open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 28 грудня 2000 р. N 1922

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 465 ( 465-2016-п ) від 22.07.2016 }
Про затвердження Положення про проведення

атестації державних службовців
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1979 ( 1979-2002-п ) від 25.12.2002

N 812 ( 812-2003-п ) від 02.06.2003 }
{ Постанову визнано такою, що відповідає Конституції України (є конституційною) згідно з Рішенням Конституційного Суду N 15-рп/2003 ( v015p710-03 ) від 08.07.2003 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1693 ( 1693-2003-п ) від 29.10.2003

N 1558 ( 1558-2004-п ) від 17.11.2004

N 371 ( 371-2005-п ) від 18.05.2005

N 1035 ( 1035-2006-п ) від 26.07.2006

N 518 ( 518-2009-п ) від 21.05.2009

N 916 ( 916-2011-п ) від 31.08.2011

N 627 ( 627-2012-п ) від 11.07.2012

N 809 ( 809-2012-п ) від 22.08.2012 }

На виконання пункту 20 заходів щодо реалізації Стратегії
реформування системи державної служби в Україні на 2000-2001 роки,
схвалених Указом Президента України від 26 липня 2000 р. N 925
( 925/2000 ), Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про проведення атестації державних
службовців (додається).
2. Провести у 2001 році атестацію державних службовців, які
не атестувалися протягом трьох років.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 14 серпня 1996 р. N 950 ( 950-96-п ) "Про
порядок проведення атестації державних службовців органів
виконавчої влади" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 448).

Перший

віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 грудня 2000 р. N 1922
ПОЛОЖЕННЯ

про проведення атестації державних службовців
Загальна частина
1. З метою підвищення ефективності діяльності державних
службовців та відповідальності за доручену справу в державних
органах один раз на три роки проводиться їх атестація, під час
якої оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості,
виявлені працівниками при виконанні службових обов'язків,
визначених типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками
посад і відображених у посадових інструкціях, що затверджуються
керівниками державних органів відповідно до Закону України "Про
державну службу" ( 3723-12 ) та інших нормативно-правових актів.
2. Атестації підлягають державні службовці усіх рівнів, в
тому числі ті, які внаслідок організаційних змін обіймають посади
менше ніж один рік, якщо їх посадові обов'язки не змінилися.
Особливості проведення атестації державних службовців, посади
яких віднесені до I та II категорій, визначаються органами, що
призначають їх на посади.
Не підлягають атестації державні службовці патронатної
служби, а також ті, що перебувають на займаній посаді менше ніж
один рік (крім зазначених в абзаці першому цього пункту).
Жінки, які перебувають у відпустці по вагітності, пологах і
догляду за дитиною, проходять атестацію не раніше ніж через рік
після виходу на роботу.
Особи, призначені на посаду на визначений термін, та вагітні
жінки можуть проходити атестацію за власним бажанням.
3. У період між атестаціями з метою здійснення регулярного
контролю за проходженням державної служби та професійними
досягненнями державних службовців щороку проводиться оцінка
виконання державними службовцями покладених на них завдань і
обов'язків.
Оцінка проводиться безпосередньо керівниками структурних
підрозділів, де працюють державні службовці, під час підбиття
підсумків роботи за рік.
Загальний порядок проведення щорічної оцінки виконання
державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків
розробляється Нацдержслужбою. { Абзац третій пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 809 ( 809-2012-п ) від
22.08.2012 }
Порядок проведення щорічної оцінки в окремому державному
органі визначається керівником відповідного органу з урахуванням
загального порядку та особливостей кожного державного органу.
{ Абзац п'ятий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 916 ( 916-2011-п ) від 31.08.2011 }
Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги
кадровою службою відповідного державного органу під час проведення
планомірної ротації кадрів на окремих посадах державних
службовців. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1693 ( 1693-2003-п ) від 29.10.2003 ) Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1979 ( 1979-2002-п ) від
25.12.2002 )
Організація та проведення атестації
4. Для організації та проведення атестації наказом керівника
державного органу (далі - керівник) утворюється атестаційна
комісія (далі - комісія).
Залежно від кількості державних службовців і специфіки
державного органу, в якому вони працюють, може утворюватися
декілька комісій.
Кількісний та персональний склад комісії затверджується
керівником.
Комісія утворюється у складі голови, секретаря та членів
комісії. Головою комісії призначається заступник керівника
державного органу. До складу комісії включаються керівники
структурних підрозділів, де працюють державні службовці,
представники кадрової та юридичної служб. Керівник може залучати
до роботи в комісії незалежних експертів. Для проведення атестації
керівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади до роботи в комісії залучається представник
Мін'юсту. { Абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно
з Постановами КМ N 812 ( 812-2003-п ) від 02.06.2003, N 1558
( 1558-2004-п ) від 17.11.2004, N 371 ( 371-2005-п ) від
18.05.2005, N 518 ( 518-2009-п ) від 21.05.2009, N 916
( 916-2011-п ) від 31.08.2011 }
5. Комісія повинна забезпечувати об'єктивний розгляд і
професійну оцінку діяльності державного службовця, який
атестується, зокрема щодо виконання покладених на нього службових
обов'язків, знання та користування у своїй роботі державною мовою,
а також принциповий підхід у підготовці рекомендацій для
подальшого використання його досвіду і знань у роботі державного
органу. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1035 ( 1035-2006-п ) від 26.07.2006 }
6. Термін і графік проведення атестації затверджуються
наказом керівника і доводяться до відома державних службовців, які
атестуються, не пізніше ніж за місяць до проведення атестації.
7. Атестація державних службовців державного органу з
нечисленним апаратом (до 5 осіб) може проводитися керівником цього
органу або органом вищого рівня.
8. Атестація державних службовців - керівників структурних
підрозділів та осіб, які ввійшли до складу комісії, передує
атестації інших працівників цих підрозділів.
9. На кожного працівника, який підлягає атестації,
складається службова характеристика, що підписується його
безпосереднім керівником, затверджується керівником вищого рівня і
подається до комісії не пізніше ніж за тиждень до проведення
атестації.
Службова характеристика на керівника державного органу
підписується керівником державного органу вищого рівня.
Службова характеристика повинна містити аналіз виконання
державним службовцем посадових обов'язків; відомості про обсяг,
якість, своєчасність і самостійність виконання роботи, ділові
якості (ініціативність, відповідальність), стосунки з колегами,
знання та користування державною мовою під час виконання службових
обов'язків, інформацію про підготовку, перепідготовку, підвищення
кваліфікації тощо. { Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1035 ( 1035-2006-п ) від 26.07.2006 }
Державний службовець ознайомлюється із службовою
характеристикою до атестації під час співбесіди з безпосереднім
керівником.
У разі незгоди з відомостями, викладеними у службовій
характеристиці, державний службовець може подати до комісії
відповідну заяву, обгрунтування, додаткові відомості щодо своєї
службової діяльності.
Під час кожної атестації до комісії подаються щорічні оцінки
виконання державним службовцем покладених на нього завдань та
обов'язків за період, що минув після попередньої атестації, а
також атестаційний лист попередньої атестації.
10. На засідання комісії запрошуються працівник, який
атестується, та його безпосередній керівник. Якщо державний
службовець не з'явився на засідання комісії без поважних причин,
комісія має право провести атестацію за його відсутності.
Рішення атестаційної комісії
11. На підставі всебічного аналізу виконання основних
обов'язків, складності виконуваної роботи та її результативності,
знання та користування державною мовою під час виконання службових
обов'язків комісія приймає одне з таких рішень: Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1035 ( 1035-2006-п ) від 26.07.2006 }
відповідає займаній посаді;
відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій
щодо підвищення кваліфікації з певного фахового напряму, набуття
навичок роботи на комп'ютері тощо;
не відповідає займаній посаді.
Атестованими вважаються державні службовці, визнані комісією
такими, що відповідають займаній посаді, або відповідають займаній
посаді за певних умов.
12. У разі прийняття рішення про відповідність працівника
займаній посаді комісія може рекомендувати керівникові зарахувати
його до кадрового резерву, дозволити пройти стажування на більш
високій посаді, присвоїти черговий ранг державного службовця,
встановити надбавку, передбачену законодавством, або змінити її
розмір тощо. { Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 627 ( 627-2012-п ) від 11.07.2012 }
У разі прийняття рішення про відповідність займаній посаді за
певних умов комісія рекомендує керівникові призначити через рік
повторне атестування, якщо державний службовець погодиться
виконати дані йому рекомендації.
У разі прийняття рішення про невідповідність державного
службовця займаній посаді комісія рекомендує керівникові перевести
цього державного службовця за його згодою на іншу посаду, що
відповідає його професійному рівню, або звільнити із займаної
посади.
Кожна рекомендація повинна мати відповідне обгрунтування.
13. Рішення комісії може бути оскаржене державним службовцем
у встановленому порядку керівникові протягом 10 днів з дня його
прийняття без урахування терміну тимчасової непрацездатності.
За дорученням керівника комісія повторно проводить атестацію,
приймає рішення і вносить керівникові для розгляду та прийняття
остаточного рішення.
14. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому
присутні не менш як 3/4 її складу. Рішення комісії приймається
стосовно кожного державного службовця, який атестується, простою
більшістю голосів членів комісії. Голосування проводиться у
відсутності особи, яка атестується.
У разі однакової кількості голосів членів комісії приймається
рішення на користь державного службовця.
15. Результати атестації заносяться до протоколу засідання
комісії та атестаційного листа, складеного за зразком згідно з
додатком. Протокол та атестаційний лист підписуються головою та
членами комісії, які брали участь у голосуванні. Результати
атестації повідомляються державному службовцю, який атестувався,
та його керівникові одразу після проведення атестації.
Державний службовець ознайомлюється із змістом атестаційного
листа під розпис.
16. Результати атестації та щорічної оцінки виконання
державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків
заносяться до особової справи державного службовця. Вони
розглядаються під час вирішення питань просування по службі,
присвоєння чергового рангу, встановлення передбачених
законодавством надбавок або зміни їх розміру, а також інших питань
проходження державної служби. Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 627
( 627-2012-п ) від 11.07.2012 }
Результати атестації та вирішення спірних питань
17. Про результати кожного засідання комісії її голова
повідомляє керівника.
18. За результатами атестації керівник видає відповідний
наказ (розпорядження).
19. Рішення про переведення державного службовця за його
згодою на іншу посаду або про звільнення з посади приймається
керівником у двомісячний термін з дня атестації. Прийняття такого
рішення після закінчення зазначеного терміну не допускається. Час
хвороби державного службовця, а також перебування його у відпустці
до цього терміну не включається.
20. Державний службовець, визнаний за результатами атестації
таким, що не відповідає займаній посаді, звільняється з роботи
відповідно до пункту 2 статті 40 Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ).
21. Рішення керівника, прийняті за результатами атестації,
можуть бути оскаржені державним службовцем до суду.
22. Зміна керівника або складу державного органу не може бути
підставою для проведення позачергової атестації державних
службовців.

Зразок Додаток

до Положення про проведення

атестації державних службовців
АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ
I. Загальні дані
Прізвище, ім'я, по батькові_______________________________________
Дата народження___________________________________________________
Посада, яку займає працівник, і стаж роботи на ній (на момент
атестації державного службовця)___________________________________
Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального
закладу і рік закінчення, спеціальність)__________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання____________________________________
Підвищення кваліфікації (коли і що закінчив)______________________
Загальний трудовий стаж, у тому числі на державній службі_________ _________________________________________________________________
Категорія посади__________________________Ранг____________________
Посада в кадровому резерві________________________________________

II. Результати атестації
За підсумками голосування атестаційної комісії:
відповідає займаній посаді (за _______, проти_______)
відповідає займаній посаді за умови_______________________________
________________________________________(за _______, проти_______)
не відповідає займаній посаді (за ________, проти ________)
Рішення атестаційної комісії _____________________________________
Рекомендації атестаційної комісії ________________________________ _________________________________________________________________
__________ (за __________, проти_____________)
Голова атестаційної комісії _______________ ______________________

(підпис) (розшифрування)
Члени комісії _______________________ ________________________ _______________________ ________________________ _______________________ ________________________ _______________________ ________________________ _______________________ ________________________

(підписи) (розшифрування)
Дата атестації "____" _________200__ року
З результатами атестації ознайомлений_____________________________

(підпис працівника, який

атестується)

_______________
Примітка. У разі коли голова або член комісії мають іншу думку

щодо оцінки роботи та ділових якостей працівника, який

атестується, її викладають письмово у довільній формі

і додають до атестаційного листа.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: