open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 8 від 11.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 січня 2001 р.

за N 56/5247
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Національного банку

N 232 ( z0570-02 ) від 02.07.2002 )
Про затвердження Положення про порядок відшкодування

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів

вкладникам банків у разі їх ліквідації
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами

Національного банку

N 239 ( z0590-01 ) від 26.06.2001

N 423 ( z0885-01 ) від 05.10.2001 )

Відповідно до пункту 6 Указу Президента України від 10.09.98
N 996/98 ( 996/98 ) "Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб -
вкладників комерційних банків України" та з метою забезпечення
відшкодування депозитів громадян у разі настання їх недоступності,
створення умов виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
обов'язків, передбачених Положенням про Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
та Національного банку України від 21.01.99 N 70 ( 70-99-п ),
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про порядок відшкодування Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб коштів вкладникам банків у разі
їх ліквідації (додається). 2. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України. 3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови В.Л.Кротюка.
Голова В.С.Стельмах
Затверджено

Постанова Правління

Національного банку України

11.01.2001 N 8
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 січня 2001 р.

за N 56/5247
Положення

про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів
фізичних осіб коштів вкладникам банків у разі їх ліквідації
На виконання Указу Президента України від 10.09.98 N 996/98
( 996/98 ) "Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб -
вкладників комерційних банків України" та Положення про порядок
створення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, формування та
використання його коштів, затвердженого вищезазначеним Указом, та
згідно з вимогами Положення про Фонд гарантування вкладів фізичних
осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України і
Національного банку України від 21.01.99 N 70 ( 70-99-п ),
встановлюється порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів
фізичних осіб (далі - Фонд) коштів вкладникам банків у разі їх
ліквідації.
1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок відшкодування Фондом
коштів вкладникам і регулює взаємодію Фонду з вкладниками -
фізичними особами (резидентом або нерезидентом), які мають вклад у
банках, що сплачують збори до Фонду, а також з ліквідатором
(ліквідаційною комісією) банку та банком-агентом, що визначений
Фондом для здійснення виплат з дня, коли вклад став недоступним. 1.2. Вклад - це кошти в готівковій або безготівковій формі, у
національній валюті України або іноземній валюті, розміщені
фізичною особою на її іменних рахунках у банку, що сплачує збори
до Фонду, на договірних засадах на визначений строк зберігання або
без його зазначення, і підлягають виплаті вкладнику відповідно до
умов договору та чинного законодавства України. Залучення таким
банком вкладів може здійснюватися також у формі випуску (емісії)
іменних ощадних (депозитних) сертифікатів. 1.3. Недоступність вкладів - це ситуація, за якої банк, що
сплачує збори до Фонду, не може виконати вимог вкладників щодо
повернення коштів і якому за рішенням арбітражного суду або
Національного банку України призначено ліквідаційну комісію. 1.4. Фонд гарантує кожному вкладнику банку, що сплачує збори
до Фонду, відшкодування за вкладом, включаючи відсотки, у розмірі
вкладу, але не більше 500 гривень за станом на день, коли вклад
став недоступним. 1.5. Вкладники набувають право на отримання гарантованої суми
відшкодування за вкладами в банках, що сплачували збори до Фонду,
за рахунок коштів Фонду в національній валюті України з дня
настання недоступності вкладів. 1.6. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються лише в
національній валюті України за офіційним курсом, що встановлений
Національним банком України на день настання недоступності
вкладів. 1.7. У разі розміщення вкладником в одному банку, що сплачує
збори до Фонду, кількох вкладів відшкодуванню за рахунок коштів
Фонду підлягає загальна сума вкладів, включаючи відсотки,
незалежно від виду валюти, за станом на день, коли вклади стали
недоступними, але не більше встановленого розміру відшкодування. 1.8. Відшкодування за вкладами в банках здійснюється в
готівковій або безготівковій формі. 1.9. Відшкодування за вкладом можуть сплачуватися іншим
особам згідно з чинним законодавством України (за довіреністю,
заповітом тощо). 1.10. Виплата гарантованої суми відшкодування здійснюється
Фондом протягом трьох місяців з дня настання недоступності
вкладів. 1.11. Вкладник має право звернутися до Фонду за
відшкодуванням вкладу протягом трьох років з дня настання
недоступності вкладу.
2. Діяльність ліквідатора (ліквідаційної комісії) із

забезпечення відшкодування фізичним особам - вкладникам

банків коштів у межах повноважень Фонду
2.1. Ліквідатор (ліквідаційна комісія) протягом 20
календарних днів з дня настання недоступності вкладів подає Фонду
список вкладників, які мають право на відшкодування вкладів за
рахунок коштів Фонду (далі - Список), з визначенням за даними
бухгалтерського обліку, розрахункової суми вкладів, що підлягають
відшкодуванню (додаток 1). ( Абзац перший пункту 2.1 глави 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 239
( z0590-01 ) від 26.06.2001 ) Список подається на паперових та електронних носіях (файли з
розширенням dbf). 2.2. До Списку не включаються розрахункові суми, що не
підлягають відшкодуванню за рахунок коштів Фонду, за вкладами: а) членів наглядової ради, ради директорів і ревізійної
комісії банку; б) працівників незалежних аудиторських фірм (аудиторів), які
здійснювали аудиторські перевірки банку протягом останніх трьох
років; в) акціонерів, частка яких перевищує 5 відсотків статутного
капіталу банку; г) членів сімей вкладників, які зазначені в підпунктах "а",
"б", "в" цього пункту; ґ) третіх осіб, які діють від імені вкладників, зазначених у
підпунктах "а", "б", "в" цього пункту; д) за якими вкладник на індивідуальній основі отримує від
банку пільгові відсотки та має фінансові привілеї, які призвели до
погіршення фінансового стану банку. 2.3. Список на паперових носіях має засвідчуватися підписами
керівника і головного бухгалтера та відбитком печатки
ліквідаційної комісії. Керівник ліквідаційної комісії несе
відповідальність за достовірність наданих Фонду даних згідно з
чинним законодавством України. 2.4. Ліквідатор (ліквідаційна комісія) на вимогу Фонду
зобов'язаний надати йому додаткову інформацію та документи, що
потрібні для здійснення перевірки списків вкладників. 2.5. Розрахункова сума вкладів, що підлягає відшкодуванню
згідно зі Списком, уключається ліквідатором (ліквідаційною
комісією) до проміжного ліквідаційного балансу та статистичної
форми 621 "Звіт про роботу ліквідатора (ліквідаційної комісії)
комерційного банку".
3. Діяльність Фонду при здійсненні відшкодування

вкладів фізичним особам
3.1. Після отримання Фондом копії постанови Правління
Національного банку України про ліквідацію банку, що сплачував
збори до Фонду, виконавча дирекція Фонду визначає (за погодженням
з Національним банком України) одного чи кількох банків-агентів,
уповноважених здійснювати виплату відшкодувань за рахунок коштів
Фонду фізичним особам - вкладникам банку, що сплачував збори до
Фонду. 3.2. Після отримання від ліквідатора Списку вкладників
виконавча дирекція в двотижневий строк: укладає з банком-агентом угоду на тримісячний термін про
виконання послуг з виплати сум відшкодувань, дія якої в разі
потреби може бути подовжена (додаток 2); ( Абзац другий пункту 3.2
глави 3 в редакції Постанови Національного банку N 423
( z0885-01 ) від 05.10.2001 ) перевіряє поданий ліквідатором (ліквідаційною комісією)
Список і розрахунки сум вкладів, що підлягають відшкодуванню за
рахунок коштів Фонду, безпосередньо на місці роботи ліквідаційної
комісії; складає реєстр одержувачів відшкодувань за рахунок коштів
Фонду за вкладами, що розміщені в банках (далі - Реєстр) (додаток
3), та приймає рішення про відшкодування коштів вкладникам. 3.3. Протягом трьох робочих днів з часу прийняття рішення про
відшкодування Фонд через засоби масової інформації повідомляє
вкладників про недоступність вкладів і порядок їх відшкодування.
( Пункт 3.3 глави 3 в редакції Постанови Національного банку N 239
( z0590-01 ) від 26.06.2001 ) 3.4. У місячний строк з дня настання недоступності вкладів
Фонд: відкриває в банку-агента відповідний рахунок у національній
валюті України для зарахування сум коштів Фонду, які банк має
сплатити одержувачам відшкодувань відповідно до Реєстру; подає до банку-агента затверджені реєстри в двох примірниках
із супровідним листом і копію платіжного доручення на переказ
коштів. Реєстри подаються на паперових та електронних носіях
(файли з розширенням dbf) для подальшого надсилання їх
банком-агентом до своїх філій з урахуванням місцезнаходження
одержувачів коштів. Реєстри на паперових носіях засвідчуються
підписами виконавчого директора або його заступника і головного
бухгалтера та відбитком печатки Фонду. 3.5. Фонд набуває право кредитора щодо банку, що сплачував
збори до Фонду, на всю суму, яка підлягає відшкодуванню, з дня її
виплати. Вимоги Фонду як кредитора до банку, що сплачував збори до
Фонду, мають бути заявлені протягом одного місяця від дня першої
публікації повідомлення про ліквідацію банку в офіційному
друкованому органі. 3.6. Фонд протягом трьох років з дня настання недоступності
вкладів розглядає звернення громадян, які не одержали відшкодувань
за вкладами протягом встановленого тримісячного строку, та приймає
відповідні рішення за кожною заявою.
4. Діяльність банку-агента щодо здійснення виплат

сум відшкодувань вкладів фізичним особам
4.1. Банк-агент (його філії) здійснює виплату відшкодувань
відповідно до реєстрів Фонду. 4.2. Після одержання коштів і реєстрів від Фонду банк-агент
на другий робочий день перераховує відповідні суми коштів і
надсилає реєстри до своїх філій для здійснення виплат за
місцезнаходженням одержувачів коштів. Банк-агент (його філії)
зараховують кошти на рахунок 2909 "Інша кредиторська
заборгованість за операціями з клієнтами банку" і надсилають
поіменованим у реєстрі Фонду вкладникам особисті повідомлення
(додаток 4). Виплата коштів вкладникам з рахунку 2909 здійснюється
банком (його філіями) у терміни, що визначені чинним
законодавством. ( Пункт 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановами Національного банку N 239 ( z0590-01 ) від 26.06.2001,
N 423 ( z0885-01 ) від 05.10.2001 ) 4.3. Банк-агент розробляє та затверджує внутрішній
технологічний порядок щодо обслуговування виплат, в якому
зазначається, що: уповноважений працівник банку-агента засвідчує прийняття
реєстрів своїм підписом на супровідному листі, один примірник
якого повертається Фонду; уповноважений працівник банку-агента (його філій) перевіряє
документи одержувача (документ, що засвідчує особу) і виписує
видатковий касовий ордер. Одержувач розписується в Реєстрі (у двох
його примірниках), зазначає в Реєстрі дату виплати та одержує свої
кошти за касовим ордером; ( Абзац третій пункту 4.3 глави 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 239
( z0590-01 ) від 26.06.2001, в редакції Постанови Національного
банку N 423 ( z0885-01 ) від 05.10.2001 ) за дорученням клієнта - одержувача коштів банк-агент (його
філії) може відкривати йому поточний рахунок для зарахування
належних безготівкових коштів або перераховувати ці кошти за
заявою одержувача на зазначений ним поточний рахунок.
( Пункт 4.4 глави 4 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 423 ( z0885-01 ) від 05.10.2001 )
4.4. У разі виявлення невідповідності даних Реєстру
документам одержувача відшкодування банк-агент не здійснює виплату
та не пізніше наступного дня після виявлення невідповідності
повідомляє про це Фонд. Виплата поновлюється після усунення виявлених
невідповідностей. Якщо факт зміни прізвища, адреси проживання та паспортних
даних вкладника підтверджується довідками державних органів,
уповноважених їх видавати, то банк-агент здійснює виплати сум
відшкодувань. ( Пункт 4.4 глави 4 доповнено абзацом згідно з
Постановою Національного банку N 423 ( z0885-01 ) від 05.10.2001 ) 4.5. Банк-агент інформує Фонд про хід виплат сум
відшкодувань двічі на місяць (за станом на 1 та 15 числа) протягом
трьох робочих днів після звітного періоду за визначеною формою
звітності (додаток 5). Звітність подається на паперових та електронних носіях (файли
з розширенням dbf). Після повного здійснення виплат коштів вкладникам за
реєстрами банк-агент (його філії) повертає Фонду по одному
примірнику цих реєстрів протягом десяти днів із дня здійснення
останньої виплати за цими реєстрами. ( Пункт 4.5 глави 4 в
редакції Постанови Національного банку N 423 ( z0885-01 ) від
05.10.2001 ) 4.6. Банк-агент припиняє виплати відповідно до розпорядження
Фонду і протягом п'яти днів: направляє Фонду остаточний звіт за встановленою формою
(додаток 6); другі примірники реєстрів із підписами вкладників про
одержання сум відшкодувань; перераховує суму невиплачених коштів. Звітність подається на паперових та електронних носіях (файли
з розширенням dbf). Пункт 4.6 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 239 ( z0590-01 ) від 26.06.2001, в редакції
Постанови Національного банку N 423 ( z0885-01 ) від 05.10.2001 )
Начальник відділу методології
банківського нагляду І.Ф.Романенко
Додаток 1

до Положення про порядок відшкодування

Фондом гарантування вкладів фізичних

осіб коштів вкладникам банків у разі

їх ліквідації
Список вкладників

банку ________________________________________,

(назва банку)
які мають право на отримання відшкодування за рахунок коштів

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
------------------------------------------------------------------------------------------------------ N |Прізвище,|Ідентифі-|Назва на-|Індекс|Область|Назва |Пас- |Дата |Номер |Загальна |Розра- /п|ім'я та |каційний |селеного |пошто-| |вулиці, |портні|депозит-|депозит-|сума |хункова |по |номер |пункту, |вого | |номер |дані |ного до-|ного до-|залишку |сума, |батькові | |де мешкає|відді-| |будинку,|вклад-|говору |говору |з ураху- |що під- |вкладника| |вкладник |лення | |квартири|ника |(догово-|(догово-|ванням |лягає | | | | | | | |рів) |рів) |відсотків |відшко- | | | | | | | | | |на депо- |дуванню | | | | | | | | | |зитному |за | | | | | | | | | |рахунку |вкладами | | | | | | | | | |(рахунках)|(грн.) | | | | | | | | | |(грн.) | --+---------+---------+---------+------+-------+--------+------+--------+--------+----------+-------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 --+---------+---------+---------+------+-------+--------+------+--------+--------+----------+-------- --+---------+---------+---------+------+-------+--------+------+--------+--------+----------+-------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ліквідатор ________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Головний бухгалтер
ліквідаційної комісії ________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
( Додаток 1 в редакції Постанови Національного банку N 239
( z0590-01 ) від 26.06.2001 )

Додаток 2

до Положення про порядок відшкодування

Фондом гарантування вкладів фізичних

осіб коштів вкладникам банків у разі

їх ліквідації
Угода N __________
м.Київ "___"_______________ 200_ р.
На виконання Указу Президента України від 10.09.98 N 996/98
"Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб - вкладників
комерційних банків України" та з метою забезпечення виплат
гарантованих зазначеним Указом сум за місцезнаходженням
одержувачів коштів Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі -
Фонд) в особі виконавчого директора ______________________________

(прізвище, ім'я та ______________________________________________, з однієї сторони,

по батькові) а комерційний банк ________________________________ (далі - Банк)

(назва банку) особі голови правління ________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові) другої сторони, уклали цю угоду про таке:
1. Предмет угоди
1.1. Співробітництво з виплати сум відшкодувань у разі
настання недоступності вкладів фізичних осіб у комерційному банку,
що сплачував збори до Фонду, унаслідок його ліквідації. 1.2. Банк ______________________ виступає платіжним агентом.

(назва банку)
2. Обов'язки сторін
2.1 Фонд зобов'язується: 2.1.1. Перераховувати Банку на відкритий в нього рахунок у
національній валюті (балансовий рахунок N ___) суми коштів, які
банк повинен сплатити одержувачам відшкодувань відповідно до
реєстрів Фонду. 2.1.2. Передавати Банку реєстри на виплату відшкодувань за
встановленою формою на паперових та електронних носіях. 2.1.3. У день перерахування коштів на виплати перераховувати
Банку комісійні за розрахунково-касове обслуговування вкладників у
розмірі ___% від суми здійснення виплат.
2.2. Банк зобов'язується: 2.2.1. Здійснити виплати на суму _____________ гривень згідно
з реєстрами Фонду. 2.2.2. Розробити і затвердити внутрішній технологічний
порядок щодо обслуговування виплат. 2.2.3. Згідно з реєстрами Фонду забезпечити безкоштовну
виплату громадянам гарантованих сум відшкодувань готівкою або
зарахування належних безготівкових коштів на їх поточні рахунки. 2.2.4. Один раз на декаду, протягом трьох днів після звітного
періоду, інформувати Фонд про хід виплат відшкодувань за
встановленою формою на паперових та електронних носіях. 2.2.5. Нести повну відповідальність за збереження коштів, що
призначені для здійснення відшкодувань. 2.2.6. Припинити виплати відповідно до розпорядження Фонду і
протягом трьох днів після звітного періоду направити Фонду
остаточний звіт за встановленою формою, другі примірники реєстрів
з підписами вкладників про одержання відшкодувань і перерахувати
суму невиплачених коштів. Звітність подається на паперових та
електронних носіях (файл з розширенням dbf).
3. Механізм проведення виплат
3.1. Фонд передає реєстри одержувачів компенсаційних виплат,
де зазначаються їх адреси, паспортні дані, сума, що підлягає
відшкодуванню з урахуванням відсотків. 3.2. Банк проводить виплати згідно з реєстрами залежно від
надходження коштів на відкритий в нього відповідний рахунок Фонду. 3.3. Після одержання коштів і реєстрів від Фонду Банк на
другий робочий день перераховує відповідні суми коштів і надсилає
реєстри до своїх філій для здійснення виплат за місцезнаходженням
одержувачів коштів. 3.4. На наступний день після зарахування коштів на
відповідний рахунок Фонду в Банку останній (його філії) здійснює
виплати вкладникам. 3.5. Банк (його філії) виплачує відшкодування за вкладами в
національній валюті України готівкою або за дорученням
клієнта-одержувача може відкривати йому поточний рахунок для
зарахування належних безготівкових коштів, або перераховувати ці
кошти за заявою одержувача на зазначений ним поточний рахунок. 3.6. Банк (його філії) у разі виявлення невідповідності даних
реєстрів документам одержувача відшкодування не здійснює виплату
та не пізніше наступного дня після виявлення невідповідності
повідомляє про це Фонд. Виплата поновлюється після усунення
виявлених невідповідностей. 3.7. Відшкодування за вкладом можуть сплачуватися іншим
особам згідно з чинним законодавством України (за довіреністю,
заповітом тощо).
4. Відповідальність сторін
4.1. Банк не несе відповідальності за неодержання коштів
громадянами в результаті неправильного складання Фондом реєстрів. 4.2. У разі порушення Банком строків, що передбачені пунктом
3.4 цієї угоди, Банк сплачує Фонду пеню в розмірі ____ від суми
прострочки за кожний день.
5. Вирішення спорів
5.1. Спори, що виникають під час виконання цієї угоди,
вирішуються шляхом переговорів. Якщо спірні питання не вдалося
врегулювати шляхом переговорів, то сторони звертаються до
арбітражного суду згідно з чинним законодавством України.
6. Строк дії угоди та порядок внесення змін до неї
6.1. Ця угода набирає чинності з дня її підписання обома
сторонами і діє до повного виконання сторонами прийнятих на себе
зобов'язань. 6.2. В угоду можуть вноситися зміни та доповнення, які
оформляються окремими протоколами змін і доповнень, підписаними
обома сторонами, і є невід'ємною частиною цієї угоди. 6.3. Угода складена в двох примірниках, по одній для кожної
із сторін.
7. Місцезнаходження
Фонд гарантування вкладів Банк

фізичних осіб
01008, м.Київ, вул.Інститутська, 9
Тел. 2536719 т/ф 2537029
Поточний рахунок N 32302320302 в
ОПЕРУ НБУ МФО 300001
Код платника 21708016
Виконавчий директор ____________
М.П.

Додаток 3

до Положення про порядок відшкодування

Фондом гарантування вкладів фізичних

осіб коштів вкладникам банків у разі

їх ліквідації
Реєстр

одержувачів відшкодувань за рахунок коштів

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

за вкладами, що розміщені в банку _________________________________________

(назва банку)
------------------------------------------------------------------ N |Прізвище, ім'я|Адреса та|Номер і дата|Розрахункова |Підпис /п|та по батькові|паспортні|депозитного |сума вкладу, |одержувача |вкладника, |дані |договору |що підлягає |коштів і |ідентифікацій-| | |відшкодуванню|дата |ний код | | |з урахуванням|виплати | | | |відсотків | | | | |(грн.) | --+--------------+---------+------------+-------------+---------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 --+--------------+---------+------------+-------------+---------- --+--------------+---------+------------+-------------+---------- -----------------------------------------------------------------
Виконавчий директор Фонду ________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Головний бухгалтер Фонду ________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
М.П.
Виконавець ________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
N телефону

Додаток 4

до Положення про порядок відшкодування

Фондом гарантування вкладів фізичних

осіб коштів вкладникам банків у разі

їх ліквідації
Повідомлення
Шановний(а) _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)
За дорученням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у
банку ______________________ Вам на рахунок 2909 зараховано
належну суму відшкодування, гарантовану відповідно до Указу
Президента України від 10.09.98 N 996/98 "Про заходи щодо захисту
прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків України", - _______ гривень.
За Вашої явки з цього рахунку кошти виплачуються готівкою
протягом 90 днів або зараховуються на вкладні рахунки. Для одержання відшкодування до банку подаються такі
документи: довідка щодо присвоєння ідентифікаційного номера; документ, який засвідчує особу (паспорт або документ, що
замінює його). Відшкодування за вкладом можуть сплачуватися іншим особам
згідно з чинним законодавством України (за довіреністю, заповітом
тощо).
Виплата за вкладами здійснюватиметься в період з _______ до _______ поточного року та протягом трьох років.
Виплата сум відшкодувань здійснюється банком безкоштовно.
Банк працює з 9.00 до ______ год. щоденно, крім _________, за
адресою: місто _________________, вул.____________________, буд._____.
Номер телефону для довідок ___________________.
Керуючий філією банку ________ ____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
( Додаток 4 в редакції Постанови Національного банку N 239
( z0590-01 ) від 26.06.2001 )

Додаток 5

до Положення про порядок відшкодування

Фондом гарантування вкладів фізичних

осіб коштів вкладникам банків у разі

їх ліквідації
Звіт

банку-агента про виплату вкладникам _________________________________

(назва банку)

відшкодувань за рахунок коштів Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб за станом

на "___"________________ 200_ року
(грн.) -------------------------------------------------------------------- N |Прізвище, ім'я |Номер і дата|Відшкодована | У тому числі /п|та по батькові |депозитного |сума вкладу |---------------------- |вкладника (пра-|договору |з урахуванням|виплачено|перераховано |вонаступника), | |відсотків |готівкою |на рахунки |паспортні дані,| | | |вкладника |адреса, іденти-| | | | |фікаційний код | | | | --+---------------+------------+-------------+---------+------------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 --+---------------+------------+-------------+---------+------------ --+---------------+------------+-------------+---------+------------ |Усього | | | | |виплачено | | | | |коштів | | | | --------------------------------------------------------------------
Банком-агентом отримано від Фонду за платіжним дорученням
N ______ від "___"_______________ 200_ р. для виплати відшкодувань
вкладникам згідно з реєстром N ______ від "___"___________ 200_ р. _____________ грн. _____________________

(сума словами)
За станом на "___"______________ 200_ р. фактична сума виплат
становить _________ грн. ______________________

(сума словами)
Невиплачений залишок становить ______ грн. __________________

(сума словами)
Голова правління банку ________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Головний бухгалтер ________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
М.П.
Виконавець ________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
N телефону

Додаток 6

до Положення про порядок відшкодування

Фондом гарантування вкладів фізичних

осіб коштів вкладникам банків у разі

їх ліквідації
Остаточний звіт

банку-агента про виплату вкладникам _________________________________________

(назва банку)
гарантованої суми відшкодувань за вкладами за рахунок коштів

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за станом

на ____________________ 200_ року
(грн.) ---------------------------------------------------------------------- N |Номер і|Сума |Відшкодована | У тому числі |Невиплачений /п|дата |одержаних|сума вкладу |----------------------|залишок, що |реєстру|коштів |з урахуванням|виплачено|перераховано|підлягає | |згідно з |відсотків |готівкою |на рахунки |поверненню | |реєстром |згідно з | |вкладника | | | |реєстрами | | | | | |Фонду | | | --+-------+---------+-------------+---------+------------+------------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 --+-------+---------+-------------+---------+------------+------------ --+-------+---------+-------------+---------+------------+------------ |Усього | | | | | ----------------------------------------------------------------------
Голова правління банку ________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Головний бухгалтер ________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
М.П.
Виконавець ________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
N телефону

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: