open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Національну програму сприяння розвитку

малого підприємництва в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 7, ст.35 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Національну програму сприяння розвитку малого
підприємництва в Україні (додається).
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
3. Кабінету Міністрів України щорічно розробляти заходи щодо
реалізації Національної програми сприяння розвитку малого
підприємництва в Україні і передбачати виділення відповідних
коштів на їх реалізацію під час розробки проектів Закону України
про Державний бюджет України та Державної програми економічного та
соціального розвитку України на черговий рік.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 грудня 2000 року

N 2157-III

Затверджено

Законом України

від 21 грудня 2000 року N 2157-III
НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

сприяння розвитку малого підприємництва в Україні

I. Стан розвитку малого підприємництва в Україні
На сьогодні в Україні існує майже 200 тисяч малих
підприємств, працює близько 1 млн. підприємців без створення
юридичної особи, майже 40 тис. фермерських господарств.
Всього у малому підприємництві зайнято понад 2,7 млн.
чоловік, або 9 відсотків працездатного населення України. У той же
час мале підприємництво виробляє 11 відсотків загального обсягу
виробництва продукції (робіт, послуг) у цілому по Україні, що
свідчить про більш ефективне функціонування малого бізнесу
порівняно з великим.
Не слід відкидати і міжнародний аспект розвитку малого та
середнього підприємництва для України. Рівень розвитку малого
підприємництва має сприяти створенню позитивного іміджу України,
забезпеченню ефективної ринкової економіки з метою її інтеграції в
європейську та світову економічні системи. Створення сприятливого
підприємницького клімату в Україні повинно стати запорукою
консолідації зусиль щодо удосконалення рівня відносин і співпраці
з донорськими організаціями та участі у міжнародних проектах.
Державна політика в цій сфері спрямована на приєднання України до
міжнародних програм, підписання двосторонніх та багатосторонніх
міждержавних і міжвідомчих угод щодо підтримки малого
підприємництва.
Основними чинниками, які заважають розвитку малого
підприємництва, є:
відсутність чітко сформульованої через систему правових актів
державної політики у сфері підтримки малого підприємництва;
збільшення адміністративних бар'єрів (реєстрація,
ліцензування, сертифікація, системи контролю і дозвільної
практики, регулювання орендних відносин тощо);
відсутність реальних та дієвих механізмів фінансово-кредитної
підтримки;
надмірний податковий тиск і обтяжлива система звітності;
невпевненість підприємців у стабільності умов ведення
бізнесу;
надмірне втручання органів державної влади в діяльність
суб'єктів господарювання.
Проте темпи зростання малого підприємництва в Україні
свідчать про його достатній внутрішній потенціал, а результати
аналізу розвитку в умовах ринкових реформ - про необхідність
формування та проведення державної політики щодо підтримки малого
підприємництва, що відповідає стратегічним векторам розвитку
економіки.
Все це зумовило необхідність прийняття Національної програми
сприяння розвитку малого підприємництва в Україні (далі -
Програма).
II. Мета і основні завдання Програми
Програму розроблено на підставі положень Закону України "Про
державну підтримку малого підприємництва" ( 2063-14 ) і виходячи з
важливого значення розвитку малого підприємництва для економіки
України.
Метою Програми є створення належних умов для реалізації
конституційного права на підприємницьку діяльність, а також
підвищення добробуту громадян України шляхом залучення широких
верств населення до такої діяльності.
Основними завданнями Програми є:
створення державної системи забезпечення розвитку та
підтримки малого підприємництва;
створення належних умов розвитку малого підприємництва в
регіонах;
сприяння створенню нових робочих місць суб'єктами малого
підприємництва;
підтримка ділової та інвестиційної активності, розвиток
конкуренції на ринку товарів та послуг;
залучення до підприємницької діяльності жінок, молоді,
пенсіонерів та інших верств населення;
активізація фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів,
пошук нових форм фінансово-кредитної підтримки малого
підприємництва;
формування регіональної інфраструктури розвитку та підтримки
малого підприємництва;
створення умов для розвитку малого підприємництва у
виробничій сфері, у тому числі на базі реструктуризованих
підприємств.
III. Основні напрями Програми
Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо
вирішення проблем розвитку малого підприємництва. Основними
напрямами Програми є:
вдосконалення нормативно-правової бази у сфері
підприємницької діяльності;
формування єдиної державної регуляторної політики у сфері
підприємницької діяльності;
активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки
малого підприємництва;
сприяння створенню інфраструктури розвитку малого
підприємництва;
впровадження регіональної політики сприяння розвитку малого
підприємництва.
1. Вдосконалення нормативно-правової бази

у сфері підприємницької діяльності
Сьогодні Україна має велику кількість нормативних актів,
значна частина яких регулює саме підприємницьку діяльність. Проте
нормативне регулювання підприємницької діяльності залишається
надто складним. Відсутність системності породила багато дублюючих
правових норм, закріплених у нормативних актах різної юридичної
сили. Нагромадження зайвих регулюючих документів значно ускладнює
як початок, так і здійснення підприємницької діяльності.
Тому одним з напрямів Програми є максимальне спрощення
юридичних процедур у правовідносинах "держава - підприємець".
Адміністрування підприємництва повинно займати якомога менше
часу і коштів. Економічна ситуація в Україні вимагає ще більшого
спрощення та здешевлення процедур реєстрації, реорганізації та
ліквідації суб'єктів підприємницької діяльності.
Створення законодавчої бази має на меті забезпечення належних
умов для формування сприятливого правового середовища і є
підставою для стабільного розвитку суб'єктів малого
підприємництва.
Шляхами вдосконалення правового забезпечення розвитку малого
підприємництва є:
створення дієвих механізмів захисту прав і свобод
підприємців;
гармонізація українського законодавства з законодавством
Європейського Союзу та СНД;
забезпечення законодавчої гарантії незмінності та
довготривалості державної політики щодо підтримки малого
підприємництва;
розробка нормативно-правової бази, яка регулює відносини між
державою та підприємцями, роботодавцями і найманими працівниками,
у тому числі і для забезпечення їх соціального захисту, встановлює
норми і правила здійснення підприємницької діяльності, регламентує
діяльність органів державної влади, їх посадових осіб щодо
виконання ними відповідних повноважень у сфері розвитку малого
підприємництва;
вдосконалення функціональної та організаційної структури
центральних та місцевих органів виконавчої влади в частині
забезпечення розвитку і державної підтримки малого підприємництва.
Системне здійснення практичних заходів у цій сфері повинно
забезпечити стабільну нормативно-правову основу для ефективного
розвитку підприємницької діяльності. Незмінність єдиних для всіх
суб'єктів підприємницької діяльності взаємовідносин протягом
тривалого часу є однією з найголовніших умов пожвавлення
економічної ситуації в Україні.
2. Формування єдиної державної регуляторної політики

у сфері підприємницької діяльності
Запровадження цілеспрямованої, послідовної та передбачуваної
єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємницької
діяльності - одне з головних завдань Програми.
Впровадження її в Україні спрямовано на істотне вдосконалення
практики регулювання діяльності суб'єктів підприємництва, перегляд
існуючих регуляторних актів щодо їх доцільності в нових
економічних умовах, запровадження процедури їх публічного
обговорення, визначення ефективності регуляторних актів, що
розробляються, та оцінки економічних і соціальних результатів їх
впровадження.
Впровадження державної регуляторної політики забезпечується
шляхом:
координації діяльності органів різних рівнів виконавчої влади
з планування регуляторної діяльності, підготовки проектів
регуляторних актів із застосуванням процедури публічного
обговорення;
визначення ефективності проектів регуляторних актів та оцінки
економічних і соціальних результатів їх впровадження;
удосконалення законодавства з метою зменшення надмірного
державного втручання у сферу підприємництва;
висвітлення проблем реалізації регуляторної політики у
засобах масової інформації, забезпечення гласності у процесі
підготовки проектів нормативних актів шляхом залучення об'єднань
підприємців, громадян України до розроблення та їх обговорення;
проведення аналізу запровадження регуляторних актів та
оприлюднення стану їх реалізації у підприємницькій діяльності;
вдосконалення дозвільної системи у сфері підприємництва,
спрощення процедури державної реєстрації суб'єктів підприємницької
діяльності.
Заходи щодо впровадження державної регуляторної політики
спрямовані на забезпечення системності, послідовності та
координованості дій з розроблення та впровадження регуляторних
актів, урахування пропозицій громадськості при їх опрацюванні. Все
це спрямовано на досягнення оптимального державного регулювання
діяльності суб'єктів підприємництва.
3. Активізація фінансово-кредитної та інвестиційної

підтримки малого підприємництва
Одним із головних напрямів Програми є створення умов для
побудови дієвої та ефективної фінансово-кредитної системи
підтримки діяльності суб'єктів малого підприємництва.
Ситуація, що склалася з фінансуванням малого підприємництва,
вимагає невідкладної побудови небанківського фінансово-кредитного
сектора, спрямованого виключно на малий бізнес і самозайнятість
населення. Отже, фінансово-кредитна підтримка малого
підприємництва спрямована на:
формування мережі регіональних фондів підтримки
підприємництва та кредитно-гарантійних установ;
розроблення та запровадження ефективних кредитно-гарантійних
механізмів мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва;
створення та підтримку фінансових інститутів, які працюють на
розвиток малого підприємництва.
4. Сприяння створенню інфраструктури розвитку

малого підприємництва
Формування розвинутої інфраструктури малого підприємництва -
одне з завдань Програми, яке спрямовано на створення
спеціалізованої інфраструктури по всіх регіонах України,
орієнтованої на потреби малого підприємництва.
Для сталого розвитку малого підприємництва необхідно
продовжити зусилля по впровадженню та реалізації потенціалу
працюючих інститутів і елементів інфраструктури до якісно нового
стану, відповідно до вимог ринкової економіки.
Метою Програми в цьому напрямі є створення:
системи інформаційного та консультаційного обслуговування
малого підприємництва, спеціалізованих фірм, що надають послуги
малим підприємствам (бухгалтерські та аудиторські фірми, рекламні
агентства тощо);
бізнес-центрів та центрів розвитку малих підприємств,
бізнес-інкубаторів, виробничих та технологічних парків;
навчальних центрів з підготовки та перепідготовки
спеціалістів для роботи на малих підприємствах, формування
економічних знань і набуття практичних навичок роботи в умовах
ринкової економіки;
системи підготовки підприємців-початківців, підготовки та
підвищення кваліфікації управлінських кадрів сфери підприємництва
та державних службовців з основ підприємницької діяльності.
5. Впровадження регіональної політики сприяння

розвитку малого підприємництва
Основною умовою реалізації Програми є спрямування дій
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування на створення та підтримку сприятливого середовища
для розвитку підприємництва як основного чинника структури
регіональної економіки.
Основними умовами цього процесу є:
впровадження дієвих механізмів взаємодії органів влади з
громадськими організаціями підприємців на основі соціального
партнерства;
розробка та реалізація регіональних та місцевих програм
розвитку малого підприємництва.
Взаємодія місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування з підприємцями забезпечується шляхом
сприяння формуванню громадських колегій і координаційних рад з
питань розвитку малого підприємництва та залучення до участі у
формуванні і реалізації державної політики регіональних та
галузевих об'єднань підприємців.
Регіональні програми спрямовуються на комплексне вирішення
питань розвитку та підтримки малого підприємництва в межах
повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, а саме:
вдосконалення нормативно-правової бази, фінансово-кредитного
забезпечення, зменшення податкового тиску у сфері малого
підприємництва і насамперед з метою підтримки малих підприємств,
що здійснюють свою діяльність у сфері виробництва та науки;
впровадження системи фінансово-кредитної та ресурсної
підтримки суб'єктів малого підприємництва, у тому числі створення
регіональних гарантійно-кредитних установ, фондів сприяння
розвитку малого підприємництва;
сприяння розвитку регіональної інфраструктури підтримки
малого підприємництва;
фінансове забезпечення заходів щодо реалізації регіональних
програм розвитку підприємництва.
IV. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок
Державного бюджету України, коштів, одержаних від приватизації
державного майна, та інших джерел фінансування, не заборонених
законом.
На виконання окремих положень Програми спрямовуються кошти
місцевих бюджетів за рішенням відповідних органів місцевого
самоврядування.
Обсяг щорічних асигнувань, спрямованих на державну підтримку
малого підприємництва, визначається у видатковій частині
Державного бюджету України окремим рядком відповідно до Закону
України "Про державну підтримку малого підприємництва"
( 2063-14 ).
V. Організація та контроль за виконанням Програми
Організація та контроль за виконанням Програми здійснюється
Кабінетом Міністрів України.
На виконання Програми Кабінет Міністрів України щорічно
розробляє та затверджує заходи щодо реалізації Програми з
визначенням змісту, очікуваного результату впровадження,
відповідальних за реалізацію, термінів виконання, вартості, а
також обсягів бюджетного фінансування і подає їх до Верховної Ради
України у порядку, встановленому законодавством.
Координацію діяльності центральних та місцевих органів
виконавчої влади, пов'язаної з виконанням Програми, здійснює
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з
питань регуляторної політики та підприємництва, який щорічно
звітує Кабінету Міністрів України про стан виконання Програми та
передбачених нею заходів.
VI. Реалізація Програми та очікувані результати
Програма передбачає щорічну розробку Кабінетом Міністрів
України відповідних заходів щодо її реалізації. Заходи щодо
реалізації Програми на 2001 рік є її невід'ємною складовою
частиною.
Очікуваними результатами реалізації Програми є прискорення
розвитку малого підприємництва, використання його потенційних
можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв'язання
економічних і соціальних проблем, сприяння структурній перебудові
економіки, стійка тенденція збільшення кількості малих
підприємств, зменшення рівня тіньового обороту у сфері малого
підприємництва, збільшення внеску малого підприємництва в
економіку України, зміцнення економічної бази регіонів, позитивний
вплив на вирішення проблем безробіття, насичення вітчизняного
ринку товарами та послугами.

ЗАХОДИ

щодо реалізації Національної програми сприяння розвитку

малого підприємництва в Україні на 2001 рік
------------------------------------------------------------------------------- | |Тер- | | Розрахункова | |мін | Відповідальні | вартість Зміст заходу | Очікуваний результат |вико-| за реалізацію | робіт, | |нан- | заходів | тис. грн. | |ня | |------------- | | | | |у тому | | | |всього|числі | | | | |за ра- | | | | |хунок | | | | |Держа- | | | | |вного | | | | |бюдже- | | | | |ту Ук- | | | | |раїни --------------------+----------------------+-----+---------------+------+------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ------------------------------------------------------------------------------- 1. Удосконалення нормативно-правової бази у сфері

підприємницької діяльності
Розроблення проектів Визначення термінів I кв. Держпідприєм-
законів України про "велике, середнє, ництва
внесення змін до мале підприємство", Мінекономіки
Закону України "Про "мікропідприємство" ДПА
підприємства в і "суб'єкт малого Держкомстат
Україні" та про підприємництва" Мінфін
внесення змін до Мін'юст
Закону України "Про
підприємництво"
Розроблення проекту Встановлення I кв. Держпідприєм-
Закону України про правових умов щодо ництва
мікрокредитування фінансової підтримки Мінекономіки
суб'єктів малого суб'єктів малого Мінфін
підприємництва підприємництва Мін'юст
спеціальними небанківськими
установами фінансовими

установами
Розроблення Отримання I кв. Держпідприєм-
нормативно-правового комплексної ництва
акта щодо сприяння підтримки та Мінекономіки
створенню та обслуговування Мінпраці
діяльності суб'єктів малого Міносвіти і
бізнес-центрів і підприємництва в науки
бізнес-інкубаторів межах бізнес-центрів Мінфін

та бізнес-інкубаторів Мін'юст
Розроблення проекту Адаптація механізму I кв. Держпідприєм-
Закону України про регулювання ництва
засади державної господарських Мінекономіки
регуляторної відносин до умов Мін'юст
політики у сфері ринкових перетворень Антимонопольний
підприємницької комітет
діяльності
Розроблення проекту Створення інституту II Держпідприєм-
законодавчого акта, діяльності кв. ництва
який регулюватиме уповноважених з Мін'юст
діяльність питань захисту прав
уповноважених з підприємців
питань захисту прав
підприємців
Підготовка проекту Гарантована участь III Мінекономіки
нормативно-правового на конкурентних кв. Держпідприєм-
акта стосовно засадах суб'єктів ництва
гарантованої частини малого
державного підприємництва у
(регіонального) поставках продукції,
замовлення для виконанні робіт та
суб'єктів малого наданні послуг для
підприємництва державних

(регіональних)

потреб
2. Формування єдиної державної регуляторної політики

у сфері підприємництва
Залучення до участі Забезпечення впливу Про- Держпідприєм-
у формуванні та самоврядних тя- ництва
реалізації державної організацій малого гом Центральні та
політики розвитку підприємництва на року місцеві органи
малого формування виконавчої
підприємництва нормативно-правових влади
всеукраїнських, актів у сфері
регіональних, підприємництва
галузевих об'єднань
підприємців
Оптимізація Про- Держпідприєм-
адміністративного тя- ництва
правового гом Мінекономіки
регулювання року Мін'юст
економічних
відносин:
запровадження Забезпечення Про- Держпідприєм-
стандартизованої системності, тя- ництва
системи процедур з послідовності та гом Центральні та
підготовки проектів координованості дій року місцеві органи
регуляторних актів з розроблення та виконавчої

видання регуляторних влади

актів
забезпечення Врахування Про- Держпідприєм-
публічного пропозицій тя- ництва
обговорення проектів громадськості при гом Центральні та
регуляторних актів, розробленні року місцеві органи
які суттєво регуляторних актів виконавчої
впливають на ринкове влади
середовище,
зачіпають права і
законні інтереси
підприємців
забезпечення Вдосконалення Про- Держпідприєм-
відслідковування регулювання тя- ництва
ефективності дії підприємницької гом Центральні та
регуляторних актів діяльності року місцеві органи

виконавчої

влади
впровадження Скасування Про- Держпідприєм-
практики перегляду регуляторних актів, тя- ництва
неефективних що стримують гом Центральні та
регуляторних актів розвиток року місцеві органи

підприємницької виконавчої

діяльності влади
Забезпечення Підготовка Про- Держпідприєм-
публічності та регуляторних актів тя- ництва
прозорості з урахуванням гом Мінекономіки
реалізації результатів року Мінфін
регуляторної публічних обговорень Міносвіти
політики у сфері
підприємництва
Проведення Створення кадрового Про- Держпідприєм-
семінарів, "круглих потенціалу у напрямі тя- ництва
столів", нормативного гом Мінекономіки
прес-конференцій, регулювання року Мінфін
громадських слухань підприємницької Міносвіти

діяльності
Проведення Оцінка ефективності Про- Держпідприєм-
моніторингу впровадження тя- ництва
реалізації регуляторної гом Центральні та
регуляторної політики у сфері року місцеві органи
політики підприємництва, виконавчої

можливість її влади

корекції
3. Активізація фінансово-кредитної та інвестиційної

підтримки малого підприємництва
Розроблення механі- Сприяння технічній III Мінекономіки
зму компенсації час- оснащеності та кв. Мінфін
тки лізингових пла- фондоозброєності Держпідприєм-
тежів лізингоотриму- суб'єктів малого ництва
вачам - суб'єктам підприємництва Мінпраці
малого підприємництва Мін'юст
Сприяння Розширення Про- Український
функціонуванню можливостей доступу тя- фонд
Кредитно-гарантійної малого гом підтримки
установи підприємництва до року підприємництва

позабюджетних Національний

фінансових джерел, банк

їх кредитно- Фонд держмайна

гарантійна підтримка Держпідприєм-

ництва
Формування мережі Впровадження Про- Український 2000 2000 регіональних фондів прогресивних тя- фонд
підтримки механізмів гом підтримки
підприємництва в кредитно-гарантійної року підприємництва
усіх регіонах та фінансової Рада
України підтримки міністрів

підприємництва Автономної

Республіки

Крим,

обласні,

Київська та

Севастополь-

ська міські

держадміні-

страції

Держпідпри-

ємництва
Здійснення заходів Розширення Про- Держпідприєм-
щодо залучення можливостей доступу тя- ництва
коштів іноземних малого гом Національний
кредитних ліній і підприємництва до року банк
міжнародної позабюджетних Мінфін
технічної допомоги фінансових джерел Мінекономіки
для підтримки малих МЗС
підприємств через
цільові та
регіональні програми
підтримки
підприємництва
Розроблення та Надання гарантій, III Рада міністрів 1265 1265 впровадження забезпечення кв. Автономної
механізму надання інвестиційної Республіки
гарантій від ризиків підтримки малих Крим
некомерційного підприємств Держпідприєм-
характеру на базі Автономної ництва
діючого проекту Республіки Крим Український
створення фонд підтримки
інвестиційної підприємництва
привабливості Кредитно-
Автономної гарантійна
Республіки Крим установа

Кримська

компанія

розвитку та

підтримки

інвестицій
4. Сприяння створенню інфраструктури розвитку

малого підприємництва
Здійснення заходів Вільний доступ IV Держпідприєм- 1000 1000 щодо створення та органів виконавчої кв. ництва
запровадження влади до Мінекономіки
Реєстру суб'єктів інформаційного ДПА
підприємницької фонду, запобігання МВС
діяльності створенню фіктивних Держкомстат

підприємств Мін'юст
Створення Дослідження процесів I кв. Держпідприєм- 2000 2000 науково-методичного становлення та ництва
центру з проблем розвитку НАН України
розвитку малого підприємництва;
підприємництва проведення аналізу

стану сектора малого

підприємництва;

методичне

забезпечення

розвитку

підприємництва
Створення Доступ суб'єктів Про- Держпідприєм- 3000 3000 довідково-інформацій- малого тя- ництва
них мереж для підприємництва до гом Державна
підприємців про ділової інформації, року акціонерна
законодавство, що стосується компанія
потенційних виробничої "Національна
клієнтів, податки, діяльності та мережа
конкурентне послуг, розширення аукціонних
середовище тощо інформаційного поля центрів"
Сприяння розвиткові Забезпечення малого Про- Мінпраці
мережі підприємництва тя- Міносвіти і
навчально-ділових фінансово-майновою, гом науки
центрів, організаційно- року Мінфін
бізнес-центрів та методичною Держпідприємництва бізнес-інкубаторів підтримкою Місцеві органи

виконавчої

влади
Створення Забезпечення Про- Рада міністрів 150 регіональних центрів суб'єктів малого тя- Автономної
підтримки розвитку підприємництва гом Республіки
малого інформаційними, року Крим, обласні,
підприємництва навчальними, Київська та

консалтинговими Севастопольська

послугами міські

держадмініст-

рації

Держпідприємництва
Сприяння організації Збільшення збуту Пос- Центральні
і проведенню товарів, робіт, тій- органи
виставок та ярмарків послуг суб'єктів но виконавчої
продукції суб'єктів малого влади
малого підприємництва, Рада міністрів
підприємництва залучення Автономної

інвесторів, Республіки

стимулювання випуску Крим, обласні,

конкурентоспроможної Київська та

продукції Севастопольська

міські держ-

адміністрації
5. Впровадження регіональної політики сприяння

розвитку малого підприємництва
Запровадження Посилення ролі та Пос- Держпідприєм-
механізмів значення тій- ництва
громадської підприємницьких но Рада міністрів
підтримки малого громадських Автономної
підприємництва через організацій у Республіки
громадські вирішенні проблем Крим, обласні,
приймальні, суб'єктів Київська та
громадські колегії, підприємництва Севастопольська
інститут міські
уповноважених з держадмініст-
питань захисту прав рації
підприємців
Розроблення та Залучення широких Про- Держпідприєм- 1313 1313 впровадження верств представників тя- ництва
освітньої програми підприємницького гом Український
для підприємців середовища до року фонд підтримки

вдосконалення рівня підприємництва

знань основ Міжнародні

підприємницької організації

справи
Реалізація
соціально-спрямованих
програм:
програма Зниження соціального Пос- Український 2022 2022 реструктуризації напруження шляхом тій- фонд підтримки
вугільної соціальної та но підприємництва
промисловості в професійної
Луганському регіоні; адаптації, створення

нових робочих місць
реалізація Створення нових Про- Держпідприєм- 9000 9000 спеціальних проектів робочих місць, тя- ництва
щодо створення залучення до гом Мінпраці
суб'єктів малого підприємницької року Державний
підприємництва серед діяльності комітет
слабозахищених слабозахищених молодіжної
верств населення; верств населення: політики,

інвалідів, жінок, спорту і

молоді туризму

Український

фонд підтримки

підприємництва

Рада міністрів

Автономної

Республіки

Крим, обласні,

Київська та

Севастопольська

міські

державні

адміністрації
програма по Сприяння Про- Український 10240 5100 залученню до працевлаштуванню тя- фонд підтримки (кошти підприємницької військовослужбовців, гом підприємництва Міжна- діяльності та звільнених у запас ро- родного професійної ку фонду адаптації соціа- військовослужбовців, льної звільнених у запас адапта-(спільне ції -
фінансування з 5140) Міжнародним фондом
соціальної
адаптації)
Участь у розробленні Інтеграція Пос- Держпідприєм-
та реалізації національного тій- ництва
програм підприємництва у но Мінекономіки
співробітництва з світову економічну МЗС
державами - систему
учасницями
міжурядових програм
з питань підтримки
розвитку малого
підприємництва
Організація щорічної Забезпечення IV Держпідприєм- 50 50 науково-практичної стійкого розвитку кв. ництва НАН
конференції з малого України
проблем розвитку підприємництва, у Український
малого тому числі у фонд підтримки
підприємництва та виробничій, підприємництва
ходу впровадження науково-технічній та регіональні
єдиної державної інших сферах координаційні
регуляторної економіки України ради
політики у сфері
підприємницької
діяльності
Організація теле- і Поширення досвіду Пос- Центральні та
радіопрограм з організації тій- місцеві органи
висвітлення проблем діяльності но виконавчої
розвитку і підтримки підприємців та влади
малого надання
підприємництва консультативної

допомоги суб'єктам

малого

підприємництва
Організація Поширення досвіду Пос- Держпідприєм- 250 250 періодичних видань, організації тій- ництва
що висвітлюють діяльності но Український
проблеми малого підприємців та фонд підтримки
підприємництва надання підприємництва

консультативної

допомоги суб'єктам

малого

підприємництва

Всього: 32 290 27 000
фінансування з 5140) Міжнародним фондом
соціальної
адаптації)
Участь у розробленні Інтеграція Пос- Держпідприєм-
та реалізації національного тій- ництва
програм підприємництва у но Мінекономіки
співробітництва з світову економічну МЗС
державами - систему
учасницями
міжурядових програм
з питань підтримки
розвитку малого
підприємництва
Організація щорічної Забезпечення IV Держпідприєм- 50 50 науково-практичної стійкого розвитку кв. ництва НАН
конференції з малого України
проблем розвитку підприємництва, у Український
малого тому числі у фонд підтримки
підприємництва та виробничій, підприємництва
ходу впровадження науково-технічній та регіональні
єдиної державної інших сферах координаційні
регуляторної економіки України ради
політики у сфері
підприємницької
діяльності
Організація теле- і Поширення досвіду Пос- Центральні та
радіопрограм з організації тій- місцеві органи
висвітлення проблем діяльності но виконавчої
розвитку і підтримки підприємців та влади
малого надання
підприємництва консультативної

допомоги суб'єктам

малого

підприємництва
Організація Поширення досвіду Пос- Держпідприєм- 250 250 періодичних видань, організації тій- ництва
що висвітлюють діяльності но Український
проблеми малого підприємців та фонд підтримки
підприємництва надання підприємництва

консультативної

допомоги суб'єктам

малого

підприємництва

Всього: 32 290 27 000

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: