open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 28 грудня 2000 р. N 1923

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 866 ( 866-2011-п ) від 03.08.2011 }
Про утворення Міжвідомчої комісії з питань

забезпечення ефективного і безпечного функціонування

авіаційного транспорту, авіаційної промисловості,

авіації загального призначення та системи

використання повітряного простору України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 312 ( 312-2002-п ) від 13.03.2002

N 130 ( 130-2003-п ) від 29.01.2003

N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003

Розпорядженням КМ

N 473-р ( 473-2005-р ) від 22.11.2005

Постановами КМ

N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006

N 1694 ( 1694-2006-п ) від 08.12.2006 }

Відповідно до Указу Президента України від 18 жовтня 2000 р.
N 1143 ( 1143/2000 ) "Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 27 вересня 2000 року "Про стан авіаційного
транспорту та авіаційної промисловості України" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
Утворити Міжвідомчу комісію з питань забезпечення ефективного
і безпечного функціонування авіаційного транспорту, авіаційної
промисловості, авіації загального призначення та системи
використання повітряного простору України у складі згідно з
додатком і затвердити Положення про неї (додається).

Перший

віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 21
Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 28 грудня 2000 р. N 1923
СКЛАД

Міжвідомчої комісії з питань забезпечення

ефективного і безпечного функціонування авіаційного

транспорту, авіаційної промисловості, авіації

загального призначення та системи використання

повітряного простору України

Віце-прем'єр-міністр України - голова Комісії
відповідно до функціональних
повноважень
Міністр транспорту - заступник голови Комісії
Головнокомандувач Військово-Повітряних - заступник голови Комісії
Сил
Міністр промислової політики - заступник голови Комісії
Головнокомандувач Військ
Протиповітряної Оборони - заступник голови Комісії
працівник Апарату Ради національної
безпеки і оборони України (за згодою)
працівники Мінпромполітики
працівник Мінтрансу
працівники Укравіатрансу
працівник Мін'юсту
працівник МЗС
працівник МВС
працівник СБУ
працівник МНС
працівник Мінекономіки
працівник Мінфіну
працівник МОЗ
працівник НКАУ
працівник Державної податкової
адміністрації
працівник Держмитслужби
працівник Адміністрації Держприкордонслужби
працівник Фонду державного майна
працівник Держекспортконтролю
представники об'єднаної
цивільно-військової системи
організації повітряного
руху України
працівник Товариства сприяння обороні
(за згодою)
народні депутати України (за згодою)
працівник Міноборони
представник Державного управління
справами (за згодою)
представник Державної комісії з питань
оборонно-промислового комплексу
представники підприємств
авіаційної промисловості
{ Склад Міжвідомчої комісії із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 312 ( 312-2002-п ) від 13.03.2002, N 130
( 130-2003-п ) від 29.01.2003, N 1402 ( 1402-2003-п ) від
04.09.2003, Розпорядженням КМ N 473-р ( 473-2005-р ) від
22.11.2005, Постановами КМ N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006,
N 1694 ( 1694-2006-п ) від 08.12.2006 }

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 грудня 2000 р. N 1923
ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу комісію з питань забезпечення

ефективного і безпечного функціонування авіаційного

транспорту, авіаційної промисловості, авіації

загального призначення та системи використання

повітряного простору України

1. Міжвідомча комісія з питань забезпечення ефективного і
безпечного функціонування авіаційного транспорту, авіаційної
промисловості, авіації загального призначення та системи
використання повітряного простору України (далі - Комісія) є
постійним робочим органом, утвореним для забезпечення координації
діяльності органів виконавчої влади, пов'язаної з виробленням
єдиних підходів до проведення державної політики щодо ефективного
функціонування авіації та захисту зовнішньополітичних і
зовнішньоекономічних інтересів України, а також забезпеченням
узгодженого розроблення проектів актів законодавства, у тому числі
щодо затвердження (схвалення) загальнодержавних програм розвитку
галузі.
2. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим
Положенням.
У процесі прийняття рішень і підготовки проектів актів
законодавства Комісія враховує загальновизнані принципи діяльності
Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та інших
міжнародних авіаційних організацій, членами яких є Україна.
3. Основними завданнями Комісії є:
підготовка пропозицій та рекомендацій щодо вирішення
загальнодержавних питань розвитку авіації;
визначення стратегічних напрямів забезпечення захисту
зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних інтересів України як
авіаційної держави;
забезпечення міжвідомчого розгляду проектів
нормативно-правових актів з питань авіації;
координація діяльності органів виконавчої влади, пов'язаної з
розробленням проектів програм науково-технічного, фінансового,
матеріально-технічного та кадрового забезпечення ефективного і
безпечного функціонування та розвитку галузі з урахуванням
загальнодержавних інтересів та міжнародної практики.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
організовує розгляд та узгодження проектів концепцій, програм
та планів розвитку авіації, інших відповідних нормативно-правових
актів;
розробляє та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції
щодо вдосконалення механізму координації діяльності державних
органів з питань підвищення ефективності функціонування авіації;
організовує розгляд пропозицій щодо доцільності впровадження
нових технологій та авіаційної техніки і обладнання, визначення
напрямів та шляхів їх модернізації;
подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення
пріоритетів фінансування авіації;
бере участь у розгляді та експертизі міжнародних договорів з
питань розвитку галузі;
вносить в установленому порядку пропозиції з питань, що
належать до її компетенції і потребують прийняття рішення
Кабінетом Міністрів України;
готує пропозиції щодо ефективного використання в авіації
державного майна та доцільності його відчуження;
розглядає та готує пропозиції з питань державного регулювання
взаємодії цивільної, військової та спортивної авіації, підготовки
авіаційних спеціалістів;
бере участь у проведенні експертизи під час службових
розслідувань авіаційних подій та випадків незаконного втручання в
діяльність авіації;
надає в установленому порядку консультаційну допомогу
державним органам, підприємствам, установам та організаціям з
питань, що належать до її компетенції;
подає для розгляду органами виконавчої влади пропозиції про
внесення змін до нормативно-правових актів з метою приведення їх у
відповідність з вимогами ІКАО та інших міжнародних авіаційних
організацій, членами яких є Україна;
бере участь у межах своєї компетенції в міжнародних заходах.
5. Комісія має право:
одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій
інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на неї
завдань;
залучати до участі в роботі Комісії працівників державних
органів, підприємств, установ та організацій (за згодою їх
керівників), які є фахівцями з питань, що належать до її
компетенції;
утворювати постійні або тимчасові робочі групи для
забезпечення виконання покладених на неї завдань.
6. Комісію очолює голова, який затверджується та звільняється
від виконання обов'язків голови Кабінетом Міністрів України.
7. Голова Комісії затверджує персональний склад Комісії і в
разі потреби вносить зміни до цього складу за погодженням
кандидатур з відповідним державним органом, підприємством,
установою чи організацією.
8. Голова Комісії, його заступники та члени Комісії працюють
на громадських засадах.
9. Основною формою роботи Комісії є засідання, які
проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
Регламент Комісії затверджується на її першому засіданні.
10. Засідання Комісії веде голова Комісії, а у разі його
відсутності - один із заступників голови Комісії, призначений
головою Комісії.
11. Рішення Комісії є правомочним, якщо на засіданні присутні
не менше половини її членів. Прийнятим вважається рішення, за яке
проголосувала більшість членів Комісії, присутніх на засіданні.
Рішення Комісії оформляється протоколом.
Протокол засідання Комісії підписується всіма присутніми на
її засіданні членами Комісії.
Комісія може приймати рішення шляхом опитування. У цьому разі
голова Комісії (чи його заступник) повідомляє членів Комісії про
питання, щодо яких кожен з них повинен подати у визначений термін
аргументовані письмові висновки.
Прийняті шляхом опитування рішення оформлюються протоколом,
який підписується головою Комісії з доданням письмових висновків
членів Комісії.
12. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності Комісії покладається на Державіаслужбу. Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 147
( 147-2006-п ) від 15.02.2006 )
13. Комісія має бланк із своїм найменуванням.
14. Матеріально-технічне та інші види забезпечення діяльності
Комісії здійснюються за рахунок коштів, передбачених на ці цілі
кошторисом Державного спеціалізованого фонду фінансування
загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України
у міжнародних організаціях.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: