open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 22 грудня 2000 р. N 1879

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 245 ( 245-2003-п ) від 24.02.2003 )
Про затвердження типових положень про управління

з питань молоді, спорту та туризму обласної,

Севастопольської міської державної адміністрації

і відділ з питань молоді та спорту районної,

районної у м. Севастополі державної адміністрації

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Типове положення про управління з питань
молоді, спорту та туризму обласної, Севастопольської міської
державної адміністрації і Типове положення про відділ з питань
молоді та спорту районної, районної у м. Севастополі державної
адміністрації (додаються).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1999 р.
N 534 ( 534-99-п ) "Про затвердження типових положень про
управління і комітет з питань фізичної культури та спорту
обласної, Київської та Севастопольської міської, районної,
районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 14, ст. 569);
постанову Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р.
N 2138 ( 2138-99-п ) "Про затвердження типових положень про
управління та відділи у справах сім'ї та молоді" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 48, ст. 2344).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 22 грудня 2000 р. N 1879
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про управління з питань молоді, спорту та туризму

обласної, Севастопольської міської державної

адміністрації

1. Управління з питань молоді, спорту та туризму обласної,
Севастопольської міської держадміністрації (далі - управління) є
структурним підрозділом обласної, Севастопольської міської
держадміністрації, що утворюється відповідно головою обласної,
Севастопольської міської держадміністрації, підзвітним і
підконтрольним голові відповідної держадміністрації та
Держкоммолодьспорттуризму.
2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, наказами Держкоммолодьспорттуризму,
розпорядженнями голови обласної, Севастопольської міської
держадміністрації, актами відповідного органу місцевого
самоврядування, прийнятими в межах його компетенції, а також
положенням про управління.
3. Основними завданнями управління є:
забезпечення на відповідній території реалізації державної
політики з питань дітей, молоді, жінок, сім'ї, фізичної культури,
спорту та туризму;
розроблення і реалізація разом з відповідними структурними
підрозділами місцевих держадміністрацій, громадянами, об'єднаннями
громадян заходів щодо поліпшення становища молоді, жінок і сім'ї;
забезпечення підготовки і проведення спортивних заходів,
навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у
спортивних змаганнях різних рівнів;
сприяння фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку
дітей та молоді, підвищенню ролі жінок у суспільстві, забезпечення
рівних можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному,
економічному, культурному і соціальному житті;
організація і проведення фестивалів, конкурсів та інших
заходів серед широких верств населення, забезпечення пропаганди
здорового способу життя, виховання молоді в дусі олімпізму,
залучення населення до зайняття фізкультурою та спортом,
проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з
історико-культурною спадщиною, природним середовищем;
організація відпочинку, дозвілля і оздоровлення дітей та
молоді;
забезпечення у межах своєї компетенції безпеки туристів,
захист їх прав, інтересів та майна;
сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді,
жінок, сім'ї, фізичної культури, спорту та туризму.
4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
1) розробляє разом з відповідними структурними підрозділами
місцевих держадміністрацій за участю об'єднань громадян програми з
питань дітей, молоді, жінок, сім'ї, фізичної культури, спорту та
туризму, організовує роботу, пов'язану з їх реалізацією, вносить у
встановленому порядку на розгляд відповідної держадміністрації
пропозиції щодо фінансового забезпечення зазначених програм;
2) забезпечує:
формування і затвердження календарних планів проведення
навчально-тренувальних зборів, здійснення заходів і програм з
питань дітей, молоді, жінок і сім'ї, туристичної діяльності,
спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до
Єдиного календарного плану спортивних змагань України;
організацію і проведення заходів, передбачених календарними
планами;
організацію роботи з фізичного виховання і провадження
фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на
принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої
спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм
фізичного вдосконалення та безперервності процесу;
реалізацію у межах своєї компетенції соціальних програм з
питань дітей, молоді, жінок, сім'ї, фізичної культури, спорту та
туризму;
3) готує і подає в установленому порядку узагальнені дані про
становище дітей, молоді, жінок, сім'ї та пропозиції щодо
розв'язання соціальних проблем, проблем відродження історичних,
культурних, духовних традицій сім'ї, заохочення до материнства,
поліпшення демографічної ситуації, забезпечення здорового,
всебічного розвитку і виховання дітей та молоді;
4) порушує в установленому порядку клопотання про
нагородження спортсменів, тренерів, меценатів і працівників сфери
фізичної культури, спорту та туризму державними нагородами, а
також про призначення державних стипендій олімпійським та
параолімпійським чемпіонам, видатним діячам фізичної культури і
спорту;
5) бере участь у пошуку та відборі обдарованих і талановитих
дітей та молоді, їх подальшому становленні і розвитку;
6) сприяє діяльності молодіжних житлових комплексів і наданню
пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким
молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла та
придбання товарів довготермінового користування, розвиткові
молодіжного, жіночого і сімейного підприємництва;
7) координує роботу обласних, Севастопольського міського
центру соціальних служб для молоді в питаннях, що належать до його
компетенції;
8) готує та подає в установленому порядку статистичну
звітність про становище дітей, молоді, жінок, сім'ї та розвиток
фізичної культури, спорту та туризму;
9) забезпечує розвиток нових форм виховання дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом сприяння
утворенню та функціонуванню дитячих будинків сімейного типу,
прийомних сімей тощо;
10) узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до його компетенції, та подає в установленому порядку
пропозиції щодо його удосконалення;
11) забезпечує дотримання фізкультурно-оздоровчими і
спортивними організаціями стандартів спортивної класифікації,
нормативів з фізичної культури і спорту, контролює виконання
туристичними підприємствами умов і правил надання туристичних
послуг;
12) сприяє розвитку олімпійського, параолімпійського руху та
спорту ветеранів у відповідному регіоні;
13) забезпечує в межах своєї компетенції організацію
самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів, організовує
надання закладами фізичної культури і спорту оздоровчих послуг
населенню та вживає заходів до розширення мережі цих закладів;
14) вдосконалює форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи
у виробничій та соціально-побутовій сфері з метою залучення
широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом;
15) бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо
забезпечення зростання обсягів виробництва спортивних товарів та
обладнання, розвитку туристичної індустрії, створенні та зміцненні
матеріально-технічної бази об'єктів і споруд спортивного та
туристичного призначення;
16) здійснює контроль у межах своєї компетенції за станом
реалізації в регіоні молодіжної і сімейної політики, розвитком
фізичної культури, спорту та туризму, використанням фінансових і
матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів на
реалізацію програм та заходів, спрямованих на розвиток зазначених
сфер;
17) забезпечує контроль за дотриманням підприємствами,
установами та організаціями усіх форм власності законодавства з
питань дітей, молоді, сім'ї, фізичної культури, спорту та туризму;
18) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід у
реалізації молодіжної та сімейної політики, фізичного виховання,
спорту та туризму, проводить з цією метою методичні та
науково-практичні семінари, конференції, інші заходи, рецензує
методичну та іншу літературу про фізкультурно-оздоровчу, молодіжну
та спортивну діяльність;
19) реєструє обласні (міські) спортивні рекорди та
досягнення, подає в установленому порядку
Держкоммолодьспорттуризму відповідні документи для затвердження
рекордів України, Європи та світу, встановлених спортсменами
області (міста);
20) сприяє впровадженню у практику науково обгрунтованих
систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів
вищої категорії;
21) вивчає потребу у фахівцях з питань організації роботи з
дітьми, молоддю, жінками, сім'ями, розвитку фізичної культури,
спорту та туризму, організовує підвищення їх кваліфікації;
22) вживає заходів до забезпечення соціального захисту
спортсменів, тренерів та фахівців у сфері фізичної культури і
спорту;
23) забезпечує реалізацію антимонопольної політики у сфері
фізичної культури, спорту та туризму, сприяє створенню рівних
можливостей на ринку туристичних послуг для всіх суб'єктів
туристичної діяльності;
24) комплектує склад збірних команд області (міста) з видів
спорту та забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів
у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв'язанню житлово-побутових
проблем та створенню максимально сприятливих умов для тренувань
членам національних збірних команд, кандидатам на участь в
Олімпійських та Параолімпійських іграх;
25) залучає до розв'язання актуальних проблем
фізкультурно-спортивного руху фізкультурно-оздоровчі та спортивні
громадські організації;
26) організовує роботу з підготовки спортивних резервів,
сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, шкіл олімпійського резерву, училищ фізичної
культури, центрів олімпійської підготовки та шкіл вищої спортивної
майстерності, міжвідомчих та інших центрів олімпійської
підготовки, забезпечує та контролює організацію
навчально-тренувального процесу, в установленому порядку сприяє
створенню нових спортивних шкіл та відділень з видів спорту,
планує розвиток пріоритетних видів спорту в області (місті);
27) забезпечує здійснення заходів щодо міжнародного
співробітництва з питань дітей, молоді, жінок, сім'ї, фізичної
культури, спорту та туризму;
28) здійснює у встановленому порядку фінансування установ та
організацій, до компетенції яких віднесені питання щодо
розв'язання проблем дітей, молоді, жінок, сім'ї, фізичної
культури, спорту та туризму і які належать до сфери управління
відповідної держадміністрації;
29) здійснює контроль за технічним станом
фізкультурно-оздоровчих та спортивних об'єктів у регіоні, виступає
замовником їх будівництва та відповідає за дотримання правил
безпеки під час проведення масових спортивних заходів на цих
об'єктах;
30) подає пропозиції щодо застосування дисциплінарних
стягнень (дискваліфікація спортсменів, позбавлення кваліфікаційних
і почесних спортивних звань та прав на провадження тренерської,
суддівської діяльності) до спортсменів, тренерів та інших
працівників сфери фізичної культури і спорту за порушення правил
змагань, умов договорів (контрактів), а також за дії, що
дискредитують український спорт;
31) сприяє створенню цільових благодійних фондів, діяльність
яких спрямована на підтримку молодіжних, фізкультурно-спортивних і
туристичних програм, на активізацію спортивно-оздоровчої роботи та
спорту інвалідів, надає організаційну та консультаційно-методичну
допомогу фізкультурно-оздоровчим, спортивним і туристичним
громадським організаціям та їх об'єднанням;
32) подає пропозиції щодо облаштування об'єктами туристичної
інфраструктури мережі транспортних коридорів, що пролягають через
територію регіону;
33) бере участь в організації приміських зон короткочасного
відпочинку, створенні нових рекреаційних зон місцевого значення;
34) сприяє підвищенню якості туристичних послуг, розширенню
їх асортименту з метою задоволення потреб як внутрішнього, так і
іноземного туризму, поліпшенню умов обслуговування туристів;
35) аналізує та узагальнює практику роботи туристичних
підприємств та організацій усіх форм власності, вживає в межах
своєї компетенції заходів до створення ефективної системи
туристичної та екскурсійної діяльності, розвитку нетрадиційних
видів туризму (оздоровчо-спортивного, підводного, автомобільного,
екологічного, зеленого тощо), координації діяльності підприємств
та організацій туристичної індустрії з розроблення нових маршрутів
і турів;
36) забезпечує розгляд у встановленому порядку пропозицій,
заяв і скарг громадян та вживає заходів для усунення причин, що їх
породжують;
37) виконує інші функції, пов'язані з виконанням покладених
на нього завдань.
5. Управління має право:
одержувати в установленому порядку від інших структурних
підрозділів відповідної держадміністрації, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм
власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для
виконання покладених на нього завдань;
залучати спеціалістів інших структурних підрозділів
відповідної держадміністрації, підприємств, установ та організацій
(за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать
до його компетенції;
скликати в установленому порядку конференції, наради,
семінари з питань, що належать до компетенції управління;
створювати творчі тимчасові колективи, групи для проведення
молодіжних і дитячих фестивалів, спортивних змагань та інших
заходів.
6. Управління під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими структурними підрозділами відповідної
держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також
підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності,
об'єднаннями громадян та громадянами.
7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади головою відповідної держадміністрації за
погодженням з Держкоммолодьспорттуризмом.
Начальник управління має заступників, які призначаються на
посаду і звільняються з посади головою відповідної
держадміністрації за погодженням з Держкоммолодьспорттуризмом.
8. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції управління, в ньому може створюватися колегія у складі
начальника управління (голова колегії), його заступників за
посадою, а також інших працівників управління. До її складу можуть
входити керівники інших структурних підрозділів держадміністрації,
керівники відділів з питань молоді та спорту районних, районних у
місті Севастополі держадміністрацій, фізкультурно-спортивних
товариств та інших громадських організацій.
Склад колегії затверджується головою відповідної
держадміністрації за поданням начальника управління.
Засідання колегії проводяться в міру потреби, але не менше
ніж один раз на квартал.
Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника
управління.
9. Начальник управління:
здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань,
визначає ступінь відповідальності заступників начальника,
керівників структурних підрозділів, інших працівників управління;
затверджує структуру управління, положення про структурні
підрозділи управління та розподіляє обов'язки між працівниками
управління;
розпоряджається коштами у межах асигнувань, передбачених у
відповідних бюджетах на розвиток молодіжних програм, фізичної
культури, спорту та туризму, утримання апарату управління, і несе
персональну відповідальність за їх цільове використання;
призначає на посади та звільняє з посад працівників
управління;
погоджує призначення на посаду і звільнення з посади
керівників відділів з питань молоді та спорту районної, районної у
місті Севастополі держадміністрації, їх заступників;
видає в межах своєї компетенції накази, організовує і
контролює їх виконання.
10. Для розгляду рекомендацій та пропозицій щодо основних
напрямів діяльності управління, вирішення найважливіших питань
реалізації молодіжної і сімейної політики, розвитку фізичної
культури, спорту та туризму в управлінні можуть утворюватися
наукові та консультативні органи, персональний склад та положення
про які затверджує начальник управління.
11. Управління утримується за рахунок коштів державного
бюджету.
12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників
управління затверджує голова відповідної держадміністрації в межах
виділених асигнувань.
Кошторис доходів та видатків, штатний розпис управління
затверджує голова відповідної держадміністрації після попередньої
їх експертизи у фінансовому управлінні держадміністрації.
13. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку
із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 22 грудня 2000 р. N 1879
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань молоді та спорту районної,

районної у м. Севастополі державної адміністрації

1. Відділ з питань молоді та спорту районної, районної у
м. Севастополі держадміністрації (далі - відділ) є структурним
підрозділом районної, районної у м. Севастополі держадміністрації,
що утворюється головою цієї держадміністрації, підзвітним і
підконтрольним голові відповідної держадміністрації та управлінню
з питань молоді, спорту та туризму відповідно обласної,
Севастопольської міської держадміністрації.
2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, наказами Держкоммолодьспорттуризму,
розпорядженнями голови обласної, Севастопольської міської,
районної, районної у м. Севастополі держадміністрації, наказами
начальника управління з питань молоді, спорту та туризму обласної,
Севастопольської міської держадміністрації, рішеннями відповідного
органу місцевого самоврядування, прийнятими у межах його
компетенції, а також положенням про відділ.
3. Основними завданнями відділу є:
забезпечення реалізації на відповідній території державної
політики з питань дітей, молоді, жінок, сім'ї, охорони материнства
і дитинства, фізичної культури і спорту;
організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та
молоді;
сприяння фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку
дітей та молоді, підвищенню ролі жінок у суспільстві, створення
рівних можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному,
економічному, соціальному, культурному і суспільному житті;
забезпечення підготовки та проведення спортивних та інших
заходів, навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть
участь у спортивних змаганнях різних рівнів;
розроблення заходів щодо збільшення виробництва спортивних
товарів та обладнання, залучення до цієї роботи інвесторів,
зміцнення спортивно-технічної бази об'єктів та споруд спортивного
призначення, утримання їх в належному стані.
4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих
на поліпшення становища дітей, молоді, жінок, сім'ї, охорони
материнства і дитинства, фізичного, інтелектуального і духовного
розвитку дітей та молоді, підвищення статусу сім'ї та ролі жінок у
суспільстві;
2) подає в установленому порядку на розгляд відповідної
держадміністрації пропозиції до проектів регіональних програм,
планів і прогнозів щодо поліпшення становища дітей, молоді, жінок,
сім'ї, фізичного виховання та спорту, заохочення материнства,
охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та
молоді, а також щодо фінансування та матеріально-технічного
забезпечення зазначених проектів;
3) розробляє проекти концепцій, комплексних і цільових
програм району, району в м. Севастополі з питань, що належать до
його компетенції, та контролює їх виконання;
4) проводить підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів
про становище дітей, молоді, жінок, сім'ї, розвиток фізичної
культури і спорту, організацію дослідження з цих питань;
5) забезпечує:
формування та затвердження календарних планів
навчально-тренувальних зборів, спортивних та
фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до календарного плану
спортивних змагань області (міста), заходів та програм з питань
дітей, молоді, жінок і сім'ї;
проведення заходів, затверджених календарними планами
навчально-тренувальних зборів, спортивних та
фізкультурно-оздоровчих заходів, у межах коштів, передбачених на
розвиток фізичної культури і спорту;
дотримання підприємствами, установами та організаціями
законодавства з питань дітей, молоді, жінок, сім'ї, фізичної
культури і спорту;
реалізацію антимонопольної політики у сфері фізичної культури
і спорту;
створення умов для інтелектуального і культурного розвитку
талановитих дітей та молоді;
6) координує роботу районного, районного у м. Севастополі
центру соціальних служб для молоді в питаннях, що належить до його
компетенції;
7) готує і подає в установленому порядку статистичну
звітність про становище дітей, молоді, жінок, сім'ї, розвиток
фізичної культури і спорту, охорону материнства і дитинства,
оздоровлення та відпочинок дітей у районі;
8) залучає в установленому порядку дитячі, молодіжні, жіночі,
фізкультурно-спортивні, інші громадські та благодійні організації
до реалізації соціальних програм і проектів, спрямованих на
поліпшення становища дітей, молоді, жінок, сім'ї, фізичної
культури і спорту;
9) сприяє в установленому порядку фінансовій підтримці
програм (проектів) дитячих, молодіжних, жіночих,
фізкультурно-спортивних, інших громадських організацій та
благодійних фондів, суспільно корисних ініціатив щодо соціальної
допомоги найменш захищеним сім'ям з дітьми, жінкам та молоді;
10) у межах своєї компетенції здійснює контроль за станом
проведення в регіоні молодіжної і сімейної політики, розвитком
фізичної культури і спорту;
11) перевіряє разом з відповідними структурними підрозділами
держадміністрації стан роботи з фізичної культури і спорту в
навчальних закладах, а також на підприємствах, в установах та
організаціях усіх форм власності;
12) узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до його компетенції;
13) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи
органів, до компетенції яких належать питання щодо проблем дітей,
молоді, жінок, сім'ї, фізичної культури і спорту, рецензує
методичну та іншу літературу з питань, що належать до його
компетенції, провадить в установленому порядку
інформаційно-пропагандистську та видавничу діяльність;
14) веде облік роботи, проведеної у сфері фізичної культури і
спорту, реєструє спортивні рекорди та досягнення, встановлені у
районі;
15) порушує в установленому порядку клопотання про
нагородження спортсменів, тренерів, меценатів і працівників сфери
фізичної культури і спорту державними нагородами, а також про
призначення державних стипендій олімпійським та параолімпійським
чемпіонам, видатним діячам фізичної культури і спорту;
16) вживає заходів до забезпечення соціального захисту
спортсменів, тренерів та фахівців у сфері фізичної культури і
спорту;
17) комплектує склад збірних команд району з видів спорту і
забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у
змаганнях обласного і міського рівнів;
18) організовує роботу з підготовки спортивних резервів,
координує розвиток мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, центрів
олімпійської підготовки та шкіл вищої спортивної майстерності,
забезпечує і контролює організацію навчально-тренувального
процесу, в установленому порядку за погодженням з управлінням з
питань молоді, спорту та туризму обласної, Севастопольської
міської держадміністрації планує розвиток пріоритетних видів
спорту в районі;
19) здійснює контроль за цільовим використанням і технічним
станом фізкультурно-оздоровчих та спортивних об'єктів у районі,
забезпечує ефективне їх використання та відповідає за дотримання
правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;
20) сприяє створенню цільових благодійних фондів, діяльність
яких спрямована на підтримку фізкультурно-оздоровчих і молодіжних
програм;
21) подає пропозиції щодо застосування дисциплінарних
стягнень (дискваліфікація спортсменів, позбавлення кваліфікаційних
і почесних спортивних звань та прав на провадження тренерської,
суддівської діяльності) до спортсменів, тренерів та інших
працівників сфери фізичної культури і спорту за порушення правил
змагань, договорів, контрактів, а також за дії, що гальмують
розвиток українського спорту;
22) сприяє діяльності молодіжних житлових комплексів, наданню
пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким
молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла та на
придбання товарів довготермінового користування, розвиткові
молодіжного, жіночого та сімейного підприємництва;
23) здійснює заходи щодо морально-духовного та патріотичного
виховання підростаючого покоління, сприяє розширенню та
функціонуванню мережі молодіжних центрів, клубів за інтересами за
місцем проживання, служб соціальної допомоги, розвитку та
зміцненню їх матеріально-технічної бази;
24) сприяє працевлаштуванню молоді;
25) разом з відповідними органами освіти, внутрішніх справ,
соціального захисту населення, центрами соціальних служб для
молоді та за участю громадськості виявляє і веде облік сімей, які
не забезпечують необхідних умов для життя, навчання та виховання
дітей, а також вживає заходів до їх соціальної підтримки;
26) організовує і бере участь у проведенні серед широких
верств населення фестивалів, конкурсів, виставок, змагань та інших
заходів, що сприяють розвитку ініціативи і задоволенню всебічних
інтересів дітей, молоді, жінок, сім'ї, пропаганді здорового
способу життя, розвитку олімпійського та параолімпійського руху;
27) координує на відповідній території діяльність, спрямовану
на організацію дозвілля, відпочинку і оздоровлення підростаючого
покоління;
28) розглядає в установленому порядку пропозиції, заяви і
скарги громадян з питань дітей, молоді, жінок, сім'ї, фізичної
культури і спорту, вживає заходів до усунення причин, що їх
породжують;
29) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її
збереженням у відділі;
30) виконує інші функції, відповідно до покладених на нього
завдань.
5. Відділ має право:
отримувати в установленому порядку від інших структурних
підрозділів держадміністрації, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій усіх форм власності
інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання
покладених на нього завдань;
залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції,
спеціалістів інших структурних підрозділів держадміністрації,
підприємств, установ та організацій, наукових установ і об'єднань
громадян (за погодженням з їх керівниками);
скликати в установленому порядку наради, конференції,
семінари з питань, що належать до його компетенції;
укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з
жіночими, молодіжними, дитячими, фізкультурно-спортивними
громадськими та благодійними організаціями.
6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими структурними підрозділами держадміністрації,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян та
громадянами.
7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та
звільняється з посади головою районної, районної у м. Севастополі
держадміністрації за погодженням з відповідною обласною,
Севастопольською міською держадміністрацією.
8. Начальник відділу:
здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та
прийняті ним рішення;
призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу;
видає у межах своєї компетенції накази, організовує і
контролює їх виконання;
затверджує функціональні обов'язки працівників відділу;
розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису
витрат на утримання відділу та реалізацію регіональних цільових
програм.
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції відділу, розгляду наукових рекомендацій і пропозицій
щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у відділі
може утворюватися дорадчий орган.
До складу дорадчого органу можуть входити керівники інших
структурних підрозділів держадміністрації, директори центрів
соціальних служб для молоді та начальники служб у справах
неповнолітніх.
10. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету,
передбачених на утримання відповідної держадміністрації.
Кошторис доходів і видатків, штатний розпис відділу
затверджує голова відповідної держадміністрації після попередньої
їх експертизи у фінансовому відділі.
Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників
затверджуються головою відповідної держадміністрації.
11. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс,
реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку
із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: