випробувань
на АТ вимогам відповідної нормативної документації, а також
ідентифікаційні відомості про персонал, який виконував та
контролював виконання робіт. Схвальний лист - документ, що видає Державіаслужба України
виробнику на право виготовлення обмеженої кількості АТ тільки за
наявності Сертифіката типу (з урахуванням доповнень до Сертифіката
типу за їх наявності) або Свідоцтва про придатність на
несертифікованому виробництві. Типова конструкція - конструкція зразка АТ (включаючи його
льотні характеристики та експлуатаційні обмеження), відповідність
якої вимогам сертифікаційного базису встановлюється за
результатами сертифікації зразка. Типова конструкція КВ категорії А - конструкція КВ,
відповідність якої вимогам кваліфікаційного базису встановлюється
за результатами кваліфікаційних випробувань. Якість - сукупність характеристик продукції (процесу,
послуги), які стосуються її здатності задовольнити встановлені і
передбачені потреби.
2. Розділ F

Виробництво авіаційної техніки за наявності тільки

Сертифікату типу або Свідоцтва про придатність
2.1. Умови застосування 2.1.1. Цей розділ застосовується тільки тоді, коли
сертифікація виробництва неможлива чи недоцільна або потреба
виготовлення АТ передує сертифікації виробництва. 2.1.2. Цей розділ установлює вимоги та процедури для
одержання виробником Схвального листа на виготовлення АТ тільки за
Сертифікатом типу або Свідоцтвом про придатність та умови його
дії.
2.2. Право на одержання Схвального листа на виготовлення АТ 2.2.1. Кожна юридична особа має право подати заявку на
одержання Схвального листа на виготовлення АТ відповідно до вимог
цього розділу (хоча б в одному з нижчезазначених випадків), якщо
вона: 2.2.1.1. Є утримувачем Сертифіката типу з урахуванням до
нього доповнень, якщо вони є (надалі - Сертифіката типу), або
Свідоцтва про придатність, що визначає схвалену типову
конструкцію, заявлену для виготовлення. 2.2.1.2. Подала заявку на одержання Сертифіката типу або
Свідоцтва про придатність, що визначає схвалену типову конструкцію
цієї АТ. 2.2.1.3. Має з утримувачем Сертифіката типу або Свідоцтва про
придатність ліцензійну угоду на право виготовлення АТ. Якщо виробник та розробник зареєстровані в різних країнах, то
потрібна наявність угоди між органами регулювання діяльності
цивільної авіації обох країн про співробітництво виробника і
розробника в оцінці інформації, що надходить, про досвід
експлуатації ПС.
2.3. Подання заявки на одержання Схвального листа, розгляд
заявки та перевірка виробництва заявника 2.3.1. Заявник подає до Державіаслужби України заповнену
заявку встановленої форми (додаток 2), а також необхідну
документацію, що містить: 2.3.1.1. Обгрунтування потреби видачі Схвального листа на
виготовлення АТ відповідно до підпункту 2.1.1 цих Правил. 2.3.1.2. Коротку інформацію про зміст документа, що
зазначений в підпункті 2.4.1.2 цих Правил. 2.3.1.3. Відомості про АТ, заявлену для виготовлення, які
повинні містити в собі короткий технічний опис та основні
характеристики АТ. 2.3.2. Заявка подається на ім'я директора Державіаслужби
України. 2.3.3. Заявка та додані до неї документи розглядаються в
строк до 60 днів з дня її реєстрації в Державіаслужбі України,
після чого Державіаслужба України надає письмову відповідь
заявнику про прийняття заявки або відхилення її з обгрунтуванням
причин відхилення. 2.3.4. Заявка на одержання Схвального листа на виробництво ПС
дійсна на строк до 6 років, а на одержання Схвального листа на
виробництво авіаційних двигунів, гвинтів та комплектувальних
виробів - на строк до 4 років. 2.3.5. Після схвалення рішення про прийняття заявки
Державіаслужбою України призначається відповідальна особа, яка
узгоджує всі питання з проведення робіт щодо перевірки виробництва
заявника та видачі Схвального листа на виготовлення АТ. 2.3.6. Перевірка виробництва заявника здійснюється комісією,
призначеною наказом директора Державіаслужби України, до складу
якої входять: фахівці Державіаслужби України; представники Незалежної інспекції на підприємстві заявника; експерти - аудитори експертних центрів із сертифікації АТ, що
акредитовані Державіаслужбою України; спеціалісти в галузі виробництва та забезпечення якості АТ,
що атестовані як експерти - аудитори Державіаслужби України. 2.3.7. За результатами перевірки комісією оформлюється
комплексний висновок щодо відповідності виробництва заявника
вимогам пункту 2.4 цих Правил. 2.3.8. Якщо заявник зацікавлений в одержанні Схвальних листів
від Державіаслужби України та Авіаційного регістру Міждержавного
авіаційного комітету (далі - АР МАК), то він подає заявки
одночасно до Державіаслужби України та до АР МАК. У цьому випадку
проведення робіт з перевірки виробництва заявника здійснюється
спільною комісією Державіаслужби України та АР МАК.
2.4. Видача Схвального листа на виготовлення АТ 2.4.1. Державіаслужба України оформляє Схвальний лист
(додаток 3), який підтверджує право виробника виготовляти
зазначену в додатку до Схвального листа (додаток 4) АТ, та передає
його заявнику, якщо заявник при перевірці: 2.4.1.1. Довів, що створив систему контролю виробництва, яка
гарантує відповідність кожного виготовленого ним екземпляра АТ
схваленій типовій конструкції та гарантує його стан, що забезпечує
безпечну експлуатацію. 2.4.1.2. Пред'явив документ про систему контролю виробництва,
який вміщує і описує: засоби для функціонування елементів системи контролю
виробництва та для проведення випробувань, що зазначені в пунктах
2.5 - 2.7 цих Правил; стандарти підприємства, розроблені відповідно до вимог цих
Правил та чинної нормативної документації (далі - НД); посади осіб, уповноважених виробником на право підписання
документа відповідності, який оформляється під час передавання
екземпляра АТ до експлуатації згідно з пунктом 2.9 цих Правил. 2.4.1.3. Довів, що створив умови для приймання кожного
екземпляра АТ та проведення інспекційних перевірок Незалежною
інспекцією. 2.4.1.4. Довів, що здатний здійснювати взаємодію та надавати
інформацію до Державіаслужби України за встановленою ним формою
щодо: змін у виробництві та в системі контролю виробництва; виробничої діяльності за встановленою Державіаслужбою України
формою; забезпечення безпеки польотів при льотних випробуваннях (для
виробників ПС); відмов та несправностей АТ під час гарантійного та
післягарантійного обслуговування; виконання робіт за бюлетенями; одержання рекламацій від замовників та експлуатантів; виконання директив льотної придатності та інших розпорядчих
документів Державіаслужби України з питань безпечної експлуатації
АТ. Інформація повинна надаватися один раз на півроку до 10 числа
наступного місяця. 2.4.1.5. Сплатив державний збір за видачу Схвального листа
відповідно до Положення про державний спеціалізований фонд
фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та
участь України у міжнародних авіаційних організаціях,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.93
N 819 ( 819-93-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 16.06.98 N 889) ( 889-98-п ). 2.4.2. Прийняття рішення щодо видачі Схвального листа
Державіаслужбою України здійснюється на підставі результатів
розгляду комплексного висновку за результатами перевірки
виробництва АТ у заявника, підготовленого комісією відповідно до
пункту 2.3.7 цих Правил. 2.4.3. Схвальний лист повинен містити визначення типу АТ,
який дозволено виготовляти, та установлені обмеження на
виготовлення даного типу АТ: кількість дозволених до виготовлення екземплярів АТ; строк дії Схвального листа; умову обов'язкового прийняття кожного екземпляра АТ
Незалежною інспекцією; заборону передавання дозволу на виготовлення АТ другому
виробнику. 2.4.4. Під час проведення перевірки виробництва спільною
комісією відповідно до пункту 2.3.8 цих Правил як Державіаслужба
України, так і АР МАК видають заявнику Схвальні листи встановлених
зразків.
2.5. Система контролю виробництва 2.5.1. Кожен виробник під час створення системи контролю
виробництва відповідно до пункту 2.4.1.1 повинен: 2.5.1.1. Створити задокументовану систему щодо розгляду
результатів контролю матеріалів та елементів конструкції, що не
відповідають типовій конструкції та діям з ними. 2.5.1.2. Розробити та затвердити в установленому порядку
керівний документ, що описує процедури розгляду невідповідностей
та прийняття рішення за ними, оформлення документації та визначає
коло посадових осіб, що приймають та несуть відповідальність за ці
рішення. До зазначеного кола повинні входити керівники технічних
служб, служби контролю, випробувальних служб, представник
розробника типової конструкції та представник Незалежної
інспекції. 2.5.1.3. Зберігати не менше п'яти років оформлені документи
щодо розгляду матеріалів контролю та прийнятих рішень про
невідповідність типовій конструкції. 2.5.2. Система контролю виробництва повинна забезпечувати
засоби для виконання таких вимог: 2.5.2.1. Матеріали, деталі, вузли та КВ, які застосовуються в
кінцевому виробі, повинні бути надійно ідентифіковані та
відповідати зазначеним у типовій конструкції даним або бути
допустимо еквівалентними їм. Рішення щодо допущення еквівалентної
заміни приймається відповідно до процедур, викладених у діючому у
виробника нормативному документі згідно з пунктом 2.5.1.1 цих
Правил. 2.5.2.2. Матеріали, КВ та складові частини, що надходять від
постачальників, повинні проходити перевірку в споживача, якщо їх
фізичні, хімічні або задані НД властивості не можуть бути швидко
та точно визначені. 2.5.2.3. Матеріали, деталі, вузли та КВ для захисту від
пошкоджень повинні зберігатися та бути захищеними відповідно до
вимог діючої НД. 2.5.2.4. Виробничі процеси повинні виконуватись у повній
відповідності з чинною НД. Параметри технологічних процесів, які
забезпечують необхідну якість та стабільність відповідних
характеристик, повинні бути чітко визначені та затверджені. 2.5.2.5. Матеріали, деталі, вузли та КВ в процесі
виготовлення повинні контролюватись на відповідність даним типової
конструкції на тих етапах виробництва, коли визначення
характеристик, що контролюються, може бути точно виконане. 2.5.2.6. Чинна конструкторська, технологічна, нормативна та
виробнича документація повинна бути доступна виробничому та
контрольному персоналу та використовуватись ним у роботі. 2.5.2.7. Зміни конструкції, у тому числі заміни матеріалів,
повинні перебувати під контролем, уводитись та затверджуватись у
встановленому порядку перед унесенням їх у кінцевий виріб. Головні
зміни в конструкції повинні запроваджуватись виробником у
встановленому НД порядку після узгодження їх з Державіаслужбою
України. 2.5.2.8. Визнані непридатними матеріали, деталі, вузли та КВ
повинні бути відповідним чином позначені та ізольовані, щоб
унеможливити їх установлення на кінцевий виріб. 2.5.2.9. Матеріали, деталі, вузли та КВ, які були вилучені з
виробництва внаслідок відхилень від схваленої типової конструкції
та для яких розглядається можливість їх використання на кінцевому
виробі, повинні бути оформлені відповідно до процедур з розгляду
матеріалів контролю, передбачених у пункті 2.5.1.2 цих Правил. 2.5.2.10. Документи щодо розгляду матеріалів контролю якості
повинні бути оформлені в установленому в організації порядку,
ідентифіковані стосовно до кінцевого виробу та повинні зберігатися
в організації не менше п'яти років. 2.5.2.11. При застосуванні на кінцевому виробі АТ компонентів
АТ, що виготовлені виробниками країн, які підписали Міждержавну
угоду про цивільну авіацію і про використання повітряного
простору, що затверджена 27.12.91 у м.Мінську, вони (компоненти
АТ) повинні мати Сертифікат типу або Свідоцтво про придатність та
Сертифікат схвалення виробництва, виданий АР МАК та Органом
регулювання діяльності цивільної авіації країни, де його
виготовлено. Якщо на кінцевому виробі АТ застосовано КВ виробництва інших
країн, причому, якщо типова конструкція та виробництво КВ
затверджені Органом регулювання діяльності цивільної авіації
країни-експортера, то можливе визнання Сертифіката типу на
обладнання до установки на ПС або еквівалентного йому документа за
формою, установленою вищезазначеним органом країни-експортера КВ.
Остаточне рішення про застосування КВ іноземного виробництва
узгоджується розробником з Державіаслужбою України. 2.5.2.12. Для оформлення документа відповідності, який
засвідчує придатність до експлуатації кожного виготовленого
екземпляра АТ, повинно бути організовано ведення та оформлення
Справи виробу АТ як єдиного звітного документа, що повинен
містити: результати контролю, випробувань та документи, що
дозволили відхилення від типової конструкції, які виникли в
процесі виробництва, та перелік КВ. Справа виробу АТ повинна
зберігатися до документального підтвердження факту списання
екземпляра АТ.
2.6. Випробування ПС 2.6.1. Виробник, що виготовляє ПС тільки за наявності
Сертифіката типу, повинен підготувати та подати затверджену
розробником програму льотних випробувань ПС, згідно з якою повинні
проводитися льотні випробування кожного виготовленого екземпляра
ПС. При цьому кожна програма льотних випробувань ПС повинна
вміщувати: 2.6.1.1. Перевірку експлуатаційних характеристик екземпляра
ПС на землі. 2.6.1.2. Експлуатаційну перевірку балансування, керованості
та інших льотно-технічних характеристик, яка дає змогу встановити,
що даний екземпляр ПС має той самий діапазон і ступінь
керованості, що й типова конструкція. 2.6.1.3. Експлуатаційну перевірку в польоті кожного органу
керування та контролю систем, яка проводиться діями екіпажу для
встановлення того, що їх параметри перебувають у дозволеному
діапазоні. 2.6.1.4. Перевірку будь-яких інших характеристик, які є
специфічними для даного екземпляра ПС та які найкращим чином можна
виконати при наземних та льотних випробуваннях. 2.6.1.5. Перевірку відповідності характеристик КВ,
установлених на ПС, які визначають параметри типової конструкції
ПС.
2.7. Випробування авіаційних двигунів, повітряних гвинтів та
КВ категорії А 2.7.1. Виробник авіаційних двигунів тільки за наявності
Сертифіката типу повинен піддати кожний двигун (за винятком
ракетних реактивних двигунів, для яких виробник повинен установити
процедуру вибіркових випробувань окремих екземплярів)
приймально-здавальним випробуванням, які повинні містити: 2.7.1.1. Ступінчаті режими роботи двигуна, які включають
визначення витрати пального, мастила та характеристик потужності
(тяги) на режимі установленої максимально довготривалої потужності
або тяги та, якщо це потрібно, на режимі встановленої злітної
потужності або тяги та надзвичайних режимах. 2.7.1.2. Напрацювання на режимі встановленої максимально
довготривалої потужності або тяги в обсязі, передбаченому
затвердженою програмою розробника, але не менше 5 годин, із них
30 хвилин на режимі встановленої злітної потужності. Для двигунів,
які мають установлену злітну тягу або потужність більшу, ніж
установлена максимально довготривала потужність чи тяга, програмою
повинно бути передбачено необхідне напрацювання при встановленій
злітній тязі або потужності, але не менше 30 хвилин. 2.7.1.3. Проведення в необхідному обсязі перебирання двигунів
з метою дослідження стану деталей та вузлів. 2.7.2. Виробник повітряних гвинтів тільки за наявності
Сертифіката типу повинен провести приймально-здавальні
функціональні випробування кожного гвинта для встановлення того,
що на всіх режимах та на всьому діапазоні експлуатаційних обмежень
він працює згідно з необхідними вимогами. 2.7.3. Виробник КВ категорії А тільки за наявності Свідоцтва
про придатність повинен провести приймально-здавальні випробування
кожного екземпляра цього виробу на відповідність вимогам НД.
2.8. Виробництво АТ тільки за наявності Сертифіката типу або
Свідоцтва про придатність 2.8.1. Кожен виробник, який виготовляє АТ тільки за наявності
Сертифіката типу або Свідоцтва про придатність, зобов'язаний: 2.8.1.1. Зробити кожний виготовлений екземпляр АТ доступним
для контролю Незалежною інспекцією. 2.8.1.2. Мати на місці виготовлення та контролю діючу
технічну документацію, яка потрібна представникам Незалежної
інспекції для визначення відповідності екземпляра АТ схваленій
типовій конструкції. 2.8.1.3. Зберігати схвалену Державіаслужбою України систему
контролю виробництва, викладену в пункті 2.5. 2.8.1.4. Забезпечити своєчасність та повноту доведення
інформації про випадки відхилень кінцевих виробів АТ від схваленої
типової конструкції в разі передачі їх експлуатанту до: розробника технічної документації, яка визначає схвалену
типову конструкцію; Державної авіаційної служби України; експлуатанта, який експлуатує виготовлений екземпляр АТ з
відхиленням; виробника кінцевого виробу, для якого вона є постачальником
виготовленого нею екземпляра АТ. 2.8.1.5. Забезпечити обов'язкову участь розробника технічної
документації типової конструкції, а також Незалежної інспекції в
прийнятті рішення щодо можливості використання екземпляра АТ, який
має відхилення від схвалених технічних даних. 2.8.1.6. Забезпечити виконання умов пункту 2.9 цих Правил.
2.9. Доказ відповідності 2.9.1. Кожен виробник, що виготовляє АТ тільки за
Сертифікатом типу або Свідоцтвом про придатність, повинен до
передачі екземпляра АТ в експлуатацію надати Незалежній інспекції
Сповіщення щодо відповідності зазначеного екземпляра АТ типовій
конструкції, підписаного відповідальним керівником виробника.
Сповіщення повинно містити в собі підтвердження того, що: 2.9.1.1. Зазначений екземпляр АТ відповідає Сертифікату типу
або Свідоцтву про придатність та перебуває в стані, що забезпечує
його безпечну експлуатацію. 2.9.1.2. Зазначений екземпляр АТ пройшов передбачені
технічними вимогами обсяги випробувань. Разом із Сповіщенням надається Справа виробу АТ як єдиний
звітний документ відповідно до пункту 2.5.2.12 цих Правил. Після надання вищезазначених документів керівник Незалежної
інспекції оформляє документ відповідності. 2.9.2. Для подальшого одержання експлуатантом Сертифіката
льотної придатності виготовленого екземпляра ПС в Державіаслужбі
України повинен бути оформлений Незалежною інспекцією Висновок про
відповідність екземпляра ПС схваленій типовій конструкції (додаток
16 до пункту 3.1 Правил видачі сертифікатів льотної придатності
цивільних повітряних суден України, затверджених наказом
Міністерства транспорту України від 07.09.99 N 435 ( z0638-99 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.09.99 за
N 638/3931), який передається експлуатанту разом з формуляром на
ПС. Висновок про відповідність екземпляра ПС схваленій типовій
конструкції прирівнюється до заяви про відповідність повітряного
судна - Форма 52 (EASA Form 52) ( z0240-14 ), виданої відповідно
до Авіаційних правил України, Частина 21 "Сертифікація повітряних
суден, пов'язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а
також організацій розробника та виробника" АПУ-21 (Part-21),
затверджених в установленому порядку. { Підпункт 2.9.2 пункту 2.9
глави 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 27 ( z0240-14 ) від 17.01.2014 }
3. Розділ G

Сертифікація виробництва авіаційної техніки
3.1. Галузь застосування 3.1.1. Цей розділ установлює вимоги та процедури щодо
одержання виробником Сертифіката схвалення виробництва (далі -
Сертифікат) або Свідоцтва про схвалення виробництва КВ категорії А
(далі - Свідоцтво) та умови дії цих документів.
3.2. Право на одержання Сертифіката або Свідоцтва 3.2.1. Кожна юридична особа-виробник має право подати заявку
на одержання Сертифіката або Свідоцтва відповідно до вимог цього
розділу (хоча б в одному з нижчезазначених випадків), якщо він: 3.2.1.1. Є власником Сертифіката типу або Свідоцтва про
придатність, який визначає схвалену типову конструкцію, заявлену
для виготовлення АТ. 3.2.1.2. Подав заявку на отримання Сертифіката типу або
Свідоцтва про придатність, який визначає схвалену типову
конструкцію цієї АТ. 3.2.1.3. Має з утримувачем Сертифіката типу або Свідоцтва про
придатність, який визначає схвалену типову конструкцію, ліцензійну
угоду на право виготовлення цієї АТ. Якщо виробник та розробник зареєстровані в різних країнах, то
потрібна наявність угоди між органами регулювання діяльності
цивільної авіації обох країн про співробітництво виробника і
розробника в оцінці інформації, що надходить, про досвід
експлуатації ПС.
3.3. Подання заявки на одержання Сертифіката або Свідоцтва,
її розгляд та дії щодо сертифікації 3.3.1. Заявник повинен направити на ім'я директора
Державіаслужби України заповнену заявку (додаток 2) та таку
документацію: коротку характеристику виробника згідно з пунктом 3.4 цих
Правил; копію документа, який дає право на подання заявки згідно з
пунктом 3.2.1 цих Правил; відомості про АТ, заявлену для виготовлення, які повинні
містити в собі короткий технічний опис та основні характеристики
АТ. 3.3.2. Заявка та додані до неї документи розглядаються в
строк до 60 днів з дня її реєстрації в Державіаслужбі України,
після чого Державіаслужба України надсилає письмову відповідь
заявнику про прийняття заявки або відхилення її з обгрунтуванням
причин відхилення. 3.3.3. Заявка на одержання Сертифіката схвалення виробництва
ПС дійсна на строк до 6 років, а на одержання Сертифіката
схвалення виробництва авіаційних двигунів, гвинтів та Свідоцтва
про схвалення виробництва комплектувальних виробів категорії А -
на строк до 4 років. 3.3.4. Після ухвалення рішення про прийняття заявки на
проведення сертифікації виробництва призначається відповідальна
особа, яка узгоджує із заявником план-графік проведення робіт з
сертифікації, пов'язаний з комплексним планом постановки на
серійне виробництво зразка АТ, розробленого заявником. 3.3.5. Перевірка виробництва заявника здійснюється комісією
відповідно до пункту 2.3.6 цих Правил. 3.3.6. За результатами перевірки комісією оформлюється
комплексний висновок щодо відповідності виробництва вимогам
пунктів 2.4 - 2.9, 3.3 - 3.6 цих Правил. 3.3.7. Якщо заявник зацікавлений в отриманні Сертифікатів
схвалення виробництва або Свідоцтв про схвалення виробництва КВ
категорії А від Державіаслужби України та АР МАК, то він подає
заявки одночасно до Державіаслужби України та АР МАК. Проведення робіт щодо перевірки виробництва заявника в цьому
разі здійснюється спільною комісією Державіаслужби України та АР
МАК. 3.3.8. Якщо заявник раніше, до подання заявки, не здійснював
серійне виготовлення АТ, то до проведення основної сертифікації
виробництва здійснюється попередня сертифікація в 30-денний термін
після виготовлення першого екземпляра АТ. 3.3.9. Передача виробником серійно виготовленої АТ споживачу
без одержання Сертифіката або Свідоцтва забороняється.
Сертифікація серійного виробництва АТ повинна бути завершена в
6-місячний термін після одержання розробником Сертифіката типу або
Свідоцтва про придатність.
3.4. Характеристика виробника 3.4.1. Заявник, що вперше подає заявку на сертифікацію
виробництва і не має на цей час сертифікатів на виробництво іншої
АТ, до проведення робіт із сертифікації повинен розробити та
передати до Державіаслужби України екземпляр Характеристики
виробника з викладенням у ній коротких відомостей про АТ, що
виробляється, структури виробника, взаємодії основних підрозділів,
загальних відомостей про керівників, взаємозв'язків з іншими
підприємствами, адреси виробника. При запровадженні змін у
діяльності або структурі виробника цей документ повинен
корегуватися та являти собою уточнену на даний час Характеристику
виробника. Копії уточнень чи змін Характеристики повинні
передаватися Державіаслужбу України в 10-денний термін після їх
проведення.
3.5. Система якості 3.5.1. Заявник повинен при перевірці довести, що він створив
та здатний зберігати систему якості під час виготовлення АТ, на
яку він подав заявку для одержання Сертифіката або Свідоцтва. 3.5.2. Система якості повинна бути задокументована та
організована таким чином, щоб гарантувати виконання вимог
схваленої типової конструкції щодо кожного екземпляра АТ, що
виготовлена виробником.
3.6. Вимоги до системи якості 3.6.1. Кожний заявник повинен розробити, документально
оформити та забезпечити функціонування системи якості, викласти її
в Керівництві з якості та подати для схвалення до Державіаслужби
України. У Керівництві з якості повинні міститися методики системи
якості або посилання на них, що регламентують: а) організацію та відповідальність з викладенням політики
щодо забезпечення якості; б) схему організаційної структури системи якості в заявника; в) управління якістю, опис процедур; г) управління конструкторською документацією та забезпечення
відповідності типовій конструкції; ґ) забезпечення процесів виготовлення; д) забезпечення стабільності виконання спеціальних процесів
виготовлення та методи визначення стабільності; е) метрологічне забезпечення виробництва, наявність засобів
вимірювань; є) опис методів контролю виготовлення окремих частин,
агрегатів, кінцеві випробування готових виробів, а для ПС -
процедури льотних випробувань; ж) перелік видів неруйнівного контролю, що застосовуються на
виробництві; з) забезпечення якості матеріалів, напівфабрикатів та КВ, які
постачаються, а також опис процедур вхідного контролю; и) дії з продукцією, що має відхилення від вимог, що
встановлені діючою документацією; і) проведення вантажно - розвантажувальних робіт,
транспортування, складування, консервування, пакування та
збереження; ї) визначення придатності до експлуатації, а для ПС -
визначення льотної придатності; й) ведення записів результатів контролю та простежування в
процесі виробництва; к) інформацію та корегувальні дії щодо відмов в експлуатації; л) проведення внутрішніх перевірок системи якості; м) підготовку та атестацію персоналу; н) перелік стандартів підприємства, що діють у системі
якості; о) посади керівників, уповноважених на право підписання
документа відповідності екземпляра АТ типовій конструкції та
придатності до експлуатації; п) процедури внесення змін до Керівництва з якості. 3.6.2. Виробник кінцевого виробу повинен у двотижневий строк
проінформувати Державіаслужбу України про передачу субпідрядникам
та постачальникам повноважень щодо проведення основних перевірок
виготовлених ними вузлів, агрегатів та комплектувальних виробів,
за які несе відповідальність виробник кінцевого виробу.
3.7. Зміни в системі якості Після видачі Сертифіката або Свідоцтва кожна зміна в
Керівництві з якості повинна бути надана до Державіаслужби України
в письмовому вигляді. 3.8. Видача Сертифіката схвалення виробництва або Свідоцтва
про схвалення виробництва КВ категорії А 3.8.1. Державіаслужба України видає Сертифікат (додаток 5)
або Свідоцтво (додаток 7), якщо після аналізу доказової
документації та перевірки організаційних та виробничих можливостей
визначиться, що заявник виконав вимоги, що викладені в пунктах 2.4
- 2.9 і 3.3 - 3.6 цих Правил. Обов'язковою умовою видачі Сертифіката або Свідоцтва є сплата
заявником державного збору відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 16.06.98 N 889 ( 889-98-п ) "Про внесення
змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 28
вересня 1993 р. N 819" ( 819-93-п ). 3.8.2. Державіаслужба України може схвалити виробництво
декількох типів АТ одним Сертифікатом або Свідоцтвом. 3.8.3. Рішення щодо видачі Сертифіката або Свідоцтва
приймається Державіаслужбою України на підставі результатів
розгляду комплексного висновку, підготовленого комісією відповідно
до результатів перевірки виробництва заявника. 3.8.4. Під час проведення перевірки виробництва спільною
комісією Державіаслужби України та АР МАК відповідно до пункту
3.3.7 як Державіаслужба України, так і АР МАК видають відповідні
Сертифікати або Свідоцтва встановлених зразків. 3.8.5. Сертифікат або Свідоцтво не підлягає передачі іншому
виробнику.
3.9. Обмеження на виготовлення АТ 3.9.1. Перелік обмежень на виготовлення АТ зазначається в
Додатку до Сертифіката (додаток 6) та в Додатку до Свідоцтва
(додаток 8) і видається заявнику як невід'ємна частина Сертифіката
або Свідоцтва. Перелік містить найменування та позначення типу АТ,
перелік документів, що визначають схвалену типову конструкцію
всієї АТ, яку заявнику дозволяється виготовляти, виходячи з умов
дії Сертифіката або Свідоцтва.
3.10. Зміни до Сертифіката або Свідоцтва Утримувач Сертифіката або Свідоцтва, який має намір унести
зміну до діючого Сертифіката або Свідоцтва за рахунок доданого
нового зразка АТ, що має Сертифікат типу, або доповнення до
Сертифіката типу чи Свідоцтва про придатність, повинен подати
заявку за формою (додаток 2) та в порядку, викладеному в пунктах
3.3.1 - 3.3.4 цих Правил. 3.11. Інспектування Кожний власник Сертифіката або Свідоцтва повинен забезпечити
Державіаслужбі України можливість проведення будь-якого
інспектування виробника, включаючи інспектування субпідрядників,
які беруть участь у виготовленні АТ, зазначеній у Сертифікаті або
Свідоцтві, з метою встановлення відповідності вимогам, зазначеним
у цьому розділі.
3.12. Тривалість дії Сертифіката або Свідоцтва 3.12.1. Строк дії Сертифіката або Свідоцтва встановлюється
Державіаслужбою України. 3.12.2. Сертифікат або Свідоцтво діє до: закінчення установленого Державіаслужбою України строку дії
або моменту відмови від нього утримувача, або припинення дії чи скасування його Державіаслужбою України,
або переміщення виробництва заявленої АТ в інше місце. 3.12.3. Державіаслужба України має право припинити дію
Сертифіката або Свідоцтва, якщо: установлено, що утримувач Сертифіката або Свідоцтва більше не
має змоги виконувати вимоги, викладені в розділі 3 цих Правил; утримувач Сертифіката або Свідоцтва чи будь-який його
субпідрядник, що бере участь у виготовленні заявленої АТ,
перешкоджає виконанню інспектування виробництва (пункт 3.11 цих
Правил); мають місце докази значного, неодноразового порушення
власником Сертифіката або Свідоцтва встановлених Державіаслужбою
України умов дії Сертифіката або Свідоцтва. 3.12.4. Заявка на продовження дії Сертифіката або Свідоцтва
подається на ім'я директора Державіаслужби України не пізніше ніж
за 90 днів до закінчення строку дії Сертифіката або Свідоцтва.
Розгляд заявки, дії щодо перевірки виробництва та продовження
строку дії Сертифіката або Свідоцтва здійснюються в порядку,
викладеному в пунктах 3.3 та 3.8 цих Правил.
3.13. Демонстрація Сертифіката або Свідоцтва Утримувач Сертифіката або Свідоцтва повинен розмістити
одержаний Сертифікат або Свідоцтво на чільному місці в будинку
адміністрації на території, де виготовляється заявлена АТ. 3.14. Привілеї власника Сертифіката або Свідоцтва Утримувач Сертифіката або Свідоцтва може одержати від
Державіаслужби України право на скорочення обсягу пред'явлення
продукції Незалежній інспекції.
3.15. Обов'язки власника Сертифіката або Свідоцтва Утримувач Сертифіката або Свідоцтва, крім зазначених у пункті
2.8 цих Правил обов'язків, повинен: а) зберігати систему якості відповідно до вимог та процедур,
затверджених у Керівництві з якості; б) гарантувати, що кожний виготовлений екземпляр АТ
відповідає типовій конструкції та перебуває у стані, який
забезпечує його безпечну експлуатацію.
Начальник департаменту безпеки
транспорту та технічної політики О.Л.Петрашевський

Додаток 1

до пункту 1.3

Правил сертифікації виробництва

авіаційної техніки
Порівняльна відповідність пунктів розділів

Правил Сертифікації Виробництва авіаційної техніки
Частина 21 (розділи F, G) стосовно FAR-21, JAR-21 і АП-21
------------------------------------------------------------------------- FAR - 21 | JAR - 21 | АП - 21 | Правила | | | | сертифікації | | | | виробництва АТ | -----------------------------------------------------+-----------------| Раздел F | 2. Розділ F | -----------------------------------------------------+-----------------| Производство |Производство |Производство |Виробництво АТ за| только по |без одобрения |только по |наявності тільки | Сертификату |производственной |Сертификату |Сертифіката типу| типа |организации |типа |або Свідоцтва про| | | |придатність | -----------------+-----------------+-----------------+-----------------| 21.121 |21.121 |21.121 |2.1. Умови | Область |Область |Область |застосування | применения |применения |применения | | -----------------+-----------------+-----------------+-----------------| - |21.122 |- |2.2. Право на | |Право на | |одержання | |получение | |Схвального листа | | | |на виготовлення | | | |АТ | -----------------+-----------------+-----------------+-----------------| - |21.124 |- |2.3. Подання | |Подача Заявки | |заявки на | | | |одержання | | | |Схвального листа | | | |та її розгляд | -----------------+-----------------+-----------------+-----------------| 21.123 |21.125 |21.123 |2.4. Видача | Производство по |Выдача согласия |Производство по |Схвального листа | Сертификату |Администрации |Сертификату |на виготовлення | типа |21.129 |типа |АТ | |Ответственность | |2.8. Виробництво | |производителя | |АТ за наявності | | | |Сертифіката типу | | | |або Свідоцтва про| | | |придатність | -----------------+-----------------+-----------------+-----------------| 21.125 |21.126 |21.125 |2.5. Система | Система контроля |Система |Система контроля |контролю | производства. |производственной |производства. |виробництва | Подсистема по |проверки |Подсистема по | | рассмотрению | |рассмотрению | | материалов | |материалов | | контроля | |контроля | | -----------------+-----------------+-----------------+-----------------| 21.127 |21.127 |21.127 |2.6. Випробування| Испытания: |Испытания: |Испытания: |ПС | воздушное судно |воздушное судно |воздушное судно | | | |(ВС) | | -----------------+-----------------+-----------------+-----------------| 21.128 |21.128 |21.128 |2.7. Випробування| Испытания: |Испытания: |Испытания: |авіаційних | двигатели |двигатели и |двигатели |двигунів, | воздушного |винты |воздушного |повітряних | судна |воздушного |судна |гвинтів та КВ | 21.129 |судна |21.129 |категорії А | Испытания: | |Испытания: | | воздушные винты | |воздушные винты | | -----------------+-----------------+-----------------+-----------------| 21.130 |21.130 |21.130 |2.9. Доказ | Доказательство |Заключение о |Доказательство |відповідності | соответствия |соответствии |соответствия | | -----------------------------------------------------+-----------------| Раздел G | 3. Розділ G | -----------------------------------------------------+-----------------| Сертификаты на |Одобрение |Сертификаты на |Сертифікація | производство |производственной |производство |виробництва | |организации в | |авіаційної | |отношении | |техніки | |продукции, | | | |деталей и | | | |приспособлений | | | -----------------+-----------------+-----------------+-----------------| 21.131 |21.131 |21.131 |3.1 Галузь | Область |Область |Область |застосування | применения |применения |применения | | -----------------+-----------------+-----------------+-----------------| 21.133 |21.133 |21.133 |3.2. Право на | Право на |Право на |Право на |одержання | получение |получение |получение |Сертифіката або | | | |Свідоцтва | -----------------+-----------------+-----------------+-----------------| - |21.134 |- |3.3. Подання | |Заявление | |заявки на | | | |одержання | | | |Сертифіката або | | | |Свідоцтва, її | | | |розгляд та дії | | | |щодо сертифікації| -----------------+-----------------+-----------------+-----------------| 21.135 |21.135 |21.135 |3.8. Видача | Требования для |Выдача |Требования для |Сертифіката | выдачи |одобрения |выдачи |схвалення | |производственной | |виробництва або | |организации | |Свідоцтва про | | | |схвалення | | | |виробництва КВ | | | |категорії А | -----------------+-----------------+-----------------+-----------------| 21.137 |- |21.137 |- | Расположение | |Расположение | | производства | |производства | | -----------------+-----------------+-----------------+-----------------| 21.139 |21.139 |21.139 |3.5.Система | Контроль |Система |Контроль |якості | качества |качества |качества | | -----------------+-----------------+-----------------+-----------------| - |21.143 |- |3.4. | |Описание | |Характеристика | | | |виробника | -----------------+-----------------+-----------------+-----------------| 21.143 |21.145 |21.143 |3.6. Вимоги до | Требования к |Требования для |Требования к |системи якості | документации по |одобрения |документации | | качеству. | |по качеству: | | Головной | |Головной | | изготовитель. | |изготовитель. | | -----------------+-----------------+-----------------+-----------------| 21.147 |21.147 |21.147 |3.7. Зміни в | Изменение в |Изменения |Изменение в |системі якості | системе |одобренной |системе | | обеспечения |производственной |обеспечения | | качества |организации |качества | | -----------------+-----------------+-----------------+-----------------| - |21.148 |- |3.12.2. Обмеження| |Изменения в | |дії Сертифіката | |местоположении | |або Свідоцтва в | | | |зв'язку з | | | |переміщенням | | | |виробництва | -----------------+-----------------+-----------------+-----------------| 21.149 |- |21.149 |3.8.2. Схвалення | Производство | |Производство |виробництва | нескольких типов | |нескольких |декількох типів | изделий | |типов изделий |АТ одним | | | |Сертифікатом або | | | |Свідоцтвом | -----------------+-----------------+-----------------+-----------------| 21.151 |21.151 |21.151 |3.9. Обмеження на| Перечень |Условия |Перечень |виробництво АТ | ограничений на |действия |ограничений на | | производство |одобрения |производство | | -----------------+-----------------+-----------------+-----------------| 21.153 |21.153 |21.153 |3.10. Зміни до | Изменения к |Изменения |Изменения к |Сертифіката або | Сертификату на |условий |Сертификату на |Свідоцтва | производство |одобрения |производство | | -----------------+-----------------+-----------------+-----------------| 21.155 |- |21.155 |3.8.4. Можливість| Возможности | |Возможности |передачі | передачи | |передачи |Сертифіката або | | | |Свідоцтва | -----------------+-----------------+-----------------+-----------------| 21.157 |21.157 |21.157 |3.11. | Проверки и |Обследования |Проверки и |Інспектування | испытания | |испытания | | -----------------+-----------------+-----------------+-----------------| 21.159 |21.159 |21.159 |3.12. Тривалість | Продолжительность|Продолжительность|Продолжительность|дії Сертифіката | действия |действия |действия |або Свідоцтва | -----------------+-----------------+-----------------+-----------------| 21.161 |- |21.161 |3.13. | Показ | |Показ |Демонстрація | сертификата | |сертификата |Сертифіката або | | | |Свідоцтва | -----------------+-----------------+-----------------+-----------------| 21.163 |21.163 |21.163 |3.14. Привілеї | Привилегии |Привилегии |Привилегии |власника | | | |Сертифіката або | | | |Свідоцтва | -----------------+-----------------+-----------------+-----------------| 21.165 |21.165 |21.165 |3.15. Обов'язки | Обязанности |Ответственность |Обязанности |власника | обладателя |держателя |обладателя |Сертифіката або | сертификата | |сертификата |Свідоцтва | ------------------------------------------------------------------------
Примітка. Вимоги розділів Правил викладені за основними питаннями

процедури сертифікації виробництва.
Додаток 2

до пунктів 2.3.1 та 3.3.1

Правил сертифікації виробництва

авіаційної техніки
Директору Державіаслужби України ________________________________
Заявка
На __________________________________________________________

(отримання Схвального листа або Сертифіката схвалення

виробництва, або Свідоцтва про схвалення виробництва

комплектувальних виробів категорії А)
1. Найменування виробника _______________________________________ _________________________________________________________________
2. Місцезнаходження _____________________________________________ _________________________________________________________________
3. Розрахунковий рахунок ________________________________________
4. Телефон_________ Факс________ Телекс_________E-mail___________
5. Місцезнаходження виробничих баз_______________________________ _________________________________________________________________
6. Типи авіаційної техніки, виробництво якої заявляється ________ _________________________________________________________________
7. Чисельність працівників у виробника на дату подання заявки____ _________________________________________________________________ --------- --------- 8. Наявність системи контролю виробництва | є | | немає | --------- --------- --------- --------- 9. Наявність системи забезпечення якості | є | | немає | --------- --------- 10. Наявність Сертифіката типу або Свідоцтва про придатність_____ _________________________________________________________________
11. Документ, що підтверджує право використовувати документацію,
яка належить розробнику і необхідна для виробництва типу АТ, що
заявляється______________________________________________________
12. Наявність угоди з розробником про розподіл зобов'язань та
відповідальності за підтримання льотної придатності екземплярів
типу АТ, виробництво якої заявляється --------- --------- | є | | немає | --------- --------- 13. До заявки додаються такі документи:__________________________ _________________________________________________________________

Я стверджую, що наведені вище відомості правильні: ______ __________________ ____________________ __________________
(дата) (посада керівника) (прізвище керівника) (підпис керівника)
М.П. римітки: 1. Виправлення в заявці неприпустимі.

2. У відповідях на пункти 8, 9 та 12 необхідно

перекреслити прямокутник із зайвим твердженням.
Додаток 3

до пункту 2.4.1

Правил сертифікації виробництва

авіаційної техніки
------------------------------------------------------------------ У К Р А Ї Н А U K R A I N E | ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА STATE AVIATION | СЛУЖБА ADMINISTRATION | ----------------------------------------------------------------| СХВАЛЬНИЙ ЛИСТ | APPROVAL FOR MANUFACTURE | | СЛ N _______ | | Цей Схвальний лист, виданий | This Approval for manufacture, issued to | ________________________, | (найменування виробника, | organisation name) | ____________________________, | (місцезнаходження виробника, | organisation location) | | засвідчує, що на підставі результатів перевірки, проведеної| комісією Державіаслужби України ________________, і Комплексного| (час проведення перевірки) | висновку від ___________________ Державіаслужби України ухвалив| (дата затвердження) | надати згоду на виготовлення відповідно до Правил| сертифікації виробництва авіаційної техніки (розділ F) виробів| авіаційної техніки, зазначених у Додатку до цього Схвального| листа, який є невід'ємною його частиною. | | testifies, that on the basis of results of check conducted by| the commission of State Department of Aviation Transport of| Ukraine and complex conclusion State Department decided to give| the agreement to manufacturing according to the "Certification| rules of manufacture of air engineering" (chapter F) of air| engineering products designated in Appendix to this Approval for| manufacture, which is its integral part. | | Директор ПІБ | Director Name| М.П. | Дата набрання чинності __________ | Effective date | Цей Схвальний лист дійсний до __________ | This Approval for manufacture | is valid till | ----------------------------------------------------------------- Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 343 ( z1108-11 ) від 05.09.2011 }
Додаток 4

до пункту 2.4.1

Правил сертифікації виробництва

авіаційної техніки
------------------------------------------------------------------ У К Р А Ї Н А U K R A I N E | ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА STATE AVIATION | СЛУЖБА ADMINISTRATION | ----------------------------------------------------------------| ДОДАТОК | до Схвального листа ДЛ N _______ | APPENDIX TO THE APPROVAL FOR MANUFACTURE | | Схвальний лист дійсний для виготовлення зазначених типів| авіаційної техніки: | Approval for manufacture is valid for manufacturing of the| specified types of aviation products: | | -------------------------------------------------------------- | |Тип авіаційної | Сертифікат типу | Кількість виробів, | | |техніки | або Свідоцтво про | дозволених для | | |Type of the | придатність | виготовлення (строк | | |aviation products| Type Certificate | дії Схвального листа)| | | | or Certificate of | The quantity of | | | | appliance | products approved | | | | airworthiness | for manufacturing | | | | | (Approval is valid) | | |-----------------+-------------------+----------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Директор ПІБ | Director Name | М.П. | ----------------------------------------------------------------| Дата набрання чинності ____________ |Аркуш | Effective date |Аркушів _ | Цей Додаток дійсний до ____________ | _ of _ | This Appendix is valid till | | ----------------------------------------------------------------- Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 343 ( z1108-11 ) від 05.09.2011 }
Додаток 5

до пункту 3.8.1

Правил сертифікації виробництва

авіаційної техніки
------------------------------------------------------------------ У К Р А Ї Н А U K R A I N E | ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА STATE AVIATION | СЛУЖБА ADMINISTRATION | ----------------------------------------------------------------| СЕРТИФІКАТ | Схвалення виробництва | PRODUCTION APPROVAL CERTIFICATE | | СВ N _______ | | Цей Сертифікат, виданий | This Certificate, issued to | _______________________, | (найменування виробника, | organisation name) | ___________________________, | (місцезнаходження виробника, | organisation location) | | засвідчує, що виробництво авіаційної техніки схвалене згідно| з Правилами сертифікації виробництва авіаційної техніки для| типів авіаційної техніки, що зазначені в Додатку до цього| Сертифіката, який є невід'ємною його частиною. | | certifies that production of aviation products is approved in| accordance with "Rules of Production Certification of aviation| products" for the types of aviation products listed in the| Appendix to this Certificate, which is a part hereof. | | Директор ПІБ | Director Name | М.П. | Дата набрання чинності ____________ | Effective date | | Цей Сертифікат дійсний до ____________ | This Certificate is valid till | ----------------------------------------------------------------- Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 343 ( z1108-11 ) від 05.09.2011 }
Додаток 6

до пункту 3.9.1

Правил сертифікації виробництва

авіаційної техніки
------------------------------------------------------------------ У К Р А Ї Н А U K R A I N E | ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА STATE AVIATION | СЛУЖБА ADMINISTRATION | | ДОДАТОК | до сертифіката схвалення виробництва СВ N ________ | APPENDIX TO THE PRODUCTION APPROVAL CERTIFICATE | | Сертифікат дійсний для нижчезазначених типів авіаційної техніки:| The Certificate is valid for the following types of the aviation| products: | | ------------------------------------------------------------- | | Тип авіаційної техніки | Сертифікат типу | | |Type of the aviation products | Type Certificate | | |-------------------------------+---------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Директор ПІБ | Director Name | М.П. | ----------------------------------------------------------------| Дата набрання чинності __________ | Аркуш _ | Effective date |Аркушів _ | Цей Додаток дійсний до __________ | _ of _ | This Appendix is valid till | | ----------------------------------------------------------------- Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 343 ( z1108-11 ) від 05.09.2011 }
Додаток 7

до пункту 3.8.1

Правил сертифікації виробництва

авіаційної техніки
------------------------------------------------------------------ У К Р А Ї Н А U K R A I N E | ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА STATE AVIATION | СЛУЖБА ADMINISTRATION | ----------------------------------------------------------------| СВІДОЦТВО | Про схвалення виробництва | PRODUCTION APPROVAL CERTIFICATE | | СВКВ N _______ | | Це Свідоцтво, видане | This Certificate, issued to | _______________________, | (найменування виробника, | organisation name) | ___________________________, | (місцезнаходження виробника, | organisation location) | | засвідчує, що виробництво авіаційної техніки схвалене згідно| з Правилами сертифікації виробництва авіаційної техніки для| типів авіаційної техніки, що зазначені в Додатку до цього| Свідоцтва, який є невід'ємною його частиною. | | certifies that production of aviation products is approved in| accordance with "Rules of Production Certification of aviation| products" for the types of aviation products listed in the| Appendix to this Certificate, which is a part hereof. | | Директор ПІБ | Director Name | М.П. | Дата набрання чинності __________ | Effective date | | Це Свідоцтво дійсне до __________ | This Certificate is valid till | ----------------------------------------------------------------- Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 343 ( z1108-11 ) від 05.09.2011 }
Додаток 8

до пункту 3.9.1

Правил сертифікації виробництва

авіаційної техніки
------------------------------------------------------------------ У К Р А Ї Н А U K R A I N E | ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА STATE AVIATION | СЛУЖБА ADMINISTRATION | | ДОДАТОК | до Свідоцтва схвалення виробництва СВКВ N _______ | APPENDIX TO THE PRODUCTION APPROVAL CERTIFICATE | | Свідоцтво дійсне для нижчезазначених типів авіаційної техніки: | The Certificate is valid for the following types of the aviation| products: | | ------------------------------------------------------------ | | Тип авіаційної техніки | Свідоцтво про придатність | | | Type of the aviation | Certificate of appliance | | | products | airworthiness | | |---------------------------+------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Директор ПІБ | Director Name | М.П. | ----------------------------------------------------------------| Дата набрання чинності _________ | Аркуш _ | Effective date |Аркушів _ | Цей додаток дійсний до _________ | _ of _ | This Appendix is valid till | | ----------------------------------------------------------------- Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 343 ( z1108-11 ) від 05.09.2011 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: