open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 2 від 09.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 січня 2001 р.

за N 60/5251

Про внесення змін та доповнень до Правил сертифікації

організацій з технічного обслуговування

авіаційної техніки
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності
Наказу Міністерства транспорту N 205 ( z0547-98 )
від 29.05.98, до якого вносились зміни }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
29.03.2000 N 573 ( 573-2000-п ) "Про утворення Державного
департаменту авіаційного транспорту" та з метою приведення
нормативно-правової бази, що регулює діяльність цивільної авіації
України, у відповідність до стандартів і рекомендованої практики
Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни та доповнення до Правил сертифікації
організацій з технічного обслуговування авіаційної техніки,
затверджених наказом Міністерства транспорту України від 29.05.98
N 205 ( z0547-98 ) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
02.09.98 за N 547/2987, що додаються.
2. Державному департаменту авіаційного транспорту
(Шкатюк А.Г.): 2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України в установленому порядку. 2.2. Довести зазначений наказ до відома всіх підприємств та
організацій, які здійснюють експлуатацію та технічне
обслуговування цивільних повітряних суден України та їх
компонентів.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Демиденка А.Ф.
Міністр Л.Костюченко
Затверджено

Наказ Міністерства

транспорту України

09.01.2001 N 2
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 січня 2001 р.

за N 60/5251
Зміни та доповнення

до Правил сертифікації організацій з технічного

обслуговування авіаційної техніки, затверджених

наказом Міністерства транспорту України від

29.05.98 N 205 ( z0547-98 ) та зареєстрованих у

Міністерстві юстиції України

02.09.98 за N 547/2987

1. У тексті Правил та Додатків до них слово "Укравіація" в
усіх відмінках замінити словом "Укравіатранс" у відповідному
відмінку, слова "Голова Укравіації" в усіх відмінках замінити
словами "Директор Укравіатрансу" у відповідному відмінку. 2. У розділі 2: Пункт 2.1.8 викласти в такій редакції: "Директива льотної придатності - документ, що видається
Державним повноважним органом авіаційної влади держави та визначає
необхідні зміни, обмеження, перевірки та/або інші дії, за умови
виконання яких може бути продовжена безпечна експлуатація
авіаційної техніки". У пункті 2.1.18 після слів "в його конструкції та" слово
"льотно-технічних" виключити. У пункті 2.1.21: слова "Призупинення дії" замінити словами "Припинення дії"; після слів "що призвели до" слово "призупинення" замінити
словом "припинення". Пункт 2.1.23 викласти в такій редакції: "Розробник - організація, підприємство або інша юридична
особа, що здійснює розробку авіаційної техніки, зміни схваленої
типової конструкції і є відповідальною за конструкцію типу цієї
авіаційної техніки". У пункті 2.1.26 слова "забезпечення впевненості" замінити
словами "забезпечується впевненість". У пункті 2.1.30 слова "Укравіація - повноважний орган з
реалізації державної політики..." замінити словами "Укравіатранс -
урядовий орган державного управління...", далі - за текстом. Підрозділ 2.2 доповнити пунктом 2.2.11 такого змісту: "2.2.11. ЗОК - засоби об'єктивного контролю". У зв'язку з цим пункти 2.2.11, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.14,
2.2.15, 2.2.16 вважати пунктами 2.2.12, 2.2.13, 2.2.14, 2.2.15,
2.2.16, 2.2.17. 3. У розділі 4: У пункті 4.1.1 слова "здійснення діяльності" замінити словами
"здійснення діяльності з технічного обслуговування авіаційної
техніки". Пункт 4.2.1 після підпункту "г" доповнити підпунктами "д",
"е", "є", "ж", "з", "и" такого змісту: "д) високий рівень професійної підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації авіаційного персоналу, який виконує ТО; е) забезпечення охорони і повного збереження державної
таємниці та конфіденційності інформації; є) наявність у підрозділах та службах організації чинних
нормативно-правових актів, що регламентують авіаційну діяльність
в Україні; ж) виконання договірних зобов'язань; з) контроль за виконанням тих видів забезпечення, що
здійснюються на договірній підставі; и) надання достовірної інформації в Укравіатранс щодо її
діяльності". 4. У розділі 5: Пункт 5.3.2 після слів "... для кожного заявника" доповнити
словами "За результатами перевірки системи якості складається
окремий висновок. Укравіатранс може доручити проведення
сертифікаційної перевірки системи якості організації, що має
сертифікат Укравіатрансу на право виконання таких перевірок". Пункт 5.5.2 після слів "... терміну дії" доповнити словом
"сертифіката", слова "... з вимогами пунктів 5.1.1" замінити
словами "... з вимогами підрозділу 5.1". 5. У розділі 6: У підпункті 6.2.2б слово "призупинення" замінити словом
"припинення". Пункт 6.2.4 викласти в такій редакції: "6.2.4. Директор Укравіатрансу має право припинити дію
Сертифіката організації повністю чи в межах окремих видів робіт у
разі: а) невиконання вимог чинного законодавства України та діючих
у відповідності з ним нормативно-правових актів, що регулюють
діяльність ЦА; б) невиконання організацією робіт з ТО більше року; в) виявлення порушень, що впливають на якість робіт з ТО та
безпеку польотів; г) виявлення порушень умов, на підставі яких був виданий
Сертифікат організації; ґ) недодержання вимог, що викладені в розділі 7 цих Правил; д) порушення норм та обмежень, що викладені в
експлуатаційно-технічній документації; е) порушення вимог з нагляду за організацією та періодичності
проведення інспекцій, що сталися з вини організації; є) надання недостовірної інформації в Укравіатранс щодо
забезпечення якості робіт з ТО та безпеки польотів; ж) розірвання договорів, на підставі яких видано Сертифікат
організації". Підрозділ 6.2 доповнити пунктами 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8,
6.2.9 такого змісту: "6.2.5. У разі припинення дії Сертифіката організації
сертифікат утрачає чинність. При письмовому зверненні організації
про відновлення його дії проводиться позапланова інспекція,
керуючись процедурами пунктів 5.3.1-5.3.4 цих Правил. Якщо
недоліки, що призвели до припинення дії сертифіката, не усунені
протягом трьох місяців з моменту повідомлення організації про
припинення його дії, то він анулюється. Укравіатранс повідомляє
організацію про анулювання Сертифіката організації. 6.2.6. У разі позитивних результатів позапланової інспекції
директор Укравіатрансу приймає рішення про відновлення дії
Сертифіката організації. 6.2.7. Директор Укравітрансу має право анулювати Сертифікат
організації, якщо: а) юридична особа припинила своє існування (незалежно від
причин такого припинення); б) юридична особа відмовилась від Сертифіката організації; в) винесено рішення суду про визнання недійсними установчих
документів про створення підприємства або задоволення позову
шляхом накладання арешту на майно юридичної особи; г) організація письмово не звернулась до Укравіатрансу щодо
відновлення дії сертифіката (у разі припинення його дії) та не
усунула недоліки, що призвели до його припинення, протягом трьох
місяців з моменту повідомлення про припинення. 6.2.8. Відновлення чинності Сертифіката організації після
його анулювання провадиться на загальних засадах згідно з
процедурами, визначеними в розділі 5 цих Правил. 6.2.9. Якщо чинність Сертифіката організації припинена або
він анульований, то організація повинна здати Сертифікат
організації та додаток в Укравіатранс у триденний строк". 6. У розділі 7: У пункті 7.2.2 слово "відомий" замінити словом "зазначений". Пункт 7.2.5 після слів "(неруйнівний контроль)" доповнити
словами "розшифрування матеріалів ЗОК", далі - за текстом. Підрозділ 7.10 доповнити пунктом 7.10.4 такого змісту: "7.10.4. Приймання авіаційної техніки після капітального
ремонту (або еквівалентних йому робіт), ремонту, модифікацій
(доробок) здійснюється уповноваженими представниками Укравіатрансу
з оформленням відповідних документів". 7. У тексті Додатків до Правил слова "Державна авіаційна
адміністрація" замінити словами "Державний департамент авіаційного
транспорту", слова "State Aviation Administration" замінити
словами "State Department of Aviation Transport", слова "Голова
Державної авіаційної адміністрації" замінити словами "Директор
Державного департаменту авіаційного транспорту", слова "Chairman
of State Aviation Administration" замінити словами "Director of
State Department of Aviation Transport", слова "Chairman of
Ukraviatsia" замінити словами "Director of Ukraviatrans", поштовий
індекс "252135" замінити на поштовий індекс "01135". 8. Додатки 4, 5 викласти в новій редакції (додаються).
"Додаток 4

до пункту 5.4.1 Правил

сертифікації організацій

з технічного обслуговування

авіаційної техніки
------------------------------------------------------------------ УКРАЇНА UKRAINE | МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ Державний MINISTRY OF TRANSPORT| ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ Герб STATE DEPARTMENT OF | АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ України AVIATION TRANSPORT | ----------------------------------------------------------------| ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА | Appendix to Certificate | | Сертифікат N | Certificate N | Найменування організації: | Organisation name | | ----------------------------------------------------------------| АТ |Класифікація |Обмеження |ОТО | Інші |Місцезнаход-| Class |Rating |Limitation|Line| форми |ження | | | | | ТО |виробничої | | | | | Base |бази | | | | | |Maintenance | | | | | |located | --------+-----------------+----------+----+--------+------------| ПС |А1|Літаки, | | | | | Aircraft| |злітна маса | | | | | | |яких понад | | | | | | |5700 кг | | | | | | |Aeroplanes | | | | | | |above 5700 kg | | | | | |--+--------------+----------+----+--------+------------| |А2|Літаки, | | | | | | |злітна маса | | | | | | |яких 5700 кг | | | | | | |і нижче | | | | | | |Aeroplanes | | | | | | |5700 kg and | | | | | | |below | | | | | |--+--------------+----------+----+--------+------------| |А3|Вертольоти | | | | | | |Helicopters | | | | | --------+--+--------------+----------+----+--------+------------| Двигуни |В1|ГТД | | | | | Engines | |Turbine | | | | | |--+--------------+----------+----+--------+------------| |В2|ПД | | | | | | |Piston | | | | | |--+--------------+----------+----+--------+------------| |В3|ДСУ | | | | | | |APU | | | | | ----------------------------------------------------------------| | Аркуш 0 | | Аркушів 0| | 0 of 0 | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Назва організації |Додаток до Сертифіката | Organisation name |Appendix to Certificate| ----------------------------------------------------------------| АТ |Класифікація |Обмеження | Class |Rating |Limitation | ---------------+---------------------------------+--------------| Компоненти, |C1 |Система кондиціювання | | крім двигунів | |Air Cond & Press | | та ДСУ | | | | Components |C2 |Обладнання автоматичного | | other then | |керування польотом | | complete | |Auto Flight | | engines or | | | | APUs |C3 |Зв'язкове і пілотажно- | | | |навігаційне обладнання | | | |Comms and Nav | | |C4 |Двері, люки, стулки | | | |Doors-Hatches | | |C5 |Система електропостачання. | | | |Освітлення та світлотехнічне | | | |обладнання | | | |Electrical Power | | |C6 |Обладнання | | | |Equipment | | |C7 |Двигуни - ДСУ | | | |Engine-APU | | |C8 |Система керування ПС | | | |Flight Control | | |C9 |Паливна система | | | |Fuel-Airframe | | |C10|Гвинти вертольотів | | | |Helicopter-Rotors | | |C11|Трансмісія вертольота | | | |Helicopter-Trans | | |C12|Гідравлічна система | | | |Hydraulic | | |C13|Приладне обладнання | | | |Instruments | | |C14|Шасі | | | |Landing Gear | | |C15|Кисневе обладнання. | | | |Захисне спорядження | | | |Oxygen | | |C16|Повітряні гвинти | | | |Propellers | | |C17|Пневматична система. | | | |Вакуумне спорядження | | | |Pneumatic | | |C18|Пожежне обладнання. | | | |Система протикригова | | | |Protection ice/rain/fire | | |C19|Вікна. Ліхтар кабіни | | | |Windows | | |C20|Планер | | | |Structural | | ---------------+---+-----------------------------+--------------| Спеціальні види|D1 |Неруйнівні методи контролю | | обслуговування | |Non Destructive Inspection | | Specialized |D2 |Розшифрування матеріалів ЗОК | | services | |Data retrieving (FDR and CVR)| | |D3 |Виготовлення деталей та | | | |складальних одиниць | | | |Manufacturing of parts and | | | |components | | ----------------------------------------------------------------| | Аркуш 0 | | Аркушів 0| | 0 of 0 | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Назва організації |Додаток до Сертифіката | Organisation name |Appendix to Certificate | ----------------------------------------------------------------| Цим Додатком обмежуються вироби АТ і діяльність організації в| обсязі, затвердженому переліком, що знаходиться в Керівництві| організації з ТО, та схваленому "___" ________ ____ з усіма| наступними схваленими змінами. | | This approval schedule is limited to those products and| activities specified in the scope of approval section contained| in maintenance organisation exposition approved on| "___"___________ ____ and any subsequent approved amendment. | | | Директор | Director | | ----------------------------------------------------------------| Дата набрання чинності 00.00.0000 | Аркуш 0 | Effective date | Аркушів 0| Цей Додаток дійсний до 00.00.0000 | 0 of 0 | This Appendix to Certificate | | is valid till | | -----------------------------------------------------------------
Додаток 5

до пункту 5.5.6 Правил сертифікації

організацій технічного обслуговування

авіаційної техніки
------------------------------------------------------------------ | | | Директору Укравіатрансу | |_________________________________| | 01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14| ----------------------------------------------------------------| | Заявка | на зміну Додатка | | Прошу внести зміни в Додаток до Сертифіката організації з ТО АТ | N___ | | ----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------- | |доповнення переліку||зміна місцезнаходження||доповнення | | |типів авіаційної ||або створення нових ||переліку видів| | |техніки ||виробничих баз ||робіт з ТО | | ------------------------------------------------------------- | (непотрібне закреслити) | | 1. Найменування організації ____________________________________| 2. Юридична адреса організації _________________________________| 3. Контактні телефони_________ Факс________E-mail_______________| 4. Місцезнаходження виробничої бази_____________________________| ________________________________________________________________| 5. До заявки додаються зміни до Керівництва з ТО | ----------------------------------------------------------------| Документи про оренду виробничих приміщень, засобів виконання| робіт та інше | ----------------------------------------------------------------| ----+--------------------------------------+----------+---------| ----+--------------------------------------+----------+---------| ----+--------------------------------------+----------+---------| ----+--------------------------------------+----------+---------| ----+--------------------------------------+----------+---------| ----+--------------------------------------+----------+---------| ----+--------------------------------------+----------+---------| ------------------------------------------------------+---------| |Аркуш 1 | |Аркушів | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 6. Види робіт: | ----------------------------------------------------------------| АТ |Класифікація|Обмеження|ОТО|Інші форми|Місцезнаходження| | | | | ТО |виробничої бази | ---------+------------+---------+---+----------+----------------| ПС | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------+------------+---------+--------------+----------------| Двигуни | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------| АТ | Класифікація | Обмеження | -----------------+-------------------------+--------------------| Компоненти, крім | | | двигунів та ДСУ | | | | | | -----------------+-------------------------+--------------------| Спеціальні види | | | обслуговування | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------| Я, ___________________________________________________________,| (ПІБ, посада) | підтверджую, що інформація в заявці та доданих до неї документах| є точною і правильною. | ____________| (підпис) | М.П. | ____________| (дата) | ----------------------------------------------------------------| П.І.Б., підпис особи, яка | | подала заявку | | --------------------------+-------------------------------------| П.І.Б., підпис особи, яка | | прийняла заявку | | ----------------------------------------------------------------| | Аркуш | | Аркушів" | -----------------------------------------------------------------
9. У додатку 7: У тексті блока 13 українською та англійською мовами цифру
"13" замінити цифрою "11". У тексті пояснення про заповнення блока 12 цифри "15" і "14"
замінити цифрами відповідно "13" і "12". У тексті пояснення про заповнення блока 13 цифри "14" і "15"
замінити цифрами відповідно "12" і "13". У тексті пояснення про заповнення блока 16 цифру "15"
замінити цифрою "14". 10. У додатку 8: Пункт 2.22 доповнити новими абзацами такого змісту: "- зважування ПС; - балансування компонентів ПС; - виготовлення деталей та складальних одиниць".
Начальник департаменту
безпеки транспорту та
технічної політики О.Петрашевський

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: