open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента

N 398/2015 ( 398/2015 ) від 07.07.2015 }
Про внесення змін до Указу Президента

України від 11 червня 1998 року N 615

З метою дальшого розвитку процесу інтеграції України до
Європейського Союзу п о с т а н о в л я ю:
Внести до Стратегії інтеграції України до Європейського
Союзу, затвердженої Указом Президента України від 11 червня
1998 року N 615 ( 615/98 ) (із змінами, внесеними Указом від
12 квітня 2000 року N 587 ( 587/2000 ), зміни, що додаються.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 січня 2001 року

N 8/2001

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 11 січня 2001 року N 8/2001
ЗМІНИ,

що вносяться до Стратегії інтеграції України до

Європейського Союзу ( 615/98 )

1. У вступній частині:
1) абзац другий після слів "європейського політичного"
доповнити словами "(в тому числі у сфері зовнішньої політики і
політики безпеки), інформаційного";
2) абзац шостий викласти в такій редакції:
"Угоді про партнерство і співробітництво між Україною та
Європейськими Співтовариствами та їх державами - членами від
14 червня 1994 року (УПС) ( 998_012 ) та інших договорах,
укладених між Україною та ЄС, в яких визначаються механізми
взаємодії між ними";
3) доповнити вступну частину після абзацу шостого новим
абзацом такого змісту:
"Стратегія інтеграції України до ЄС враховує положення
Стратегії ЄС щодо України від 4 жовтня 1994 року, Спільної позиції
ЄС щодо України від 28 листопада 1994 року, Спільної стратегії ЄС
щодо України від 11 грудня 1999 року, а також відповідних рішень
Ради ЄС, декларацій та інших документів ЄС, які стосуються
України".
У зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно
абзацами восьмим і дев'ятим;
4) абзац дев'ятий викласти в такій редакції:
"Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу має
забезпечити входження держави до європейського політичного (в тому
числі у сфері зовнішньої політики і політики безпеки),
інформаційного, економічного і правового простору. Отримання на
цій основі статусу асоційованого члена ЄС є головним
зовнішньополітичним пріоритетом України у середньостроковому
вимірі і повинно співвідноситися в часі з набуттям повноправного
членства в ЄС державами - кандидатами, які мають спільний кордон з
Україною".
2. У розділі I:
1) у підрозділі 3:
останнє речення абзацу другого виключити;
доповнити підрозділ чотирма абзацами такого змісту:
"Визнаючи на основі принципів Статуту ООН ( 995_010 )
відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки за
Радою Безпеки ООН і дотримуючись принципів і цілей Хартії
європейської безпеки ОБСЄ, Україна та ЄС активно співробітничають
з ООН, ОБСЄ, Радою Європи, іншими міжнародними організаціями у
сфері заохочення і підтримки стабільності, запобігання конфліктам,
урегулювання кризових ситуацій та постконфліктної відбудови,
використовуючи для цього всі наявні можливості - від дипломатичної
діяльності, надання гуманітарної допомоги і застосування
економічних санкцій до здійснення функцій цивільної поліції та
проведення на основі відповідного мандата ООН і/або ОБСЄ воєнних
операцій для врегулювання кризових ситуацій.
Розширення та поглиблення політичного діалогу і
співробітництва України із Західно-Європейським союзом (ЗЄС), який
надає ЄС підтримку у визначенні оборонних аспектів Спільної
зовнішньої політики і політики безпеки та забезпечує доступ ЄС до
оперативних можливостей виконання гуманітарних і рятувальних
завдань, завдань щодо підтримання миру та завдань збройних сил під
час урегулювання кризових ситуацій, у тому числі проведення
операцій з установлення миру ("петерсберзьких завдань"), є одними
з важливих факторів інтеграції України до ЄС.
У зв'язку з прискоренням процесу інституційного зближення та
інтеграції ЗЄС до ЄС важливого значення для України набуває
розвиток відносин між ЄС і НАТО з питань оборонного планування, в
якому Україна бере участь через Процес планування та оцінки сил у
рамках програми "Партнерство заради миру". Інтенсифікація розвитку
Спільної європейської політики з питань безпеки та оборони,
створення в рамках Спільної зовнішньої політики і політики безпеки
нових органів ЄС у військовій сфері та сфері зовнішньої політики і
політики безпеки, а також активізація співробітництва між
державами - членами ЄС у галузі озброєння зумовлюють необхідність
здійснення Україною своєчасних інтеграційних кроків у цьому
напрямі.
Розвиток співробітництва з ЄС у рамках Спільної зовнішньої
політики і політики безпеки та Спільної європейської політики з
питань безпеки та оборони сприятиме також зміцненню
конкурентоспроможності української оборонної промисловості,
впровадженню принципів, правил та механізмів, що забезпечують
відкритість, прозорість доступу продукції цієї галузі на
внутрішньому ринку ЄС та запобігають її дискримінації,
прискореному виходу і закріпленню українських виробників товарів
та послуг у пріоритетних міжнародно-спеціалізованих галузях і
секторах економіки та значній диверсифікації військово-технічних
та науково-технічних зв'язків. Розвиток такого співробітництва
надасть змогу зберегти орієнтацію на сучасні системи
загальноєвропейського виробництва. Основним напрямом реалізації
експортного потенціалу України у відносинах з державами - членами
ЄС може стати перетворення виробництв, безпосередньо пов'язаних з
науково-технічними досягненнями, в яких Україна займає провідні
позиції, у пріоритетні галузі, орієнтовані на експорт";
2) у підрозділі 4:
в абзаці сьомому:
друге речення після слів "європейський політичний" доповнити
словами "(у тому числі у сфері зовнішньої політики і політики
безпеки)";
у п'ятому реченні слова "міжрегіональних ініціатив Союзу"
замінити словами "регіональних ініціатив ЄС, а також відповідних
форм політичного діалогу, партнерства та співробітництва ЄС з
державами - асоційованими членами ЄС та іншими державами";
шосте речення доповнити словами "та приєднання України до
спільних заяв ЄС, заяв, що приймаються державами - членами ЄС в
рамках Спільної зовнішньої політики і політики безпеки та у
відповідних міжнародних організаціях, у тому числі ООН та ОБСЄ,
залучення України до спільних дій ЄС, а також вироблення і
прийняття спільних позицій та проведення спільних дій України та
ЄС";
останній абзац виключити;
3) в абзаці першому підрозділу 8:
друге речення після слів "сфері трансєвропейських
транспортних" доповнити словами "включаючи магістральні газо- та
нафтопроводи";
доповнити абзац реченням такого змісту: "Окремим і винятково
важливим напрямом галузевого співробітництва є співробітництво в
галузі використання атомної енергії в мирних цілях".
3. У вступній частині розділу II:
1) в абзаці четвертому слова "у цій сфері" замінити словами
"у сфері зовнішньої політики та політики безпеки";
2) доповнити вступну частину після абзацу п'ятого новим
абзацом такого змісту:
"Міністерство внутрішніх справ України і Міністерство юстиції
України здійснюють міжвідомчу координацію з питань співробітництва
України з ЄС у межах своєї компетенції".
У зв'язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно
абзацами сьомим і восьмим.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: