open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 12 січня 2001 р. N 13

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 261 ( 261-2003-п ) від 25.02.2003 )
Про деякі питання діяльності відкритого акціонерного

товариства "Державний ощадний банк України"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 2035 ( 2035-2002-п ) від 27.12.2002 )

З метою удосконалення структури та організації управління
відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк
України", створення умов для більш ефективної реалізації державою
прав власника Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що відкрите акціонерне товариство "Державний
ощадний банк України" діє на підставі Статуту, який затверджується
Кабінетом Міністрів України.
2. Затвердити Статут відкритого акціонерного товариства
"Державний ощадний банк України" (додається).
3. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 3-5 постанови
Кабінету Міністрів України від 21 травня 1999 р. N 876
( 876-99-п ) "Про деякі питання управління Державним
спеціалізованим комерційним ощадним банком України" (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 21, ст. 955).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 січня 2001 р. N 13
СТАТУТ

відкритого акціонерного товариства

"Державний ощадний банк України"

Загальні положення
1. Відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк
України" (далі - Банк) - банківська установа, утворена відповідно
до розпорядження Президента України від 20 травня 1999 р. N 106
( 106/99-рп ), постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня
1999 р. N 876 ( 876-99-п ) шляхом перетворення Державного
спеціалізованого комерційного ощадного банку у відкрите акціонерне
товариство.
2. Банк є правонаступником Державного спеціалізованого
комерційного ощадного банку, зареєстрованого Національним банком
31 грудня 1991 р. за N 4.
3. Банк у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і Законами України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ), "Про Національний банк України"
( 679-14 ), "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ), "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ), іншими законодавчими актами,
нормативно-правовими актами Національного банку та цим Статутом.
4. Повна назва Банку:
українською мовою - відкрите акціонерне товариство "Державний
ощадний банк України";
англійською мовою - Joint Stock Company "State Savings Bank
of Ukraine".
Скорочена назва:
українською мовою - Ощадбанк;
англійською мовою - Oschadbank.
5. Засновником Банку є держава в особі Кабінету Міністрів
України.
6. Банк є юридичною особою, має відокремлене майно, може від
свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, у тому
числі укладати договори (угоди, контракти), бути позивачем та
відповідачем в суді, арбітражному або третейському суді.
Банк набуває статусу юридичної особи з дня його внесення
Національним банком до Реєстру банків, їх філій та представництв,
валютних бірж.
7. Банк, його філії, представництва, територіально
відокремлені безбалансові відділення мають печатки із зображенням
Державного герба України, інші печатки, штампи, бланки із своїм
найменуванням.
8. Місцезнаходження Банку (поштова адреса) - Україна, 01023,
м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.
9. Банк не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не
відповідає за зобов'язаннями Банку, крім випадків, передбачених
законом.
10. Банк є економічно самостійним і повністю незалежним від
органів державної влади у вирішенні питань, пов'язаних з його
оперативною діяльністю.
Банк провадить свою діяльність на комерційній основі,
володіє, користується та розпоряджається майном, у тому числі
будівлями, спорудами, устаткуванням, інвентарем, фондами та
коштами на правах власності відповідно до законодавства. Банк має
право придбавати майно у власність та вчиняти щодо власного майна
будь-які дії, що не суперечать законодавству.
11. Банк входить до складу банківської системи України. Банк
має самостійний баланс, кореспондентські рахунки у Національному
банку та в інших банках.
Мета і предмет діяльності Банку
12. Метою діяльності Банку є одержання прибутку від виконання
банківських операцій та від надання банківських послуг.
13. Предмет діяльності Банку - виконання банківських операцій
та надання банківських послуг згідно з наданими Національним
банком ліцензіями та провадження іншої діяльності в порядку,
передбаченому законодавством.
Фонди Банку
14. З метою забезпечення статутної діяльності Банк формує
статутний, резервний та інші фонди відповідно до законодавства, в
тому числі нормативно-правових актів Національного банку.
15. Статутний фонд Банку становить 200 000 000 гривень. Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2035
( 2035-2002-п ) від 27.12.2002 )
16. Банк може змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір
статутного фонду в порядку, визначеному законодавством.
Статутний фонд збільшується шляхом випуску нових акцій,
обміну облігацій на акції або збільшення номінальної вартості
акцій, а зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій
або зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх
власників з метою анулювання цих акцій. Зменшення статутного фонду
за наявності заперечень кредиторів Банку та без дозволу
Національного банку не допускається.
17. Зміни до Статуту набирають чинності з дня внесення
відповідного запису до Реєстру банків, їх філій та представництв,
валютних бірж.
18. Резервний фонд Банку створюється у розмірі не менш як 25
відсотків статутного фонду. Розмір щорічних відрахувань до
резервного фонду становить не менш як 5 відсотків суми чистого
прибутку.
Акції Банку
19. Банк випускає 200 простих іменних акцій номінальною
вартістю 1 000 000 (один мільйон) гривень кожна у бездокументарній
формі на всю суму статутного фонду. Кожна акція є неподільною. Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2035
( 2035-2002-п ) від 27.12.2002 )
Прибуток Банку та порядок покриття збитків
20. Прибуток Банку формується за рахунок доходів, одержаних
внаслідок провадження ним діяльності, і визначається відповідно до
законодавства.
Прибуток після сплати податків та інших обов'язкових платежів
спрямовується на формування фондів Банку та виплату дивідендів.
Терміни і порядок виплати дивідендів визначаються засновником.
Збитки покриваються за рахунок резервного фонду, а в разі
нестачі його коштів за рахунок інших фондів Банку. Якщо фондів
Банку не вистачає для покриття збитків, вони покриваються за
рахунок майна Банку в установленому законодавством порядку. Банк
не має права випускати акції для покриття збитків, пов'язаних з
його господарською діяльністю.
Операції Банку
21. Банк забезпечує впровадження прогресивних форм
розрахунково-кредитного та касового обслуговування населення,
розширення безготівкових розрахунків, розповсюдження та погашення
цінних паперів, кредитування населення, валютне обслуговування
іноземних громадян і громадян України, надає різноманітні платні
послуги.
Банк відповідно до наданих йому Національним банком дозволів
і ліцензій з додержанням вимог законодавства і нормативно-правових
актів Національного банку може здійснювати такі операції:
залучення і розміщення грошових вкладів та кредитів;
здійснення розрахунків за дорученням клієнтів,
банків-кореспондентів та їх касове обслуговування;
ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів;
фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або
розпорядників інвестованих коштів; випуск платіжних документів і цінних паперів (чеків,
акредитивів, акцій, облігацій, векселів тощо);
купівля, продаж і зберігання платіжних документів, цінних
паперів, а також операції з ними;
видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань за третіх
осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі;
придбання права вимоги з поставки товарів і надання послуг,
прийняття ризику виконання таких вимог та інкасація цих вимог
(факторинг);
придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх
в оренду (лізинг);
купівля в організацій та громадян і продаж їм іноземної
валюти готівкою і валюти, що перебуває на рахунках і вкладах;
купівля і продаж в Україні та за кордоном банківських
металів;
залучення і розміщення дорогоцінних металів (у тому числі
банківських металів) на рахунки і вклади та інші операції з цими
цінностями відповідно до міжнародної банківської практики;
довірчі операції (залучення та розміщення коштів, управління
цінними паперами тощо) за дорученням клієнтів;
надання консультаційних послуг;
проведення операцій з касового виконання державного бюджету
за дорученням Національного банку;
здійснення інших операцій з дозволу Національного банку.
Банк на підставі наданих Національним банком дозволів і
лізензій провадить діяльність, пов'язану із зберіганням та
обслуговуванням обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах
та операціями емітента з випущеними ним цінними паперами, веденням
реєстрів власників іменних цінних паперів, відповідальним
збереженням цінних паперів (сертифікатів цінних паперів) та/або
обліком прав власності на ці папери, та інші види діяльності, що
не суперечать законодавству.
Права Банку
22. Банк згідно із законодавством, цим Статутом, наданими
йому Національним банком дозволами і ліцензіями має право:
відкривати за погодженням з Національним банком на території
України та за її межами філії і представництва;
бути засновником підприємств будь-яких організаційних форм і
видів, а також придбавати акції (частки, паї) господарських
товариств;
входити до складу спілок, асоціацій, інших об'єднань,
утворюваних банками, для координації діяльності та захисту своїх
інтересів на території України та за її межами;
запроваджувати нові види банківських послуг для своїх
клієнтів, у тому числі вводити нові види заощаджень і кредитів для
населення;
самостійно встановлювати відсоткові ставки за активними та
пасивними операціями, а також розміри комісійних та інших
винагород за послуги;
одержувати від підприємств, установ і організацій
бухгалтерські звіти та баланси, фінансові плани та інші відомості,
необхідні для кредитування, проведення розрахунків та
підтвердження платоспроможності клієнтів, а також для забезпечення
кредитів приймати у заставу майно, на яке може бути звернено
стягнення, отримувати заставлене майно у власність, забезпечувати
виконання зобов'язань іншими засобами, що використовуються у
банківській практиці;
перевіряти використання за цільовим призначенням виданих
Банком кредитів, а також наявність та умови зберігання майна, яким
забезпечується виконання зобов'язань за виданими кредитами
(гарантіями);
обстежувати потенційні об'єкти інвестиційної діяльності,
створювати відповідний банк даних, здійснювати інформаційне
забезпечення учасників інвестиційного процесу;
визначати самостійно форми, системи і порядок оплати праці та
стимулювання працівників;
мати у власності нерухоме майно, засоби зв'язку, обладнання,
транспортні засоби тощо;
використовувати готівку інших банків, підприємств зв'язку,
торгівлі та інших підприємств і організацій в порядку,
встановленому Національним банком;
здійснювати електронне обслуговування клієнтів;
перевозити грошово-валютні цінності та проводити інкасацію
грошових коштів;
здійснювати випуск, обіг, погашення (розповсюдження)
державної та іншої грошової лотереї (лотерейних білетів);
надавати індивідуальні комірки в тимчасове користування для
зберігання документів та цінностей;
придбавати, зберігати, використовувати та перевозити в
порядку, передбаченому законодавством, бойову вогнепальну зброю та
боєприпаси, спеціальні засоби індивідуального захисту та активної
оборони для забезпечення відомчої охорони та служби інкасації
Банку;
провадити інші види діяльності, що не суперечать
законодавству.
23. Філії Банку мають право від його імені вживати заходи для
доарбітражного врегулювання спору, подавати до суду, арбітражного,
третейського суду позови, відзиви на позовні заяви, звертатися із
заявою про перевірку рішення, ухвали, постанови суду в порядку
нагляду, здійснювати інші процесуальні дії, передбачені
законодавством.
24. Банк формує відносини з клієнтами та
банками-кореспондентами на підставі договорів про надання
банківських та інших послуг, якими визначаються взаємні
зобов'язання та відповідальність Сторін, відсоткові ставки,
комісійні винагороди, види забезпечення повернення кредитів,
одержання від клієнтів відповідної інформації та інші умови.
Ресурси Банку
25. Ресурси Банку складаються з власних та залучених коштів у
грошовій одиниці України та в іноземній валюті.
26. Банк на договірних засадах може одержувати кредити у
Національному банку.
27. Банк здійснює активні операції у межах наявних власних та
залучених ресурсів.
Захист інтересів клієнтів

і збереження банківської таємниці
28. З метою забезпечення захисту клієнтів, працівників,
відвідувачів, цінностей та майна від протиправних посягань в
установах Банку за рішеннями керівництва Банку відповідно до
нормативно-правових актів Національного банку та інших актів
законодавства організовується охорона, в тому числі відомча,
залежно від її категорії, встановленої Національним банком.
29. Банк гарантує збереження таємниці про операції, рахунки
та вклади своїх клієнтів і кореспондентів. Працівники Банку
зобов'язані зберігати таємницю про операції, рахунки і вклади його
клієнтів і кореспондентів.
Довідки щодо операцій та рахунків юридичних осіб та інших
організацій видаються самим організаціям, органам державної
податкової служби з питань оподаткування, органам Пенсійного
фонду з питань сплати страхових внесків, а також у випадках,
передбачених законодавством, на письмову вимогу судам, органам
державної виконавчої служби, органам прокуратури, служби безпеки,
внутрішніх справ, Антимонопольного комітету, державної
контрольно-ревізійної служби, арбітражному суду та аудиторським
організаціям. На вимогу Рахункової палати Банк зобов'язаний
надавати її посадовим особам необхідні для реалізації завдань з
контролю за виконанням видаткової частини Державного бюджету
України відомості про здійснювані ним операції та стан рахунків
установ та організацій, що перевіряються.
Довідки щодо рахунків і вкладів громадян видаються, крім
самих клієнтів та їх представників, також судам, органам
прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, податкової міліції
у справах, що перебувають у їх провадженні.
Довідки щодо рахунків і вкладів у разі смерті їх власника
видаються особам, вказаним власником рахунка і вкладу в
заповідальному розпорядженні, державним нотаріальним конторам у
справах спадщини, що перебувають на розгляді, а також іноземним
консульським установам.
30. На кошти та інші цінності юридичних осіб і громадян, що
перебувають у Банку, арешт може бути накладено тільки за рішенням
суду і постановою слідчого органу або арбітражного суду, а
стягнення може бути звернено лише за виконавчими листами, виданими
судом, за наказами арбітражного суду та в інших випадках,
передбачених законодавством.
На кошти та інші цінності іноземних та міжнародних
організацій, що перебувають у Банку, може бути накладено арешт або
звернено стягнення тільки на підставі рішення суду або
арбітражного суду в порядку, встановленому законодавством.
Конфіскацію коштів та інших цінностей громадян може бути
здійснено на підставі вироку, що набрав законної сили, або
винесеної відповідно до закону постанови про конфіскацію майна.
31. Вкладники банку мають право зробити заповідальне
розпорядження на видачу вкладу в разі смерті будь-якій особі
(організації чи державі) та довіреність на право здійснення
операцій на рахунках, які можуть бути засвідчені нотаріально або
уповноваженою особою Банку відповідно до законодавства.
Управління Банком
32. Засновник Банку має такі повноваження:
визначення основних напрямів діяльності Банку і затвердження
його планів та звітів про їх виконання;
внесення змін до Статуту Банку, в тому числі пов'язаних із
зміною (збільшенням, зменшенням) статутного фонду;
призначення та звільнення голови та членів спостережної ради
Банку;
призначення та звільнення голови правління, першого
заступника і заступників голови правління, голови та членів
ревізійної комісії Банку;
затвердження річних результатів діяльності Банку, звітів і
висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, терміну
та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), порядку
формування та використання фондів Банку та визначення порядку
покриття збитків;
прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію
філій представництв, дочірних підприємств Банку, затвердження
положень про них та їх статутів;
вирішення питання про придбання Банком акцій, що випускаються
ним;
затвердження договорів (угод, контрактів), укладених у
грошовій одиниці України та/або іноземній валюті на суму,
еквівалентну 5 млн. доларів США на одного суб'єкта господарювання;
визначення організаційної структури Банку;
прийняття рішення про припинення діяльності Банку,
призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного
балансу;
визначення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) за
поданням правління Банку.
33. Спостережна рада Банку здійснює в межах її компетенції,
визначеної Статутом, контроль за виконанням правлінням Банку
рішень засновника, пов'язаних з діяльністю Банку, та забезпечує
своєчасне інформування засновника про хід виконання зазначених
рішень.
Спостережна рада:
призначає на посаду та звільняє з посади членів правління
Банку (крім голови правління, першого заступника та заступників
голови правління);
визначає організаційну структуру центрального апарату Банку;
визначає умови оплати праці посадових осіб Банку, його філій
та представництв;
розробляє та затверджує положення про ревізійну комісію
Банку;
розглядає питання про притягнення до майнової
відповідальності посадових осіб Банку в разі порушення ними
законодавства.
Спостережна рада не втручається в оперативну діяльність
Банку.
Спостережну раду очолює голова, який має першого заступника
та заступника з числа членів ради. Голова спостережної ради може
звернутися до засновника з мотивованими пропозиціями щодо
звільнення від виконання обов'язків члена спостережної ради.
Засідання спостережної ради проводяться не рідше ніж двічі на
рік.
Позачергові засідання скликаються на вимогу голови
спостережної ради або за пропозицією не менш як трьох членів
спостережної ради, а також на вимогу правління Банку.
Про проведення засідання члени спостережної ради
повідомляються персонально не пізніше ніж за 10 днів до визначеної
дати засідання.
Спостережна рада утворюється в кількості 11 чоловік.
Членами спостережної ради не можуть бути члени правління та
члени ревізійної комісії Банку.
Спостережна рада діє відповідно до законодавства та цього
Статуту.
Засідання спостережної ради є правоможним, якщо на ньому
присутні не менш як дві третини її членів.
Рішення спостережної ради приймаються простою більшістю
голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі однакової
кількості голосів голос голови спостережної ради є вирішальним.
Члени спостережної ради згідно із законодавством несуть
відповідальність за захист інтересів держави і Банку, збереження
банківської таємниці та іншої конфіденційної інформації, що стала
їм відома у зв'язку із здійсненням своїх повноважень. У разі
виявлення фактів порушення цих вимог правління Банку може
звернутися до засновника з клопотанням про звільнення від
виконання обов'язків члена спостережної ради, який допустив ці
порушення.
34. Постійно діючим виконавчим органом Банку є правління у
кількості 11 чоловік, яке здійснює керівництво оперативною
(поточною) діяльністю Банку і несе відповідальність перед
засновником за ефективність його роботи.
Членами правління Банку можуть бути тільки працівники Банку.
До складу правління Банку входять голова правління, перший
заступник голови, заступники голови за посадою та інші члени
правління, які призначаються на посаду та звільняються з посади
відповідно до цього Статуту.
Перший заступник голови, заступники голови та інші члени
правління призначаються на посаду та звільняються з посади за
поданням голови правління.
До компетенції правління Банку належать:
організація виконання рішень засновника щодо діяльності
Банку;
підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з питань, які
відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розглядові
та вирішенню засновником та спостережною радою Банку;
затвердження фінансового плану, плану залучення та розміщення
ресурсів, кошторисів витрачання коштів на власні потреби;
схвалення фінансового звіту, розгляд річного звіту і балансу
Банку та подання їх на затвердження засновнику;
організація діяльності Банку, обліку та звітності,
внутрішньобанківського контролю, автоматизації банківських
операцій;
затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів
Банку;
розгляд питань оперативної діяльності Банку та його
структурних підрозділів;
контроль за додержанням законодавства працівниками Банку;
встановлення відсоткових ставок за активними і пасивними
операціями, а також розмірів комісійних та інших винагород за
послуги;
визначення умов оплати праці працівників Банку, крім тих, що
визначає спостережна рада;
прийняття рішень з питань соціального забезпечення і захисту
та стимулювання працівників Банку;
прийняття рішень з питань надання благодійної допомоги і
спонсорської підтримки;
розгляд матеріалів ревізій та перевірок установ Банку, звітів
їх керівників і прийняття за ними рішень;
підготовка пропозицій щодо утворення в установленому порядку
філій, представництв та дочірніх підприємств Банку, а також їх
реорганізації та ліквідації, розгляд проектів положень про них та
їх статутів з подальшим поданням засновнику для прийняття рішення;
встановлення порядку утворення, реорганізації та ліквідації
територіально відокремлених безбалансових відділень;
прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з
посади керівників філій, представництв Банку, центрального
апарату, інших керівників згідно з переліком посад, затвердженим
правлінням Банку;
прийняття рішень з питань керівництва роботою структурних
підрозділів та здійснення контролю за виконанням покладених на них
завдань;
підготовка пропозицій щодо зміни розміру статутного фонду;
розгляд проектів змін та доповнень до цього Статуту та
подання їх на затвердження засновнику;
прийняття рішення про списання безнадійних активів Банку,
недостач та втрат його товарно-матеріальних цінностей, морально
застарілого та непридатного для подальшого використання обладнання
і транспортних засобів, а також витрат за припиненими капітальними
вкладеннями згідно з порядком покриття збитків, встановленим
засновником;
створення постійно діючих робочих органів (комітетів,
комісій);
затвердження символіки Банку;
вирішення інших питань діяльності Банку, винесених на розгляд
правління за рішенням голови правління, крім тих, що належать до
компетенції засновника та спостережної ради Банку.
Правління діє в межах своєї компетенції та підзвітне
засновнику Банку.
Засідання правління проводяться в міру потреби, але не рідше
ніж один раз на місяць.
Правління має право приймати рішення, якщо на його засіданні
присутні не менш як дві третини його членів.
Рішення правління приймається простою більшістю голосів його
членів, присутніх на засіданні. У разі рівної кількості голосів
голос голови правління є вирішальним.
Рішення правління оформляються постановами правління та
наказами голови правління Банку.
Робота правління організовується та проводиться на підставі
регламенту, що затверджується правлінням Банку.
35. Голова правління Банку:
керує діяльністю правління Банку і несе персональну
відповідальність за виконання покладених на правління завдань;
без довіреності діє від імені Банку, представляє інтереси
Банку в усіх установах та організаціях як в Україні, так і за її
межами;
розпоряджається майном і коштами Банку відповідно до
законодавства;
подає засновнику пропозиції щодо призначення на посаду та
звільнення з посади першого заступника і заступників голови
правління та спостережній раді - щодо призначення на посаду та
звільнення з посади інших членів правління;
розподіляє обов'язки між першим заступником, заступниками
голови та іншими членами правління;
видає довіреності від імені Банку, підписує договори (угоди,
контракти), в тому числі зовнішньоекономічні, має право
встановлювати інший порядок підписання договорів (угод,
контрактів) та інших зобов'язань і документів від імені Банку;
підписує позовні заяви від імені Банку, має право
встановлювати інший порядок підписання таких заяв;
видає накази та розпорядження з питань діяльності Банку,
затверджує положення про структурні підрозділи центрального
апарату Банку;
організовує ведення протоколів засідань правління та книги
протоколів. Книга протоколів і витяги з неї надаються засновнику
на його вимогу;
затверджує штатний розпис Банку, граничну чисельність
працівників центрального апарату та загальну чисельність
працівників;
приймає рішення про надання матеріальної допомоги працівникам
Банку;
призначає на посаду та звільняє з посади працівників Банку,
встановлює посадові оклади, надбавки, застосовує заходи
матеріального заохочення працівників, у разі потреби притягає їх
до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;
здійснює інші повноваження від імені Банку.
Організаційна структура Банку
36. Банк із своїми філіями і представництвами є єдиною
системою Банку.
37. Структура і мережа Банку будуються за принципом
централізації з вертикальним підпорядкуванням.
Структура Банку складається з:
центрального апарату;
філій Банку (регіональні управління, відділення Банку);
представництв;
територіально відокремлених безбалансових відділень та його
філій.
Філії та представництва Банку не є юридичними особами і діють
від імені Банку відповідно до положення про них.
38. Філії та представництва Банку очолюють керівники, які
призначаються на посаду та звільняються з посади головою правління
за погодженням з правлінням Банку.
39. Компетенція, функції, інші питання діяльності філій та
представництв Банку визначаються положеннями про них, які
затверджуються відповідно до цього Статуту та реєструються
територіальними управліннями Національного банку.
40. Компетенція, функції та інші питання діяльності
територіально відокремлених безбалансових відділень Банку та його
філій визначаються положеннями про них, які затверджуються в
порядку, встановленому правлінням Банку, та погоджуються
територіальними управліннями Національного банку.
41. Філії здійснюють банківські операції від імені Банку
відповідно до нормативно-правових актів Національного банку.
Контроль, ревізія та аудит діяльності Банку
42. Перевірка діяльності Банку здійснюється ревізійною
комісією Банку, персональний склад якої у кількості 5 чоловік
затверджується засновником.
43. Положення про ревізійну комісію Банку затверджується
спостережною радою.
44. Членами ревізійної комісії Банку не можуть бути члени
правління, спостережної ради та працівники Банку.
Ревізійна комісія для виконання покладених на неї функцій
може залучати незалежних експертів на платній, договірній основі у
порядку, визначеному положенням про ревізійну комісію.
45. З результатами перевірки та висновком за річним звітом і
балансом ревізійна комісія ознайомлює правління Банку.
46. Звіт ревізійної комісії Банку розглядається і
затверджується засновником.
47. Контроль за дотриманням Банком вимог законодавства, у
тому числі нормативно-правових актів Національного банку, здійснює
внутрішня аудиторська служба Банку, яка підпорядковується голові
правління Банку.
Внутрішня аудиторська служба Банку провадить свою діяльність
відповідно до положення про неї, що затверджується головою
правління Банку.
48. Ревізії та перевірки діяльності структурних підрозділів
Банку здійснюються контрольно-ревізійною службою Банку, яка
провадить свою діяльність відповідно до положення про неї,
затвердженого правлінням Банку.
49. Перевірки діяльності Банку можуть здійснюватися
зовнішніми аудиторами (аудиторськими фірмами).
Державні органи здійснюють перевірку діяльності Банку в межах
їх повноважень згідно із законодавством.
50. Національний банк здійснює регулювання і нагляд за
діяльністю Банку в межах та порядку, передбачених законодавством
України.
Облік і звітність
51. Фінансовим роком Банку вважається календарний рік.
Ведення обліку, документообіг і звітність у Банку організовуються
згідно з вимогами Національного банку.
52. Підсумки діяльності Банку відображаються в щомісячних і
річних балансах, звітах про прибутки і збитки, а також у річному
фінансовому звіті. Обсяги, форми звітності, інформація про
виконання Банком своїх зобов'язань та терміни їх подання
встановлюються відповідно до законодавства.
53. Річний баланс, фінансовий звіт за формою і в терміни,
встановлені Національним банком, публікуються у спеціальному
виданні після підтвердження незалежним аудитором (аудиторською
фірмою) достовірності поданих у них відомостей.
Припинення діяльності Банку
54. Діяльність Банку припиняється шляхом його реорганізації
або ліквідації.
Реорганізація Банку відбувається за рішенням засновника.
У разі реорганізації Банку вносяться необхідні зміни до його
Статуту, а права та обов'язки Банку переходять до його
правонаступників.
Ліквідація Банку здійснюється за рішенням засновника,
Національного банку, суду у випадках, передбачених законодавством.
У разі ліквідації Банку за рішенням засновника утворюється
ліквідаційна комісія. Ліквідація у цьому випадку здійснюється
відповідно до Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ) та нормативно-правових актів Національного банку.
У разі ліквідації Банку за рішенням Національного банку
утворюється ліквідаційна комісія, яка діє відповідно до
нормативно-правових актів Національного банку.
Якщо Банк визнається банкрутом, утворення і порядок роботи
ліквідаційної комісії, а також умови ліквідації Банку визначаються
відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) та інших актів
законодавства.
55. Ліквідація вважається завершеною, а Банк таким, що
припинив свою діяльність, з моменту внесення запису про це до
Реєстру банків, їх філій та представництв, валютних бірж.
56. У разі ліквідації Банку документи, пов'язані з його
діяльністю, передаються на зберігання до архіву Національного
банку.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: